Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 952 din 19 decembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 78 din 1 februarie 2007Ioan Vida                           - preşedinte

Nicolae Cochinescu          - judecător

Aspazia Cojocaru              - judecător

Acsinte Gaspar                  - judecător

Kozsokar Gabor                - judecător

Petre Ninosu                      - judecător

Ion Predescu                     - judecător

Tudorel Toader                  - judecător

Antonia Constantin            - procuror

Benke Karoly                     - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, excepţie ridicată de Societatea Comercială „ITUL" - S.R.L. din Alba Iulia în Dosarul nr. 1.987/2006 al Tribunalului Alba -Secţia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că soluţia legislativă criticată, preluată de art. 50 din Legea nr. 85/2006, constituie o aplicare a textului art. 57 din Constituţie. De asemenea, se apreciază că nu sunt încălcate prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (1), astfel încât art. 53 din Constituţie nu are incidenţă în cauză.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 23 mai 2006, pronunţată în Dosarul nr. 1.987/2006, Tribunalul Alba - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, excepţie ridicată de Societatea Comercială „ITUL" - S.R.L. din Alba Iulia într-un litigiu având ca obiect o prestaţie tabulară.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul de lege criticat nu numai că restrânge exerciţiul unor drepturi conferite de lege, dar aduce atingere înseşi existenţei acestora. Acest text de lege nesocoteşte drepturile născute înainte de deschiderea procedurii falimentului, dar care nu au ajuns să fie opozabile terţilor. Consideră că nici scopul urmărit prin reglementările cuprinse în Legea nr. 64/1995 nu poate justifica încălcarea şi atingerea altor drepturi, precum dreptul la acţiune în prestaţie tabulară.

Tribunalul Alba - Secţia civilă apreciază că excepţia ridicată este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu restrânge accesul liber la justiţie, ci prevede o procedură specială pentru valorificarea drepturilor rezultate din raporturile juridice cu debitorul, respectiv, în cadrul procedurii judiciare, în scopul soluţionării nediscriminatorii a tuturor pretenţiilor cu privire la patrimoniul debitorului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale   Parlamentului,Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată. In argumentarea acestui punct de vedere arată că textul de lege criticat nu încalcă accesul liber la justiţie şi nici dreptul la un proces echitabil, soluţionat într-un termen rezonabil. De asemenea, consideră că nici art. 53 din Constituţie nu este încălcat, neexistând nicio restrângere a exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale. Mai apreciază că prevederile art. 57 din Constituţie nu au incidenţă în cauză.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2),ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004. Curtea observă că, prin art. 156 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, intrată în vigoare la data de 20 iulie 2006, Legea nr. 64/1995 a fost în întregime abrogată, dar soluţia legislativă cuprinsă de art. 53 a fost preluată în textul art. 50 din noua lege. Astfel, prin prezenta decizie, Curtea Constituţională, potrivit jurisprudenţei sale constante, urmează să se pronunţe cu privire la constituţionalitatea art. 50 din Legea nr. 85/2006, care are următorul cuprins:

„Dacă la data deschiderii procedurii un act juridic nu devenise opozabil terţilor, înscrierile, transcrierile, intabulările şi orice alte formalităţi specifice necesare acestui scop, efectuate după data deschiderii procedurii, sunt fără efect faţă de masa creditorilor, cu excepţia cazului în care cererea sau sesizarea, legal formulată, a fost primită de instanţa, autoritatea ori instituţia competentă cel mai târziu în ziua premergătoare hotărârii de deschidere a procedurii."

Textele constituţionale invocate în susţinerea excepţiei sunt cele ale art. 21 alin. (1) privind dreptul de acces liber la justiţie, ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi ale art. 57 referitor la obligaţia de a exercita drepturile şi libertăţile cu bună-credinţă.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Art. 50 din Legea nr. 85/2006 prevede că înscrierile, transcrierile, intabulările şi orice alte formalităţi specifice necesare pentru ca un act juridic să fie opozabil terţilor sunt fără efect faţă de masa creditorilor, dacă opozabilitatea nu a fost realizată la data deschiderii procedurii insolvenţei. Face excepţie cazul în care cererea sau sesizarea, legal formulată, a fost primită de instanţa, autoritatea sau instituţia competentă cel mai târziu în ziua premergătoare hotărârii de deschidere a procedurii. Sunt vizate, astfel, hotărârile sau alte formalităţi specifice prin care actele juridice devin opozabile terţilor, solicitate autorităţilor competente după data deschiderii procedurii insolvenţei. Instrumentele juridice de opozabilitate, obţinute în urma unor cereri sau sesizări formulate după ziua premergătoare deschiderii procedurii, sunt lipsite de efect numai faţă de masa creditorilor.

Curtea reţine că această reglementare se încadrează armonios în ansamblul normelor juridice care asigură realizarea scopului procedurii speciale a insolvenţei, acela de a proteja patrimoniul debitorului, readucerea în acest patrimoniu a activelor înstrăinate prin acte frauduloase, în detrimentul creditorilor, în vederea acoperirii în mai mare măsură a pasivului şi stingerii tuturor creanţelor. Curtea reţine că beneficiarii actelor juridice care nu deveniseră opozabile terţilor la data deschiderii procedurii nu sunt privaţi de dreptul de a-şi valorifica pretenţiile lor legale şi justificate, doar că, în cazul în care pretenţiile respective vizează masa creditorilor, valorificarea lor trebuie făcută în cadrul procedurii speciale a insolvenţei, împreună cu ceilalţi creditori ai aceluiaşi debitor.

Astfel, Curtea constată că textul de lege supus controlului de constituţionalitate nu conţine nicio dispoziţie de natură să îngrădească dreptul de acces liber la justiţie. Totodată, prevederile art. 53 din Constituţie nu sunt incidente în cauză, întrucât nu există nicio restrângere a exerciţiului vreunui drept sau al vreunei libertăţi fundamentale.

Curtea reţine că textul de lege examinat contribuie, în domeniul vizat, la asigurarea exercitării cu bună-credinţă a drepturilor şi a libertăţilor constituţionale, fiind conform, iar nu contrar prevederilor art. 57 din Constituţie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA   CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială „ITUL" - S.R.L. din Alba Iulia în Dosarul nr. 1.987/2006 al Tribunalului Alba - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 decembrie 2006.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Karoly


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 952/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 952 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 952/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu