Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 951 din 6 noiembrie 2007

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 780 din 16 noiembrie 2007Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în şedinţa din data de 24 octombrie 2007, conform art. 4 alin. (22)- (241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentaţia aferentă Notei nr. IX.468 din 9 octombrie 2007 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.,

în conformitate cu atribuţiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei nr. 696 din 26 septembrie 2007, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control la Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul social în localitatea Ştefăneşti, str. Sachelarie nr.10A, judeţul Argeş, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J 03/45/21.01.2003, cod unic de înregistrare 15144667, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-371/13.11.2006, reprezentată legal de domnul director general Gheorghe Păun, în calitate de administrator.

Obiectul controlului inopinat a constat în verificarea poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională, coroborat cu verificarea respectării prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor emise în aplicarea acesteia de către Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.

Controlul s-a efectuat în perioada 3 octombrie 2007-5 octombrie 2007 şi a avut la bază documentele şi situaţiile prezentate şi întocmite sub responsabilitatea conducerii societăţii.

Constatările echipei de control au fost înscrise în Procesul-verbal înregistrat la societate cu nr. 60 din 8 octombrie 2007 şi la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 20.396 din 8 octombrie 2007, semnat fără obiecţii de Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.

In urma analizării constatărilor cuprinse în actul de control au fost reţinute următoarele:

1.  De la data de 6 iunie 2007, societatea comercială menţionată nu a făcut dovada existenţei unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare, fiind astfel încălcate prevederile art.35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 lit.c) si ale art.7 lit.b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Această faptă constituie contravenţie, conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din legea menţionată. La art. 4 alin. (3) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, cu modificările ulterioare, se prevede că autorizaţia de funcţionare se retrage în cazul încetării valabilităţii contractului de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2.  De asemenea, în perioada 1 ianuarie - 6 iunie 2007, contractul de asigurare de răspundere civilă profesională al Societăţii Comerciale „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. nu a avut limitele legale, fiind încălcate astfel dispoziţiile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, cu modificările ulterioare. Această faptă constituie contravenţie, conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din legea menţionată.

3.  De la data autorizării ca broker de asigurare, 10 noiembrie 2006, şi până la data de 8 octombrie 2007 Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. nu a desfăşurat activitate, respectiv nu a încasat venituri din activitatea de brokeraj şi a transmis cu întârziere raportările lunare privind taxa de funcţionare aferente lunilor ianuarie, martie, mai şi iunie din anul 2007.

4.  De asemenea, Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. a transmis cu întârziere raportările trimestriale aferente trimestrului IV 2006 şi trimestrului II 2007, prevăzute de Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare, precum şi informaţiile, documentele şi certificările necesare pentru intocmirea acestor raportări, puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.117/2005, şi Normele privind forma şi conţinutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006.

Prin transmiterea cu întârziere a raportărilor menţionate la pct. 3 şi 4, Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare, precum şi informaţiile, documentele şi certificările necesare pentru întocmirea acestor raportări, şi cu art. 3 pct. IV lit. a) şi art. 3 alin. (4) pct.III din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, faptă ce constituie contravenţie conform prevederilor art.39 alin. (2) lit. a), f) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările    ulterioare.

Menţionăm că de la înfiinţare şi până în prezent Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. nu a desfăşurat activităţi economice, fapt ce se sancţionează potrivit art. 35 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, articol care prevede că autorizaţia acordată unui broker de asigurare şi/sau de reasigurare poate fi retrasă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în cazul în care acesta nu a început să desfăşoare activitatea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare în termen de 6 luni de la data eliberării autorizaţiei.

De asemenea, precizăm că societatea comercială menţionată a mai fost sancţionată cu avertisment scris, prin Decizia nr. 113.405 din 27 decembrie 2006, pentru schimbarea asociatului şi a administratorului fără aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru faptele nelegale reţinute în sarcina Societăţii Comerciale „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (7) lit. c), şi al art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în şedinţa din data de 24 octombrie 2007, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L, având în vedere cele constatate şi menţionate în Nota nr. IX.468 din 9 octombrie 2007 şi faptul că societatea comercială menţionată nu a desfăşurat activitate de asigurare în termen de 6 luni de la data eliberării autorizaţiei, conform art. 39 alin. (3) lit. e), coroborat cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

drept care se decide:

Art. 1. - Se retrage autorizaţia Societăţii Comerciale „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul social în localitatea Ştefăneşti, str. Sachelarie nr. 10A, judeţul Argeş, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J03/45/21.01.2003, cod unic de înregistrare 15144667, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-371/13.11.2006, reprezentată legal de domnul director general Gheorghe Păun, în calitate de administrator, conform dispoziţiilor art. 35 alin. (7) lit. c), ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, începând de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Se interzice Societăţii Comerciale „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, să desfăşoare activitate de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. - (1) Impotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) In conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedinte Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 951/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 951 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 951/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu