Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 936 din 19 decembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedura civila

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 78 din 1 februarie 2007Ioan Vida                           -  preşedinte

Nicolae Cochinescu          -  judecător

Aspazia Cojocaru              -  judecător

Acsinte Gaspar                  -  judecător

Kozsokar Gabor                -  judecător

Petre Ninosu                      -  judecător

Ion Predescu                     -  judecător

Tudorel Toader                  -  judecător

Antonia Constantin            -  procuror

Cristina Cătălina Turcu    -   magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Asociaţia de Proprietari „Peneş Curcanul" nr. 22 - 24 din Oradea în Dosarul nr. 5.789/2005 al Tribunalului Bihor - Secţia civilă.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate. In acest sens arată că textul de lege criticat nu aduce atingere dispoziţiilor art. 16 şi 21 din Constituţie, întrucât, pe de o parte, se aplică în mod egal tuturor celor aflaţi în ipoteza normei juridice, iar, pe de altă parte, împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Incheierea din 12 aprilie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 5.789/2005, Tribunalul Bihor - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Excepţia a fost ridicată de Asociaţia de Proprietari „Peneş Curcanul" nr. 22-24 din Oradea într-o cauză având ca obiect recursul împotriva unei sentinţe civile prin care s-a respins contestaţia la executare formulată de asociaţie în calitate de debitor, unul dintre motivele pe care a fost întemeiată contestaţia constituindu-l cererea de admitere a excepţiei perimării executării silite.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale criticate sunt contrare prevederilor constituţionale ale art. 16, 21, 24, art. 49 [devenit art. 53 din Constituţia republicată] şi art. 54 [devenit art. 57 din Constituţia republicată], deoarece exceptează de la aplicarea sancţiunii perimării cazurile în care legea încuviinţează executarea fără somaţie, consecinţa fiind imprescriptibilitatea executării silite.

Tribunalul Bihor - Secţia civilă şi-a exprimat opinia în sensul că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, constituind o excepţie de la regula generală a înştiinţării prealabile a debitorului prin somaţie.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. In acest sens arată că nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate a textului de lege criticat în raport de prevederile art. 16 din Constituţie întrucât prevederile legale atacate se aplică în mod egal tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei juridice, fără discriminări pe considerente arbitrare. Totodată, nu poate fi reţinută nici critica privind atingerea adusă art. 21 din Legea fundamentală, deoarece legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, ca şi modalităţile de exercitare a drepturilor procedurale. Cât priveşte critica referitoare la încălcarea art. 24 din Constituţie, se constată că, împotriva executării silite şi a oricărui act de executare, persoanele interesate sau vătămate prin executare pot face contestaţie, cu prilejul căreia partea interesată poate formula toate apărările pe care le consideră necesare.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2),ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă, modificate prin art. I pct. 152 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, având următorul cuprins:„Dispoziţiile art. 387 şi 389 nu se aplică în cazurile când legea încuviinţează executarea fără somaţie."

Aceste prevederi sunt considerate de autorul excepţiei ca aducând atingere următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 49 [devenit art. 53 din Constituţia republicată] referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 54 [devenit art. 57 din Constituţia republicată] privind exercitarea drepturilor şi a libertăţilor.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea Constituţională retine următoarele:

Art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă, conform căruia „Dispoziţiile art. 387 şi 389 nu se aplică în cazurile când legea încuviinţează executarea fără somaţie", instituie o excepţie de la regula generală stabilită în materia executării silite de art. 387 din acelaşi cod, potrivit căruia, „In afară de cazurile în care legea prevede altfel, executarea poate începe numai după ce se va comunica debitorului o somaţie [...]."

Această excepţie a fost reglementată de legiuitor în temeiul competenţei sale instituite prin art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit căruia „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", fără a aduce însă atingere prevederilor constituţionale invocate în susţinerea excepţiei.

Curtea constată că raţiunea acestei excepţii o constituie instituirea unei proceduri suple şi rapide în vederea recuperării creditului pentru anumite cazuri în care este posibilă tergiversarea executării obligaţiilor ce le incumbă debitorilor.

Aşa fiind, nu se poate susţine că textul de lege criticat aduce atingere art. 16 din Constituţie, întrucât debitorii cărora nu li se comunică somaţia se află într-o situaţie diferită faţă de ceilalţi debitori, determinată de modul specific de executare a creanţelor.

Totodată, cât priveşte încălcarea accesului liber la justiţie şi a dreptului la apărare, Curtea observă că,împotriva executării silite, indiferent că aceasta urmează emiterii unei somaţii sau se face fără somaţie, debitorul are deschisă calea contestaţiei la executare, în temeiul art. 399 din Codul de procedură civilă. Cu acest prilej poate formula toate apărările pe care le consideră necesare.

Cât priveşte susţinerea potrivit căreia textul de lege criticat exceptează de la aplicarea sancţiunii perimării cazurile în care legea încuviinţează executarea fără somaţie, consecinţa fiind imprescriptibilitatea executării silite, Curtea constată că şi aceasta e neîntemeiată, întrucât, potrivit art. 405 teza întâi din Codul de procedură civilă, „Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel."

Textul de lege criticat nu aduce atingere nici dispoziţiilor constituţionale ale art. 53, deoarece acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, restrângere ce nu s-a constatat.

In final, Curtea observă că prevederile art. 54 [devenit art. 57 din Constituţia republicată], care se referă la exercitarea cu bună-credinţă a drepturilor şi libertăţilor constituţionale de către cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizi, nu au incidenţă în speţă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA   CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Asociaţia de Proprietari „Peneş Curcanul" nr. 22-24 din Oradea în Dosarul nr. 5.789/2005 al Tribunalului Bihor - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 decembrie 2006.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 936/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 936 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 936/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu