Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 879 din 16 octombrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea marfurilor in regim de duty-free si duty-paid

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 760 din 9 noiembrie 2007Ioan Vida                                             - preşedinte

Nicolae Cochinescu                            -judecător

Aspazia Cojocaru                                -judecător

Acsinte Gaspar                                   -judecător

Petre Ninosu                                       -judecător

Ion Predescu                                       -judecător

Puskas Valentin Zoltan                       -judecător

Tudorel Toader                                    -judecător

Augustin Zegrean                                -judecător

Antonia Constantin                             - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi           - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim de duty-free şi duty-paid, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Euro Trade Invest" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.430/2/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca devenită inadmisibilă, întrucât ordonanţa criticată a fost respinsă prin Legea nr. 141/2007.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin Incheierea din 5 decembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 7.430/2/2006, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim de duty-free şi duty-paid, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Euro Trade Invest" - S.A. din Bucureşti într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în anulare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 contravine dreptului constituţional la informaţie al cetăţenilor şi, prin raportare la prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie, nesocoteşte totodată şi termenele şi procedura prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică, întrucât cetăţenii şi asociaţiile nu au participat la elaborarea actului normativ criticat. Actul normativ criticat încalcă, în opinia autorului excepţiei, şi prevederile art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală, deoarece a fost adoptat fără respectarea exigenţelor specifice delegării legislative referitoare la existenţa cazului excepţional şi la obligaţia motivării urgenţei în chiar cuprinsul ordonanţei de urgenţă. Totodată, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 nu sunt conforme cu principiile economiei de piaţă astfel cum sunt înscrise în art. 45 şi 135 din Constituţie şi în Legea concurenţei nr. 21/1996.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ    şi    fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată deoarece textele de lege criticate nu încalcă prevederile constituţionale invocate.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Cât priveşte invocarea prevederilor art. 31 din Legea fundamentală, referitoare la dreptul la informaţie, apreciază că acestea nu sunt incidente în cauză, iar raportarea criticii de neconstituţionalitate la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică nu poate constitui motiv de neconstituţionalitate a ordonanţei atacate. Guvernul precizează, de asemenea, că raţiunea adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 rezidă în necesitatea la acel moment a alinierii legislaţiei României la cerinţele legislaţiei comunitare în domeniu. Prin urmare, nu se poate susţine încălcarea condiţiilor cuprinse în art. 115 alin. (4) din Constituţie, referitoare la existenţa cazului excepţional şi la motivarea urgenţei. Totodată, se arată că prevederile actului normativ criticat nu contravin liberului acces la o activitatea economică, nu se opun principiilor liberei concurenţe şi nu îngrădesc dreptul de proprietate privată.

Avocatul Poporului arată că excepţia de neconstitu­ţionalitate a devenit inadmisibilă deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 a fost respinsă prin Legea nr. 141/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 22 mai 2007.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului şi dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim de duty-free şi duty-paid, în integralitatea sa, act normativ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006 şi intrat în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, potrivit art. 22 din aceasta.

In opinia autorului excepţiei, actul normativ criticat încalcă, în ordinea invocării lor, prevederile art. 31 - „Dreptul la informaţie", art. 1 alin. (5) cu privire la obligaţia respectării în România a Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 115 alin. (4) referitoare la condiţiile delegării legislative, ale art. 45 - „Libertatea economică" şi ale art. 135 - „Economia" din Constituţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată că, ulterior sesizării sale cu prezenta cauză, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim de duty-free şi duty-paid a fost respinsă prin Legea nr. 141/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 22 mai 2007. Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992, referitoare la condiţia ca dispoziţiile legale supuse controlului de constituţionalitate să fie în vigoare, urmează ca excepţia de neconstituţionalitate să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim de duty-free şi duty-paid, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Euro Trade Invest" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.430/2/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 octombrie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 879/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 879 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 879/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu