Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 879 din 16 octombrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea marfurilor in regim de duty-free si duty-paid

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 760 din 9 noiembrie 2007Ioan Vida                                             - preşedinte

Nicolae Cochinescu                            -judecător

Aspazia Cojocaru                                -judecător

Acsinte Gaspar                                   -judecător

Petre Ninosu                                       -judecător

Ion Predescu                                       -judecător

Puskas Valentin Zoltan                       -judecător

Tudorel Toader                                    -judecător

Augustin Zegrean                                -judecător

Antonia Constantin                             - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi           - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim de duty-free şi duty-paid, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Euro Trade Invest" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.430/2/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca devenită inadmisibilă, întrucât ordonanţa criticată a fost respinsă prin Legea nr. 141/2007.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin Incheierea din 5 decembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 7.430/2/2006, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim de duty-free şi duty-paid, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Euro Trade Invest" - S.A. din Bucureşti într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în anulare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 contravine dreptului constituţional la informaţie al cetăţenilor şi, prin raportare la prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie, nesocoteşte totodată şi termenele şi procedura prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică, întrucât cetăţenii şi asociaţiile nu au participat la elaborarea actului normativ criticat. Actul normativ criticat încalcă, în opinia autorului excepţiei, şi prevederile art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală, deoarece a fost adoptat fără respectarea exigenţelor specifice delegării legislative referitoare la existenţa cazului excepţional şi la obligaţia motivării urgenţei în chiar cuprinsul ordonanţei de urgenţă. Totodată, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 nu sunt conforme cu principiile economiei de piaţă astfel cum sunt înscrise în art. 45 şi 135 din Constituţie şi în Legea concurenţei nr. 21/1996.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ    şi    fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată deoarece textele de lege criticate nu încalcă prevederile constituţionale invocate.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Cât priveşte invocarea prevederilor art. 31 din Legea fundamentală, referitoare la dreptul la informaţie, apreciază că acestea nu sunt incidente în cauză, iar raportarea criticii de neconstituţionalitate la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică nu poate constitui motiv de neconstituţionalitate a ordonanţei atacate. Guvernul precizează, de asemenea, că raţiunea adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 rezidă în necesitatea la acel moment a alinierii legislaţiei României la cerinţele legislaţiei comunitare în domeniu. Prin urmare, nu se poate susţine încălcarea condiţiilor cuprinse în art. 115 alin. (4) din Constituţie, referitoare la existenţa cazului excepţional şi la motivarea urgenţei. Totodată, se arată că prevederile actului normativ criticat nu contravin liberului acces la o activitatea economică, nu se opun principiilor liberei concurenţe şi nu îngrădesc dreptul de proprietate privată.

Avocatul Poporului arată că excepţia de neconstitu­ţionalitate a devenit inadmisibilă deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 a fost respinsă prin Legea nr. 141/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 22 mai 2007.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului şi dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim de duty-free şi duty-paid, în integralitatea sa, act normativ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006 şi intrat în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, potrivit art. 22 din aceasta.

In opinia autorului excepţiei, actul normativ criticat încalcă, în ordinea invocării lor, prevederile art. 31 - „Dreptul la informaţie", art. 1 alin. (5) cu privire la obligaţia respectării în România a Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 115 alin. (4) referitoare la condiţiile delegării legislative, ale art. 45 - „Libertatea economică" şi ale art. 135 - „Economia" din Constituţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată că, ulterior sesizării sale cu prezenta cauză, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim de duty-free şi duty-paid a fost respinsă prin Legea nr. 141/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 22 mai 2007. Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992, referitoare la condiţia ca dispoziţiile legale supuse controlului de constituţionalitate să fie în vigoare, urmează ca excepţia de neconstituţionalitate să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim de duty-free şi duty-paid, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Euro Trade Invest" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.430/2/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 octombrie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 879/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 879 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 879/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu