Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 866 din 28 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 5 din 4 ianuarie 2007Ioan Vida                                         - preşedinte

Nicolae Cochinescu                        - judecător

Acsinte Gaspar                               - judecător

Kozsokar Gabor                              - judecător

Petre Ninosu                                   - judecător

Ion Predescu                                   - judecător

Tudorel Toader                               - judecător

Ion Tiucă                                         - procuror

Ioana Marilena Chiorean               - magistrat-asisten

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, excepţie ridicată de Victor Cornoiu Jităraşu în Dosarul nr. 14.446/1/2005 al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie -Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 9 noiembrie 2006, în prezenţa autorului excepţiei, Victor Cornoiu Jităraşu, şi a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 28 noiembrie 2006.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 25 mai 2006, pronunţată în Dosarul nr. 14.446/1/2005, Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004. Excepţia a fost ridicată de Victor Cornoiu Jităraşu în cadrul soluţionării unei recurs declarat de acesta împotriva hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi a hotărârii Secţiei pentru judecători prin care i s-a respins candidatura pentru funcţia de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu motivarea că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale criticate contravin principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, întrucât condiţia suplimentară introdusă după republicarea Legii nr. 303/2004, şi anume aceea de a fi judecător timp de cel puţin 2 ani anterior depunerii candidaturii pentru funcţia de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, este o condiţie discriminatorie, deoarece elimină dreptul procurorilor de carieră, în funcţie, de a promova în funcţia de judecător la instanţa supremă, „judecătorii fiind trataţi mai favorabil decât procurorii". Totodată arată că, având în vedere că, la data introducerii acestei condiţii, la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie erau în funcţie judecători care au îndeplinit anterior numai funcţia de procuror, discriminarea operează şi în ceea ce îi priveşte pe aceştia, pe de-o parte, şi pe procurorii care, ulterior modificării legii, nu mai au posibilitatea de a deveni judecători la instanţa supremă, pe de altă parte.

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia în sensul că dispoziţiile legale criticate nu instituie un tratament discriminatoriu în cariera profesională a magistraţilor, ci stabilesc regulile pentru accederea în funcţia de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reguli pe care legiuitorul are dreptul să le instituie.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât condiţia ocupării cel puţin în ultimii 2 ani a funcţiei de judecător la tribunale sau curţi de apel se înscrie în regulile pe care legiuitorul este în drept să le fixeze pentru promovarea unui magistrat într-o asemenea funcţie.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege criticate nu contravin art. 16 din Constituţie, întrucât se aplică tuturor persoanelor aflate în situaţia reglementată de ipoteza normei juridice, fără a institui privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2),ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Ca urmare a republicării acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, art. 51 alin. (1) a devenit art. 52 alin. (1) şi are următorul cuprins: „Promovarea în funcţia de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător în ultimii 2 ani la tribunale sau curţi de apel, au obţinut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar, s-au remarcat în activitatea profesională şi au o vechime în funcţia de judecător sau procuror de cel puţin 12 ani."

Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată că dispoziţiile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor sunt neconstituţionale în măsura şi în sensul celor ce se vor arăta în continuare.

Ministerul Public a fost instituit, prin art. 131 şi 132 din Constituţia României, ca o magistratură componentă a autorităţii judecătoreşti, având rolul de a reprezenta în activitatea judiciară interesele generale ale societăţii şi de a apăra ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

Procurorii au, ca şi judecătorii, statut constituţional de magistraţi, prevăzut expres în art. 133 şi 134 din Legea fundamentală. Astfel, potrivit art. 133 alin. (2) lit. a) din Constituţie, Consiliului Superior al Magistraturii este compus din două secţii, una din 9 judecători, iar cea de a doua din 5 procurori, aleşi şi unii şi ceilalţi în adunările generale ale magistraţilor.

In acelaşi sens, Curtea Constituţională reţine că procurorii sunt numiţi în funcţie, ca şi judecătorii, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii şi că acelaşi organ al autorităţii judecătoreşti îndeplineşte rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor.

In sfârşit, Curtea constată că statutul juridic constituţional al procurorilor este identic cu cel al judecătorilor în ceea ce priveşte incompatibilitătile stabilite în aceiaşi termeni în art. 125 alin. (3) şi, respectiv, art. 132 alin. (2), conform cărora funcţia de procuror, ca şi aceea de judecător, este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.

Aplicând principiile constituţionale evocate, legiuitorul a stabilit, prin Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, norme identice sau similare privind incompatibilitătile şi interdicţiile aplicabile funcţiilor de procuror şi de judecător, admiterea în magistratură şi formarea profesională a judecătorilor şi procurorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor, accesul procurorilor la funcţia de judecător şi al judecătorilor la funcţia de procuror, drepturile şi îndatoririle judecătorilor şi procurorilor, răspunderea juridică a acestora.

In ceea ce priveşte dispoziţiile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care formează obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată că aceste dispoziţii nu ţin seama de statutul de magistrat al procurorilor şi încalcă principiul egalităţii în drepturi prevăzut de  art.   16  alin.  (1)  din  Constituţie,  prin tratamentul discriminator ce le este impus acestora la promovarea în funcţia de judecător la Inalta Curtea de Casaţie şi Justiţie.

Astfel, stabilind pentru promovarea în funcţia de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie condiţia de vechime de 12 ani în funcţia de judecător sau procuror, textul de lege analizat adaugă condiţia exercitării în ultimii 2 ani a funcţiei de judecător la tribunale sau la curţile de apel. Această din urmă condiţie are ca efect admisibilitatea promovării numai a magistraţilor judecători şi excluderea posibilităţii promovării magistraţilor procurori.

Discriminarea este cu atât mai evidentă în situaţia unui procuror care solicită să fie promovat la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, luând în considerare faptul că mai înainte de a fi numit în funcţia de procuror îndeplinise timp de peste 12 ani funcţia de judecător la tribunale sau la curţile de apel; aplicând prevederile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, cererea va fi respinsă ca inadmisibilă, pentru singurul motiv că la data cererii solicitantul este procuror şi că, deci, nu a îndeplinit în ultimii 2 ani funcţia de judecător la tribunale sau la curţile de apel.

Aşa cum s-a statuat constant în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, principiul constituţional al egalităţii în drepturi se traduce prin reglementarea şi aplicarea unui tratament juridic similar unor subiecte de drept aflate în situaţii juridice similare. In cauză, se constată că judecătorii şi procurorii se află în aceeaşi situaţie juridică prin statutul lor constituţional similar. In plus, prin condiţia de bază formulată de textul analizat pentru promovarea în funcţia de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie - condiţia vechimii de 12 ani în funcţia de judecător sau de procuror -, procurorii şi judecătorii sunt, de asemenea, aşezaţi într-o situaţie juridică identică. Raportată la aceste premise ale egalităţii de tratament juridic, exigenţa îndeplinirii funcţiei de judecător în ultimii 2 ani şi, implicit, şi la data cererii de promovare constituie o rupere nejustificată a echilibrului în sânul celor două categorii de magistraţi sau, cum deja s-a arătat, o discriminare contrară Constituţiei.

Curtea urmează, în consecinţă, să constate că dispoziţia legală analizată este neconstituţională în partea care condiţionează promovarea în funcţia de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie de îndeplinirea funcţiei de judecător în ultimii 2 ani.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA   CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în partea care condiţionează promovarea în funcţia de judecător la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie de îndeplinirea funcţiei de judecător în ultimii 2 ani, sunt neconstituţionale, excepţie ridicată de Victor Cornoiu Jităraşu în Dosarul nr. 14.446/1/2005 al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 noiembrie 2006.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 866/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 866 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 866/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu