Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 65 din 2 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 190 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 172 din 22 februarie 2006Ion Predescu                         -  preşedinte

Nicolae Cochinescu              -  judecător

Aspazia Cojocaru                  -  judecător

Constantin Doldur                 -  judecător

Acsinte Gaspar                     -  judecător

Kozsokar Gabor                    -  judecător

Petre Ninosu                         -  judecător

Şerban Viorel Stănoiu          -  judecător

Antonia Constantin                -  procuror

Gabriela Dragomirescu         -   magistrat-asistent şef

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 190 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Eurial Invest" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.003/R/2005 al Tribunalului Arad - Secţia comercială şi contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că textul de lege criticat este în concordanţă cu art. 44 alin. (1), (2) şi (3) din Constituţie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 16 septembrie 2005, pronunţată în Dosarul nr. 5003/R/2005, Tribunalul Arad - Secţia comercială şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 190 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială „Eurial Invest" - S.A. din Bucureşti în recursul declarat de aceasta împotriva unei sentinţe civile prin care i s-a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de contravenţie întocmit în temeiul textului de lege criticat.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că art. 190 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, în temeiul căruia, în speţă, a fost dispusă măsura complementară a confiscării autovehiculului proprietate a autorului excepţiei, cu care se transporta alcool etilic fără documente de provenienţă, contravine art. 44 alin. (1), (2) şi (3) din Constituţie, referitor la garantarea şi ocrotirea în mod egal de lege a proprietăţii private, de care nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. In acest sens se arată că, „nici în cadrul confiscării speciale prevăzute de art. 118 alin. 3 din Codul penal, mijloacele de transport folosite la săvârşirea unei infracţiuni nu se confiscă, dacă acestea nu sunt proprietatea inculpatului, cu atât mai mult în cadrul săvârşirii unei contravenţii, care presupune un grad redus de pericol social şi de gravitate a faptei".

Tribunalul Arad - Secţia comercială şi contencios administrativ apreciază că textul de lege criticat nu încalcă prevederile art. 44 din Constituţie, „proprietatea fiind garantată şi ocrotită în mod legal de lege şi, ca urmare, nu poate fi ocrotită când dreptul de proprietate este folosit pentru încălcarea legii".

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată. In acest sens, în esenţă, arată că: reglementarea regimului juridic al sancţiunii confiscării (măsură de siguranţă ori sancţiunea contravenţională complementară) este de competenţa exclusivă a legiuitorului; de prezumţia instituită de art. 44 alin. (8) teza a doua din Constituţie se bucură numai averea dobândită licit; potrivit prevederilor constituţionale ale art. 44 alin. (1) teza a doua stabilirea limitelor şi conţinutului dreptului de proprietate constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Aşadar, apreciază că „instituirea unor norme juridice de conduită necesită reglementarea unor sancţiuni (cum este cea stabilită de dispoziţiile legale criticate) constând inclusiv în confiscarea produselor şi a mijloacelor de transport utilizate la transportul acestor produse". Mai consideră că dispoziţiile de lege criticate „sunt în acord şi cu imperativul protejării de către stat a intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară [art. 135 alin. (2) lit. b) din Legea fundamentală]". Invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la constituţionalitatea instituirii sancţiunii contravenţionale a confiscării atunci când legea este încălcată.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 190 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 sunt constituţionale, întrucât: „aplicarea şi executarea unor sancţiuni pecuniare, inclusiv măsura confiscării unor bunuri nu încalcă dispoziţiile constituţionale privind ocrotirea proprietăţii private, întrucât dreptul de proprietate trebuie exercitat în condiţiile prevăzute de lege"; „dispunerea în mod legal a confiscării bunurilor, pentru o contravenţie săvârşită, este o consecinţă legitimă a încălcării unei norme legale, iar nu o încălcare a dreptului de proprietate privată".

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională constată că este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulată, îl constituie prevederile art.  190 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, aprobată şi modificată prin Legea nr. 210/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 5 iulie 2005. Textul de lege menţionat prevede: „(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, precum şi cu: [...] b) confiscarea cisternelor, recipientelor şi a mijloacelor de transport utilizate în transportul alcoolului etilic şi al distilatelor, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. I); [...]".

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 a fost republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Monitorul Oficial al României nr. 863 din 26 septembrie 2005, astfel că „alin. (1) lit. I)", la care face trimitere art. 190 alin. (2) lit. b), a devenit „alin. (1) lit. k) cu acelaşi cuprins.

In opinia autorului excepţiei, dispoziţiile de lege criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 44 alin. (1), (2) şi (3) referitoare la ocrotirea şi garantarea dreptului de proprietate în mod egal de lege, indiferent de titular, precum şi posibilitatea exproprierii doar pentru cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată că, în jurisprudenţa sa, s-a mai pronunţat cu privire la un regim sancţionator similar, prin raportare la prevederile art. 44 din Constituţie, reţinând, în esenţă, următoarele: garantarea dreptului de proprietate, precum şi desfăşurarea liberă a unei activităţi comerciale implică respectarea de către toţi comercianţii a obligaţiilor ce le revin în această calitate; textele constituţionale ale art. 44 alin. (1) teza finală şi alin. (9), care cuprind prevederi referitoare la protecţia proprietăţii private şi limitele acestui drept, demonstrează că însăşi Constituţia exclude protecţia bunurilor folosite la săvârşirea unor fapte ilicite sau dobândite prin asemenea fapte; în concordanţă cu dispoziţiile din Constituţie, proprietatea privată poate constitui obiectul unor măsuri restrictive, cum sunt cele care vizează bunurile folosite sau rezultate din săvârşirea unor infracţiuni ori contravenţii; potrivit dispoziţiilor art. 44 alin. (8) teza întâi din Constituţie, „Averea dobândită licit nu poate fi confiscată", ceea ce presupune, per a contrario, că poate fi confiscată averea dobândită în mod ilicit şi deci este posibilă instituirea unor sancţiuni pentru ipoteza în care desfăşurarea activităţii de comercializare a unor produse de către agenţii economici contravine legii. In acest sens este, de exemplu, Decizia Curţii Constituţionale nr. 105 din 11 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 8 aprilie 2003.

Or, în cauză, art. 190 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, criticat ca fiind neconstituţional, sancţionează şi cu confiscare (cisterne, recipiente şi mijloace de transport utilizate în transportul alcoolului etilic şi al distilatelor) săvârşirea unei contravenţii (privind transportul de alcool etilic şi de distilate, efectuat prin cisterne sau recipiente care nu poartă sigiliile supraveghetorului fiscal, au sigilii deteriorate sau nu sunt însoţite de documentele de însoţire prevăzute la Titlul VII din Codul fiscal), astfel că jurisprudenţa de principiu în această materie îşi menţine valabilitatea.

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA    CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 190 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Eurial Invest" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.003/R/2005 al Tribunalului Arad - Secţia comercială şi contencios administrativ.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 2 februarie 2006.

PREŞEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent şef,

Gabriela Dragomirescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 65/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 65 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 65/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu