Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 460 din 24 martie 1999

pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a amendamentelor aduse Conventiei vamale relative la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), intocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 234 din 26 mai 1999

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    avand in vedere Decizia Comitetului de gestiune al Conventiei TIR/26 - 27 iunie 1997 privind implementarea fazei a II-a de amendare a Conventiei TIR, in temeiul prevederilor art. 59 si 60 din aceasta,
    pe baza informarii transmise de Oficiul juridic al Organizatiei Natiunilor Unite din New York Comitetului de gestiune al Conventiei TIR,
    tinand seama de prevederile art. 59 din Conventia TIR si de faptul ca nici o obiectie la propunerile de amendare nu a fost adusa, iar amendamentele au intrat in vigoare la data de 17 februarie 1999,
    in temeiul prevederilor art. 100 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, si al prevederilor art. 394 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 bis din 9 octombrie 1997,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice pentru aplicarea amendamentelor aduse Conventiei vamale relative la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 394 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.

                           Directorul general al
                       Directiei Generale a Vamilor,
                               Nini Sapunaru

    ANEXA 1

                               NORME TEHNICE
de aplicare a amendamentelor aduse Conventiei vamale relative la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR)

    1. Articolul 6 din Conventia TIR se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    1. Atata timp cat conditiile si cerintele minimale prevazute in anexa nr. 9, partea I, sunt indeplinite, fiecare parte contractanta poate autoriza asociatii sa elibereze carnete TIR fie direct, fie prin intermediul unor asociatii corespondente, care sa se constituie ca asociatii garante. Autorizarea va fi revocata, daca conditiile si cerintele minimale prevazute in anexa nr. 9, partea I, vor inceta sa mai fie respectate.
    2. O asociatie nu va putea fi agreata intr-o tara decat daca garantia sa se extinde in acelasi timp si asupra responsabilitatilor la care se expune in aceasta tara, cu ocazia efectuarii de operatiuni sub acoperirea carnetului TIR eliberat de catre asociatiile straine afiliate la organizatia internationala la care ea insasi este afiliata.
    3. O asociatie va elibera carnete TIR numai persoanelor al caror acces la procedura TIR nu a fost refuzat de catre autoritatile competente ale partilor contractante pe al caror teritoriu persoana in cauza este stabilita sau domiciliata.
    4. Autorizarea accesului la procedura TIR va fi acordata numai persoanelor care indeplinesc conditiile si cerintele minimale prevazute in anexa nr. 9, partea a II-a, la aceasta conventie. Sub rezerva dispozitiilor cuprinse la art. 38 autorizarea va fi revocata daca indeplinirea acestor criterii nu mai este asigurata.
    5. Autorizarea accesului la regimul TIR va fi acordata conform procedurii prevazute in anexa nr. 9, partea a II-a, la aceasta conventie."
    2. Articolul 38 din Conventia TIR se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    1. Fiecare parte contractanta va avea dreptul sa excluda, temporar sau cu titlu definitiv, de la beneficiul prezentei conventii orice persoana vinovata de abateri grave de la legile sau reglementarile vamale aplicabile transporturilor internationale de marfuri.
    2. Aceasta excludere va fi notificata in termen de o saptamana autoritatilor competente ale partii contractante pe al carei teritoriu persoana in cauza este stabilita sau domiciliata, asociatiei sau asociatiilor garante ale tarii ori teritoriului vamal unde incalcarea a fost comisa si Comitetului executiv TIR."
    3. Dupa articolul 42 se introduce articolul 42 bis cu urmatorul cuprins:
    "Art. 42 BIS
    Autoritatile competente, in stransa cooperare cu asociatiile garante, vor lua toate masurile necesare pentru a asigura utilizarea corecta a carnetelor TIR. In acest scop ele vor lua masuri de control adecvate, nationale si internationale. Masurile nationale de control luate in acest context de catre autoritatile competente vor fi comunicate imediat Comitetului executiv TIR, care va examina conformitatea acestora cu prevederile conventiei. Masurile internationale de control vor fi adoptate de Comitetul de gestiune."
    4. Dupa articolul 58 se introduce articolul 58 bis cu urmatorul cuprins:
    "Art. 58 BIS
    Va fi infiintat un comitet de gestiune format din toate partile contractante. Componenta acestuia, functiile si regulamentul interior sunt cele stabilite in anexa nr. 8."
    5. Dupa articolul 58 bis se introduce articolul 58 ter cu urmatorul cuprins:
    "Art. 58 TER
    Comitetul de gestiune va infiinta un comitet executiv TIR, ca organ subsidiar care, in numele sau, va indeplini sarcinile ce ii sunt incredintate prin aplicarea conventiei si de catre comitet. Componenta sa, functiile si regulamentul interior sunt stabilite in anexa nr. 8."
    6. Articolul 59 din Conventia TIR se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 59
    1. Prezenta conventie, inclusiv anexele sale, vor putea fi modificate la propunerea unei parti contractante, urmand procedura prevazuta in prezentul capitol.
    2. Orice amendament propus la prezenta conventie va fi examinat de Comitetul de gestiune. Orice amendament de aceasta natura, examinat sau elaborat in cursul reuniunii Comitetului de gestiune si adoptat de acesta cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti si votanti, va fi comunicat de secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite partilor contractante, pentru acceptare.
    3. Sub rezerva dispozitiilor art. 60, orice amendament propus, comunicat in aplicarea dispozitiilor paragrafului precedent, va intra in vigoare pentru toate partile contractante la trei luni de la data la care comunicarea a fost facuta, daca in aceasta perioada nici o obiectie la amendamentul propus nu a fost notificata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite de catre un stat care nu este parte contractanta.
    4. Daca o obiectie la amendamentul propus a fost notificata conform dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat neacceptat si nu va produce efecte."
    7. Articolul 60 din Conventia TIR se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60
    1. Orice amendament propus la anexele nr. 1 - 9, examinat conform dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 ale art. 59, va intra in vigoare la o data care va fi fixata de Comitetul de gestiune in momentul adoptarii sale, cu conditia ca, la o data anterioara pe care Comitetul de gestiune o va stabili in acelasi timp cu adoptarea amendamentului, o cincime din numarul statelor care sunt parti contractante sau cinci state care sunt parti contractante, daca aceasta cifra este inferioara, sa nu fi notificat secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite ca ridica obiectii la amendament.
    Datele mentionate in prezentul paragraf se stabilesc de Comitetul de gestiune, cu majoritatea de doua treimi din numarul membrilor prezenti si votanti.
    2. La intrarea in vigoare a unui amendament adoptat conform procedurii prevazute la paragraful 1 de mai sus, acesta va inlocui, pentru toate partile contractante, orice dispozitie precedenta la care se refera."
    8. Articolul 38 paragraful 2 din anexa nr. 6 la Conventia TIR se elimina.
    9. La anexa nr. 8, articolul 13 paragraful 1, se adauga o noua nota explicativa cu urmatorul cuprins:
    "8.13.1 - 1. Dupa o perioada initiala de 2 ani, partile contractante la conventie preconizeaza ca activitatea Comitetului executiv TIR si a Secretariatului TIR sa fie finantata prin intermediul bugetului obisnuit al Organizatiei Natiunilor Unite. Aceasta nu exclude o prelungire a aranjamentelor financiare initiale in cazul in care ar lipsi finantarea din partea Organizatiei Natiunilor Unite sau din surse alternative.
    8.13.1 - 2. Functionarea Comitetului executiv TIR:
    Activitatea membrilor Comitetului executiv TIR va fi finantata de catre guvernele proprii."
    10. La noua anexa nr. 9, partea I paragraful a), se adauga o noua nota explicativa cu urmatorul cuprins:
    "9.I.1. a) Prevederile cuprinse in anexa nr. 9, partea I paragraful 1 a), se refera la organizatiile implicate in comertul international de marfuri, inclusiv camerele de comert."
    11. La noua anexa nr. 9, partea a II-a paragraful 3, se adauga o noua nota explicativa cu urmatorul cuprins:
    "9.II.3. Se recomanda infiintarea unor comitete nationale de autorizare, cuprinzand reprezentanti ai autoritatilor competente, ai asociatiilor garante nationale si ai altor organizatii implicate."
    12. Anexa nr. 8 la Conventia TIR se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 8

                COMPONENTA, FUNCTIILE SI REGULAMENTELE INTERIOARE
           ALE COMITETULUI DE GESTIUNE SI ALE COMITETULUI EXECUTIV TIR

    Componenta, functiile si regulamentul interior ale Comitetului de gestiune

    Art. 1
    (i) Partile contractante sunt membre ale Comitetului de gestiune.
    (ii) Comitetul de gestiune poate decide ca administratiile competente ale statelor mentionate la paragraful 1 al art. 52 din prezenta conventie, care nu sunt parti contractante, precum si reprezentantii organizatiilor internationale pot, pentru problemele care prezinta interes, sa asiste la sesiuni in calitate de observator.
    Art. 1 BIS
    1. Comitetul va analiza orice propunere de amendament la conventie, in conformitate cu art. 59 paragrafele 1 si 2.
    2. Comitetul va urmari aplicarea conventiei si va examina orice masura luata de catre partile contractante, asociatiile si organizatiile internationale implicate in functionarea conventiei si in respectarea acesteia.
    3. Comitetul, prin intermediul Comitetului executiv TIR, supervizeaza si sprijina aplicarea conventiei la nivel national si international.
    Art. 2
    Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite furnizeaza comitetului serviciile de secretariat.
    Art. 3
    Comitetul procedeaza, in prima sa sesiune din fiecare an, la alegerea presedintelui si a vicepresedintelui.
    Art. 4
    Sub auspiciile Comisiei Economice pentru Europa, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite convoaca in fiecare an Comitetul de gestiune, precum si la cererea administratiilor competente a cel putin cinci state care sunt parti contractante.
    Art. 5
    Propunerile sunt supuse votarii. Fiecare parte contractanta reprezentata la sesiune dispune de un vot. Propunerile, altele decat amendamentele la prezenta conventie, sunt adoptate de Comitetul de gestiune cu o majoritate de voturi exprimate de membrii prezenti si votanti.
    Art. 6
    Pentru luarea deciziilor este necesar votul a cel putin jumatate din numarul statelor care sunt parti contractante.
    Art. 7
    Comitetul de gestiune adopta raportul sau inaintea incheierii sesiunii.
    Art. 8
    In lipsa dispozitiilor corespunzatoare din prezenta anexa, Regulamentul interior al Comisiei Economice pentru Europa este aplicabil, cu exceptia cazului in care Comitetul de gestiune decide altfel.

    Componenta, functiile si regulamentul interior ale Comitetului executiv TIR

    Art. 9
    1. Comitetul executiv TIR, infiintat de catre Comitetul de gestiune in conformitate cu art. 58 tert, este format din 9 membri, fiecare apartinand unei alte parti contractante la conventie. Secretarul Conventiei TIR va participa la sesiunile Comitetului executiv TIR.
    2. Membrii Comitetului executiv TIR sunt alesi de Comitetul de gestiune cu majoritatea numarului membrilor prezenti si votanti. Mandatul fiecarui membru al Comitetului executiv TIR este de 2 ani. Membrii Comitetului executiv TIR pot fi realesi. Mandatul Comitetului executiv TIR va fi stabilit de catre Comitetul de gestiune.
    Art. 10
    Comitetul executiv TIR:
    a) supervizeaza modul de aplicare a conventiei, inclusiv modul de functionare a sistemului de garantii, si indeplineste in totalitate sarcinile incredintate de Comitetul de gestiune, in special cele specificate la: art. 38 paragraful 2; art. 42 bis din anexa nr. 8; anexa nr. 9, partea I paragraful 1 e); anexa nr. 9, partea I paragraful f) (v) si la anexa nr. 9, partea a II-a paragrafele 4 si 5;
    b) supervizeaza tiparirea si distribuirea centralizata catre asociatii a carnetelor TIR care pot fi realizate de o organizatie internationala agreata, la care se face referire la art. 6 din conventie;
    c) coordoneaza si incurajeaza schimbul de informatii confidentiale si alte tipuri de comunicari intre autoritatile competente ale partilor contractante;
    d) coordoneaza si incurajeaza schimbul de informatii intre autoritatile competente ale partilor contractante, asociatiile garante si organizatiile internationale;
    e) faciliteaza reglementarea diferendelor dintre partile contractante, asociatiile garante, companiile de asigurari si organizatiile internationale, sub rezerva prevederilor contrare ale art. 57 din conventie, privind reglementarea diferendelor;
    f) sprijina pregatirea profesionala a personalului autoritatilor vamale si a celorlalte parti implicate in functionarea regimului TIR;
    g) gestioneaza un registru central in vederea distribuirii catre partile contractante a informatiilor privind toate regulile si procedurile privind eliberarea carnetelor TIR de catre asociatii, provenite de la organizatiile internationale mentionate la art. 6 din conventie, in masura in care se refera la conditiile si la cerintele minimale mentionate in anexa nr. 9 la conventie;
    h) supravegheaza pretul carnetelor TIR.
    Art. 11
    1. O sesiune a Comitetului executiv TIR poate fi convocata de secretarul Conventiei TIR la cererea Comitetului de gestiune sau a cel putin trei membri ai Comitetului executiv TIR.
    2. Comitetul executiv TIR va depune toate eforturile pentru luarea deciziilor prin consens. Daca nici un consens nu poate fi atins, deciziile trebuie supuse la vot si trebuie sa intruneasca majoritatea celor prezenti si votanti. Un cvorum de cinci membri este necesar pentru luarea deciziilor. Secretarul Conventiei TIR nu are drept de vot.
    3. Comitetul executiv TIR va alege un presedinte si va adopta orice alt regulament interior suplimentar.
    4. Comitetul executiv TIR va raporta Comitetului de gestiune despre activitatile sale, inclusiv despre conturile verificate, cel putin o data pe an sau la cererea Comitetului de gestiune. Comitetul executiv TIR va fi reprezentat in Comitetul de gestiune de catre presedintele sau.
    5. Comitetul executiv TIR va examina orice informatie si orice problema, transmise lui de catre Comitetul de gestiune, de partile contractante, de catre secretarul Conventiei TIR, de asociatiile garante nationale si de catre organizatiile internationale mentionate la art. 6 din conventie. Aceste organizatii internationale vor avea dreptul sa ia parte la sesiunile Comitetului executiv TIR ca observatori, in cazul in care presedintele nu hotaraste altfel. Daca este necesar, orice alta organizatie poate lua parte la sesiunile Comitetului executiv TIR, in calitate de observator, la invitatia presedintelui.
    Art. 12
    Secretarul Conventiei TIR va fi membru al Secretariatului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite si va aduce la indeplinire deciziile Comitetului executiv TIR, in limita mandatului Comitetului executiv TIR. Secretarul Conventiei TIR va fi asistat de un secretariat TIR, a carui marime este stabilita de catre Comitetul de gestiune.
    Art. 13
    1. Activitatile Comitetului executiv TIR si ale Secretariatului TIR vor fi finantate, pana la obtinerea unei surse alternative de finantare, printr-o taxa aplicata fiecarui carnet TIR distribuit de catre organizatia internationala mentionata la art. 6 din conventie.
    2. Marimea acestei taxe si procedura de colectare a ei sunt stabilite de Comitetul de gestiune pe baza consultarilor cu organizatia internationala mentionata la art. 6 din conventie. Orice propunere de schimbare a taxei trebuie autorizata de Comitetul de gestiune."
    13. La Conventia TIR se introduce o noua anexa nr. 9 cu urmatorul cuprins:

    "ANEXA 9

                         ACCESUL LA REGIMUL TIR

    Partea I
    Autorizarea asociatiilor garante de a elibera carnete TIR

    Conditii si cerinte minimale
    1. Conditiile si cerintele minimale, care trebuie indeplinite de catre asociatii pentru a fi autorizate de catre partile contractante sa elibereze carnete TIR si sa activeze ca garant in concordanta cu art. 6 din conventie, sunt:
    a) sa probeze faptul ca cel putin in ultimul an a functionat ca o asociatie reprezentanta a intereselor sectorului de transporturi;
    b) sa demonstreze ca bonitatea financiara si existenta mijloacelor logistice ii permit indeplinirea obligatiilor instituite prin conventie;
    c) sa demonstreze cunoasterea de catre personalul propriu a modului de aplicare corecta a conventiei;
    d) lipsa unor abateri si incalcari grave sau repetate ale legislatiei vamale ori fiscale;
    e) intocmirea in scris a unui acord sau a oricarui alt instrument juridic intre asociatie si autoritatile competente ale partii contractante pe teritoriul careia este infiintata. O copie legalizata de pe acordul scris sau de pe orice alt instrument juridic, impreuna, daca este necesar, cu traducerea legalizata in limba engleza, franceza sau rusa, trebuie depusa la Comitetul executiv TIR.
    Orice modificare adusa acordului scris sau oricarui alt instrument juridic trebuie imediat adusa la cunostinta Comitetului executiv TIR;
    f) un angajament in acordul scris sau orice alt instrument legal intocmit conform prevederilor lit. e), prin care asociatia:
    (i) va respecta obligatiile precizate la art. 8 din conventie;
    (ii) va accepta suma maxima aferenta fiecarui carnet TIR, stabilita de catre partea contractanta, care poate fi pretinsa asociatiei garante in conformitate cu art. 8 paragraful 3 din conventie;
    (iii) va verifica in mod continuu si, in special, inainte de a solicita autorizarea pentru accesul persoanelor la regimul TIR, indeplinirea in totalitate a conditiilor si cerintelor minimale de catre aceste persoane, asa cum este prevazut in partea a II-a a acestei anexe;
    (iv) va pune la dispozitie propria garantie pentru toate responsabilitatile din tara in care este stabilita, referitoare la operatiunile de transport sub acoperirea carnetelor TIR eliberate de ea si de catre asociatiile straine afiliate la aceeasi organizatie internationala la care ea insasi este afiliata;
    (v) se angajeaza sa acopere propriile responsabilitati, astfel incat sa satisfaca cerintele autoritatilor competente ale partii contractante in care este stabilita impreuna cu societatea de asigurare, asociatia de asiguratori sau cu institutia financiara. Contractul/contractele de asigurare sau de garantie financiara va/vor acoperi totalitatea propriilor responsabilitati in legatura cu operatiunile efectuate sub acoperirea carnetelor TIR emise de ea si de asociatiile straine afiliate la aceeasi organizatie internationala la care ea insasi este afiliata.
    Termenul de aducere la cunostinta a incetarii contractului/contractelor de asigurare sau de garantie financiara nu va fi mai mic decat termenul necesar notificarii prin care se aduce la cunostinta incetarea acordului scris sau a altui instrument juridic instituit prin prevederile lit. e). O copie legalizata de pe contractul/contractele de asigurare sau de garantie financiara, precum si de pe toate modificarile ulterioare, inclusiv o traducere legalizata in limba engleza, franceza sau rusa, dupa caz, trebuie depuse la Comitetul executiv TIR;
    (vi) va permite autoritatilor competente verificarea tuturor documentelor si evidentelor contabile referitoare la administrarea regimului TIR;
    (vii) va accepta o procedura eficienta de solutionare a diferendelor generate de utilizarea necorespunzatoare sau frauduloasa a carnetelor TIR;
    (viii) va fi de acord ca orice nerespectare grava sau repetata a prezentelor conditii si cerinte minimale sa conduca la revocarea autorizarii de a elibera carnete TIR;
    (ix) va respecta strict deciziile autoritatilor competente ale partii contractante unde este infiintata, privitor la excluderea persoanelor, asa cum se prevede la art. 38 din conventie si in partea a II-a a acestei anexe;
    (x) va accepta sa aplice intocmai toate deciziile adoptate de Comitetul de gestiune si de Comitetul executiv TIR, in masura in care autoritatile competente ale partii contractante in care asociatia a fost infiintata le-au acceptat.
    2. Partile contractante in care asociatia este infiintata vor revoca autorizarea de eliberare a carnetelor TIR in cazul nerespectarii grave sau repetate a conditiilor si cerintelor minimale.
    3. Autorizarea unei asociatii in conditiile stabilite mai sus nu va prejudicia responsabilitatile si angajamentele care revin acestei asociatii in aplicarea conventiei.
    4. Conditiile si cerintele minimale precizate mai sus nu afecteaza conditiile si cerintele suplimentare pe care partile contractante intentioneaza, eventual, sa le prescrie.

    Partea a II-a
    Autorizarea persoanelor fizice si juridice de a utiliza carnete TIR

    Conditii si cerinte minimale
    1. Conditiile si cerintele minimale, care trebuie indeplinite de persoanele care solicita accesul la regimul TIR, sunt:
    a) sa faca dovada experientei sau, cel putin, a capacitatii de a efectua cu regularitate transporturi internationale (detinatorul unei licente de transport international etc.);
    b) bonitate financiara;
    c) sa faca dovada cunoasterii modului in care se aplica Conventia TIR;
    d) lipsa unor abateri grave sau repetate de la legislatia vamala sau fiscala;
    e) un angajament asumat printr-o declaratie scrisa catre asociatia garanta, prin care persoana:
    (i) va indeplini toate formalitatile vamale instituite prin conventie la birourile vamale de plecare, de trecere si de destinatie;
    (ii) va plati sumele datorate, mentionate la art. 8 paragrafele 1 si 2 din conventie, daca acest lucru i se solicita de catre autoritatile competente in conformitate cu prevederile art. 8 paragraful 7 din conventie;
    (iii) va permite asociatiilor garante sa verifice veridicitatea informatiilor privind conditiile si cerintele minimale cerute, atata timp cat legislatia nationala permite.
    2. Conditii si cerinte suplimentare si mai restrictive privind accesul la regimul TIR pot fi introduse de autoritatile competente ale partilor contractante si chiar de asociatiile garante insesi, atata timp cat autoritatile competente nu hotarasc altfel.

    Procedura
    3. Partile contractante vor decide, in conformitate cu legislatia nationala, procedurile care trebuie urmate pentru accesul la regimul TIR, pe baza conditiilor si a cerintelor minimale stabilite la paragrafele 1 si 2.
    4. Autoritatile competente vor transmite Comitetului executiv TIR, in termen de o saptamana de la data autorizarii sau retragerii autorizarii de a folosi carnete TIR, precizari privind fiecare persoana.
    5. Asociatia va transmite anual o lista actualizata la data de 31 decembrie cuprinzand toate persoanele autorizate, precum si persoanele carora le-a fost retrasa autorizatia. Aceasta lista va fi transmisa la o saptamana dupa data de 31 decembrie autoritatilor competente. Autoritatile competente vor inainta o copie de pe aceasta Comitetului executiv TIR.
    6. Autorizarea de acces la regimul TIR nu constituie un drept in sine de a obtine carnete TIR de la asociatiile garante.
    7. Autorizarea unei persoane de a folosi carnete TIR, conform conditiilor si cerintelor minimale stabilite anterior, nu va prejudicia responsabilitatile si obligatiile acestei persoane, rezultand din aplicarea conventiei."SmartCity5

COMENTARII la Decizia 460/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 460 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu