Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.406 din 20.03.2019

privind sancţionarea Societăţii ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 256 din 03 aprilie 2019SmartCity1

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în cadrul şedinţei din data de 13 martie 2019, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Nota de aprobare a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare, Serviciul autorizare-avizare, cu nr. SA-DRA 234.3/5.03.2019, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Lăptari Tei nr. 2, bl. 6, sc. A, et. 5, ap. 32, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/13777/22.11.2012, cod unic de înregistrare 30939780/23.11.2012, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-744/5.06.2013,şi a constatat următoarele:Prin Adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/28654/28.08.2018 şi potrivit art. 7 alin. (10) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conducătorul executiv al societăţii, respectiv domnul Eremia Cornel Bogdan, a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară privind demisia începând cu data de 24.08.2018.Ca urmare a transmiterii de către domnul Eremia Cornel Bogdan la Autoritatea de Supraveghere Financiară a demisiei din funcţia de conducător executiv al societăţii începând cu data de 24.08.2018, direcţia de specialitate a notificat Societatea ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu privire la obligaţiile prevăzute la art. 11 alin. (14) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, respectiv la art. 7 alin. (7), (12) şi (13) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare. Notificarea transmisă societăţii a fost returnată în data de 25.01.2019 cu menţiunea oficiului poştal: „Destinatar lipsă domiciliu".1. Prin necomunicarea la A.S.F., în termenul legal de 10 zile, a vacantării funcţiei de conducător executiv, societatea a încălcat prevederile art. 7 alin. (12) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce reprezintă contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce se regăseşte în noua reglementare la art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, şi se sancţionează conform art. 39 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu avertisment scris.2. De asemenea, prin neasigurarea continuităţii conducerii activităţii, ca urmare a netransmiterii documentaţiei complete în termenul de 90 de zile calendaristice pentru aprobarea unui nou conducător executiv, Societatea ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a încălcat prevederile art. 11 alin. (14) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, ceea ce reprezintă contravenţie conform art. 28 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări şi se sancţionează conform art. 28 alin. (4) din lege cu interzicerea temporară a desfăşurării activităţii, simultan cu amendă în cuantum de 5.000 lei.Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,având în vedere şi dispoziţiile art. 39 alin. (7) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 28 alin. (14) din Legea nr. 236/2018, potrivit cărora în cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe contravenţii se aplică amenda prevăzută pentru contravenţia cea mai gravă, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie: Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2), (3) şi (38) şi ale art. 28 alin. (4) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, se sancţionează Societatea ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul în Bucureşti, str. Lăptari Tei nr. 2, bl. 6, sc. A, et. 5, ap. 32, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/13777/22.11.2012, cod unic de înregistrare 30939780/23.11.2012, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-744/5.06.2013, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, simultan cu amendă în valoare de 5.000 lei, până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv, dar nu mai târziu de 4 luni, care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări. Articolul 2
(1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 236/2018 şi în legislaţia emisă în aplicarea acestei legi.
(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Articolul 3
(1) Reluarea activităţii Societăţii se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
(2) Nereluarea activităţii la expirarea perioadei de interzicere temporară a activităţii, în condiţiile prevăzute de lege şi de reglementările emise de A.S.F., se sancţionează cu retragerea autorizaţiei în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (5) din Legea nr. 236/2018.
Articolul 4
(1) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50% şi se achită în contul IBAN nr. RO67TREZ7022035010102XXX, deschis la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la comunicare, în contul IBAN nr. RO74TREZ70020F350102XXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
(2) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea acesteia.
(3) În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (16) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, prezenta decizie constituie titlu de creanţă.
(4) În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (17) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, la data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia A.S.F. va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 5
(1) Societatea poate contesta prezenta decizie la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 31 alin. (2) din Legea nr. 236/2018.
(2) Contestaţia adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 236/2018.
Articolul 6 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 236/2018. p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Elena Doina DascăluSmartCity5

COMENTARII la Decizia 406/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 406 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 406/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu