Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 283 din 11 martie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131, art. 142 alin. (4) si art. 215 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

ACT EMIS DE:      CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 435 din 10 iunie 2008Ioan Vida                               - preşedinte

Nicolae Cochinescu               -judecător

Aspazia Cojocaru                  -judecător

Acsinte Gaspar                      -judecător

Petre Ninosu                          -judecător

Ion Predescu                         -judecător

Puskas Valentin Zoltan          -judecător

Tudorel Toader                      -judecător

Augustin Zegrean                  -judecător

Ion Tiucă                                - procuror

Cristina Cătălina Turcu          - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 131, art. 142 alin. (4) şi art. 215 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Vinurile Moldovei" -S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 8.199/197/2006 al Judecătoriei Braşov.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepţiei, reprezentant cu delegaţie la dosar, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că la dosar părţile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov au depus concluzii scrise prin care solicită respingerea excepţiei.

Preşedintele constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul autorului excepţiei solicită admiterea acesteia, susţinând oral concluziile scrise depuse la instanţa care a sesizat Curtea. In plus, apreciază că prin lege se stabileşte un cuantum foarte mare al cauţiunii în situaţia formulării unei cereri de suspendare a executării actului administrativ fiscal, de natură să împiedice liberul acces la justiţie al comerciantului.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstitutionalitate, apreciind că textele de lege criticate constituie norme de procedură adoptate de legiuitor potrivit competenţei sale, conferite de art. 126 alin. (2) din Constituţie. Neperimarea executării silite a creanţelor fiscale este justificată de natura acestora, respectiv de faptul că reprezintă surse bugetare ce corespund satisfacerii interesului general.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Incheierea din 4 septembrie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 8.199/197/2006, Judecătoria Braşov a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 128, art. 138 alin. (4) şi art. 185 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Excepţia a fost ridicată într-o cauză având ca obiect o contestaţie la executare.

In motivarea excepţiei se susţine că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece instituie o procedură de executare silită care privilegiază creditorii bugetari în sensul că executarea silită a creanţelor bugetare nu se perima, iar organele fiscale sunt scutite de la plata unei cauţiuni, ceea ce îl pune pe comerciant în situaţia de a nu se putea dezdăuna în cazul în care se dovedeşte că cererea creditorului bugetar nu este întemeiată.

Judecătoria Braşov opinează că excepţia este neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenţa Curţii în materie.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că excepţia este neîntemeiată, aşa cum a statuat Curtea în jurisprudenţa sa.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale, în sensul celor anterior reţinute de Curte în deciziile sale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstitutionalitate.

Prin Incheierea din 4 septembrie 2007, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 128, art. 138 alin. (4) şi art. 185 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Aceste texte de lege au fost renumerotate după republicarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, fiind cuprinse în art. 131, art. 142 alin. (4) şi art. 215 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, asupra cărora Curtea se va pronunţa prin prezenta decizie.

Acestea au următorul conţinut:

-  Art. 131: „(1) Dreptul de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept.

(2) Termenul de prescripţie prevăzut la alin. (1) se aplică şi creanţelor provenind din amenzi contravenţionale.";

- Art. 142 alin. (4): „Executarea silită a creanţelor fiscale nu se perimează.";

- Art. 215 alin. (2): „Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei."

Excepţia este raportată la prevederile constituţionale ale art. 16 alin.(2) referitor la supremaţia legii, art. 44 alin.(2) privind garantarea şi ocrotirea proprietăţii private în mod egal de lege, art. 45 privind libertatea economică şi art. 136 alin.(5) referitor la inviolabilitatea proprietăţii private.

Examinând excepţia, Curtea Constituţională constată că asupra dispoziţiilor legale criticate, sub vechea numerotare, s-a pronunţat prin Decizia nr. 424 din 13 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 21 noiembrie 2005, reţinând, în esenţă, următoarele: exceptarea organelor fiscale de la plata cauţiunii este justificată de faptul că, în ipoteza în care calitatea de creditor aparţine statului, riscul ca debitorul prejudiciat să nu poată obţine repararea acestuia datorită insolvabilităţii creditorului nu există, potrivit principiului că statul nu este niciodată în încetare de plăţi.

Totodată, Curtea a reţinut că neperimarea executării silite a creanţelor fiscale, reglementare derogatorie de la dreptul comun, este în deplin acord cu art. 126 alin. (2) din Constituţie, în temeiul căruia legiuitorul este îndreptăţit să stabilească norme de procedură derogatorii de la regulile generale, determinate de anumite situaţii speciale. In cazul de faţă, situaţia specială a fost determinată de faptul că obiectul executării silite îl constituie încasarea creanţelor fiscale ce constituie surse ale bugetului de stat, ceea ce reprezintă un interes general.

In legătură cu invocarea prevederilor constituţionale ale art. 44 alin. (2) şi art. 136 alin. (5) privind apărarea şi ocrotirea proprietăţii private, Curtea a reţinut că nu se pune problema încălcării principiului ocrotirii egale a proprietăţii private, indiferent de titular, întrucât, fiind vorba de creanţe fiscale, acestea au o strânsă legătură cu asigurarea veniturilor pentru bugetul public naţional. Reglementările legale criticate vizează, astfel cum s-a mai arătat, realizarea veniturilor publice, fără să se urmărească deci ocrotirea în mod diferenţiat a proprietăţii private în raport cu calitatea titularilor.

Referitor la invocarea, în motivarea excepţiei, a încălcării prevederilor art. 45 din Constituţie privind accesul liber al persoanei la o activitate economică, Curtea a reţinut că textul constituţional stabileşte în mod clar că accesul la o activitate economică şi libera iniţiativă se exercită „în condiţiile legii", ceea ce presupune în mod logic posibilitatea stabilirii prin lege a unor condiţii care trebuie respectate de către agentul economic.

Intrucât criticile de neconstituţionalitate privesc, în esenţă, aceleaşi aspecte şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele cuprinse în decizia menţionată îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţă.

Cât priveşte critica referitoare la prevederile art. 215 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, Curtea constată că instituirea obligaţiei de plată a cauţiunii ca o condiţie a suspendării executării actului administrativ fiscal are o dublă finalitate, şi anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garanţie pentru creditor în ceea ce priveşte acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii executării, prin efectul suspendării acesteia, şi, pe de altă parte, de a preveni şi limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău-platnici. Intrucât plata cauţiunii nu constituie o condiţie de admisibilitate a contestaţiei la executare a actului administrativ fiscal, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea executării, Curtea reţine că instituirea acestei obligaţii nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justiţie, contrară prevederilor art. 21 din Constituţie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A) d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131, art. 142 alin. (4) şi art. 215 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Vinurile Moldovei" - S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 8.199/197/2006 al Judecătoriei Braşov.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 martie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 283/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 283 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 283/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu