Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 187 din 6 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 237 din 5 aprilie 2007Ioan Vida                              - preşedinte

Nicolae Cochinescu              - judecător

Aspazia Cojocaru                  - judecător

Kozsokar Gabor                    - judecător

Acsinte Gaspar                     - judecător

Petre Ninosu                         - judecător

Ion Predescu                         - judecător

Şerban Viorel Stănoiu          - judecător

Ion Tiucă                               - procuror

Patricia Marilena Ionea        - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, excepţie ridicată de Viorel Ciolacu în Dosarul nr. 3.286/62/M/2006 al Tribunalului Braşov - Secţia civilă.

La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei, asistat de avocat Adrian Roseti. Lipseşte partea Ministerul Apărării Naţionale, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului excepţiei solicită admiterea excepţiei şi arată că, de fapt, criticile de neconstitu­ţionalitate privesc doar dispoziţiile art. 89 alin. 2 teza finală din Legea nr. 80/1995, respectiv dispoziţia potrivit căreia cadrele militare puse la dispoziţie „beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului pe care îl au, la minimum". In legătură cu aceasta, arată că, spre deosebire de cadrele militare, pentru alte categorii socioprofesionale legea nu instituie o sancţiune pecuniară în cazul cercetării penale. De asemenea, arată că doar pentru cadrele militare suspendarea din funcţie are un caracter obligatoriu, iar nu facultativ. Astfel, cadrele militare sunt discriminate sub aceste aspecte în raport cu celelalte categorii socio­profesionale. Consideră că aplicarea acestor sancţiuni încalcă şi prezumţia de nevinovăţie, întrucât se face înainte de a fi stabilită vinovăţia cadrelor militare printr-o hotărâre judecătorească. De asemenea, arată că, în cazul decesului celui cercetat, procesul penal încetează, iar urmaşii nu mai pot beneficia de o pensie de urmaş corespunzătoare muncii depuse de cadrul militar. In sfârşit, arată că sancţiunile pecuniare aplicate anterior stabilirii vinovăţiei nu pot fi privite ca având un rol preventiv.

Autorul excepţiei solicită, de asemenea, admiterea excepţiei, arătând că atribuţiile pe care comandantul le dă celui pus la dispoziţie nu sunt echivalate de remuneraţia primită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat se aplică tuturor persoanelor prevăzute de norma juridică, fără nicio discriminare sau privilegiu. De asemenea, arată că nu înfrânge nici prezumţia de nevinovăţie, pentru că sancţiunile nu vizează fondul răspunderii pentru fapta imputată şi nu prejudecă vinovăţia.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 29 noiembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 3.286/62/M/2006, Tribunalul Braşov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Excepţia a fost ridicată de Viorel Ciolacu cu prilejul soluţionării unui litigiu de muncă având ca obiect pretenţii băneşti cu titlu de drepturi salariale.

In motivarea excepţiei autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 89 alin. 2 din Legea nr. 80/1995, care prevăd suspendarea din funcţie sau punerea la dispoziţie a cadrelor militare faţă de care s-a început urmărirea penală ori au fost trimise în judecată, au caracter discriminatoriu, întrucât asemenea măsuri nu sunt prevăzute şi pentru cetăţenii care ocupă alte funcţii. Totodată, consideră că măsura suspendării din funcţie sau a punerii la dispoziţie încalcă prezumţia de nevinovăţie, deoarece au un „caracter iremediabil" şi se aplică fără ca vinovăţia cadrelor militare respective să fi fost stabilită prin hotărâri judecătoreşti definitive.

Tribunalul Braşov - Secţia civilă apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, având în vedere că măsura suspendării sau a punerii la dispoziţie nu are caracter de sancţiune, ci are un scop preventiv, aplicându-se fără discriminare faţă de toate persoanele care se află în aceeaşi situaţie.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatul Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia ridicată.

Avocatul Poporului arată că textul de lege criticat nu încalcă prevederile constituţionale invocate, întrucât nu creează discriminări între cetăţeni aflaţi în situaţii identice. De asemenea, consideră că nu încalcă nici prezumţia de nevinovăţie, întrucât nu prejudecă fondul cauzei penale şi nu anticipează aplicarea unei pedepse.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1  alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstitu­ţionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995. In realitate, Curtea constată că autorul excepţiei critică doar dispoziţiile alin. 2 ale art. 89, dispoziţii potrivit cărora „In acest interval de timp ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii arestaţi se suspendă din funcţie, iar cei care sunt cercetaţi şi judecaţi în stare de libertate sau eliberaţi pe cauţiune se pun la dispoziţie. Pe timpul suspendării din funcţie, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii nu beneficiază de niciun drept de la Ministerul Apărării Naţionale. Cei puşi la dispoziţie îndeplinesc atribuţiile stabilite de comandanţii unităţilor din care fac parte şi beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului pe care îl au, la minimum."

In opinia autorului excepţiei dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, şi ale art. 23 alin. (11) privind prezumţia de nevinovăţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că în opinia autorului excepţiei textul de lege criticat este discriminatoriu şi încalcă prezumţia de nevinovăţie, întrucât, pe de o parte, prevede suspendarea obligatorie din funcţie a ofiţerilor, maiştrilor militari şi a subofiţerilor arestaţi şi punerea la dispoziţie a acestora dacă sunt cercetaţi şi judecaţi în stare de libertate ori sunt eliberaţi pe cauţiune, iar, pe de altă parte, prevede că cei puşi la dispoziţie beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului pe care îl au la minim. Astfel, autorul excepţiei, cadru militar, consideră că este discriminat în raport cu celelalte categorii socioprofesionale faţă de care măsura suspendării are doar un caracter facultativ şi nu se aplică sancţiuni pecuniare.

Faţă de aceste susţineri, Curtea reţine că toate legile speciale de reglementare a statutului persoanelor care îndeplinesc funcţii publice ori de interes public prevăd obligativitatea sau posibilitatea suspendării din funcţie a persoanei faţă de care s-a început urmărirea penală, a fost arestată sau trimisă în judecată. Chiar şi Codul muncii prevede, în art. 52 alin. (1) lit. c), ca regulă generală,posibilitatea suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului în cazul în care acesta a formulat plângere penală împotriva salariatului ori salariatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni care îl face incompatibil cu funcţia îndeplinită. Faptul că în cazul cadrelor militare măsura suspendării este obligatorie, iar nu facultativă, este justificat de statutul deosebit al cadrelor militare, care presupune, între altele, preţuirea onoarei forţelor armate ale României, ale armei şi unităţii din care fac parte, precum şi demnitatea gradului şi a uniformei militare pe care le poartă.

In ceea ce priveşte dispoziţia potrivit căreia cadrele militare care sunt puse la dispoziţie beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului pe care îl au, la minimum, Curtea reţine că această măsură este justificată de faptul că persoana pusă la dispoziţie nu mai are aceleaşi atribuţii ca acelea ce îi reveneau potrivit gradului şi funcţiei sale anterior, ci îndeplineşte numai unele sarcini atribuite de comandant şi care nu sunt incompatibile cu statutul său. Instanţa de contencios constituţional nu ar putea cenzura dreptul legiuitorului de a stabili care este cuantumul indemnizaţiei cuvenite, fără a încălca principiul separaţiei puterilor în stat. De altfel, Curtea observă că, potrivit alin. 4 şi 5 ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, în cazul în care se dispune scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, cadrele miliare vor fi repuse în toate drepturile avute la data suspendării din funcţie, respectiv a punerii la dispoziţie. Mai mult, contrar celor susţinute de reprezentantul autorului excepţiei cu ocazia dezbaterilor în faţa Curţii, repunerea în drepturi se poate dispune şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal.

In sfârşit, Curtea reţine că suspendarea, punerea la dispoziţie şi reducerea cuantumului indemnizaţiei nu încalcă prezumţia de nevinovăţie, întrucât nu vizează fondul răspunderii pentru fapta imputată, nu prejudecă vinovăţia, ci constituie măsuri preventive, justificate de necesitatea împiedicării săvârşirii de noi fapte contrare prevederilor legale, de îndeplinirea corectă a atribuţiilor ce revin funcţiei respective şi de asigurarea încrederii în persoana care ocupă acea funcţie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA   CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, excepţie ridicată de Viorel Ciolacu în Dosarul nr. 3.286/62/M/2006 al Tribunalului Braşov - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 martie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 187/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 187 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 187/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu