Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1638 din 16 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. 2 si art. 38 alin. 4 din Codul familiei

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 56 din 21 ianuarie 2011Augustin Zegrean                  - presedinte

Aspazia Cojocaru                  -judecator

Acsinte Gaspar                     -judecator

Mircea Stefan Minea             -judecator

Iulia Antoanella Motoc          -judecator

Ion Predescu                         -judecator

Puskas Valentin Zoltan         -judecator

Tudorel Toader                      -judecator

Ingrid Alina Tudora                - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. 2 si art. 38 alin. 4 din Codul familiei, exceptie ridicata de Alexandru Tudorache în Dosarul nr. 419/1.748/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civila, de Bogdan Gheorghe Draghici în Dosarul nr. 2.814/303/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie, de Ion Paunescu în Dosarul nr. 515/292/2010 al Judecatoriei Rosiorii de Vede, precum si de catre Jean Constantin Antoniu Lascu în Dosarul nr. 19.251/4/2009 al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila.

La apelul nominal se prezinta, personal, Alexandru Tudorache, Bogdan Gheorghe Draghici si Jean Constantin Antoniu Lascu, autori ai exceptiei de neconstitutionalitate, lipsa fiind celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra cauzelor si arata ca, la Dosarul nr. 888D/2010, partea Cornelia Tudorache a depus note scrise prin care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. In acest sens apreciaza ca prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor art. 23 si art. 26 din Constitutie, si nici celor ale art. 8 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, astfel încât nu poate fi vorba de o discriminare a tatalui, atâta vreme cât în Codul familiei este consacrat principiul egalitatii parintilor în exercitarea ocrotirii parintesti.

Curtea, din oficiu, pune în discutie problema conexarii dosarelor nr. 888D/2010, nr. 1.265D/2010, nr. 2.366D/2010 si nr. 3.630D/2010, având în vedere obiectul identic al acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.265D/2010, nr. 2.366D/2010 si nr. 3.630D/2010 la Dosarul nr. 888D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul partilor prezente, respectiv Alexandru Tudorache, Bogdan Gheorghe Draghici si Jean Constantin Antoniu Lascu, autori ai exceptiei de neconstitutionalitate, care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Astfel, acestia sustin ca art. 1 alin. 2 din Codul familiei este neconstitutional, textul de lege fiind discriminatoriu la adresa tatalui, întrucât permite, mai ales, magistratilor sa discrimineze tatal, sa îl trateze ca pe un parinte de rang inferior si sa ignore drepturile parentale ale tatilor care îsi iubesc copiii si care doresc sa se implice în cresterea si educarea lor.

Totodata, acest articol permite justitiei sa puna semnul egal între interesele mamei si interesul superior al copilului, ignorând astfel importanta relatiei tata-copil si oferta parentala superioara a multor tati. Acestia arata ca justitia româna da câstig de cauza mamei sau familiei extinse materne în peste 95% din litigiile aflate pe rolul instantelor, ignorând tatal si rolul acestuia în cresterea si educarea copilului. Mai grav, în opinia autorilor exceptiei, este faptul ca, desi custodia unica este acordata de regula mamei, programul de vizitare rezervat tatalui este unul simbolic, constând de cele mai multe ori în doua finaluri de saptamâna în fiecare luna, indiferent de vârsta copilului. In acest context, sustin ca tatii, socotiti suficient de buni pâna la pronuntarea divortului de mama copilului, sunt redusi de magistrati doar la statutul de platitori de pensie alimentara, fiind brusc considerati nedemni sa se mai implice în cresterea si educarea propriilor copii, fiind deposedati brutal de toate drepturile parentale.

In final, învedereaza Curtii faptul ca discriminarea tatalui în unele spitale sau sectii pentru copii este înca un fenomen prezent si foarte nociv, iar justitia si autoritatile publice ignora faptul ca, în prezent, circa 35.000 de tati se afla în concediul pentru cresterea si îngrijirea copilului în vârsta de pâna la doi ani, ca acestia sunt parinti care îsi iubesc copiii si care stiu sa îi ocroteasca, iar cei 2 parinti au drepturi si obligatii egale, fiind complementari si la fel de importanti pentru copiii lor.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 25 februarie 2010, pronuntata în Dosarul nr. 419/1.748/2008, Incheierea din 5 mai 2010, pronuntata în Dosarul nr. 2.814/303/2008, Incheierea din 18 mai 2010, pronuntata în Dosarul nr. 515/292/2010, si Incheierea din 26 martie 2010, pronuntata în Dosarul nr. 19.251/4/2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civila, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie, Judecatoria Rosiori de Vede si Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila au sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. 2 si art. 38 alin. 4 din Codul familiei, exceptie ridicata de Alexandru Tudorache, Bogdan Gheorghe Draghici, Ion Paunescu si Jean Constantin Antoniu Lascu cu ocazia solutionarii unor cauze civile având ca obiect divort - încredintare minori.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile art. 1 alin. 2 din Codul familiei instituie „o discriminare vadita fata de fiecare tata din aceasta societate" si contravine, în mod evident, unor principii fundamentale ale dreptului civil, cum ar fi principiul egalitatii în drepturi între barbati si femei si principiul exercitarii drepturilor si al îndeplinirii îndatoririlor parintesti în interesul copiilor, dat fiind ca legea apara doar interesele mamei si copilului.

Cu privire la reglementarea cuprinsa în art. 38 alin. 4 din Codul familiei, autorii exceptiei o apreciaza ca fiind lipsita de precizie si claritate, neîndeplinind astfel criteriul de calitate prevazut de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, cea ce aduce o atingere grava dreptului constitutional la un proces echitabil, prevazut de art. 21 alin. (3), precum si dreptului la viata de familie, ocrotit de art. 26 alin. (1) din Legea fundamentala, raportat la art. 8 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civila, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie, Judecatoria Rosiori de Vede si Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile partilor prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. 2 si art. 38 alin. 4 din Codul familiei, care prevad ca:

-Art. 1 alin. 2: „Statul apara interesele mamei si copilului si manifesta deosebita grija pentru cresterea si educarea tinerei generatii.";

- Art. 38 alin. 4: „La solutionarea cererilor accesorii divortului, referitoare la încredintarea copiilor minori, obligatia de întretinere si folosirea locuintei, instanta va tine seama si de interesele minorilor."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, raportate la art. 8 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitor la dreptul la respectarea vietii private si de familie, si la art. 5 din Protocolul nr. 7 la conventie, care consacra egalitatea între soti, art. 21 alin. (3) privind accesul liber la justitie, art. 26 alin. (1) potrivit carora „autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata", precum si art. 49 referitoare la protectia copiilor si a tinerilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile de lege criticate din Codul familiei au mai facut obiect al controlului de constitutionalitate, prilej cu care instanta de contencios constitutional a statuat ca acestea nu contravin Legii fundamentale.

Astfel, în ceea ce priveste art. 1 alin. 2 din Codul familiei, prin Decizia nr. 326 din 13 martie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 31 martie 2008, Curtea a constatat ca acesta contine dispozitii cu valoare de principiu. Astfel, textul de lege criticat „reglementeaza preocuparea statului de a apara interesele mamei si ale copilului, care se realizeaza si prin actiunea de stabilire a paternitatii copilului din afara casatoriei. Institutia ocrotirii copilului este reglementata si în acte internationale la care România este parte: Conventia cu privire la drepturile copilului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificata de România prin Legea nr. 18/1990, Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Pactul international privind drepturile civile si politice etc.

Ca atare, Curtea a constatat ca preocuparea statului de a ocroti copilul nu aduce atingere valorilor aparate de Constitutie, ci, dimpotriva, da expresie respectarii si garantarii drepturilor lui, în acord cu interesul superior al acestuia".

In acelasi mod, Curtea a statuat ca nu poate fi retinuta critica privind încalcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât „prevederile art. 1 alin. 2 din Codul familiei se aplica tuturor celor aflati în ipoteza descrisa de norma legala criticata".

Pentru aceleasi considerente, Curtea constata ca nu poate fi retinuta nici contrarietatea textului de lege criticat fata de dispozitiile art. 5 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, care consacra egalitatea între soti.

Referitor la art. 38 alin. 4 din Codul familiei, prin Decizia nr. 20 din 12 ianuarie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 5 februarie 2010, si Decizia nr. 133 din 5 februarie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 13 mai 2009, Curtea a retinut ca, „în ceea ce priveste protectia copiilor, consacrata constitutional în art. 49 din Legea fundamentala, aceasta se realizeaza prin încredintarea lor unuia dintre parinti care exercita astfel drepturile parintesti. Potrivit art. 43 alin. 3 din Codul familiei, parintele divortat caruia nu i s-a încredintat copilul pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu acesta si de a veghea la cresterea, educarea, învatatura si pregatirea lui profesionala, iar parintele caruia i s-a încredintat copilul, fiind tinut sa îi asigure fostului sot, care si-a pastrat calitatea de parinte, realizarea efectiva a drepturilor conferite de lege. O atare conduita cooperanta este impusa de împrejurarea ca drepturile mentionate constituie mijloace pentru îndeplinirea obligatiilor pe care le are orice parinte fata de copilul sau si care subzista atât timp cât parintele nu este decazut din drepturile parintesti".

Totodata, Curtea a retinut ca „desfacerea casatoriei prin divort si, implicit, separarea parintilor duc, evident, la modificarea modului de exercitare a drepturilor si îndatoririlor parintesti fata de copil. Diferentierile sunt determinate de separarea parintilor si de imposibilitatea obiectiva de mentinere si dupa desfacerea casatoriei a acelorasi modalitati de exercitare a drepturilor si îndatoririlor parintesti. Orice hotarâre judecatoreasca pronuntata de catre instanta în procedura de desfacere a casatoriei prin divort va tine seama de interesul superior al copilului. In acest sens sunt si prevederile art. 42 alin. 1 din Codul familiei cu privire la ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani în vederea pronuntarii unei hotarâri cu privire la încredintarea acestuia unuia dintre parinti".

Asa fiind, întrucât nu au aparut împrejurari noi, care sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în aceasta materie, solutia adoptata în precedent, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiaza îsi mentin valabilitatea si în cauza de fata.

De altfel, Curtea retine ca art. 396 si art. 397 din Legea nr. 287/2009 - Codul civil, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, care va intra în vigoare la data care va fi stabilita în legea pentru punerea în aplicare a acestuia, reglementeaza raporturile dintre parintii divortati si copiii lor minori, în sensul ca, dupa divort, autoritatea parinteasca revine în comun ambilor parinti, afara de cazul în care instanta decide altfel. In art. 398 din acelasi act normativ se stipuleaza faptul ca, atunci când exista motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanta hotaraste ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata numai de catre unul dintre parinti, celalalt parinte pastrând dreptul de a veghea asupra modului de crestere si educare a copilului, precum si dreptul de a consimti la adoptia sau la casatoria acestuia.

In final, cu privire la critica referitoare la lipsa de precizie si claritate a prevederilor art. 38 alin. 4 din Codul familiei, în jurisprudenta sa, Curtea a retinut ca, „din cauza principiului generalitatii legilor, continutul acestora nu poate prezenta o precizie absoluta. Una dintre tehnicile de reglementare consta în recurgerea mai degraba la categorii generale decât la liste exhaustive. De asemenea, numeroase legi se folosesc de eficacitatea formulelor mai mult sau mai putin vagi pentru a evita o rigiditate excesiva si a se putea adapta la schimbarile de situatie. Interpretarea si aplicarea unor asemenea texte depind de practica (hotarârile din 25 mai 1993 si din 20 mai 1999, pronuntate în cauzele Kokkinakis împotriva Greciei si Cantoni contra Frantei). Functia decizionala acordata instantelor serveste tocmai pentru a îndeparta îndoielile ce ar putea exista în privinta interpretarii normelor, tinând cont de evolutiile practicii cotidiene, cu conditia ca rezultatul sa fie coerent".

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. 2 si art. 38 alin. 4 din Codul familiei, exceptie ridicata de Alexandru Tudorache în Dosarul nr. 419/1.748/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civila, de Bogdan Gheorghe Draghici în Dosarul nr. 2.814/303/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie, de Ion Paunescu în Dosarul nr. 515/292/2010 al Judecatoriei Rosiorii de Vede, precum si de catre Jean Constantin Antoniu Lascu în Dosarul nr. 19.251/4/2009 al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 16 decembrie 2010.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1638/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1638 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1638/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu