Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.112 din 14.05.2018

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare
ACT EMIS DE: Agentia de Cooperare Internationala Pentru Dezvoltare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 385 din 04 mai 2018SmartCity1

Având în vedere:Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;

Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;

Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza dispoziţiilor din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, directorul general al Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare emite următoarea decizie: Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă dispoziţiile deciziilor directorului general al Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare nr. 2/2017 şi nr. 9/2018*). *) Deciziile directorului general al Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare nr. 2/2017 şi nr. 9/2018 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Directorul general al Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare,Cătălin Constantin HarnageaANEXĂREGULAMENT de organizare şi funcţionare a Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare Capitolul IDispoziţii generale cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare Articolul 1Agenţia de Cooperare Internaţională pentru dezvoltare, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, având sediul în Bucureşti. Articolul 2Agenţia are ca rol implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare. Articolul 3Competenţele Agenţiei derivă din actele normative prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament. Articolul 4Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei, denumit în continuare Regulament, stabileşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele: a)structura organizatorică a Agenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament; b)atribuţiile şi responsabilităţile conducerii Agenţiei; c)obiectivele şi atribuţiile structurilor organizatorice din cadrul Agenţiei, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile şefilor de serviciu, cu privire la organizarea, coordonarea, verificarea şi monitorizarea activităţii structurilor din subordine. Capitolul IIRolul, scopul si obiectivele Agenţiei 2.1. Rolul Agenţiei Articolul 5Agenţia are ca rol implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară. 2.2. Statut juridic Articolul 6Agenţia este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E. 2.3. Baza legală Articolul 7Agenţia funcţionează în conformitate cu: Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară; Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi pentru Completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe; Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 690/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară. Articolul 8Prezentul regulament este aprobat prin decizie a directorului general. 2.4. Scopul şi obiectivele Articolul 9Agenţia are drept scop trasarea şi implementarea politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare, pentru statele beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară. Articolul 10Agenţia este reprezentată în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv autorităţile publice, de către directorul general şi, după caz, de directorul general adjunct. Articolul 11Agenţia are următoarele atribuţii principale: a)implementarea proiectelor în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare, prin consultare şi cooperare cu direcţiile din cadrul M.A.E. şi al misiunilor diplomatice ale României; b)monitorizarea modului de implementare a programului multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară; c)asigurarea expertizei de specialitate în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară - studii, analize, lucrări de specialitate - pentru M.A.E. sau, la cerere, pentru alte instituţii publice sau private din România ori din alte state unde există acorduri de parteneriat în acest sens sau cu organizaţii internaţionale; d)facilitarea transferului de expertiză din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice române către statele beneficiare; e)încheierea de protocoale de colaborare în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară; f)utilizarea fondurilor, din bugetul aprobat cu destinaţia cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, prin implementare directă sau indirectă, conform legislaţiei în vigoare; g)asigurarea monitorizării şi evaluării proiectelor şi programelor derulate prin intermediul Agenţiei; h)raportarea anual şi ori de câte ori este necesar, la cererea ministrului afacerilor externe, a activităţilor realizate în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, finanţate din fonduri publice; i)asigurarea secretariatului tehnic pentru întrunirile Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară; j)asigurarea vizibilităţii acţiunilor în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare; k)participarea la implementarea obiectivelor de politică externă stabilite de M.A.E.; l)editarea de publicaţii conform domeniului propriu de activitate; m)îndeplinirea oricăror altor activităţi în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară stabilite de ministrul afacerilor externe. Articolul 12
(1) Cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară cuprinde totalitatea acţiunilor întreprinse, în conformitate cu principiul solidarităţii internaţionale, pentru:a)susţinerea pe termen lung a dezvoltării economice şi sociale durabile, întreprinderea de acţiuni care contribuie la reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei din alte state, ridicarea nivelului educaţional şi al calificării profesionale a populaţiei şi de incluziune socială; b)promovarea şi susţinerea păcii şi securităţii, dezvoltării democraţiei şi a societăţii civile, incluzând dezvoltarea statului de drept, principiile bunei guvernări şi respectarea drepturilor omului; c)oferirea de asistenţă umanitară, constând în special în furnizarea de fonduri financiare şi/sau bunuri acordate statelor în caz de dezastre şi conflicte armate, cu scopul atenuării consecinţelor asupra victimelor, inclusiv sprijinul oferit pentru reducerea riscului dezastrelor naturale şi în procesul de tranziţie de la o situaţie de criză umanitară către procesele de reabilitare sau reconstrucţie timpurie; d)realizarea de activităţi de comunicare, educaţie pentru dezvoltare şi conştientizare întreprinse pentru creşterea gradului de înţelegere la nivelul României, dar şi în alte state, a problemelor de dezvoltare internaţională, a interdependenţei dintre ţări, precum şi a activităţilor realizate în vederea adresării acestora.
(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Agenţia utilizează fondurile alocate cooperării pentru dezvoltare prin implementare directă şi, respectiv, implementare indirectă.
(3) Utilizarea fondurilor alocate cooperării pentru dezvoltare si asistenţei umanitare prin implementare directă se realizează prin următoarele forme:a)achiziţii publice de bunuri, lucrări de servicii necesare pentru realizarea activităţilor aferente cooperării pentru dezvoltare, cu respectarea prevederilor legale din domeniul achiziţiilor publice; b)donaţii; c)transfer de expertiză către alte state; d)acordare de burse de studii şi burse de cercetare.
(4) Utilizarea fondurilor alocate cooperării pentru dezvoltare şi asistenţei umanitare prin implementare indirectă se realizează prin următoarele forme:a)granturi; b)sprijin bugetar direct; c)contribuţii voluntare către organizaţii internaţionale, la bugetul acestora sau la bugetul unor entităţi administrate de acestea.
Capitolul IIIConducerea operativă a Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare 3.1. Conducerea Agenţiei Articolul 13Conducerea Agenţiei este asigurată de un director general şi de un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului afacerilor externe. 3.2. Directorul general Articolul 14Directorul general asigură conducerea Agenţiei şi este numit prin ordin al ministrului afacerilor externe, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de 3 ani. Articolul 15Directorul general are următoarele atribuţii: conduce, supervizează şi controlează activitatea Agenţiei;

emite decizii şi instrucţiuni;

răspunde în faţa ministrului afacerilor externe pentru întreaga activitate a Agenţiei;

îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator terţiar de credite;

aprobă statul de funcţii al Agenţiei, organigrama, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei;

încheie protocoale de colaborare în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;

aprobă alocarea şi utilizarea fondurilor din bugetul aprobat cu destinaţia cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară prin implementare directă si indirectă, conform legislaţiei în vigoare;

raportează anual şi ori de câte ori este necesar, la cererea ministrului afacerilor externe, activităţile realizate în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;

participă la întrunirile Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;

urmăreşte îndeplinirea de către România, la nivel global, a angajamentelor asumate privind realizarea obiectivelor internaţionale de dezvoltare, eficacitatea asistenţei pentru dezvoltare şi coerenţa politicilor pentru dezvoltare, precum şi a altor angajamente în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite;

promovează activitatea Agenţiei în cadrul tuturor evenimentelor, vizitelor şi misiunilor la care participă în calitate de reprezentant al Agenţiei;

încheie acordurile de finanţare prevăzute la art. 14 din Legea nr. 213/2016;

participă la implementarea obiectivelor de politică externă stabilite de M.A.E.;

reprezintă Agenţia la întrunirile naţionale şi internaţionale din domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare;

reprezintă Agenţia în raporturile cu terţii, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

coordonează realizarea Programului multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară şi a planului anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;

decide asupra înfiinţării de birouri, în condiţiile prevăzute de lege, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat;

îndeplineşte orice alte activităţi în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară stabilite de ministrul afacerilor externe;

analizează, împreună cu Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic, execuţia bugetară periodică;

aprobă încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă;

aprobă încadrarea, promovarea în grade/trepte a personalului angajat;

coordonează activităţile cu caracter economic, administrativ şi social din cadrul Agenţiei;

realizează evaluarea profesională individuală a directorului general adjunct şi a şefilor serviciilor funcţionale din subordine;

deleagă exercitarea de atribuţii, în condiţiile legii.Pe perioada concediilor, delegaţiilor şi deplasărilor în interes de serviciu, directorul general poate delega atribuţiile şi responsabilităţile care îi revin directorului general adjunct sau altor persoane, împuternicite în acest sens prin decizie. Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile se comunică întregului personal al Agenţiei, prin grija responsabilului de resurse umane. 3.3. Directorul general adjunct Articolul 16Directorul general adjunct se află în coordonarea directorului general. Articolul 17Directorul general adjunct este numit şi revocat din funcţie prin ordin al ministrului afacerilor externe. Articolul 18În cazul vacantării postului de director general, interimatul funcţiei şi calitatea de ordonator terţiar de credite sunt asigurate de directorul general adjunct. Articolul 19
(1) Directorul general adjunct are următoarele atribuţii:

reprezintă Agenţia la întrunirile naţionale şi internaţionale din domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţei umanitare şi în raporturile cu terţii, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

sprijină directorul general în conducerea, supervizarea şi controlul activităţii Agenţiei;

asigură implementarea planului anual de cooperare pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară la nivelul serviciilor funcţionale din subordine;

organizează evidenţa şi urmăreşte implementarea tuturor angajamentelor încheiate de Agenţie, până la finalizarea acestora;

sprijină directorul general în raportarea anuală şi ori de câte ori este necesar, la cererea ministrului afacerilor externe, a activităţilor realizate în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;

împreună cu directorul general, urmăreşte îndeplinirea de către România a angajamentelor asumate la nivel regional şi/sau global privind realizarea obiectivelor internaţionale de dezvoltare, eficacitatea asistenţei pentru dezvoltare şi coerenţa politicilor pentru dezvoltare, precum şi a altor angajamente în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite; promovează activitatea Agenţiei în cadrul tuturor evenimentelor, vizitelor şi misiunilor la care participă în calitate de reprezentant al Agenţiei;

participă la implementarea obiectivelor de politică externă stabilite de M.A.E.;

sprijină directorul general în coordonarea realizării Programului multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară şi a planului anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;

participă în numele Agenţiei la întrunirile Comitetului consultativ, în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;

îndeplineşte orice alte activităţi în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară stabilite de directorul general şi de ministrul afacerilor externe;

asigură coordonarea serviciilor Agenţiei;

asigură legătura operativă dintre directorul general şi serviciile Agenţiei;

urmăreşte circulaţia documentelor Agenţiei;

monitorizează şi controlează îndeplinirea la termen a programelor şi proiectelor în cadrul serviciilor Agenţiei;

asigură circuitul informaţiei în interiorul Agenţiei, privind stadiul derulării diverselor activităţi şi programe;

asigură realizarea programului anual al Agenţiei, precum şi a deciziilor şi instrucţiunilor directorului general;

aduce la cunoştinţa personalului Agenţiei dispoziţiile şi instrucţiunile directorului general direct sau prin intermediul şefilor serviciilor Agenţiei;

avizează şi, după caz, semnează acte şi documente în limita competenţelor ce îi revin;

îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi fişa postului.
(2) Pe perioada concediilor, delegaţiilor şi deplasărilor în interes de serviciu, directorul general adjunct deleagă atribuţiile care îi revin unei persoane cu funcţie de conducere din subordine sau altei persoane împuternicite în acest sens prin decizie a directorului general. Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile se comunică întregului personal al Agenţiei.
(3) Având în vedere complexitatea activităţilor Agenţiei, directorul general şi directorul general adjunct sunt sprijiniţi în mod direct de:

şeful serviciului programe de cooperare internaţională pentru dezvoltare căruia, prin decizia comună a directorului general şi directorului general adjunct, îi revin atribuţiile de consilier pe probleme de politici în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare;

consilierul cu atribuţii în domeniul secretariat din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic. Capitolul IVOrganizarea Agenţiei 4.1. Structura organizatorică Articolul 20Agenţia are structura organizatorică aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe. Articolul 21Organigrama reflectă modul de funcţionare a Agenţiei. Articolul 22În capitolul VI al prezentului regulament sunt prezentate detaliat organizarea şi funcţionarea serviciilor, precum şi atribuţiile acestora. Articolul 23
(1) Numărul maxim de posturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2016 este de 30 de posturi.
(2) Statul de funcţii al Agenţiei se aprobă prin decizie a directorului general.4.2. Relaţii funcţionale 4.2.1. Relaţii ierarhice
Articolul 24În cadrul Agenţiei activitatea se desfăşoară pe baza fişei postului, clarificată sub aspectul obligaţiilor de serviciu, al răspunderii personale şi al ierarhiei funcţionale. Articolul 25Directorul general adjunct se află în coordonarea directorului general. Articolul 26Directorul general coordonează sub aspectul funcţionalităţii în organizarea programului, al asigurării infrastructurii şi financiare, al activităţilor şi atingerii performanţelor proiectate toate serviciile din organigramă. 4.2.2. Relaţii de autoritate funcţionale Articolul 27Se stabilesc între serviciile din structura Agenţiei în conformitate cu relaţiile de coordonare şi competenţele acordate prin decizie a directorului general, în limitele prevederilor legale. 4.2.3. Relaţii de colaborare Articolul 28Se stabilesc între serviciile din structura Agenţiei, în vederea desfăşurării activităţii Agenţiei. 4.2.4. Relaţii de cooperare Articolul 29Se stabilesc între serviciile din structura Agenţiei şi unităţile organizatorice din celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, ONG-uri, din ţară sau străinătate. Aceste relaţii de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor unităţii organizatorice sau competenţelor acordate de către Agenţie. 4.2.5. Relaţii de reprezentare Articolul 30
(1) Se stabilesc în limitele legislaţiei în vigoare şi ale mandatului acordat de directorul general adjunct şefilor de servicii sau personalului din structura organizatorică de a reprezenta Agenţia în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, organizaţii, organisme, ONGuri, societăţi comerciale etc. din ţară sau din străinătate.
(2) Personalul care reprezintă instituţia publică în cadrul organizaţiilor internaţionale, conferinţelor, seminarelor şi altor activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă atât ţării, cât şi Agenţiei.
Capitolul VAprobarea şi actualizarea Regulamentului Articolul 31
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei este aprobat prin decizie a directorului general în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.006/2006.
(2) Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei se aprobă prin decizia directorului general.
Capitolul VIOrganizarea şi funcţionarea serviciilor din cadrul Agenţiei 6.1. Serviciul financiar-administrativ, resurse umane şi juridic Articolul 32
(1) Serviciul financiar-administrativ, resurse umane şi juridic este condus de un şef serviciu care are următoarele atribuţii:1. asigură activitatea administrativă a Agenţiei; 2. coordonează activitatea de administrare sau, după caz, de conservare a bunurilor mobile şi imobile aferente Agenţiei; 3. asigură îndeplinirea sarcinilor care revin serviciului pe care îl conduce, stabilite prin prezentul regulament, precum şi a celor prevăzute prin actele normative specifice domeniului de activitate; 4. asigura transparenţa decizională controlată; 5. avizează referatele de necesitate pentru achiziţii de produse, servicii şi lucrări; 6. întocmeşte fişele de post pentru personalul din subordine; 7. avizează cererile de concediu de odihnă pentru salariaţii din subordine; 8. în ultima zi lucrătoare a lunii transmite persoanei cu atribuţii în domeniul resurse umane foaia de prezenţă, avizată de directorul general, pentru personalul din serviciu, în care se evidenţiază timpul de muncă şi alte situaţii (ore suplimentare, ore învoire, concedii, absenţe etc.); 9. repartizează sarcini personalului din subordine; 10. coordonează, îndrumă, consiliază personalul din subordine în vederea îndeplinirii sarcinilor repartizate; 11. verifică modul de îndeplinire a sarcinilor repartizate personalului din subordine; 12. verifică şi avizează sau, după caz, aprobă documentele şi lucrările întocmite de către personalul din subordine; 13. iniţiază, coordonează şi aprobă acţiuni, respectiv lucrări în domeniul de activitate al serviciului pe care îl coordonează, după caz; 14. realizează efectiv lucrările de o complexitate şi importanţă deosebite; 15. coordonează şi gestionează resursele umane existente la nivelul serviciului pe care îl conduce, în sensul motivării acestora şi al identificării nevoii de perfecţionare individuală; 16. participă la efectuarea procesului de inventariere a elementelor de activ şi pasiv ale Agenţiei; 17. evaluează performanţele profesionale ale personalului din subordine; 18. supraveghează modul de transformare a deciziilor în soluţii realiste, depistează deficienţele şi ia măsurile necesare pentru corectarea la timp a acestora; 19. întocmeşte situaţiile de raportare solicitate de conducerea Agenţiei; 20. duce la îndeplinire sarcinile încredinţate de directorul general şi/sau directorul general adjunct şi răspunde pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competenţă; 21. susţine logistic activităţile de protocol şi de reprezentare; 22. asigură coordonarea activităţilor de întreţinere, exploatare şi reparare a patrimoniului mobil şi imobil al Agenţiei, inclusiv parcul auto, prin mijloace proprii sau prin terţi; 23. colaborează cu toate serviciile Agenţiei pentru asigurarea condiţiilor materiale, tehnice şi administrative necesare acestora pentru buna desfăşurare a activităţii; 24. colaborează cu consilierul resurse umane la elaborarea tematicilor şi bibliografiei în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; 25. asigură coordonarea activităţilor de prospectare a pieţei în vederea realizării activităţilor de aprovizionare, dotare, amenajare; 26. asigură şi urmăreşte încadrarea în consumurile normate de carburanţi şi lubrifianţi pentru autovehicule; 27. colaborează cu celelalte servicii în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice; 28. organizează activitatea de dotare cu cele necesare funcţionării, de întreţinere şi pază a sediului Agenţiei şi a bunurilor sale şi stabileşte măsuri pentru folosirea acestora; 29. organizează activitatea de protecţie, de securitate a muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor; 30. analizează şi avizează, pentru a fi supuse spre aprobare, propunerile privind scoaterea din funcţie a unor fonduri fixe, casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale fără mişcare, potrivit reglementărilor în vigoare; 31. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, precum şi pe cele conferite expres de conducerea Agenţiei.
(2) În cazul absenţei din instituţie, şeful de serviciu deleagă, prin decizie scrisă a directorului general, atribuţiile care îi revin unei persoane din subordine.
(3) În caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuţiilor respective de către o persoană din subordine, în cazul absenţei din instituţie, şeful de serviciu deleagă atribuţiile care îi revin, cu aprobarea şefului ierarhic superior, unei persoane cu funcţie de conducere din cadrul altui serviciu decât cel coordonat, cu acordul acesteia din urmă.
(4) Delegarea se consemnează prin decizie scrisă a directorului general, întocmită în acest sens. Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile se comunică întregului personal al Agenţiei.
Articolul 33Consilierul juridic din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic are următoarele atribuţii principale: 1. asigură conformitatea cu normele legale a tuturor procedurilor, activităţilor şi a actelor juridice ale Agenţiei; 2. asigură, în colaborare cu celelalte direcţii, realizarea procesului de evaluare anuală a performanţelor individuale; 3. colaborează cu alte servicii în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice; 4. avizează şi semnează acte cu caracter juridic; 5. apară drepturile şi interesele legitime ale Agenţiei, asigură consultanţă şi reprezentare juridică, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de către conducerea executivă a acestuia; 6. colaborează, în materie juridică, cu celelalte instituţii publice; 7. avizează legalitatea măsurilor care urmează să fie luate de administraţia Agenţiei în desfăşurarea activităţii acestuia, precum şi a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Agenţiei; 8. elaborează sau avizează, după caz, contracte, convenţii şi alte acte de aceeaşi natură care angajează răspunderea juridică a Agenţiei; 9. răspunde de aducerea la cunoştinţă a prevederilor legale prin acte normative care sunt incidente activităţii Agenţiei; 10. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. Articolul 34Consilierul relaţii III cu atribuţii în domeniul resurse umane din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic are următoarele atribuţii principale: 1. întocmeşte statul de funcţii al Agenţiei, în condiţiile legii, pe care îl supune spre aprobare directorului general; 2. întocmeşte statul de personal şi îl prezintă spre aprobare directorului general; îl actualizează în raport cu modificările intervenite în structura de personal sau în ceea ce priveşte drepturile salariale; 3. asigură, în colaborare cu celelalte servicii, realizarea procesului de evaluare anuală a performanţelor individuale; 4. întocmeşte deciziile de numire în funcţii în urma concursurilor de ocupare a posturilor, precum şi cele de promovare sau eliberare din funcţii etc.; 5. întocmeşte şi gestionează contractele de muncă, în condiţiile legii; 6. întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale ale angajaţilor; 7. întocmeşte documentele privind încetarea angajării personalului Agenţiei - fişe de lichidare, decizii; 8. gestionează depunerea în vederea completării, respectiv actualizării declaraţiilor de avere şi de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice; 9. asigură transmiterea datelor referitoare la încheierea, modificarea, precum şi încetarea contractelor de muncă, în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, în aplicaţia REVISAL; 10. asigură baza de date privind numărul de personal, structura personalului pe funcţii, grade şi trepte profesionale, precum şi fondurile de salarii aferente, cuantumul indemnizaţiilor pentru funcţii de conducere, sporuri etc.; 11. întocmeşte situaţii statistice privind datele de personal solicitate de Ministerul Afacerilor Externe, de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale; 12. stabileşte, în colaborare cu şefii serviciilor din Agenţie, criteriile de recrutare şi selecţie a personalului; 13. elaborează anunţurile şi celelalte materiale în vederea desfăşurării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Agenţiei; 14. colaborează cu celelalte servicii la elaborarea tematicilor şi bibliografiei în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; 15. organizează comisiile de încadrare şi promovare a personalului, prin decizie a directorului general, şi asigură secretariatul acestora; 16. actualizează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei de câte ori intervin modificări în structura Agenţiei; 17. centralizează şi monitorizează programarea concediilor legale de odihnă pentru salariaţii Agenţiei; 18. centralizează pontajele primite de la şefii de servicii, pe care le transmite către consilierul cu atribuţii financiar-contabile care are ca responsabilitate întocmirea statului de salarii; 19. la propunerea şefilor de serviciu întocmeşte programul anual de perfecţionare a cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor; 20. ţine evidenţa participării la cursurile de perfecţionare, precum şi a costurilor pe fiecare salariat. Pentru cursurile plătite de angajator a căror durată este mai mare de 30 de zile se va lua angajament scris prin care salariatul se va obliga că, în cazul în care va înceta raporturile de muncă cu Agenţia din proprie iniţiativă într-un interval de timp mai mic de 3 ani de la terminarea cursului, va restitui integral contravaloarea cursului; 21. colaborează cu serviciile din cadrul Agenţiei în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice; 22. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, precum şi pe cele conferite expres de conducerea Agenţiei. 6.2. Domeniul financiar-contabil Articolul 35
(1) Consilierul relaţii I din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic are următoarele atribuţii principale:1. organizează şi conduce evidenţa financiar-contabilă a Agenţiei şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celorlalte acte normative din domeniul financiar-contabil; 2. organizează şi conduce contabilitatea pe baza angajamentelor conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 3. asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale şi înregistrarea lor în contabilitate, răspunde de legalitatea operaţiunilor financiar-contabile ale Agenţiei; 4. asigură şi răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiar-contabile a Agenţiei, conform prevederilor legii contabilităţii şi planului de conturi aprobat pentru instituţiile publice şi normelor metodologice de aplicare a acestora; 5. organizează şi efectuează operaţiunile prevăzute de lege privind evidenţa contabilă a patrimoniului Agenţiei; 6. asigură evidenţa bunurilor de orice fel aflate în patrimoniul Agenţiei pe întreaga durată de viaţă a acestora pentru a oferi informaţii necesare fundamentării deciziilor de înlocuire, reparare, recondiţionare, scoatere din folosinţă, declasare, casare, transfer, cedare fără plată, trecere în patrimoniul privat în vederea valorificării, precum şi a altor decizii privind exploatarea lor; 7. îndrumă şi controlează activitatea de inventariere a patrimoniului aflat în folosinţa Agenţiei în cazul preluării sau transferului de active fixe, efectuează înregistrarea în contabilitate în baza documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare; 8. asigură operaţiunile de înregistrare în contabilitate, referitoare la transferul sau cedarea către alte instituţii a bunurilor menţionate la alineatul precedent; 9. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale pentru activitatea Agenţiei; 10. angajează Agenţia, prin semnătură, alături de directorul general/directorul general adjunct, în operaţiunile financiar-contabile; 11. asigură efectuarea plăţilor din creditele bugetare, în limita şi pe structura bugetului aprobat, după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul principal de credite; 12. asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în ţară şi în străinătate pentru personalul aparatului propriu al ministerului, în interesul serviciului, pe baza ordinelor de deplasare prezentate, însoţite de actele de mandat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 13. asigură evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, conform reglementărilor în vigoare, urmărind încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget; 14. asigură decontarea la timp şi în conformitate cu prevederile contractuale a obligaţiilor faţă de furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii, pe bază de documente legal întocmite; 15. asigură efectuarea plăţilor pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale; 16. asigură efectuarea plăţilor, pe bază de documente justificative, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pentru serviciile juridice în favoarea caselor de avocatură cu care Agenţia are încheiate contracte de reprezentare, dacă este cazul; 17. organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale, ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar şi în valută, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente cu băncile; 18. ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar şi efectuarea operaţiunilor curente cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, precum şi cu alte instituţii bancare la care Agenţia are conturi curente deschise; 19. elaborează şi fundamentează bugetul pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor de personal din cadrul Agenţiei, în colaborare cu persoana cu atribuţii în domeniul resurselor umane; 20. întocmeşte şi depune documentaţia necesară în vederea obţinerii semnăturii electronice pentru depunerea declaraţiilor; 21. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare privind acordarea drepturilor salariale pentru salariaţii Agenţiei, având la bază statele de funcţii aprobate de directorul general; 22. asigură efectuarea plăţilor drepturilor salariale şi ale altor drepturi de natură salarială; 23. răspunde de aplicarea deciziilor privind încadrarea, promovarea, sancţionarea şi desfacerea contractelor de muncă pentru personalul Agenţiei; 24. urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al ministerului, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 25. asigură efectuarea plăţilor privind vărsămintele la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, în termenele prevăzute de lege; 26. verifică întocmirea deconturilor lunare privind documentaţia către casa de asigurări de sănătate în vederea recuperării sumelor pentru concedii şi indemnizaţii de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 27. întocmeşte lunar declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, precum şi alte declaraţii prevăzute de legislaţia în vigoare şi asigură depunerea acestora la Direcţia Generală a Finanţelor Publice în termenele legale; 28. întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind salariile/veniturile/contribuţiile realizate de salariaţii Agenţiei necesare pentru întocmirea dosarelor de pensionare, obţinerea unor credite, prezentare la medicul de familie sau la spital, prezentare la instanţa judecătorească etc.; 29. analizează şi soluţionează, în baza reglementărilor legale în vigoare, adrese, contestaţii, memorii colective şi individuale adresate Agenţiei în probleme de salarizare şi drepturi de personal, pentru personalul din Agenţie; 30. asigură evidenţa contabilă a debitorilor şi colaborează cu structura juridică din cadrul ministerului pentru recuperarea creanţelor exigibile; 31. asigură evidenţa contabilă a imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale, imobilizărilor în curs şi a imobilizărilor financiare; 32. asigură evidenţa contabilă a materialelor şi a obiectelor de inventar; 33. asigură evidenţa contabilă a furnizorilor; 34. asigură evidenţa contabilă a drepturilor de personal şi a drepturilor asimilate; 35. asigură evidenţa contabilă a datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat; 36. asigură evidenţa contabilă a conturilor de trezorerie şi a celor deschise în băncile comerciale; 37. asigură evidenţa rezultatului patrimonial; 38. gestionează, arhivează şi răspunde de documentele create; 39. întocmeşte şi înaintează dările de seamă statistice cu caracter financiar; 40. asigură observarea permanentă a nivelului de execuţie bugetară şi de utilizare a resurselor extrabugetare, evidenţa acestor fonduri aflate la dispoziţia Agenţiei, urmăreşte aplicarea normelor de închidere a exerciţiului bugetar stabilite anual de Ministerul Finanţelor Publice; 41. actualizează bugetul Agenţiei cu toate influenţele intervenite, respectiv virări de credite lunare, rectificări bugetare; 42. participă la elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice şi ia măsuri pentru finanţarea legală a achiziţiilor efectuate; 43. avizează referatele de necesitate pentru achiziţii de produse, servicii şi lucrări; 44. realizează demersurile legale pentru deschiderea de credite bugetare; 45. avizează utilizarea, conform destinaţiei, a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare repartizate, precum şi a veniturilor; 46. verifică decontările de cheltuieli efectuate, legalitatea actelor şi justificarea avansurilor primite pe bază de memorandum de solicitare a avansurilor; 47. propune ordonatorului de credite bugetare actualizarea bugetului Agenţiei cu toate influenţele intervenite, respectiv virări de credite şi rectificări bugetare; întocmeşte documentaţia privind propunerile de rectificare bugetară; 48. fundamentează cererile pentru deschiderile de credite lunare şi întocmeşte documentaţia necesară şi depunerea acesteia în termen la M.A.E.; 49. analizează periodic, împreună cu directorul general şi şeful serviciului din care face parte, utilizarea mijloacelor circulante, asigurând îndeplinirea obligaţiilor legale către bugetul de stat sau către terţi, precum şi întocmirea lucrărilor de bilanţ periodice; 50. avizează memorandumurile interne privind organizarea unor acţiuni, deplasări interne şi externe, a achiziţiilor de bunuri şi servicii în privinţa angajamentelor legale şi bugetare, lichidarea şi ordonanţarea creditelor bugetare, urmărind, în final, plata la timp a facturilor emise de furnizori şi decontarea cheltuielilor fără a se depăşi creditele bugetare aprobate; 51. organizează evidenţa gestiunii bunurilor materiale şi urmăreşte efectuarea procesului de inventariere a elementelor de activ şi pasiv, în condiţiile legii; 52. întocmeşte situaţii şi informări solicitate de către instituţiile de specialitate ale statului şi pune la dispoziţia ordonatorului de credite orice informaţii referitoare la activitatea financiar-contabilă a instituţiei; 53. verifică statele de plată a salariilor, verifică situaţia reţinerilor legale şi răspunde ca determinarea drepturilor din statele de plată pentru personalul Agenţiei să corespundă cu situaţia pontajelor şi documentele de aprobare a plecării în concediul de odihnă, concediul medical etc.; 54. propune directorului general/directorului general adjunct măsuri organizatorice şi pecuniare în cazul nerespectării disciplinei financiar-contabile şi a actelor normative în vigoare privind achiziţiile publice, neglijenţei sau vinovăţiei în gestionarea şi utilizarea patrimoniului Agenţiei şi altele asemenea; 55. poate acorda prin decizie scrisă a directorului general delegare de competenţă, în scris, altor persoane din subordinea sa, pentru îndeplinirea unor atribuţii pe care nu le poate exercita; 56. asigură controlul casieriei şi al magaziei de materiale, organizează inventarierea anuală a bunurilor financiare şi materiale ale Agenţiei; 57. organizează evidenţa gestiunii bunurilor materiale şi urmăreşte utilizarea eficientă a acestora; 58. asigură finanţarea programelor şi proiectelor specifice Agenţiei, urmărind încadrarea în cheltuielile alocate; asigură finanţarea, în condiţii legale, a parteneriatelor şi proiectelor organizate de Agenţie în colaborare cu alte persoane juridice sau fizice; 59. organizează şi răspunde de arhiva financiar-contabilă; 60. identifică riscurile activităţii desfăşurate în cadrul serviciului şi întreprinde acţiuni care să se menţină în limitele acceptabile; 61. stabileşte şi asigură armonizarea procedurilor ce trebuie urmate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanţi, în limita responsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din atribuţiile serviciului şi din fişele de post; 62. asigură orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici în funcţie de necesităţile instituţionale, sub aspectul legalităţii; 63. asigură orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici în funcţie de necesităţile instituţionale, sub aspectul legalităţii.
(2) Consilierul relaţii II din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic are următoarele atribuţii principale:1. asigură deschiderea de credite bugetare; 2. urmăreşte permanent lichidarea creditelor şi debitelor şi informează consilierul cu atribuţii de contabil-şef al Agenţiei despre aceasta; 3. verifică extrasele de cont şi existenţa tuturor documentelor care justifică încasările şi plăţile; 4. întocmeşte, transmite şi raportează situaţiile financiare ale Agenţiei (ForExeBug) - cod SMIS 34952; 5. întocmeşte şi urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor; 6. evidenţiază creditele aprobate pentru efectuarea de cheltuieli stabilite prin buget; 7. urmăreşte cheltuielile pe articole bugetare; 8. colaborează la ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiare şi contabile; 9. verifică plata la termen a sumelor care constituie obligaţia Agenţiei faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale şi alte obligaţii faţă de terţi; 10. întocmeşte statele de plată a salariilor personalului Agenţiei pe baza fişelor de pontaj şi a deciziilor de stabilire a drepturilor băneşti; 11. calculează drepturile cuvenite pentru concediile medicale în baza actelor medicale avizate; 12. întocmeşte situaţia centralizată cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal, pe care o înaintează la termenele stabilite de ordonatorul principal de credite; 13. întocmeşte şi depune documentele de plată pentru unităţile bancare; 14. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi a propunerilor de rectificare a acestuia; 15. participă la întocmirea lunară a situaţiei execuţiei bugetare şi la urmărirea încadrării acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli; 16. întocmeşte lista obiectelor de inventar în folosinţă, fişa mijlocului fix, urmăreşte şi înregistrează amortizarea mijloacelor fixe, în conformitate cu înregistrările contabile; 17. participă la lucrările de inventariere anuală sau ori de câte ori este nevoie conform prevederilor legale a întregului patrimoniu al Agenţiei, confruntă listele de inventariere a valorilor materiale şi băneşti cu evidenţa contabilă, sesizând neconcordanţele; 18. rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar-contabilă şi la aria sa de activitate; 19. colaborează la ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiare şi contabile, precum şi la salvarea datelor informatice; 20. asigură arhivarea şi conservarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile; 21. sesizează conducerea Agenţiei în legătură cu nerespectarea disciplinei financiar-contabile, precum şi cu normele nou-elaborate aplicabile în materie; 22. îndeplineşte orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici în funcţie de necesităţile instituţionale, sub aspectul legalităţii.
(3) Consilierul relaţii III din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic are următoarele atribuţii principale:1. verifică documentele justificative primite şi întocmeşte notele contabile lunare pentru toate operaţiunile financiar-contabile; 2. întocmeşte documentele necesare în vedere efectuării plăţilor din creditele bugetare, în limita şi pe structura bugetului aprobat, după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul principal de credite; 3. întocmeşte documentele necesare în vedere efectuării plăţilor pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale; 4. întocmeşte documentele în vederea efectuării plăţilor în numerar şi a operaţiunilor curente cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, precum şi cu alte instituţii bancare la care Agenţia are conturi curente deschise; 5. întocmeşte lista obiectelor de inventar în folosinţă, fişa mijlocului fix, urmăreşte şi înregistrează amortizarea mijloacelor fixe, în conformitate cu înregistrările contabile; 6. înregistrează cronologic şi sistematic documentele contabile, prelucrează şi păstrează documentele cu privire la situaţia patrimonială; 7. ţine evidenta stocurilor, realizează introducerea datelor şi prelucrarea tuturor operaţiunilor de gestiune (intrări, ieşiri, transferuri); operează în stoc mişcările de marfă, respectă legislaţia de gestiune a stocurilor; 8. asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor patrimoniale în contabilitate, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, în conturi sintetice şi analitice; 9. întocmeşte, conform legii, următoarele tipuri de documente: fişe de evidenţă contabilă, sintetică şi analitică, note contabile, centralizatoare, alte documente privind operaţiunile financiar-contabile; 10. păstrează documentele justificative legate de stocuri; 11. ţine evidenţa la gestiune: întocmire note de intrare-recepţie, verificare şi introducere bonuri de consum, verificare fise de magazie; 12. înregistrează facturile în programul contabil; 13. supraveghează şi verifică stocurile de marfă şi descărcarea de gestiune; inventariază stocurile aleatoriu şi introduce inventarele în sistemul contabil; 14. înregistrează extrasele bancare; 15. întocmeşte corect la termenele stabilite, verifică şi reconciliază rapoarte şi situaţii, care se referă la documente, date şi informaţii financiar/contabile de gestiune, legate de responsabilităţile postului, acestea fiind solicitate de conducerea societăţii, pentru gestionarea financiară şi operaţională a companiei; 16. menţine la zi jurnalele de vânzări şi cumpărări, întocmeşte deconturile de cheltuieli; 17. întocmeşte toate rapoartele în vederea efectuării lucrărilor de închidere de lună/trimestru/semestru/an (rapoarte strict legate de obiectivul postului); 18. raportează superiorului ierarhic orice neconcordanţă între stocul fizic şi cel scriptic; 19. sesizează conducerea Agenţiei în legătură cu nerespectarea disciplinei financiar-contabile, precum şi cu normele nou-elaborate aplicabile în materie; 20. îndeplineşte orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici în funcţie de necesităţile instituţionale, sub aspectul legalităţii. 6.3. Controlul financiar preventiv propriu
Articolul 36
(1) În cadrul Agenţiei, operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu sunt:1. deschideri, repartizări, alimentări, retrageri şi modificări ale creditelor; 2. dispoziţia bugetară (ordinul de plată) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentări) sau borderoul centralizator al acestor documente; 3. referatul şi anexele pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare; 4. acte administrative din care rezultă obligaţii de plată; 5. contracte/comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuţii de lucrări; 6. contracte de închiriere, decizii; 7. ordonanţări de avansuri şi ordonanţări de plăţi; 8. servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate, precum şi alte documente prevăzute de lege.
(2) Persoana desemnată pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu are ca atribuţii principale:1. exercită controlul financiar preventiv propriu în conformitate cu legislaţia în vigoare asupra tuturor obligaţiilor financiar-contabile; 2. urmăreşte, aplică şi impune realitatea, regularitatea, legalitatea cheltuielilor angajate, acordă viza de control financiar preventiv pe totalitatea documentelor primare şi finale de execuţie în conformitate cu cele specificate în Legea finanţelor publice nr. 500/2002 şi decizia de numire în funcţie; 3. urmăreşte încadrarea legală a cheltuielilor în capitolele şi diviziunile clasificaţiei bugetare conform actelor normative în vigoare; 4. colaborează cu alte servicii în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice; 5. păstrează confidenţialitatea informaţiilor la care are acces; 6. îndeplineşte orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici în funcţie de necesităţile instituţionale, sub aspectul legalităţii. 6.4. Domeniul achiziţii publice:
Articolul 37Consilierul relaţii I din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic are ca atribuţii principale: 1. asigură planificarea, pregătirea procedurii de atribuire, selectarea ofertei câştigătoare şi atribuirea contractelor de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare bunei desfăşurări a activităţii Agenţiei, în concordanţă cu necesităţile obiective ale acesteia şi cu bugetul aprobat, elaborând documentaţia necesară desfăşurării tuturor tipurilor de achiziţii, desfăşurând următoarele activităţi: a)întocmeşte strategia naţională de achiziţii publice şi programul anual pentru achiziţii publice - realizează modificările care se impun, ca urmare a solicitărilor direcţiilor de specialitate; b)întocmeşte strategiile de contractare aferente procedurilor de atribuire, conform legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice; c)asigură întocmirea documentaţiei de atribuire a contractelor care conţine instrucţiunile de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice organizate de Agenţie în colaborare cu direcţiile/compartimentele din cadrul Agenţiei care trebuie să transmită referatele de necesitate însoţite de caiete de sarcini (ce cuprind specificaţiile tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor ce urmează a se achiziţiona), devizul estimativ (care cuprinde, detaliat, modalitatea de estimare a valorii contractului), precum şi justificarea factorilor de evaluare, în cazul în care criteriul de atribuire este altul decât „preţul cel mai scăzut"; d)publică documentaţia de atribuire în sistemul electronic ce poate fi accesat la adresa www.e-licitatie.ro; e)transmite documentaţia de atribuire la operatorii economici interesaţi de participarea la procedurile de achiziţie publică; f)răspunde la solicitările de clarificări care privesc domeniul achiziţiilor publice; g)publică în sistemul electronic ce poate fi accesat la adresa www.e-licitatie.ro, dacă este cazul, răspunsurile la solicitările de clarificări, venite din partea operatorilor economici; h)întocmeşte ordinul de numire a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedurile de atribuire; i)verifică documentele de calificare şi dosarele procedurilor de achiziţie publică pentru contractele de achiziţii produse, lucrări şi servicii destinate bunei funcţionări a Agenţiei, precum contractele de achiziţii servicii conexe necesare desfăşurării în bune condiţii a contractelor finanţate din fonduri europene (servicii de asistenţă tehnică, juridică, expertiză tehnică, economică şi financiară, evaluare economică, consultanţă urbanism, studii tehnice etc.); j)asigură buna desfăşurare a procedurii de evaluare şi participă la evaluarea ofertelor depuse, pe baza cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire; k)întocmeşte Raportul procedurii intermediar/ final, în funcţie de tipul procedurii de atribuire, şi îl publică în sistemul electronic ce poate fi accesat la adresa www.e-licitatie.ro; l)întocmeşte comunicările cu privire la rezultatul procedurii de atribuire şi asigură transmiterea acestora către operatorii economici participanţi; m)pregăteşte contractele de achiziţie publică şi le transmite direcţiei de specialitate (care a solicitat demararea procedurii) pentru a le urmări pe circuitul de avizare; n)derulează procedurile de achiziţii directe prin intermediul sistemului electronic ce poate fi accesat la adresa www.elicitatie.ro; o)întocmeşte notele justificative pentru motivarea derulării procedurilor de achiziţie directă prin alte mijloace decât prin intermediul sistemului electronic ce poate fi accesat la adresa www.e-licitatie.ro;2. este responsabil de publicarea anunţurilor de intenţie, a anunţurilor de participare/anunţurilor de participare simplificate şi a anunţurilor de atribuire în sistemul informatic privind achiziţii publice; 3. cunoaşte şi aplică legislaţia care reglementează activitatea în domeniul achiziţiilor publice; 4. respectă normele de disciplină şi ordine, conform „Regulamentului intern"; 5. realizează la termen sarcinile stabilite de superiorii ierarhici; 6. participă la elaborarea procedurilor interne şi a procedurilor comune cu direcţiile/serviciile/din cadrul Agenţiei; 7. analizează tipurile de contract, obiectul contractului, caracterul de regularitate şi estimează valoarea contractelor la procedurile demarate; 8. este responsabil cu actualizarea procedurilor scrise specifice; 9. exercită orice alte atribuţii de serviciu stabilite de superiorii ierarhici în domeniul achiziţiilor publice; 10. asigură constituirea şi completarea dosarului achiziţiei publice cu toate documentele prevăzute în actele normative specifice, precum şi păstrarea acestuia pentru fiecare achiziţie de care este responsabil. 6.5. Domeniul protecţia informaţiilor clasificate Articolul 38Consilierul relaţii I din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic exercită următoarele atribuţii principale: 1. consiliază conducerea Agenţiei în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate; 2. informează conducerea Agenţiei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 3. elaborează şi supune aprobării conducerii Agenţiei procedurile operaţionale privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 4. aplică standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate conform prevederilor în vigoare privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 5. întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia; 6. implementează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în domeniul organizării şi administrării securităţii, securităţii fizice, securităţii documentelor, securităţii personalului, INFOSEC şi a contractelor clasificate; 7. asigură relaţionarea cu instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 8. monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora; 9. informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 10. propune conducerii Agenţiei Lista funcţiilor privind accesul la informaţii clasificate naţionale, NATO, UE şi echivalente şi are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei desemnate formularele-tip, corespunzătoare nivelului de acces pentru care se solicită eliberarea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces şi să acorde asistenţă în vederea completării acestora; 11. consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate cu privire la vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 12. organizează lunar activităţi de pregătire şi control intern conform planurilor anuale specifice; 13. asigură gestionarea certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, a permiselor de acces şi fişelor de pregătire individuale în Agenţie; 14. întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Agenţie, pe clase şi niveluri de secretizare; 15. execută activităţi de curierat a informaţiilor clasificate; 16. acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; 17. gestionează incidentele de securitate împreună cu structurile abilitate prin lege şi ţine evidenţa cazurilor de încălcare a reglementărilor de securitate, a documentelor de cercetare şi a măsurilor de soluţionare, implicit să le pună la dispoziţia autorităţilor desemnate de securitate, conform competenţelor ce le revin; 18. participă la programele permanente de pregătire organizate de instituţiile învestite cu atribuţii de coordonare a activităţii şi de control al măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 19. exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit dispoziţiilor conducerii Agenţiei şi structurilor coordonatoare; 20. verifică în prealabil persoanele care vor avea acces la informaţii clasificate secrete de stat, cu privire la onestitatea şi profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informaţii; 21. îndeplineşte şi alte atribuţii, conform legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor secrete, precum şi atribuţii complementare ce derivă din implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate. 6.6. Domeniul secretariat Articolul 39
(1) Consilierul relaţii I din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic are următoarele atribuţii principale:1. asigură condiţiile optime pentru realizarea de către directorul general şi directorul general adjunct a unei comunicări eficiente cu persoanele din interiorul şi exteriorul Agenţiei; 2. organizează agenda directorului general şi a directorului general adjunct; 3. asigură o bună circulaţie a documentelor şi informaţiilor la nivelul Agenţiei; 4. realizează primirea, ţinerea evidenţei şi repartizarea corespondenţei în cadrul Agenţiei; 5. se ocupă de trimiterea corespondenţei (prin curierat rapid sau poştă normală), completează adresele pe plicuri, împachetează coletele, înregistrează plicurile trimise; 6. redactează/copiază/scanează/livrează diverse materiale; 7. asigură legăturile telefonice în interiorul şi exteriorul Agenţiei, preia mesaje şi le transmite persoanelor vizate; 8. păstrează evidenta numelor şi contactelor persoanelor şi instituţiilor cu care există relaţii de serviciu; 9. înregistrează deciziile luate de conducere, aplică ştampila şi le repartizează serviciilor vizate; 10. tehnoredactează documente şi ţine evidenţa strictă a acestora; 11. identifică, selectează, clasifică şi păstrează surse şi materiale de informare; 12. participă la şedinţele Agenţiei, asigură protocolul şi întocmeşte minuta; 13. păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces.
(2) Referentul relaţii I din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic are următoarele atribuţii principale:1. conduce numai autovehiculele Agenţiei pe care le are în primire pe bază de semnătură şi pentru care are permis valabil de conducere, pentru categoria din care acestea fac parte; 2. completează zilnic foaia de parcurs la plecarea şi sosirea din cursă; 3. înainte de plecarea în cursă verifică dacă autovehiculul corespunde cerinţelor tehnice, dacă are toate documentele asupra sa şi dacă are aprobarea persoanelor competente pentru efectuarea cursei; 4. orice redirijare pe traseu, din dispoziţia utilizatorului sau poliţiei rutiere, se consemnează în foaia de parcurs, sub semnătura utilizatorului; 5. ia în primire autovehiculul repartizat pe bază de proces-verbal consemnat în carnetul de bord, în care menţionează dotarea, precum şi starea tehnică a autovehiculului; 6. păstrează actele maşinii şi documentele de transport în condiţii corespunzătoare si le prezintă, la cerere, organelor de control ale politiei rutiere; 7. anunţă superiorul ierarhic, cu cel puţin o lună înainte de expirare, de obligativitatea reînnoirii contractului de asigurare obligatorie prin efectul legii (de răspundere civilă) şi facultativă (CASCO), pentru maşina pe care o are în primire; 8. respectă pe cât posibil viteza economică de consum a autovehiculului pentru încadrarea consumului de carburant în limitele de consum raportat la 100 km echivalenţi; 9. face propuneri în vederea eficientizării activităţii de transport şi le prezintă superiorului ierarhic; 10. asigură efectuarea la termen a reviziei tehnice a autovehiculului; 11. efectuează reparaţiile tehnice minore şi acordă asistenţă mecanicului pe durata reparaţiilor majore; 12. păstrează confidenţialitatea informaţiilor la care are acces; 13. execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de subordonaţii acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale Agenţiei în limitele respectării temeiului legal.
(3) În vederea administrării gestiunii materiale şi băneşti a Agenţiei, consilierul relaţii III - din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic are următoarele atribuţii principale:1. ţine evidenţa tehnico-operativă a bunurilor şi gestionează magazia şi bunurile aflate în patrimoniul Agenţiei; 2. asigură condiţiile de funcţionare a întregii baze materiale, a dotărilor şi a mijloacelor de transport aparţinând Agenţiei; 3. gestionează bunurile materiale şi băneşti ale Agenţiei; 4. planifică şi coordonează activitatea administrativă (curăţenie, întreţinere şi protocol); 5. asigură întreţinerea şi organizarea parcului auto al Agenţiei (întreţinere maşini, urmărire costuri cu transportul şi întreţinerea maşinilor, organizarea transportului intern); 6. asigură buna funcţionare a instalaţiilor şi utilităţilor clădirii (apă, canalizare, încălzire, mobilier); 7. asigură aprovizionarea, instalarea şi întreţinerea echipamentelor, instalaţiilor, mobilierului clădirii; 8. menţine legătura cu furnizorii de materiale; 9. efectuează verificări în vederea înlăturării defecţiunilor apărute la instalaţiile din Agenţie; 10. întocmeşte nota de recepţie şi bonul de consum pentru materialele achiziţionate; 11. primeşte, păstrează şi eliberează bunurile aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea Agenţiei; 12. controlează dacă bunurile primite corespund datelor înscrise pe documentele însoţitoare atât cantitativ, cât şi valoric; 13. participă şi contribuie la inventarierea totală a bunurilor din gestiune; 14. solicită în scris conducerii Agenţiei instituirea măsurilor de dotare, pază şi orice alte măsuri necesare de păstrare, primire şi eliberare a bunurilor; 15. informează directorul general despre sustragerile, risipa, degradarea bunurilor pe care le are în gestiune şi le înregistrează în evidenţă; 16. efectuează lunar inventarul stocului de marfă; 17. asigură necesarul de numerar pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii agenţiei; 18. menţine în permanenţă plafonul de casă în conformitate cu legislaţia în vigoare; 19. efectuează toate încasările şi plăţile în numerar în baza documentelor vizate de CFP şi aprobate de persoanele competente; 20. preia sumele de bani prin încasare faptică; 21. primeşte doar documente vizate şi aprobate în vederea efectuării plăţilor; 22. verifică numerotarea corectă a chitanţelor; 23. verifică existenţa, valabilitatea şi autenticitatea semnăturilor prin care se dispune plata, prin confruntarea acestora cu specimenele de semnături; 24. întocmeşte zilnic registrul de casă în lei, fără corecturi sau ştersături; 25. predă zilnic în contabilitate primul exemplar din registrul de casă, însoţit de documente justificative, în vederea operării în programul de contabilitate; 26. ridică extrasul de cont de la Trezoreria Statului unde Agenţia are deschis cont şi îl predă pentru a fi verificat; 27. întocmeşte referate în vederea dotării magaziei cu cele necesare desfăşurării activităţii Agenţiei; 28. raportează superiorului ierarhic orice neconcordanţă între stocul fizic şi cel scriptic; 29. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. 6.7. Serviciul implementare proiecte
Articolul 40
(1) Serviciul implementare proiecte este în coordonarea directorului general adjunct şi este condus de un şef serviciu care are următoarele atribuţii:1. asigură îndeplinirea sarcinilor care revin serviciului pe care îl conduce, stabilite prin prezentul regulament, precum şi a celor prevăzute prin actele normative specifice domeniului de activitate; 2. repartizează sarcini personalului din subordine; 3. verifică modul de îndeplinire a sarcinilor repartizate personalului din subordine; 4. verifică şi avizează sau, după caz, aprobă documentele şi lucrările întocmite de către personalul din subordine; 5. asigură transparenţa decizională controlată; 6. coordonează, îndrumă, consiliază personalul din subordine în vederea îndeplinirii sarcinilor repartizate; 7. întocmeşte fişele de post pentru personalul din subordine; 8. în ultima zi lucrătoare a lunii transmite persoanei cu atribuţii în domeniul resurse umane foaia de prezenţă, avizată de directorul general/şeful de serviciu pentru personalul din serviciu, în care se evidenţiază timpul de muncă şi alte situaţii (ore suplimentare, ore învoire, concedii, absenţe etc.); 9. avizează cererile de concediu de odihnă pentru salariaţii din subordine; 10. iniţiază, coordonează şi aprobă acţiuni, respectiv lucrări în domeniul de activitate al serviciului pe care îl coordonează, după caz; 11. supraveghează modul de transformare a deciziilor în soluţii realiste, depistează deficienţele şi ia masurile necesare pentru corectarea la timp a acestora; 12. întocmeşte situaţiile de raportare solicitate de conducerea Agenţiei; 13. duce la îndeplinire sarcinile încredinţate de directorul general şi/sau directorul general adjunct şi răspunde pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competenţă; 14. stabileşte criteriile de recrutare şi selecţie a personalului, în colaborare cu consilierul resurse umane; 15. participă la întocmirea bibliografiei şi tematicii pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Agenţiei; 16. evaluează performanţele profesionale ale personalului din subordine.
(2) În cazul absenţei din instituţie, şeful de serviciu deleagă, cu avizul şefului ierarhic superior, atribuţiile care îi revin unei persoane din subordine.
(3) În caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuţiilor respective de către o persoană din subordine, în cazul absenţei din instituţie, şeful de serviciu deleagă atribuţiile care îi revin, cu aprobarea şefului ierarhic superior, unei persoane cu funcţie de conducere din cadrul altui serviciu decât cel coordonat, cu acordul acesteia din urmă.
(4) Delegarea se consemnează prin decizie scrisă a directorului general, întocmită în acest sens. Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile se comunică întregului personal al Agenţiei.
Articolul 41Serviciul implementare proiecte exercită următoarele atribuţii principale: 1. identifică (prin apeluri de proiecte), dezvoltă şi implementează proiecte finanţate din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare administrate de Agenţie, în conformitate cu prevederile si procedurile legale şi metodologia Agenţiei; 2. întocmeşte proiecte de dezvoltare şi, după caz, comunicare sau educaţie pentru dezvoltare, ce urmează a fi finanţate din bugetul Agenţiei; 3. pregăteşte şi coordonează apeluri de propuneri de proiecte finanţate de Agenţie, inclusiv lansarea şi comunicarea publică a apelurilor şi procesul de selecţie a propunerilor primite; 4. pregăteşte documente de proiect corespunzătoare, precum termenii de referinţă ai proiectului şi documentele-suport; 5. monitorizează, inclusiv din punct de vedere financiar şi prin deplasare la faţa locului, proiectele finanţate de Agenţie şi implementate de Agenţie sau de organizaţii şi instituţii terţe; 6. introduce în platforma EU Devin proiecte finanţate prin Agenţie, atât în modulul de tranzacţii, cât şi în modulul de monitorizare proiecte; 7. oferă sprijin organizaţiilor partenere sau beneficiare, acolo unde este necesar, pentru asigurarea implementării cu succes a proiectelor finanţate de către Agenţie; 8. asigură organizarea vizitelor delegaţiilor din străinătate, ale misiunilor de funcţionari străini şi experţi internaţionali care se deplasează în România şi ale experţilor români care se deplasează în străinătate, în cadrul proiectelor finanţate, implementate sau monitorizate de Agenţie; 9. asigură implementarea schimburilor de expertiză între experţi români şi beneficiari din statele partenere, oferind suport tehnic şi logistic; 10. asigură o comunicare eficientă a activităţilor şi rezultatelor proiectelor finanţate şi/sau implementate de Agenţie, în concordanţă cu regulile de vizibilitate ale Agenţiei şi sub îndrumarea personalului responsabil de comunicare; 11. reprezintă Agenţia la evenimente organizate în cadrul proiectelor finanţate, implementate sau monitorizate, atunci când este necesar; 12. dezvoltă şi menţine o relaţie profesională pozitivă cu partenerii şi beneficiarii Agenţiei; 13. asigură o comunicare eficientă, profesională şi la timp cu managementul Agenţiei; 14. pregăteşte documente necesare pentru audit, evaluări, revizuiri bugetare şi alte proceduri; 15. coordonează consultanţii contractaţi, în concordanţă cu obiectivele şi responsabilităţile pe care le au aceştia; 16. sprijină elaborarea de termeni de referinţă pentru licitaţii şi consultanţi, acolo unde este necesar. 17. elaborează şi propune planul anual de evaluare şi audit al activităţii desfăşurate de Agenţie în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţei umanitare; 18. evaluează proiectele finanţate de Agenţie, pe baza manualului Managementul bazat pe rezultate, şi elaborează rapoartele de evaluare internă; 19. elaborează evaluări tematice în domenii relevante ale Agenţiei; 20. coordonează şi sprijină evaluările de proiect sau tematice efectuate de evaluatori independenţi conform obiectivelor Agenţiei, în concordanţă cu manualul Managementul bazat pe rezultate; 21. coordonează şi sprijină auditurile efectuate de auditori independenţi ale proiectelor finanţate de Agenţie, în concordanţă cu Managementul bazat pe rezultate; 22. elaborează diverse analize pe subiecte relevante ale Agenţiei; 23. colectează informaţii din cadrul Agenţiei, de la parteneri şi alte instituţii şi organizaţii relevante pentru a sprijini elaborarea evaluărilor interne şi independente, a auditurilor şi a altor analize; 24. elaborează planuri de răspuns la recomandările menţionate în evaluările interne şi independente, precum şi în rapoartele de audit şi monitorizează implementarea acestora, în strânsă coordonare cu consultanţii în management din cadrul Agenţiei; 25. introduce în platforma EU Devin rapoartele de evaluare şi audit corespunzătoare proiectelor analizate; 26. oferă sprijin consultanţilor în management din cadrul Agenţiei pentru o bună monitorizare a proiectelor finanţate de Agenţie; 27. elaborează termeni de referinţă pentru consultanţi independenţi şi monitorizează activitatea consultanţilor contractaţi pe baza termenilor de referinţă elaboraţi; 28. asigură organizarea misiunilor evaluatorilor internaţionali în România, atât din punct de vedere logistic, cât şi al planificării de întâlniri cu actorii relevanţi pentru evaluarea în curs; 29. asigură o comunicare eficientă a rezultatelor şi recomandărilor evaluărilor elaborate, intern în cadrul Agenţiei, precum şi către parteneri şi alte organizaţii şi instituţii relevante, acolo unde este necesar; 30. pregăteşte şi oferă informaţii actualizate cu privire la evaluările efectuate pentru a sprijini activitatea de comunicare a Agenţiei, pentru pregătirea de evenimente şi întâlniri la care participă managementul Agenţiei şi pentru pregătirea de rapoarte (narative sau financiare) şi alte documente; 31. dezvoltă şi implementează strategia de comunicare a Agenţiei la nivel naţional şi în statele partenere; 32. menţine legătura cu furnizorii specializaţi în realizarea de materiale de comunicare (inclusiv website) şi supervizează realizarea acestor materiale de comunicare; 33. furnizează raportări periodice privind activităţile de comunicare viitoare şi/sau deja realizate şi materialele de comunicare create către toată echipa Agenţiei, dar şi către ambasadele României din statele partenere ale Agenţiei sau departamentele aferente din cadrul M.A.E.; 34. oferă la cerere informaţii celorlalţi salariaţi ai Agenţiei privind materialele de comunicare disponibile şi evenimentele şi circumstanţele în care aceste materiale ar putea fi folosite pentru a spori vizibilitatea domeniului dezvoltării internaţionale şi a Agenţiei; 35. furnizează training pentru echipa Agenţiei privind regulile de identitate vizuală ale brandului Agenţiei, modalităţi de comunicare a rezultatelor activităţilor Agenţiei atunci când personalul şi colaboratorii merg în misiuni (inclusiv participarea la conferinţe sau vizite de monitorizare a proiectelor), inclusiv comunicarea în mediul online; 36. creează şi menţine banca de fotografii a Agenţiei; 37. actualizează, atunci când este cazul, manualul de identitate vizuală şi alte materiale adiacente brandului Agenţiei; 38. identifică oportunităţi de a creşte vizibilitatea Agenţiei şi încheie parteneriate la nivel naţional şi în statele partenere atunci când este cazul, cu mass-media, organizaţii din societatea civilă, instituţii publice, centre de artă şi cultură etc., în vederea atingerii obiectivelor de comunicare; 39. creează conţinut pentru reţelele sociale, inclusiv websiteul Agenţiei, conform strategiei de comunicare; menţine interacţiunea cu cititorii/urmăritorii; 40. deschide canale noi de social media conform cu noile reţele apărute şi cu nevoia de comunicare a Agenţiei; 41. comunică în mod constant către mass-media atât din România cât şi din statele partenere pentru a asigura vizibilitate proiectului, obţine apariţii în emisiuni TV sau radio, conferinţe etc.; 42. monitorizează presa locală şi internaţională, în special cu atenţie sporită privind evenimentele şi tendinţele legate de domeniul dezvoltării internaţionale şi asistenţei umanitare; 43. dezvoltă, organizează şi coordonează evenimente de vizibilitate la nivel naţional şi internaţional ale Agenţiei şi/sau evenimente conexe în cadrul unor evenimente de nivel înalt pe plan internaţional. 6.8. Serviciul programe de cooperare internaţională pentru dezvoltare Articolul 42
(1) Serviciul programe de cooperare internaţională pentru dezvoltare este în coordonarea directorului general adjunct şi este condus de un şef serviciu care are următoarele atribuţii principale:1. asigură îndeplinirea sarcinilor care revin serviciului pe care îl conduce, stabilite prin prezentul regulament, precum şi a celor prevăzute prin actele normative specifice domeniului de activitate; 2. asigură transparenţa decizională controlat; 3. întocmeşte fisele de post pentru personalul din subordine; 4. avizează cererile de concediu de odihnă pentru salariaţii din subordine; 5. în ultima zi lucrătoare a lunii, transmite persoanei cu atribuţii în domeniul resurse umane foaia de prezenţă, avizată de directorul general/şeful de serviciu pentru personalul din serviciu, în care se evidenţiază timpul de muncă şi alte situaţii (ore suplimentare, ore de învoire, concedii, absenţe etc.); 6. repartizează sarcini personalului din subordine; 7. coordonează, îndrumă, consiliază personalul din subordine în vederea îndeplinirii sarcinilor repartizate; 8. verifică modul de îndeplinire a sarcinilor repartizate personalului din subordine; 9. verifică şi avizează sau, după caz, aprobă documentele şi lucrările întocmite de către personalul din subordine; 10. iniţiază, coordonează şi aprobă acţiuni, respectiv lucrări în domeniul de activitate al serviciului pe care îl coordonează, după caz; 11. realizează efectiv lucrările de o complexitate şi importanţă deosebită; 12. coordonează şi gestionează resursele umane existente la nivelul serviciului pe care îl conduce, în sensul motivării acestora şi al identificării nevoii de perfecţionare verifică modul de îndeplinire a sarcinilor repartizate personalului din subordine; 13. verifică, avizează şi, după caz, aprobă documentele şi lucrările întocmite de către personalul din subordine; 14. iniţiază, coordonează şi aprobă acţiuni, respectiv lucrări în domeniul de activitate al serviciului pe care îl coordonează, după caz; 15. supraveghează modul de transformare a deciziilor în soluţii realiste, depistează deficienţele şi ia masurile necesare pentru corectarea la timp a acestora; 16. întocmeşte situaţiile de raportare solicitate de conducerea Agenţiei; 17. duce la îndeplinire sarcinile încredinţate de directorul general şi/sau directorul general adjunct, şi răspunde pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competenţă; 18. evaluează performanţele profesionale ale personalului din subordine.
(2) În calitate de consilier pe probleme de politici în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare, şeful Serviciului programe de cooperare internaţională pentru dezvoltare sprijină directorul general şi directorul general adjunct al Agenţiei şi va avea ca atribuţii:1. oferă consiliere strategică directorului general şi directorului general adjunct în materie de cooperare pentru dezvoltare şi management de proiect; 2. realizează analize şi cercetări pentru a pregăti deciziile strategice ale directorului general şi ale directorului general adjunct; 3. întocmeşte puncte de vedere, prezentări, argumentări şi note de fundamentare la solicitarea directorului general şi a directorului general adjunct; 4. consiliază directorul general şi directorul general adjunct în vederea încheierii de protocoale de colaborare în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară; 5. sprijină conducerea Agenţiei în raportarea anuală şi ori de câte ori este necesar a activităţilor realizate în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară; 6. promovează activitatea Agenţiei în cadrul evenimentelor, vizitelor şi misiunilor la care participă în numele Agenţiei; 7. sprijină directorul general şi directorul general adjunct în coordonarea implementării Programului multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară şi a planului anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară; 8. participă la întâlniri atunci când i se solicită; 9. păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces; 10. îndeplineşte orice alte activităţi în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară stabilite de directorul general şi directorul general adjunct.
(3) În cazul absenţei din instituţie, şeful de serviciu deleagă, cu avizul şefului ierarhic superior, atribuţiile care îi revin unei persoane din subordine.
(4) În caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuţiilor respective de către o persoană din subordine, în cazul absenţei din instituţie, şeful de serviciu deleagă atribuţiile care îi revin, cu aprobarea şefului ierarhic superior, unei persoane cu funcţie de conducere din cadrul altui serviciu decât cel coordonat, cu acordul acesteia din urmă.
(5) Delegarea se consemnează prin decizie scrisă a directorului general, întocmită în acest sens. Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile se comunică întregului personal al Agenţiei.
Articolul 43Serviciul programe de cooperare internaţională pentru dezvoltare are următoarele atribuţii principale: 1. asigură coordonarea Programului multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară; 2. monitorizează modul de implementare a Programului multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară; 3. raportează anual şi ori de câte ori este necesar activităţile realizate în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, finanţate din fonduri publice; 4. asigură secretariatul tehnic pentru întrunirile Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară; 5. coordonează procesul naţional de raportare a asistenţei oficiale pentru dezvoltare (AOD), acordată de România către organizaţiile internaţionale competente, în conformitate cu cerinţele de raportare ale fiecărei organizaţii internaţionale; în acest sens, Agenţia are responsabilitatea băncii de date privind raportarea la O.C.D.E. şi I.A.T.I.; 6. elaborează şi coordonează planul de acţiune pe baza programului multianual strategic; 7. identifică şi analizează în colaborare cu Serviciul implementare proiecte, nevoile specifice din statele partenere ale Agenţiei în domeniul de referinţă; 8. identifică şi testează potenţiale parteneriate şi noi modele de intervenţie, pe baza nevoilor identificate; 9. elaborează analize şi alte documente în domeniu; 10. sprijină la nivel strategic dezvoltarea şi implementarea proiectelor şi a altor activităţi ale Agenţiei în domeniul de referinţă, oferă puncte de vedere şi recomandări; 11. menţine legătura şi se consultă cu organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile publice active în domeniul de referinţă din ţară şi din ţările partenere; 12. menţine legătura cu organizaţiile internaţionale şi alte instituţii şi organizaţii relevante; 13. participă alături de Serviciul implementare proiecte la evenimente organizate în cadrul proiectelor implementate sau monitorizate, atunci când este necesar; 14. asigură o comunicare eficientă, profesională şi la timp cu managementul Agenţiei şi alte instituţii centrale; 15. sprijină instituţiile publice din România în colectarea de date despre asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de acestea, introducerea datelor în platforma online de raportare EU Devin şi în alte activităţi necesare procesului de raportare AOD; 16. menţine legătura cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), International Adi Transparency Initiative (IATI), Comisia Europeană şi alte organizaţii şi instituţii internaţionale, pe tema raportării AOD; 17. reprezintă Agenţia la întâlniri şi evenimente naţionale şi internaţionale, pe tema raportării AOD, in funcţie de caz; 18. pregăteşte datele necesare pentru elaborarea raportului naţional privind AOD acordată de România anual; 19. editează publicaţii; 20. identifică şi propune potenţiale parteneriate şi noi modele de cooperare în funcţie de contextul global; 21. elaborează analize, strategii şi alte documente de parteneriat. 7. Angajarea, promovarea şi răspunderea personalului Articolul 44
(1) Angajarea personalului Agenţiei se face în conformitate cu Regulamentul intern şi Procedura privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor din cadrul Agenţiei, aprobate prin decizie a directorului general.
(2) Evaluarea şi promovarea personalului Agenţiei se fac în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu respectarea procedurilor Agenţiei.
(3) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul regulament atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz.8. Stimulente, premii şi sancţiuni
Articolul 45Stimulentele, premierile şi sancţiunile sunt supuse prevederilor legale în vigoare.
Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 46Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se completează cu prevederile Regulamentului intern. Articolul 47Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare, împreună cu prevederile Regulamentului Intern, vor fi aduse la cunoştinţă salariaţilor prin afişare şi vor produce efecte faţă de aceştia din momentul înştiinţării prin afişare. Articolul 48Regulamentul de organizare şi funcţionare se modifică, se completează şi se reactualizează ori de câte ori se impune, cu respectarea legislaţiei în vigoare, la data când intervin modificări.
ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.la regulament STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.006/2016 ANEXA Nr. 2la regulament Acte normative Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

Hotărârea Guvernului 1.006/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 690/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, cu modificările şi completările ulterioare ANEXA Nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.la regulament Organigrama Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru DezvoltareSmartCity5

COMENTARII la Decizia 112/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 112 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 112/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu