E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CRITERII Nr

CRITERII   Nr. 2665 din 28 februarie 1992

privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 54 din 31 martie 1992

    CAP. 1
    Stabilirea cadrului organizatoric

    Art. 1
    Raspunderea organizarii actiunii de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat o au ministerele de resort, consiliile judetene si al municipiului Bucuresti, precum si consiliile de administratie ale societatilor comerciale cu capital de stat.
    Art. 2
    La nivelul fiecarei societati comerciale cu capital de stat se constituie o comisie formata din 5-7 membri, care va participa la stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat numita prin:
    - ordin al ministrului de resort pentru societatile comerciale cu capital de stat infiintate prin hotarare a Guvernului;
    - decizie a delegatiilor permanente ale consiliilor judetene sau prin dispozitia primarului general al municipiului Bucuresti pentru societatile comerciale cu capital de stat infiintate prin decizii ale prefecturilor sau a Primariei municipiului Bucuresti.
    Art. 3
    Comisiile constituite conform art. 2 vor avea urmatoarea componenta:
    - presedintele consiliului de administratie al societatii comerciale cu capital de stat;
    - specialisti in probleme de investitii, privatizare, prognoza-dezvoltare, cadre tehnice, economisti, consilieri juridici.
    Presedintele comisiei va fi presedintele consiliului de administratie al societatii comerciale cu capital de stat, iar secretar va fi numit un consilier juridic din partea societatii comerciale cu capital de stat.

    CAP. 2
    Atributiile comisiilor

    Art. 4
    Comisiile constituite conform prevederilor art. 2 au urmatoarele atributii:
    a) verifica regimul juridic al terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat:
    - titlul asupra terenurilor - legi, decrete, ordine, decizii, contracte, acorduri etc.;
    - planurile si schitele anexe la titlu;
    b) participa la delimitarea prin bornare a suprafetei de teren aferente fiecarei societati comerciale cu capital de stat;
    c) coordoneaza efectuarea masuratorilor topografice pentru stabilirea terenurilor din patrimoniul societatii comerciale cu capital de stat;
    d) supune spre aprobare consiliului imputernicitilor statului sau, dupa caz, adunarii generale a actionarilor documentatiei pe baza careia urmeaza sa se elaboreze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

    CAP. 3
    Stabilirea suprafetelor

    Art. 5
    Metodele de elaborare, continutul si precizia de intocmire a planurilor topografice vor avea la baza prevederile anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentele criterii.
    Art. 6
    Masuratorile topografice se executa la comanda societatilor comerciale cu capital de stat de catre unitati specializate sau, dupa caz, de agenti economici care executa lucrari geo-topografice si vor determina, conform STAS nr. 7468-80, urmatoarele:
    - suprafata incintei (ST);
    - suprafata construita (Sc);
    - suprafata aferenta retelelor (Sr);
    - suprafata aferenta cailor de transport (St);
    - suprafata libera (Sl).
    Art. 7
    Suprafata incintei (ST) reprezinta suma suprafetelor terenurilor ce se afla in patrimoniul unei societati comerciale cu capital de stat. Se vor lua in calcul si alte suprafete de terenuri ale societatii comerciale cu capital de stat (care detin obiective construite sau prevazute pentru eventuale dezvoltari in exteriorul incintei).
    Art. 8
    Suprafata construita (Sc) reprezinta suma suprafetelor ocupate definitiv de cladiri, constructii ingineresti si speciale, utilaje si constructii tehnologice de depozitare, de instalatii si de transport realizate suprateran cu unu sau mai multe niveluri inchise, total sau partial, sau complet deschise.
    Art. 9
    Suprafata aferenta retelelor (Sr), din incinta societatilor comerciale cu capital de stat, reprezinta suma suprafetelor ocupate de retele exterioare avand functiuni tehnologice si de instalatii, amplasate in subteran (liber sau in canale), suprateran (pe suporti), ca de exemplu: conducte de apa industriala, menajera (potabila); conducte de canalizare (ape industriale, menajere, pluviale); conducte pentru diferiti agenti termici (apa, abur), agenti tehnologici sau de incalzire a constructiilor; conducte de gaze; conducte pentru transportul pneumatic sau mecanic al materialelor pulverulente; cabluri si conductoare electrice etc.
    Art. 10
    Suprafata aferenta cailor de transport (St), din incinta societatilor comerciale cu capital de stat, reprezinta suma cailor de transport - drumuri, cai ferate, navale, aeriene si pietonale (supraterane si subterane), inclusiv lucrarile ingineresti specifice, aferente acestora (lucrari de arta, talazuri, ramblee, deblee, diguri, indiguiri, tunele, peroane etc.), precum si suprafetele ocupate de amenajarile functionale specifice (traversari, parcari, transbordari, acces la rampe, spatii de manevra), conductele ce deservesc rampele de descarcare-incarcare de vagoane-cisterna la liniile de garaj etc.
    Art. 11
    Suprafata libera (Sl), din incinta societatilor comerciale cu capital de stat, reprezinta suma suprafetelor de teren, altele decat cele mentionate mai sus, sau determinate de distantele obligatorii intre cladiri, retele, instalatii etc, ca urmare a solutiilor de plan general si a prescriptiilor legale in vigoare, destinate unor eventuale dezvoltari.
    Art. 12
    Comisiile constituite conform prevederilor de la art. 2, pe baza datelor cuprinse in planul topografic al societatii comerciale cu capital de stat, vor determina urmatoarele:
    a) procentul de ocupare a terenului (POT)*) exprima raportul dintre suma suprafetei construite (Sc), a retelelor (Sr), a cailor de transport (St) si a suprafetei incintei (ST):
              Sc+Sr+St
       POT = - - - - - X 100;
                ST
    - coeficientul de utilizare a terenului (CUT)*) exprima raportul dintre suma suprafetelor desfasurate ale tuturor cladirilor (SD) si suprafata incintei (ST):
               SD
         CUT = --
               ST
    Valorile indicilor POT si CUT reprezinta indicatori cantitativi si calitativi de ocupare si, respectiv, de utilizare a terenului pe baza carora se stabileste necesarul de teren pentru realizarea obiectului de activitate prevazut in statutul aprobat prin actul de infiintare al societatii comerciale cu capital de stat;
    b) diferenta dintre suprafata incintei existente si cea prevazuta in titlul pe baza caruia poseda terenul;
    c) categoria de folosinta a terenului liber, clasa de calitate si productie, precum si modul de utilizare a acestuia;
    d) cota-parte indiviza din teren functie de cota-parte indiviza din proprietatea asupra mijlocului fix, stabilita pe baza de proces-verbal incheiat intre partile interesate;
    e) delimitarea, pe planul topografic intocmit, a suprafetelor ce se disponibilizeaza potrivit indicilor cantitativi, calitativi si diferentelor dintre suprafata existenta si cea prevazuta in titlu.
----------------------
    *) Se are in vedere orientativ realizarea unui procent de ocupare a terenului conform STAS nr. 7468-80, imbunatatit fata de valorile minime aprobate.
    *) Incadrarea in prescriptiile STAS nr. 4908-85.

    Art. 13
    Datele rezultate in urma analizei de la art. 12 se vor inscrie in anexele nr. 2 si 3, care fac parte integranta din prezentele criterii.

    CAP. 4
    Intocmirea si verificarea documentatiilor

    Art. 14
    Documentatiile pe baza carora urmeaza sa se elibereze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    a) planul de incadrare in zona a societatii comerciale cu capital de stat, scara 1: 10.000 pana la 1: 100.000 (anexa nr. 4). intocmit de societatea comerciala solicitatoare, pe care se vor evidentia:
    - caile principale de comunicatii;
    - principalele retele edilitare;
    - societatile comerciale sau regiile autonome importante in zona, vecinii etc.;
    b) foile de plan intocmite de societatea comerciala solicitatoare (anexa nr. 5), cuprinzand suprafata incintei existente rezultata din insumarea suprafetelor pe baza de masuratori topografice;
    c) situatia privind stabilirea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat (anexa nr. 2);
    d) situatia privind evaluarea calitativa a terenurilor disponibilizate (anexa nr. 3).
    Art. 15
    Documentatia intocmita se inainteaza la Compartimentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judetene sau al municipiului Bucuresti, unde reprezentantul acestuia, impreuna cu reprezentantul Oficiului de Cadastru si Organizarea Teritoriului, in prezenta comisiilor prevazute la art. 2, vor verifica si aviza datele inscrise in anexe si planuri.
    Art. 16
    In urma analizarii documentatiei privind suprafetele de teren aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, care sunt determinate ca necesare obiectului de activitate prevazut in actul de infiintare, documentatiile respective se vor inainta pentru eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, dupa cum urmeaza:
    a) pentru societatile comerciale cu capital de stat infiintate prin hotarare a Guvernului, la ministerul de resort;
    b) pentru societatile comerciale cu capital de stat infiintate prin decizii ale organelor administratiei publice locale, la consiliile judetene sau al Primariei municipiului Bucuresti.

    CAP. 5
    Evaluarea terenurilor

    Art. 17
    Terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, la data infiintarii acestora, necesare desfasurarii activitatii, conform obiectului lor de activitate, stabilite potrivit cap. III din prezentele criterii, se evalueaza in lei, conform art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 834/1991, de catre consiliile de administratie ale societatilor comerciale, pe baza urmatoarei formule:
    Vt = Vb X (1 + N)
    in care:
    Vt = valoarea terenului;
    Vb = valoarea de baza a terenului determinata ca limita minima la un nivel de 495 lei/mp.
    Aceasta valoare s-a determinat pe baza pretului de 5 lei pe metru patrat, corectat cu numarul de 99 ani al perioadei de concesionare;
    (1 + N) reprezinta coeficientul de corectie a valorii de baza a terenului, in care N reflecta suma notelor acordate pe baza de criterii, iar nivelul sau va fi mai mic sau cel mult egal cu 9.
    Art. 18
    Criteriile in baza carora se acorda notele necesare departajarii terenurilor in operatiunea de evaluare, sunt urmatoarele:
   a) Categoria localitatii:
                                                                 Nota acordata
   - sat                                                              0,1
   - sat resedinta de comuna                                          0,2
   - oras                                                             0,4
   - municipiu                                                        0,6
   - municipiu resedinta de judet                                     1,0
   - municipiul Bucuresti                                             1,5 *)
   b) Amplasarea terenului:
   - teren in afara localitatii                                       0,0
   - teren in zona periferica a localitatii                           0,5
   - teren in zona mediana a localitatii                              0,8
   - teren in zona centrala a localitatii                             1,0
   c) Functiile economice si caracteristicile sociale ale localitatii:
   - localitati cu activitate preponderent agricola                   0,5
   - localitati cu functie economica limitata in industrie si
   prestari servicii                                                  0,8
   - localitati cu functii economice complexe (industriale,
   prestari servicii, agricultura)                                    1,0
   d) Pozitia terenului fata de accesul la retele de transport:
   - transport rutier                                                 0,2
   - transport feroviar                                               0,3
   - transport fluvial                                                0,5
   - transport maritim                                                0,5
   - transport aerian                                                 0,5
   e) Echiparea tehnico-edilitara a zonei in care se afla terenul:
   - retele de apa-canal                                              0,5
   - retele de energie electrica                                      0,5
   - retele de energie termica                                        0,5
   - retele de gaze naturale                                          0,5
   - retele de telefonie                                              0,5
   - retele de transport urban                                        0,5
   f) Caracteristicile geotehnice ale terenului:
   - terenuri normale                                                 1,0
   - terenuri dificile de fundare care necesita imbunatatiri:
   compactari, perne de pamant sau balast, coloane de balast etc.   - 0,2
   - terenuri care necesita desecari si masuri contra inundatiilor  - 0,4
   - terenuri situate in zone instabile - alunecari de versanti,
   alunecari de talazuri, ruperi de maluri                          - 0,7
   g) Restrictiile de folosire a terenului conform planului urbanistic general
   si regulamentar aferente:
   - functiune incompatibila cu planul urbanistic                   - 1,5
   - functiune compatibila cu planul urbanistic, cu restrictii      - 1,0
   - functiune compatibila cu planul urbanistic                       0,5
   h) Terenuri poluate cu reziduuri:
   - gazoase                                                        - 0,3
   - solide                                                         - 0,5
   - lichide                                                        - 0,7
---------------------
    *) Se incadreaza statiunile si zonele cu potential balnear, climateric si turistic.

    Art. 19
    Valoarea terenului se va inregistra in patrimoniul societatilor comerciale in contul activ 101 "Terenuri", iar in pasiv, in contul 719 "Alte fonduri" (analitic distinct "Terenuri necuprinse in capitalul social").
    Art. 20
    Capitalul social preluat, conform legii, de catre Fondurile Proprietatii Private si Fondul Proprietatii de Stat include si valoarea de inregistrare a terenului.

    CAP. 6
    Eliberare certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

    Art. 21
    Certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform modelelor anexate, se elibereaza de catre ministerele de resort si vor fi semnate de ministri, pentru societatile comerciale cu capital de stat infiintate prin hotarare a Guvernului, si de catre consiliile judetene sau al municipiului Bucuresti, semnate de presedinti, respectiv primarul general si secretarii acestora, pentru cele infiintate prin decizii ale prefecturilor si Primariei municipiului Bucuresti.
    Art. 22
    Documentatiile privind stabilirea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, impreuna cu certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, in copie, vor fi trimise pentru inregistrare, dupa cum urmeaza:
    a) pentru societatile comerciale cu capital de stat infiintate prin hotarare a Guvernului:
    - un exemplar la Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului, judetean sau al municipiului Bucuresti;
    - un exemplar la Compartimentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti;
    - un exemplar la ministerul sub autoritatea caruia se afla societatea comerciala;
    - un exemplar la societatea comerciala detinatoare a terenurilor;
    - un exemplar la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Directia generala pentru cadastru imobiliar-edilitar;
    b) pentru societatile comerciale cu capital de stat infiintate prin decizia prefecturilor si Primariei municipiului Bucuresti:
    - un exemplar la Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului, judetean sau al municipiului Bucuresti;
    - un exemplar la Compartimentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti;
    - un exemplar la societatea comerciala detinatoare a terenurilor;
    - un exemplar la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului -
    Directia generala pentru cadastru imobiliar-edilitar.
    Art. 23
    Documentatiile depuse la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Directia generala pentru cadastru imobiliar-edilitar vor fi inscrise in Registrul unic al terenurilor societatilor comerciale cu capital de stat.
    Evidenta terenurilor disponibilizate se va comunica Agentiei Nationale pentru Privatizare.
    Art. 24
    Societatile comerciale cu capital de stat, in termen de 15 zile de la obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, au obligatia inregistrarii acestuia in documentele de publicitate imobiliara prevazute de lege.

    CAP. 7
    Editarea certificare de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

    Art. 25
    Certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se editeaza unitar, conform modelelor anexate, astfel:
    - Model 1 (anexa nr. 6) - Certificat de atestare a  dreptului de proprietate asupra terenurilor, emis de ministerele de resort;
    - Model 2 (anexa nr. 6) - Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emis de consiliile judetene si al sectorului agricol Ilfov;
    - Model 3 (anexa nr. 6) - Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emis de consiliul municipiului Bucuresti.
    Art. 26
    Formularele certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se tiparesc prin grija Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si se vor elibera in functie de necesitati, pe baza de comanda, ministerelor de resort, administratiilor consiliilor judetene si consiliului municipiului Bucuresti.
    Art. 27
    Formularele certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor au regim special, se inseriaza unitar si se numeroteaza in carnete de 100 exemplare.
    Formularele se completeaza cu tus negru.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Terenurile disponibilizate se constituie in "Fondul special destinat actiunilor de privatizare", se inregistreaza la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Directia generala pentru cadastru imobiliar-edilitar si se vor utiliza pe baza acordului Agentiei Nationale pentru Privatizare, dat pentru fiecare caz in parte.
    Terenurile disponibilizate raman in administrare dupa cum urmeaza:
    - cele care fac parte din domeniul privat al statului raman in administrarea ministerelor de resort;
    - cele care fac parte din domeniul privat al administratiei publice locale raman in administrarea consiliilor comunelor, oraselor sau judetelor.
    Art. 29
    Cheltuielile privind intocmirea si verificarea documentatiilor privind stabilirea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, precum si tiparirea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se suporta de societatile comerciale cu capital de stat.
    Art. 30
    Terenurile pe care se gasesc monumentele si rezervatiile istorice, de arhitectura si ale naturii, precum si zonele de protectie aferente acestora sunt sub ocrotirea legii.
    Art. 31
    Prezentele criterii de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

    ANEXA 1

                 INTOCMIREA DOCUMENTATIEI TOPOGRAFICE

    CAP. 1
    Generalitati

    1. Documentatia geo-topografica se va intocmi sau actualiza, dupa caz, respectandu-se conditiile tehnice de executie si receptie a lucrarilor geodezice, topografice si fotogrammetrice pentru intocmirea planurilor topografice ale localitatilor, prevazute in Normativul C-110-69.
    2. La cererea societatilor comerciale cu capital de stat, masuratorile topografice vor fi executate cu avizul organelor de coordonare a activitatii geo-topografice judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

    CAP. 2
    Continutul planului topografic

    3. Planurile topografice vor contine situatia planimetrica a incintei societatii comerciale cu capital de stat. In zonele amplasate pe terenuri cu panta peste 10% se vor asigura si elementele necesare pentru reprezentarea reliefului prin curbe de nivel cu echidistantele 2,5 m sau 5 m.
    4. Planurile topografice se vor realiza la scara 1: 500 pana la 1: 2.000 in functie de marimea si complexitatea activitatii societatii comerciale cu capital de stat si vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
    - imprejmuirile incintei si natura acestora;
    - constructiile, instalatiile etc.;
    - retelele edilitare;
    - caile de transport;
    - terenurile libere;
    - elementele hidrografice.
    5. In scopul obtinerii unor date tehnico-economice privind fondul construit, pe planurile topografice se vor reprezenta:
    - caracteristicile constructive ale cladirilor cu indici de cartare:
    A. cladirile cu zidarie durabila si plansee din beton armat;
    B. cladirile cu zidarie din caramida si plansee din lemn;
    C. cladirile din lemn cu fundatii;
    D. cladirile din paianta, pamant, chirpici;
    - cladirile cu mai multe niveluri vor avea inscrise cifre corespunzatoare numarului de etaje (sub forma exponentiala);
    - pe fiecare cladire se vor inscrie folosinta actuala (exemplu: hala de fabricatie, atelier de reparatii, atelier de productie, grup sanitar, birouri, magazie etc.), suprafata la sol (mp) si suprafata desfasurata (mp).
    6. Suprafetele de teren delimitate pe utilitati se vor individualiza prin numere de ordine (numerotare cadastrala). Numerotarea va incepe din partea de nord-vest a planului si va continua in sensul orar.
    7. Planul topografic, in partea dreapta, va contine recapitulatia suprafetelor existente in ordinea consecutiva a numerelor, cu urmatoarele elemente:
    - suprafata construita;
    - suprafata aferenta retelelor edilitare;
    - suprafata aferenta cailor de transport;
    - suprafata libera;
    - suprafata totala a incintei.
    8. Intocmirea documentatiei topografice se face in ordinea urmatoare:
    - masuratori topografice;
    - calcule topografice;
    - redactarea planului topografice;
    - calculul suprafetelor.

    CAP. 3
    Masuratori topografice

    9. Operatiunile topografice, in faza pregatitoare, sunt urmatoarele:
    - documentarea in ceea ce priveste existenta bazei geo-topografice in zona incintei care face obiectul masuratorilor (harti si planuri existente privind lucrari geodezice executate anterior, inventare ale coordonatelor punctelor geodezice si reperelor de nivelment etc.);
    - recunoasterea limitei suprafetei incintei de catre comisia constituita conform art. 2, in prezenta vecinilor societatii comerciale cu capital de stat, si consemnarea acesteia intr-un proces-verbal care va contine schite cu conturul incintei si numarul punctelor de fringere;
    - materializarea prin bornare a limitelor incintei societatilor comerciale.
    10. Reteaua punctelor de sprijin si indesire va indeplini urmatoarele conditii:
    - sa fie materializata pe teren prin sisteme de marcare stabile cu conservare pe timp indelungat;
    - sa fie determinata ca sistem unitar la precizia de + sau - 5 cm si legata de reteaua geodezica a localitatii cu masuri de integrare in sistemul de proiectie stereo 1970. Pentru incintele cu suprafete de peste 25 ha, masuratorile pentru determinarea retelei punctelor de sprijin se prelucreaza riguros.
    11. Coordonatele punctelor de detaliu situate pe conturul ce delimiteaza incinta societatii comerciale cu capital de stat, precum si ale celor situate in interiorul incintei se vor determina cu o precizie de + sau - 10 cm.
    12. Punctele de schimbare a directiei limitelor de contur si colturile constructiilor definitive vor fi determinate prin metoda radierii, masurindu-se unghiurile in ambele pozitii ale lunetei si distantele cu ruleta metalica.
    13. Pentru determinarea cat mai corecta a ariilor cladirilor civile, industriale etc., punctele de detaliu se vor alege pe conturul exterior al peretilor, la cota + sau - 0,000 a parterului.
    14. Pentru instalatii in aer liber, punctele de detaliu se vor alege pe limita platformelor de amplasare a instalatiei, inclusiv spatiile tehnologice necesare exploatarii.
    15. Pentru estacade, rezervoare, bazine etc., se masoara sectiunea proiectiei orizontale a limitelor exterioare ale conturului constructiei respective.
    16. Pentru depozitele in aer liber se vor alege puncte pe conturul suprafetei efective de depozitare.
    17. Pentru retelele de drumuri aferente, se va masura suprafata efectiva a drumurilor, determinata pe planul de intersectie cu terenul natural, a trotuarelor aferente drumurilor sau cladirilor si aleilor.
    18. Pentru caile ferate aferente, se considera suprafata a carei latime este determinata de gabaritul de constructie conform STAS nr. 4392-68, STAS nr. 4531-57 si STAS nr. 4067-67, iar pentru caile ferate in debleu si rambleu se masoara suprafata determinata de intersectia talazurilor cu terenul.
    19. Pentru fascicolul de retele ingropate, amplasate unele fata de altele la distantele precizate, conform prevederilor legale in vigoare, se va masura suprafata determinata de intersectia talazurilor cu terenul.
    20. Pentru fascicolul de retele aeriene, amplasate unele fata de altele la distantele prevazute, conform prevederilor legale in vigoare, se va, masura suprafata determinata de proiectia normala in plan orizontal a retelelor externe.
    21. Pentru fascicolul de retele la sol, se va masura proiectia normala in plan orizontal a retelelor externe.
    La retelele ingropate si la retelele la sol, se va considera ca latime limita exterioara a acestora, daca ele au fundatii sau elemente de sustinere.
    22. Pentru cazul cand exista o suprapunere a suprafetelor ocupate, se va considera o singura suprafata si anume aceea determinata de limitele maxime.

    CAP. 4
    Calcule topografice

    23. In cadrul operatiunilor topografice la birou se efectueaza urmatoarele calcule:
    - prelucrarea masuratorilor unghiulare si liniare inregistrate in carnetele de teren (compensarea in statie, reducerea la orizont a distantelor);
    - calculul coordonatelor punctelor retelei de sprijin;
    - calculul coordonatelor punctelor radiate.

    CAP. 5
    Redactarea planului topografic

    24. Redactarea originalului de teren al planului topografic se face pe hartie cartografica.
    25. Foile de plan ale incintelor societatilor comerciale, scara 1: 500 pana la 1: 2.000, vor avea o forma dreptunghiulara sau patrata, cu conditia sa nu depaseasca dimensiunile de 80/65 cm.
    26. Fiecare foaie de plan va purta in coltul din stinga jos schema de dispunere a tuturor foilor de plan ale localitatii respective si scara planului, iar in coltul din dreapta sus o sageata care va indica directia Nord.
    27. Foile de plan care constituie planul cadastral al terenului unei societati comerciale cu capital de stat vor fi numerotate ce cifre arabe, care vor fi scoase in extracadru in coltul din dreapta sus. Numerotarea se face incepand cu cifra 1 (unu) din coltul de N-E si continuand pana la ultima foaie de plan, cu dublarea numerotarii conform nomenclaturii planurilor in proiectie stereografica 1970.
    28. Pe fiecare latura a foilor de plan, in extracadru si paralel cu liniile de cadru, se vor inscrie numerele foilor de plan vecine sub forma: "Foaie de plan nr. ...".
    29. Elementele topografice, detaliile planimetrice, hidrografice si toponimice vor fi redactate in tus negru.
    Reprezentarea pe plan a retelelor si cailor de comunicatie se va face in conformitate cu atlasele de semne conventionale corespunzatoare scarilor 1: 500 pana la 1: 2.000.
    30. Grosimea liniilor ce delimiteaza incinta societatii comerciale va fi de 0,2 mm, a parcelelor din interior de 0,1 mm, a conturului constructiilor permanente de 0,3 mm.

    CAP. 6
    Calculul suprafetelor

    31. Calculul suprafetelor se va efectua respectandu-se prevederile si tolerantele cuprinse in Normativul C-110-69.
    32. Compensarea suprafetelor parcelelor, aflate in interior, se va efectua prin constrangere pe suprafata totala determinata din coordonatele punctelor limitei incintei.
    33. Suprafetele de teren cuprinse in planurile generale, ce intervin in ocuparea cu constructii si instalatii a terenurilor societatilor comerciale, se vor calcula in conformitate cu prevederile STAS nr. 7468-68 si se vor insuma dupa urmatoarea clasificare: suprafata incintei, suprafata construita, suprafata aferenta retelelor, suprafata aferenta cailor de transport, suprafata libera.

    CAP. 7
    Documentatia topografica

    34. Documentatia topografica va cuprinde:
    a) Documentatia de teren:
    - tema lucrarii;
    - nota tehnica;
    - inventarul de coordonate ale punctelor sistemului de sprijin grupate pe puncte vechi, puncte noi, puncte radiate;
    - schita retelei de sprijin;
    - schitele de reperaj ale punctelor noi;
    - carnetele de teren cu observatiile efectuate;
    - carnetele cu calculele efectuate;
    - schema de calcul si controlul suprafetelor;
    - schita de teren;
    - schema de dispunere a planselor inscrise in suprafata totala a societatii comerciale.
    b) Documentatia necesara stabilirii si evaluarii terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat.

    CAP. 8
    Receptia lucrarilor

    35. Receptia documentatiei topografice se va efectua de o comisie formata din: un delegat al Oficiului de Cadastru si Organizarea Teritoriului, un delegat al Compartimentului pentru urbanism si amenajarea teritoriului, un delegat al societatii comerciale cu capital de stat la comanda careia a fost executata lucrarea, un delegat din partea executantului.
    Comisia de receptie isi va formula concluziile in cadrul unui proces-verbal de receptie.
    36. Lucrarile geo-topografice vor fi controlate atat pe teren, cat si la birou, astfel:
    a) La teren se verifica urmatoarele operatiuni:
    - alegerea punctelor de sprijin;
    - alegerea punctelor de detaliu (pe contur si in interior);
    - masuratorile liniare si unghiulare;
    - confruntarea planului topografic cu terenul.
    b) La birou se executa:
    - verificarea respectarii temei date de beneficiar;
    - respectarea prevederilor din avizele tehnice;
    - calculele pentru determinarea coordonatelor punctelor din reteaua de sprijin;
    - delimitarea corecta a parcelelor si inscrierea categoriilor de folosinta;
    - identificarea corecta a posesorilor;
    - calculul suprafetelor;
    - verificarea in vederea redactarii planului topografic.

    ANEXA 2

    JUDETUL .................
    MUNICIPIUL ..............   ...............................................
    ORASUL ..................   ...............................................
    LOCALITATEA .............   (denumirea societatii comerciale, telefon, fax)

                                SITUATIA
privind stabilirea terenurilor aflate in patrimoniul societatii comerciale cu capital de stat
   A. TITLUL ASUPRA TERENURILOR                                         - mp -

  Nr.        Titlul asupra terenurilor*)                          Suprafata
  crt. (legi, decrete, ordine, decizii, contracte, acorduri etc.) inscrisa
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  TOTAL:

-------------------
    *) Se inscriu denumirea fiecarui act si data emiterii acestuia in ordinea dobandirii.
   B. SUPRAFATA REZULTATA DIN MASURATORI TOPOGRAFICE                     - mp -

   Nr.                                             Suprafata
   crt.           Specificare       Exclusiva   Cota indiviza     Totala

   0                   1                2             3              4

   1. Suprafata construita (Sc)
   2. Suprafata aferenta retelelor (Sr)
   3. Suprafata aferenta cailor de transport (St)
   4. Suprafata libera (Sl)
   5. Suprafata incintei (ST)
      (Sc + Sr + St + Sl)

   C. CALCULUL SUPRAFETEI DE TEREN NECESARE ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE
   CU CAPITAL DE STAT                                                  - mp -

   Rubrici:
   - Specificare;
   - Detinuta pe baza de titlu;
   - Rezultata prin masuratori topografice;
   - Determinata in plus fata de titlu (2-1);
   - Disponibilizata prin "POT";
   - Total "Fond special destinat actiunilor de privatizare";
   - Necesara obiectului de activitate, din care:
   - 1. Exclusiva (2-5);
   - 2. Cota-parte indiviza (pct. B col. 3 din prezenta).
   Suprafata incintei

          SOCIETATEA COMERCIALA,                           COMISIA,
    DIRECTOR,          CONTABIL SEF,        PRESEDINTE,            SECRETAR,

                                     AVIZAT
        COMPARTIMENTUL PENTRU URBANISM SI       OFICIUL DE CADASTRU SI
        AMENAJAREA TERITORIULUI,               ORGANIZAREA TERITORIULUI,
                  Director,                            Director,

    ANEXA 3

    JUDETUL ..................
    MUNICIPIUL ...............  ............................................
    ORASUL ...................  ............................................
    COMUNA ...................  ............................................
    LOCALITATEA ..............  (denumirea societatii comerciale, telefon, fax)

                              SITUATIA
privind evaluarea calitativa a terenurilor disponibilizate care se constituie in "Fondul special destinat actiunilor de privatizare"

------------------------------------------------------------------------------
   Nr.  Parcela   Simbolul     Formula de bonitare      Valoarea totala (lei)
   crt.           categoriei    Suprafata (mp)          calculata conform
                  de folosinta  pentru    pentru        criteriilor din cap. V
                               parcela  subparcele
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL:
------------------------------------------------------------------------------
--------------------
    NOTA:
    Se inscriu numai suprafetele din anexa nr. 2 lit. C, coloana 5.

            SOCIETATEA COMERCIALA,                      COMISIA,
     DIRECTOR,         CONTABIL SEF,       PRESEDINTE,          SECRETAR,

                                      VIZAT
                   OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE
                                    DIRECTOR,

    ANEXA 4

     PLANUL DE INCADRARE IN ZONA
            a societatii comerciale
                        (conform cap. IV, art. 14 lit. a)

    ANEXA 5

                                   FOAIE DE PLAN
                      cuprinzand suprafata incintei existente
                         (conform cap. IV, art. 14 lit. b)

    ANEXA 6

                                                                  MODEL 1
                                     ROMANIA
    MINISTERUL ..............................

    In baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si a Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat,
    vazand propunerile comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor, constituita prin Ordinul ministrului nr. ..... din ............,
    in temeiul ............... de organizare si functionare a ministrului,
    ministrul ................ emite urmatorul

                                 CERTIFICAT
            DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR
                        Seria .......... nr. ..............

     pentru societatea comerciala cu capital de stat, infiintata prin Hotararea Guvernului nr. ........din .......... sub denumirea ............................ cu sediul in ................, satul ................., comuna, orasul, municipiul ................, str ..........nr. ....., judetul .................
     Suprafata de teren in proprietatea exclusiva a societatii comerciale ........... este de ........... mp, iar suprafata, in cota-parte indiviza, este de ..... mp, identificate prin anexa nr. 2 din documentatia de stabilire si evaluare a terenurilor inregistrata sub nr. ......... din .......... la Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului al judetului .....................si insotita de  planurile topografice cuprinse in anexele nr. 4 si 5 la prezentele criterii.
                                     Ministru,
                                                                   MODEL 2
                                     ROMANIA
    CONSILIUL*) ..........................
    In baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si a Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat,
    vazand propunerile comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor, constituita prin decizia delegatiei permanente a consiliului ................ nr. ........ din ......................................,
    in temeiul Legii nr. 69/1991 a administratiei publice locale,
    delegatia permanenta a consiliului*) ...................... emite urmatorul

                                CERTIFICAT
           DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR
                         Seria ............ nr. ..........

    pentru societatea comerciala cu capital de stat, infiintata prin Decizia*) ......... nr. ....... din ............ sub denumirea .........................., cu sediul in satul .........., comuna, orasul, municipiul .................., str. ...........nr. .........., judetul ...............
    Suprafata de teren in proprietatea exclusiva a societatii comerciale ........................ este de ........... mp, iar suprafata, in cota-parte indiviza, este de ............ mp, identificate prin anexa nr. 2 din documentatia de stabilire si evaluare a terenurilor inregistrata sub nr. ............ din ......... la Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului al judetului ............  si insotita de planurile topografice cuprinse in anexele nr. 4 si 5 la prezentele criterii.

                    Presedinte,                        Secretar,

-----------------------
    *) Se completeaza, dupa caz, "sectorul agricol Ilfov" sau judetean.
    *) Se completeaza, dupa caz, "prefecturii judetului" sau "Primariei municipiului Bucuresti".
                                                                   MODEL 3
                                      ROMANIA
                            CONSILIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

    In baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si a Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat,
    vazand propunerile comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor, constituita prin dispozitia primarului general al municipiului Bucuresti nr. ........ din ......................,
    in temeiul Legii nr. 69/1991 a administratiei publice locale,
    Consiliul municipiului Bucuresti emite urmatorul

                                    CERTIFICAT
            DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR
                          Seria .......nr. ..........

    pentru societatea comerciala cu capital de stat, infiintata prin Decizia Primariei municipiului Bucuresti nr. ......... din ............, sub denumirea .........., cu sediul in municipiul Bucuresti, str. ............ nr. ......, sector .....
    Suprafata de teren in proprietatea exclusiva a societatii comerciale ........... este de ......... mp, iar suprafata, in cota-parte indiviza, este de ....... mp, identificate prin anexa nr. 2 din documentatia de stabilire si evaluare a terenurilor inregistrata sub nr. ........ din ......... la Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului al sectorului agricol Ilfov si insotita de planurile topografice cuprinse in anexele nr. 4 si 5 la prezentele criterii.

                   Primar general,                        Secretar,SmartCity5

COMENTARII la Criterii 2665/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Criterii 2665 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Criterii 2665/1992
Completare 60309 1999
la Criteriile nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, aprobate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
Modificare 21541 1998
la Criteriile nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat
Hotărârea 20 1996
pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
Hotărârea 20 1996
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
Legea 112 1995
pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu