E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.11 din 19.06.2014

privind stabilirea cerinţelor prudenţiale aplicabile societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 30 iunie 2014SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 41 şi ale art. 278-283 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 18 iunie 2014,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament. Capitolul ICerinţele prudenţiale aplicabile societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii Articolul 1Prezentul regulament stabileşte cerinţele prudenţiale aplicabile societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii având în vedere prevederile art. 278 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificaţia prevăzută de O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 (1) Societăţilor de administrare a investiţiilor, denumite în continuare S.A.I., care au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi care prestează efectiv această activitate, li se aplică în mod corespunzător, pentru poziţiile aferente portofoliilor individuale de investiţii, următoarele prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013:1. partea întâi - Dispoziţii generale, titlul I - Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii; 2. partea întâi, titlul II - Nivelul aplicării cerinţelor; 3. partea a doua - Fonduri proprii; 4. partea a treia - Cerinţe de capital, titlul I - Cerinţe generale, evaluare şi raportare; 5. partea a treia, titlul II - Cerinţe de capital pentru riscul de credit; 6. partea a treia, titlul IV - Cerinţe de fonduri proprii pentru riscul de piaţă; 7. partea a treia, titlul V - Cerinţe de fonduri proprii pentru riscul de decontare; 8. partea a treia, titlul VI - Cerinţe de fonduri proprii pentru riscul de ajustare a evaluării creditului; 9. partea a patra - Expunerile mari; 10. partea a cincea - Expuneri la riscul de credit transferat; 11. partea a opta - Publicarea de informaţii de către instituţii cu excepţia prevederilor art. 450; 12. partea a zecea - Dispoziţii tranzitorii, rapoarte, analize şi modificări.(2) S.A.I. menţionate la alin. (1) li se aplică în mod corespunzător următoarele prevederi ale Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012:1. titlul I, capitolul II „Definiţii“; 2. titlul I, capitolul III, secţiunea a 4-a „Administrarea riscurilor semnificative“, cu excepţia subsecţiunilor 4.7 şi 4.8; 3. titlul I, capitolul III, secţiunea a 5-a „Abordări interne pentru calcularea cerinţelor de fonduri proprii“; 4. titlul I, capitolul III, secţiunea a 7-a „Analiza continuă a permisiunii de a utiliza abordări interne“; 5. titlul II „Fondurile proprii“; 6. titlul IV „Supravegherea pe bază consolidată“.(3) S.A.I. menţionate la alin. (1) care prestează efectiv activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiţii au obligaţia transmiterii Autorităţii de Supraveghere Financiară, cel puţin o dată la 3 luni, o situaţie a structurii fondurilor proprii calculate în conformitate cu prevederile părţii a doua, titlul I „Elemente ale fondurilor proprii“ din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Situaţia fondurilor proprii de nivel 1 conform prevederilor art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se transmite de către S.A.I. care prestează efectiv activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiţii cu frecvenţă lunară. (4) Raportările menţionate la alin. (3) se transmit pe suport electronic, în termen de maximum 30 de zile de la sfârşitul perioadei de raportare, în formatul prevăzut în standardele tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Articolul 4 (1) Sunt exceptate de la obligaţiile prevăzute la art. 3 S.A.I. care administrează portofolii individuale de investiţii cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:a)administrarea portofoliilor individuale de investiţii se face în baza unei politici de investiţii prevăzute în contractul de administrare a portofoliilor individuale de investiţii încheiat cu clientul; b)clientul îşi asumă toate riscurile financiare rezultate din administrarea portofoliului individual, atât pentru instrumentele încredinţate spre păstrare unui custode, cât şi pentru cele a căror evidenţă este ţinută de S.A.I. şi/sau de terţe părţi. (2) Pentru fiecare portofoliu individual de investiţii administrat şi căruia i se aplică prevederile alin. (1), S.A.I. va transmite, la cererea Autorităţii de Supraveghere Financiară, informaţiile necesare care justifică această încadrare.(3) În cazul S.A.I. pentru care toate portofoliile individuale de investiţii administrate îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), valoarea fondurilor proprii minime menţinute de către acestea respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012. Capitolul IIModificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 Articolul 5Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 10 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 39 , cu următorul cuprins: 39. abordări interne - abordări conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013 astfel: abordarea bazată pe modele interne de rating, menţionată la art. 143 alin. (1), cea bazată pe modele interne menţionată la art. 221, cea bazată pe estimări proprii menţionată la art. 225, cea aferentă abordării avansate de evaluare menţionată la art. 313 alin. (2), metoda modelelor interne menţionată la art. 283 şi 363 şi abordarea bazată pe evaluări interne menţionată la art. 259 alin. (3). 2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31 , cu următorul cuprins: Articolul 31 (1) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificaţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii şi expresiile: instituţie, entitate din sectorul financiar, situaţie consolidată, bază consolidată, bază subconsolidată, fonduri proprii, piaţă reglementată, capital eligibil, efect de levier, risc asociat folosirii excesive a efectului de levier, instituţie externă de evaluare a creditului au înţelesul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31 ) , cu următorul cuprins: (31 ) Prin excepţie de la autorizarea prevăzută la alin. (3), S.S.I.F. care nu sunt semnificative din punctul de vedere al mărimii, organizării interne, naturii extinderii şi complexităţii activităţilor lor în sensul prezentului regulament transmit la A.S.F. o justificare a necesităţii cumulării celor două funcţii în cadrul structurii organizatorice. 4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) S.S.I.F. care sunt semnificative din punctul de vedere al mărimii, organizării interne şi naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor lor trebuie să înfiinţeze un comitet de administrare a riscurilor compus din membri ai organului de conducere care nu exercită nicio funcţie executivă în S.S.I.F. respectivă. Membrii comitetului de administrare a riscurilor trebuie să dispună de cunoştinţe, competenţe şi expertiză corespunzătoare pentru a înţelege pe deplin şi a monitoriza strategia privind administrarea riscurilor şi apetitul la risc a S.S.I.F.(2) În sensul prezentului regulament, A.S.F. apreciază că o S.S.I.F. este semnificativă din punctul de vedere al mărimii, organizării interne şi naturii, extinderii şi complexităţii activităţii dacă îndeplineşte cel puţin 3 dintre criteriile de mai jos:a)cota de piaţă a respectivei SSIF este mai mare de 5%; b)valoarea activelor aflate în custodie este mai mare de 10 milioane euro; c)procentul reprezentat de valoarea tranzacţiilor realizate pe cont propriu din valoarea totală a tranzacţiilor realizate de S.S.I.F. este mai mare de 20%; d)capitalul iniţial reprezintă echivalentul în lei a 730.000 euro; e)S.S.I.F. îndeplineşte calitatea de formator de piaţă şi/sau furnizor de lichiditate; f)S.S.I.F. derulează tranzacţii cu instrumente financiare derivate şi/sau în afara pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare în nume propriu. (3) A.S.F. reevaluează respectarea criteriilor menţionate la alin. (2) cel puţin o dată la 6 luni.(4) A.S.F. poate încadra o S.S.I.F. care nu îndeplineşte prevederile alin. (1) în categoria S.S.I.F. semnificativă din punctul de vedere al mărimii, organizării interne şi naturii, extinderii şi complexităţii activităţii dacă activităţile pe care aceasta le desfăşoară prezintă o asemenea importanţă încât orice dificultate sau eşec în desfăşurarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ în ceea ce priveşte abilitatea S.S.I.F. de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă şi/sau de a-şi continua activitatea. 5. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă. 6. La articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Membrii personalului care deţin funcţii de control sunt independenţi de funcţiile operaţionale pe care le supraveghează, deţin autoritatea corespunzătoare şi sunt remuneraţi în funcţie de realizarea obiectivelor legate de funcţiile lor, indiferent de performanţele sectoarelor operaţionale pe care le controlează. 7. Articolul 153 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 153S.S.I.F. vor finaliza demersurile necesare în vederea conformării cu prevederile prezentului regulament, inclusiv în ceea ce priveşte obligaţia modificării structurii organizatorice şi implementării/adaptării procedurilor interne în termen de 9 luni de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I. 8. După articolul 153 se introduce un nou articol, articolul 1531 , cu următorul cuprins: Articolul 1531 Modificările în structura organizatorică a S.S.I.F. în ceea ce priveşte componenţa consiliului de administraţie şi a conducătorilor în vederea alinierii la prevederile prezentului regulament, în perioada de încadrare acordată de A.S.F., sunt autorizate de A.S.F. fără perceperea tarifului de autorizare prevăzut în
Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 6Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor prevăzute la art. 226 din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sancţiunilor prevăzute la titlul X din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 149/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 8/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008.
(2) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mişu Negriţoiu


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 11/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 11 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu