Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Protocol Nr. din 14.04.2019

între Guvernul României şi Guvernul Georgiei pentru aplicarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 09 aprilie 2019SmartCity1

Guvernul României şi Guvernul Georgiei (denumite în continuare „părţi"),în baza articolului 19 al Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2010 (denumit în continuare „Acordul"),au convenit următoarele: Articolul 1Autorităţi competente 1. Părţile desemnează următoarele autorităţi competente pentru punerea în aplicare a prevederilor Acordului şi ale prezentului protocol: Pentru partea română - Ministerul Afacerilor Interne, prin: a)Inspectoratul General pentru Imigrări - pentru transmiterea cererilor de readmisie a cetăţenilor georgieni, cetăţenilor statelor terţe şi apatrizilor, primirea cererilor de readmisie a cetăţenilor statelor terţe şi apatrizilor depistaţi pe teritoriul Georgiei, precum şi a cererilor de tranzit terestru.Direcţia migraţie Adresa poştală: strada Eforie nr. 3-5, sectorul 5, Bucureşti Telefon: +40 21 314 38 85 Fax: +40 21 314 38 85 E-mail: returnari.igi@mai.gov.ro b)Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - pentru cererile de readmisie a cetăţenilor români, cererile de tranzit prin aeroporturi, precum şi pentru primirea şi procesarea cererilor de readmisie în cadrul procedurii accelerate în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Acord.Direcţia de supraveghere şi controlul trecerii frontierei Adresa poştală: Bd. Geniului nr. 42C, sectorul 6, Bucureşti. Telefon/fax: +40 21 312 11 89 Email: igpf@mai.gov.ro Pentru partea georgiană – Ministerul Afacerilor Interne, prin: Diviziunea pentru combaterea migraţiei ilegale şi asistenţă juridică din Departamentul migraţie Telefon: +995 32 241 96 35 Fax: +995 32 241 96 26 Email: readmission@mia.gov.ge 2. Autorităţile competente se vor notifica imediat reciproc în scris cu privire la orice modificare privind datele lor de contact. 3. Părţile se vor informa reciproc în scris prin canale diplomatice despre orice modificări privind autorităţile competente. Articolul 2Punctele de trecere a frontierei 1. Punctele de trecere a frontierei folosite pentru implementarea Acordului sunt: În România: Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Otopeni Telefon: +40 21 201 32 19 Fax: +40 21 351 59 93 În Georgia: Aeroportul Internaţional Tbilisi Telefon: +995 32 241 96 35 Fax: +995 32 241 96 26 2. Părţile se vor informa reciproc în scris prin canale diplomatice cu privire la orice modificare privind punctele de trecere a frontierei menţionate la alineatul 1 al prezentului articol. 3. Folosirea altor puncte de trecere a frontierei va fi agreată de comun acord de către autorităţile competente de la caz la caz. Articolul 3Transmiterea cererii de readmisie 1. Cererea de readmisie va fi transmisă autorităţii competente a părţii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax. 2. În vederea obţinerii de informaţii suplimentare privind cererea de readmisie transmisă, autoritatea competentă a părţii solicitante se va adresa autorităţii competente a părţii solicitate. Articolul 4Răspunsul la cererea de readmisie 1. Răspunsul la cererea de readmisie va fi remis autorităţii competente a părţii solicitante prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Acord. 2. În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Acord, vor fi furnizate motivele pentru refuzul unei cereri de readmisie. Articolul 5Readmisia în procedură accelerată Readmisia în procedură accelerată prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Acord se va desfăşura după cum urmează: a)cererea de readmisie prevăzută în anexa 5 din Acord va fi transmisă, în termenul prevăzut în articolul 6 alineatul (3) din Acord, de către autoritatea competentă a părţii solicitante autorităţii competente a părţii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax; b)autoritatea competentă a părţii solicitate va răspunde la cererea de readmisie autorităţii competente a părţii solicitante prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax, în termenele prevăzute la articolul 10 alineatul (2) litera a) din Acord; c)în cazul aprobării readmisiei, autoritatea competentă a părţii solicitate poate include în răspunsul la cererea de readmisie data şi locul transferului. Articolul 6Alte documente 1. Dacă autoritatea competentă a părţii solicitante consideră că alte documente, care nu sunt prevăzute în anexele 1-4 ale Acordului, pot fi esenţiale pentru stabilirea cetăţeniei persoanei care face obiectul readmisiei, aceste documente pot fi anexate la cererea de readmisie. 2. Decizia pentru luarea în considerare a documentelor menţionate la alineatul 1 al prezentului articol în procesul de soluţionare a cererii de readmisie îi aparţine autorităţii competente a părţii solicitate. Articolul 7Interviuri 1. Dacă partea solicitantă nu este în măsură să pună la dispoziţie oricare dintre documentele prevăzute în anexele 1-2 ale Acordului şi partea solicitată nu este în măsură să stabilească în alt mod naţionalitatea persoanei în cauză, misiunea diplomatică sau oficiul consular al părţii solicitate, la solicitarea părţii solicitante, efectuează un interviu cu persoana care face obiectul readmisiei în decurs de 4 (patru) zile de la data primirii cererii de readmisie. Răspunsul la cererea de readmisie va fi transmis în scris în limitele de timp prevăzute la articolul 10 alineatul (2) litera b) din Acord. 2. Partea solicitantă va transporta persoana pentru a fi intervievată la misiunea diplomatică sau oficiul consular al părţii solicitate. Dacă se va agrea astfel de către părţi, interviul poate fi desfăşurat în afara misiunii diplomatice sau oficiului consular al părţii solicitate. Costul transportului va fi suportat de partea solicitantă. 3. Dacă, din motive practice, interviul cu persoana care face obiectul readmisiei nu a putut fi organizat în limitele de timp precizate la alineatul 1 al prezentului articol, la solicitarea scrisă a părţii solicitante, partea solicitată va lua o decizie cu privire la cererea de readmisie după desfăşurarea interviului, cu încadrare în termenul de 12 (douăsprezece) zile calendaristice de la primirea cererii de readmisie. Articolul 8Transferul 1. Autoritatea competentă a părţii solicitante va notifica autoritatea competentă a părţii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adresele oficiale de e-mail sau fax despre intenţia de a transfera persoana care face obiectul readmisiei cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data transferului. 2. Dacă partea solicitantă nu este în măsură să transfere persoana care face obiectul readmisiei în termenul de 3 (trei) luni prevăzut la articolul 10 alineatul (4) din Acord sau la data notificată de partea solicitată în conformitate cu prevederile alineatului 1 al prezentului articol, atunci aceasta va notifica imediat autoritatea competentă a părţii solicitate. Articolul 9Formele tranzitului şi sprijinul 1. Cererea de tranzit va fi transmisă autorităţii competente a părţii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax cu minimum 7 (şapte) zile calendaristice înainte de realizarea tranzitului, pentru care se aplică formularul din anexa 6 la Acord. 2. Autoritatea competentă a părţii solicitate va transmite răspunsul prin sistemele electronice autorizate, adresele oficiale de e-mail sau fax fără întârziere, în maximum 5 (cinci) zile calendaristice după primirea cererii de tranzit, comunicând acceptul cu privire la tranzit, ora transferului, punctul de intrare avut în vedere, tipul tranzitului, necesitatea utilizării escortei sau refuzul motivat al tranzitului. 3. În principal, tranzitul se realizează pe cale aeriană. 4. Dacă autoritatea competentă a părţii solicitante consideră că este necesar sprijinul autorităţilor părţii solicitate pentru un anume tranzit, aceasta va indica în cererea de tranzit elaborată potrivit formularului prevăzut în anexa 6 la Acord natura şi substanţa asistenţei solicitate. În răspunsul la cererea de tranzit, autoritatea competentă a părţii solicitate va indica dacă este posibilă asigurarea sprijinului solicitat. Articolul 10Obligaţiile escortei Părţile au convenit asupra următoarelor condiţii pentru returnarea sub escortă, inclusiv tranzitul sub escortă al cetăţenilor ţărilor terţe şi apatrizilor: a)autoritatea competentă a părţii solicitante va include la punctul F al cererii de readmisie sau la punctul B4 al cererii de tranzit rangul, numele şi prenumele persoanelor care asigură escorta, precum şi seria, numărul şi data eliberării documentelor lor de călătorie; b)autoritatea competentă a părţii solicitante va informa cu promptitudine autoritatea competentă a părţii solicitate despre orice schimbări cu privire la persoanele care asigură escorta; c)persoanele care asigură escorta îşi vor îndeplini obligaţiile neînarmate şi în haine civile. Pe timpul îndeplinirii obligaţiilor lor vor deţine documente de călătorie şi documente oficiale care confirmă că partea solicitată a agreat cu privire la realizarea readmisiei sau tranzitului persoanei escortate; d)persoanele care asigură escorta vor fi responsabile pentru persoanele escortate şi pentru transferul acestora în ţara de destinaţie; e)persoanele care asigură escorta sunt obligate să protejeze adecvat documentele care constituie baza în care persoanele escortate sunt transferate şi să prezinte aceste documente autorităţilor competente din statele în care persoanele escortate sunt transferate; f)persoanele care asigură escorta vor respecta legislaţia internă a statului părţii solicitate. Autoritatea persoanelor care asigură escorta pe timpul transferului sau tranzitului persoanei escortate va fi limitată la apărarea necesară; g)partea solicitată va asigura persoanelor care asigură escorta acelaşi nivel de protecţie şi sprijin similar cu cel garantat de legislaţia internă a statului său pentru persoanele părţii solicitate care îndeplinesc astfel de atribuţii; h)dacă nu sunt persoane ale părţii solicitate care să acorde sprijinul necesar, persoanele care asigură escorta sunt îndreptăţite să întreprindă de o manieră proporţională cu circumstanţele şi în conformitate cu legislaţia internă a statului părţii solicitate măsuri coercitive directe dacă există o ameninţare directă şi gravă legată de evadarea persoanei escortate, autorănirea acesteia sau rănirea unei părţi terţe sau aducerea de prejudicii proprietăţii; i)dacă se solicită, persoanele care asigură escorta vor deţine vizele necesare pentru statele de destinaţie finală sau de tranzit, altele decât statele părţilor. Articolul 11Costuri 1. Partea solicitantă va plăti toate costurile facturate suportate de partea solicitată legate de operaţiunile de readmisie şi tranzit care sunt stipulate de articolul 15 din Acord ca fiind în sarcina părţii solicitante. Facturile vor conţine detaliile bancare ale părţii solicitate. 2. Partea solicitantă va plăti toate costurile părţii solicitate în euro în decurs de 30 de zile de la primirea facturii. Articolul 12Întâlnirile experţilor Părţile vor coopera pentru rezolvarea oricăror probleme apărute în implementarea Acordului şi prezentului protocol. La solicitarea oricăreia dintre părţi, se vor desfăşura întâlniri de experţi, reprezentanţi ai autorităţilor competente. Articolul 13Limba Părţile vor comunica în limba engleză. Articolul 14Amendamente şi completări Prezentul protocol poate fi amendat şi completat de comun acord de către părţi. Amendamentele şi completările vor fi stipulate în documente separate, care vor constitui parte integrantă a prezentului protocol şi vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul 1 al articolului 15 din prezentul protocol. Articolul 15Intrarea în vigoare, valabilitate şi denunţare 1. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data la care părţile s-au notificat reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest scop, dar nu mai înainte de notificarea Comitetului Comun de Readmisie, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Acord. 2. Prezentul protocol va fi notificat Comitetului Comun de Readmisie de către partea română. O copie a acestei notificări va fi remisă părţii georgiene. 3. Prezentul protocol se încheie pe o perioadă nelimitată de timp şi va înceta să se aplice o dată cu încetarea Acordului. Semnat la Tbilisi la 16 octombrie 2018, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, georgiană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferende în interpretare, textul în limba engleză va prevala. Pentru Guvernul României Gheorghe Nucu Marin, secretar de stat Pentru Guvernul Georgiei Nino Javakhadze, ministrul adjunct al afacerilor interne


SmartCity5

COMENTARII la Protocol /2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Protocol /2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu