Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Protocol Nr. din 14.04.2019

între Guvernul României şi Guvernul Georgiei pentru aplicarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 09 aprilie 2019SmartCity1

Guvernul României şi Guvernul Georgiei (denumite în continuare „părţi"),în baza articolului 19 al Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2010 (denumit în continuare „Acordul"),au convenit următoarele: Articolul 1Autorităţi competente 1. Părţile desemnează următoarele autorităţi competente pentru punerea în aplicare a prevederilor Acordului şi ale prezentului protocol: Pentru partea română - Ministerul Afacerilor Interne, prin: a)Inspectoratul General pentru Imigrări - pentru transmiterea cererilor de readmisie a cetăţenilor georgieni, cetăţenilor statelor terţe şi apatrizilor, primirea cererilor de readmisie a cetăţenilor statelor terţe şi apatrizilor depistaţi pe teritoriul Georgiei, precum şi a cererilor de tranzit terestru.Direcţia migraţie Adresa poştală: strada Eforie nr. 3-5, sectorul 5, Bucureşti Telefon: +40 21 314 38 85 Fax: +40 21 314 38 85 E-mail: returnari.igi@mai.gov.ro b)Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - pentru cererile de readmisie a cetăţenilor români, cererile de tranzit prin aeroporturi, precum şi pentru primirea şi procesarea cererilor de readmisie în cadrul procedurii accelerate în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Acord.Direcţia de supraveghere şi controlul trecerii frontierei Adresa poştală: Bd. Geniului nr. 42C, sectorul 6, Bucureşti. Telefon/fax: +40 21 312 11 89 Email: igpf@mai.gov.ro Pentru partea georgiană – Ministerul Afacerilor Interne, prin: Diviziunea pentru combaterea migraţiei ilegale şi asistenţă juridică din Departamentul migraţie Telefon: +995 32 241 96 35 Fax: +995 32 241 96 26 Email: readmission@mia.gov.ge 2. Autorităţile competente se vor notifica imediat reciproc în scris cu privire la orice modificare privind datele lor de contact. 3. Părţile se vor informa reciproc în scris prin canale diplomatice despre orice modificări privind autorităţile competente. Articolul 2Punctele de trecere a frontierei 1. Punctele de trecere a frontierei folosite pentru implementarea Acordului sunt: În România: Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Otopeni Telefon: +40 21 201 32 19 Fax: +40 21 351 59 93 În Georgia: Aeroportul Internaţional Tbilisi Telefon: +995 32 241 96 35 Fax: +995 32 241 96 26 2. Părţile se vor informa reciproc în scris prin canale diplomatice cu privire la orice modificare privind punctele de trecere a frontierei menţionate la alineatul 1 al prezentului articol. 3. Folosirea altor puncte de trecere a frontierei va fi agreată de comun acord de către autorităţile competente de la caz la caz. Articolul 3Transmiterea cererii de readmisie 1. Cererea de readmisie va fi transmisă autorităţii competente a părţii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax. 2. În vederea obţinerii de informaţii suplimentare privind cererea de readmisie transmisă, autoritatea competentă a părţii solicitante se va adresa autorităţii competente a părţii solicitate. Articolul 4Răspunsul la cererea de readmisie 1. Răspunsul la cererea de readmisie va fi remis autorităţii competente a părţii solicitante prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Acord. 2. În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Acord, vor fi furnizate motivele pentru refuzul unei cereri de readmisie. Articolul 5Readmisia în procedură accelerată Readmisia în procedură accelerată prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Acord se va desfăşura după cum urmează: a)cererea de readmisie prevăzută în anexa 5 din Acord va fi transmisă, în termenul prevăzut în articolul 6 alineatul (3) din Acord, de către autoritatea competentă a părţii solicitante autorităţii competente a părţii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax; b)autoritatea competentă a părţii solicitate va răspunde la cererea de readmisie autorităţii competente a părţii solicitante prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax, în termenele prevăzute la articolul 10 alineatul (2) litera a) din Acord; c)în cazul aprobării readmisiei, autoritatea competentă a părţii solicitate poate include în răspunsul la cererea de readmisie data şi locul transferului. Articolul 6Alte documente 1. Dacă autoritatea competentă a părţii solicitante consideră că alte documente, care nu sunt prevăzute în anexele 1-4 ale Acordului, pot fi esenţiale pentru stabilirea cetăţeniei persoanei care face obiectul readmisiei, aceste documente pot fi anexate la cererea de readmisie. 2. Decizia pentru luarea în considerare a documentelor menţionate la alineatul 1 al prezentului articol în procesul de soluţionare a cererii de readmisie îi aparţine autorităţii competente a părţii solicitate. Articolul 7Interviuri 1. Dacă partea solicitantă nu este în măsură să pună la dispoziţie oricare dintre documentele prevăzute în anexele 1-2 ale Acordului şi partea solicitată nu este în măsură să stabilească în alt mod naţionalitatea persoanei în cauză, misiunea diplomatică sau oficiul consular al părţii solicitate, la solicitarea părţii solicitante, efectuează un interviu cu persoana care face obiectul readmisiei în decurs de 4 (patru) zile de la data primirii cererii de readmisie. Răspunsul la cererea de readmisie va fi transmis în scris în limitele de timp prevăzute la articolul 10 alineatul (2) litera b) din Acord. 2. Partea solicitantă va transporta persoana pentru a fi intervievată la misiunea diplomatică sau oficiul consular al părţii solicitate. Dacă se va agrea astfel de către părţi, interviul poate fi desfăşurat în afara misiunii diplomatice sau oficiului consular al părţii solicitate. Costul transportului va fi suportat de partea solicitantă. 3. Dacă, din motive practice, interviul cu persoana care face obiectul readmisiei nu a putut fi organizat în limitele de timp precizate la alineatul 1 al prezentului articol, la solicitarea scrisă a părţii solicitante, partea solicitată va lua o decizie cu privire la cererea de readmisie după desfăşurarea interviului, cu încadrare în termenul de 12 (douăsprezece) zile calendaristice de la primirea cererii de readmisie. Articolul 8Transferul 1. Autoritatea competentă a părţii solicitante va notifica autoritatea competentă a părţii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adresele oficiale de e-mail sau fax despre intenţia de a transfera persoana care face obiectul readmisiei cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data transferului. 2. Dacă partea solicitantă nu este în măsură să transfere persoana care face obiectul readmisiei în termenul de 3 (trei) luni prevăzut la articolul 10 alineatul (4) din Acord sau la data notificată de partea solicitată în conformitate cu prevederile alineatului 1 al prezentului articol, atunci aceasta va notifica imediat autoritatea competentă a părţii solicitate. Articolul 9Formele tranzitului şi sprijinul 1. Cererea de tranzit va fi transmisă autorităţii competente a părţii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax cu minimum 7 (şapte) zile calendaristice înainte de realizarea tranzitului, pentru care se aplică formularul din anexa 6 la Acord. 2. Autoritatea competentă a părţii solicitate va transmite răspunsul prin sistemele electronice autorizate, adresele oficiale de e-mail sau fax fără întârziere, în maximum 5 (cinci) zile calendaristice după primirea cererii de tranzit, comunicând acceptul cu privire la tranzit, ora transferului, punctul de intrare avut în vedere, tipul tranzitului, necesitatea utilizării escortei sau refuzul motivat al tranzitului. 3. În principal, tranzitul se realizează pe cale aeriană. 4. Dacă autoritatea competentă a părţii solicitante consideră că este necesar sprijinul autorităţilor părţii solicitate pentru un anume tranzit, aceasta va indica în cererea de tranzit elaborată potrivit formularului prevăzut în anexa 6 la Acord natura şi substanţa asistenţei solicitate. În răspunsul la cererea de tranzit, autoritatea competentă a părţii solicitate va indica dacă este posibilă asigurarea sprijinului solicitat. Articolul 10Obligaţiile escortei Părţile au convenit asupra următoarelor condiţii pentru returnarea sub escortă, inclusiv tranzitul sub escortă al cetăţenilor ţărilor terţe şi apatrizilor: a)autoritatea competentă a părţii solicitante va include la punctul F al cererii de readmisie sau la punctul B4 al cererii de tranzit rangul, numele şi prenumele persoanelor care asigură escorta, precum şi seria, numărul şi data eliberării documentelor lor de călătorie; b)autoritatea competentă a părţii solicitante va informa cu promptitudine autoritatea competentă a părţii solicitate despre orice schimbări cu privire la persoanele care asigură escorta; c)persoanele care asigură escorta îşi vor îndeplini obligaţiile neînarmate şi în haine civile. Pe timpul îndeplinirii obligaţiilor lor vor deţine documente de călătorie şi documente oficiale care confirmă că partea solicitată a agreat cu privire la realizarea readmisiei sau tranzitului persoanei escortate; d)persoanele care asigură escorta vor fi responsabile pentru persoanele escortate şi pentru transferul acestora în ţara de destinaţie; e)persoanele care asigură escorta sunt obligate să protejeze adecvat documentele care constituie baza în care persoanele escortate sunt transferate şi să prezinte aceste documente autorităţilor competente din statele în care persoanele escortate sunt transferate; f)persoanele care asigură escorta vor respecta legislaţia internă a statului părţii solicitate. Autoritatea persoanelor care asigură escorta pe timpul transferului sau tranzitului persoanei escortate va fi limitată la apărarea necesară; g)partea solicitată va asigura persoanelor care asigură escorta acelaşi nivel de protecţie şi sprijin similar cu cel garantat de legislaţia internă a statului său pentru persoanele părţii solicitate care îndeplinesc astfel de atribuţii; h)dacă nu sunt persoane ale părţii solicitate care să acorde sprijinul necesar, persoanele care asigură escorta sunt îndreptăţite să întreprindă de o manieră proporţională cu circumstanţele şi în conformitate cu legislaţia internă a statului părţii solicitate măsuri coercitive directe dacă există o ameninţare directă şi gravă legată de evadarea persoanei escortate, autorănirea acesteia sau rănirea unei părţi terţe sau aducerea de prejudicii proprietăţii; i)dacă se solicită, persoanele care asigură escorta vor deţine vizele necesare pentru statele de destinaţie finală sau de tranzit, altele decât statele părţilor. Articolul 11Costuri 1. Partea solicitantă va plăti toate costurile facturate suportate de partea solicitată legate de operaţiunile de readmisie şi tranzit care sunt stipulate de articolul 15 din Acord ca fiind în sarcina părţii solicitante. Facturile vor conţine detaliile bancare ale părţii solicitate. 2. Partea solicitantă va plăti toate costurile părţii solicitate în euro în decurs de 30 de zile de la primirea facturii. Articolul 12Întâlnirile experţilor Părţile vor coopera pentru rezolvarea oricăror probleme apărute în implementarea Acordului şi prezentului protocol. La solicitarea oricăreia dintre părţi, se vor desfăşura întâlniri de experţi, reprezentanţi ai autorităţilor competente. Articolul 13Limba Părţile vor comunica în limba engleză. Articolul 14Amendamente şi completări Prezentul protocol poate fi amendat şi completat de comun acord de către părţi. Amendamentele şi completările vor fi stipulate în documente separate, care vor constitui parte integrantă a prezentului protocol şi vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul 1 al articolului 15 din prezentul protocol. Articolul 15Intrarea în vigoare, valabilitate şi denunţare 1. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data la care părţile s-au notificat reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest scop, dar nu mai înainte de notificarea Comitetului Comun de Readmisie, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Acord. 2. Prezentul protocol va fi notificat Comitetului Comun de Readmisie de către partea română. O copie a acestei notificări va fi remisă părţii georgiene. 3. Prezentul protocol se încheie pe o perioadă nelimitată de timp şi va înceta să se aplice o dată cu încetarea Acordului. Semnat la Tbilisi la 16 octombrie 2018, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, georgiană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferende în interpretare, textul în limba engleză va prevala. Pentru Guvernul României Gheorghe Nucu Marin, secretar de stat Pentru Guvernul Georgiei Nino Javakhadze, ministrul adjunct al afacerilor interne


SmartCity5

COMENTARII la Protocol /2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Protocol /2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu