Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Procedura Nr.0 din 16.03.2011

privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale în România
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 25 martie 2011SmartCity1

Titlul I

Producerea seminţelor A. Înscrierea pentru multiplicare a culturilor semincere 1. Operatorii economici înregistraţi pentru producerea seminţelor pot solicita înscrierea pentru multiplicare a unei culturi semincere pe baza documentului „Declaraţie de multiplicare“, completat în două exemplare, conform modelului prevăzut la titlul IV lit. A, care se depune la autoritatea competentă teritorială - inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor (ITCSMS) sau Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (LCCSMS) - pe raza căreia este amplasată cultura seminceră, la următoarele termene: > a)până la data de 1 decembrie, pentru culturile semincere de toamnă; b)până la data de 1 mai, pentru culturile semincere de primăvară; c)prin excepţie, şi după aceste date, dacă inspectarea culturii la acea dată permite luarea unor decizii corecte de către inspectorul oficial şi cu respectarea prevederilor legale.2. O cultură seminceră se poate înscrie pentru multiplicare dacă declaraţia de multiplicare este însoţită de următoarele documente: a)contractul de multiplicare dintre multiplicator, amelioratorul ori menţinătorul soiului sau orice altă persoană care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminţei şi operatorul economic agricultor multiplicator, prestator de servicii, care produce sămânţa; sau, după caz, b)declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă că multiplicatorul, amelioratorul ori menţinătorul soiului sau orice altă persoană care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminţei îşi multiplică singur sămânţa; c)acordul scris al amelioratorului ori menţinătorului soiului sau al oricărei alte persoane care a dobândit dreptul de proprietate asupra acestuia, din care să reiasă că acceptă multiplicarea unui soi protejat de către alt multiplicator, conform prevederilor Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată; d)acordul scris de multiplicare al autorităţii desemnate din ţara de provenienţă, transmis Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor (INCS), în cazul în care sămânţa folosită pentru multiplicare a fost importată în conformitate cu regulile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE);

e)copie de pe documentele de calitate şi conformitate ale furnizorului sau alt tip de document care să ateste provenienţa seminţei, categoria acesteia şi cantitatea;

f)toate etichetele oficiale, din care, după verificare, inspectorul oficial reţine câte una pentru fiecare lot; g)alte documente de calitate pe care inspectorul oficial le consideră relevante, după caz; h)descrierea oficială a soiurilor, în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) sau ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), în cazul în care acestea nu sunt disponibile autorităţii de certificare; i)schiţa topografică de amplasare a culturii şi a culturilor învecinate;

j)declaraţie pe propria răspundere referitoare la culturile premergătoare.3. O cultură seminceră se consideră înscrisă pentru multiplicare dacă, în urma verificării documentelor însoţitoare şi a plăţii contravalorii prestaţiilor solicitate, satisface condiţiile preliminare obligatorii pentru înfiinţarea acesteia. 4. În cazul în care nu se îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la pct. 2, înscrierea culturii pentru multiplicare se poate amâna sau respinge, după caz. La amânarea înscrierii culturii pentru multiplicare, inspectorul oficial stabileşte un termen de 10 zile lucrătoare pentru aplicarea măsurilor de soluţionare a cauzelor de amânare. În cazul în care nu este posibilă soluţionarea neconformităţilor în termenul stabilit, se poate acorda un nou termen de amânare, cu condiţia ca acesta să nu depăşească momentul optim pentru efectuarea inspecţiei în câmp. 5. Motivele de amânare sau de respingere a cererii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maximum 10 zile de la data solicitării de înscriere pentru multiplicare. 6. Fiecare cultură seminceră admisă în vederea certificării oficiale sau sub supraveghere oficială poartă un număr de identitate atribuit oficial de autoritatea competentă teritorială, care este înscris pe ambele exemplare ale declaraţiei de multiplicare, dintre care unul se remite solicitantului multiplicării. Numărul de identitate atribuit oficial este folosit pentru identificarea culturii şi a partidei de sămânţă. > B. Obligaţiile operatorilor economici înregistraţi pentru producerea seminţelor În conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, operatorii economici multiplicatori înregistraţi pentru producerea seminţelor au următoarele obligaţii:

a)să solicite autorităţii de certificare, prin declaraţia de multiplicare, la termenele fixate, înscrierea pentru inspecţia în câmp a culturilor semincere destinate multiplicării; b)să însoţească, prin responsabilul sau reprezentantul lor, inspectorul oficial, la cererea acestuia, atunci când acesta efectuează inspecţia în câmp şi să contrasemneze fişa de control; c)să pună la dispoziţia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activităţii în vederea certificării seminţelor, inclusiv metoda de producere şi descrierea genealogică a componenţilor sau descrierea caracterelor morfologice şi a însuşirilor fiziologice în cazul soiurilor, în măsura în care aceasta nu este confidenţială, în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale; d)să permită menţinătorului, multiplicatorului sau reprezentanţilor acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de menţinere a identităţii şi purităţii varietale şi a altor elemente de calitate, în toate fazele de producere a seminţelor; e)să ţină evidenţa producţiei, tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un registru de intrări şi ieşiri, în conformitate cu prevederile legale; f)să aibă personal tehnic împuternicit pentru domeniul de activitate de producere a seminţelor, instruit şi atestat de autorităţile competente teritoriale, ITCSMS sau LCCSMS, în conformitate cu prevederile art. 5 pct. B din Metodologia de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009; g)să sesizeze autorităţile competente teritoriale ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor; h)să anunţe cu 3 zile înainte de recoltat data, respectiv ora începerii recoltatului, pentru ca >inspectorul să preleve un eşantion-martor din fiecare partidă, înainte de expedierea seminţei pentru prelucrare sau de efectuarea amestecului de partide notificat la autoritatea competentă teritorială. Eşantionul se divide în două subeşantioane pentru păstrare, unul la autorităţile competente teritoriale şi celălalt la operatorul economic; i)să respecte prevederile Legii nr. 266/2002, republicată, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, precum şi ale prezentei proceduri; j)în plus, operatorii economici care au calitatea de menţinători trebuie să completeze la zi registrul de selecţie conservativă şi să elibereze documentul de garantare a autenticităţii pentru sămânţa amelioratorului destinată multiplicării. C. Inspecţia în câmp a culturilor semincere I. Inspectorii oficiali În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 266/2002, republicată, INCS are ca atribuţie asigurarea instruirii şi atestării personalului oficial de specialitate din cadrul autorităţilor competente teritoriale. Inspectorii oficiali sunt inspectorii din cadrul autorităţilor competente teritoriale, formaţi şi instruiţi de către INCS cel puţin o dată la 4 ani sau ori de câte ori intervin modificări legislative în domeniul seminţelor. Instruirea inspectorilor oficiali se finalizează prin testarea cunoştinţelor acestora referitoare la legislaţia specifică, pe bază de teste-grilă întocmite pe domenii de activitate. Verificarea cunoştinţelor profesionale se realizează de o comisie stabilită la nivelul INCS, fiind considerată atestată persoana care a răspuns corect la minimum 70% dintre întrebări. În urma testării, INCS eliberează fiecărui inspector oficial un certificat de atestare, conform modelului prevăzut la titlul IV lit. I, cu termen de valabilitate de 4 ani. În scopul îmbunătăţirii funcţionării sistemului de asigurare a calităţii seminţelor, inspectorii oficiali sunt monitorizaţi pe baza rezultatelor obţinute în urma verificării identităţii şi purităţii varietale în pre sau postcontrol, organizată de către INCS şi efectuată de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS). II. Inspectorii autorizaţi Inspectorii autorizaţi sunt inspectorii recunoscuţi de autoritatea competentă teritorială, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 449/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru efectuarea inspecţiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială, în urma instruirii, testării şi autorizării. Instruirea candidaţilor în vederea autorizării este efectuată de către inspectorii oficiali din cadrul autorităţii competente teritoriale. Testarea cunoştinţelor acestora referitoare la legislaţia specifică, pe bază de teste-grilă, se realizează de către o comisie stabilită prin decizie a conducătorului autorităţii competente teritoriale. Se consideră autorizată persoana care a răspuns corect la minimum 70% dintre întrebări. În urma testării, autoritatea competentă eliberează un certificat de autorizare, cu termen de valabilitate de 3 ani. Supravegherea şi monitorizarea inspectorilor autorizaţi se efectuează de către autoritatea competentă teritorială, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 449/2006. III. Obiectivele controalelor efectuate de inspectorii oficiali şi inspectorii autorizaţi Inspectorii oficiali şi inspectorii autorizaţi efectuează inspecţiile în câmp în conformitate cu procedurile în vigoare. IV. Decizia asupra culturii semincere şi eliberarea documentelor de inspecţie în câmp Fişa de control se completează, se semnează şi se ştampilează de către inspectorul oficial în momentul finalizării inspecţiei. După semnarea fişei de către reprezentantul operatorului economic, inspectorul oficial îi predă acestuia originalul fişei de control la finalul inspecţiei în câmp, iar copia o îndosariază în dosarul culturii. Datele din fişa de control sunt introduse în baza de date computerizată împreună cu decizia stabilită de inspectorul oficial (de admitere, admitere cu declasare sau respingere a culturii de la multiplicare), astfel: a)în cazul în care cultura seminceră îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, inspectorul eliberează documentul de inspecţie în câmp cu decizia „Admis“, conform modelului prevăzut la titlul IV lit. B; b)în cazul în care cultura seminceră nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, inspectorul anunţă în scris operatorul economic printr-un raport întocmit cu datele din fişa de control, iar operatorul economic, la cerere, în termen de maximum 3 zile, poate solicita reinspecţia. Dacă nici în urma reinspecţiei cultura seminceră nu îndeplineşte prevederile legale, aceasta se respinge de la multiplicare şi inspectorul eliberează documentul de inspecţie în câmp cu decizia „Respins“; c)în cazul în care cultura seminceră nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 pentru categoria solicitată, dar îndeplineşte condiţiile pentru o categorie inferioară, cultura se poate declasa; inspectorul oficial anunţă în scris operatorul economic printr-un raport întocmit cu datele din fişa de control, iar operatorul decide în maximum 3 zile dacă doreşte declasarea şi întocmeşte o cerere prin care solicită aceasta. În urma solicitării scrise a operatorului economic, inspectorul oficial eliberează documentul de inspecţie în câmp cu decizia „Admis cu declasare“. Dacă operatorul economic nu acceptă declasarea, cultura se respinge de la multiplicare şi inspectorul eliberează documentul de inspecţie în câmp cu decizia „Respins“; d)declasarea sau respingerea unei culturi de la multiplicare se anunţă operatorului economic cu cel puţin 3 zile înainte de recoltare; e)în cazul în care cultura seminceră nu îndeplineşte unele dintre condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, datorită unor cauze care pot fi remediate în timp util, sau dacă inspectorul oficial consideră că sămânţa poate avea vicii ascunse, cultura seminceră se acceptă provizoriu prin documentul de inspecţie în câmp cu decizia „Admis sub rezervă“. V. Contestaţiile În situaţia în care operatorul economic contestă decizia oficială şi solicită o reinspecţie, aceasta se soluţionează de către directorul executiv al autorităţii competente teritoriale, pe baza examinărilor efectuate în câmp de un alt inspector oficial desemnat de acesta, în prezenţa directorului executiv şi a reprezentantului multiplicatorului sau, după caz, al INCS, în conformitate cu metodele descrise în ghidurile privind inspecţia în câmp a culturilor semincere de cereale păioase şi de porumb. D. Recoltarea, transportul şi depozitarea temporară a seminţelor 1. Recoltarea seminţelor se efectuează pe partide din aceeaşi/acelaşi specie, soi şi categorie, conform deciziei şi cu acordul inspectorului oficial/autorizat care a efectuat inspecţia în câmp, de către operatorul economic înregistrat care are responsabilitatea menţinerii identităţii şi purităţii varietale a seminţelor prin măsuri de evitare a oricăror posibilităţi de impurificare ulterioare, prin curăţarea riguroasă a echipamentelor de recoltare şi a mijloacelor de transport utilizate şi pregătirea parcelei pentru recoltare, precum şi prin dirijarea către consum a producţiei din zonele marginale sau din vecinătatea canalelor de irigaţii. 2. Transportul recoltei de seminţe de la producător către spaţiul de depozitare sau la staţia de prelucrare trebuie să fie însoţit de o copie a documentului de inspecţie în câmp şi de documentul „Adeverinţă de transport seminţe“, cu număr de ordine atribuit oficial de autoritatea competentă teritorială, conform modelului prevăzut la titlul IV lit. C, care se completează de operatorul economic pentru fiecare mijloc de transport. 3. Depozitarea recoltei de seminţe, atât înainte de condiţionare, cât şi după, atât la producător, cât şi la prelucrător, se realizează pe specii, soiuri, categorii şi partide, în măsura în care Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 nu prevede altfel, în următoarele condiţii: a)spaţiile de depozitare trebuie să fie curate, aerisite şi dezinfectate, corespunzător cerinţelor specifice speciei, şi să aibă, eventual, posibilităţi de ventilare, uscare şi monitorizare ulterioară a umidităţii seminţelor; b)recolta depozitată trebuie să fie marcată pentru identificare cu o etichetă pe care sunt înscrise informaţii privind: producătorul, numărul de identitate al partidei, specia, soiul, categoria, cantitatea, anul recoltei.4. Amestecul de partide de sămânţă se notifică de către producător sau prelucrător autorităţii competente teritoriale, fiind precizate partidele care intră în amestec, cu numerele de identitate iniţiale, amestecului fiindu-i atribuit, după caz, numărul de identitate al partidei cu indicii de calitate inferiori sau un număr de identitate stabilit după un alt criteriu de identificare, cu condiţia respectării trasabilităţii: a)amestecul de partide de sămânţă aparţinând unui anumit soi, din categoria Prebază sau Bază, poate fi constituit, pe baza notificării către autoritatea competentă teritorială, din partide ale aceluiaşi producător, care au aceeaşi provenienţă, sau, după caz, din partide de la mai mulţi producători, dacă nu sunt aplicabile alte restricţii legale; b)amestecul de partide de sămânţă aparţinând unui anumit soi, din categoria Certificată, poate fi constituit, pe baza notificării către autoritatea competentă teritorială, din partide de la mai mulţi producători, care au aceeaşi provenienţă, cu condiţia precizării cantităţilor care formează amestecurile pe producători şi a documentelor de inspecţie în câmp aferente. Titlul IIPrelucrarea şi certificarea seminţelor A. Înscrierea pentru certificare a seminţelor 1. Prelucrarea seminţelor se realizează de către operatorii economici care deţin staţie de prelucrare şi sunt înregistraţi ca prelucrători de seminţe sau în baza unui contract încheiat cu un prestator de servicii înregistrat ca prelucrător, în vederea prelucrării şi certificării, fără transferul proprietăţii asupra seminţei. 2. Prelucrarea seminţelor include secvenţele de uscare, precurăţare, curăţare, condiţionare, lotizare, ambalare, închidere, sigilare şi etichetare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010. 3. Înscrierea pentru certificare a partidelor de seminţe se realizează de către operatorii economici proprietari de sămânţă care îşi prelucrează singuri sămânţa sau de către cei care realizează prelucrarea seminţelor pe baza unui contract de prestări de servicii, în baza documentului „Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă“, conform modelului prevăzut la titlul IV lit. D, completat şi semnat de către operatorul economic şi înaintat autorităţii competente teritoriale pe raza căreia este situată staţia de prelucrare a seminţei. 4. Declaraţia de certificare a loturilor de sămânţă trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a)copia documentului de inspecţie în câmp sau a altui document oficial care atestă identitatea şi puritatea varietală a seminţei; b)contractul de prestări de servicii în vederea prelucrării seminţei, în cazul în care proprietarul seminţei nu deţine echipament propriu de prelucrare a acesteia; c)documentul care atestă acordul menţinătorului varietăţii brevetate pentru comercializarea seminţei multiplicate; d)notificarea către autoritatea competentă teritorială pe raza căreia se prelucrează sămânţa a intenţiei de amestecare a unor partide sau loturi de seminţe.5. Admiterea înscrierii la certificare a seminţelor se realizează dacă, în urma verificării documentelor de către autoritatea competentă teritorială şi a plăţii contravalorii prestaţiilor, condiţiile preliminare obligatorii sunt respectate. 6. Respingerea sau amânarea înscrierii la certificare a seminţelor, precum şi motivele care au dus la aceste decizii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maximum 3 zile de la data solicitării. B. Obligaţiile operatorilor economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor 1. Obligaţiile operatorilor economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor sunt următoarele: a)să fie înregistraţi de autoritatea competentă teritorială pentru activitatea de prelucrare a seminţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002, republicată, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor; b)să solicite autorităţii competente teritoriale înscrierea la certificare a seminţelor prin documentul „Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă“, eşantionarea şi certificarea oficială a loturilor de seminţe; c)să asigure şi să garanteze menţinerea identităţii şi purităţii varietale a seminţelor pe tot parcursul procesului de prelucrare; d)să permită menţinătorului, multiplicatorului sau reprezentanţilor acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de menţinere a identităţii şi purităţii varietale şi a altor elemente de calitate în toate fazele de prelucrare a seminţelor; e)să depoziteze seminţele în spaţii corespunzătoare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010; f)să înregistreze derularea etapelor specifice fluxului de prelucrare într-un registru, pe ore şi cantităţi, cu referire la schimbarea soiului, categoriei şi provenienţei, după caz; g)în cazul în care posedă un laborator autorizat, trebuie să respecte toate condiţiile, procedurile de autorizare, supraveghere şi monitorizare, precum şi măsurile luate de autoritatea competentă teritorială; h)să utilizeze ambalaje, etichete şi sisteme de închidere nereutilizabile, conforme prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010; i)să ţină evidenţa producţiei, tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un registru de intrări şi ieşiri şi să declare autorităţii competente teritoriale (ITCSMS sau LCCSMS), la termenele fixate, 30 iunie şi 31 decembrie ale anului de piaţă, stocurile de seminţe deţinute, pe specii, categorii, loturi, cantităţi şi număr de ambalaje; j)să solicite reanalizarea oficială sau sub supraveghere oficială a stocurilor înainte de începerea livrărilor pentru campaniile de însămânţări din fiecare an de piaţă; k)să pună la dispoziţia inspectorului oficial, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activităţii în vederea certificării seminţei; l)să notifice autorităţii competente teritoriale intenţia de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare şi reambalare a unor loturi de seminţe şi să nu efectueze aceste operaţiuni înainte de obţinerea acordului de la autoritatea oficială; m)să sesizeze autoritatea competentă teritorială ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor; n)să stabilească şi să menţioneze pe eticheta furnizorului şi pe documentul de calitate şi conformitate al furnizorului, după caz, perioada de valabilitate, ţinând cont de condiţiile de depozitare, de tratamentul aplicat seminţei şi de particularităţile speciei sau soiului, şi să garanteze utilizatorului final al seminţelor cantitatea şi calitatea acestora, pe perioada de valabilitate asumată.2. Prevederile prezentei litere se aplică şi în cazul operatorilor economici care deţin eşantionori autorizaţi şi laboratoare autorizate. C. Formarea loturilor de sămânţă, ambalarea, sigilarea şi marcarea oficială 1. Lotul de sămânţă se formează după condiţionarea pe specii, soiuri şi categorii şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)să provină dintr-o partidă care are un număr de identitate atribuit oficial, din care se formează unul sau mai multe loturi; b)să fie identificabil printr-un număr de referinţă, atribuit oficial; c)să fie omogen din punctul de vedere al identităţii şi al condiţiilor de calitate şi uniform din punctul de vedere al aspectului seminţei, al tipului de ambalaj, al greutăţii ambalajelor sau al numărului de seminţe în ambalaj; d)să fie marcat, pentru identificare în depozit, printr-un sistem acceptat de comun acord cu autoritatea competentă teritorială.Loturile pot fi admise, respinse, blocate şi/sau sigilate oficial de inspectorii autorităţii competente teritoriale, după caz. Greutatea maximă a loturilor este precizată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 şi poate fi depăşită cu maximum 5%. Loturile de seminţe din stoc se restivuiesc cu ocazia reeşantionării sau de câte ori se consideră necesar. 2. Ambalarea seminţelor se realizează în ambalaje de diverse mărimi, confecţionate din materiale suficient de rezistente pentru a nu se deteriora în cursul manipulării, depozitării şi transportului, care să nu afecteze calitatea seminţelor şi să îndeplinească următoarele condiţii: a)să fie uniforme, pentru un lot de seminţe utilizându-se acelaşi tip de ambalaj, de aceeaşi mărime, formă şi capacitate; b)în cazul ambalajelor din materiale neţesute care sunt închise prin coasere, să aibă imprimat pe una dintre laturile deschiderii un element de siguranţă, care poate fi: un şir de numere, litere sau un desen, care să arate că ambalajul şi-a menţinut dimensiunile iniţiale; c)ambalajele din hârtie sau plastic, care nu pot fi deschise decât prin partea sistemului de umplere, sunt închise prin presiunea greutăţii seminţei care acţionează asupra sistemului de închidere, gura de umplere trebuind să nu fie mai mică de 22% din lăţimea ambalajului; d)greutatea sau numărul seminţelor din fiecare ambalaj care formează un lot trebuie să fie aceeaşi, cu excepţia ultimei fracţii rămase, care poate avea greutatea/numărul de seminţe mai mică/mic decât celelalte.3. Sigilarea ambalajelor se efectuează oficial sau sub supraveghere oficială, având în vedere următoarele: a)sigiliul folosit este banda autoadezivă cu menţiunea INCS sau alt sigiliu acceptat de către autoritatea competentă teritorială, fiind utilizat pentru sigilarea eşantioanelor oficiale, pentru acoperirea orificiilor din ambalajele de hârtie ca urmare a eşantionării, pentru sigilarea ambalajelor care au fost deschise de eşantionorii oficiali sau autorizaţi ori în alte situaţii de sigilare oficială; b)în anumite situaţii, autoritatea competentă teritorială poate folosi şi alt tip de sigiliu; c)nu se poate proceda la una sau la mai multe sigilări noi decât oficial sau sub supraveghere oficială, sistemul de sigilare utilizat fiind verificat de ITCSMS sau LCCSMS.4. Marcarea oficială a fiecărui ambalaj se realizează cu eticheta oficială, care poate fi adezivă sau nu, ori, după caz, cu vinieta oficială, având în vedere următoarele: a)eticheta oficială trebuie să fie confecţionată dintr-un material suficient de rezistent la rupere şi intemperii şi să fie fixată astfel încât să facă imposibilă înlocuirea ei cu o altă etichetă sau reutilizarea acesteia; b)toate informaţiile de pe eticheta oficială trebuie să fie imprimate oficial, cu caractere negre, pe una sau pe ambele părţi ale etichetei, neadmiţându-se adăugări prin manuscriere, iar mărimea literelor şi cifrelor să le facă uşor lizibile; c)culoarea etichetei oficiale este diferită în funcţie de categoria seminţei şi trebuie să corespundă prevederilor art. 11 alin. (1), art. 15 alin. (4) şi art. 18 lit. d) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010; d)în cazul unui soi modificat genetic, fiecare etichetă sau vinietă oficială va purta menţiunea „Soi modificat genetic“ şi codul de identificare al evenimentului de transformare, în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010; e)efectuarea tratamentelor chimice asupra seminţelor este menţionată pe eticheta oficială şi pe ambalaj, în conformitate cu prevederile art. 14 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010; f)etichetele se aplică prin coasere, lipire sau prin introducere în interiorul unui ambalaj transparent cu înscrisul vizibil din exterior ori prin imprimare directă pe ambalaj.5. În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, ambalajele cu sămânţă Bază şi Certificată, de toate tipurile, trebuie să poarte o etichetă a furnizorului, care poate fi o etichetă separată de eticheta oficială sau poate lua forma unor informaţii cu privire la furnizor, imprimate direct pe ambalaj: numele şi adresa furnizorului, specia, soiul, categoria, numărul de identitate al lotului, greutatea brută sau netă, perioada de valabilitate (închis .... luna ... anul) şi data expirării valabilităţii, tratamentul chimic efectuat, indicaţii pentru utilizator. În cazul unui soi modificat genetic, fiecare etichetă a furnizorului trebuie să indice faptul că soiul aparţine unui organism modificat genetic, cu menţiunea „Soi modificat genetic“ şi codul de identificare al evenimentului de transformare. 6. În cazul amestecurilor de seminţe, autoritatea competentă teritorială solicită o evidenţă cu toate numerele de referinţă ale loturilor de seminţe care compun mixtura, precum şi reţeta mixturii, respectiv proporţia fiecărui lot component al amestecului. Dacă loturile de seminţe care compun amestecul au fost produse în ţări diferite, acest fapt trebuie menţionat pe noile etichete. D. Controlul oficial, eşantionarea, testarea şi certificarea seminţelor 1. Controlul oficial se efectuează de către inspectorii oficiali, prin sondaj, pe fluxul de prelucrare, pentru a se asigura că puritatea varietală s-a menţinut pe tot parcursul operaţiunilor de condiţionare, ambalare, sigilare şi etichetare, vizând următoarele aspecte: a)identificarea şi urmărirea punctelor critice: schimbarea speciei, soiului, categoriei, provenienţei, precum şi evidenţele din registrul de intrări şi ieşiri; b)identificarea şi monitorizarea oricărei situaţii care creează suspiciuni privind menţinerea purităţii varietale şi a condiţiilor tehnice de calitate a seminţelor şi iniţierea măsurilor de respingere sau blocare a loturilor de sămânţă, dacă este cazul, până la obţinerea rezultatelor din pre sau postcontrol; c)sigilarea loturilor respinse sau blocate până la clarificarea situaţiei, inspectorii putând cere sau efectua orice fel de investigaţii tehnice, ştiinţifice sau de litigiu.E. Prelevarea eşantioanelor din loturile de seminţe 1. Eşantioanele destinate testării şi certificării oficiale a seminţelor sunt prelevate în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 şi ale standardului român 1.633/2003 „Seminţe pentru însămânţare - Eşantionare“, în baza solicitării de eşantionare comunicate autorităţii competente teritoriale de către operatorul economic: a)oficial, de către personalul instruit şi împuternicit de INCS, prin LCCSMS, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava, cu modificările ulterioare, pentru eşantionarea loturilor de seminţe din cadrul autorităţii competente teritoriale; b)sub supraveghere oficială, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, de persoane autorizate în acest scop în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 451/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva eşantioane de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială; c)sub supraveghere oficială, de către prelucrătorii care dispun de instalaţii prevăzute cu dispozitive mecanice automate, reglate corespunzător, autorizate de autoritatea competentă teritorială, sub supravegherea şi monitorizarea acesteia.2. Eşantioanele destinate analizelor informative, care nu fac obiectul certificării oficiale, sunt prelevate: oficial sau sub supraveghere oficială, la cerere; neoficial, de către persoane fizice sau juridice neautorizate, analiza informativă reprezentând numai eşantionul analizat, şi nu lotul de sămânţă.3. Eşantionarea loturilor de seminţe destinate comerţului internaţional, în sistem OCDE, se realizează de către: a)personalul oficial din cadrul autorităţii competente teritoriale, instruit, testat şi împuternicit conform regulilor internaţionale pentru testarea seminţelor (ISTA) o dată la 2 ani de către LCCSMS; b)personalul autorizat al laboratoarelor acreditate ISTA.4. Pentru acoperirea orificiilor rezultate în ambalajele de hârtie în timpul eşantionării loturilor de seminţe sau pentru resigilarea ambalajelor desfăcute în scopul extragerii eşantioanelor se utilizează sigiliul prevăzut la lit. C pct. 3 lit. a). 5. După efectuarea testelor oficiale de laborator, cantitatea de sămânţă rămasă din eşantion se sigilează şi se păstrează ca eşantion-martor la autoritatea competentă teritorială, cel puţin un an de la data eliberării documentelor de calitate. 6. Greutatea minimă a eşantionului de seminţe care se prelevă dintr-un lot de seminţe este precizată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010. F. Testarea seminţelor 1. Se realizează oficial de către laboratoarele autorităţii competente teritoriale, în urma autorizării oficiale conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 450/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor sub supraveghere oficială, sau sub supraveghere oficială de laboratoare autorizate în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) pct. II din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 450/2006. 2. Testarea seminţelor destinate comercializării pe teritoriul Uniunii Europene se realizează după metodele de determinare ISTA transpuse în standardele naţionale în vigoare. 3. Testarea seminţelor destinate exportului în ţări terţe se efectuează conform ISTA la care ţara de destinaţie este afiliată, ţinând cont şi de prevederile contractuale. 4. Loturile de seminţe destinate comercializării pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să corespundă, în urma testării, condiţiilor precizate în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010. 5. În funcţie de rezultatele obţinute în urma testării seminţelor, autoritatea competentă teritorială ia următoarele decizii: sămânţa este produsă în conformitate cu regulile şi normele Comunităţii Europene; sau se interzice comercializarea pentru însămânţare.6. Analiza de germinaţie a mixturilor de seminţe din stoc se realizează pe componente, pe fiecare specie, raportarea rezultatului fiind specificată ca medie ponderată a valorii germinaţiei componentelor. Valoarea mediei ponderate trebuie sa fie mai mare sau cel puţin egală cu germinaţia normată a componentei cu germinaţia cea mai mică, conform condiţiilor precizate în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010. 7. Contravaloarea testelor oficiale destinate certificării oficiale a seminţelor se suportă de către deţinătorii de seminţe în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor, cu modificările ulterioare. 8. Testele oficiale care se efectuează în urma unor acţiuni de control, altele decât cele obligatorii sau cele solicitate de operatorii economici, se suportă de autoritatea competentă teritorială care a iniţiat controlul. G. Certificarea seminţelor 1. Certificarea oficială a loturilor de seminţe are loc atunci când, în urma testării oficiale sau sub supraveghere oficială, sămânţa îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010. 2. Pentru certificarea oficială a unui lot de sămânţă, autoritatea competentă teritorială eliberează următoarele documente: a)eticheta oficială; b)documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă, întocmit în două exemplare, din care un exemplar, în original, la solicitantul certificării şi al doilea exemplar, în copie, la emitent. În caz de necesitate se pot elibera duplicate.3. Pentru finalizarea certificării oficiale, autoritatea competentă teritorială ia următoarele decizii, după cum urmează: a)pentru loturile de seminţe care întrunesc condiţiile de calitate prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 se emite documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă cu menţiunea „Sămânţă produsă în conformitate cu regulile şi normele CE“; b)pentru loturile de seminţe care nu întrunesc condiţiile de calitate prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 se emite documentul „Buletin de analiză oficială“, conform modelului prevăzut la titlul IV lit. F, cu menţiunea „Interzisă comercializarea pentru însămânţare“, precum şi justificarea respingerii. Loturile se blochează şi se depozitează separat, în vederea schimbării destinaţiei. Schimbarea destinaţiei loturilor de seminţe se notifică autorităţii competente teritoriale; c)în cazul în care există suspiciuni de impurificare a soiurilor nemodificate genetic cu organisme modificate genetic, se vor respecta prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 631/2006 privind controlul şi certificarea calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic şi care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic, cu modificările şi completările ulterioare.4. Certificarea oficială pentru sămânţa aflată în vrac, destinată utilizării ca necesar propriu de către operatorii economici multiplicatori, se admite, cu respectarea celorlalte prevederi, eşantionarea şi certificarea oficială fiind realizate pe loturi distincte, în cazul în care condiţiile tehnice de calitate corespund Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 şi nu sunt impuse alte restricţii de ambalare, sigilare şi marcare prin alte prevederi în vigoare. H. Derogări privind calitatea seminţelor, resondarea, fracţionarea, reambalarea, recondiţionarea şi declasarea loturilor de seminţe 1. Acordarea derogărilor privind calitatea seminţelor se realizează în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi art. 20 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 217/2006 al Comisiei din 8 februarie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte autorizaţia acordată statelor membre de a permite comercializarea temporară a seminţelor care nu îndeplinesc cerinţele referitoare la facultatea germinativă minimă, astfel: 1.1. la solicitarea operatorilor economici înregistraţi, autoritatea competentă teritorială poate acorda derogări, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, pentru: a)seminţele din categoriile Prebază şi Bază care nu îndeplinesc condiţiile referitoare la facultatea germinativă prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, până la limita de 10% din cota de germinaţie normată a fiecărei specii. Autoritatea competentă teritorială emite documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă cu menţiunea „Sămânţă cu derogare“ şi valoarea efectivă a facultăţii germinative. Furnizorul are obligaţia să garanteze facultatea germinativă menţionată pentru comercializare, pe care o indică pe o etichetă specială care trebuie să conţină numele şi adresa furnizorului, precum şi numărul de referinţă al lotului; b)sămânţa destinată necesarului propriu din categoriile Prebază, Bază şi Certificată care nu îndeplineşte condiţiile referitoare la facultatea germinativă prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, până la limita de 10% din cota de germinaţie normată a fiecărei specii. Autoritatea competentă teritorială emite buletinul de analiză oficială a lotului de sămânţă pentru necesarul propriu cu menţiunea „Sămânţă cu derogare“ şi valoarea efectivă a facultăţii germinative;1.2. în cazul seminţei din categoria Certificată, de orice tip, destinată comercializării, se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 217/2006. 2. Prin derogare de la art. 9-11 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, România poate să prevadă o simplificare a dispoziţiilor privind sistemele de închidere şi marcajul ambalajelor în cazul comercializării în vrac de seminţe din categoria „Certificată“ direct către consumatorul final. Condiţiile de aplicare a acestei derogări se stabilesc în conformitate cu procedura Comunităţii Europene. Până la adoptarea acestor măsuri se aplică condiţiile stabilite în art. 2 din Decizia Comisiei 94/650/CE, astfel: derogarea se aplică seminţei Certificată din specii de cereale, altele decât porumbul; containerele în care sămânţa este stocată pentru comercializare către consumatorul final trebuie să conţină seminţe care au fost certificate final în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010; această sămânţă trebuie comercializată direct către consumatorul final; containerele cu seminţe trebuie închise, după umplere, şi etichetate cu eticheta oficială, înainte de a fi utilizate de consumatorul final; fără a aduce atingere prevederilor art. 22 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, trebuie prelevate eşantioane oficiale, cel puţin randomizat, în timpul umplerii containerelor; informaţiile prevăzute în documentele oficiale se preiau şi în documentul de calitate şi conformitate al furnizorului; furnizorul notifică autorităţii competente cantitatea de sămânţă comercializată în vrac.3. Reeşantionarea loturilor de seminţe se realizează la solicitarea operatorului economic în următoarele situaţii: a)în cazul în care lotul de sămânţă nu a corespuns prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, în scopul retestării indicilor de calitate; b)pentru stocurile de seminţe provenite din anii precedenţi, în scopul retestării de către autoritatea competentă teritorială a facultăţii germinative şi/sau altor indici de calitate susceptibili a se modifica pe durata depozitării seminţelor. Rezultatele obţinute în urma retestării se înscriu pe eticheta sau vinieta oficială cu menţiunea „reanalizat .... luna ... anul ...“ şi precizarea autorităţii competente teritoriale responsabile, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010; c)în alte situaţii solicitate de operatorii economici.4. Fracţionarea şi reambalarea loturilor de seminţe se efectuează numai de operatorii economici înregistraţi în acest scop, la cererea acestora şi sub supravegherea autorităţii competente teritoriale. 4.1. Intenţia de fracţionare şi reambalare a loturilor de seminţe se notifică prin documentul „Declaraţia de reambalare sub supraveghere oficială a loturilor de sămânţă“, conform modelului prevăzut la titlul IV lit. H, autorităţii competente teritoriale, care desemnează un inspector oficial responsabil cu supravegherea oficială. 4.2. Se consideră ca fracţionare a lotului de seminţe următoarele situaţii: a)recertificarea unor părţi ale lotului de seminţe care urmează să fie tratate chimic, operaţie care implică reambalarea, reetichetarea, resigilarea, eşantionarea. Noile loturi de seminţe rezultate vor avea numere noi de identitate, atribuite oficial de autoritatea competentă teritorială; b)reambalarea sub supraveghere oficială a unei părţi dintrun lot de seminţe. Lotul nou-creat se eşantionează, eşantionul-martor păstrându-se cel puţin un an. În urma reambalării prin supraveghere oficială, autoritatea competentă teritorială emite un nou document oficial de certificare a lotului de sămânţă, în care sunt preluate elementele de identitate şi calitate din documentele iniţiale ale lotului de sămânţă supus reambalării.4.3. La reambalarea sub supraveghere oficială a unui lot întreg de seminţe, în acelaşi tip de ambalaje, de aceeaşi greutate sau cu acelaşi număr de seminţe, pe noua etichetă oficială se poate menţine numărul de identitate iniţial al lotului de seminţe. Lotul se eşantionează, pe parcursul reambalării şi reetichetării, iar eşantionul se păstrează cel puţin un an. În urma reambalării prin supraveghere, autoritatea competentă teritorială emite un document oficial de certificare a lotului de sămânţă, în care sunt preluate elementele de identitate şi calitate din documentele iniţiale ale lotului supus reambalării. 4.4. În cazul reambalării unui lot de seminţe importat din ţări terţe, în sistem OCDE, aceasta se realizează cu acordul autorităţii naţionale desemnate din ţara în care a fost produsă sămânţa, numai în cazul certificării la o altă categorie, care va fi transmis INCS, iar intenţia de fracţionare, reambalare şi reetichetare se notifică autorităţii competente teritoriale prin documentul „Declaraţie de reambalare sub supraveghere oficială a loturilor de sămânţă“, certificarea seminţelor fiind efectuată în conformitate cu schemele OCDE. Etichetele şi sistemul de sigilare iniţial sunt desfăcute în prezenţa inspectorului autorităţii competente teritoriale care supraveghează reambalarea şi reetichetarea, fiecare lot rezultat are un număr de identitate nou, iar noile etichete preiau în conţinutul lor informaţiile menţionate pe eticheta iniţială, inclusiv ţara de provenienţă. Noile etichete oficiale sunt de tip OCDE, culoarea este corespunzătoare categoriei, iar informaţiile includ şi menţiunea „reambalat ... luna ..... anul“, precum şi autoritatea competentă teritorială. În interiorul ambalajului se poate introduce o notiţă, clar diferenţiată de eticheta OCDE, care să includă o copie a informaţiilor care au apărut pe eticheta originală. Noul lot este eşantionat oficial, în vederea obţinerii unui eşantion-martor, din care se pot efectua diverse analize, eventual o verificare în postcontrol, restul eşantionului fiind stocat la autoritatea competentă teritorială. 4.5. În cazul reambalării mixturilor de seminţe, intenţia de reambalare se notifică autorităţii competente teritoriale prin documentul „Declaraţie de reambalare sub supraveghere oficială a loturilor de sămânţă“. 5. Recondiţionarea loturilor de seminţe se realizează la solicitarea operatorului economic, în situaţia în care în urma testării calităţii seminţelor se constată valori necorespunzătoare anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010. Lotului de seminţe rezultat în urma recondiţionării i se va atribui un nou număr de identitate, cu respectarea trasabilităţii. Recertificarea lotului de seminţe recondiţionat presupune o nouă eşantionare şi testare oficială a calităţii seminţelor, conform procedurii prezentate la lit. G. Eşantionorul retrage toate etichetele oficiale iniţiale şi le transmite autorităţii competente teritoriale. 6. Declasarea lotului de sămânţă la o categorie inferioară se realizează, la cererea operatorului economic, dacă sămânţa îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 pentru categoria în cazul căreia se solicită declasarea, după cum urmează: a)sămânţa din categoria Prebază poate fi declasată la categoria Bază, Certificată, Certificată prima sau a doua generaţie (C1 sau C2), după caz; b)sămânţa din categoria Bază poate fi declasată la categoria Certificată, Certificată prima sau a doua generaţie (C1 sau C2), după caz; c)sămânţa din categoria Certificată prima generaţie (C1) poate fi declasată la categoria Certificată a doua generaţie (C2).Declasarea loturilor de seminţe prevăzută la lit. a)-c) se realizează la cererea sau cu acceptul menţinătorului. I. Documente eliberate de către autoritatea competentă teritorială 1. Documentele oficiale înseriate şi emise de către autoritatea competentă teritorială atestă calitatea lotului de seminţe, la data eşantionării, respectiv a sigilării ambalajelor, pentru loturile de seminţe certificate oficial, după cum urmează: a)„Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă“, conform modelului prevăzut la titlul IV lit. E, pentru loturile de seminţe destinate comercializării pentru însămânţare, imprimat cu înscris negru pe hârtie roz, eliberat pentru:
(i) loturile de sămânţă certificate oficial care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010;
(ii) loturile de sămânţă recertificate care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010;
(iii) sămânţa cu derogare;
b)„Buletinul de analiză oficială“, conform modelului prevăzut la titlul IV lit. F, imprimat cu înscris negru pe hârtie galbenă, eliberat pentru:
(i) loturile de seminţe ale căror condiţii de calitate nu corespund prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, documentul purtând menţiunea „Interzisă comercializarea pentru însămânţare“;
(ii) loturile de seminţe destinate necesarului propriu al operatorilor economici, ale căror condiţii de calitate corespund prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, documentul purtând menţiunile: „Necesar propriu“ şi „Interzisă comercializarea“;
(iii) loturile de seminţe la care s-au reanalizat una sau mai multe dintre condiţiile de calitate a seminţelor, caz în care pe document se înscrie menţiunea „Reanaliză parţială sau totală“, după caz:
când condiţiile tehnice de calitate a seminţelor corespund prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, documentul poartă menţiunea „Sămânţă admisă pentru însămânţare“ şi este valabil numai împreună cu documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă emis iniţial sau cu documentul corespunzător eliberat într-o altă ţară, când este cazul; când condiţiile tehnice de calitate a seminţelor nu corespund prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, documentul poartă menţiunea „Interzisă comercializarea pentru însămânţare“.2. Documentele neoficiale înseriate şi eliberate de către autoritatea competentă teritorială exprimă rezultatul testelor solicitate în scop informativ şi arată calitatea seminţelor din eşantionul sau lotul respectiv, după caz, la data testării, fără să conţină decizii sau concluzii, fiind imprimate cu înscris negru pe hârtie albă şi cuprinzând menţiunea „Acest buletin este informativ şi nu este valabil pentru comercializare“. J. Precontrolul şi postcontrolul seminţelor certificate Verificarea identităţii şi purităţii varietale a loturilor (partidelor) de seminţe se efectuează în pre sau postcontrol, se organizează de către INCS şi se efectuează de ISTIS, în scopul: a)monitorizării menţinerii distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii caracterelor soiurilor, pe parcursul multiplicărilor, conform descrierilor oficiale în baza cărora acestea au fost înregistrate; b)determinării purităţii varietale a loturilor (partidelor) de sămânţă, respectiv a conformităţii acesteia cu prevederile anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010; c)monitorizării activităţii operatorilor economici care au multiplicat, prelucrat şi comercializat loturile de sămânţă cu rezultate necorespunzătoare şi iniţierii măsurilor legale corespunzătoare; d)monitorizării activităţii inspectorilor oficiali şi inspectorilor autorizaţi; e)îmbunătăţirii permanente a activităţii în domeniul seminţelor, atât la nivelul autorităţilor competente teritoriale, cât şi la nivelul operatorilor economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor.1. Precontrolul seminţelor se realizează înainte de certificarea seminţelor şi se efectuează în parcele de control în câmp, în spaţii protejate şi/sau prin analize de laborator, pe baza eşantioanelor prelevate de către eşantionorii oficiali sau autorizaţi: a)parcelele de precontrol se însămânţează alături de sau în interiorul culturilor semincere din categoria Prebază sau Bază, destinate multiplicării (precontrolul poate reprezenta şi postcontrolul generaţiei anterioare); b)precontrolul se poate efectua şi în perioada de extrasezon, în spaţii protejate sau în locaţii amplasate în zone climatice care permit acest lucru; c)examinarea caracterelor plantelor se efectuează pe parcursul fenofazelor care permit observarea caracterelor esenţiale; d)realizarea precontrolului în laborator, prin metode şi tehnici de lucru standardizate, se efectuează numai în laboratoare acreditate.Precontrolul prin analize de laborator se poate efectua prin metode precum: electroforeza, reacţia ADN-polimerazei (PCR), rezonanţa magnetică nucleară (RMN), testele imunoenzimatice tip ELISA şi/sau alte metode de laborator acceptate de instituţiile şi organismele de profil din Uniunea Europeană şi/sau pe plan internaţional. Speciile, metodele şi mărimea eşantioanelor pentru precontrolul prin analize de laborator a)La cereale păioase (grâu comun, grâu durum, secară, orz, orez), electroforeza se aplică pentru determinarea proteinelor de rezervă, pe eşantioane de seminţe de minimum 200 grame. b)La porumb, electroforeza se aplică pentru determinarea enzimelor specifice, astfel: pentru linii, la eşantioane de seminţe de 200 grame, iar pentru seminţele hibride, la eşantioane de seminţe de 500 grame. c)La partidele/loturile de seminţe nemodificate genetic ale speciilor la care se multiplică/comercializează şi soiuri modificate genetic, testele de laborator se efectuează pe un eşantion de seminţe de 1.000 grame, omogenizat şi divizat în două subeşantioane a 500 grame (eşantionul şi contraeşantionul). d)Analizele de laborator pentru precontrol se vor efectua în laboratoare oficiale sau autorizate, agreate de către INCS.Dacă rezultatele obţinute în urma observaţiilor efectuate în precontrol arată că identitatea şi puritatea varietală nu au fost menţinute, autoritatea competentă teritorială ia măsura respingerii de la certificare a seminţei din partidele sau loturile pe care le reprezintă eşantioanele verificate şi monitorizează destinaţia acestor seminţe la deţinătorii partidelor şi loturilor respective, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 2. Postcontrolul seminţelor se efectuează sub coordonarea INCS, pe baza eşantioanelor prelevate de către eşantionorii oficiali sau autorizaţi, în microculturi în câmp, de către ISTIS, conform metodologiei proprii. 2.1. Postcontrolul este obligatoriu atunci când: a)sămânţa este destinată producerii unei noi generaţii de seminţe, postcontrolul reprezentând precontrolul generaţiei următoare; b)sămânţa provine din ţări terţe sau din alte ţări comunitare, în vederea multiplicării, şi ISTIS nu deţine o probă de referinţă pentru soiul respectiv; c)sămânţa a fost produsă în afara ţării de înregistrare a soiului, iar autorităţile de înregistrare au căzut de acord în privinţa efectuării testelor de postcontrol în România; d)sămânţa este destinată exportului.2.2. Eşantioanele de sămânţă destinate verificării în postcontrol sunt prelevate de către eşantionorii oficiali sau autorizaţi, în conformitate cu prevederile în vigoare, după cum urmează: a)din fiecare lot de sămânţă Prebază şi Bază se prelevă câte un eşantion destinat verificării în postcontrol; b)fiecare lot de sămânţă Certificată sau Certificată prima generaţie (C1) se eşantionează, iar eşantionul destinat verificării în postcontrol se formează din eşantioanele a 4 loturi aparţinând aceleiaşi partide; c)toate loturile de sămânţă destinate exportului; d)nu se trimit pentru verificare în postcontrol eşantioanele prelevate în urma reambalării sub supraveghere oficială şi a recertificării, însă, în anumite situaţii, autoritatea competentă teritorială poate decide trimiterea unei părţi a eşantionului prelevat pentru verificare în postcontrol, după caz.2.3. Autoritatea competentă teritorială poate decide verificarea în postcontrol a oricărei/oricărui partide sau lot de seminţe, dacă se consideră că aceasta este necesară. 2.4. Greutatea eşantionului pentru pre sau postcontrol este de: a)1.000 grame pentru speciile de cereale păioase; b)300 grame pentru speciile de porumb şi sorg.2.5. Expedierea eşantioanelor către centrele de testare a soiurilor (CTS) stabilite de ISTIS se face în condiţii care să garanteze integritatea ambalajelor şi menţinerea identităţii şi a purităţii varietale, eşantioanele fiind însoţite de un borderou în care se vor specifica: specia, soiul, categoria, numărul de referinţă al lotului sau partidei, numele operatorului economic multiplicator şi al inspectorului oficial sau autorizat, iar un exemplar al borderoului se trimite şi la INCS. 2.6. Eşantioanele se expediază la CTS astfel: a)CTS Troian, pentru cereale de toamnă, până la data de 15 octombrie; pentru sorg, până la data de 31 ianuarie; b)CTS Mircea Vodă, pentru porumb, până la data de 20 martie; c)CTS Sibiu, pentru cereale de primăvară, până la data de 31 ianuarie; d)ISTIS Bucureşti, pentru orez, până la data de 31 ianuarie.2.7. Verificarea microculturilor în postcontrol se realizează în conformitate cu metodele de verificare acceptate pe plan internaţional. 2.8. Se consideră corespunzătoare microculturile a căror puritate varietală, determinată în postcontrol, corespunde prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 sau este sub nivelul prevăzut de acestea cu maximum 1%. În caz contrar, autoritatea competentă teritorială ia decizia de a bloca lotul de seminţe şi de a interzice multiplicarea şi comercializarea acestuia ca sămânţă. 2.9. Fac excepţie de la prevederile pct. 2.8 loturile de seminţe din speciile următoare, care se consideră corespunzătoare pentru puritatea varietală, astfel: soiurile de Phalaris canariensis şi Secale cereale, altele decât hibrizii, dacă întrunesc prevederile pct. 3 lit. B din anexa nr.1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010; hibrizii de orz, ovăz, grâu comun, grâu durum, grâu îmbrăcat şi triticale autogame, dacă întrunesc prevederile lit. C din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010; liniile consangvinizate de porumb: puritate varietală minimă de 98%; linii consangvinizate androsterile de porumb: puritate varietală minimă de 97%, cu maximum 1% plante fertile şi cu maximum 2% plante netipice; hibrizi simpli (HS) de porumb, forme parentale: puritate varietală minimă de 97%, cu maximum 1% plante cu ştiuleţi netipici şi maximum 2% plante netipice; hibrizi simpli (HS), hibrizi triliniari (HT) şi hibrizi dubli (HD) (F1): puritate varietală minimă de 95%. Titlul IIIComercializarea seminţelor A. Obligaţiile operatorilor economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor Operatorilor economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor le revin următoarele obligaţii: a)să respecte prevederile Legii nr. 266/2002, republicată, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010; b)să facă dovada certificării şi provenienţei cantităţilor preluate şi vândute, precum şi a stocurilor de seminţe prin registrul de intrări şi ieşiri; c)să aibă personal cu pregătire corespunzătoare, care să cunoască reglementările aplicabile comercializării seminţelor, instruit şi atestat de autoritatea competentă teritorială; d)să depoziteze seminţele în spaţii corespunzătoare şi să asigure menţinerea identităţii şi a purităţii varietale pe tot parcursul procesului de depozitare şi comercializare; e)să respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale şi a ambalajelor originale şi să păstreze marca furnizorului, în cazul în care aceasta este aplicată pe ambalaj; f)să nu comercializeze seminţe necertificate oficial, neambalate, neetichetate şi nesigilate sau provenind de la operatori economici neînregistraţi; g)să notifice autorităţii competente teritoriale intenţia de reambalare sub supraveghere oficială sau de recertificare, în situaţia în care operatorul economic este şi prelucrător înregistrat pentru aceste activităţi; h)să ţină evidenţa tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe întrun registru de intrări şi ieşiri şi să declare autorităţii competente teritoriale, la termenele fixate (30 iunie şi 31 decembrie ale anului de piaţă), stocurile de seminţe deţinute, pe specii, categorii, loturi, cantităţi şi număr de ambalaje; i)să notifice autorităţii competente teritoriale, pe baza declaraţiei de stoc, retestarea oficială sau sub supraveghere oficială a stocurilor de seminţe deţinute, pe specii, categorii, loturi, cantităţi şi număr de ambalaje, înainte de începerea livrărilor pentru campaniile de însămânţări din fiecare an de piaţă; j)să notifice autorităţii competente teritoriale intenţia de retragere din circulaţie şi schimbarea destinaţiei cantităţilor de seminţe ale căror indici de calitate nu corespund prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010, pe specii, categorii, loturi, cantităţi şi număr de ambalaje, cu precizarea destinaţiei preconizate şi cu solicitarea unui reprezentant al autorităţii competente teritoriale care să monitorizeze activităţile respective; k)să retragă din circulaţie seminţele ale căror indici de calitate nu mai corespund prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 şi să accepte returnarea celor deja vândute sau compensarea acestora; l)să pună la dispoziţia inspectorului oficial, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activităţii în vederea certificării seminţei; m)să notifice autorităţii competente teritoriale intenţia de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare şi reambalare a unor loturi de seminţe şi să nu efectueze aceste operaţiuni înainte de a primi acordul autorităţii competente teritoriale; n)să sesizeze autoritatea competentă teritorială ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor.B. Punerea pe piaţă şi comercializarea seminţelor Comercializarea seminţelor de cereale pe teritoriul României se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010. 1. Sămânţa necertificată final Sămânţa poate circula ca sămânţă necertificată final atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul Uniunii Europene, cu condiţia ca identitatea să fie garantată prin documentul de inspecţie în câmp cu decizia „Admis“ şi să fie însoţită de eticheta oficială pentru sămânţa necertificată final, de culoare gri, de documentul de însoţire pentru sămânţa necertificată final şi de adeverinţa de transport, prevăzute la titlul IV, eliberate de autoritatea competentă teritorială care a realizat inspecţia în câmp şi certificarea ca sămânţă necertificată final. Sămânţa necertificată final poate fi: a)sămânţă brută, comercializată în vederea prelucrării, ambalată sau vrac, în containere sau mijloace de transport curate, închise, sigilate; b)sămânţa condiţionată, neambalată, dar containerizată, sau ambalată şi etichetată oficial, care nu a fost eşantionată oficial sau a fost eşantionată, dar nu posedă rezultatele privind certificarea oficială.Sămânţa necertificată final produsă pe raza unei autorităţi competente teritoriale comercializată în vederea prelucrării şi care se prelucrează în vederea certificării oficiale pe raza altei autorităţi competente teritoriale se înscrie pentru certificarea oficială pe baza documentului „Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă“, depus la autoritatea pe raza căreia se prelucrează sămânţa. 2. Sămânţa certificată final Sămânţa de cereale poate fi plasată pe piaţă dacă a fost certificată oficial ca sămânţă Prebază, Bază, Certificată, Certificată prima generaţie (C1) şi Certificată a doua generaţie (C2), după caz, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010. Sămânţa certificată final se comercializează numai ambalată, sigilată, etichetată oficial şi însoţită de documentele prevăzute de prezenta procedură. Loturile de sămânţă care au făcut obiectul unui contract de export în sistemul OCDE şi au rămas pe teritoriul României pot fi comercializate, pe baza Certificatului OCDE, a Buletinului ISTA şi a etichetei tip OCDE, dacă sămânţa corespunde prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 şi nu se recurge la deschiderea ambalajelor decât în mod oficial sau sub supraveghere oficială. Sămânţa de cereale poate fi comercializată şi în ambalaje mici, a căror greutate este de maximum 10,0 kg, închise şi sigilate oficial sau sub supraveghere oficială. La comercializare, sămânţa este însoţită de următoarele documente: a)la livrarea angro: documentul de calitate şi conformitate al furnizorului, conform modelului prevăzut la titlul IV lit. J, cu număr de ordine atribuit oficial de autoritatea competentă teritorială, eliberat de furnizor, completat cu elemente preluate din documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau din documentele similare eliberate de autorităţile din statele membre şi/sau etichetele oficiale; b)la livrarea cu amănuntul: eticheta oficială este obligatorie şi poate ţine loc de document de calitate şi conformitate, iar, la cererea cumpărătorului, furnizorul poate emite documentul de calitate şi conformitate al furnizorului.La comercializarea seminţelor importate din ţări terţe trebuie respectate cerinţele referitoare la constatarea echivalenţei cerinţelor de certificare şi de protecţie a soiurilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 34/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor. 3. Sămânţa rămasă pe stoc Stocurile de sămânţă rămase la operatorii economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor după fiecare campanie de însămânţări trebuie înregistrate în registrul de intrări şi ieşiri şi declarate la autoritatea competentă teritorială, la termenele fixate (30 iunie şi 31 decembrie ale anului de piaţă), pe specii, categorii, loturi, cantităţi şi număr de ambalaje. Înainte de începerea livrărilor pentru campaniile de însămânţări din fiecare an de piaţă, operatorii economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor care deţin stocuri de seminţe au obligaţia să notifice autorităţii competente teritoriale retestarea oficială sau sub supraveghere oficială a facultăţii germinative. 4. Comerţul internaţional Importul de seminţe din ţări terţe pentru comercializare pe teritoriul României se realizează de operatorii economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 34/2011. Importul de seminţe din ţări terţe în scopul multiplicării pe teritoriul României se realizează de operatorii economici înregistraţi pentru producerea seminţelor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 34/2011, iar importatorii care multiplică seminţele importate din ţări terţe au obligaţia de a solicita partenerului extern documentele prevăzute de reglementările OCDE, pe care le pun la dispoziţia autorităţii competente teritoriale, împreună cu părţile relevante din contract, la înscrierea pentru multiplicare a culturii. La exportul de seminţe într-o ţară terţă, documentele care însoţesc sămânţa sunt cele destinate comerţului internaţional, prevăzute în regulile OCDE, eliberate de autoritatea competentă teritorială, în original sau duplicat. Titlul IVDocumente1) A. Formular-model „Declaraţie de multiplicare“ 1) Formularele sunt reproduse în facsimil. B. Formular-model „Document de inspecţie în câmp“ C. Formular-model „Adeverinţă de transport seminţe“ D. Formular-model „Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă“ E. Formular-model „Document oficial de certificare a lotului de sămânţă“ F. Formular-model „Buletin de analiză oficială“ G. Formular-model „Document de însoţire pentru sămânţa necertificată final“ H. Formular-model „Declaraţie de reambalare sub supraveghere oficială a loturilor de sămânţă“ I. Formular-model „Atestat inspectori oficiali“ J. Formular-model „Document de calitate şi conformitate al furnizorului“

SmartCity5

COMENTARII la Procedura 0/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Procedura 0 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu