Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 10 din  7 august 1992

pentru aprobarea Statutului-cadru al Fondului Proprietatii Private

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 208 din 26 august 1992


SmartCity3


    In temeiul art. 114 din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. e) din Legea nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se aproba Statutul-cadru al Fondului Proprietatii Private, anexa la prezenta ordonanta.
    Intre Fondului Proprietatii de Stat si fiecare Fond al Proprietatii Private se incheie un acord al actionarilor, in vederea stabilirii conditiilor de exercitare a atributiilor de actionari ai societatilor comerciale.
    Art. 2
    Actele de transmitere a cotei de 30% si, respectiv, 70% din capitalul social al societatilor comerciale catre Fondurile Proprietatii Private si Fondul Proprietatii de Stat se inregistreaza, potrivit legii, la Registrul comertului.
    Incheierea si inregistrarea actelor de transmitere prevazute la alin. 1 nu sint supuse la nici o remuneratie, la nici un alt drept si la nici o taxa de orice natura ar fi aceasta.

                 PRIM-MINISTRU
               THEODOR STOLOJAN

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul economiei
                       si finantelor,
                       George Danielescu

                       Presedintele
                       Agentiei Nationale pentru
                       Privatizare si Dezvoltarea
                       Intreprinderilor Mici si Mijlocii,
                       Adrian Severin

                              STATUTUL-CADRU
                    al Fondului Proprietatii Private

    Art. 1
    Fondul Proprietatii Private - forma juridica, denumirea, sediul, durata
    1.1. Fondul Proprietatii Private, constituit potrivit Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, este organizat sub forma unei societati comerciale pe actiuni.
    1.2. Fondul Proprietatii Private isi desfasoara activitatea cu respectarea prevederilor Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, denumita in continuare lege, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale prezentului statut, precum si cu respectarea celorlalte prevederi legale aplicabile.
    1.3. Fondul Proprietatii Private (I - V) are denumirea specifica prevazuta in statutul propriu, conform legii.
    1.4. Denumirea Fondului Proprietatii Private, sediul si capitalul social trebuie sa figureze vizibil pe toate documentele emise de Fondul Proprietatii Private.
    1.5. Sediul fiecarui Fond al Proprietatii Private este prevazut prin statutul propriu, stabilit in conditiile legii, astfel incit in aceeasi localitate sa aiba sediul un singur fond.
    1.6. Consiliul de administratie al fiecarui Fond al Proprietatii Private are competenta sa dispuna, in functie de criterii de gestiune, eficacitate si costuri, infiintarea de filiale, sucursale, birouri, agentii, reprezentante sau altele asemenea, in tara sau in strainatate.
    1.7. Fondul Proprietatii Private are o durata de functionare, conform prezentului statut, de 5 ani, calculata de la data intrarii in vigoare a legii.
    1.8. Dupa expirarea perioadei prevazute la art. 1.7., fiecare Fond al Proprietatii Private se reorganizeaza, fara a se constitui o noua persoana juridica, intr-o societate comerciala pe actiune de tipul fondurilor mutuale.
    Art. 2
    Obiectul de activitate: capitalul social
    2.1. Fondul Proprietatii Private are drept obiect de activitate realizarea atributiilor prevazute de lege si actioneaza, in special, pentru:
    a) administrarea actiunilor detinute in societatile comerciale, care i-au fost arondate potrivit legii si in temeiul actelor de transmitere intocmite conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul statut-cadru; Fondul Proprietatii Private indeplineste, in calitate de actionar, atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare, precum si pe cele prevazute in acordul actionarilor, incheiat conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul statut-cadru;
    b) emiterea, in conditiile legii, catre cetatenii romani, de certificate de proprietate care reprezinta contravaloarea a 30% din capitalul social al societatilor comerciale arondate fiecarui Fond al Proprietatii Private;
    c) luarea de masuri pentru maximizarea profiturilor si capitalizarea acestora, in vederea cresterii valorii certificatelor de proprietate; o parte din profiturile rezultate vor putea fi distribuite, cu titlu de dividende, in conditiile prevazute de art. 5.2. d) din prezentul statut-cadru;
    d) gestionarea portofoliului de actiuni si efectuarea de noi investitii, in vederea maximizarii valorii de piata a certificatelor de proprietate, conform prevederilor anexei nr. 4 la prezentul statut-cadru;
    e) luarea de masuri necesare pentru accelerarea privatizarii societatilor comerciale in care este actionar, inclusiv prin vanzarea de actiuni, chiar daca aceste actiuni apartin Fondului Proprietatii de Stat, pe baza modalitatilor si conditiilor definite in acordul actionarilor;
    f) asigurarea, cu respectarea normelor legale in vigoare, de servicii de brokeraj, in vederea schimbarii certificatelor de proprietate pe actiuni ale societatilor comerciale; examinarea, tinind seama de conditiile de piata, a modalitatilor si determinarea procedurilor de schimb al certificatelor de proprietate, conform dispozitiilor anexei nr. 3 la prezentul statut-cadru;
    g) efectuarea de orice alte operatiuni comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, direct sau indirect necesare realizarii obiectului sau de activitate; participarea la constituirea de societati comerciale si incheierea de contracte; darea si primirea oricarui fel de asigurari si garantii necesare realizarii obiectului de activitate, cu respectarea dispozitiilor legale.
    2.2. Capitalul social al Fondului Proprietatii Private este divizat in certificate de proprietate.
    Capitalul social in lei al fiecarui Fond al Proprietatii Private si numarul de certificate de proprietate emise sint inscrise in statutul propriu.
    Capitalul social reprezinta, potrivit art. 5 din lege, 30% din capitalul social al societatilor comerciale arondate fiecarui fond si este determinat potrivit actului de transmitere de proprietate.
    Art. 3
    Regimul juridic al certificatelor de proprietate
    3.1. Certificatele de proprietate sint titluri de valoare imobiliara la purtator, negociabile, in conditiile prevazute de lege.
    3.2. Pe fiecare certificat de proprietate este inscrisa denumirea Fondului Proprietatii Private emitent.
    3.3. Certificatele de proprietate pot fi negociate la bursa, conform art. 19 din lege, sau pe orice alta piata organizata in conditiile legii.
    3.4. Operatiunile de negociere, vinzare-cumparare si toate celelalte tranzactii realizate de Fondurile Proprietatii Private care intra sub incidenta Hotararii Guvernului privind circulatia titlurilor de valoare vor fi supuse avizului prealabil al Agentiei Nationale pentru Titluri de Valoare.
    3.5. Certificatele de proprietate sint emise in unitati de valoare si sint atasate unui carnet de certificate de proprietate, din care se pot detasa pentru a fi vindute sau schimbate, la cererea detinatorului.
    Fiecare certificat de proprietate corespunde la 5.000 unitati de valoare, indivizibile.
    3.6. Transmiterea certificatelor de proprietate se face prin simpla traditiune, astfel incit orice detinator al unui certificat de proprietate este considerat proprietarul legitim al acestuia.
    3.7. Certificatele de proprietate nu pot fi instrainate catre persoane fizice sau persoane juridice straine. Instrainarea certificatelor de proprietate, cu incalcarea acestei dispozitii, atrage pentru persoana in culpa sanctiunile prevazute de lege.
    Art. 4
    Schimbarea certificatelor de proprietate
    4.1. Consiliul de administratie al fiecarui Fond Proprietatii Private stabileste conditiile si modalitatile in care detinatorii certificatelor de proprietate pot sa-si exercite dreptul de a schimba certificate de proprietate pe actiuni ale societatilor comerciale care se privatizeaza.
    4.2. Conditiile si modalitatile trebuie sa prevada numarul maxim de actiuni ale fiecarei societati comerciale care se privatizeaza, care pot fi schimbate pe certificate de proprietate, si, in special, categoriile de detinatori de certificate de proprietate autorizate sa participe la schimb, precum si, daca este cazul, numarul maxim de certificate care pot fi prezentate la schimb de un singur detinator, in conditiile prevazute in anexa nr. 3 la prezentul statut-cadru.
    4.3. Certificatele de proprietate schimbate pe actiuni sint anulate de Fondul Proprietatii Private care le-a emis.
    Art. 5
    Drepturile detinatorilor de certificate de proprietate
    5.1. Detinerea unui certificat de proprietate presupune acceptarea totala si fara rezerve a statutului Fondului Proprietatii Private care a emis certificatul de proprietate.
    5.2. Potrivit legii, detinatorii certificatelor de proprietate au urmatoarele drepturi:
    a) sa propuna actiuni de imbunatatire a activitatii specifice fiecarui Fond al Proprietatii Private, sa declanseze efectuarea controlului financiar de catre cenzori sau sa solicite, motivat, inlocuirea membrilor consiliului de administratie, in conditiile precizate in anexa nr. 5 la prezentul statut-cadru;
    b) intr-o perioada de 5 ani, calculata de la data intrarii in vigoare a legii si intr-un termen limitat, determinat, de la caz la caz, de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat, sa cumpere actiuni, anterior oricarei oferte publice de vinzare, cu reducere de 10% fata de pretul ofertei publice de vinzare si pina la concurenta unei sume care nu poate sa depaseasca ultima valoare publicata a respectivelor certificate de proprietate, in conformitate cu prevederile art. 21 lit. c) din lege.
    Reducerea se acorda numai la prezentarea certificatului de proprietate, emis de Fondul Proprietatii Private caruia i-au fost atribuite 30% din actiunile societatii comerciale, care face obiectul ofertei publice de vinzare de actiuni.
    Fiecare detinator de certificate de proprietate beneficiaza de dreptul de reducere la fiecare oferta publica de vinzare de actiuni ale Fondului Proprietatii de Stat, numai in limita valorii a 10 certificate de proprietate, cu respectarea procedurii din anexa nr. 6 la prezentul statut-cadru;
    c) sa obtina din partea fiecarui Fond al Proprietatii Private servicii de brokeraj, care sa permita:
    - schimbarea, in conditii de piata, a certificatelor de proprietate in actiuni la societatile comerciale care se privatizeaza;
    - cumpararea de actiuni detinute de Fondul Proprietatii de Stat, in conditiile prevazute la lit. b) a acestui articol;
    d) sa primeasca dividende distribuite de consiliul de administratie. Primele dividende vor fi distribuite numai din rezultatele celui de-al patrulea exercitiu economico-financiar.
    Distribuirea de dividende, incepind cu cel de-al patrulea exercitiu economico-financiar, se efectueaza daca exista profit, dupa deducerea cheltuielilor de distributie;
    e) orice alte drepturi stabilite prin lege pentru detinatorii de certificate de proprietate.
    Art. 6
    Consiliul de administratie
    6.1. Fondul Proprietatii Private este administrat de un consiliu de administratie.
    6.2. Primul Consiliu de administratie al Fondului Proprietatii Private este compus din 7 membri propusi de Guvern, la recomandarea comisiilor economice ale Adunarii Deputatilor si Senatului, si aprobat, separat, de cele doua Camere.
    6.3. Membrii Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii Private sint numiti pentru o perioada de 5 ani.
    6.4. Membrii consiliului de administratie sint alesi, in considerarea inaltelor lor calitati morale, dintre persoane cu experienta recunoscuta, mai ales in domeniul international, in materie de finante, drept, industrie si comert.
    6.5. Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de autoritatea care i-a numit.
    6.6. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai, cu majoritatea membrilor consiliului de administratie, un presedinte si un vicepresedinte.
    6.7. Membrii Consiliului de administratie al fiecarui Fond al Proprietatii Private nu pot face parte, in acelasi timp:
    a) din Consiliul de administratie al altui Fond al Proprietatii Private sau din Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat;
    b) din consiliul de administratie al unei societati comerciale din al carei capital social s-a atribuit initial respectivului fond o cota de 30% si nici nu pot interveni in administrarea acestor societati, cu orice titlu.
    Art. 7
    Sedintele consiliului de administratie
    7.1. Consiliul de administratie trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna, in sedinta ordinara.
    Consiliul de administratie poate fi convocat in sesiune extraordinara de catre presedinte sau la cererea a cel putin 3 dintre membrii sai.
    7.2. Consiliul de administratie trebuie sa fie convocat in scris, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei.
    7.3. Convocarea trebuie sa contina ordinea de zi, data si documentele supuse discutiei, precum si locul de desfasurare a sedintei.
    7.4. In situatii care solicita actiuni urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea efectuata oral.
    7.5. Consiliul de administratie delibereaza, in mod valabil, in prezenta a cel putin 4 dintre membrii sai.
    7.6. Deciziile sint luate cu majoritatea membrilor prezenti.
    7.7. Consiliul de administratie numeste un secretar pentru fiecare sedinta, pentru intocmirea procesului-verbal.
    Art. 8
    Atributiile consiliului de administratie
    8.1. Atributiile consiliului de administratie sint urmatoarele:
    a) alege, dintre membrii sai, un presedinte si un vicepresedinte;
    b) aproba raportul de activitate anual, precum si bilantul contabil si contul de profit si pierderi; raportul de activitate anual se publica in Monitorul Oficial al Romaniei;
    c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru viitorul exercitiu economico-financiar;
    d) aproba, anunta si publica, periodic, valoarea certificatelor de proprietate si a unitatii de valoare, in conditiile prevazute in anexa nr. 4 la prezentul statut-cadru;
    e) fixeaza remuneratia membrilor consiliului de administratie, pe baza avizului Guvernului; aceasta remuneratie poate cuprinde o parte fixa si o parte variabila, in raport cu performantele fondului;
    f) aproba onorariul cenzorilor, pe baza avizului Ministerului Economiei si Finantelor;
    g) propune Fondului Proprietatii de Stat masuri pentru accelerarea procesului de privatizare si colaboreaza la elaborarea programului anual de privatizare;
    h) aproba negocierea conditiilor vanzarii integrale a actiunilor unei societati comerciale, conform mandatului dat de Fond Proprietatii de Stat;
    i) fixeaza si aproba suma dividendelor de distribuit detinatorilor certificatelor de proprietate, potrivit conditiilor stabilite de art. 5.2. lit. d) din prezentul statut-cadru;
    j) fixeaza si aproba conditiile si modalitatile de schimbare a certificatelor de proprietate pe actiuni ale societatii comerciale care se privatizeaza;
    k) face recomandari Fondului Proprietatii de Stat sau primeste mandat din partea acestuia, pentru a fixa limitele de exercitare a dreptului de cumparare de actiuni ale Fondului Proprietatii de Stat, cu reducere de pret, conform art. 5.2. lit. b) din prezentul statut-cadru, tinand seama de oferta de actiuni corespunzatoare;
    l) aproba incheierea contractelor, conform dispozitiilor art. 71 din lege, cu persoane fizice sau persoane juridice, romane ori straine, recunoscute, in special, pentru competenta si onorabilitatea lor;
    m) decide asupra propunerilor formulate de catre detinatorii certificatelor de proprietate conform art. 5.2. lit. a) si cu respectarea modalitatilor prevazute in anexa nr. 5 la prezentul statut-cadru;
    n) realizeaza orice alta activitate comerciala legata de obiectul sau de activitate si exercita drepturile prevazute de Legea privind societatile comerciale pentru adunarea generala a actiunilor.
    Art. 9
    Atributiile presedintelui consiliului de administratie
    9.1. Presedintele consiliului de administratie executa hotaririle consiliului de administratie.
    9.2. Presedintele consiliului de administratie exercita functia de presedinte, director general al Fondului Proprietatii Private.
    9.3. In cazul absentei sau imposibilitatii presedintelui consiliului de administratie de a-si exercita atributiile, vicepresedintele il inlocuieste in toate atributiile si obligatiile sale.
    9.4. Presedintele consiliului de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) semneaza sau aproba incheierea contractelor in numele fondului, cu exceptia celor prevazute la art. 8.1. lit. l) din prezentul statut-cadru;
    b) semneaza contractele prevazute de art. 71 din lege, dupa aprobarea acestora de catre consiliul de administratie;
    c) aproba toate operatiunile financiare realizate in numele fondului;
    d) numeste si revoca persoanele din conducerea operativa a Fondului Proprietatii Private, cu aprobarea prealabila a consiliului de administratie;
    e) angajeaza si reprezinta Fondul Proprietatii Private in relatiile cu tertii si in fata instantelor jurisdictionale;
    f) stabileste si prezinta consiliului de administratie modalitatile de asigurare a serviciilor de brokeraj pentru schimbarea certificatelor pe actiuni, la cererea detinatorilor;
    g) ia masurile necesare pentru vinzarea actiunilor, in conditiile prevazute de art. 8.1. lit. h) din prezentul statut-cadru.
    Presedintele consiliului de administratie ia, de asemenea, toate masurile necesare pentru a asigura buna desfasurare a activitatii Fondului Proprietatii Private.
    9.5. Presedintele consiliului de administratie raspunde pentru activitatea sa in fata Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii Private.
    Art. 10
    Raspunderea administratorilor
    10.1. Membrii Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii Private raspund, in exercitarea mandatului lor, personal si solidar.
    10.2. Membrii consiliului de administratie nu au obligatia, prin exceptie de la prevederile art. 95 din Legea nr. 31/1990, pentru o perioada de 5 ani, de a constitui garantia pentru administratia lor.
    Art. 11
    Contabilitatea
    11.1. Fondul Proprietatii Private organizeaza si tine evidenta contabila potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 12
    Cenzorii
    12.1. Cenzorii sint numiti si revocati, cu respectarea conditiilor prevazute de art. 8 din lege, pentru o perioada de 5 ani.
    12.2. Numarul cenzorilor titulari, precum si al cenzorilor supleanti este de cite trei.
    12.3. Cenzorii Fondului Proprietatii Private sint obligati:
    a) sa certifice situatia financiara anuala - bilant contabil, cont de profit si pierderi - care se supun aprobarii consiliului de administratie, conform normelor aplicabile societatilor comerciale;
    b) sa certifice remuneratia administratorilor;
    c) sa certifice valoarea certificatelor de proprietate si a unitatii de valoare corespunzatoare;
    d) sa intocmeasca un raport general asupra bilantului contabil prezentat consiliului de administratie si, daca este cazul, rapoarte speciale, in cadrul aplicarii prevederilor legii.
    Art. 13
    Reglementarea litigiilor
    13.1. Litigiile rezultate din activitatea Fondului Proprietatii Private, din relatiile cu persoane fizice sau persoane juridice romane, nesolutionate pe cale amiabila, sint supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente.
    13.2. Litigiile rezultate din activitatea Fondului Proprietatii Private, din relatiile cu persoane fizice sau persoane juridice straine, nesolutionate pe cale amiabila, pot fi supuse spre rezolvare unei instante de arbitraj din tara sau din strainatate, ori instantelor de judecata competente din Romania.
    Art. 14
    Dispozitii finale
    14.1. Prezentul statut-cadru intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    14.2. Capitalul social stabilit conform prevederilor art. 2.2. nu se ia in calcul la raportarile statistice si economico-financiare intocmite la nivel national.
    14.3. Dispozitiile prezentului statut-cadru pot fi modificate cu aprobarea Parlamentului.
    14.4. Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentul statut-cadru.

    ANEXA 1

                             ACT DE TRANSMITERE
           a 30% din capitalul social al societatilor comerciale

    Intre:
    - Statul roman, denumit in cele ce urmeaza statul, reprezentat de Ministerul Economiei si Finantelor, prin ............................. in calitate de ministru, pentru transmiterea
    si:
    - Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltate a Intreprinderilor Mici si Mijlocii, denumita in cele ce urmeaza agentia, legal reprezentata prin ............................., in calitate de presedinte, pentru andosarea prezentului act,
    - Fondul Proprietatii Private, denumit in cele ce urmeaza beneficiar, legal reprezentat prin ......................., in calitate de presedinte al consiliului de administratie, pentru acceptarea transmiterii,
    s-a incheiat prezentul act de transmitere.

                                  PREAMBUL

    Legea nr. 15/1990 a prevazut conditiile de reorganizare a unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale.
    Legea nr. 58/1991 a stabilit conditiile si modalitatile de privatizare a societatilor comerciale.
    Pentru a se asigura, in special, transmiterea cotei-parti de 30% din capitalul social al societatilor comerciale, in vederea privatizarii acestora, Legea nr. 15/1990 a creat agentia. Art. 23 din Legea nr. 15/1990 a prevazut ca societatile comerciale trebuie sa transmita agentiei un titlu de valoare corespunzator a 30% din capitalul social.
    Potrivit actului constitutiv din data de ............. si cererii de inmatriculare din data de ........., inregistrata cu nr. ..... din ....... la Registrul comertului de pe linga Camera de Comert si Industrie a judetului .............., a fost creata o societate comerciala cu denumirea ............., sub forma juridica de societate pe actiuni/societate cu raspundere limitata, denumita in continuare societate, cu un capital social de ............ lei, compus din ........ actiuni/parti sociale, cu o valoare de ........ lei fiecare.
    Statul este, pina la data semnarii prezentului act de transmitere, actionarul/asociatul unic al societatii, potrivit art. 20 din Legea nr. 15/1990.
    In consecinta au convenit urmatoarele:
    Art. 1
    Transmitere
    Statul transmite, pe baza prezentului act, agentiei, 30% din capitalul social al societatii, care reprezinta ........ actiuni/parti sociale in valoare nominala de ...... lei fiecare, conform inregistrarii in Registrul comertului.
    Agentia accepta transmiterea prevazuta la alin. 1, pentru andosare.
    Transmiterea pentru andosare se materializeaza prin prezentul act.
    Art. 2
    Conditii de andosare
    Prezentul act se andoseaza de agentie pentru beneficiar, potrivit Legii nr. 58/1991.
    In contrapartida, beneficiarul emite certificate de proprietate in aplicarea Legii nr. 58/1991.
    Andosarea se efectueaza in favoarea beneficiarului de la data semnarii prezentului act.
    Art. 3
    Depozit si inregistrare
    Prezentul act este depozitat la agentie, potrivit art. 23 din Legea nr. 15/1990.
    Prezentul act se inregistreaza la Registrul comertului de pe linga Camera de Comert si Industrie, de la sediul social al societatii, dupa efectuarea andosarii in favoarea beneficiarului.
    Beneficiarul se obliga sa inscrie societatea pe lista societatilor comerciale, din ale caror actiuni i s-a atribuit 30% .
    Beneficiarul se obliga sa publice aceasta lista in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Incheiat in ........, la data de ........, in 4 exemplare.

             Statul,                               Agentia,

                              Beneficiarul,

    ANEXA 2

                       ACORD-CADRU AL ACTIONARILOR

    Intre:
    - Fondul Proprietatii de Stat, cu sediul in ..................., constituit conform Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, legal reprezentat prin ..................., pe de o parte,
    si:
    - Fondul Proprietatii Private ..............., cu sediul in ..............., constituit conform Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, legal reprezentat prin ............, pe de alta parte,
    s-a incheiat prezentul acord al actionarilor.

                                PREAMBUL

    Legea nr. 58/1991 prevede transferul proprietatii asupra actiunilor fiecarei societati comerciale la Fondul Proprietatii de Stat, in limita unei cote-parti de 70%, si la Fondul Proprietatii Private, in limita unei cote-parti de 30% .
    In consecinta, prezentul acord al actionarilor este incheiat pentru a asigura coordonarea intre Fondul Proprietatii de Stat si Fondul Proprietatii Private si a-i da posibilitatea acestuia sa aiba un rol de initiativa in cadrul societatilor comerciale, desi are o participare minoritara.

    Art. 1
    Coordonarea actiunilor de privatizare si de restructurare
    Procesul de privatizare, tinind seama de marimea societatii comerciale, nu se poate realiza de o maniera uniforma. In aceste conditii, Fondul Proprietatii de Stat si Fondul Proprietatii Private ...... sint de acord ca:
    1.1. Privatizarea micilor societati comerciale sa se efectueze de o maniera masiva si rapida, printr-o procedura de licitatie standard sau prin orice alta procedura corespunzatoare, sub coordonarea Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, asistata, in acest scop, de un reprezentant al fiecarui Fond al Proprietatii Private si un reprezentant al Fondului Proprietatii de Stat.
    1.2. Privatizarea marilor societati comerciale este incredintata Fondului Proprietatii de Stat, care pune in practica mijloacele necesare in vederea stabilirii unei strategii de restructurare si de privatizare corespunzatoare, in coordonare cu Fondul Proprietatii Private si tinind seama de obiectivele sectoriale stabilite de Guvern.
    Restructurarea si privatizarea marilor societati comerciale trebuie realizate, in principal, prin modalitatile prevazute de art. 70 si art. 71 din Legea Privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991.
    In cazul unei oferte de cumparare de 100% a actiunilor unei societati comerciale, Fondul Proprietatii de Stat va delega Fondului Proprietatii Private misiunea de vinzare a acestei societati, care se efectueaza pe baza aprobarii Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii.
    1.3. Pe baza mandatului Fondului Proprietatii de Stat, Fondul Proprietatii Private ........ este unic responsabil pentru privatizarea societatilor comerciale mijlocii, in care are calitatea de actionar, cu exceptia cazurilor in care activitatea acestor societati comerciale este direct legata de activitatea marilor societati comerciale; in acest din urma caz, consiliile de administratie ale Fondului Proprietatii de Stat si Fondului Proprietatii Private ...... se consulta inaintea oricarei decizii de privatizare.
    Privatizarea societatilor comerciale mijlocii se efectueaza, tinind seama de strategia elaborata de actionari, pe baza de criterii de integrare sau pe baza de grupuri de activitati omogene, in special la nivel industrial.
    1.4. Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii va stabili criteriile pentru clasificarea societatilor comerciale in societati comerciale mari, mijlocii sau mici, in cadrul procedurii de arondare a societatilor comerciale la fiecare Fond al Proprietatii Private.
    1.5. Programul anual de privatizare al Fondului Proprietatii de Stat, intocmit in colaborare cu fiecare Fond al Proprietatii Private, nu este limitativ; in consecinta, Fondul Proprietatii de Stat si Fondul Proprietatii Private ......... se angajeaza sa asigure privatizarea si a altor societati comerciale, daca conditiile de plata permit, chiar daca acestea nu figureaza in programul anual de privatizare.
    1.6. In toate cazurile in care Fondul Proprietatii Private primeste un mandat din partea Fondului Proprietatii de Stat, pentru privatizarea unei societati comerciale, Fondul Proprietatii Private ........... isi asuma raspunderea, potrivit mandatului, pentru temeinicia modalitatii si pentru pretul de vinzare a actiunilor societatii comerciale in cauza.
    In cazul in care intre Fondul Proprietatii de Stat si Fondul Proprietatii Private ........ exista neintelegere cu privire la conditiile de privatizare, Fondul Proprietatii de Stat are obligatia sa propuna Fondului Proprietatii Private, intr-un termen de 30 de zile, o solutie alternativa intemeiata, insusita de Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii.
    1.7. Fondul Proprietatii de Stat se angajeaza sa suporte toate cheltuielile si costurile de restructurare a unei societati comerciale, in situatia in care aceasta restructurare necesita concursul financiar efectiv al actionarilor. Cu toate acestea, investitiile efectuate de Fondul Proprietatii de Stat pentru restructurarea unei societati comerciale, inainte de privatizarea acesteia, nu trebuie sa mareasca cota sa de participare la capitalul social al respectivei societati comerciale.
    1.8. Fondul Proprietatii de Stat se angajeaza sa suporte toate cheltuielile relative la pregatirea si realizarea privatizarii societatilor comerciale prevazute la art. 2 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991.
    1.9. Procedura de angajare a investitiilor prevazute la art. 1.7. si a cheltuielilor de pregatire si realizare a privatizarii prevazute la art. 1.8. se va stabili de comun acord de catre parti.
    Art. 2
    Oferta de cumparare a actiunilor societatilor comerciale
    2.1. In cazul in care unu sau mai multi investitori isi exprima interesul de a dobindi majoritatea actiunilor unei societati comerciale din categoria celor prevazute la art. 1.2., Fondul Proprietatii de Stat va lua toate masurile in vederea obtinerii unei oferte de cumparare, in aceleasi conditii, pentru actiunile detinute de Fondul Proprietatii Private ................ .
    2.2. Oferta de cumparare de actiuni prevazuta la art. 2.1. va constitui unul dintre parametrii ce va fi luat in considerare la evaluarea ofertelor de achizitionare a societatii comerciale respective.
    Art. 3
    Prima adunare generala extraordinara a actionarilor si constituirea consiliului de administratie al societatii comerciale
    3.1. Prima adunare generala extraordinara a actionarilor fiecarei societati comerciale este convocata, dupa semnarea prezentului acord, din initiativa Fondului Proprietatii de Stat, cu acordul Fondului Proprietatii Private ...... .
    3.2. In cadrul acestei prime adunari generale extraordinare a actionarilor, Fondului Proprietatii de Stat este reprezentat de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    3.3. Pe data primei adunari generale extraordinare a actionarilor, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat sint dizolvati de drept.
    3.4. Membrii consiliului de administratie al fiecarei societati comerciale isi prezinta demisia primei adunari generale extraordinare a actionarilor.
    Membrii noului consiliu de administratie sint numiti de aceasta prima adunare generala extraordinara a actionarilor.
    Noul consiliu de administratie este compus din 3 - 9 membri si, in cadrul acestuia, Fondul Proprietatii Private ........ este reprezentat conform art. 40 alin. 2 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991.
    Consiliul de administratie, constituit conform alineatului precedent, este insarcinat sa execute si sa realizeze politica Fondului Proprietatii de Stat si Fondului Proprietatii Private in cadrul societatii comerciale.
    Art. 4
    Atributii specifice ale adunarii generale a actionarilor
    4.1. Adunarea generala fixeaza remuneratia membrilor consiliului de administratie al societatii comerciale. Remuneratia membrilor consiliului de administratie al societatii comerciale este stabilita, potrivit acordului dintre Fondul Proprietatii de Stat si Fondului Proprietatii Private ............. in vederea asigurarii remuneratiei omogene pe fiecare sector de activitate, tinind seama de marimea societatii, sediul acesteia si luind in considerare remuneratia anterioara a administratorilor si activitatea depusa pentru realizarea mandatului lor.
    4.2. Reprezentarea Fondului Proprietatii Private ........ in consiliul de administratie al societatii comerciale trebuie sa fie asigurata atit timp cit Fondul Proprietatii Private ......... are o participare mai mare de 10% din capitalul social al respectivelor societati comerciale.
    Fondul Proprietatii de Stat trebuie sa actioneze astfel incit sa obtina de la ceilalti actionari reprezentarea Fondului Proprietatii Private .......... in consiliul de administratie al societatii comerciale, conform dispozitiilor alineatului precedent.
    Art. 5
    Politica de dividende a societatilor comerciale
    5.1. Consiliul de administratie al fiecarei societati comerciale propune anual adunarii generale a actionarilor o hotarire asupra oportunitatii distribuirii de dividende, in functie de rezultatele respectivei societati comerciale.
    5.2. Adunarea generala a actionarilor decide asupra cotei-parti din profitul net, care se distribuie de fiecare societate comerciala, in vederea satisfacerii obiectivelor stabilite, in comun, de catre Fondul Proprietatii de Stat si Fondului Proprietatii Private ......... in cadrul planului strategic aprobat.
    5.3. In absenta acordului intre Fondul Proprietatii de Stat si Fondul Proprietatii Private .......... asupra repartizarii dividendelor unei societati comerciale, reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat nu se pot opune la distribuirea unui dividend de cel putin 50% din dividendele anuale realizate.
    Art. 6
    Dispozitii speciale
    Dispozitiile prezentului acord al actionarilor au un caracter obligatoriu si pot fi completate, de comun acord, la incheierea efectiva a acestui acord sau prin contracte speciale intre Fondul Proprietatii Private ............ si Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 7
    Intrarea in vigoare
    Prezentul acord al actionarilor intra in vigoare la data la care Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii andoseaza actele de transmitere a actiunilor societatilor comerciale in favoarea Fondului Proprietatii Private .......... .

          Incheiat ........... la data de .......... 1992.

         Fondul Proprietatii             Fondul Proprietatii
              de Stat,                        Private,

    ANEXA 3

                               EXERCITAREA
            dreptului de schimb al certificatelor de proprietate

    1.1. Consiliul de administratie al fiecarui Fond al Proprietatii Private determina modalitatea pentru exercitarea, de catre detinatorii certificatelor de proprietate, a dreptului de schimb al certificatelor de proprietate pe actiuni ale societatilor comerciale care se privatizeaza.
    1.2. Dreptul de a schimba certificate de proprietate pe actiuni ale societatilor comerciale se exercita cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) numarul maxim de actiuni care se schimba pe certificate de proprietate este limitat la 30% din capitalul social al fiecarei societati comerciale;
    b) schimbarea unui certificat de proprietate se efectueaza numai contra actiunilor detinute de Fondul Proprietatii Private care a emis certificatul de proprietate;
    c) dreptul de schimb nu se exercita in cadrul societatilor comerciale mici, determinate potrivit anexei nr. 2, cu exceptia cazului cumpararii in intregime a actiunilor acestor societati comerciale de catre salariatii lor. In acest caz special, Consiliul de administratie al fiecarui Fond al Proprietatii Private va stabili modalitatile concrete care sa permita salariatilor folosirea tuturor certificatelor de proprietate pe care le detin;
    d) Consiliul de administratie al fiecarui Fond al Proprietatii Private trebuie sa defineasca modalitatile adecvate care sa permita in toate celelalte cazuri acordarea unei prioritati salariatilor si membrilor conducerii societatii comerciale care se privatizeaza;
    e) exercitarea dreptului de schimb se efectueaza intr-o perioada limitata, determinata de Consiliul de administratie al fiecarui Fond al Proprietatii Private; aceasta perioada trebuie sa coincida cu privatizarea societatii comerciale ale carei actiuni fac obiectul schimbului;
    f) in cazul in care oferta de actiuni a Fondului Proprietatii Private este mai mare decit cererile salariatilor ce urmeaza a fi satisfacute in conditiile prevazute la lit. c) si d) procedura de schimb este deschisa tuturor detinatorilor de certificate de proprietate, conform modalitatilor urmatoare:
    - publicarea ofertei de schimb si inregistrarea cererilor;
    - atribuirea de actiuni conform procedurii prevazute la lit. g) din prezenta anexa;
    g) in cazul in care oferta de actiuni de schimb determinata de Fondul Proprietatii Private este mai mica decit numarul de certificate de proprietate prezentat la schimb, Fondul Proprietatii Private utilizeaza o procedura adecvata, conform practicii pietei internationale de capital, respectiv fie o reducere forfetara a cererii, fie o tragere la sorti;
    h) in toate cazurile, daca pretul unui certificat de proprietate difera de pretul unui numar exact de actiuni, detinatorul certificatelor de proprietate trebuie sa plateasca in numerar diferenta pentru efectuarea schimbului.

    ANEXA 4

                               STABILIREA
                 valorii certificatelor de proprietate

    1.1. Fondul Proprietatii Private trebuie sa procedeze la stabilirea valorii certificatelor de proprietate, de cel putin 4 ori pe an si la intervale regulate de timp.
    1.2. Valoarea certificatelor de proprietate si valoarea unitatii de valoare corespunzatoare vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei si minimum doua ziare de mare circulatie si afisate la sediul social al Fondului Proprietatii Private.
    1.3. Valoarea nominala initiala a certificatului de proprietate si cea a unitatii de valoare corespunzatoare se determina pe baza capitalului social al societatilor comerciale inregistrate la Registrul comertului conform Legii nr. 15/1990 si Legii nr. 26/1990.
    1.4. Stabilirea ulterioara a valorii certificatelor de proprietate se va face, in special, pe baza capitalului social declarat de societatile comerciale la data fiecarei operatiuni de determinare a valorii certificatelor de proprietate. Consiliul de administratie va ajusta, daca este cazul, capitalul social propriu, tinind cont de valoarea de piata.
    1.5. In cazul modificarii dispozitiilor contabile, consiliul de administratie va decide noile modalitati de stabilire a valorii certificatelor de proprietate.
    1.6. Consiliul de administratie va determina cota-parte a cheltuielilor de administrare, care va fi dedusa cu ocazia efectuarii fiecarei operatiuni de stabilire a valorii certificatelor de proprietate, prevazute la art. 1.3. si art. 1.4. din prezenta anexa, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a Fondului Proprietatii Private.
    1.7. Activul net recalculat va fi apoi impartit la numarul certificatelor de proprietate in circulatie si apoi la 5.000, pentru a obtine valoarea unitatii de valoare a certificatelor de proprietate emise de Fondul Proprietatii Private.
    1.8. Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii Private trebuie sa stabileasca modalitatile de sustinere a cursului certificatelor de proprietate pe care le-a emis, in cadrul procesului de regularizare a pietei certificatelor de proprietate.
    Operatiunile de sustinere a cursului certificatelor de proprietate trebuie sa fie realizate conform procedurii de regularizare determinate de Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii si aprobata prin hotarire a Guvernului.

    ANEXA 5

                              EXERCITAREA
dreptului de control si de initiativa de catre detinatorii certificatelor de proprietate, conform prevederilor art. 21 lit. b) din lege

    1.1. Dreptul de control si de initiativa prevazut de Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 este exercitat de catre detinatorii certificatelor de proprietate numai daca acestia prezinta Fondului Proprietatii Private minimum 10.000 certificate de proprietate, in urmatoarele conditii:
    a) perioada de exercitare a dreptului este limitata la 30 de zile de la data publicarii bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, certificate de cenzori, precum si a raportului anual de activitate de catre respectivul Fond al Proprietatii Private;
    b) fiecare detinator de certificate de proprietate se poate prevala de cel mult 100 certificate de proprietate emise de respectivul Fond al Proprietatii Private;
    c) detinatorii certificatelor de proprietate care exercita dreptul de control si de initiativa au obligatia sa se identifice si sa depuna certificatele de proprietate, in depozit, la respectivul Fond al Proprietatii Private;
    Fondul Proprietatii Private elibereaza o recipisa de depozit, care este utilizata numai pentru exercitarea dreptului de control si initiativa si pentru restituirea certificatelor de proprietate la expirarea perioadei de examinare a cererilor.
    1.2. Exercitarea dreptului de control si de initiativa se efectueaza dupa urmatoarele reguli:
    a) propunerile sau cererile detinatorilor de certificate de proprietate se prezinta in termenele si conditiile prevazute la art. 1.1., serviciului competent al Fondului Proprietatii Private;
    b) propunerile sau cererile inregistrate conform lit. a) se transmit directiei generale competente a Fondului Proprietatii Private, pentru examinare si rezolvare;
    c) in situatia in care obiectul propunerilor sau cererilor depaseste competenta directiei generale, aceasta sesizeaza Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii Private, care are obligatia de a da un raspuns in termen de cel mult 60 de zile de la data prezentarii cererii serviciului prevazut la lit. a).
    1.3. Detinatorii certificatelor de proprietate, in situatia in care apreciaza ca raspunsul primit la propunerile si sesizarile efectuate este nesatisfacator, pot face contestatie la Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii pentru obtinerea unei decizii definitive.

    ANEXA 6

                              MODALITATEA
de aplicare a procedurii prevazute de art. 5.2. lit. b) din prezentul statut-cadru

    Detinatorii certificatelor de proprietate au posibilitatea de a beneficia de o reducere de 10% a pretului de cumparare a actiunilor societatilor comerciale care sint oferite spre vinzare de Fondul Proprietatii de stat, in cadrul ofertei publice de vinzare.
    1.1. Dreptul de reducere a pretului de cumparare a actiunilor societatilor comerciale oferit spre vinzare in cadrul unei oferte publice este exercitat potrivit deciziei Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii de Stat, care stabileste, de la caz la caz, numarul de actiuni pentru fiecare oferta publica de vinzare, care sint vindute cu aceasta reducere.
    1.2. Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat stabileste conditiile de exercitare a dreptului de reducere a pretului de cumparare a actiunilor societatilor comerciale, in cadrul ofertei publice de vinzare, cu respectarea urmatoarelor dispozitii:
    a) dreptul la reducerea pretului de cumparare a actiunilor Fondului Proprietatii de Stat se exercita pentru o suma corespunzatoare valorii a cel mult zece certificate de proprietate pentru fiecare detinator de certificate de proprietate si pentru fiecare oferta publica de vinzare; valoarea certificatului de proprietate care se ia in calcul, in acest scop, este ultima valoare publicata de catre Fondul Proprietatii Private, care a emis respectivele certificate de proprietate;
    b) publicarea numarului actiunilor care se vind si care pot fi achizitionate cu reducere de pret;
    c) detinatorii certificatelor de proprietate trebuie sa depuna certificatele de proprietate pentru care isi exercita dreptul de a cumpara actiuni cu reducere de pret, in depozit, pe linga Fondul Proprietatii Private care organizeaza oferta publica de vinzare;
    d) Fondul Proprietatii Private care organizeaza oferta publica de vinzare inregistreaza intr-un registru special cererile prezentate de detinatorii certificatelor de proprietate care au fost depuse in depozit; detinatorii certificatelor de proprietate primesc, in acest sens, o recipisa de depozit;
    e) in cazul in care exista o diferenta intre oferta si cererea de cumparare de actiuni ale societatilor comerciale cu reducere de pret, ajustarea ofertei si a cererii se efectueaza potrivit unei proceduri de atribuire conforme practicii pietei internationale de capitaluri, respectiv pe baza unei reduceri forfetare a cererii sau pe baza unei proceduri de tragere la sorti;
    f) lista detinatorilor certificatelor de proprietate care beneficiaza de dreptul de a cumpara actiuni ale societatilor comerciale cu reducere de pret trebuie sa fie publicata de Fondul Proprietatii Private care a organizat oferta publica de vinzare;
    g) actiunile societatilor comerciale sint atribuite de catre Fondul Proprietatii Private care a organizat oferta publica de vinzare contra platii pretului cu luarea in calcul a reducerii de pret acordate, iar certificatele de proprietate sint restituite detinatorilor in baza recipisei de depozit.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 10/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 10 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu