Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 904 din 25 iulie 2006

pentru aprobarea Normelor referitoare la implementarea regulilor de buna practica in desfasurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 671 din 4 august 2006Având în vedere prevederile titlului XVII „Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice nr. E.N. 2.399 din 25 iulie 2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele referitoare la implementarea regulilor de bună practică în desfăşurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman,potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.  -  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 28 iulie 2006, dată la care se abrogă orice dispoziţie contrară.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Normele   prevăzute   la   art.   1   transpun   Directiva 2001/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind armonizarea legislaţiei, reglementărilor şi măsurilor administrative ale statelor membre, referitoare la implementarea regulilor de bună practică în desfăşurarea studiilor clinice efectuate pe medicamente de uz uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 121 din 1 mai 2001.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXĂ

NORME

referitoare la implementarea regulilor de bună practică în desfăşurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman

CAPITOLUL I

Introducere

Art. 1. - Prezentele norme transpun Directiva 2001/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind armonizarea legislaţiei, reglementărilor şi măsurilor administrative ale statelor membre, referitoare la implementarea regulilor de bună practică în desfăşurarea studiilor clinice efectuate pe medicamente de uz uman1).

CAPITOLUL II

Principii generale

Art. 2. - Art. 702 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prevede ca cererea de autorizare de punere pe piaţă a unui medicament să fie însoţită de o documentaţie care să conţină informaţiile şi documentele referitoare la rezultatele studiilor clinice efectuate cu acest medicament, care trebuie să fie transmise în conformitate cu Normele şi protocoalele analitice, farmacotoxicologice şi clinice referitoare la testarea medicamentelor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 906/2006.

Art. 3. - (1) Principiile de bază recunoscute pentru desfăşurarea studiilor clinice la om se bazează pe protecţia drepturilor omului şi a demnităţii umane, vizând aplicarea în domeniul medicinei şi biologiei, aşa cum este specificat, de exemplu, în versiunea din 1996 a Declaraţiei de la Helsinki.

(2) Protecţia participanţilor la un studiu clinic este asigurată printr-o evaluare a riscurilor bazată pe rezultatele testelor toxicologice prealabile oricărui studiu clinic, prin controlul exercitat de comisiile de etică şi de Agenţia Naţională a Medicamentului, precum şi prin regulile de protecţie a datelor personale.

Art. 4. - (1) Trebuie protejate în special persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime consimţământul legal în cunoştinţă de cauză pentru participarea la studiile clinice.

(2)   Agenţia Naţională a Medicamentului stabileşte reglementări in acest sens.

(3)   Asemenea persoane nu pot fi incluse în studii clinice, dacă aceleaşi rezultate se pot obţine folosindu-se persoane capabile să îşi exprime consimţământul în cunoştinţă de cauză.

(4)  In mod normal, aceste persoane nu trebuie să fie incluse în studii clinice decât dacă există speranţa că administrarea medicamentului i-ar aduce pacientului un beneficiu direct mai mare decât riscurile la care este expus prin experiment.

(5)   In acelaşi timp este indispensabilă realizarea de studii clinice în care sunt implicaţi copii, pentru a se îmbunătăţi tratamentele existente pentru aceştia.

(6)  Copiii constituie o populaţie vulnerabilă care prezintă diferenţe de dezvoltare psihologică şi fiziologică faţă de adulţi, de aceea este foarte importantă şi în beneficiul lor cercetarea legată de vârstă şi de dezvoltare.

(7)  Medicamentele destinate copiilor, inclusiv vaccinurile, trebuie să fie testate în mod ştiinţific înainte de a fi utilizate în terapeutică; acest lucru nu se poate realiza decât prin asigurarea că medicamentele care ar putea avea o valoare clinică importantă la copii sunt studiate integral.

(8)   Studiile clinice cerute în acest scop trebuie să fie efectuate protejându-se subiecţii în mod optim; este deci necesar să se impună criterii' de protecţie a copiilor în timpul studiilor clinice.

Art. 5. - (1) In cazul celorlalte persoane incapabile să îşi exprime consimţământul legal în cunoştinţă de cauză, cum ar fi persoanele care suferă de demenţă, pacienţii supuşi unui tratament psihiatric etc, includerea lor în studii clinice trebuie să pornească de la o bază chiar şi mai restrictivă.

(2)  Medicamentele testate nu pot fi administrate acestor persoane decât dacă există motive să se creadă că rezultatul va fi un beneficiu direct pentru pacient mai mare decât riscurile posibile.

(3)     Pe de altă parte, în asemenea cazuri, consimţământul scris al reprezentantului legal al pacientului, dat împreună cu medicul pacientului, este indispensabil înainte de participarea la oricare studiu clinic.

Art. 6. - Noţiunea de reprezentant legal poate include persoane fizice sau juridice, o autoritate şi/sau un organism prevăzute de legislaţia naţională în vigoare (Codul familiei, modificat prin Legea nr. 59/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 26 iulie 1993, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 8 august 2002, cu modificările ulterioare).

Art. 7. - (1) Pentru a asigura o protecţie optimă a sănătăţii, nu vor fi efectuate în România teste (analize) depăşite sau repetitive.

(2) Armonizarea cerinţelor tehnice aplicabile în dezvoltarea medicamentelor trebuie să se desfăşoare, în consecinţă, într-un cadru potrivit, în special cel oferit de Conferinţa Internaţională pentru Armonizare.

Art. 8. - In cazul desfăşurării unui studiu clinic în România, Agenţia Naţională â Medicamentului trebuie să dispună de informaţii privind conţinutul, începutul şi terminarea studiului; în cazul unui studiu multicentric, este necesar ca toate autorităţile implicate să aibă acces la aceleaşi informaţii, cu respectarea regulilor privind confideriţialitatea.

Art. 9. - (1) Studiile clinice reprezintă o activitate complexă, în general cu o durată de unul sau mai mulţi ani, implicând de obicei numeroşi participanţi şi mai multe locuri de investigaţie, frecvent răspândite pe teritoriul mai multor ţări.

1) JO nr. L 121 din 1 mai 2001, p. 34.

(2) De aceea sunt necesare simplificarea şi armonizarea prevederilor administrative referitoare la aceste studii, prin stabilirea unei proceduri clare şi transparente şi prin crearea condiţiilor propice unei coordonări eficace a acestor studii clinice intre autorităţile interesate.

Art. 10. - Este necesar ca Regulile de bună practică de fabricaţie (BPF) să fie aplicate medicamentelor pentru investigaţie clinică.

Art. 11. - Trebuie stabilite prevederi speciale pentru etichetarea medicamentelor pentru investigaţie clinică.

Art. 12. - (1) Studiile clinice necomerciale realizate de către cercetători fără participarea industriei farmaceutice pot fi folositoare pacienţilor incluşi.

(2)  De aceea, prezentele norme trebuie să ţină cont de situaţia specială a studiilor a căror concepţie nu implică manevre speciale de fabricaţie sau ambalare, dacă aceste studii sunt efectuate cu medicamente care au autorizaţie de punere pe piaţă şi sunt fabricate ori importate în conformitate cu prevederile titlului XVII „Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 şi dacă în acestea sunt incluşi pacienţi prezentând aceleaşi caracteristici cu cele specificate în autorizaţia de punere pe piaţă.

(3)   Etichetarea medicamentelor pentru investigaţie clinică, destinate acestui tip de studii, trebuie reglementată prin prevederi simplificate, cuprinse în anexa nr. 11 la Regulile de bună practică de fabricaţie pentru produsele medicamentoase, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.058/2003, anexă referitoare la fabricaţia produselor medicamentoase pentru investigaţie clinică.

Art. 13. - Verificarea respectării Regulilor de bună practică în studiul clinic, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.236/2004, şi controlul datelor, informaţiilor şi documentelor, în scopul confirmării faptului că au fost corect generate, înregistrate şi raportate, sunt indispensabile pentru a se justifica participarea subiecţilor umani la studiile clinice.

Art. 14. - (1) Este necesar ca participanţii la studiu să consimtă ca informaţiile personale care îi privesc să fie examinate în cursul inspecţiilor de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi de persoanele autorizate în acest scop.

(2) Informaţiile personale vor fi tratate ca date strict confidenţiale şi nu vor fi făcute publice.

Art. 15. - Prezentele norme se aplică fără să contravină prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, şi ale Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003.

Art. 16. - Este, de asemenea, necesar să existe prevederi referitoare la monitorizarea reacţiilor adverse care se produc în cursul studiilor clinice, care trebuie să fie efectuată prin respectarea măsurilor de supraveghere a medicamentelor prevăzute în titlul XVII „Medicamentul" din Legea nr. 95/2006, în scopul garantării opririi imediate a oricărui studiu clinic care comportă un nivel de risc inacceptabil.

CAPITOLUL III

Domeniu de aplicare

Art. 17. - (1) Prezentele norme stabilesc prevederi specifice referitoare la desfăşurarea studiilor clinice, inclusiv a studiilor multicentrice, efectuate pe fiinţe umane folosindu-se medicamente, aşa cum sunt definite la art. 695 din Legea nr. 95/2006, în special în ceea ce priveşte aplicarea Regulilor de bună practică în studiul clinic.

(2) Prezentele norme nu se aplică studiilor nonintervenţionale.

Art. 18. - (1) Regulile de bună practică în studiul clinic constituie un ansamblu de cerinţe de calitate în domeniile etic şi ştiinţific, recunoscute pe plan internaţional, care trebuie respectate în cursul planificării, execuţiei, înregistrării şi raportării studiilor clinice la om.

(2) Respectarea acestor reguli garantează protejarea drepturilor, siguranţei si confortului participanţilor la studii clinice, precum şi credibilitatea rezultatelor studiilor clinice.

Art. 19. - Agenţia Naţională a Medicamentului trebuie să adopte principiile de bună practică în studiul clinic şi ghiduri detaliate referitoare la regulile de bună practică de fabricaţie în conformitate cu aceste principii şi, dacă este cazul, acestea vor fi revizuite pentru a se ţine cont de progresele ştiinţifice şi tehnice.

Art. 20. - Toate studiile clinice, inclusiv studiile de biodisponibilitate şi bioechivalenţă, trebuie să fie concepute, executate şi raportate conform Regulilor de bună practică în studiul clinic.

CAPITOLUL IV

Definiţii

Art. 21. - In cadrul prezentelor norme se aplică următoarele definiţii:

a)   studiu clinic - orice investigaţie efectuată asupra subiecţilor umani pentru a descoperi sau a confirma efectele clinice, farmacologice şi/sau alte efecte farmacodinamice ale unuia ori mai multor medicamente pentru investigaţie clinică şi/sau pentru a identifica orice reacţie adversă ia unul ori mai multe medicamente pentru investigaţie clinică şi/sau pentru a studia absorbţia, distribuţia, metabolismul şi eliminarea unuia ori mai multor medicamente pentru investigaţie clinică în vederea evaluării siguranţei şi/sau eficacităţii lor; sunt incluse studiile clinice realizate într-un centru unic ori în centre multiple, în una sau mai multe ţări;

b)  studiu clinic multicentric - studiul clinic efectuat după un singur protocol, dar în mai mult decât un singur centru şi deci de către mai mult decât un singur investigator, centrele în care se efectuează studiul putând să se găsească numai în România sau în mai multe ţări;

c)   studiu nonintervenţional - studiul în cadrul căruia medicamentul sau medicamentele sunt prescrise în mod obişnuit în concordanţă cu termenii autorizaţiei de punere pe piaţă; folosirea pentru pacient a unei strategii terapeutice date nu este fixată dinainte printr-un protocol de studiu, ci se supune practicii curente, iar decizia de a prescrie medicamentul este în mod clar separată de aceea de a include pacientul în studiu; nu trebuie aplicată pacienţilor nicio procedură suplimentară de diagnostic sau de supraveghere, iar pentru analiza datelor culese sunt folosite metode epidemiologice;

d)   medicament pentru investigaţie clinică - forma farmaceutică a unei substanţe active sau placebo, care se testează ori se utilizează că referinţă într-un studiu clinic, inclusiv medicamentele având deja autorizaţie de punere pe piaţă, dar care sunt utilizate, prezentate sau ambalate diferit in raport cu forma autorizată ori care sunt utilizate pentru o indicaţie neautorizată sau în vederea obţinerii de informaţii mai ample asupra formei autorizate;

e)   sponsor - persoană, instituţie sau organizaţie responsabilă de iniţierea, managementul şi/sau finanţarea unui studiu clinic;

f)   investigator - un medic sau o persoană care exercită o profesiune agreată în România în vederea desfăşurării studiilor clinice, pe baza cunoştinţelor ştiinţifice şi a experienţei în domeniul îngrijirii pacienţilor pe care le necesită aceasta; investigatorul este responsabil de desfăşurarea studiului clinic într-un centru, iar dacă într-un centru studiul este realizat de o echipă, investigatorul este conducătorul echipei şi poate fi numit investigator principal;

g)   broşura investigatorului - ansamblu de date clinice sau nonclinice privind medicamentul ori medicamentele pentru investigaţie clinică şi care sunt relevante pentru studiul efectului acestor medicamente la om;

h) protocol - document care descrie obiectivul/obiectivele, concepţia, metodologia, aspectele statistice şi organizarea studiului; termenul protocol acoperă protocolul, versiunile sale succesive şi amendamentele la acesta;

i) subiect - persoană care participă la un studiu clinic, fie că primeşte medicamentul pentru investigaţie clinică, fie că are rol de martor;

j) consimţământul exprimat în cunoştinţă de cauză - decizia, care trebuie să fie scrisă, datata şi semnată, de a participa la un studiu clinic, luată de bunăvoie şi după ce au fost primite toate informaţiile necesare despre natura, semnificaţia, consecinţele şi riscurile posibile, precum şi documentaţia necesară de către o persoană capabilă să îşi dea consimţământul sau, dacă este vorba despre b persoană care nu este în măsură să o facă, de către reprezentantul său legal; dacă persoana implicată nu este capabilă să scrie, ea poate să îşi dea, în cazuri excepţionale prevăzute de legislaţia naţională, consimţământul verbal în prezenţa a cel puţin unui martor;

k) comisie de etică - organ independent, compus din profesionişti din domeniul sănătăţii şi din membri care nu sunt medici, însărcinat cu protejarea drepturilor, siguranţei şi stării de bine a participanţilor la un studiu şi cu asigurarea publicului cu privire la această protecţie, în special prin formularea unei opinii asupra protocolului studiului, aptitudinilor investigatorilor şi adecvării facilităţilor, precum şi asupra metodelor şi documentelor care ar trebui utilizate pentru informarea participanţilor la studiu, în vederea obţinerii consimţământului lor exprimat în cunoştinţă de cauză;

l) inspecţie - activitate desfăşurată de Agenţia Naţională a Medicamentului, care constă în verificarea oficială a documentelor, facilităţilor, înregistrărilor, sistemelor de asigurare a calităţii şi a oricărui alt element care, în opinia Agenţiei Naţionale a Medicamentului, are legătură cu studiul clinic şi care poate să aibă loc în centrul unde se desfăşoară studiul, în localurile sponsorului şi/sau ale organizaţiei de cercetare prin contract sau în oricare altă locaţie unde Agenţia Naţională a Medicamentului consideră necesară o inspecţie;

m) eveniment advers - orice manifestare nocivă apărută la un pacient sau participant la un studiu clinic, căruia i s-a administrat un medicament şi care nu are neapărat legătură cauzală cu acest tratament;

n) reacţie adversă - orice răspuns nociv şi nedorit la un medicament pentru investigaţie clinică, oricare ar fi doza administrată;

o) eveniment advers grav sau reacţie adversă gravă - orice eveniment sau reacţie adversă care, oricare ar fi doza, cauzează moartea, pune în pericol viaţa participantului, necesită o spitalizare sau o prelungire a spitalizării, provoacă o dizabilitate ori o incapacitate, importante sau durabile, ori provoacă o anomalie sau o malformaţie congenitală;

p) reacţie adversă neaşteptată - o reacţie adversă a cărei natură sau gravitate nu concordă cu informaţiile despre medicament, de exemplu broşura investigatorului pentru un medicament pentru investigaţie clinică neautorizat ori rezumatul caracteristicilor produsului în cazul unui medicament autorizat.

CAPITOLUL V

Protecţia subiecţilor studiului clinic

Art. 22. - Agenţia Naţională a Medicamentului trebuie să elaboreze reguli detaliate în vederea protejării de abuzuri a persoanelor care sunt incapabile să îşi exprime consimţământul în cunoştinţă de cauză.

Art. 23. - Un studiu clinic poate fi început numai dacă:

a)   riscurile   şi   inconvenientele   previzibile   au   fost apreciate comparativ cu beneficiul anticipat pentru subiectul studiului şi pentru alţi pacienţi actuali şi viitori; un studiu clinic poate să înceapă numai în cazul în care comisia de etică şi Agenţia Naţională a Medicamentului au ajuns la concluzia că beneficiile anticipate pe plan terapeutic şi în domeniul sănătăţii publice justifică riscurile şi poate fi continuat numai dacă respectarea acestei exigenţe este monitorizată permanent;

b)   subiectul studiului sau, atunci când acesta nu este capabil să îşi exprime consimţământul în cunoştinţă de cauză, reprezentantul său legal a avut posibilitatea ca, urmare a unei discuţii prealabile cu investigatorul ori cu un membru al echipei de investigare, să înţeleagă obiectivele, riscurile şi inconvenientele studiului, precum şi condiţiile în care acesta va fi efectuat şi, de asemenea, ă fost informat asupra drepturilor sale de a se retrage din studiu în orice moment;

c)   sunt garantate drepturile participantului la integritate fizică şi mintală, la intimitate şi la protecţia datelor care îl vizează, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 46/2003;

d)  subiectul studiului sau, dacă acesta nu este capabil să îşi exprime consimţământul în cunoştinţă de cauză, reprezentantul său legal şi-a dat consimţământul scris după ce a fost informat despre natura, amploarea, consecinţele şi riscurile studiului clinic; în cazuri excepţionale, prevăzute de legislaţia naţională, dacă persoana respectivă nu este capabilă să scrie, îşi exprimă consimţământul verbal în prezenţa a cel puţin unui martor;

e)   subiectul poate să se retragă din studiul clinic în orice moment, prin revocarea consimţământului scris şi fără a avea de suferit vreun prejudiciu ca urmare a acestui fapt;

f)  s-au luat măsuri ca asigurarea sau compensarea să acopere răspunderea investigatorului şi a sponsorului.

Art. 24. - Ingrijirile medicale acordate subiecţilor şi deciziile medicale luate cu privire la aceştia sunt responsabilitatea unui medic calificat corespunzător.

Art. 25. - Subiectul trebuie pus în legătură cu un punct de contact de unde poate obţine informaţii mai ample.

CAPITOLUL VI

Studii clinice pe minori

Art. 26. - In plus faţă de oricare altă restricţie pertinentă, un studiu clinic pe minori nu poate fi întreprins decât dacă:

a)  a fost obţinut consimţământul în cunoştinţă de cauză al părinţilor sau al reprezentantului legal; acest consimţământ trebuie să exprime voinţa prezumată a minorului şi poate fi retras în orice moment, fără ca acesta să aibă de suferit;

b)   minorul a primit informaţii, în funcţie de capacitatea sa de înţelegere, din partea unui personal medico-sanitar cu experienţă în lucrul cu minorii, cu privire la studiu, riscuri şi beneficii;

c)  dorinţa explicită a unui minor, capabil să îşi formeze o opinie şi să evalueze aceste informaţii, de a refuza să participe la studiul clinic sau de a se retrage în orice moment, este luată în considerare de către investigator ori, acolo unde este cazul, de către investigatorul principal;

d)   nu se acordă niciun stimulent sau avantaj financiar în afară de compensaţii;

e)   se obţin din studiul clinic anumite beneficii directe pentru grupul de pacienţi şi numai în cazul în care aceste cercetări sunt esenţiale pentru validarea datelor obţinute prin studii clinice asupra unor persoane capabile să îşi exprime consimţământul în cunoştinţă de cauză sau prin alte metode de cercetare; pe lângă aceasta, astfel de cercetări trebuie să fie legate direct de o situaţie clinică a minorului respectiv ori să fie de aşa natură încât să se poată efectua numai pe minori;

f)  au fost urmate ghidurile ştiinţifice corespunzătoare ale Agenţiei Naţionale a Medicamentului;

g) a fost astfel conceput încât să reducă la minimum durerea, disconfortul, teama şi orice alt risc previzibil legat de boală şi de nivelul de dezvoltare; atât pragul de risc, cât şi nivelul de afectare trebuie să fie definite în mod expres şi monitorizate constant;

h) protocolul a fost adoptat de o comisie de etică cu competenţe în pediatrie sau după consultarea pe probleme clinice, etice şi psihosociale în domeniul pediatriei;

i) interesele pacientului primează întotdeauna asupra celor ale ştiinţei şi societăţii.

CAPITOLUL VII

Studii clinice efectuate asupra persoanelor majore cu incapacitate care nu sunt în măsură să îşi exprime consimţământul legal în cunoştinţă de cauză

Art. 27. - (1) Toate cerinţele relevante enumerate pentru persoanele capabile să îşi exprime consimţământul legal în cunoştinţă de cauză se aplică şi persoanelor care nu sunt în măsură să îşi exprime un astfel de consimţământ, denumite în continuare persoane majore cu incapacitate.

(2) In afară de aceste cerinţe, participarea la un studiu clinic a persoanelor majore cu incapacitate, care nu şi-au exprimat sau au refuzat să îşi exprime consimţământul în cunoştinţă de cauză înainte de instalarea incapacităţii, nu este posibilă decât dacă:

a)  a fost obţinut consimţământul în cunoştinţă de cauză al reprezentantului legal; acest consimţământ trebuie să exprime voinţa prezumată a pacientului şi poate fi anulat în orice moment, fără ca acesta să aibă de suferit;

b)   persoana care nu este în măsură să îşi exprime consimţământul legal în cunoştinţă de cauza a primit informaţii, în funcţie de capacitatea sa de înţelegere, cu privire la studiu, riscuri şi beneficii;

c)   dorinţa explicită a unui subiect, capabil să îşi formeze o opinie şi să evalueze aceste informaţii, de a refuza să participe la studiul clinic sau de a se retrage în orice moment, este luată în considerare de către investigator ori, acolo unde este cazul, de către investigatorul principal;

d)   nu se acordă niciun stimulent sau avantaj financiar în afară de compensaţii;

e)   asemenea cercetări sunt esenţiale pentru validarea datelor obţinute în studii clinice asupra unor persoane capabile sa îşi exprime consimţământul în cunoştinţă de cauză sau prin alte metode de cercetare şi se raportează direct la o condiţie clinică ce pune în pericol viaţa ori determină debilitatea de care suferă persoana majoră cu incapacitate în cauză;

f)   studiile clinice au fost astfel concepute încât să reducă la minimum durerea, disconfortul, teama şi orice alt risc previzibil legat de boală şi de nivelul de dezvoltare; atât pragul de risc, cât şi nivelul de afectare trebuie să fie definite în mod expres şi monitorizate constant;

g)   protocolul a fost adoptat de o comisie de etică cu competenţe în ceea ce priveşte boala şi populaţia în cauză sau după consultarea pe probleme clinice, etice şi psihosociale legate de boala şi populaţia în cauză;

h) interesele pacientului primează întotdeauna asupra celor ale ştiinţei şi societăţii;

i) există speranţa justificată că administrarea medicamentului care trebuie testat oferă un beneficiu mai mare decât riscul pentru pacientul în cauză sau nu prezintă niciun risc.

CAPITOLUL VIII

Comisia de etică

Art. 28. - (1) In vederea punerii în practică a studiilor clinice vor fi înfiinţate şi făcute funcţionale comisii de etică.

(2) Comisia de etica are obligaţia de a-şi formula opinia înaintea începerii oricărui studiu clinic pentru care a fost solicitată.

(3) Comisia de etică îşi formulează opinia ţinând cont în special de următoarele elemente:

a)  relevanţa studiului clinic şi proiectul acestuia;

b)  o evaluare satisfăcătoare atât a beneficiilor anticipate, cât şi a riscurilor, aşa cum este prevăzut în art. 23 lit. a), precum şi justificarea concluziilor;

c)  protocolul;

d)    calificarea adecvată a investigatorului şi a personalului ajutător;

e)  broşura investigatorului;

f)  calitatea facilităţilor;

g)   caracterul adecvat şi complet al informaţiilor care trebuie furnizate, precum şi procedura de urmat pentru obţinerea consimţământului exprimat în cunoştinţă de cauză; este necesară, de asemenea, justificarea cercetării la persoane incapabile să îşi exprime consimţământul în cunoştinţă de cauză conform dispoziţiilor cap. IV;

h) prevederea de indemnizaţii sau compensaţii cu caracter reparatoriu în caz de prejudicii sau deces, imputabile studiului clinic;

i) orice asigurare sau indemnizaţie care acoperă responsabilitatea investigatorului şi a sponsorului;

j) sumele şi, atunci când este cazul, modalităţile de retribuire sau compensare a investigatorilor şi subiecţilor studiului clinic şi elementele relevante ale oricărui contract prevăzut între sponsor şi locul studiului;

k) modalităţile de recrutare a subiecţilor.

Art. 29. - Comisia de etică dispune de un termen maxim de 60 de zile de la data primirii cererii în forma corectă şi corespunzătoare, pentru a-şi comunica opinia motivată solicitantului, precum şi Agenţiei Naţionale a Medicamentului.

Art. 30. - (1) In timpul perioadei de examinare a cererii, comisia de etică nu poate formula decât o singură cerere pentru informaţii suplimentare la informaţiile deja furnizate de solicitant.

(2) Termenul prevăzut la art. 29 este suspendat până la primirea informaţiilor suplimentare.

Art. 31. - (1) Nu poate fi acordată nicio prelungire a perioadei de 60 de zile la care se face referire la art. 29 decât în cazul unor studii care implică medicamente pentru terapie genică şi terapie celulară somatică sau medicamente care conţin organisme modificate genetic. In acest caz poate fi acordată o prelungire de maximum 30 de zile.

(2)  Pentru aceste medicamente, perioada de 90 de zile poate fi prelungită cu 90 de zile suplimentare în cazul în care se consultă un grup sau un comitet de experţi.

(3)  Nu există limitare a termenului de autorizare pentru terapia celulară xenogenică.

CAPITOLUL IX

Opinia unică

Art. 32. - Pentru studiile clinice multicentrice limitate la teritoriul României, Agenţia Naţională a Medicamentului trebuie să stabilească o procedură care prevede, indiferent de numărul comisiilor de etică, formularea unei opinii unice pentru România.

Art. 33. - In cazul unor studii clinice multicentrice efectuate simultan în mai multe ţări, se formulează câte o singură opinie pentru fiecare ţara implicată în studiul clinic respectiv.

CAPITOLUL X

Ghiduri detaliate

Art. 34. - (1) Agenţia Naţională a Medicamentului participă la consultările organizate de Comisia Europeană pentru elaborarea unor ghiduri detaliate cu privire la formularul de cerere şi documentaţia care trebuie prezentată în vederea solicitării opiniei comisiei de etică, în special în ceea ce priveşte informaţiile oferite subiecţilor,precum şi măsurile adecvate pentru asigurarea protecţiei datelor personale.

(2) Agenţia Naţională a Medicamentului publică ghidurile prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL XI

Inceperea unui studiu clinic

Art. 35. - Agenţia Naţională a Medicamentului trebuie să ia măsurile necesare pentru ca începerea unui studiu clinic să se facă urmându-se procedura prevăzută de prezentul capitol.

Art. 36. - (1) Sponsorul nu poate începe un studiu clinic decât după emiterea unei opinii favorabile de către comisia de etică şi dacă Agenţia Naţională a Medicamentului nu a transmis sponsorului obiecţii motivate.

(2) Procedurile care vizează luarea acestor decizii pot să se deruleze în paralel, conform opţiunii sponsorului.

Art. 37. - Inainte de începerea oricărui studiu clinic, sponsorul este obligat să prezinte Agenţiei Naţionale a Medicamentului o cerere de autorizare într-o formă corectă şi corespunzătoare, prin care să îşi exprime intenţia de a desfăşura studiul clinic.

Art. 38. - (1) Dacă Agenţia Naţională a Medicamentului semnalează sponsorului că are obiecţii motivate, sponsorul poate, o singură dată, să modifice conţinutul cererii menţionate la art. 37 pentru a putea lua în considerare obiecţiile care i-au fost semnalate.

(2) Dacă sponsorul nu reuşeşte să modifice corespunzător cererea, aceasta va fi considerată respinsă şi studiul clinic nu poate începe.

Art. 39. - (1) Examinarea unei cereri de autorizare în formă corectă şi corespunzătoare de către Agenţia Naţională a Medicamentului, aşa cum se prevede la art.' 37, trebuie să fie terminată cât mai repede posibil, fără a depăşi 60 de zile.

(2) Agenţia Naţională a Medicamentului poate totuşi să informeze sponsorul înainte de sfârşitul acestei perioade că nu are motive să nu accepte studiul.

Art. 40. - (1) Nu poate fi acordată nicio altă prelungire a intervalului, cu excepţia studiilor clinice care implică medicamentele enumerate la art. 42, pentru care poate fi acordată o prelungire de maximum 30 de zile.

(2)  Pentru aceste medicamente, perioada de 90 de zile poate fi prelungită cu 90 de zile suplimentare în cazul în care se consultă un grup sau un comitet de experţi.

(3)  Nu există limitare a termenului de autorizare pentru terapia celulară xenogenică.

Art. 41. - Fără să se contravina celor cuprinse în art. 42, poate fi cerută o autorizaţie scrisă înaintea începerii studiilor clinice pentru medicamente care nu au autorizaţie de punere pe piaţă conform titlului XVII „Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 şi care sunt obţinute prin tehnologia ADN recombinat, expresia controlată a genelor care codifică proteine biologic active în celulele procariote şi eucariote, inclusiv în celule transformate de mamifere, metode cu anticorpi monoclonali, precum şi pentru alte medicamente cu caracteristici speciale, ca de exemplu medicamente ale căror substanţe active sunt produse biologice de origine umană sau animală ori care conţin componente biologice de origine umană sau animală ori a căror fabricaţie necesită asemenea componente.

Art. 42. - (1) Autorizaţia scrisă este necesară înaintea începerii studiilor clinice care implică medicamente pentru terapie genică, terapie celulară somatică, inclusiv pentru terapie celulară xenogenică, precum şi pentru toate medicamentele care conţin organisme modificate genetic.

(2) Nu poate fi realizat niciun studiu pentru terapie genetică care are ca rezultat modificarea identităţii genetice a subiectului studiului.

Art. 43. - Această autorizaţie trebuie emisă fără să contravina prevederilor legislaţiei naţionale cu privire la utilizarea restrânsă a microorganismelor modificate genetic şi  la diseminarea voluntară de organisme  modificate genetic în mediul înconjurător.

Art. 44. - (1) Agenţia Naţională a Medicamentului participă la consultările organizate de Comisia Europeană pentru publicarea unor ghiduri detaliate cu privire la:

a)  formularul şi conţinutul cererii la care se face referire la art. 37, precum şi documentaţia care trebuie prezentată în sprijinul acestei cereri, care trebuie să justifice calitatea şi fabricaţia medicamentului pentru investigaţie clinică, testele toxicologice şi farmacologice, protocolul şi informaţiile clinice referitoare la medicamentul pentru investigaţie clinică, în special broşura investigatorului;

b)   prezentarea şi conţinutul propunerii de amendament la care se face referire la art. 45 lit. a), referitoare la amendamentele substanţiale aduse protocolului;

c)  declaraţia privind închiderea studiului clinic.

(2) Agenţia Naţională a Medicamentului publică ghidurile prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL XII

Desfăşurarea unui studiu clinic

Art. 45. - Desfăşurarea unui studiu clinic poate fi modificată respectându-se următoarele proceduri:

a)   după începerea studiului clinic, sponsorul poate să facă amendamente la protocol; atunci când aceste amendamente sunt importante şi de natură să aibă impact asupra siguranţei participanţilor sau să schimbe interpretarea documentelor ştiinţifice care vin în sprijinul desfăşurării studiului ori dacă sunt semnificative din oricare alt punct de vedere, sponsorul trebuie să transmită motivele şi conţinutul acestor amendamente la Agenţia Naţională a Medicamentului şi să informeze comisia sau comisiile de etică interesate, conform cap. VII şi X;

-   pe baza elementelor vizate la art. 28 alin. (3) şi în conformitate cu cap. IX, comisia de etică emite o opinie într-un interval maxim de 35 de zile de la data primirii amendamentului propus în formă corectă şi corespunzătoare; dacă această opinie nu este favorabila, sponsorul nu poate implementa amendamentul la protocol;

-  dacă opinia comisiei de etică este favorabilă şi dacă Agenţia Naţională a Medicamentului nu a emis obiecţii motivate faţă de aceste amendamente importante, sponsorul poate să continue desfăşurarea studiului clinic după protocolul amendat; în caz contrar, fie sponsorul ţine cont de aceste obiecţii şi adaptează în consecinţă amendamentul la protocolul respectiv, fie îşi retrage propunerea de amendament;

b)  fără să se contravina prevederilor lit. a) şi în funcţie de circumstanţe, în special în cazul apariţiei oricărui eveniment nou legat de desfăşurarea studiului sau de dezvoltarea medicamentului pentru investigaţie clinică atunci când este posibil ca acesta să pună în pericol siguranţa subiecţilor, sponsorul şi investigatorul sunt obligaţi să ia măsurile urgente adecvate, de siguranţă, pentru a proteja subiecţii de orice risc imediat; sponsorul trebuie să informeze fără întârziere Agenţia Naţională a Medicamentului despre aceste evenimente noi şi despre măsurile luate şi să se asigure şi de informarea simultană a comisiei de etică;

c)  în decurs de 90 de zile de la închiderea unui studiu clinic, sponsorul trebuie să anunţe Agenţia Naţională a Medicamentului, precum şi comisia de etică despre faptul că studiul a fost închis; dacă studiul trebuie închis mai devreme, acest interval este redus la 15 zile şi motivele trebuie clar explicate.

CAPITOLUL XIII

Suspendarea studiului sau încălcări ale prevederilor

Art. 46. - (1) Dacă Agenţia Naţională a Medicamentului are motive obiective să considere că nu mai sunt întrunite condiţiile cererii de autorizare vizate la art. 37 sau dacă deţine   informaţii   care   pun   la  îndoială  siguranţa  ori corectitudinea ştiinţifică a studiului clinic, aceasta poate să procedeze la suspendarea sau interzicerea studiului în cauză, jnformând sponsorul despre decizia sa.

(2) Inainte de a lua o astfel de decizie, cu excepţia cazurilor de risc iminent, Agenţia Naţională a Medicamentului cere opinia sponsorului şi/sau a investigatorului; această opinie trebuie să îi fie transmisă în termen de o săptămână; în acest caz, Agenţia Naţională a Medicamentului procedează la informarea imediată a celorlalte autorităţi competente; în cazul unui studiu multicentric care se desfăşoară în mai multe ţări, Agenţia Naţională a Medicamentului va anunţa şi comisia de etică despre decizia sa de suspendare sau interzicere a studiului, precum şi despre motivele deciziei respective.

Art. 47. - (1) Dacă Agenţia Naţională a Medicamentului are motive obiective să considere că sponsorul ori investigatorul sau oricare altă persoană implicată în studiu nu îşi mai îndeplineşte obligaţiile în conformitate cu prevederile legale, trebuie să informeze imediat persoana şi să indice măsurile pentru a remedia această situaţie.

(2) Agenţia Naţională a Medicamentului trebuie să informeze imediat comisia de etică şi celelalte autorităţi competente, dacă studiul este multicentric şi se desfăşoară în mai multe ţări, despre încălcarea prevederilor legale constatate şi măsurile de remediere care trebuie luate.

CAPITOLUL XIV

Fabricarea şi importul medicamentelor pentru investigaţie clinică

Art. 48. - (1) Agenţia Naţională a Medicamentului trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca fabricarea şi importul medicamentelor pentru investigaţie clinică să fie posibile numai pe baza deţinerii unei autorizaţii.

(2) In vederea obţinerii acestei autorizaţii, solicitantul şi ulterior deţinătorul autorizaţiei vor trebui să satisfacă prevederile titlului XVII „Medicamentul" din Legea nr. 95/2006.

Art. 49. - Agenţia Naţională a Medicamentului ia toate măsurile adecvate pentru ca deţinătorul autorizaţiei la care se face referire în art. 48 să dispună permanent şi continuu de cel puţin o persoană calificată, responsabila mai ales de executarea obligaţiilor specificate la art. 50, răspunzând condiţiilor prevăzute în Regulile de bună practică de fabricaţie pentru produse medicamentoase, aprobate prin hotărâre a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului.

Art. 50. - (1) Agenţia Naţională a Medicamentului va lua toate măsurile adecvate pentru ca persoana calificată la care se face referire în Regulile de bună practică de fabricaţie pentru produse medicamentoase, fără a se prejudicia relaţiile sale cu fabricantul sau cu importatorul, să aibă responsabilitatea de a asigura:

a)   în cazul medicamentelor pentru investigaţie clinică fabricate în România, că fiecare serie de medicament a fost fabricată şi controlată conform prevederilor Regulilor de bună practică de fabricaţie pentru produse medicamentoase, cu specificaţiile medicamentului şi cu informaţiile notificate în conformitate cu art. 37;

b)   în cazul medicamentelor pentru investigaţie clinică fabricate într-o ţară terţă, că fiecare serie de fabricaţie a fost fabricată şi controlată după reguli de bună practica de fabricaţie cel puţin echivalente cu cele prevăzute în Regulile de bună practică de fabricaţie pentru produse medicamentoase, conform specificaţiilor' medicamentului, şi că fiecare serie de fabricaţie a fost controlată conform informaţiilor notificate în conformitate cu art. 37;

c)  în cazul unui medicament pentru investigaţie clinică şi care este un medicament comparator provenind dintr-o ţară terţă şi care are o autorizaţie de punere pe piaţă, atunci când nu poate fi obţinută b documentaţie care să ateste că fiecare serie de fabricaţie a fost fabricată în condiţii cel puţin echivalente cu cele prevăzute de Regulile de    bună    practică    de    fabricaţie    pentru    produse medicamentoase la care s-a făcut referire anterior, că fiecare serie de fabricaţie a făcut obiectul tuturor analizelor, testelor sau verificărilor relevante şi necesare pentru a se confirma calitatea acestora în concordanţă cu informaţiile notificate în conformitate cu art. 37.

(2) In măsura în care prevederile alin. (1) lit. a), b) şi c) sunt îndeplinite, medicamentele pentru investigaţie clinica nu necesită alte verificări dacă sunt importate în România împreună cu certificatul de eliberare a seriei de către persoana calificată.

Art. 51. - Ghidurile detaliate cu privire la elementele care urmează a fi luate în considerare în timpul evaluării medicamentelor în vederea eliberării seriilor în România trebuie să fie elaborate în conformitate cu Regulile de bună practică de fabricaţie pentru produse medicamentoase şi în special cu anexa nr. 1 la acestea.

Art. 52. - (1) In toate cazurile, persoana calificată trebuie să ateste într-un registru sau document echivalent că fiecare serie de fabricaţie corespunde prevederilor prezentului capitol.

(2)   Registrul menţionat sau documentul echivalent trebuie ţinut la zi cu operaţiile desfăşurate şi pus la dispoziţie Agenţiei Naţionale a Medicamentului pentru o perioada de cel puţin 5 ani.

(3)   Prevederile art. 759 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 se aplică persoanei calificate şi în ceea ce priveşte medicamentele pentru investigaţie clinică.

CAPITOLUL XV

Etichetarea

Art. 53. - Informaţiile care trebuie să figureze în limba română pe ambalajul exterior al medicamentelor pentru investigaţie clinică sau, atunci când nu există ambalaj exterior, pe ambalajul primar se regăsesc în anexa nr. 11 la Regulile de bună practică de fabricaţie pentru produse medicamentoase, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.058/2003, anexă referitoare la fabricaţia produselor medicamentoase pentru investigaţie clinică.

Art. 54. - Pe lângă aceasta, Regulile de bună practică de fabricaţie pentru produse medicamentoase vor stabili prevederi adecvate în legătură cu etichetarea medicamentelor pentru investigaţie clinică destinate studiilor clinice având caracteristicile următoare:

a)   concepţia studiului nu cere procese speciale de fabricaţie sau ambalare;

b)   studiul este realizat cu medicamente care, în ţările implicate în acest studiu, au autorizaţie de punere pe piaţă în sensul titlului XVII „Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 şi sunt fabricate sau importate conform prevederilor din legea menţionată mai sus;

c)     pacienţii care participă la studiu prezintă caracteristicile care corespund indicaţiilor terapeutice precizate în autorizaţia de punere pe piaţă a medicamentului.

CAPITOLUL XVI

Verificarea conformităţii medicamentelor pentru investigaţie clinică cu Regulile de bună practică în studiul clinic şi cu Regulile de bună practică de fabricaţie pentru produse medicamentoase

Art. 55. - (1) Pentru a verifica respectarea prevederilor referitoare la Regulile de bună practică în studiul clinic şi la Regulile de bună practică de fabricaţie pentru produse medicamentoase, Agenţia Naţională a Medicamentului desemnează în acest scop inspectori însărcinaţi cu inspectarea locurilor implicate în desfăşurarea unui studiu clinic şi mai ales locul sau locurile unde se desfăşoară studiul clinic, locul de fabricaţie a medicamentului pentru investigaţie clinică, orice laborator de analiză folosit pentru studiul clinic şi/sau localurile sponsorului.

(2)   Agenţia Naţională a Medicamentului informează Agenţia Europeană a Medicamentului cu privire la aceste inspecţii; inspecţiile sunt efectuate în interesul Comunităţii Europene.

(3)   Agenţia Naţională a Medicamentului recunoaşte rezultatele inspecţiilor efectuate de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene.

(4)   Inspecţiile sunt coordonate de Agenţia Europeană a Medicamentului.

Art. 56. - (1) După inspecţie trebuie pregătit un raport de inspecţie.

(2) Acest raport trebuie pus la dispoziţie sponsorului, asigurându-se protecţie elementelor confidenţiale; raportul poate fi pus la dispoziţie celorlalte ţări implicate, dacă studiul este multicentric şi se desfăşoară în mai multe ţări, statelor membre ale Uniunii Europene, Agenţiei Europene a Medicamentului şi comisiei de etică, la cererea motivată a acestora.

Art. 57. - Agenţia Naţională a Medicamentului trebuie să publice ghiduri detaliate privind documentaţia referitoare la studiul clinic, care constituie dosarul de bază al studiului, metodele de arhivare, calificarea inspectorilor şi procedurile de inspecţie destinate verificării conformităţii studiului clinic în cauză cu prezentele norme.

CAPITOLUL XVII

Notificarea evenimentelor adverse

Art. 58. - (1) Investigatorul trebuie să anunţe imediat sponsorului toate evenimentele adverse grave, cu excepţia celor care sunt clasificate în protocol sau în broşura investigatorului în grupul celor care nu necesită o raportare imediată.

(2)   Raportarea imediată trebuie să fie urmată de rapoarte scrise detaliate.

(3)   In acest raport imediat, precum şi în rapoartele ulterioare subiecţii trebuie să fie identificaţi prin codul numeric unic al studiului.

Art. 59. - Evenimentele adverse şi/sau rezultatele analizelor anormale, definite în protocol ca fiind determinate pentru evaluarea siguranţei, trebuie să fie aduse la cunoştinţă sponsorului conform cerinţelor de raportare şi în funcţie de termenele specificate de protocol.

Art. 60. - In cazul raportării decesului unui subiect, investigatorul trebuie să comunice sponsorului şi comisiei de etică toate informaţiile suplimentare cerute.

Art. 61. - Sponsorul trebuie să păstreze înregistrări detaliate ale tuturor evenimentelor adverse care îi sunt aduse la cunoştinţă de investigator sau investigatori; aceste înregistrări trebuie să fie transmise ţărilor pe teritoriul cărora se desfăşoară studiul clinic, dacă acestea le cer.

CAPITOLUL XVIII

Notificarea reacţiilor adverse grave

Art. 62. - (1) Sponsorul trebuie să se asigure că toate informaţiile importante cu privire la reacţiile adverse grave neaşteptate suspectate, care produc moartea sau ameninţă viaţa, sunt înregistrate şi notificate cât mai repede posibil autorităţilor competente din toate ţările interesate, precum şi comisiei de etică, în maximum 1 zile din momentul în care sponsorul a luat cunoştinţă de acest caz, şi că informaţiile relevante ulterioare sunt apoi comunicate într-un nou interval de 8 zile.

(2)   Toate celelalte reacţii adverse grave neaşteptate suspectate trebuie să fie aduse la cunoştinţă autorităţilor competente interesate, precum şi comisiei de etică, cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care sponsorul a aflat întâia oară despre eveniment.

(3)   Agenţia Naţională a Medicamentului trebuie să se asigure că toate reacţiile adverse grave neaşteptate suspectate ale unui medicament pentru investigaţie clinică, care i-au fost aduse la cunoştinţă, sunt înregistrate.

(4) Sponsorul trebuie să îi informeze, de asemenea, pe toţi investigatorii.

Art. 63. - O dată pe an pe timpul întregii durate a studiului clinic, sponsorul trebuie să furnizeze Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi comisiei de etică o listă cu toate reacţiile adverse grave suspectate, survenite în această perioadă, precum şi un raport cu privire la siguranţa participanţilor.

Art. 64. - Agenţia Naţională a Medicamentului ia măsuri ca toate reacţiile adverse grave neaşteptate suspectate la un medicament pentru investigaţie clinică, aduse în atenţia sa, să fie introduse imediat într-o bază de date europeană la care au acces numai autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, Agenţia Europeană a Medicamentului şi Comisia Europeană.

CAPITOLUL XIX

Ghiduri cu privire la modul de raportare a reacţiilor adverse

Art. 65. - (1) La solicitarea Comisiei Europene, Agenţia Naţională a Medicamentului participă la elaborarea ghidurilor privitoare la colectarea, verificarea şi prezentarea rapoartelor asupra evenimentelor/reacţiilor adverse, precum şi a procedurilor de decodificare pentru reacţiile adverse grave neaşteptate.

(2) Agenţia Naţională a Medicamentului publică ghidurile prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL XX

Schimbul de informaţii cu Comunitatea Europeană

Art. 66. - (1) Agenţia Naţională a Medicamentului introduce într-o bază ele date europeană, accesibilă numai autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, Agenţiei Europene a Medicamentului şi Comisiei Europene, următoarele informaţii:

a)   extrase din cererea de autorizare prevăzută la art. 37;

b)  orice modificări ale cererii, conform art. 38;

c)   orice modificări ale protocolului, conform art. 45 lit. a);

d)  opinia favorabilă a comisiei de etică;

e)  declaraţia privind închiderea studiului clinic;

f)   o referire la inspecţiile efectuate cu privire la conformitatea cu buna practică clinică.

(2)   La solicitarea oricărui stat membru al Uniunii Europene, a Agenţiei Europene a Medicamentului sau a Comisiei Europene, Agenţia Naţională a Medicamentului va transmite orice alte informaţii suplimentare referitoare la studiul clinic în cauză, pe lângă cele deja introduse în baza de date europeană.

(3)   Agenţia Naţională a Medicamentului participă la consultările organizate de Comisia Europeană pentru elaborarea şi publicarea unor ghiduri detaliate referitoare la datele relevante care să fie introduse în baza de date europeană, care funcţionează cu sprijinul Agenţiei Europene a Medicamentului, precum şi la metodele de comunicare electronică a datelor. Ghidurile astfel elaborate vor asigura respectarea strictă a confidenţialităţii datelor.

(4)  Agenţia Naţională a Medicamentului publică ghidurile prevăzute la alin. (3).

CAPITOLUL XXI

Dispoziţii generale

Art. 67. - (1) Prezentele norme nu prejudiciază responsabilitatea civilă şi penală a sponsorului sau a investigatorului.

(2) In vederea acestui fapt, sponsorul sau un reprezentant legal al sponsorului trebuie să fie stabilit în România ori în Comunitatea Europeană.

Art. 68. - Medicamentele pentru investigaţie clinică şi, atunci când este cazul, dispozitivele utilizate pentru a le administra sau cele necesare conform protocolului studiului clinic sunt întotdeauna furnizate gratuit de către sponsor.

CAPITOLUL XXII

Adaptarea la progresul ştiinţific şi tehnic

Art. 69. - Prezentele norme trebuie să fie actualizate ori de câte ori este necesar pentru a fi adaptate la progresul ştiinţific şi tehnic.

CAPITOLUL XXIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 70. - Prevederile art. 64 şi 66 intră în vigoare în prima zi după aderarea României la Uniunea Europeană.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 904/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 904 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 904/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu