Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5563 din 07.10.2011

privind aprobarea Condiţiilor de constituire a reţelei permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 789 din 07 noiembrie 2011SmartCity1

În baza prevederilor art. 239 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Condiţiile de constituire a reţelei permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ de stat, particulare şi confesionale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu ANEXĂCONDIŢIILE de constituire a reţelei permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Reţeaua permanentă de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic se constituie având la bază condiţii care se raportează la standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. Articolul 2Reţeaua permanentă de unităţi de învăţământ constituită în vederea realizării pregătirii practice are la bază acordurile-cadru încheiate între unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială şi inspectoratele şcolare, conform prevederilor art. 239 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Articolul 3(1) Contractele de colaborare cu durata de 1-4 ani şcolari, realizate între unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială şi unităţile de învăţământ din reţeaua ce asigură pregătirea practică, au în vedere respectarea criteriilor de selecţie, stabilirea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a stagiilor practice şi se încheie conform art. 239 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.(2) Contractele de colaborare au drept scop precizarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a pregătirii practice din perioada masterului didactic. Articolul 4Din reţeaua permanentă de unităţi de învăţământ constituită în vederea realizării pregătirii practice pot face parte: unităţi de învăţământ cu personalitate juridică de nivel preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal, profesional, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, cluburile sportive şcolare. Articolul 5Unităţile/Instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială au posibilitatea de a realiza independent, respectând prevederile prezentelor condiţii, parteneriate cu instituţii ofertante de servicii de specialitate în domeniu, conform art. 239 alin. (4) din Legea nr. 1/2011. Articolul 6La nivelul învăţământului preuniversitar de stat şi particular, unităţile şcolare desemnează cadrele didactice care deţin funcţia didactică de profesor mentor pentru realizarea pregătirii practice din cadrul masterului didactic. Articolul 7Pregătirea practică din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unei perioade de stagiu în străinătate în cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicată formării iniţiale a profesorilor - perioadă certificată prin documentul Europass Mobilitate, conform prevederilor art. 239 alin. (5) din Legea nr. 1/2011. Capitolul IIOrganizarea şi funcţionarea reţelei permanente de unităţi de învăţământ preuniversitar pentru realizarea pregătirii practice Articolul 8(1) Reţeaua permanentă de unităţi de învăţământ constituită în vederea realizării pregătirii practice se organizează la nivel judeţean prin decizia inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, ca urmare a solicitărilor primite din partea unităţilor/instituţiilor de învăţământ care asigură formarea iniţială a personalului didactic.(2) Reţeaua permanentă de unităţi de învăţământ se alcătuieşte/revizuieşte la fiecare început de an şcolar, în baza criteriilor de selecţie şi a indicatorilor de performanţă/de evaluare instituţională.(3) În baza rezultatelor evaluărilor externe realizate în anul şcolar precedent de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi unităţile/instituţiile de învăţământ superior beneficiare, dacă se constată neîndeplinirea indicatorilor pentru care unitatea de învăţământ a fost selectată pentru reţeaua permanentă de unităţi de învăţământ, alcătuirea reţelei permanente de unităţi de învăţământ se poate revizui anual. Articolul 9Evaluarea unităţilor de învăţământ în vederea constituirii reţelei permanente se realizează de către o comisie, având următoarea componenţă: a)preşedinte - inspector şcolar general adjunct; b)membri (5-7): inspector şcolar pentru mentorat;inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane;inspector şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale;inspectorii şcolari pe discipline de învăţământ; c)secretar - persoana cu atribuţii privind reţeaua şcolară. Articolul 10(1) Comisia de evaluare instituţională se numeşte printr-o decizie a inspectorului şcolar general.(2) Evaluarea instituţională pentru organizarea şi constituirea unei reţele permanente de unităţi de învăţământ preuniversitar pentru practica pedagogică se desfăşoară în cursul anului şcolar, în perioada 1 octombrie-1 mai, pe baza Fişei de evaluare instituţională, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele condiţii.(3) Rezultatul evaluării este anunţat unităţii de învăţământ preuniversitar, în scris, în termen de 5 zile de la efectuarea activităţii de control. Articolul 11(1) Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar constituită în vederea realizării pregătirii practice se publică pe site-ul inspectoratului şcolar.(2) Administrarea bazei de date a reţelei permanente de unităţi de învăţământ preuniversitar constituită în vederea realizării pregătirii practice intră în atribuţiile inspectorului şcolar pentru mentorat. Articolul 12(1) Reţeaua permanentă de unităţi de învăţământ preuniversitar pentru realizarea pregătirii practice se organizează şi funcţionează în baza unui proces de monitorizare, evaluare şi control, realizat de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.(2) Procesul de evaluare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru funcţionarea unei reţele permanente în vederea realizării pregătirii practice se desfăşoară în baza criteriilor de selecţie şi a indicatorilor de performanţă/indicatorilor de evaluare instituţională precizaţi în prezentele condiţii. Capitolul IIIÎncheierea acordului-cadru şi a contractelor de colaborare Articolul 13(1) La începutul anului universitar, instituţiile de învăţământ superior care asigură formarea iniţială a personalului didactic solicită, în scris, inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti sprijinul pentru realizarea pregătirii practice, indicând numărul masteranzilor, nivelul de învăţământ şi specialităţile pentru care se organizează pregătirea practică din cadrul masterului didactic/formării iniţiale a personalului didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar.(2) Solicitarea poate fi adresată inspectoratului şcolar din judeţul de reşedinţă al instituţiei de învăţământ superior, dar şi altor inspectorate şcolare, în funcţie de localitatea de reşedinţă a masteranzilor/elevilor. Articolul 14(1) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti elaborează, în baza solicitărilor instituţiilor de învăţământ superior, un acord-cadru în vederea realizării pregătirii practice pe perioada formării iniţiale pentru profesia didactică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele condiţii.(2) Acordul-cadru se încheie cu fiecare dintre instituţiile de învăţământ superior solicitante, pe o perioadă de 1-4 ani, până la data de 1 octombrie a anului şcolar în curs. Articolul 15(1) Contractele de colaborare cu durata de 1-4 ani şcolari, între unităţile/instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială şi unităţile de învăţământ din reţeaua ce asigură pregătirea practică din cadrul masterului didactic, se vor încheia/reînnoi în perioada 1 octombrie-1 noiembrie a fiecărui an şcolar.(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar ce asigură pregătirea practică pe perioada formării iniţiale pentru profesia didactică elaborează, în baza solicitărilor instituţiilor de învăţământ care asigură formarea iniţială, un contract de colaborare de prestări servicii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele condiţii. Articolul 16Unităţile de învăţământ preuniversitar ce asigură pregătirea practică pe perioada formării iniţiale pentru profesia didactică elaborează documentaţia necesară (fişă de evidenţă lunară a pregătirii practice, fişă de evidenţă lunară a activităţii didactice) pentru asigurarea calităţii actului de instruire şi formare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, care fac parte integrantă din prezentele condiţii. Capitolul IVCriterii de selecţie în organizarea şi funcţionarea unei reţele permanente de unităţi de învăţământ preuniversitar în vederea realizării pregătirii practice Articolul 17(1) Criteriile de selecţie în organizarea şi funcţionarea unei reţele permanente de unităţi de învăţământ preuniversitar în vederea realizării pregătirii practice reprezintă condiţii necesare pentru realizarea acordului-cadru, încheiat între unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.(2) Criteriile de selecţie în organizarea şi funcţionarea unei reţele permanente de unităţi de învăţământ preuniversitar în vederea realizării pregătirii practice reprezintă condiţii necesare pentru realizarea contractului de colaborare, încheiat între unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială şi unităţile de învăţământ preuniversitar. Articolul 18Criteriile de selecţie pentru constituirea unei reţele permanente de unităţi de învăţământ preuniversitar în vederea realizării pregătirii practice au în vedere structurile instituţionale, administrative şi manageriale ale unităţii de învăţământ, baza materială, baza de date, resursele umane - cu obligativitatea existenţei profesorului mentor, activitatea de cercetare ştiinţifică şi/sau metodică, conţinutul programelor şcolare/de studiu alternative, oferta educaţională şi rezultatele învăţării. Articolul 19Criteriile de selecţie privind structurile instituţionale au ca indicatori de performanţă documentele proiective/ manageriale ale unităţilor de învăţământ, organizarea internă (regulament de organizare internă, decizii ale consiliului de administraţie, hotărâri ale consiliului profesoral), precum şi funcţionarea sistemului relaţional (cu MECTS, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, comunitatea locală, ceilalţi beneficiari ai actului de învăţare) şi funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ. Articolul 20Criteriile de selecţie privind baza materială au ca indicatori de performanţă gradul de dotare, utilizare şi accesibilitate a spaţiilor şcolare, a fondului bibliotecii şcolare/centrului de documentare şi informare, dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare, cu materiale, mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare, utilizate de furnizorul de educaţie. Articolul 21Criteriile de selecţie privind baza de date au ca indicatori de performanţă colectarea, analizarea şi utilizarea informaţiilor referitoare la nivelul de îndeplinire a indicatorilor naţionali privind educaţia. Articolul 22Criteriile de selecţie privind resursele umane au ca indicatori de performanţă politicile de personal privind personalul de conducere, didactic calificat, didactic cu specializarea ştiinţe ale educaţiei şi calificarea profesională a cadrelor didactice. Articolul 23Criteriile de selecţie privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi/sau metodică au ca indicatori de performanţă participarea cadrelor didactice la activităţi ştiinţifice şi/sau metodice desfăşurate la nivel teritorial (lecţii demonstrative, referate, seminarii, simpozioane, sesiuni de comunicări, proiecte, portofolii, cercetări de profil). Articolul 24Criteriile de selecţie privind conţinutul programelor şcolare/de studiu alternative au ca indicatori de performanţă planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru fiecare nivel de şcolarizare, filiera, profilul, specializările (manual, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de texte, culegeri de probleme, îndrumare). Articolul 25Criteriul de selecţie privind oferta educaţională are ca indicator de performanţă asigurarea formării iniţiale pentru funcţii didactice şi didactice auxiliare. Articolul 26Criteriile de selecţie privind rezultatele învăţării au ca indicatori de performanţă evaluarea rezultatelor şcolare (evaluările iniţiale, sumative, formative, de progres, finale) ale elevilor şi evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare. Capitolul VIndicatori de performanţă/Indicatori de evaluare instituţională Articolul 27(1) Indicatorii de performanţă/Indicatorii de evaluare instituţională care reflectă managementul strategic fac referire la planul managerial al unităţii de învăţământ preuniversitar, relaţiile manager-consiliul de administraţie, manager-consiliul profesoral, manager-comitetul de părinţi, relaţiile de parteneriat şi urmăresc cuantificarea realizării proiectului şcolii, a programelor rezultate din politicile şi strategiile locale, regionale, naţionale şi europene.(2) Indicatorii de performanţă care reflectă managementul operaţional fac referire la funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ preuniversitar şi urmăresc gradul de cunoaştere de către cadrele didactice şi categoriile de beneficiari a informaţiilor privind curriculumul naţional, procesul de învăţământ şi viaţa şcolară. Articolul 28(1) Indicatorii de performanţă privind baza materială fac referire la starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă şcolară, numărul de cabinete, laboratoare şi/sau ateliere/ferme şcolare, teren/sală de sport în raport cu disciplinele cuprinse în planurile de învăţământ şi starea de funcţionalitate.(2) Accesibilitatea, funcţionalitatea sistemului de evidenţă a fondului de carte şi a fluxului de cititori, dotarea cu mijloace de învăţământ pentru disciplinele prevăzute în planul de învăţământ, cu echipamente audiovizuale şi tehnologie informatică şi de comunicaţii, de conectare la internet, cu sistemul AEL şi softuri educaţionale reprezintă alţi indicatori de performanţă privind baza materială a unităţilor de învăţământ.(3) Procurarea, utilizarea şi completarea documentelor şcolare şi a actelor de studii se constituie în alţi indicatori de performanţă. Articolul 29Indicatorii de performanţă privind baza de date fac referire la sistemul de gestionare a informaţiei, la înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor specifice unităţilor de învăţământ. Articolul 30Indicatorii de performanţă/Indicatorii de evaluare instituţională referitori la resursele umane au în vedere gradul de ocupare cu personal didactic raportat la numărul de posturi/norme didactice, gradul de acoperire cu personal didactic calificat/numărul total de cadre didactice, gradul de acoperire cu personal auxiliar calificat, ponderea personalului didactic titular cu gradul didactic I raportat la numărul total al personalului didactic, ponderea cadrelor didactice care utilizează computerul din totalul personalului didactic, ponderea cadrelor didactice care cunosc cel puţin o limbă străină internaţională, numărul de programe de perfecţionare în care sunt implicate cadrele didactice din şcoală. Articolul 31Indicatorii de performanţă/Indicatorii de evaluare instituţională referitori la activitatea ştiinţifică şi/sau metodică au în vedere ponderea personalului didactic implicat în aceste activităţi, ponderea personalului didactic implicat în programe de colaborare cu casa corpului didactic, ponderea personalului didactic implicat în programe cu alte unităţi de învăţământ şi/sau programe de formare din fonduri structurale europene, ponderea personalului didactic cu lucrări publicate, ponderea personalului implicat în formarea iniţială şi formarea continuă ale cadrelor didactice. Articolul 32Indicatorii de performanţă/Indicatorii de evaluare instituţională referitori la oferta educaţională au în vedere politica de recrutare a elevilor, folosindu-se site-ul şcolii, Comisia de orientare şi consiliere, promovarea acestei oferte prin pliante, postere, afişe, mass-media, raportul număr concurenţi-locuri planificate, raportul număr concurenţi-locuri ocupate după redistribuire. Articolul 33Indicatorii de performanţă/Indicatorii de evaluare instituţională referitori la rezultatele învăţării au în vedere rata de promovabilitate, rata de abandon şcolar, ponderea elevilor performanţi, ponderea elevilor cu rezultate bune (cu media generală peste 7,00), ponderea elevilor prezenţi/promovaţi la examenul de bacalaureat, ponderea elevilor participanţi la activităţi extracurriculare, monitorizarea situaţiei elevilor după absolvirea cursurilor învăţământului secundar superior. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 34Unităţile/Instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială pot realiza independent parteneriate cu instituţii ofertante de servicii în domeniu - centre de consiliere, cluburi şi palate ale copiilor, centre logopedice şi organizaţii neguvernamentale. Articolul 35(1) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unei perioade de stagiu în străinătate în cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicată formării iniţiale a profesorilor - perioadă certificată prin documentul Europass Mobilitate.(2) Recunoaşterea şi echivalarea documentelor Europass Mobilitate, având la bază numărul de credite obţinute, se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul MECTS.(3) Direcţia de recunoaştere şi echivalare a diplomelor din cadrul MECTS va transmite rezultatul analizei unităţilor/instituţiilor de învăţământ care asigură formarea iniţială. Articolul 36Reţeaua permanentă de unităţi de învăţământ constituită în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic se realizează pe categorii, reprezentând niveluri şi filiere de învăţământ, după cum urmează: a)unităţi de învăţământ preşcolar; b)unităţi de învăţământ primar şi gimnazial; c)unităţi de învăţământ liceal pentru:
(i) filiera teoretică;
(ii) filiera tehnologică;
(iii) filiera vocaţională;

d)unităţi de învăţământ cu clasele I-XII pentru filieră teoretică, filieră tehnologică, filieră vocaţională; e)palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor; f)cluburi sportive şcolare. ANEXA Nr. 1 la condiţii FIŞĂ DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ

Nr. crt. Criterii de selecţie Indicatori de performanţă % Note acordate de membrii comisiei Media
Nota 1 Nota 2 Nota 3
1. Managementul strategic Planul/Programul managerial - existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective - cunoaşterea planului managerial 5 3 2
Relaţii de comunicare şi parteneriate - existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă (consiliul de administraţie, consiliul profesoral, comitetul de părinţi) - funcţionarea sistemului relaţional extern: ISJ/ISMB, MECTS, comunitatea locală, parteneri educaţionali 5 2 3
2. Managementul operaţional Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ - gradul de cunoaştere a curriculumului naţional, CDS, procesul de învăţământ, viaţa şcolară 3
3. Baza materială Spaţii şcolare, administrative, auxiliare - starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă şcolară - număr de cabinete, laboratoare/ ateliere/ferme şcolare, teren/sală de sport în raport cu disciplinele cuprinse în planul de învăţământ - funcţionalitatea bibliotecii (flux de carte, flux de cititori) - TIC (cabinet informatică, internet, sistem AEL, softuri educaţionale) - documente şcolare şi acte de studii 15 3 3 3 3 3
4. Baza de date Înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor specifice unităţii de învăţământ 2
5. Resurse umane Gradul de ocupare cu personal didactic - personal didactic cu specializarea ştiinţe ale educaţiei - personal didactic calificat, titular, grad didactic - personal didactic care are calitatea de profesor mentor - personal didactic care utilizează TIC şi care ştie o limbă străină 25 10 5 5 5
6. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi/sau metodică a cadrelor didactice Activitatea ştiinţifică - participarea cadrelor didactice la activitatea ştiinţifică la nivel local, zonal, naţional, internaţional - ponderea cadrelor didactice cu lucrări publicate, manuale, ghiduri, mijloace auxiliare 10 5 5
Nr. crt. Criterii de selecţie Indicatori de performanţă % Note acordate de membrii comisiei Media
Nota 1 Nota 2 Nota 3
Activitatea metodică - participarea cadrelor didactice la activităţile metodice la nivel local, zonal, naţional (lecţii demonstrative, referate, prezentări, seminarii, mese rotunde, work-shop-uri) - participarea la programe de colaborare cu CCD 10 5 5
Programe de formare - participarea la programe de formare iniţială şi de formare continuă a personalului didactic - participarea la programe de formare din fonduri structurale 5 3 2
7. Oferta educaţională Definirea şi promovarea ofertei de formare - oferta de formare iniţială pentru funcţii didactice şi didactice auxiliare 10
8. Rezultatele învăţării Performanţe şcolare şi extraşcolare - rata de promovabilitate, rata de abandon şcolar - ponderea elevilor cu media generală peste 7,00 - ponderea elevilor prezenţi la bacalaureat - participarea elevilor la activităţi extracurriculare 10 2,5 2,5 2,5 2,5

ANEXA Nr. 2la condiţii ACORD-CADRU în vederea realizării pregătirii practice pe perioada formării iniţiale pentru profesia didactică Nr. ............ data ............ Preambul În baza prevederilor art. 239 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 se încheie prezentul acord-cadru între: Articolul 1Părţile contractante Prezentul acord-cadru a fost încheiat între: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ............., (unitatea/instituţia de învăţământ care asigură formarea iniţială) cu sediul în ........ ................ .........., cod fiscal ........ ........ ........, tel. ........ ................, fax ........ ........ ..............., reprezentată prin ........ ................ ........ .............., în calitate de Beneficiar, şi 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................, (inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti) cu sediul în ........ ........ ............., cod fiscal ........ ........ ............, tel. ............, fax ........ ........ ..........., reprezentată prin ........ ................ ................ ..............., în calitate de Prestator. Articolul 2Obiectul acordului-cadru Obiectul prezentului acord-cadru îl constituie efectuarea pregătirii practice pe perioada formării iniţiale pentru profesia didactică de către masteranzii ........ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., (instituţia de învăţământ ce asigură formarea iniţială) pentru următoarele specializări (se enumeră instituţia, specializarea, numărul de masteranzi): 1........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 2. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 3. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar desemnate de inspectoratul şcolar general ........ ................ ................ ........ din cadrul reţelei permanente de unităţi de învăţământ constituite la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. Articolul 3Obligaţiile părţilor 3.1. Obligaţiile Beneficiarului: Beneficiarul se obligă: a)să transmită în scris solicitarea privind efectuarea pregătirii practice din cadrul masterului didactic până cel mai târziu la 30 septembrie a anului şcolar în curs; b)să pună la dispoziţia Prestatorului date exacte privind instituţia de învăţământ ce asigură formarea iniţială, specializările şi numărul masteranzilor pentru care solicită efectuarea pregătirii practice; c)să asigure prezenţa profesorilor metodişti la activităţile de practică pedagogică; d)să încheie contracte de colaborare cu unităţile de învăţământ desemnate de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti din reţeaua permanentă de unităţi de învăţământ constituită în vederea pregătirii practice din cadrul masterului didactic; e)să plătească, în condiţiile legii, serviciile prestate de cadrele didactice din unităţi de învăţământ în care se efectuează pregătirea practică; f)să comunice Prestatorului disfuncţionalităţile apărute pe perioada derulării contractului de colaborare; g)să transmită Prestatorului, la sfârşitul perioadei de pregătire practică, un raport de evaluare a serviciului prestat de către unitatea de învăţământ şi cadrele didactice care au asigurat pregătirea practică a propriilor masteranzi.3.2. Obligaţiile Prestatorului Prestatorul se obligă: a)să pună la dispoziţia Beneficiarului reţeaua unităţilor de învăţământ constituită în vederea efectuării pregătirii practice în cel mult o lună de la data încheierii prezentului acord-cadru; b)să asigure repartizarea judicioasă a masteranzilor la unităţile de învăţământ înscrise în reţeaua permanentă; c)să ofere consultanţă unităţilor/instituţiilor de învăţământ care asigură formarea iniţială a personalului didactic pentru probleme care vizează organizarea şi desfăşurarea pregătirii practice; d)să evalueze activitatea de pregătire practică desfăşurată în unităţile de învăţământ; e)să actualizeze anual, în funcţie de rezultatele evaluărilor, reţeaua permanentă a unităţilor de învăţământ preuniversitar care asigură pregătirea practică în perioada formării iniţiale a cadrelor didactice; f)să medieze eventualele conflicte apărute între Beneficiar şi unităţile de învăţământ prestatoare. Articolul 4Durata acordului-cadru Prezentul acord-cadru se încheie pe o perioadă de 4 ani. Articolul 5Documentele acordului-cadru 5.1. Documentul care însoţeşte prezentul acord-cadru este: modelul contractului de colaborare între unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială şi unităţile de învăţământ din reţeaua permanentă, prevăzut în anexa nr. 3 la condiţii. Articolul 6Încetarea acordului-cadru 6.1. (1) Prezentul acord-cadru încetează de drept prin încheierea perioadei de contract.(2) Acordul-cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:prin acordul de voinţă al părţilor;prin rezilierea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 5 zile a părţii în culpă. Articolul 7Comunicări 7.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.7.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Articolul 8Legea aplicabilă acordului-cadru 8.1. Acordul-cadru va fi interpretat conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a altor acte normative de punere în aplicare a legii. Articolul 9Alte clauze 9.1. Prezentul acord-cadru stă la baza contractelor de colaborare încheiate între unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială şi unităţile de învăţământ din cadrul reţelei de unităţi de învăţământ constituite în conformitate cu prevederile art. 239 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 şi ale Condiţiilor de constituire a reţelei permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic. 9.2. Contractele de colaborare se vor încheia pe o perioadă de 1-4 ani. Părţile au înţeles să încheie astăzi, ........., prezentul acord-cadru, în .......... exemplare, un exemplar pentru ........ ................ şi un exemplar pentru ........ ........ ............. Beneficiar, ........ ........ ............ Prestator, ........ ........ .......... ANEXA Nr. 3la condiţii CONTRACT DE COLABORARE DE PRESTĂRI SERVICII Domeniul învăţământ - formarea iniţială pentru profesia didactică Preambul Având în vedere prevederile art. 239 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, se încheie prezentul contract de colaborare. Articolul 1Părţile contractante Prezentul contract a fost încheiat între: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ............., (unitatea/instituţia de învăţământ care asigură formarea iniţială) cu sediul în ........ ................ ........., cod fiscal ........ .............., cont bancar/trezorerie ........ ................ .........., reprezentată prin rector/decan ........ ................ ................ .............., în calitate de Beneficiar, şi 2. ........ ................ ................ ................ ................ .............., (unitatea de învăţământ preuniversitar care asigură pregătirea practică) cu sediul în ........ ........ ..............., cod fiscal ........ ................, cont bancar/trezorerie ........ ........ ............, reprezentată prin director ........ ................ ................ ................, în calitate de Prestator. Articolul 2Obiectul şi preţul contractului 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie efectuarea pregătirii practice din cadrul masterului didactic de către un număr de .... masteranzi, de la ........ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............., (unitatea/instituţia de învăţământ care asigură formarea iniţială) în cadrul ........ ................ ................ ................ ................ ......... (unitatea de învăţământ preuniversitar care asigură pregătirea practică) şi sub îndrumarea unui/unor cadre didactice - profesori mentori: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... 2.2. ........ ................ ................ ................ ................ .......... (unitatea/instituţia de învăţământ care asigură formarea iniţială) se obligă să achite, conform prevederilor legale în vigoare, sumele necesare plăţii cadrelor didactice - profesori mentori, care au asigurat pregătirea practică a masteranzilor. Articolul 3Durata contractului 3.1. Prezentul contract este valabil pe o perioadă de ............ 3.2. Prezentul contract intră în vigoare la data de ............... până la data de ............. Articolul 4Obligaţiile părţilor 4.1. Beneficiarul se obligă: a)să transmită în scris un tabel cu masteranzii care efectuează pregătirea practică - facultatea, specializările; b)să plătească, conform prevederilor legale în vigoare, serviciile prestate de cadrele didactice - profesori mentori din unităţile de învăţământ preuniversitar în care se efectuează pregătirea practică; c)să asigure prezenţa constantă a profesorilor metodişti la activităţile de pregătire practică; d)să transmită, la sfârşitul perioadei de pregătire practică, un raport de evaluare privitor la calitatea serviciului prestat de unitatea de învăţământ preuniversitar.4.2. Prestatorul se obligă: a)să asigure efectuarea pregătirii practice pe durata contractului de colaborare; b)să asigure condiţii optime (locaţie, mijloace de învăţământ) pentru desfăşurarea orelor de pregătire practică; c)să asigure participarea cadrelor didactice - profesori mentori la activitatea de îndrumare a pregătirii practice; d)să comunice în scris, în cel mai scurt termen posibil, modificarea contului sau alte date legate de plata serviciilor de învăţământ. Articolul 5Rezilierea contractului 5.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de colaborare de una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde daune-interese. 5.2. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. Încetarea de plin drept a contractului se face fără intervenţia instanţei judecătoreşti, fiind o clauză compromisorie de gradul al IV-lea. Articolul 6Forţa majoră 6.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, pe toată durata producerii acesteia. 6.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 6.3. Sunt considerate cauze de forţă majoră împrejurările independente de voinţa părţilor, survenite după încheierea contractului, imprevizibile şi de neînlăturat şi care atrag imposibilitatea absolută de executare totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, astfel cum sunt prevăzute de legislaţia în vigoare. 6.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia ca în termen de 5 zile de la apariţia sa să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi printr-o notificare scrisă, iar în termen de 10 zile este obligată să remită un document relevant emis de către organele competente prin care acestea atestă existenţa unei asemenea situaţii. 6.5. Partea care se află în imposibilitatea executării obligaţiilor contractuale din cauza producerii unor evenimente de forţă majoră are obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor. Articolul 7Încetarea contractului 7.1. Prezentul contract îşi încetează valabilitatea şi efectele în următoarele situaţii: a)la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; b)la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat, cu acordul părţilor; c)în cazul în care operează rezilierea. Articolul 8Litigii 8.1. Litigiile ce decurg din interpretarea şi executarea prezentului contract de colaborare vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente. Articolul 9Dispoziţii finale 9.1. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract de colaborare trebuie să fie transmisă în scris. 9.2. Orice document scris trebuie să fie înregistrat atât în momentul transmiterii/ieşirii, cât şi în momentul primirii/intrării. 9.3. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 9.4. Modificarea prezentului contract de colaborare poate fi făcută numai în scris, prin acordul părţilor sau sub forma unui act adiţional, care va face parte integrantă din contract. 9.5. Părţile contractante sunt datoare să îşi comunice una alteia orice modificare intervenită pe perioada derulării contractului cu privire la datele de identificare. Beneficiar, Nr. de înregistrare ........ ............ Rector, ............. Decan, .......... Secretar-şef, ........ .............. Direcţia juridic, ............... Contabil-şef, ........ ........ Prestator, Nr. de înregistrare ........ ................ ............. Director, ........ ................ ........ ............. Profesor mentor, ........ ........ ......... Secretar-şef, ........ ........... Contabil, ........ ......... ANEXA Nr. 4 la condiţii FIŞA DE EVIDENŢĂ LUNARĂ a pregătirii practice pe perioada formării iniţiale pentru profesia didactică Studentul(a) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Universitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Facultatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Specialitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Anul de master ........ ................ ................ ........ .............., grupa ........ ................ ................ ................ ................ ............ Telefon ........ ................ ................ ................ ........ ........., e-mail ........ ................ ................ ................ ................ ........... Unitatea de învăţământ preuniversitar ........ ................ ........ ............./localitatea ........ ................ ................ ........ ............... Adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Telefon ........ ................ ................ ........ ............, fax........ ................ ................, e-mail ........ ................ ................ ......... Mijloace de transport ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........

Data Orele Tipuri de activităţi didactice
Asistenţă Proiect didactic Susţinerea practică a orelor Portofoliu Cerc/Atelier de lucru Activităţi extraşcolare

Profesor mentor, ........ ................ ........ Director, ........ ................ ................ Coordonator pregătire practică, ........ ........ ............... Decan, ........ ................ ANEXA Nr. 5 la condiţii FIŞA DE EVIDENŢĂ LUNARĂ a activităţii didactice pe perioada formării iniţiale pentru profesia didactică

Aprobat
Decan,
........ ........ ............

Doamna/Domnul ........ ................ ........., vechimea în învăţământ ........ ........., gradul didactic ........ ................ ........ ............, a efectuat în luna ........ ........ .........., anul şcolar ........ ................ ........ ............., disciplina ........ ................ ............, următoarele activităţi didactice pe perioada pregătirii practice din cadrul masterului didactic:

Nr. crt. Student Anul de master Grupa Data Orele - asistenţă/de lecţie/susţinerea practică Proiect didactic Portofoliu Cerc/Atelier de lucru Activităţi extraşcolare

Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar, ........ ................ ......... Profesor mentor, ........ ................ ......... Secretar, ........ ........ ............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5563/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5563 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5563/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu