Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 544 din  6 mai 2004

privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 450 din 19 mai 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), art. 30 lit. a) si ale art. 37 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 17 alin. (1) lit. e) si ale art. 30 alin. (1) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.485/2003,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala nr. OB.5.211/2004,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin se aplica in cazul cabinetelor medicale care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 3
    Directia generala asistenta medicala din cadrul Ministerului Sanatatii, Directia acreditare si Directia norme de contractare si relatii cu furnizorii - marketing din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si casele de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                             Ministrul sanatatii,
                               Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
             de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale

    CAP. 1
    Comisiile de acreditare a cabinetelor medicale

    Art. 1
    (1) In procesul de acreditare a cabinetelor medicale intra numai cabinetele medicale care functioneaza in circuit deschis, inregistrate in registrul unic al cabinetelor medicale, si care sunt organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001, cu modificarile ulterioare.
    (2) Punctele de lucru ale cabinetelor medicale se acrediteaza conform standardelor si metodologiei aplicate cabinetelor medicale.
    (3) In prezentele norme metodologice, casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, precum si Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt denumite case de asigurari de sanatate.
    (4) In prezentele norme metodologice, comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucuresti, Comisia de acreditare a cabinetelor medicale din sistemul armatei, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si Comisia de acreditare a cabinetelor medicale din sistemul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt denumite comisii de acreditare a cabinetelor medicale.
    Art. 2
    Acreditarea cabinetelor medicale se face de catre comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv de catre Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucuresti, in functie de judetul unde se afla cabinetul medical.
    Art. 3
    Casa de Asigurari de Sanatate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, precum si Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului isi organizeaza comisii de acreditare proprii pentru a evalua numai cabinetele medicale aflate in contract exclusiv cu aceste case de asigurari.
    Art. 4
    Pentru cabinetele medicale care doresc sa incheie contracte de furnizare de servicii cu mai multe case de asigurari de sanatate sau sunt deja acreditate prin comisiile judetene de acreditare, Casa de Asigurari de Sanatate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si, respectiv, Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului iau in considerare acreditarile emise de comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale si Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucuresti.
    Art. 5
    Casele de asigurari de sanatate judetene, in caz ca doresc sa incheie contracte cu cabinete medicale din alt judet, vor lua in considerare acreditarile emise de comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv de Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucuresti, din judetul in care se afla cabinetul medical.
    Art. 6
    Subcomisia Nationala de Acreditare a Cabinetelor Medicale este infiintata in baza deciziei comune a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din Romania si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, ca parte a Comisiei Nationale de Acreditare in Sistemul Asigurarilor de Sanatate.
    Art. 7
    Comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucuresti, Comisia de acreditare a cabinetelor medicale din sistemul armatei, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, respectiv Comisia de acreditare a cabinetelor medicale din sistemul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, sunt infiintate in baza deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din Romania si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din Romania si sunt subordonate Subcomisiei Nationale de Acreditare a Cabinetelor Medicale, denumita in continuare SCNACM.

    CAP. 2
    Etapele procesului de acreditare

    Art. 8
    In vederea acreditarii sunt parcurse urmatoarele etape:
    a) cabinetul medical care solicita acreditarea face o cerere, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, adresata comisiilor de acreditare prevazute la art. 7;
    b) comisiile de acreditare a cabinetelor medicale desemneaza prin dispozitii scrise, al caror model este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, 2 evaluatori care viziteaza cabinetul medical pentru a constata in ce masura acesta corespunde standardelor de acreditare stabilite de SCNACM;
    c) rezultatul evaluarii este consemnat intr-un raport de evaluare al carui model este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, care are atasata grila de scoruri corespondente standardelor, completata de catre evaluatori, conform scalei de evaluare prevazute in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, grila de scor care se depune la serviciul/compartimentul care se ocupa cu acreditarea cabinetelor medicale din cadrul caselor de asigurari de sanatate;
    d) in cadrul serviciului/compartimentului care se ocupa cu acreditarea cabinetelor medicale din cadrul fiecarei case de asigurari de sanatate se agrega scorurile din grila de scor conform regulilor de agregare stabilite de SCNACM si se intocmeste fisa de evaluare sintetica aprobata de aceasta;
    e) fisa de evaluare sintetica (primita sub semnatura de la persoana care a elaborat-o), avand anexata cererea de acreditare (al carei numar corespunde cu numarul vizitei de evaluare, precum si cu cel al fisei de evaluare sintetica), este analizata de catre o comisie de acreditare a cabinetelor medicale dintre cele mentionate la art. 7, iar aceasta comisie emite certificatul de acreditare a cabinetului medical (al carui model este prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice) sau, dupa caz, certificatul de acreditare provizorie (al carui model este prevazut in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice), respectiv notificarea de neacreditare (al carei model este prevazut in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice).

    CAP. 3
    Evaluarea cabinetului medical

    Art. 9
    Persoanele desemnate sa evalueze cabinetul medical, denumite in continuare evaluatori, trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte in mod cumulativ:
    a) sa fie angajati ai caselor de asigurari de sanatate, insa nu in cadrul serviciului audit al acesteia;
    b) sa fie medici sau asistenti medicali;
    c) sa aiba experienta de lucru in sistemul sanitar de minimum 2 ani;
    d) sa nu lucreze si sa nu faca parte din conducerea vreunui cabinet medical;
    e) sa se angajeze in scris, printr-o declaratie de compatibilitate al carei model este prevazut in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, pentru a se evita conflictele de interese.
    Art. 10
    Evaluatorii sunt raspunzatori de evaluarea corecta si de pastrarea confidentialitatii datelor, in caz contrar fiind pasibili de sanctiuni disciplinare si administrative, la propunerea comisiei de acreditare a cabinetelor medicale care a constatat incorectitudinea.
    Art. 11
    Evaluatorii primesc din partea comisiei de acreditare a cabinetelor medicale unde s-a depus cererea de acreditare de catre cabinetul medical o dispozitie pentru vizita de evaluare a acestuia (anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice).
    Art. 12
    Vizita de evaluare a cabinetului medical se desfasoara astfel:
    a) conform unei programari stabilite cu respectivul cabinet medical, nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la depunerea cererii de acreditare de catre acesta;
    b) programarea vizitelor de evaluare se va face de preferinta in ordinea depunerii cererilor sau astfel incat timpul de lucru al evaluatorilor sa fie folosit cat mai eficient;
    c) vizitele de evaluare au loc numai in zilele lucratoare;
    d) evaluatorii sunt desemnati din cadrul casei de asigurari de sanatate de catre presedintele-director general al acesteia;
    e) evaluatorii au o copie de pe cererea de acreditare depusa de cabinetul medical si completeaza pe parcursul vizitei o grila de scor corespondenta standardelor, conform scalei de evaluare;
    f) reprezentantul legal al cabinetului medical contrasemneaza un raport de evaluare (anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice) care are atasata grila de scor;
    g) orice stersaturi pe documentele completate in cursul evaluarii trebuie semnate de evaluator si de reprezentantul legal al cabinetului medical pentru a fi luate in considerare;
    h) grilele de scor nu contin date de identificare directa a cabinetului medical (nume, adresa), ci numai un numar care este numarul vizitei de evaluare;
    i) serviciul/compartimentul care se ocupa de cabinetele medicale din cadrul casei de asigurari de sanatate tine un registru la care are acces numai seful acestuia si in care sunt consemnate cererile de acreditare, precum si numarul vizitei de evaluare aferente;
    j) dupa vizita de evaluare evaluatorul preda raportul de evaluare impreuna cu grila de scor, sub semnatura, persoanei din cadrul casei de asigurari de sanatate, desemnata pentru agregarea datelor.

    CAP. 4
    Elaborarea fisei de evaluare sintetica

    Art. 13
    Fisa de evaluare sintetica se alcatuieste prin agregarea datelor rezultate din vizita de evaluare, la nivelul serviciului/compartimentului care se ocupa de cabinetele medicale din cadrul casei de asigurari de sanatate.
    Art. 14
    Personalul care efectueaza agregarea datelor este desemnat de directorul general al casei de asigurari de sanatate respective si trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte in mod cumulativ:
    a) sa fie angajat al casei de asigurari;
    b) sa nu aiba parti sociale, sa nu lucreze nici el si nici rudele ori afinii lui pana la gradul al doilea inclusiv la cabinete medicale;
    c) sa nu mai indeplineasca nici un fel de alte activitati in cadrul procesului de acreditare a cabinetelor medicale;
    d) sa completeze pe propria raspundere o declaratie de compatibilitate, in care se mentioneaza ca este responsabil de prelucrarea in conditii de confidentialitate a datelor primite de la evaluatori sub semnatura, conform modelului prevazut in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
    Art. 15
    Agregarea datelor se efectueaza conform regulilor de agregare aprobate de SCNACM si puse in aplicare de serviciul/compartimentul care se ocupa de cabinetele medicale din cadrul casei de asigurari de sanatate, in urma careia se intocmeste fisa de evaluare sintetica ce se inainteaza sub semnatura secretarului comisiei de acreditare a cabinetelor medicale.
    Art. 16
    Agregarea datelor se face potrivit unui algoritm elaborat de Directia acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, respectand cerintele de mai jos:
    a) prelucrarea datelor se face in programul Excel;
    b) pentru fiecare vizita de evaluare exista un fisier separat;
    c) persoana care agrega datele va pastra fiecare agregare a datelor corespunzatoare evaluarii unui cabinet medical, sub forma unui fisier electronic avand ca element de identificare numarul vizitei de evaluare;
    d) fisierele cu fiecare agregare vor fi pastrate si pe suport hartie;
    e) identificarea fiselor de evaluare se face dupa numarul vizitei, care este singurul element de identificare.

    CAP. 5
    Decizia de acreditare

    Art. 17
    Decizia de acreditare este ultima etapa a procesului de acreditare. Pe baza acesteia comisia de acreditare a cabinetelor medicale emite certificatul de acreditare sau, dupa caz, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare.
    Art. 18
    Decizia de acreditare se ia de catre comisia de acreditare a cabinetelor medicale in urma analizei fisei de evaluare sintetica, conform regulilor prevazute la art. 19 - 32.
    Art. 19
    Cabinetul medical se acrediteaza, primind documentul aferent (anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice), numai daca la toate grupele de standarde, precum si la standardele independente din fisa de evaluare sintetica nota obtinuta este 5.
    Art. 20
    Cabinetul medical se acrediteaza provizoriu pe o perioada de 6 luni, primind documentul aferent (anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice), daca a obtinut la toate standardele independente nota 5 si la fiecare dintre grupele de standarde (de la I la VI) cel putin nota 4.
    Art. 21
    La primirea acreditarii provizorii reprezentantul legal al cabinetului medical poate solicita o noua vizita de evaluare la o data care nu va depasi data de expirare a acreditarii provizorii.
    Art. 22
    Daca se constata in urma celei de-a doua vizite de evaluare ca respectivul cabinet medical nu a facut remedierile necesare pentru a satisface standardele, in perioada de acreditare provizorie, cabinetul medical nu se acrediteaza, primind notificare de neacreditare. Acreditarea provizorie inceteaza cu data zilei urmatoare emiterii notificarii de neacreditare.
    Art. 23
    Acreditarea provizorie nu poate fi urmata de o alta acreditare provizorie.
    Art. 24
    Cabinetul medical nu se acrediteaza daca nu sunt indeplinite conditiile mentionate la art. 19, 20 si 22, caz in care acesta primeste o notificare scrisa (anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice) din partea comisiei de acreditare a cabinetelor medicale, prin care se comunica motivele neacreditarii (standardele neindeplinite), precum si faptul ca respectivul cabinet medical nu poate fi evaluat mai devreme de 3 luni de la data notificarii neacreditarii.
    Art. 25
    In urma deciziei privind acreditarea, atat certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie, cat si notificarile de neacreditare se transmit in original, prin scrisoare recomandata, cabinetului medical si in copie, in aceeasi zi, serviciului contractare al casei de asigurari de sanatate reprezentate in comisia de acreditare respectiva.
    Art. 26
    Certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie, precum si notificarile de neacreditare, emise de comisiile de acreditare a cabinetelor medicale, sunt valabile din ziua urmatoare datei emiterii acestora si anuleaza acreditarea curenta sau acreditarea provizorie curenta, emisa pentru cabinetul medical respectiv, dupa caz.
    Art. 27
    In vederea luarii deciziei de acreditare, comisiile de acreditare a cabinetelor medicale urmeaza procedura de mai jos:
    a) analizeaza fisa de evaluare sintetica si pe baza ei emit certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupa caz;
    b) identifica respectivul cabinet medical pentru care se elibereaza certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupa caz.
    Art. 28
    Acreditarea se acorda pentru o perioada de maximum 2 ani, fara de a depasi termenul de valabilitate a unui document in baza caruia s-a facut acreditarea.
    Art. 29
    Acreditarea provizorie se acorda pentru o perioada de maximum 6 luni, fara a depasi termenul de valabilitate a unui document in baza caruia s-a facut acreditarea.
    Art. 30
    In situatia in care, ulterior evaluarii, exista o sesizare scrisa catre comisia de acreditare a cabinetelor medicale, insa nu anonima, prin care se semnaleaza ca cel putin unul dintre standardele de acreditare nu mai este indeplinit de catre un cabinet medical, se face o verificare de catre comisia de acreditare a cabinetelor medicale respectiva (printr-o vizita de evaluare, in termen de 7 zile lucratoare), desemnandu-se alti evaluatori decat cei care au efectuat evaluarea initiala. In urma noii evaluari se emite o noua decizie de acreditare, acreditare provizorie sau notificare de neacreditare, care corespunde situatiei prezente. Refuzul cabinetului medical de a primi vizita de evaluare in situatia mentionata mai sus duce la emiterea unei notificari de neacreditare de catre comisia de acreditare a cabinetelor medicale.
    Art. 31
    Comisiile de acreditare a cabinetelor medicale pastreaza un dosar pentru fiecare cabinet medical care a solicitat acreditarea si care contine urmatoarele documente:
    - cerere de acreditare depusa de cabinetul medical;
    - dispozitie pentru vizita de evaluare;
    - raport de evaluare;
    - grila de scor;
    - fisa de evaluare sintetica;
    - copie de pe autorizatia sanitara de functionare eliberata de directia de sanatate publica sau declaratie pe propria raspundere pentru cabinetele de medicina de familie;
    - copii de pe autorizatiile de libera practica ale medicilor, asistentilor medicali si celuilalt personal de specialitate din cabinetul medical;
    - copie de pe certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie sau notificarea de neacreditare, dupa caz.
    Art. 32
    Casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii numai cu cabinete medicale acreditate; contractul de furnizare de servicii nu poate depasi durata acreditarii.

    CAP. 6
    Procedura de contestare

    Art. 33
    Cabinetele medicale pot contesta acreditarea provizorie sau notificarea de neacreditare emisa de comisiile de acreditare a cabinetelor medicale prevazute la art. 7, la SCNACM. Contestatiile trimise de cabinetele medicale la SCNACM vor fi insotite de o copie a acreditarii provizorii, cu mentionarea motivelor pentru care furnizorul a obtinut numai acreditare provizorie, respectiv de o copie a notificarii de neacreditare.
    Art. 34
    SCNACM va lua o decizie care va fi comunicata cabinetului medical si comisiei de acreditare a cabinetelor medicale a carei decizie a fost contestata, in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestatiei; in acest interval SCNACM ia toate masurile in vederea solutionarii contestatiei, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le considera necesare si prin investigatii la fata locului, daca este cazul.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                              Domnule Presedinte,

    Subsemnatul ......................................., reprezentant legal al cabinetului medical ................, aflat la adresa: str. ................... nr. ..., localitatea ............, judetul .............., cod fiscal ........., telefon ................., solicit acreditarea cabinetului medical sus-numit/punctului de lucru .................................... al cabinetului medical ..........................., situat la adresa ........................., localitatea ...................., pentru a intra in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului ........................ .
    Ma oblig prin prezenta sa furnizez evaluatorilor desemnati de Comisia judeteana de acreditare a cabinetelor medicale informatiile si documentele necesare evaluarii cabinetului medical/punctului de lucru, precum si acces liber in spatiile acestuia.
    Cabinetul medical are urmatoarele spatii:
    ...........................................................................
    ..........................................................................,
in suprafata totala de ......... mp.
    Cabinetul are urmatoarele puncte de lucru:
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    Cabinetul medical are ca titular pe ..................................... .
    In punctul de lucru al cabinetului medical isi desfasoara activitatea ca titular ........................................, care se legitimeaza cu BI/CI seria .... nr. ................. si are contractul individual de munca nr. ........................*1).
    In cabinetul medical lucreaza urmatoarele persoane:
    ..........................., in functia de ......................, conform Contractului individual de munca nr. ............;
    ..........................., in functia de ......................, conform Contractului individual de munca nr. ............;
    ..........................., in functia de ......................, conform Contractului individual de munca nr. ............;
    ..........................., in functia de ......................, conform Contractului individual de munca nr. ............;
    ..........................., in functia de ......................, conform Contractului individual de munca nr. ............;
    ..........................., in functia de ......................, conform Contractului individual de munca nr. ............;
    ..........................., in functia de ......................, conform Contractului individual de munca nr. ........... .

    Data ......................                           Semnatura
                                                     .....................

    Domnului presedinte al Comisiei de acreditare a cabinetelor medicale a judetului ............. .

    NOTA:
    Spatiile punctate se completeaza cu majuscule, iar spatiile libere se bareaza.

------------
    *1) Cu exceptia cazului in care exista un singur medic titular si nu are contract individual de munca.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Nr. ..........................
    Data .........................
    Judetul ......................

    COMISIA JUDETEANA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE

                              DISPOZITIE
pentru vizita de evaluare a cabinetelor medicale in vederea acreditarii in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

    Se numeste domnul/doamna ..............................................., care se legitimeaza cu BI/CI seria .... nr. ..............., si domnul/doamna ..............................................., care se legitimeaza cu BI/CI seria ... nr. ..............., pentru a efectua vizita de evaluare nr. ...... la cabinetul medical/punctul de lucru .......................................... al cabinetului medical ...................................., cu adresa: ................................., localitatea ........................, la data ............ . Au primit in acest scop grila de scor nr. ..................... .

                                 Presedinte,
                            .....................

    Am luat cunostinta.
    Evaluator,
    ........................

    Am luat cunostinta.
    Evaluator,
    ........................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    COMISIA JUDETEANA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE

                                RAPORT DE EVALUARE

    Subsemnatul/Subsemnata ...................................., evaluator al Comisiei de acreditare a cabinetelor medicale a judetului .................., si subsemnatul/subsemnata ..........................., evaluator al Comisiei de acreditare a cabinetelor medicale a judetului ......................, desemnati prin dispozitia de evaluare nr. .............. sa efectuam vizita de evaluare nr. .............., am efectuat aceasta vizita la adresa indicata, la data .............. si am completat grila de scor nr. ............, aferenta dispozitiei pentru vizita de evaluare. Evaluarea a fost efectuata in prezenta conducatorului cabinetului medical/punctului de lucru, domnul/doamna ...................................................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate in grila de scor nr. ......... atasata la prezentul raport de evaluare.

    Conducator al cabinetului medical/punctului de lucru ....................... al cabinetului medical,

    Semnatura .....................
    Stampila cabinetului medical/punctului de lucru .....................

                                                     Evaluator .................
                                                     Semnatura .................

                                                     Evaluator .................
                                                     Semnatura .................

    Data ...................

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                        SCALA DE EVALUARE
             pentru acreditarea cabinetelor medicale

     __________________________________________________
    | Cod |   Caracter    |   Interpretare    |  Scor  |
    |_____|_______________|___________________|________|
    |  L  | Logica        | da/nu             |   5/1  |
    |_____|_______________|___________________|________|
    |  C  | Cantitativa   | 100%              |   5    |
    |_____|_______________|___________________|________|
    |     |               | 90 - 99%          |   4    |
    |_____|_______________|___________________|________|
    |     |               | 70 - 89%          |   3    |
    |_____|_______________|___________________|________|
    |     |               | 50 - 69%          |   2    |
    |_____|_______________|___________________|________|
    |     |               | mai putin de 50%  |   1    |
    |_____|_______________|___________________|________|

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI ..................

                             CERTIFICAT DE ACREDITARE

    Cabinetul medical ......................................................../
    Punctul de lucru .......................................... al cabinetului medical ........................................, cu adresa: judetul (sectorul) .................., localitatea .................., str. ....................... nr. ..., cu autorizatia de functionare nr. ..... din ...................., emisa de ............................................, este acreditat pana la data de ..........................

    Data ......................

                                  Presedinte
                              ...................

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI ..................

                         CERTIFICAT DE ACREDITARE PROVIZORIE

    Cabinetul medical ......................................................../
    Punctul de lucru .......................................... al cabinetului medical ........................................., cu adresa: judetul (sectorul) ................., localitatea ....................., str. ..................... nr. ..., cu autorizatia de functionare nr. ..... din ...................., emisa de ................................., este acreditat provizoriu pana la data de ..........................

    Data ......................

                                  Presedinte
                              ...................

    ANEXA 7
    la normele metodologice

    COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI ..................

                              NOTIFICARE DE NEACREDITARE

    Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a judetului ................... a analizat fisa de evaluare sintetica aferenta vizitei de evaluare nr. ....., incheiata in urma vizitei de evaluare efectuate la data de ..............., referitoare la cabinetul medical/punctul de lucru .............................. al cabinetului medical ....................................., cu adresa ..............................., avand ca reprezentant legal pe ..............., si a hotarat sa emita prezenta notificare de neacreditare pentru ca acest cabinet medical/punct de lucru nu a indeplinit in masura adecvata standardele pentru acreditare, dupa cum urmeaza*1):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunostinta cabinetului medical/punctului de lucru prin scrisoare recomandata si casei de asigurari de sanatate. Cabinetul medical/punctul de lucru poate face contestatie impotriva prezentei notificari de neacreditare la Subcomisia Nationala de Acreditare a Cabinetelor Medicale, mentionand motivele pentru care nu este de acord cu prezenta notificare de neacreditare. Cabinetul medical/punctul de lucru poate fi evaluat la cerere dupa 90 de zile de la emiterea prezentei notificari.

            Presedintele Comisiei de acreditare a cabinetelor medicale
                      a judetului ...........................
              .......................................................

    Data ......................

------------
    *1) Se mentioneaza standardele sau grupele de standarde neindeplinite de cabinetul medical/punctul de lucru.

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI ..................

                         DECLARATIE DE COMPATIBILITATE

    Subsemnatul/Subsemnata ..................................., angajat/angajata al/a casei de asigurari de sanatate a judetului .............................., propus/propusa ca evaluator pentru acreditarea cabinetelor medicale, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca indeplinesc toate conditiile prevazute de art. 9 din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 544/2004. Ma oblig sa solicit incetarea calitatii de evaluator pentru acreditarea cabinetelor medicale in cazul in care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfacute.

                                                          Semnatura
                                                     .....................

    Data ......................

    ANEXA 9
    la normele metodologice

    COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI ..................

              DECLARATIE DE COMPATIBILITATE PENTRU AGREGAREA DATELOR

    Subsemnatul/Subsemnata ..................................................., angajat/angajata al/a casei de asigurari de sanatate a judetului .............., propus/propusa pentru a efectua agregarea datelor si a elabora fisa de evaluare sintetica in cadrul procesului de acreditare a cabinetelor medicale, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca indeplinesc toate conditiile prevazute de art. 14 din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 544/2004. Ma oblig sa solicit incetarea activitatii ca persoana desemnata pentru a efectua agregarea datelor in cadrul acreditarii cabinetelor medicale in cazul in care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfacute si sa pastrez confidentialitatea datelor si a formatului de agregare.

                                                          Semnatura
                                                     .....................

    Data ......................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 544/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 544 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu