Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 40 din 17 ianuarie 2003

privind modelul formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 83 din 11 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 410/2002,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor:
    - "Fisa de inscriere in cazierul fiscal" cod 14.13.43.15/1;
    - "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal" cod 14.13.43.15/2;
    - "Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal" cod 14.13.25.15/1;
    - "Cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal" cod 14.13.25.15/2;
    - "Certificat de cazier fiscal" si anexa cod 14.13.21.15, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor mentionate sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    (1) Fisa de inscriere in cazierul fiscal si fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal se completeaza si se editeaza numai cu ajutorul programului de asistenta.
    (2) Celelalte formulare prevazute la art. 1 se distribuie gratuit, la solicitarea contribuabililor, si se editeaza informatic.
    Art. 4
    Cazierul fiscal se organizeaza in format electronic astfel:
    a) la nivelul Ministerului Finantelor Publice se organizeaza cazierul fiscal national care tine evidenta contribuabililor de pe intregul teritoriu al Romaniei;
    b) la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se organizeaza cazierul fiscal local, care tine evidenta contribuabililor care au domiciliul, resedinta sau sediul in raza teritoriala a acestora.
    Art. 5
    Cazierul fiscal este gestionat astfel:
    a) din punct de vedere metodologic, de serviciul de proceduri pentru gestionarea si functionarea cazierului fiscal din cadrul Directiei generale de proceduri fiscale din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pentru cazierul fiscal national, respectiv de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul directiilor de administrare a veniturilor statului din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti;
    b) din punct de vedere al continutului, de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul directiilor de administrare a veniturilor statului din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, care inscriu si actualizeaza datele in cazierul fiscal local;
    c) din punct de vedere informatic, de catre Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pentru baza de date centrala, respectiv de catre serviciile de tehnologia informatiei din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru bazele de date locale.
    Art. 6
    (1) La informatiile referitoare la cazierul fiscal au acces numai persoanele care gestioneaza cazierul fiscal din cadrul birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal.
    (2) Bazele de date care cuprind informatii referitoare la cazierul fiscal sunt administrate numai de persoanele desemnate din cadrul serviciului de tehnologia informatiei din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si din cadrul Directiei generale a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 7
    Procedura de inscriere si procedura de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzand cazierul fiscal sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 9
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si angajatorii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 10
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                         ___________________________
                       /          ROMANIA            \
                      |            _____              |
                      |           | MFP |             |
                      |           |_____|             |
                      | Ministerul Finantelor Publice |
                       \_____________________________/

    _________________________________       _________________________________
  /Directia Generala a Finantelor     \   /Institutia: ...................... \
 | Publice                             | | Judetul: .......................... |
 | Judetul/Municipiul: ............... | | Organul constatator: .............. |
 |_____________________________________| |                                     |
 | Inregistrat la unitatea fiscala     | | ................................... |
 | Nr. .......... Data: __/__/____     | |                                     |
 |_____________________________________| |_____________________________________|
 | Inregistrat la Biroul Gestiune      | | Inregistrat la organul constatator: |
 | Cazier Fiscal                       | |                                     |
 | Nr. .......... Data: __/__/____     | | Nr. .......... Data: __/__/____     |
  \___________________________________/   \___________________________________/


                       FISA DE INSCRIERE IN CAZIERUL FISCAL

________________________________________________________________________________
Contribuabilul:    Cod de inregistrare fiscala: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                   Nume si prenume/denumire: ...................................
Cu Domiciliul/Resedinta/Sediul:
Judet: ....................... Localitate: ..................... Sector: .......
Strada: ...................... Numar: ..... Bloc: .... Scara: ....... Ap. ......
Telefon: ............................. Fax: ....................................
________________________________________________________________________________
    - a fost controlat de organul constatator si a fost sanctionat prin actul de
control/procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor tip
............/serie ....../nr. .............../data: .../.../........

    SAU

    - a fost sanctionat prin hotararea judecatoreasca nr. ................/data: .../.../........ pentru savarsirea urmatoarei fapte, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 a fi inscrisa in Cazierul fiscal, mentionata mai jos:
 ______________________________________________________________________________
|Cod  | Act normativ incalcat |Fapta     |Act normativ sanctiune |  Sanctiune  |
|fapta| tip/nr./an/art./alin./|savarsita |tip/nr./an/art./alin./ |  aplicata   |
|     | lit./pct.             |          |lit./pct.              |  efectiv    |
|_____|_______________________|__________|_______________________|_____________|
|     |                       |          |                       |             |
|     |                       |          |                       |             |
|     |                       |          |                       |             |
|     |                       |          |                       |             |
|     |                       |          |                       |             |
|     |                       |          |                       |             |
|     |                       |          |                       |             |
|_____|_______________________|__________|_______________________|_____________|
________________________________________________________________________________

CONDUCATOR ORGAN CONSTATATOR,
________________________________________________________________________________
Prezentul document a fost prelucrat, in cadrul Biroului Cazier Fiscal,
de catre salariatul ........................ Semnatura salariatului:
la data de: __/__/____

                         ___________________________
                       /          ROMANIA            \
                      |            _____              |
                      |           | MFP |             |
                      |           |_____|             |
                      | Ministerul Finantelor Publice |
                       \_____________________________/

    _________________________________       _________________________________
  /Directia Generala a Finantelor     \   /Institutia: ...................... \
 | Publice                             | | Judetul: .......................... |
 | Judetul/Municipiul: ............... | | Organul care actualizeaza: ........ |
 |_____________________________________| |                                     |
 | Inregistrat la unitatea fiscala     | | ................................... |
 | Nr. .......... Data: __/__/____     | |                                     |
 |_____________________________________| |_____________________________________|
 | Inregistrat la Biroul Gestiune      | | Inregistrat la organul care         |
 | Cazier Fiscal                       | | actualizeaza:                       |
 | Nr. .......... Data: __/__/____     | | Nr. .......... Data: __/__/____     |
  \___________________________________/   \___________________________________/


             FISA DE ACTUALIZARE A INSCRIERILOR IN CAZIERUL FISCAL

________________________________________________________________________________
Pentru Contribuabilul:    Cod de inregistrare fiscala: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                          Nume si prenume/denumire: ............................
Cu Domiciliul/Resedinta/Sediul:
Judet: ....................... Localitate: ..................... Sector: .......
Strada: ...................... Numar: ..... Bloc: .... Scara: ....... Ap. ......
Telefon: ............................. Fax: ....................................
se fac actualizarile la fapta mentionata in prezentul document.
 ______________________________________________________________________________
|Cod  | Act normativ    |  Fapta      | Act normativ    |Sanctiune |    Tip    |
|fapta| incalcat        |  savarsita  | sanctiune       |aplicata  |modificare*|
|     | tip/nr./an/art./|             | tip/nr./an/art./|efectiv   |           |
|     | alin./lit./pct. |             | alin./lit./pct. |          |           |
|_____|_________________|_____________|_________________|__________|___________|
|     |                 |             |                 |          |           |
|     |                 |             |                 |          |           |
|     |                 |             |                 |          |           |
|     |                 |             |                 |          |           |
|     |                 |             |                 |          |           |
|     |                 |             |                 |          |           |
|     |                 |             |                 |          |           |
|     |                 |             |                 |          |           |
|     |                 |             |                 |          |           |
|_____|_________________|_____________|_________________|__________|___________|

________________________________________________________________________________

                                    Institutia: ...........................
Date despre                         Judetul: ..............................
Fisa de inscriere initiala/         Organul constatator: ..................
Fisa de actualizare inscrieri:      .......................................
                                    Inregistrarea fisei la organul constatator:
                                    Nr. .................. Data: __/__/____
________________________________________________________________________________
* Tip modificare: I - modificarea inscrierii, A - anulata.
CONDUCATOR ORGAN CARE ACTUALIZEAZA,
________________________________________________________________________________
Prezentul document a fost prelucrat, in cadrul Biroului Cazier Fiscal,
de catre salariatul ......................          Semnatura salariatului:

      _______________
    /                 \
   |      ROMANIA      |
    \_________________/

                                                   __________________________
 _                     _                         /                            \
|_| Persoana fizica   |_| Romana cu domiciliul  | Se bifeaza cu X daca e cazul |
                          in Romania            |    _                         |
                       _                        |   |_| In forma simplificata  |
                      |_| Straina - romana fara |    _                         |
                          domiciliu in Romania  |   |_| In regim de urgenta    |
_______________________________________________ |                              |
 _                     _                         \____________________________/
|_| Persoana juridica |_| Romana
                       _
                      |_| Straina
_______________________________________________
 _
|_| Asociatie fara personalitate juridica
                       _
                      |_| Romana
                       _
                      |_| Straina
_______________________________________________


              CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL

________________________________________________________________________________
Subsemnatul/subscrisa avand: Cod de inregistrare fiscala: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                             Nume si prenume/denumire: ........................
Cu Domiciliul/Resedinta/Sediul in Romania
Judet: ....................... Localitate: ..................... Sector: .......
Strada: ...................... Numar: ..... Bloc: .... Scara: ....... Ap. ......
Telefon: ............................. Fax: ....................................
________________________________________________________________________________
    prin                                   Se bifeaza cu X casuta
                                           care corespunde situatiei
                                                           _
Cod numeric personal/Numar de              in calitate de |_| titular
identificare fiscala: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                                                           _  imputernicit/
Nume si prenume: ........................                 |_| reprezentant legal

posesor al actului de identitate ______ seria ___ nr. ____ eliberat de _________
Imputernicire nr. _____________ din data __/__/____
________________________________________________________________________________
Solicit eliberarea unui certificat de cazier fiscal pentru a-mi
servi la ___________________________
Nume, prenume ______________________    Functia ________________________________
Data __/__/____                         Semnatura si stampila __________________
________________________________________________________________________________
    Directia Generala a Finantelor Publice     Data prezentarii pentru ridicarea
    Judetul/Municipiul ___________________     certificatului de cazier fiscal:
    Inregistrat la unitatea fiscala, cu        Data __/__/____
    Nr. ___________ Data __/__/____
________________________________________________________________________________

    Se detaseaza si se inmaneaza persoanei care depune cererea

    Directia Generala a Finantelor Publice     Data prezentarii pentru ridicarea
    Judetul/Municipiul ___________________     certificatului de cazier fiscal:
    Inregistrat la unitatea fiscala, cu        Data __/__/____
    Nr. ___________ Data __/__/____

      _______________
    /                 \
   |      ROMANIA      |
    \_________________/

 _                     _                             _
|_| Persoana fizica   |_| Romana cu domiciliu       |_| Straina - romana fara
                          in Romania                    domiciliu in Romania
_____________________________________________________________________________
 _                                          _                _
|_| Persoana juridica                      |_| Romana       |_| Straina
_____________________________________________________________________________
 _                                          _                _
|_| Asociatie fara personalitate juridica  |_| Straina      |_| Romana
_____________________________________________________________________________

         CERERE DE RECTIFICARE A DATELOR INSCRISE IN CAZIERUL FISCAL
________________________________________________________________________________
Subsemnatul/subscrisa avand: Cod de inregistrare fiscala:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                             Nume si prenume/denumire: .........................
Cu Domiciliul/Resedinta/Sediul in Romania
    Judet: ....................... Localitate: ..................... Sector: ....... Strada: ...................... Numar: ..... Bloc: .... Scara: ....... Ap. ...... Telefon: ............................. Fax: ....................................
Prin     Cod de inregistrare fiscala: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
         Nume si prenume/denumire: .......................................
                 _
in calitate de: |_| titular (Se bifeaza cu X casuta care corespunde situatiei)
                 _
                |_| imputernicit/reprezentant legal
posesor al actului de identitate ............. seria ......... nr. ............. eliberat de ...........................
Imputernicire nr. ..................... din data: __/__/___
________________________________________________________________________________
Urmarea certificatului de cazier nr. ............. din data __/__/____, eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice din Judetul/Municipiul ...............
Solicit rectificarea urmatoarei fapte inscrise in cazierul fiscal, mentionata mai jos, pe baza actelor doveditoare anexate
 _____________________________________________________________________________
| Cod | Fapta savarsita      |Sanctiunea aplicata efectiv| Organul constatator |
|fapta| Act normativ incalcat|        Act normativ       | Fisa inscriere sau  |
|  *  | (tip/nr./an/articol/ |(tip/nr./an/articol/alin./ | actualizare         |
|     | alin./lit./pct.)     |lit./pct.)                 | in Cazierul Fiscal  |
|     |          *           |                *          |          *          |
|_____|______________________|___________________________|_____________________|
|     |                      |                           |                     |
|     |                      |                           |                     |
|     |                      |                           |                     |
|     |                      |                           |                     |
|     |                      |                           |                     |
|     |                      |                           |                     |
|     |                      |                           |                     |
|     |                      |                           |                     |
|     |                      |                           |                     |
|_____|______________________|___________________________|_____________________|
pentru motivul .................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    * Se va inscrie intocmai randul corespunzator faptei inscrise in anexa la Certificat, pentru care se solicita rectificarea.
________________________________________________________________________________
Nume, prenume ........................
Functia ..............................
Data ..../..../.....                   Semnatura si stampila .................
________________________________________________________________________________
Directia Generala a Finantelor Publice
Judetul/Municipiul ....................
Inregistrat la unitatea fiscala cu
Nr. .............. Data ..../..../.....
________________________________________________________________________________
Se detaseaza si se inmaneaza persoanei care depune cererea.
Directia Generala a Finantelor Publice
Judetul/Municipiul ...............................
Inregistrat la unitatea fiscala cu
Nr. .............. Data ..../..../.....

      ___________________________      ________________________________________
    /           ROMANIA           \   | Directia Generala a Finantelor Publice |
   |             _____             |  | Judetul/Municipiul ................... |
   |            | MFP |            |  |________________________________________|
   |            |_____|            |   ________________________________________
   | Ministerul Finantelor Publice |  |    Inregistrat la unitatea fiscala     |
    \_____________________________/   |  Nr. _______________ Data __/__/____   |
                                      |________________________________________|

                       CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL
________________________________________________________________________________
Ca urmare a cererii nr. _____ din data de __/__/____ se certifica prin prezenta: Contribuabilul:
Cod de inregistrare fiscala: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nume si prenume/Denumire: ___________________________________________
 ______________________________________________________________________________
| Domiciliul/Resedinta/Sediul:                                                 |
| Judet: .................... Localitate: ............... Sector: ............ |
| Strada: ................... Numar: ..... Bloc: ...... Scara: ..... Ap. ..... |
| Telefon: ............................... Fax: .............................. |
|______________________________________________________________________________|

________________________________________________________________________________

            ARE/NU ARE fapte inscrise in cazierul fiscal.
________________________________________________________________________________

S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la ..........................
.............................. si este valabil 15 de zile de la data eliberarii.

________________________________________________________________________________

                            DIRECTOR (GENERAL),

      ___________________________      ________________________________________
    /           ROMANIA           \   | Directia Generala a Finantelor Publice |
   |             _____             |  | Judetul/Municipiul ................... |
   |            | MFP |            |  |________________________________________|
   |            |_____|            |   ________________________________________
   | Ministerul Finantelor Publice |  |    Inregistrat la unitatea fiscala     |
    \_____________________________/   |  Nr. _______________ Data __/__/____   |
                                      |________________________________________|


                    ANEXA LA CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL

pentru contribuabilul:

    Cod de inregistrare fiscala: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Nume si prenume/Denumire: ____________________________
________________________________________________________________________________
    Fapte inscrise in cazierul fiscal:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Cod |Fapta savarsita|Sanctiunea aplicata |     Organ     | Contribuabil |
|crt.|fapta|Act normativ   |efectiv             |  constatator  |  sanctionat  |
|    |     |incalcat       |Act normativ        |_______________|     Cod      |
|    |     |(tip/nr./an/   |(tip/nr./an/articol/|Fisa Inscriere/| inregistrare |
|    |     |articol/alin./ |alin./lit./pct.)    |Actualizare    |   fiscala    |
|    |     |lit./pct.)     |                    |nr./data       |              |
|____|_____|_______________|____________________|_______________|______________|
|____|_____|_______________|____________________|_______________|______________|
|____|_____|_______________|____________________|_______________|______________|
|____|_____|_______________|____________________|_______________|______________|
|____|_____|_______________|____________________|_______________|______________|
|____|_____|_______________|____________________|_______________|______________|
|____|_____|_______________|____________________|_______________|______________|
|____|_____|_______________|____________________|_______________|______________|

                             DIRECTOR (GENERAL),

    ANEXA 2

                              CARACTERISTICI
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor

    1. Fisa de inscriere in cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/1

    1. Denumire: Fisa de inscriere in cazierul fiscal
    2. Cod: 14.13.43.15/1
    3. Format: 2A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: inscrierea in cazierul fiscal al contribuabililor a faptelor constatate de catre organele de control, precum si a sanctiunilor aplicate
    7. Se intocmeste in: doua exemplare;
                     de: organul de control constatator
    8. Circula:
    - un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul/sediul/resedinta contribuabilului;
    - un exemplar la organul constatator
    9. Se arhiveaza: un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal si un exemplar la organul constatator

    2. Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/2

    1. Denumire: Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal
    2. Cod: 14.13.43.15/2
    3. Format: 2A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: actualizarea inscrierilor in cazierul fiscal al contribuabililor
    7. Se intocmeste in:
    - un exemplar, in cazul in care fisa este completata de biroul pentru gestionarea cazierului fiscal;
    - doua exemplare, in cazul in care fisa este completata de organul de control constatator
    8. Circula:
    - un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul/sediul/resedinta contribuabilului, in cazul in care fisa este completata de biroul pentru gestionarea cazierului fiscal;
    - un exemplar la organul constatator si un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal, in cazul in care fisa este completata de organul de control constatator
    9. Se arhiveaza:
    - un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal si un exemplar la organul constatator, in cazul in care fisa este completata de organul de control constatator;
    - un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal

    3. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, cod 14.13.25.15/1

    1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal
    2. Cod: 14.13.25.15/1
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: eliberarea unui certificat de cazier fiscal
    7. Se intocmeste in: un exemplar
                     de: contribuabil
    8. Circula: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal
    9. Se arhiveaza: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal

    4. Cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal, cod 14.13.25.15/2

    1. Denumire: Cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal
    2. Cod: 14.13.25.15/2
    3. Format: 2A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza la: rectificarea datelor inscrise in cazierul fiscal
    7. Se intocmeste in: un exemplar
                     de: contribuabil
    8. Circula: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal
    9. Se arhiveaza: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal

    5. Certificat de cazier fiscal si Anexa la Certificatul de cazier fiscal, cod 14.13.21.15

    1. Denumire: Certificat de cazier fiscal si Anexa la Certificatul de cazier fiscal
    2. Cod: 14.13.21.15
    3. Format: 2A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire:
    - se tiparesc pe o singura fata atat certificatul, cat si anexa;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: numai in scopul in care a fost eliberat
    7. Se intocmeste in: doua exemplare
                     de: organul fiscal
    8. Circula: - un exemplar la contribuabil
                - un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal
    9. Se arhiveaza: copia la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal

    ANEXA 3

    1. Procedura de inscriere a datelor in bazele de date cuprinzand cazierul fiscal

    Inscrierea datelor in cazierul fiscal se face numai pe baza fiselor de inscriere.
    Fisele de inscriere sunt completate de catre:
    a) organele cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale;
    b) organele cu atributii de control din afara Ministerului Finantelor Publice.
    Fisele de inscriere completate se inregistreaza si se transmit birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Termenele de transmitere a fiselor de inscriere sunt:
    a) pentru organele cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale, 15 zile de la expirarea termenului legal de contestare, pentru actele ramase definitive prin neexercitarea cailor de atac, sau 5 zile de la data primirii comunicarii de la compartimentele juridice, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001;
    b) pentru organele cu atributii de control din afara Ministerului Finantelor Publice, 5 zile de la data la care au luat la cunostinta ca asupra faptelor ce urmeaza sa fie inscrise in cazierul fiscal s-au pronuntat organele competente definitiv si irevocabil.
    Se va completa cate o fisa pentru fiecare fapta care se inscrie in cazierul fiscal.
    Fisele de inscriere primite de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal sunt inregistrate in registrul unic de evidenta.
    Fisele de inscriere sunt analizate formal din punct de vedere al coerentei si completitudinii de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal.
    Fisele la care se constata neconcordante sunt restituite organelor de control pentru a fi corectate.
    Fisele valide sunt vizate de seful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal si sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse in baza de date locala.

    2. Procedura de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzand cazierul fiscal

    Actualizarea datelor din bazele de date cuprinzand cazierul fiscal se face numai pe baza fiselor de actualizare.
    Fisele de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzand cazierul fiscal se intocmesc de catre salariatii birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal, pe baza urmatoarelor documente justificative:
    a) comunicarea primita de la serviciul cu atributii in gestionarea si functionarea cazierului fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice, care cuprinde actele normative care abroga sau modifica prevederile legale in baza carora au fost sanctionate faptele inscrise in cazier ori in baza carora s-a stabilit reabilitarea de drept;
    b) listele, primite saptamanal de la serviciul/biroul care se ocupa de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, dupa caz;
    c) nota de serviciu prin care se aproba fisa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la inscrierea faptelor in cazierul fiscal, aprobata de directorul general.
    Potrivit prevederilor art. 13 lit. c) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001, fisele de actualizare pot fi completate si de organele cu atributii de control, pentru a rectifica eventualele erori din fisele de inscriere transmise de acestia.
    Se va completa cate o fisa pentru fiecare fapta care se actualizeaza.
    Fisele de actualizare sunt inregistrate de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal in registrul unic de evidenta.
    Fisele de actualizare sunt vizate de seful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal si sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse in baza de date locala.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 40/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 40 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu