Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 396 din 15 mai 1997

privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraje, si stabilirea competentelor de elaborare si aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale si a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 bis din  4 iunie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 63, 65 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996 si ale Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    avand in vedere necesitatea detalierii si concretizarii conditiilor generale si speciale de exploatare coordonata, pe ansamblul bazinului hidrografic, a barajelor si lacurilor de acumulare, precum si a prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraje,
    vazand referatul Directiei cadastru, sinteze si aparare impotriva inundatiilor si al Directiei strategii si reglementari resurse de apa,
    ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Regulamentul-cadru pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraje, si stabilirea competentelor de elaborare si aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale si a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare, prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se aplica incepand cu data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe aceeasi data, Ordinul nr. 108 din 16 decembrie 1985, emis de fostul Consiliu National al Apelor, pentru aprobarea Instructiunilor tehnice de exploatare ITE-R-01/1985 - Regulament de exploatare pentru baraje si lacuri de acumulare si baraje de priza: continut-cadru si Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 834 din 27 noiembrie 1996 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraj, se abroga.
    3. Directia cadastru, sinteze si aparare impotriva inundatiilor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Autonoma "Apele Romane" vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                 Ministrul apelor,
                 padurilor si protectiei mediului,
                 Ioan Oltean

    ANEXA 1

                  REGULAMENT-CADRU
pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraje, si stabilirea competentelor de elaborare si aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale si a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regulamentele de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraje, denumite in continuare regulamente de exploatare a barajelor, detaliaza si concretizeaza conditiile generale si specifice de exploatare coordonata, pe ansamblul bazinului hidrografic, a acestei categorii de lucrari.
    Art. 2
    Regulamentele de exploatare a barajelor cuprind elementele necesare privind functionarea lucrarilor hidrotehnice respective, dupa perioada de punere in functiune a acestora.
    Exploatarea in perioada de punere in functiune a lucrarii respective se realizeaza potrivit "Conditiilor tehnice specifice de exploatare", elaborate de proiectanti.
    La baza intocmirii regulamentelor de exploatare a barajelor vor sta si conditiile tehnice specifice de exploatare, elaborate de proiectantul lucrarii, cartile tehnice ale constructiilor si instalatiilor, ordinele si dispozitiile tehnice emise de Regia Autonoma "Apele Romane", Regia Autonoma de Electricitate "Renel", Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare sau ale altor titulari de constructii si lucrari hidrotehnice.

    CAP. 2
    Continut-cadru al regulamentelor de exploatare a barajelor

    Art. 3
    Documentatiile privind regulamentele de exploatare a barajelor vor contine un memoriu tehnic, tabele, grafice si anexe.
    Art. 4
    Memoriul tehnic va avea urmatoarele elemente:
    Cap. 1 - Date generale
    1.1. Amplasamentul lucrarii
    1.2. Functiunile lucrarii
    1.3. Cadrul de baza al exploatarii.
    Cap. 2 - Caracteristici tehnice si constructive ale lucrarii
    2.1. Caracteristici tehnice ale acumularii
    2.2. Caracteristici tehnice ale barajului
    2.2.1. Elemente componente ale lucrarii
    2.3. Supravegherea comportarii in timp a lucrarii
    2.4. Sistemul informational pentru exploatarea lucrarii
    2.4.1. Sistemul de masurare a datelor hidrometeorologice
    2.4.2. Sistemul de avertizare-alarmare in caz de avarii.
    Cap. 3 - Regimul hidrologic
    3.1. Debite medii lunare pe sir de ani, afluente in acumulare. Debitul mediu multianual.
    3.2. Debite minime lunare pe sir de ani, afluente in acumulare
    3.3. Caracteristicile undelor de viitura, in sectiune, a acumularii
    3.4. Hidrografele viiturilor inregistrate in perioada parcursa de la darea in exploatare a lucrarii si hietogramele precipitatiilor inregistrate la posturile pluviometrice
    3.5. Influenta lucrarii asupra regimului hidrologic natural
    3.6. Regimul aluvionar.
    Cap. 4 - Regimuri de functionare si reguli de exploatare
    4.1. Exploatarea la ape medii
    4.2. Exploatarea in perioadele de ape mici sau deficitare
    4.3. Exploatarea in perioadele de inghet
    4.4. Exploatarea la ape mari
    4.5. Masuri de urmarire si prevenire a degradarii calitatii apei.
    Cap. 5 - Personalul de exploatare
    5.1. Organigrama
    5.2. Sarcini, atributii, raspunderi.
    Art. 5
    Modul de intocmire a Regulamentului-cadru pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraje, va fi prezentat intr-o documentatie in care sunt descrise amanuntit elementele mentionate la art. 4, tabelele, graficele, schemele si anexele aferente.
    Documentatia cu detalierea modului de intocmire a regulamentului-cadru se poate pune la dispozitia persoanelor fizice si juridice interesate, de catre Directia cadastru, sinteze si aparare impotriva inundatiilor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau de catre Regia Autonoma "Apele Romane" si filialele sale teritoriale, in termen de 30 de zile de la solicitarea facuta in scris.
    Art. 6
    Respectarea continutului-cadru al regulamentului de exploatare a barajelor este obligatorie pentru lucrarile cu caracter complex. Pentru celelalte lucrari, prevederile art. 4 si 5 se pot adapta, de la caz la caz, de catre elaboratori, potrivit rolului si functiilor specifice ale lucrarilor respective (amenajari hidroenergetice, acumulari nepermanente, acumulari si iazuri agropiscicole, iazuri de decantare a materialelor sterile, depozite de zgura si cenusa, prize pentru alimentari cu apa ale centrelor populate, ale zonelor industriale sau ale sistemelor de irigatii, precum si altele asemenea).
    Proiectele regulamentelor specifice pentru diverse categorii de constructii hidrotehnice se avizeaza de catre Regia Autonoma "Apele Romane" si se aproba de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 7
    In baza prevederilor art. 4 si 5, se vor elabora regulamente-cadru de exploatare bazinale, in care vor fi incluse toate tipurile de constructii si amenajari hidrotehnice existente in cadrul bazinului hidrografic respectiv. In aceste regulamente se vor detalia si se vor concretiza conditiile generale si specifice de exploatare coordonata, precum si interconexiunile cu bazinele hidrografice limitrofe, in diverse regimuri si reguli de exploatare posibile.

    CAP. 3
    Competentele de elaborare, avizare si aprobare a regulamentelor de exploatare a barajelor si a regulamentelor de exploatare bazinale

    Art. 8
    Regulamentele de exploatare a barajelor se elaboreaza, pentru fiecare obiectiv in parte, de catre detinatorii cu orice titlu ai acestor lucrari, persoane fizice sau juridice, sau de catre unitati specializate in studii, proiectare si consultanta pentru constructii hidrotehnice.
    Art. 9
    Regulamentele de exploatare bazinale se elaboreaza de catre Regia Autonoma "Apele Romane" sau de catre unitati specializate in studii, proiectare si consultanta pentru constructii hidrotehnice, pentru schema de amenajare hidrotehnica, cuprinzand toate constructiile, amenajarile si lucrarile hidrotehnice existente, avandu-se in vedere urmatoarele: prevederile schemelor-cadru si ale schemelor locale de amenajare, principiile gospodaririi unitare, rationale si complexe a apelor de suprafata si subterane, regimul de exploatare, sub aspect cantitativ si calitativ, coordonat si integrat la nivelul bazinului hidrografic respectiv, satisfacerea optima in conditii tehnice si economice eficiente a cerintelor de apa bruta ale tuturor utilizatorilor, apararea impotriva inundatiilor, in contextul general al conservarii resurselor de apa si protectiei mediului, precum si al interconexiunilor cu bazinele hidrografice limitrofe.
    Art. 10.
    Se elaboreaza regulamente de exploatare pentru bazinele hidrografice de ordinul 1 si 2, conform codificarii cursurilor de apa din Cadastrul apelor din Romania, sau pentru alte amenajari hidrotehnice complexe. Stabilirea acestora se face la propunerea Regiei Autonome "Apele Romane", cu avizul comitetelor de bazin si cu aprobarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 11
    Documentatia reprezentand regulamentul de exploatare a barajului sau a bazinului hidrografic va avea o "foaie de capat", cuprinzand denumirea obiectivului, unitatea elaboratoare, data elaborarii, denumirea unitatii competente de avizare si aprobare, precum si numele si prenumele conducatorilor acestora, cu semnatura si stampila respective. De asemenea, toate anexele din regulamentul de exploatare, inclusiv plansele, vor purta data intocmirii, numele si prenumele, precum si semnatura celor care le-au intocmit, le-au verificat si le-au aprobat.
    Art. 12
    Regulamentele de exploatare a barajelor se avizeaza de catre comitetele de bazin, se aproba de catre Regia Autonoma "Apele Romane" si fac parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelor.
    Art. 13
    Competentele de aprobare a regulamentelor de exploatare a barajelor si a regulamentelor de exploatare bazinale sunt urmatoarele:
    a) regulamentele de exploatare pentru toate lucrarile din administrarea proprie a Regiei Autonome "Apele Romane", pentru barajele si lacurile de acumulare din administrarea altor detinatori, obiective care au un volum brut (corespunzator nivelului maxim de verificare) mai mare de 50 mil. mc, precum si pentru barajele de priza, care asigura alimentari cu apa pentru populatie sau industrie, cu debite instalate mai mari de 1,0 mc/s, ori pentru irigatii cu debite instalate mai mari de 5,0 mc/s, se aproba de catre Regia Autonoma "Apele Romane" (centrala);
    b) regulamentele de exploatare pentru toate lucrarile din administrarea altor detinatori decat Regia Autonoma "Apele Romane", obiective care au un volum brut (corespunzator nivelului maxim de verificare) mai mic sau egal cu 50 mil. mc si mai mare de 3 mil. mc, precum si pentru barajele de priza care asigura alimentari cu apa pentru populatie sau industrie, cu debite instalate mai mici de 1,0 mc/s ori pentru irigatii cu debite instalate mai mici de 5,0 mc/s, se aproba de catre filialele bazinale ale Regiei Autonome "Apele Romane";
    c) pentru restul lucrarilor din administrarea altor detinatori, care nu se incadreaza in categoriile de mai sus, inclusiv pentru barajele microhidrocentralelor cu puteri instalate mai mici sau egale cu 1 MW, regulamentele de exploatare se aproba de catre unitatile teritoriale de gospodarire a apelor ale Regiei Autonome "Apele Romane";
    d) regulamentele de exploatare bazinale se aproba de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 14
    Regulamentele de exploatare a barajelor, avizate si aprobate, impreuna cu autorizatiile de gospodarire a apelor, vor fi pastrate, obligatoriu, la dispeceratele filialelor bazinale ale Regiei Autonome "Apele Romane", iar un exemplar, la dispeceratele exploatarilor, sectiilor sau sistemelor hidrotehnice de care apartin obiectivele respective, precum si la unitatile care le-au avizat si le-au aprobat.
    O sinteza cuprinzand regulile scrise si reprezentarile grafice esentiale din regulamentul de exploatare, privind modul de actiune operativ in diverse situatii specifice, va fi afisata, la loc vizibil, la sediul dispeceratului sistemului hidrotehnic al obiectivului respectiv.

    CAP. 4
    Competentele de elaborare si avizare a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare

    Art. 15
    Regia Autonoma "Apele Romane" elaboreaza programe lunare de exploatare a lacurilor de acumulare, avand la baza prognozele debitelor medii lunare afluente in lacurile de acumulare, volumele utile existente in lacuri, necesitatea producerii de energie hidroelectrica in corelare cu programele energetice si cu alte programe economice si sociale, asigurarea debitelor pentru populatie, industrie, agricultura si alte folosinte consumatoare si neconsumatoare de apa, in scopul gospodaririi rationale si complexe a apei, in baza propunerilor detinatorilor de lucrari si ale principalilor beneficiari de apa bruta.
    Art. 16
    Pentru principalele acumulari cu folosinta complexa si rol strategic in alimentarea cu apa a municipiului Bucuresti, a unor zone intens populate sau cu folosinte de apa importante, precum si pentru zonele deficitare in resurse de apa, Regia Autonoma "Apele Romane", impreuna cu principalii administratori de baraje si lacuri de acumulare si beneficiari de apa bruta (Regia Autonoma de Electricitate "Renel", Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare, Regia Generala de Apa Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti), intocmeste programe lunare de exploatare care se aproba de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Pentru restul acumularilor, programele de exploatare lunare se aproba de catre Regia Autonoma "Apele Romane".
    Art. 17
    Pentru gospodarirea unitara rationala si complexa a apelor de suprafata si subterane, in scopul satisfacerii cu prioritate a cerintelor de apa pentru populatie si a altor cerinte social-economice esentiale, in situatii critice (secete prelungite, ape mari, perioade de iarna sau altele asemenea), Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului dispune Regiei Autonome "Apele Romane" elaborarea de programe de asigurare a surselor de apa. Aceste programe se elaboreaza in baza propunerilor principalilor administratori de baraje si lacuri de acumulare si ale beneficiarilor de apa.
    Exploatarea lacurilor de acumulare si a prizelor pentru apa se subordoneaza necesitatilor perioadei respective, potrivit regimului stabilit prin planurile de restrictii si folosire a apei in perioadele deficitare - intocmite conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 276 din 11 aprilie 1997 -, cat si prin programele de exploatare lunare.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 18
    In termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentului ordin se vor elabora sau se vor reactualiza toate regulamentele de exploatare a constructiilor si lucrarilor hidrotehnice existente. In cazuri bine fundamentate, cu anuntarea prealabila a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Regia Autonoma "Apele Romane" poate stabili, pentru unii agenti economici cu probleme dificile, sau poate aproba regulamente de exploatare provizorii, valabile cel mult 6 luni de la data emiterii.
    Art. 19
    Detinatorii de lucrari sau unitatile interesate in elaborarea unor regulamente specifice pentru diverse categorii de constructii hidrotehnice, prevazute la art. 6, vor putea face propuneri Ministerului Apelor, Padurilor si Mediului, in termen de maximum un an de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei. Daca propunerile nu au fost trimise ministerului sau nu au fost aprobate de acesta, se vor aplica regulamentele de exploatare intocmite potrivit prevederilor prezentului ordin.
    Art. 20
    Regulamentele de exploatare a barajelor si regulamentele de exploatare bazinale se adapteaza, pe etape, in limitele prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor, in functie de dinamica cerintelor de apa sau de alte conditii.
    Art. 21
    Regulamentele de exploatare se vor modifica sau se vor actualiza, dupa caz, la schimbarea rolului si a parametrilor functionali ai lucrarii sau ori de cate ori apare necesar, pe baza experientei obtinute in exploatare sau a celor mai avansate cunostinte tehnice in domeniu, dar cel putin o data la 5 ani.
    In aceste situatii, la solicitarea (comanda) unitatii detinatoare de lacuri de acumulare ori de baraje de priza, proiectantul va actualiza si va modifica conditiile tehnice specifice de exploatare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 396/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 396 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 396/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu