Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 370 din 19 iunie 2003

privind activitatile si sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 756 din 29 octombrie 2003


SmartCity3


    In baza art. 65 lit. g) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2002,
    in temeiul art. 3 pct. II lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul apelor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul pentru autorizarea laboratoarelor de mediu, prezentat in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Cerintele pentru autorizarea laboratoarelor de mediu, prezentate in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Se aproba structura organizatorica si Regulamentul de functionare ale Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu, prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Se aproba componenta Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu, a Secretariatului tehnic al acesteia si a Comitetului tehnic consultativ, prezentata in anexa nr. 4.
    Art. 5
    Se aproba modelul de certificat de autorizare, prezentat in anexa nr. 5.
    Art. 6
    Se aproba Procedura de selectie a auditorilor pentru evaluarea laboratoarelor de mediu si Regulamentul de functionare a echipelor de auditori, prezentate in anexa nr. 6.
    Art. 7
    Se aproba domeniile de masurari ale factorilor de mediu, laboratoarele de referinta si Nomenclatorul indicatorilor de mediu, prezentate in anexa nr. 7.
    Art. 8
    Se aproba tarifele pentru autorizarea laboratoarelor de mediu, conform anexei nr. 8.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 10
    Directia generala de reglementare, autorizare, atestare mediu si gestiunea deseurilor, prin Directia de autorizare si atestare, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 11
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la publicare.

                   Ministrul apelor si protectiei mediului,
                                Petru Lificiu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
                pentru autorizarea laboratoarelor de mediu

    CAP. 1
    Prevederi generale

    1. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, in calitate de autoritate de stat care coordoneaza si controleaza activitatile in domeniile apelor si protectiei mediului, are responsabilitatea asigurarii respectarii reglementarilor din aceste domenii printr-o evaluare corecta si permanenta a starii mediului si este singurul in drept sa organizeze si sa reglementeze activitatea de masurare si verificare a factorilor de mediu.
    2. Prezentul regulament stabileste conditiile si metodologia de autorizare a laboratoarelor care efectueaza determinari privind calitatea mediului, in scopul recunoasterii competentei lor de a functiona conform cerintelor reglementarilor nationale, europene si internationale si de a furniza rezultate corecte ale nivelului poluantilor existenti in mediul inconjurator.
    3. Prin autorizarea laboratoarelor prevazute la pct. 2 se urmareste:
    - asigurarea increderii privind corectitudinea datelor referitoare la calitatea mediului, necesare Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pentru evaluarea starii mediului;
    - stabilirea cu certitudine a valorilor reale in cazul depasirilor valorilor limita admise, astfel incat sa se poata lua cele mai bune masuri pentru inlaturarea cauzelor efectelor poluante;
    - asigurarea credibilitatii datelor raportate sistemelor de monitorizare nationale si internationale;
    - asigurarea credibilitatii datelor in caz de litigii;
    - crearea unui sistem unitar de urmarire si raportare a starii mediului.
    4. Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor laboratoarelor care efectueaza masurari si furnizeaza informatii referitoare la calitatea mediului, necesare evaluarii starii mediului, elaborarii documentatiilor de mediu sau a oricaror studii si programe privind mediul din Romania.
    Pentru a putea dispune de informatii corecte si sigure, autoritatile de mediu vor lua in considerare numai rezultatele masurarilor efectuate de laboratoare autorizate conform prezentului regulament.

    CAP. 2
    Definitii si abrevieri

    Termenii utilizati in prezentul regulament au urmatoarea semnificatie:
    a) actiune corectiva - actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati, defecte sau altor situatii nedorite existente, in scopul prevenirii repetarii acestora;
    b) autorizare (a unui laborator de mediu) - recunoasterea oficiala a faptului ca un laborator de mediu este competent sa execute anumite teste sau anumite tipuri de masurari;
    c) audit - proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi si evaluarea acestora cu obiectivitate pentru a se determina masura in care sunt indeplinite anumite criterii stabilite anterior;
    d) auditor - persoana care are competenta de a efectua un audit (efectueaza in totalitate sau in parte operatiile cerute pentru evaluarea unui laborator);
    e) masurare - operatie tehnica de determinare a uneia sau mai multor caracteristici ale unui factor de mediu, in conformitate cu o procedura specificata; test;
    f) masurari comparative interlaboratoare - organizarea, efectuarea si evaluarea testelor asupra acelorasi esantioane sau efecte ori asupra unora similare de catre doua sau mai multe laboratoare, in conformitate cu conditii predeterminate;
    g) metoda de masurare - procedura tehnica specificata pentru efectuarea unei masurari;
    h) organism de autorizare (a laboratoarelor de mediu) - structura functionala care conduce si administreaza un sistem de autorizare a laboratoarelor de mediu si acorda autorizarea;
    i) raport de masurare - document care prezinta rezultatele masurarii si alte informatii relevante privind masurarea;
    j) trasabilitate - proprietate a rezultatului unei masurari sau a unei valori de referinta prin care este definita relatia sa cu marimi de referinta stabilite, de obicei etaloane nationale sau internationale, printr-un lant continuu de comparari cu incertitudini determinate;
    k) MAPM - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;
    l) CA - Comisia de autorizare a laboratoarelor de mediu;
    m) ST - Secretariatul tehnic al Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu;
    n) LM - laborator de mediu;
    o) PAC - Plan de actiuni corective;
    p) GLP - Buna practica de laborator.

    CAP. 3
    Documente de referinta

    a) SR EN ISO 17025:2001 - Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari;
    b) OECD - Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring (GLP), documentele nr. 4, 5, 6, 7/1999;
    c) Ghidul ISO 43-1,2:1997 - Teste de eficienta pentru incercari comparative interlaboratoare;
    d) SR ISO 45002:1994 - Criterii generale pentru acreditarea laboratoarelor de incercari;
    e) SR ISO 45003:1997 - Sisteme de acreditare a laboratoarelor de masurari si incercari. Criterii generale pentru organismele care efectueaza inspectia;
    f) SR ISO 9000:2001 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular;
    g) Ghidul ISO 58:1993 - Sisteme de acreditare a laboratoarelor de masurari si incercari. Criterii si mod de functionare;
    h) ISO 10011-1:1994, -2:1993, -3:1994 - Linii directoare pentru auditurile sistemelor calitatii.

    CAP. 4
    Procedura de autorizare

    1. Autorizarea se refera la determinarile si masurarile privind calitatea factorilor de mediu, inscrise in Nomenclatorul indicatorilor de mediu, grupate in domenii specifice, pentru care LM face dovada performantelor sale. Conditiile minime ce trebuie respectate de un LM pentru a obtine autorizarea sunt prezentate in anexa nr. 2 la ordin.
    2. Stabilirea si validarea metodelor de efectuare a masurarilor de mediu, precum si asigurarea trasabilitatii la etaloanele si standardele internationale a determinarilor efectuate de LM autorizate vor fi realizate de laboratoare de referinta, capabile sa coordoneze din punct de vedere tehnic activitatea de masurare a factorilor de mediu pe domenii specifice.
    3. Laboratoarele de referinta sunt structuri independente cu rol de coordonare a activitatii de masurare a parametrilor de mediu pe domenii specifice, stabilite pentru fiecare domeniu prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, pe baza propunerilor CA. La efectuarea propunerilor se va tine cont de nivelul tehnic, experienta si performantele laboratorului, precum si de recunoasterile internationale pe care acesta le detine.
    3.1. Laboratoarele de referinta au ca principale atributii:
    - stabilirea metodelor de masurare recomandate sau acceptate pentru fiecare dintre indicatorii factorilor de mediu controlati, introducerea si validarea de noi metode de masurare;
    - asigurarea trasabilitatii masurarilor de mediu pentru determinarile efectuate in domeniul lor de competenta;
    - initierea si organizarea programelor de masurari interlaboratoare la nivel national;
    - furnizarea de date corecte si credibile sistemului international de monitorizare;
    - participarea la programele internationale de masurari interlaboratoare;
    - efectuarea testelor in caz de litigiu;
    - asigurarea consultantei tehnice pentru celelalte LM privind efectuarea determinarilor din domeniul lor de activitate;
    - validarea sau efectuarea masurarilor care nu dispun de metode standardizate ori a esantioanelor cu compozitie sau caracteristici necunoscute.
    3.2. Laboratoarele de referinta vor colabora cu MAPM astfel incat sa asigure realizarea tuturor atributiilor ce le revin; ele pot efectua lucrari sau pot colabora la alte activitati, cu conditia ca acestea sa nu afecteze activitatea pe care o desfasoara ca laborator de referinta.
    3.3. Laboratoarele de referinta trebuie sa respecte cerintele cuprinse in sectiunea A din anexa nr. 2 la ordin si trebuie sa urmareasca obtinerea in termen de 2 ani a acreditarii ca laborator conducator de program din partea unui organism international.
    4. LM supuse autorizarii pot functiona in cadrul autoritatilor teritoriale de mediu, al altor unitati din subordinea MAPM sau al altor autoritati, al institutelor de cercetare si invatamant, al unitatilor economice sau sunt societati independente care efectueaza determinari privind starea mediului.
    5. LM au atributii privind:
    5.1. efectuarea, pe baza de comenzi ale autoritatilor, agentilor economici sau ale altor unitati interesate, a determinarilor necesare urmaririi factorilor de mediu, studiilor, analizelor sau cercetarilor privind mediul, necesare reglementarii activitatilor economice din punctul de vedere al protectiei mediului;
    5.2. participarea pe baza de contracte in cadrul programelor nationale sau regionale de monitorizare a starii mediului ori in cadrul altor programe interlaboratoare organizate de laboratoarele de referinta, in scopul:
    - culegerii si prelucrarii datelor primare privind calitatea mediului, conform programelor stabilite de MAPM;
    - raportarii datelor privind calitatea mediului, necesare sistemului national de monitorizare;
    - semnalarii situatiilor de depasiri ale valorilor limita admise pentru diversi poluanti;
    - asigurarii trasabilitatii unor marimi si a validarii de noi metode de masurare prin masurari interlaboratoare.
    5.3. Pentru a fi autorizate LM trebuie sa respecte cerintele prezentate in sectiunea B din anexa nr. 2 la ordin, iar cele implicate in programele de monitorizare trebuie sa indeplineasca si cerintele suplimentare cuprinse in sectiunea C din anexa nr. 2 la ordin.
    6. Masura in care un LM realizeaza cerintele prevazute in anexa nr. 2 la ordin este stabilita de CA care functioneaza in cadrul MAPM, in urma verificarilor desfasurate de echipe de auditori atat la obtinerea autorizarii, cat si pe toata perioada de valabilitate a certificatului de autorizare.
    7. Pentru consultarea in vederea luarii anumitor decizii, aprecieri, informari, CA poate solicita, pe baza de contract, asistenta tehnica din partea unor specialisti cu experienta in activitatea de autorizare/acreditare si in domeniul protectiei mediului, care alcatuiesc Comitetul tehnic consultativ.
    8. In vederea analizarii contestatiilor presedintele CA desemneaza Comisia de apel. Aceasta este formata din 3 membri ai Comitetului tehnic consultativ, numiti pe o perioada de 3 ani.
    9. Structura organizatorica si Regulamentul de functionare ale CA sunt stabilite in anexa nr. 3 la ordin.
    10. Membrii CA si ai ST sunt numiti prin ordin al MAPM.
    11. Auditorii pentru LM sunt persoane fizice recunoscute de CA in conformitate cu prevederile sectiunii A din anexa nr. 6 la ordin, care isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului descris in sectiunea B din anexa nr. 6 la ordin si a instructiunilor proprii de lucru.
    12. Comitetul tehnic consultativ este numit de CA pe o perioada de 3 ani, pe baza propunerilor laboratoarelor de referinta si ale Organismului National de Certificare.
    13. Colaboratorii (experti consultanti si auditori) care participa la evaluarea si autorizarea LM sunt inregistrati in liste de colaboratori pe domenii de activitate.
    14. Personalul implicat in activitatile de autorizare a LM este prin statutul sau independent fata de interesele comerciale ale uneia dintre parti si nu poate fi supus presiunilor sau influentelor de nici un fel.
    15. LM pot fi autorizate de MAPM fara parcurgerea procedurii de autorizare, in baza unui certificat de acreditare emis de un organism de acreditare certificat.
    16. Recunoasterea de catre MAPM a performantelor unui LM cu privire la competenta sa de a efectua determinari asupra calitatii mediului pe anumite domenii este dovedita prin certificatul de autorizare eliberat de MAPM prin CA.
    17. Certificatul de autorizare, al carui model este prezentat in anexa nr. 5 la ordin, cu elemente de securizare, va mentiona clar datele de identificare a LM autorizat si codurile masurarilor pentru care a obtinut aceasta recunoastere.
    18. Certificatul de autorizare este valabil 3 ani, dupa care se poate reinnoi in urma unei noi autorizari. Reinnoirea certificatului de autorizare ii asigura o valabilitate de 5 ani si poate fi efectuata ori de cate ori LM solicita aceasta, cu conditia ca cererea de reinnoire a autorizarii sa fie prezentata ST cu cel putin 45 de zile inainte de expirarea valabilitatii certificatului de autorizare.
    19. In functie de activitatea LM, la cerere, domeniul autorizat poate fi extins sau modificat. In cazul incapacitatii de a realiza performantele impuse, autorizarea poate fi suspendata sau retrasa.
    20. Evaluarile auditorilor, care conduc la respingerea, suspendarea sau retragerea autorizarii, pot fi contestate la CA in termen de 15 zile de la data comunicarii lor. Ele vor fi analizate si se va decide reevaluarea LM, mentinerea deciziei initiale sau alte masuri, dupa caz.
    21. In cazul extinderii sau modificarii domeniilor autorizate, certificatul de autorizare se modifica corespunzator.
    22. La modificarea statutului juridic al unui LM autorizat, fara sa intervina modificari in organizarea si functionarea sa, in echipamente sau personal, se va elibera un nou certificat.

    CAP. 5
    Etapele procedurii de autorizare

    A. Acordarea autorizarii
    1. Obtinerea autorizarii este un obiectiv stabilit de laboratoarele de masurari in scopul efectuarii de analize de mediu recunoscute de MAPM.
    2. Autorizarea se face la solicitarea adresata CA de catre LM care considera ca indeplinesc cerintele prezentate in sectiunea B sau C din anexa nr. 2 la ordin.
    3. In vederea obtinerii autorizarii, LM intocmeste urmatoarele documente pe care le transmite CA:
    a) cerere oficiala care cuprinde:
    - datele de identificare a LM;
    - declaratia LM ca a realizat cerintele generale de autorizare si este de acord cu respectarea obligatiilor ce ii revin in urma autorizarii;
    b) lista masurarilor pentru care se solicita autorizarea, cu inscrierea pentru fiecare indicator a domeniului si a codului prevazute in Nomenclatorul indicatorilor de mediu din anexa nr. 7 la ordin;
    c) fisa de prezentare care contine:
    - lista de echipamente din dotarea LM;
    - lista personalului care efectueaza masurari.
    4. Predarea cererii si a documentatiei se face la ST al CA, care le verifica, le inregistreaza si confirma primirea. La inscriere se plateste tariful de verificare a documentatiei conform anexei nr. 8 la ordin. In cazul in care documentatia nu este completa sau corect intocmita, ST al CA o returneaza in intregime, specificand completarile necesare.
    5. ST programeaza cererea de autorizare pentru analiza in urmatoarea sedinta a CA. In functie de domeniul si de complexitatea LM, CA numeste auditorul-sef si recomanda marimea si structura echipei de audit.
    6. Auditorul-sef preia de la ST documentatia LM si alege, in functie de tipul LM si de recomandarile CA, membrii echipei de audit din listele de auditori selectati.
    7. Auditorul-sef anunta LM componenta echipei de audit si stabileste impreuna cu acesta conditiile, durata si data auditului; datele convenite sunt aduse la cunostinta ST.
    8. Echipa de audit, in cadrul unei sedinte de pregatire a auditului, analizeaza documentele si stabileste programul de desfasurare si problemele ce vor fi urmarite cu precadere in timpul evaluarii.
    9. La data programata echipa de audit se deplaseaza la sediul LM si efectueaza auditul.
    10. Neconformitatile depistate si observatiile echipei de audit sunt aduse la cunostinta conducerii LM, care intocmeste un plan de actiuni corective (PAC) pe care il transmite auditorului-sef.
    11. In urma analizarii PAC, echipa de audit stabileste, pe baza criteriilor prevazute de instructiunile de lucru proprii, nivelul de performanta al LM si intocmeste un raport de evaluare care va contine una dintre urmatoarele propuneri:
    a) propunerea pentru autorizarea LM, in cazul in care se considera ca sunt respectate cerintele mentionate in anexa nr. 2 la ordin;
    b) propunerea pentru organizarea unui nou audit, in cazul in care autorizarea nu poate fi acordata in conditiile existente, dar neconformitatile semnalate pot fi corectate intr-un interval de timp acceptabil; organizarea unor noi audituri pentru verificarea implementarii actiunilor corective se poate face de maximum trei ori;
    c) propunerea de respingere a cererii de autorizare, in cazul existentei unor neconformitati majore.
    12. Documentatia predata in vederea autorizarii, precum si toate documentele intocmite in timpul auditului (rapoarte de neconformitate, PAC, raportul de evaluare, chestionare, fise si rapoarte de incercare etc.) sunt predate de catre auditorul-sef ST, care le prezinta spre analiza CA in urmatoarea sedinta.
    13. In urma analizei documentatiei si pe baza datelor prezentate in raportul de evaluare, CA stabileste acordarea sau, dupa caz, respingerea autorizarii. Daca considera necesar, CA mai poate solicita analize, evaluari sau verificari suplimentare, caz in care decizia se amana.
    14. In cazul acordarii autorizarii, ST va elibera certificatul de autorizare dupa ce LM a facut dovada achitarii tuturor tarifelor legate de autorizare si prima etapa de supraveghere.
    15. Certificatul de autorizare este inregistrat in Registrul laboratoarelor de mediu autorizate. Numarul atribuit certificatului este numarul de ordine din acest registru.
    16. CA va face cunoscut tuturor factorilor interesati obtinerea autorizarii de catre LM prin inscrierea sa in Lista laboratoarelor de mediu autorizate, facuta publica prin prezentarea pe pagina de web a MAPM.
    17. In cazul respingerii autorizarii, ST al CA comunica aceasta LM printr-o nota scrisa. LM poate face contestatie in termen de 15 zile de la data comunicarii.
    18. Contestatiile se primesc la ST si sunt transmise spre analiza Comisiei de apel, care va dispune, dupa caz, acordarea, respingerea autorizarii sau reevaluarea LM. In cazul respingerilor definitive, LM poate initia procedura de autorizare in momentul cand considera ca a indeplinit conditiile de autorizare.
    19. Pentru LM autorizate, CA numeste din cadrul corpului de auditori seful echipei de supraveghere; acesta poate fi auditorul-sef al echipei de evaluare.
    20. Echipa de supraveghere are o componenta similara cu cea de evaluare si poate fi formata din aceiasi auditori. Ea are ca sarcini principale:
    - sa verifice periodic daca LM mentine standardele de performanta declarate si verificate la autorizarea initiala;
    - sa urmareasca indeplinirea actiunilor din PAC intocmit la autorizare;
    - sa efectueze verificari si evaluari in cazul in care apar modificari sau deficiente in activitatea LM;
    - sa raporteze CA rezultatele verificarilor efectuate asupra performantelor LM si sa propuna mentinerea, suspendarea sau retragerea autorizarii.

    B. Mentinerea autorizarii
    1. Echipa de supraveghere primeste de la CA toata documentatia intocmita la obtinerea autorizarii, rapoartele de neconformitate si PAC. LM autorizate vor aduce la cunostinta ST si auditorului-sef al echipei de supraveghere orice modificare a datelor cuprinse in fisele de prezentare cu privire la structura de personal sau la aparatura de masurare.
    2. Echipa de supraveghere are obligatia sa efectueze un audit al LM autorizat cel putin o data pe an pentru urmarirea respectarii conditiilor declarate si a cerintelor organismului de autorizare, precum si sa urmareasca realizarea actiunilor corective la datele limita cuprinse in PAC.
    3. In cursul auditurilor de supraveghere se va urmari in mod deosebit modul de rezolvare a neconformitatilor deja semnalate in cursul auditurilor anterioare. In urma fiecarui audit se vor intocmi: Raport de neconformitate, PAC, Raport de evaluare. Aceste documente vor fi transmise ST.
    4. Pe baza rapoartelor de evaluare CA analizeaza anual activitatea fiecarui LM autorizat si, la recomandarea echipei de supraveghere, ia decizia de mentinere a autorizarii. ST comunica aceasta decizie in scris LM autorizat.

    C. Suspendarea autorizarii
    1. In cazul in care echipa de supraveghere constata, pe baza declaratiilor LM sau a observatiilor proprii, ca exista deficiente in activitatea acestuia care fac imposibila efectuarea unor masurari in conditiile declarate, propune suspendarea autorizarii pentru aceste masurari pana la rezolvarea situatiei.
    2. Decizia de suspendare a autorizarii este luata de CA pe baza propunerii echipei de supraveghere si este transmisa LM si tuturor celor interesati.
    3. Pe perioada suspendarii LM nu este autorizat sa efectueze masurari ale indicatorilor pentru care a primit suspendarea; determinarile efectuate in aceasta perioada nu sunt recunoscute ca valabile de organismele de mediu.
    4. La rezolvarea neconformitatilor care au condus la suspendarea autorizarii, LM va anunta echipa de supraveghere care va demara actiunile necesare pentru o noua verificare si va propune, dupa caz, mentinerea sau ridicarea suspendarii.
    5. Decizia de ridicare a suspendarii se ia de catre CA in urma propunerii echipei de supraveghere si se aduce la cunostinta LM si tuturor factorilor interesati.

    D. Retragerea autorizarii
    1. In cazul in care echipa de supraveghere constata abateri repetate si din culpa in functionarea LM, precum si in cazul constatarii unor neconformitati care pot influenta calitatea activitatii acestuia, poate propune retragerea autorizarii pentru una, mai multe sau toate tipurile de masurari.
    2. In urma propunerii echipei de supraveghere, CA poate decide retragerea autorizarii. ST va face cunoscut acest lucru LM si factorilor interesati prin mentionarea in Lista laboratoarelor de mediu autorizate.
    3. Pe perioada retragerii autorizarii, LM nu mai poate efectua masurari recunoscute ca valabile de organismele de mediu.
    4. In cazul retragerii autorizarii, LM trebuie sa predea la ST al CA certificatul de autorizare, care se va retine in cazul retragerii totale sau se va modifica corespunzator in cazul retragerii autorizarii pentru anumite masurari.
    5. Deciziile de suspendare si retragere pot fi contestate la ST al CA in termen de 15 zile de la data comunicarii. Contestatiile sunt trimise spre analiza Comisiei de apel.

    E. Extinderea sau modificarea domeniului autorizat
    1. In cazul in care LM doreste extinderea domeniului masurarilor autorizate, poate solicita aceasta CA si poate obtine autorizarea printr-o procedura identica cu cea de acordare.
    2. In cazul in care apar modificari in activitatea LM in ceea ce priveste metodele de masurare, echipamentele si instalatiile folosite pentru anumite masurari, LM autorizat comunica acest lucru echipei de supraveghere care evalueaza competenta LM in noile conditii si propune CA modificarea domeniului de masurari.
    3. In urma extinderii sau modificarii domeniului de masurari, ST va retrage vechiul certificat de autorizare, inlocuindu-l cu un altul, corespunzator noilor conditii.
    4. Orice modificare a certificatului de autorizare, efectuata in urma retragerii, extinderii sau modificarii domeniului masurarilor ori in urma schimbarii statutului juridic al LM, este adusa la cunostinta tuturor celor interesati de catre ST al CA prin modificarea Listei laboratoarelor de mediu autorizate.

    ANEXA 2

                                 CERINTE
               pentru autorizarea laboratoarelor de mediu

    A. Laboratoare de referinta
    Laboratoarele de referinta pentru masurarile de mediu din sistemul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului (MAPM) sunt laboratoare care coordoneaza din punct de vedere tehnic si stiintific activitatea de monitorizare a factorilor de mediu si de efectuare a masurarilor de mediu. Ele trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
    1. sa fie permanent disponibile autoritatii de mediu pentru executarea atributiilor prezentate in cap. IV pct. 3.1 din anexa nr. 1 la ordin;
    2. sa detina documente doveditoare privind independenta si impartialitatea lor, care sa le permita recunoasterea ca laborator neutru;
    3. sa poata efectua masurari de mediu in conditiile unui laborator de mediu (LM) autorizat, prin indeplinirea cerintelor cuprinse in sectiunea B;
    4. sa stabileasca pentru LM autorizate proceduri-cadru privind primirea comenzilor, esantionarea si pregatirea probelor pentru masurare, efectuarea determinarilor, inregistrarile si modul de raportare in cazul masurarii fiecarui indicator din domeniul lor de activitate;
    5. sa dispuna de personal calificat, de echipamente si resurse tehnice si informationale necesare pentru alegerea si validarea metodelor si procedurilor de masurare si esantionare pentru domeniile neacoperite de standarde sau specificatii;
    6. sa intocmeasca si sa aplice proceduri privind primirea comenzilor, efectuarea esantionarilor si masurarilor si inregistrarile necesare in cazul efectuarii unor masurari din domenii nestandardizate;
    7. sa intocmeasca si sa respecte proceduri privind primirea, manipularea si pastrarea esantioanelor care prezinta abateri de la conditiile normale sau specificate;
    8. sa dispuna de proceduri, personal specializat si resurse logistice pentru conceperea, organizarea si analiza programelor de masurari interlaboratoare, in conformitate cu cerintele prevazute pentru responsabilul de program in normele GLP nr. 7 si Ghidul ISO 43-1,2:1997;
    9. sa dispuna de proceduri, personal specializat si resurse logistice pentru coordonarea si urmarirea programelor nationale de monitorizare a starii mediului;
    10. sa dispuna de un sistem al calitatii complex si eficient care sa asigure functionarea corecta a laboratorului atat in ceea ce priveste efectuarea masurarilor, cat si ca organizator si conducator de programe interlaboratoare;
    11. sa dispuna de resursele umane, tehnice si informationale care sa le permita sa conceapa si sa propuna noi metode de determinare in vederea imbunatatirii normativelor tehnice de masurare;
    12. sa dispuna de proceduri si personal specializat pentru a asigura consultanta si indrumare celorlalte laboratoare de masurari din domeniul protectiei mediului;
    13. sa stabileasca proceduri pentru colaborarea cu laboratoare din alte state, sa urmareasca participarea la programe de masurari interlaboratoare, organizate impreuna cu alte state, pastrandu-si un nivel de performanta care sa le asigure recunoasterea la nivel international.

    B. Laboratoare de mediu
    In vederea autorizarii, laboratoarele care efectueaza masurari ale factorilor de mediu trebuie sa functioneze respectand urmatoarele cerinte bazate pe prevederile standardului SR ISO 17025:2001:
    1. sa fie legal identificabile, independent sau ca parte a unei organizatii;
    2. sa isi defineasca o structura organizatorica in care sa fie precizat locul laboratorului in organizatia tutelara si structura organizatorica interna cuprinzand relatiile dintre management, functii tehnice si servicii auxiliare, precum si responsabilitatea, autoritatea si interrelatiile tuturor persoanelor care conduc sau participa la efectuarea masurarilor;
    3. sa dispuna de personal tehnic si de conducere cu autoritatea si resursele necesare realizarii sarcinilor pe care si le-au propus;
    4. sa conceapa, sa documenteze, sa implementeze si sa mentina un sistem de management al calitatii corespunzator politicii si activitatii lor, pe care sa il prezinte intr-un manual al calitatii si sa il faca cunoscut intregului personal;
    5. sa stabileasca, sa documenteze si sa implementeze proceduri pentru controlul documentelor tehnice si ale sistemului calitatii, care sa cuprinda modul de aprobare, difuzare, retragere, arhivare, conditiile in care se pot face modificari, conditiile de acces al persoanelor interesate si masurile de protectie a acestor documente;
    6. sa intocmeasca si sa aplice o procedura pentru primirea comenzilor, pe baza procedurii-cadru stabilite de laboratorul de referinta; laboratoarele de masurari nu pot primi comenzi si efectua determinari recunoscute decat pentru masurarile de mediu reglementate prin prezentul ordin, pentru care au primit autorizare;
    7. sa stabileasca proceduri privind aprovizionarea, receptia si depozitarea echipamentelor, a etaloanelor si materialelor consumabile relevante pentru masurari;
    8. sa stabileasca si sa aplice proceduri pentru identificarea, colectarea, indexarea, accesul, pastrarea si folosirea inregistrarilor laboratorului, atat a celor tehnice, cat si a celor ale sistemului calitatii, asigurand culegerea si pastrarea informatiilor tehnice in original, in momentul efectuarii observatiilor sau calculelor;
    9. sa dispuna de proceduri pentru a asigura securitatea inregistrarilor si sa reglementeze accesul la acestea;
    10. sa aiba o politica si proceduri privind primirea, evaluarea si rezolvarea reclamatiilor, precum si in cazul constatarii aparitiei unor lucrari neconforme;
    11. sa stabileasca programe si proceduri prin care sa verifice periodic respectarea cerintelor sistemului propriu de calitate si performantele activitatii lor si sa stabileasca actiuni corective si preventive si responsabilitati privind implementarea acestor masuri;
    12. sa analizeze si sa evalueze periodic functionarea sistemului calitatii si activitatea de masurari, pentru verificarea adecvarii sistemului si eventuale imbunatatiri;
    13. sa dispuna de personal suficient, cu pregatirea de baza, experienta si competenta necesara indeplinirii functiilor pe care le ocupa, autorizat pentru activitatile pe care le desfasoara, si sa pastreze inregistrari privind calificarea educationala, profesionala si instruirea personalului;
    14. sa dispuna de spatiu si de instalatii privind sursele de energie, iluminat, conditii de mediu etc., care sa permita efectuarea corecta a masurarilor; conditiile de mediu trebuie monitorizate pentru a se asigura ca nu pot afecta buna desfasurare a masurarii;
    15. sa dispuna de proceduri documentate, adecvate pentru toate masurarile din domeniul de activitate, inclusiv pentru esantionare, manipulare, depozitare, pregatirea obiectelor pentru masurare;
    16. sa dispuna de instructiuni scrise privind functionarea si utilizarea tuturor echipamentelor mai importante folosite pentru masurari, precum si privind modul de folosire si intretinere a echipamentelor; toate documentele trebuie sa fie usor accesibile personalului laboratorului;
    17. sa detina, sa actualizeze si sa puna la dispozitie personalului toate instructiunile, standardele, manualele, procedurile si datele de referinta utilizate in cursul activitatilor desfasurate;
    18. sa efectueze in regim autorizat numai masurari la care dispun de metode acoperite de standarde sau de specificatii recomandate, sa foloseasca pentru efectuarea masurarilor, esantionarilor si etalonarilor numai metodele stabilite de laboratoarele de referinta si sa nu introduca sau sa faca modificari ale metodelor de masurare fara acordul acestora;
    19. sa fie dotate cu toate echipamentele de prelevare, masurare si calibrare necesare pentru efectuarea corecta a incercarilor, corespunzator specificatiilor de masurare, care sa asigure exactitatea ceruta;
    20. sa organizeze etalonarea si verificarea echipamentelor si instrumentelor de calibrare pentru marimile care pot influenta rezultatele masurarilor, precum si verificarea etaloanelor si materialelor de referinta, dupa programe si proceduri specifice;
    21. sa pastreze inregistrari privind identificarea, amplasarea curenta, instructiunile de folosire si de mentenanta, certificatele de etalonare, situatia verificarilor, defectarilor, modificarilor, reparatiilor pentru fiecare echipament sau material de referinta;
    22. sa asigure trasabilitatea etalonarilor echipamentelor la unitatile de masura SI, iar daca nu este posibil, sa stabileasca in colaborare cu laboratorul de referinta alte metode care sa asigure increderea in rezultate;
    23. sa intocmeasca programe si proceduri prin care sa verifice situatia etaloanelor si materialelor de referinta si sa asigure ca etaloanele si materialele de referinta sa nu fie folosite in alte scopuri decat pentru etalonare;
    24. sa documenteze modul in care se fac inregistrarea datelor, a calculelor, transferul si verificarea acestora. Daca se folosesc calculatoare sau echipamente automate de culegere, procesare, inregistrare, raportare, stocare sau recuperare a datelor, trebuie sa se asigure ca acestea sunt adecvate necesitatilor privind protectia integritatii si, daca este cazul, a confidentialitatii datelor si dispun de proceduri pentru intretinere si reparatii;
    25. sa stabileasca proceduri pentru primirea, manipularea, protectia, retinerea sau eliberarea obiectelor de testare, folosind un sistem coordonat pentru identificarea unica a acestora; laboratorul trebuie sa prevada masuri pentru a se evita deteriorarea obiectelor in timpul depozitarii, manipularii si pregatirii pentru masurare, precum si pentru protectia integritatii laboratorului in cazul primirii obiectelor de testare periculoase;
    26. sa dispuna de planuri si proceduri adecvate de urmarire si verificare a corectitudinii rezultatelor masurarilor si sa stabileasca masuri in cazul detectarii unor abateri;
    27. sa raporteze precis, clar, neambiguu si obiectiv rezultatele fiecarei masurari sau serii de masurari efectuate de laborator intr-un raport de masurare care trebuie sa includa toate informatiile relevante privind obtinerea lor. Raportul de masurare poate fi eliberat si prin transfer electronic de date, cu conditia respectarii cerintelor prevazute la pct. 25;
    28. in cazul in care sunt necesare activitati in afara sediului permanent al laboratorului, acesta trebuie sa fie organizat si sa functioneze astfel incat sa poata respecta conditiile prezentului ordin atat in localurile permanente, cat si in cele temporare sau folosind mijloace mobile;
    29. atunci cand se lucreaza in afara sediului permanent trebuie monitorizate si inregistrate conditiile ambientale, astfel incat mediul inconjurator sa nu afecteze rezultatele masurarilor; laboratorul trebuie sa aiba proceduri prin care sa se asigure ca mediul ambiant nu afecteaza negativ efectuarea prelevarii sau a masurarii, functionarea echipamentelor si nu poate produce invalidarea rezultatelor masurarilor;
    30. daca sunt necesare deplasari in afara laboratorului, trebuie sa se stabileasca proceduri pentru siguranta manipularii, transportului, depozitarii si utilizarii echipamentului de masurare, pentru a se preveni contaminarea sau deteriorarea sa in cazul in care este folosit pe teren;
    31. personalul interesat trebuie sa aiba la dispozitie la locul de desfasurare a activitatii procedurile si metodele de lucru pentru activitatile din teren.

    C. Laboratoare de mediu cu participare la programe de monitorizare
    Laboratoarele care efectueaza monitorizarea mediului in cadrul programelor MAPM sunt laboratoare care masoara si raporteaza permanent, pe baza unor programe, starea mediului. Ele trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
    1. sa fie permanent disponibile autoritatii de mediu pentru executarea atributiilor prezentate la cap. IV pct. 5.2 din anexa nr. 1 la ordin;
    2. sa fie autorizate pentru efectuarea masurarilor de mediu cuprinse in programul de monitorizare, prin respectarea cerintelor cuprinse la sectiunea B;
    3. sa stabileasca o procedura de colaborare cu laboratorul de referinta, prin care sa se defineasca atributiile si responsabilitatile fiecaruia in cadrul programului de monitorizare;
    4. sa cunoasca si sa respecte procedurile privind esantionarea, pregatirea probei, metoda de masurare si modul de raportare, stabilite de laboratorul de referinta;
    5. sa respecte procedurile si planurile de esantionare si control stabilite de MAPM, precum si modul de inregistrare si de transmitere a rezultatelor obtinute, stabilite la initierea programului de monitorizare;
    6. sa intocmeasca proceduri privind efectuarea, transmiterea, pastrarea si protectia inregistrarilor urmarite, conform programului de monitorizare;
    7. sa cunoasca si sa aplice procedurile de interventie in cazul depasirii valorilor limita specificate;
    8. sa dispuna de proceduri de verificare a rezultatelor, care sa asigure corectitudinea datelor transmise sistemului national de monitorizare.

    ANEXA 3

    COMISIA DE AUTORIZARE A LABORATOARELOR DE MEDIU - STRUCTURA ORGANIZATORICA

                             Schema relationala

  .....................                                  ......................
  :        :                                  :                    :
  :   Compartiment    :        __________________        :    Compartiment    :
  :   consultativ     :       |    Comisia de    |       :      executiv      :
  :                   :<----->|   autorizare a   |<----->:                    :
  :  _______________  :       |  laboratoarelor  |       :  ________________  :
  : |Comitet tehnic | :       |     de mediu     |       : |Corp de auditori| :
  : | consultativ   | :       |__________________|       : |________________| :
  : |_______________| :                 |                :                    :
  :                   :                 |                :  ________________  :
  :  _______________  :        _________v________        : |  Laboratoare   | :
  : |Comisia de apel| :       |Secretariat tehnic|       : |  de referinta  | :
  : |_______________| :       |__________________|       : |________________| :
  :...................:                                  :....................:

    Comitet tehnic consultativ - specialisti cu inalta tinuta profesionala care pot fi consultati in vederea luarii deciziei
    Comisia de apel - specialisti nominalizati pentru solutionarea contestatiilor
    Corp de auditori - specialisti selectati conform unei proceduri specifice, care efectueaza evaluarea laboratoarelor de mediu
    Laborator de referinta - laborator notificat de MAPM ca laborator coordonator pe un domeniu de activitate

                            Schema functionala

     __________________
    |Presedinte        |   |  Presedinte     - secretar de stat
    |(vicepresedinte)  |   |  Vicepresedinte - unul dintre membrii Comisiei de
    |__________________|   |                   autorizare a laboratoarelor de
              |            |                   mediu, ales prin vot
              |            |
     _________v________    |
    |Membri (5 - 7)    |   |  Membri         - specialisti cu inalta tinuta
    |__________________|   |                   profesionala, experti sau
              |            |                   cercetatori cu experienta in
              |            |                   domeniul de laborator si de
     _________v________    |                   protectie a mediului
    |Secretariat tehnic|   |  Secretariat    - personal cu cunostinte
    |(2 - 4 membri)    |   |  tehnic           administrative si in domeniul
    |__________________|   |                   procedurii de autorizare a
                           |                   laboratoarelor de mediu

                           REGULAMENT DE FUNCTIONARE
             a Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu

    1. Comisia de autorizare a laboratoarelor de mediu (CA) functioneaza in cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului (MAPM).
    2. Cheltuielile materiale ale CA si ale Secretariatului tehnic (ST) al acesteia sunt suportate din bugetul MAPM, iar cheltuielile pentru activitatea consultantilor, auditorilor si a laboratoarelor de referinta sunt suportate de laboratorul de mediu (LM) autorizat, pe baza de contracte, conform prevederilor legale.
    3. Activitatea CA se desfasoara in sedinte lunare si ori de cate ori este necesar. Inregistrarile si activitatile curente sunt efectuate de ST care functioneaza in cadrul Directiei de autorizare si atestare.
    4. CA are in principal urmatoarele atributii:
    a) stabileste sistemul propriu de functionare prin intocmirea unor proceduri si instructiuni de lucru;
    b) face propuneri pentru revizuirea procedurii de autorizare, a regulamentelor de functionare, a listelor de colaboratori si a laboratoarelor de referinta;
    c) asigura functionarea corecta si eficienta a sistemului de autorizare si de supraveghere a LM autorizate, prin respectarea procedurii de autorizare, a regulamentului si a instructiunilor proprii;
    d) aproba, pe baza criteriilor inscrise in sectiunea A din anexa nr. 6 la ordin, solicitarile privind admiterea in corpul de auditori ai LM;
    e) stabileste conducatorul echipelor de audit de evaluare si de supraveghere;
    f) urmareste efectuarea si, daca este cazul, participa la auditurile de evaluare sau de supraveghere;
    g) verifica si aproba criteriile de evaluare a LM si documentele intocmite de echipele de auditori;
    h) analizeaza si decide acordarea sau respingerea autorizarii;
    i) emite certificate de autorizare;
    j) analizeaza si decide suspendarea sau retragerea autorizarii;
    k) primeste si transmite spre analiza sesizarile si observatiile cu privire la activitatea LM;
    l) face anual o analiza a activitatii sale si un raport catre conducerea MAPM.
    5. Atributiile ST al CA sunt:
    a) inregistreaza si pastreaza documentatia intocmita in cursul procedurii de autorizare;
    b) mentine la zi lista consultantilor tehnici, a auditorilor si a laboratoarelor de referinta;
    c) mentine la zi Lista laboratoarelor de mediu autorizate pe care o face publica pe site-ul MAPM, informandu-i pe toti factorii interesati despre stadiul autorizarii fiecarui LM.
    6. Sedintele CA se desfasoara in urmatoarele conditii:
    6.1. Sedintele CA au loc lunar la sediul MAPM; data sedintei se stabileste la sedinta precedenta in una din zilele primei saptamani ale fiecarei luni.
    6.2. ST stabileste programul fiecarei sedinte si il aduce la cunostinta fiecarui membru printr-o adresa de convocare, cu cel putin 7 zile inainte de data adunarii.
    6.3. Sedintele CA au loc in prezenta a trei patrimi din numarul membrilor. Hotararile in cadrul sedintelor se iau cu majoritate de voturi.
    6.4. Un membru al ST participa la sedintele CA si intocmeste procesul-verbal al sedintei.
    6.5. La sedintele la care se analizeaza acordarea autorizarii pot fi invitati sa participe un reprezentant al LM si seful echipei de evaluare.
    7. Instructiuni de lucru pentru Secretariatul tehnic
    7.1. ST este responsabil de:
    a) organizarea sedintelor CA;
    b) pastrarea intregii documentatii cu privire la LM autorizate;
    c) efectuarea tuturor inregistrarilor referitoare la activitatea de autorizare;
    d) stabilirea si mentinerea legaturii cu LM, cu echipa de evaluare si echipa de supraveghere;
    e) furnizarea de informatii privind procedura, conditiile si tarifele de autorizare;
    f) verificarea efectuarii de catre LM a platii tarifelor de autorizare.
    7.2. In cadrul procedurii de autorizare ST al CA intreprinde urmatoarele actiuni:
    7.2.1. In vederea initierii procedurii de autorizare, ST urmareste inscrierea pe site-ul MAPM a modelelor de formulare necesare pentru inscriere (cerere de autorizare, fisa de prezentare, lista masurarilor) si furnizeaza LM interesate informatii privind procedura, tarifele si conditiile de autorizare.
    7.2.2. Dupa intocmirea documentatiei, ST primeste de la LM solicitant documentele necesare autorizarii, le verifica si face inregistrarile in Registrul de evidenta a cererilor de autorizare si in Fisa de urmarire a stadiului autorizarii. Daca documentatia nu este corect sau complet intocmita, ea este returnata in intregime pentru completari.
    7.2.3. ST programeaza analiza cererii in prima sedinta a CA si in urma luarii deciziei comunica LM hotararea CA si efectueaza urmatoarele activitati pentru indeplinirea ei:
    - in cazul inceperii procedurii de evaluare:
    a) ST ia legatura cu auditorul desemnat ca sef al echipei de evaluare si ii comunica numirea sa de catre CA;
    b) ST primeste de la auditorul-sef componenta echipei de audit si perioada programata pentru efectuarea auditului de evaluare, convenita cu LM, si face inregistrarile in Fisa de urmarire a stadiului autorizarii;
    c) ST preda intreaga documentatie primita de la LM auditorului-sef, pe baza unei note de predare a documentatiei;
    d) dupa efectuarea auditului de evaluare, ST primeste de la auditorul-sef urmatoarele documente:
       - documentatia tehnica a LM;
       - Raportul de audit;
       - Raportul de neconformitati;
       - Planul de actiuni corective (PAC);
       - Fisa de evaluare a LM
si programeaza analiza LM in vederea autorizarii in urmatoarea sedinta a CA;
    - in cazul acordarii autorizarii:
    a) ST intocmeste certificatul de autorizare, il transmite spre semnare presedintelui CA si il inregistreaza in Registrul laboratoarelor de mediu autorizate. Certificatul are stampila CA;
    b) ST elibereaza certificatul de autorizare sub semnatura unui reprezentant al LM, dupa ce acesta a facut dovada achitarii catre laboratorul de referinta a tarifului de asistenta tehnica pentru primul an;
    c) rezultatele auditurilor de supraveghere programate si ale altor verificari ale echipei de supraveghere, materializate in rapoarte de audit, rapoarte de neconformitate, situatia indeplinirii PAC, fisele de evaluare si alte documente rezultate in timpul supravegherii sunt transmise de catre auditorul-sef ST, care face inregistrarile in Fisa de urmarire a stadiului autorizarii si, daca este necesar, le programeaza pentru analiza la urmatoarea sedinta a CA;
    - in cazul respingerii autorizarii:
    a) ST intocmeste o nota scrisa prin care comunica LM decizia CA si termenul de contestatie;
    b) in cazul existentei unor contestatii, acestea sunt inregistrate si transmise pentru analiza Comisiei de apel;
    c) dupa rezolvarea eventualelor contestatii, ST face inregistrarile in Registrul de evidenta a cererilor de autorizare si in Fisa de urmarire a stadiului autorizarii, preda LM documentatia proprie si inchide dosarul de autorizare pe care il pastreaza timp de un an in arhiva proprie;
    - in cazul mentinerii, suspendarii sau ridicarii suspendarii autorizarii, ST intocmeste o nota scrisa prin care comunica LM decizia de mentinere, respectiv de suspendare sau de ridicare a suspendarii, si face inregistrarile in Fisa de urmarire a stadiului autorizarii si in Registrul laboratoarelor de mediu autorizate;
    - in cazul retragerii autorizarii:
    a) ST va actiona conform unei proceduri similare celei efectuate in cazul respingerii autorizarii, descrisa mai sus, dar va urmari sa primeasca de la LM certificatul de autorizare;
    b) in cazul retragerii autorizarii numai pentru unele incercari, ST va retine vechiul certificat si va intocmi un altul corespunzator domeniilor pentru care LM isi pastreaza autorizarea si il preda unui reprezentant al LM;
    c) in cazul retragerii totale a autorizarii, ST va retine certificatul de autorizare si va face inregistrarile in Fisa de urmarire a stadiului autorizarii si in Registrul laboratoarelor de mediu autorizate, va inchide si va arhiva dosarul de autorizare; dosarul se va pastra in arhiva proprie timp de 2 ani;
    - in cazul in care in cursul procesului de autorizare se constata ca datele necesare luarii deciziei sunt insuficiente, ST comunica auditorului-sef si LM, prin nota scrisa, amanarea deciziei, cu mentionarea informatiilor suplimentare solicitate de CA.
    7.2.4. La modificarea statutului juridic al unui LM fara sa intervina modificari in organizare, sistemul calitatii, echipamente sau personal, LM va informa ST, care va informa CA si va elibera un nou certificat de autorizare corespunzator noului statut.
    7.2.5. ST va informa toti clientii si colaboratorii LM beneficiari ai analizelor de control al calitatii mediului despre acordarea, mentinerea, suspendarea sau retragerea autorizarii, atat la data obtinerii certificatului de autorizare, cat si anual prin inscrierea pe pagina de web a MAPM a Listei laboratoarelor de mediu autorizate.
    7.2.6. Daca LM renunta la obtinerea autorizarii, poate solicita in scris CA intreruperea procedurii de autorizare. ST inregistreaza cererea in Registrul de evidenta a cererilor de autorizare si in Fisa de urmarire a stadiului autorizarii. Documentele intocmite in cursul procesului de autorizare raman in arhiva CA timp de un an. Platile efectuate pana la data retragerii nu se restituie LM.
    7.3. In cursul activitatii sale ST trebuie sa intocmeasca, sa actualizeze si sa pastreze urmatoarele documente cu inregistrari:
    a) Registrul de evidenta a cererilor de autorizare;
    b) fise de urmarire a stadiului autorizarii;
    c) procese-verbale ale sedintelor CA;
    d) rapoarte de audit, fise de evaluare;
    e) Registrul laboratoarelor de mediu autorizate.
    7.4. ST urmareste arhivarea si pastrarea urmatoarelor documente:
    7.4.1. documentatii de autorizare (cererea si documentatia LM, documentele de audit si fisele de urmarire a stadiului autorizarii) pentru solicitarile respinse - 1 an;
    7.4.2. documentatii de autorizare (cererea si documentatia LM, documentele de audit si fisele de urmarire a stadiului autorizarii) anulate - 2 ani;
    7.4.3. documentatii de autorizare (cererea si documentatia LM, documentele de audit si fisele de urmarire a stadiului autorizarii) dupa data expirarii valabilitatii certificatului - 2 ani;
    7.4.4. procese-verbale ale sedintelor CA - 8 ani;
    7.4.5. Registrul de evidenta a cererilor de autorizare - 8 ani;
    7.4.6. Registrul laboratoarelor de mediu autorizate - 10 ani.

    ANEXA 4

    Componenta Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu:
    - presedinte: secretar de stat pentru mediu
    - membri:     director general - Directia generala reglementare, autorizare,
                                     atestare mediu si gestiunea deseurilor
                  director         - Directia de autorizare si atestare
                  director         - Directia de gospodarire a apelor
                  consilier        - Directia de autorizare si atestare
                  consilier        - Directia de control ecologic si monitoring

    Componenta Secretariatului tehnic:
    - membri: 3 membri - consilieri sau experti in cadrul Directiei de
                         autorizare si atestare

    Componenta Comitetului tehnic consultativ:
    - reprezentanti ai Organismului National de Acreditare: 2 membri
    - reprezentanti ai laboratoarelor de referinta: 7 membri, cate un membru pentru fiecare domeniu de masurari
    - specialisti, cadre didactice universitare: 5 membri din domenii de masurari diferite
    Nominalizarea membrilor Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu si ai Comitetului tehnic consultativ se va face prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

    ANEXA 5

    MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
    Comisia de autorizare a laboratoarelor de mediu

                          CERTIFICAT DE AUTORIZARE
                             Nr. ...............

    In conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 370/2003 privind activitatile si sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu, se recunoaste competenta laboratorului
................................ din cadrul ..................................,
    (numele laboratorului)                        (numele organizatiei)
cu sediul in .................................................................,
                              (adresa, telefon, fax, e-mail)
pentru efectuarea masurarilor privind (calitatea mediului/monitorizarea mediului) in domeniile inscrise in anexa la prezentul certificat de autorizare.

           Presedintele Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu,
                   ........................................,
                               secretar de stat

    Emis la .......................
    Valabil pana la ...............

    Prezentul certificat este valabil numai insotit de anexa cuprinzand domeniile autorizate.

                                   Anexa
              la Certificatul de autorizare nr. .............

 ______________________________________________________________________________
|       Domeniul autorizat      |   Indicatorul masurat    |  Codul masurarii  |
|_______________________________|__________________________|___________________|
|                               |                          |                   |
|_______________________________|__________________________|___________________|

    ANEXA 6

                               A. PROCEDURA
de selectie a auditorilor pentru evaluarea laboratoarelor de mediu

    1. Prezenta procedura stabileste conditiile si metodologia pentru selectia persoanelor specializate in efectuarea auditurilor in laboratoarele de masurari de mediu si in evaluarea in vederea autorizarii, denumite in continuare auditori ai laboratoarelor de mediu.
    2. Selectia auditorilor pentru laboratoarele de mediu (LM) se face de Comisia de autorizare a laboratoarelor de mediu (CA), in urma cererilor persoanelor interesate. Calitatea de auditor al LM este atribuita numai persoanelor fizice si nu este transmisibila.
    3. Auditorii LM sunt selectati pe domeniile de incercari specifice laboratoarelor pe care le evalueaza, in functie de calificarea profesionala si de experienta pe care o detin.
    4. Pentru a fi selectati solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie absolventi de studii superioare in domeniul pentru care solicita sa devina auditori; pot fi echivalate studiile superioare din alte domenii, daca solicitantul a desfasurat o activitate de minimum 5 ani in domeniul respectiv;
    b) sa aiba experienta in activitatea de laborator de minimum 1 an;
    c) sa aiba pregatire de baza (studii superioare cu specializare ecologie) sau activitate in domeniul protectiei mediului de cel putin 2 ani sau sa faca dovada absolvirii de cursuri de instruire privind protectia mediului, organizate de autoritatile de protectia mediului, care sa insumeze minimum 30 de zile;
    d) sa faca dovada absolvirii unui curs de auditori pentru laboratoare, conform standardelor din seria EN 45000, Ghid ISO 25 sau ISO 17025, organizat de societati cu profil de instruire recunoscute legal;
    e) sa faca dovada participarii la cel putin 5 audituri ca auditor asociat;
    f) sa prezinte referinte din partea unui auditor atestat.
    5. Nu pot fi selectate ca auditori ai LM persoane care isi desfasoara activitatea in cadrul LM autorizate, altele decat laboratoarele de referinta, sau in cadrul altor societati ori organizatii care ar putea avea interese in procesul de autorizare.
    6. Cererile de selectare ca auditori ai LM impreuna cu actele doveditoare privind calificarile si experienta solicitantilor se primesc la Secretariatul tehnic (ST) si sunt analizate si aprobate de CA. Persoanele admise sunt inscrise in listele de auditori ai laboratoarelor de mediu, care se actualizeaza si se fac publice semestrial de catre ST al CA.
    7. Un auditor al LM isi pastreaza aceasta calitate atat timp cat participa la cel putin doua audituri in fiecare an.

                                B. REGULAMENT
                   de functionare a echipelor de auditori

    1. Prezentul regulament reglementeaza modul de lucru al echipelor de auditori care efectueaza evaluari in vederea autorizarii si supravegherea activitatii si performantelor LM.
    2. Evaluarea LM se face pe baza analizei activitatii laboratorului, in urma studierii documentatiei si a verificarilor si observatiilor facute de auditori in timpul vizitelor efectuate la sediul laboratorului.
    3. Echipele de auditori au urmatoarele atributii:
    a) stabilesc sistemul propriu de functionare prin elaborarea unor instructiuni specifice de lucru;
    b) stabilesc criterii de evaluare a LM, pe care le propun spre aprobare CA;
    c) intocmesc chestionarele de evaluare;
    d) organizeaza si efectueaza auditurile;
    e) apreciaza, pe baza criteriilor stabilite, activitatea LM;
    f) stabilesc neconformitatile si avizeaza planurile de actiuni corective (PAC);
    g) intocmesc, pastreaza si transmit documentatia de evaluare conform reglementarilor prevazute la pct. 7 din anexa nr. 3 la ordin.
    4. Alcatuirea echipelor de auditori
    4.1. Echipele de evaluare si supraveghere sunt formate din auditori selectati care indeplinesc cerintele inscrise in sectiunea A, specializati in domeniul auditat. Ele sunt formate din 3 - 7 auditori, in functie de complexitatea LM.
    4.2. Echipele de auditori sunt formate din auditorul-sef, desemnat de CA, si din membri. Auditorul-sef numeste unul dintre membrii echipei pentru efectuarea activitatii de secretariat a echipei.
    4.3. In cadrul echipelor de audit, la propunerea auditorului-sef, se pot coopta, in functie de necesitati, si specialisti care nu sunt cuprinsi in listele de auditori selectati, care au cunostinte in domeniul evaluat si in domeniul autorizarii LM. Acestia sunt considerati auditori asociati. O echipa de audit nu poate avea in componenta mai mult de 35% auditori asociati.
    4.4. Auditorii asociati iau parte la audit alaturi de un alt membru al echipei, pot face verificari, observatii sau sugestii pe toata durata pregatirii si desfasurarii auditului si participa la evaluarea finala. Ei nu au dreptul de a intocmi documente de audit. La sfarsitul actiunii primesc un exemplar al Raportului de audit, care le confirma participarea la verificari.
    4.5. Personalul auditor se angajeaza sa pastreze confidentialitatea tuturor documentelor, datelor si informatiilor furnizate in vederea autorizarii.
    5. Evaluarea LM
    5.1. ST al CA informeaza auditorul desemnat sa conduca o echipa de evaluare/supraveghere despre numirea sa. In functie de domeniul si de complexitatea LM, acesta stabileste componenta echipei, pe care o comunica ST al CA.
    5.2. Modul de desfasurare a auditului, problemele care se urmaresc, documentele ce se vor intocmi, repartizarea problemelor pentru fiecare dintre membrii echipei sunt stabilite de auditorul-sef si comunicate membrilor echipei in cadrul unei sedinte pregatitoare a auditului.
    5.3. La data stabilita, de comun acord cu LM evaluat, echipa de auditori se deplaseaza la sediul acestuia si efectueaza auditul propriu-zis. La audit trebuie sa participe reprezentanti ai LM, care sa puna la dispozitie toate documentele si sa probeze toate activitatile pe care auditorii le considera necesare in vederea evaluarii.
    5.4. In cursul verificarilor auditorii noteaza neconformitatile identificate si eventualele observatii referitoare la activitatea urmarita, care sunt apoi cuprinse in Raportul de neconformitati intocmit la terminarea auditului.
    5.5. Pe baza Raportului de neconformitati semnat de auditorul-sef, LM intocmeste PAC, care este transmis auditorului-sef in maximum 5 zile de la efectuarea auditului. Acesta trebuie sa cuprinda actiuni corective pentru fiecare dintre neconformitatile observate si sa stabileasca termene si responsabilitati pentru realizare.
    5.6. Auditorul-sef impreuna cu membrii echipei prelucreaza informatiile obtinute in urma verificarilor si intocmesc, pe baza Raportului de neconformitati si a PAC, Raportul de evaluare, in care se va recomanda incadrarea LM in una dintre situatiile prevazute in cap. V sectiunea A pct. 11 din anexa nr. 1 la ordin.
    5.7. Documentatia de prezentare a LM si documentele intocmite in cursul auditului sunt transmise CA pentru decizia privind autorizarea.
    5.8. Cate un exemplar al Raportului de evaluare si al Raportului de neconformitati sunt transmise fiecarui membru al echipei de evaluare in vederea aprecierii activitatii fiecarui auditor.
    6. Supravegherea LM autorizate
    6.1. Echipa de supraveghere este alcatuita asemanator celei de evaluare si are ca scop urmarirea respectarii performantelor declarate la autorizare si a indeplinirii actiunilor cuprinse in PAC in termenele prevazute.
    6.2. Activitatea de supraveghere se desfasoara pe baza de audituri similare cu cel de la autorizare. Acestea pot fi:
    a) audituri periodice organizate cel putin o data pe an in scopul stabilirii gradului in care LM respecta angajamentele luate la autorizare. La aceste audituri se verifica intreg domeniul auditat si la el participa intreaga echipa de supraveghere;
    b) audituri de urmarire organizate in scopul stabilirii gradului in care LM isi mentine nivelul de competenta pentru un anumit domeniu sau respecta termenele si masurile corective cuprinse in PAC;
    c) audituri organizate la cererea LM, in cazul in care se doreste extinderea domeniului de incercari, modificarea procedurilor si instructiunilor de lucru pentru un anumit domeniu sau ridicarea suspendarii autorizarii.
    6.3. La restrangerea domeniului sau suspendarea autorizarii la cererea LM nu este necesara efectuarea unui audit, fiind suficienta cererea LM intocmita in acest sens.
    6.4. Auditorul-sef al echipei de supraveghere transmite CA pentru analiza cate un exemplar al documentatiei intocmite in timpul auditurilor intreprinse, cu mentionarea in Raportul de evaluare a recomandarii privind mentinerea, retragerea, extinderea, modificarea domeniului, suspendarea sau ridicarea suspendarii autorizarii.
    6.5. Cate un exemplar al rapoartelor de evaluare si al rapoartelor de neconformitate va fi pastrat de fiecare dintre auditorii participanti la verificari, in scopul evaluarii activitatii proprii.
    7. Responsabilitati
    7.1. Auditorul-sef este responsabil pentru:
    - organizarea si coordonarea echipei de audit;
    - buna desfasurare si eficienta auditurilor;
    - intocmirea documentelor referitoare la audit.
    7.2. Membrii echipei de audit raspund de:
    - buna desfasurare si eficienta auditurilor;
    - obiectivitatea si corectitudinea verificarilor;
    - obiectivitatea si corectitudinea evaluarii.
    7.3. Secretarul echipei de audit este responsabil pentru:
    - pastrarea documentatiei primite pentru evaluare si a celei intocmite de echipele de audit;
    - asigurarea legaturii cu ST si LM;
    - primirea sesizarilor si observatiilor clientilor sau ale altor institutii privind activitatea LM.

    ANEXA 7

                             DOMENII DE MASURARI
                           ale factorilor de mediu

    1. In functie de factorii de mediu ale caror caracteristici se determina, se stabilesc domenii si subdomenii de masurari; pentru fiecare dintre acestea este notificat laboratorul de referinta. Domeniile, subdomeniile si laboratoarele de referinta sunt prezentate in tabelul 1*).
    2. Indicatorii de mediu reprezentand masurarile care se fac in laboratoarele de mediu sunt cuprinsi in Nomenclatorul indicatorilor de mediu si prezentati in tabelul 2*), grupati pe domenii si subdomenii in functie de factorii de mediu la care se refera.
    3. Nomenclatorul indicatorilor de mediu se intocmeste sub coordonarea MAPM pe baza propunerilor laboratoarelor de referinta pentru fiecare domeniu, se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului si se revizuieste anual.
    4. In functie de modul de masurare si aparatura necesara, indicatorii de mediu sunt clasificati in categorii analitice. Tipurile de categorii analitice sunt prezentate in tabelul 3*).
------------
    *) Tabelele 1, 2 si 3 sunt reproduse in facsimil.

    5. Categoria analitica atribuita fiecarui indicator este precizata in Nomenclatorul indicatorilor de mediu.
    6. Fiecare indicator de mediu care se autorizeaza va avea un cod de identificare ce va contine categoria analitica, numarul indicatorului si domeniul de masurare, inscrise in forma:

    DS / CC -NNN,

    unde:
    DS reprezinta codul domeniului si subdomeniului in care se incadreaza masurarea, conform tabelului 1 (majuscula + cifra romana);
    CC reprezinta numarul categoriei analitice conform tabelului 3 (2 cifre);
    NNN reprezinta numarul indicatorului masurat, conform Nomenclatorului indicatorilor de mediu (1, 2 sau 3 cifre).

    Tabelul 1

 ______________________________________________________________________________
| DOMENIU          | SUBDOMENIU        | COD   | LABORATOARE DE REFERINTA      |
|__________________|___________________|_______|_______________________________|
| AER              | Pulberi si        | A I   | ICIM;                         |
|                  | suspensii in      |       | Inst. Nat. Cerc. Dezv. Pt.    |
|                  | atmosfera         |       | Protectia muncii              |
|                  |___________________|_______|_______________________________|
|                  | Emisii de poluanti| A II  | ICIM;                         |
|                  |                   |       | Inst. Nat. Cerc. Dezv. Pt.    |
|                  |                   |       | Protectia muncii              |
|                  |___________________|_______|_______________________________|
|                  | Emisii de la      | A III | ICIM, ICEMENERG               |
|                  | instalatii de     |       |                               |
|                  | ardere            |       |                               |
|                  |___________________|_______|_______________________________|
|                  | Imisii            | A IV  | INMH                          |
|__________________|___________________|_______|_______________________________|
| APA              | Ape naturale -    | B I   | ICIM, ANAR                    |
|                  | indicatori        |       |                               |
|                  | fizico-chimici    |       |                               |
|                  |___________________|_______|_______________________________|
|                  | Ape naturale -    | B II  | ICIM                          |
|                  | micropoluanti     |       |                               |
|                  |___________________|_______|_______________________________|
|                  | Ape uzate         | B III | ICIM                          |
|                  |___________________|_______|_______________________________|
|                  | Namoluri          | B IV  | ICIM                          |
|__________________|___________________|_______|_______________________________|
| SOLURI           | Soluri            | C     | Instit. de Cerc. pt. Pedologie|
|                  |                   |       | si Agrochimie, Instit.        |
|                  |                   |       | Geologic al Romaniei          |
|__________________|___________________|_______|_______________________________|
| DESEURI, LEVIGAT | Deseuri           | D I   | ICIM                          |
|                  |___________________|_______|_______________________________|
|                  | Levigat           | D II  | ICIM                          |
|                  |___________________|_______|_______________________________|
|                  | Namoluri          | D III | ICIM                          |
|                  | industriale       |       |                               |
|__________________|___________________|_______|_______________________________|
| PROBE            | Indicatori de     | E I   | ICIM                          |
| MICROBIOLOGICE,  | eutrofizare,      |       | Instit. de Sanatate Publica   |
| ECOTOXICOLOGIE SI| microbiologie si  |       |                               |
| BIODIVERSITATE   | bacteriologie     |       |                               |
|                  |___________________|_______|_______________________________|
|                  | Ecotoxicologie    | E II  | Instit. de Cerc. pt. Protectia|
|                  |                   |       | Plantelor Baneasa             |
|                  |                   |       | ICIM                          |
|                  |___________________|_______|_______________________________|
|                  | Arii protejate,   | E III | Instit. de Biologie al        |
|                  | habitate naturale |       | Academiei Romane              |
|                  | si specii         |       | Institutul de Cercetari si    |
|                  | salbatice         |       | Amenajari Silvice             |
|                  |                   |       | INCD "Delta Dunarii" Tulcea   |
|                  |                   |       | INCDM "Grigore Antipa"        |
|                  |                   |       | Constanta                     |
|__________________|___________________|_______|_______________________________|
| ZGOMOT, UNDE     | Zgomot            | F I   | ICIM                          |
| ELECTROMAGNETICE |___________________|_______|_______________________________|
|                  | Unde              | F II  | ICEMENERG                     |
|                  | electromagnetice  |       |                               |
|__________________|___________________|_______|_______________________________|
| RADIOACTIVITATE  | Radioactivitate   | G     | ICIM;                         |
|__________________|___________________|_______|_______________________________|

    Tabelul 2

                NOMENCLATORUL INDICATORILOR DE MEDIU
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          Indicator       |Domeniu|Categoria|     Cod     |  Observatii  |
|crt.|                          |       |analitica|             |              |
|    |                          |       |(conf.   |             |              |
|    |                          |       |tabel 3) |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|  1.| Esantionare              | A I   |    39   | AI/39-001   | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|  2.| Particule de cuart       | A I   |    03   | AI/03-002   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|  3.| Cadmiu si compusii sai   | A I   |    17   | AI/17-003   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|  4.| Cobalt si compusii sai   | A I   |    17   | AI/17-004   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|  5.| Crom si compusii sai     | A I   |    17   | AI/17-005   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|  6.| Cupru si compusii sai    | A I   |    17   | AI/17-006   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|  7.| Mangan si compusii sai   | A I   |    17   | AI/17-007   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|  8.| Nichel si compusii sai   | A I   |    17   | AI/17-008   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|  9.| Paladiu si compusii sai  | A I   |    17   | AI/17-009   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 10.| Platina si compusii sai  | A I   |    17   | AI/17-010   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 11.| Plumb si compusii sai    | A I   |    17   | AI/17-011   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 12.| Staniu si compusii sai   | A I   |    17   | AI/17-012   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 13.| Seleniu si compusii sai  | A I   |    17   | AI/17-013   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 14.| Rodiu si compusii sai    | A I   |    17   | AI/17-014   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 15.| Vanadiu si compusii sai  | A I   |    17   | AI/17-015   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 16.| Taliu si compusii sai    | A I   |    17   | AI/17-016   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 17.| Telur si compusii sai    | A I   |    17   | AI/17-017   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 18.| Antimoniu (Sb) si        | A I   |    17   | AI/17-018   | In laborator |
|    | compusii sai             |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 19.| Arsen si compusii sai    | A I   |    18   | AI/18-019   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 20.| Mercur si compusii sai   | A I   |    18   | AI/18-020   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 21.| Arsen si compusii sai    | A I   |    20   | AI/20-021   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 22.| Mangan si compusii sai   | A I   |    19   | AI/19-022   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 23.| Cianuri                  | A I   |    19   | AI/19-023   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 24.| Floruri sub forma de     | A I   |    20   | AI/20-024   | In laborator |
|    | pulberi                  |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 25.| Esantionare              | A II  |    39   | AII/39-025  | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 26.| Fosgen                   | A II  |    19   | AII/19-026  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 27.| Hidrogen arseniat        | A II  |    19   | AII/19-027  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 28.| Hidrogen fosforat        | A II  |    19   | AII/19-028  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 29.| Hidrogen sulfurat        | A II  |    19   | AII/19-029  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 30.| Fluor si compusii sai    | A II  |    20   | AII/20-030  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 31.| Clor                     | A II  |    19   | AII/19-031  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 32.| Acid cianhidric          | A II  |    19   | AII/19-032  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 33.| Amoniac                  | A II  |    19   | AII/19-033  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 34.| Compusi clorurati cu     | A II  |    19   | AII/19-034  | In laborator |
|    | exceptia clorurii de     |       |         |             |              |
|    | cianogen si a fosgenului |       |         |             |              |
|    | (exprimati in acid       |       |         |             |              |
|    | clorhidric)              |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 35.| Oxizi de sulf (anhidrida | A II  |    19   | AII/19-035  | In laborator |
|    | sulfuroasa si anhidrida  |       |         |             |              |
|    | sulfurica) (exprimati in |       |         |             |              |
|    | anhidrida sulfuroasa)    |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 36.| Oxizi de azot (monoxid de| A II  |    19   | AII/19-036  | In laborator |
|    | azot si dioxid de azot)  |       |         |             |              |
|    | (exprimati in dioxid de  |       |         |             |              |
|    | azot)                    |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 37.| Brom                     | A II  |    07   | AII/07-037  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 38.| Acid acrilic             | A II  |    07   | AII/07-038  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 39.| Acid cloracetic          | A II  |    07   | AII/07-039  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 40.| Acid formic              | A II  |    14   | AII/14-040  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 41.| Azbest                   | A II  |    03   | AII/03-041  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 42.| Be si compusii sai       | A II  |    17   | AII/17-042  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 43.| Cr si compusii sai       | A II  |    17   | AII/17-043  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 44.| Co si compusii sai       | A II  |    17   | AII/17-044  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 45.| As si compusii sai       | A II  |    18   | AII/18-045  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 46.| Ni si compusi            | A II  |    17   | AII/17-046  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 47.| Benzo(a) piren           | A II  |    14   | AII/14-047  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 48.| 2-naftilamina            | A II  |    14   | AII/14-048  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 49.| Etilen-amina             | A II  |    14   | AII/14-049  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 50.| Epoxid de etilena        | A II  |    14   | AII/14-050  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 51.| Dibenzeno-antracen       | A II  |    14   | AII/14-051  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 52.| 3,3 - Diclorbenzidina    | A II  |    14   | AII/14-052  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 53.| Acrilonitril             | A II  |    14   | AII/14-053  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 54.| Benzen                   | A II  |    14   | AII/14-054  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 55.| 1,3 - Butadiena          | A II  |    14   | AII/14-055  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 56.| Clorura de vinil         | A II  |    14   | AII/14-056  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 57.| 1,2 - Dibromometan       | A II  |    14   | AII/14-057  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 58.| 1,2 - Epoxipropan        | A II  |    14   | AII/14-058  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 59.| 1 cloro 2,3 epoxipropan  | A II  |    14   | AII/14-059  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 60.| Hidrazina                | A II  |    14   | AII/14-060  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 61.| Esantionare              | A III |    39   | AIII/39-061 | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 62.| Pulberi                  | A III |    03   | AIII/03-062 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 63.| Monoxid de carbon (CO)   | A III |    08   | AIII/08-063 | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 64.| Oxid de sulf (SOx) (SO2) | A III |    08   | AIII/08-064 | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 65.| Oxid de azot (NOx) (NO2) | A III |    08   | AIII/08-065 | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 66.| Substante organice       | A III |    10   | AIII/10-066 | In laborator |
|    | (C total)                |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|    |                    -     |       |         |             |              |
| 67.| Acid clorhidric (Cl )    | A III |    08   | AIII/08-067 | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|    |                    -     |       |         |             |              |
| 68.| Acid fluorhidric (F )    | A III |    08   | AIII/08-068 | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 69.| Hidrogen sulfurat (H2S)  | A III |    08   | AIII/08-069 | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 70.| Metale (Cu, Cr, Co, Cd,  | A III |    17   | AIII/17-070 | In laborator |
|    | Hg, Mn, Ni, Sn, Sb, Ti,  |       |         |             |              |
|    | V, As)                   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 71.| Cenusi                   | A III |    03   | AIII/03-071 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 72.| Dioxine                  | A III |    14   | AIII/14-072 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 73.| Furani                   | A III |    14   | AIII/14-073 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 74.| Fenol                    | A III |    21   | 074         | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 75.| PCB-uri                  | A III |    14   | AIII/10754- | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 76.| PAH-uri                  | A III |    14   | AIII/14-076 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 77.| Clor                     | A III |    19   | AIII/19-077 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 78.| Metale grele (Ba, Pb,    | A III |    17   | AIII/17-078 | In laborator |
|    | Ni, V)                   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 79.| Fosfor                   | A III |    19   | AIII/14-079 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 80.| Tetraetil plumb          | A III |    14   | AIII/14-080 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 81.| Esantionare              | A IV  |    39   | AIV/39-081  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|    |                    -     |       |         |             |              |
| 82.| Acid clorhidric (Cl )    | A IV  |    19   | AIV/19-082  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 83.| Acroleina                | A IV  |    19   | AIV/19-083  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 84.| Aldehide                 | A IV  |    19   | AIV/19-084  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 85.| Arsen                    | A IV  |    20   | AIV/20-085  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 86.| Benzen                   | A IV  |    14   | AIV/14-086  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 87.| Clor                     | A IV  |    19   | AIV/19-087  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 88.| Dioxid de azot           | A IV  |    19   | AIV/19-088  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 89.| Dioxid de azot           | A IV  |    21   | AIV/21-089  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 90.| Dioxid de sulf           | A IV  |    19   | AIV/19-090  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 91.| Dioxid de sulf           | A IV  |    21   | AIV/21-091  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 92.| Fenol                    | A IV  |    19   | AIV/19-092  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 93.| Fluor (compusi anorganici| A IV  |    20   | AIV/20-093  | In laborator |
|    | sub forma de aerosoli)   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 94.| Hidrogen sulfurat        | A IV  |    19   | AIV/19-094  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 95.| Metanol                  | A IV  |    19   | AIV/19-095  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 96.| Metil - mercaptani       | A IV  |    19   | AIV/19-096  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 97.| Oxid de carbon           | A IV  |    19   | AIV/19-097  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 98.| Oxidanti (O3)            | A IV  |    19   | AIV/19-098  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
| 99.| Oxidanti                 | A IV  |    21   | AIV/21-099  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|100.| Aerosoli de acid sulfuric| A IV  |    19   | AIV/19-100  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|101.| Sulfati in suspensie     | A IV  |    19   | AIV/19-101  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|102.| Sulfura de carbon        | A IV  |    19   | AIV/19-102  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|103.| Tricloretilena           | A IV  |    14   | AIV/14-103  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|104.| Pulberi in suspensie     | A IV  |    03   | AIV/03-104  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|105.| Pulberi sedimentabile    | A IV  |    03   | AIV/03-105  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|106.| Crom (CrO3)              | A IV  |    17   | AIV/17-106  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|107.| Cadmiu                   | A IV  |    17   | AIV/17-107  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|108.| Plumb                    | A IV  |    17   | AIV/17-108  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|109.| Esantionare ape naturale | B I   |    37   | BI/37-109   | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|110.| Temperatura              | B I   |    01   | BI/01-110   | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|111.| Transparenta             | B I   |    01   | BI/01-111   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|112.| Gust                     | B I   |    02   | BI/02-112   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|113.| Miros                    | B I   |    02   | BI/02-113   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|114.| Culoare                  | B I   |    01   | BI/01-114   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|115.| pH                       | B I   |    13   | BI/13-115   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|116.| Materii in suspensii     | B I   |    03   | BI/03-116   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|117.| Conductivitatea electrica| B I   |    13   | BI/13-117   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|118.| Reziduu filtrabil uscat  | B I   |    03   | BI/03-118   | In laborator |
|    | la 105 grade C           |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|119.| Calciu                   | B I   |    17   | BI/17-119   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|120.| Magneziu                 | B I   |    17   | BI/17-120   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|121.| Sodiu                    | B I   |    17   | BI/17-121   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|122.| Potasiu                  | B I   |    17   | BI/17-122   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|123.| Duritate totala          | B I   |    07   | BI/07-123   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|124.| Alcalinitate carbonatata | B I   |    07   | BI/07-124   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|125.| CO2 liber                | B I   |    07   | BI/07-125   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|126.| Cloruri                  | B I   |    07   | BI/07-126   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|127.| Clor residual liber (Cl2)| B I   |    19   | BI/19-127   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|128.| Fluoruri                 | B I   |    20   | BI/20-128   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|129.| Sulfati                  | B I   |    03   | BI/03-129   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|130.| Substante organice       | B I   |    07   | BI/07-130   | In laborator |
|    | oxidabile CCO-Mn (indice |       |         |             |              |
|    | de permanganat)          |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|131.| Substante organice       | B I   |    09   | BI/09-131   | In laborator |
|    | oxidabile CCO-Cr         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|132.| Carbon organic total     | B I   |    10   | BI/10-132   | In laborator |
|    | (COT)                    |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|133.| Substante organice CBO5  | B I   |    09   | BI/09-133   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|134.| Oxigen dizolvat          | B I   |    09   | BI/09-134   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|135.| Sulfuri si hidrogen      | B I   |    19   | BI/19-135   | In laborator |
|    | sulfurat                 |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|136.| Cianuri                  | B I   |    19   | BI/19-136   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|137.| Sulfocianuri             | B I   |    19   | BI/19-137   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|138.| Aluminiu                 | B I   |    21   | BI/21-138   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|139.| Argint                   | B I   |    17   | BI/17-139   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|140.| Arsen                    | B I   |    18   | BI/18-140   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|141.| Bariu                    | B I   |    17   | BI/17-141   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|142.| Cadmiu                   | B I   |    17   | BI/17-142   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|143.| Cobalt                   | B I   |    17   | BI/17-143   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|144.| Crom (III, IV)           | B I   |    17   | BI/17-144   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|145.| Cupru                    | B I   |    17   | BI/17-145   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|146.| Fier (II, III)           | B I   |    17   | BI/17-146   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|147.| Mangan                   | B I   |    17   | BI/17-147   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|148.| Mercur                   | B I   |    17   | BI/17-148   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|149.| Molibden                 | B I   |    17   | BI/17-149   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|150.| Nichel                   | B I   |    17   | BI/17-150   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|151.| Plumb                    | B I   |    17   | BI/17-151   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|152.| Seleniu                  | B I   |    20   | BI/20-152   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|153.| Zinc                     | B I   |    17   | BI/17-153   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|154.| Esantionare ape naturale | B II  |    37   | BII/37-154  | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|155.| Anilina                  | B II  |    14   | BII/14-155  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|156.| Benzaldehida             | B II  |    14   | BII/14-156  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|157.| Benzen                   | B II  |    14   | BII/14-157  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|158.| Compusi hidroxi aromati  | B II  |    14   | BII/14-158  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|159.| Hidrazina                | B II  |    19   | BII/19-159  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|160.| Naftalina                | B II  |    15   | BII/15-160  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|161.| alfa si beta- naftol     | B II  |    19   | BII/19-161  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|162.| Toluen                   | B II  |    14   | BII/14-162  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|163.| Chinoleina               | B II  |    15   | BII/15-163  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|164.| Compusi organici cu azot | B II  |    15   | BII/15-164  | In laborator |
|    | si fosfor (de ex.        |       |         |             |              |
|    | atrazin, propazin,       |       |         |             |              |
|    | simazin, cianozine etc.) |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|165.| Clorfenoli               | B II  |    15   | BII/15-165  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|166.| Produse petroliere       | B II  |    22   | BII/22-166  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|167.| Hidrocarburi policiclice | B II  |    14   | BII/14-167  | In laborator |
|    | aromatice (PAH-uri)      |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|168.| Pesticide (insecticide   | B II  |    14   | BII/14-168  | In laborator |
|    | organo-clorurate)        |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|169.| Pesticide (insecticide   | B II  |    14   | BII/14-169  | In laborator |
|    | organo-fosforice,        |       |         |             |              |
|    | organo-metalice)         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|170.| Amine aromatice          | B II  |    14   | BII/14-170  | In laborator |
|    | (fenil-beta-naftalina)   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|171.| Policloro-bifenili       | B II  |    14   | BII/14-171  | In laborator |
|    | (PCB-uri)                |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|172.| Compusi organici         | B II  |    14   | BII/14-172  | In laborator |
|    | halogenati (AOX)         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|173.| Indice fenolic (fenoli   | B II  |    06   | BII/06-173  | In laborator |
|    | antrenabili cu vapori de |       |         |             |              |
|    | apa)                     |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|174.| Detergenti anionici      | B II  |    19   | BII/19-174  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|175.| Detergenti neionici      | B II  |    20   | BII/20-175  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|176.| Detergenti neionici      | B II  |    13   | BII/13-176  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|177.| Substante extractibile   | B II  |    06   | BII/06-177  | In laborator |
|    | cu solventi              |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|178.| Esantionare ape uzate    | B III |    37   | BIII/37-178 | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|179.| Temperatura              | B III |    01   | BIII/01-179 | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|180.| pH                       | B III |    13   | BIII/13-180 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|181.| Materii in suspensie (MS)| B III |    03   | BIII/03-181 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|182.| Consum biochimic de      | B III |    09   | BIII/09-182 | In laborator |
|    | oxigen la 5 zile (CB05)  |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|183.| Consum chimic de oxigen -| B III |    07   | BIII/07-183 | In laborator |
|    | metoda cu dicromat de    |       |         |             |              |
|    | potasiu (CCO-Cr)         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|    |                    +     |       |         |             |              |
|184.| Azot amoniacal (NH4 )    | B III |    19   | BIII/19-184 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|185.| Azot total (N)           | B III |    20   | BIII/20-185 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|    |             -            |       |         |             |              |
|186.| Azotati (NO3 )           | B III |    19   | BIII/19-186 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|    |             -            |       |         |             |              |
|187.| Azotiti (NO2 )           | B III |    19   | BIII/19-187 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|188.| Sulfuri si hidrogen      | B III |    07   | BIII/07-188 | In laborator |
|    |            2-            |       |         |             |              |
|    | sulfurat (S  )           |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|    |             2-           |       |         |             |              |
|189.| Sulfiti (SO3  )          | B III |    07   | BIII/07-189 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|    |             2-           |       |         |             |              |
|190.| Sulfati (SO4  )          | B III |    03   | BIII/03-190 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|191.| Fenoli antrenabili cu    | B III |    20   | BIII/20-191 | In laborator |
|    | vapori de apa (C6H5OH)   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|192.| Substante extractibile cu| B III |    06   | BIII/06-192 | In laborator |
|    | solventi organici        |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|193.| Produse petroliere       | B III |    03   | BIII/03-193 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|194.| Fosfor total (P)         | B III |    19   | BIII/19-194 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|195.| Detergenti sintetici     | B III |    19   | BIII/19-195 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|196.| Cianuri totale           | B III |    19   | BIII/19-196 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|197.| Clor liber (Cl2)         | B III |    19   | BIII/19-197 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|    |            -             |       |         |             |              |
|198.| Cloruri (Cl )            | B III |    07   | BIII/07-198 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|    |            -             |       |         |             |              |
|199.| Fluoruri (F )            | B III |    20   | BIII/20-199 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|200.| Reziduu filtrat la       | B III |    03   | BIII/03-200 | In laborator |
|    | 105 grade C              |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|201.| Arsen                    | B III |    20   | BIII/20-201 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|202.| Aluminiu                 | B III |    21   | BIII/21-202 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|203.| Calciu                   | B III |    17   | BIII/17-203 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|204.| Plumb                    | B III |    17   | BIII/17-204 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|205.| Cadmiu                   | B III |    17   | BIII/17-205 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|206.| Crom (III, VI, total)    | B III |    17   | BIII/17-206 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|207.| Fier total ionic         | B III |    17   | BIII/17-207 | In laborator |
|    |    2+    3+              |       |         |             |              |
|    | (Fe  , Fe  )             |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|208.| Cupru                    | B III |    17   | BIII/17-208 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|209.| Nichel                   | B III |    17   | BIII/17-209 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|210.| Zinc                     | B III |    17   | BIII/17-210 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|211.| Mercur                   | B III |    17   | BIII/17-211 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|212.| Argint                   | B III |    17   | BIII/17-212 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|213.| Molibden                 | B III |    17   | BIII/17-213 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|214.| Seleniu                  | B III |    17   | BIII/17-214 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|215.| Mangan                   | B III |    17   | BIII/17-215 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|216.| Magneziu                 | B III |    17   | BIII/17-216 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|217.| Cobalt                   | B III |    17   | BIII/17-217 | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|218.| Culoare (produse chimice | B III |    01   | BIII/01-218 | In laborator |
|    | lichide)                 |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|219.| Esantionare namoluri     | B IV  |    38   | BIV/38-219  | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|220.| Rezistenta specifica     | B IV  |    05   | BIV/05-220  | In laborator |
|    | la filtrare              |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|221.| Coeficient de            | B IV  |    05   | BIV/05-221  | In laborator |
|    | compresibilitate         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|222.| Timp de crapare al turtei| B IV  |    05   | BIV/05-222  | In laborator |
|    | de namol                 |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|223.| Cadmiu                   | B IV  |    17   | BIV/17-223  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|224.| Crom total               | B IV  |    17   | BIV/17-224  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|225.| Nichel                   | B IV  |    17   | BIV/17-225  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|226.| Cupru                    | B IV  |    17   | BIV/17-226  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|227.| Zinc                     | B IV  |    17   | BIV/17-227  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|228.| Fier                     | B IV  |    17   | BIV/17-228  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|229.| Esantionare soluri       | C I   |    36   | CI/36-229   | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|230.| pH                       | C I   |    13   | CI/13-230   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|231.| Conductivitate electrica | C I   |    13   | CI/13-231   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|232.| Umiditate                | C I   |    03   | CI/03-232   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|233.| Substanta uscata         | C I   |    03   | CI/03-233   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|234.| Analiza granulometrica   | C I   |    04   | CI/04-234   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|235.| Carbon total             | C I   |    10   | CI/10-235   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|236.| Carbon organic           | C I   |    10   | CI/10-236   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|237.| Carbonati                | C I   |    11   | CI/11-237   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|238.| Metale grele (pretratare | C I   |    20   | CI/20-238   | In laborator |
|    | probe)                   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|239.| Metale grele             | C I   |    17   | CI/17-239   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|240.| Cianuri                  | C I   |    19   | CI/19-240   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|241.| Clorbenzen               | C I   |    14   | CI/14-241   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|242.| Clorfinili               | C I   |    14   | CI/14-242   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|243.| Policlor-bifenili        | C I   |    14   | CI/14-243   | In laborator |
|    | (PCB-uri)                |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|244.| Pesticide organoclorurate| C I   |    14   | CI/14-244   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|245.| Triazine                 | C I   |    14   | CI/14-245   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|246.| Esantionare deseuri      | D I   |    40   | DI/40-246   | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|247.| Umiditate                | D I   |    03   | DI/03-247   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|248.| Cenusa                   | D I   |    03   | DI/03-248   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|249.| Carbon                   | D I   |    12   | DI/12-249   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|250.| Hidrogen                 | D I   |    12   | DI/12-250   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|251.| Sulf                     | D I   |    12   | DI/12-251   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|252.| Clor                     | D I   |    12   | DI/12-252   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|253.| Putere calorifica        | D I   |    12   | DI/12-253   | In laborator |
|    | inferioara               |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|254.| Putere calorifica        | D I   |    12   | DI/12-254   | In laborator |
|    | superioara               |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|255.| Compozitie fizica        | D I   |    03   | DI/03-255   | In teren     |
|    | (deseuri urbane)         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|256.| Comportarea la levigare  | D I   |    03   | DI/03-256   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|257.| Esantionare levigat      | D II  |    37   | DII/37-257  | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|258.| pH                       | D II  |    13   | DII/13-258  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|259.| Materii in suspensie     | D II  |    03   | DII/03-259  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|260.| Consum biochimic de      | D II  |    09   | DII/09-260  | In laborator |
|    | oxigen la 5 zile         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|261.| Consum chimic de oxigen  | D II  |    09   | DII/09-261  | In laborator |
|    | CCO-Cr                   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|262.| Substante extractibile cu| D II  |    06   | DII/06-262  | In laborator |
|    | solventi organici        |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|263.| Azot amoniacal           | D II  |    19   | DII/19-263  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|264.| Fosfor total             | D II  |    19   | DII/19-264  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|265.| Cianuri totale           | D II  |    19   | DII/19-265  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|266.| Sulfuri si hidrogen      | D II  |    19   | DII/19-266  | In laborator |
|    | sulfurat                 |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|267.| Sulfiti                  | D II  |    19   | DII/19-267  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|268.| Sulfati                  | D II  |    19   | DII/19-268  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|269.| Fenoli antrenabili cu    | D II  |    20   | DII/20-269  | In laborator |
|    | vapori de apa            |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|270.| Detergenti biodegradabili| D II  |    19   | DII/19-270  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|271.| Plumb                    | D II  |    19   | DII/19-271  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|272.| Cadmiu                   | D II  |    19   | DII/19-272  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|273.| Crom total               | D II  |    19   | DII/19-273  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|274.| Crom hexavalent          | D II  |    19   | DII/19-274  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|275.| Cupru                    | D II  |    19   | DII/19-275  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|276.| Zinc                     | D II  |    19   | DII/19-276  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|277.| Nichel                   | D II  |    19   | DII/19-277  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|278.| Mangan total             | D II  |    19   | DII/19-278  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|279.| Clor rezidual liber      | D II  |    19   | DII/19-279  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|280.| Esantionare ape naturale | E I   |    37   | EI/37-280   | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|281.| Bacterii coliforme totale| E I   |    23   | EI/23-281   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|282.| Bacterii coliforme fecale| E I   |    23   | EI/23-282   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|283.| Streptococi fecali       | E I   |    23   | EI/23-283   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|284.| Germeni totali la        | E I   |    23   | EI/23-284   | In laborator |
|    | 37 grade C               |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|285.| Salmonella               | E I   |    23   | EI/23-285   | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|286.| Fitoplancton: | E I   |    24   | EI/24-286   | In laborator |
|    | - numar taxoni           |       |         |             |              |
|    | - densitate              |       |         |             |              |
|    | - biomasa                |       |         |             |              |
|    | - indice saprob          |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|287.| Zoobentos:               | E I   |    24   | EI/24-287   | In laborator |
|    | - numar taxoni           |       |         |             |              |
|    | - densitate              |       |         |             |              |
|    | - indice saprob          |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|288.| Zooplancton:             | E I   |    24   | EI/24-288   | In laborator |
|    | - numar taxoni           |       |         |             |              |
|    | - densitate              |       |         |             |              |
|    | - biomasa                |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|289.| Masurarea clorofilei "a" | E I   |    24   | EI/24-289   | In laborator |
|    |                          |       |         |             | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|290.| Esantionare soluri       | E II  |    36   | EII/36-290  | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|291.| Adsorbtia si desorbtia   | E II  |    25   | EII/25-291  | In laborator |
|    | poluantilor in sol       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|292.| Indicatori privind       | E II  |    25   | EII/25-292  | In laborator |
|    | degradarea poluantilor in|       |         |             |              |
|    | soluri                   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|293.| Mobilitatea poluantilor  | E II  |    25   | EII/25-293  | In laborator |
|    | in sol                   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|294.| Reactivitatea poluantilor| E II  |    25   | EII/25-294  | In laborator |
|    | in sol                   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|295.| Esantionare ape          | E II  |    37   | EII/31-295  | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|296.| Adsorbtia si desorbtia   | E II  |    25   | EII/25-296  | In laborator |
|    | poluantilor in ape       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|297.| Indicatori privind       | E II  |    25   | EII/25-297  | In laborator |
|    | degradarea poluantilor   |       |         |             |              |
|    | in ape                   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|298.| Esantionare atmosfera    | E II  |    39   | EII/39-298  | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|299.| Indicatori privind       | E II  |    25   | EII/25-299  | In teren     |
|    | degradarea poluantilor   |       |         |             |              |
|    | volatili in aer          |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|300.| Esantionare probe        | E II  |    41   | EII/41-300  | In teren     |
|    | biologice                |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|301.| Efecte toxice fata de    | E II  |    26   | EII/26-301  | In laborator |
|    | pasari                   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|302.| Efecte toxice asupra     | E II  |    26   | EII/26-302  | In laborator |
|    | pestilor                 |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|303.| Toxicitate acuta fata de | E II  |    26   | EII/26-303  | In laborator |
|    | Daphnia magna            |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|304.| Efecte asupra cresterii  | E II  |    26   | EII/26-304  | In laborator |
|    | algelor                  |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|305.| Efecte asupra albinelor  | E II  |    26   | EII/26-305  | In laborator |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|306.| Efecte asupra ramelor si | E II  |    26   | EII/26-306  | In laborator |
|    | altor macroorganisme din |       |         |             |              |
|    | sol                      |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|307.| Efecte asupra            | E II  |    26   | EII/26-307  | In laborator |
|    | microorganismelor din sol|       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|308.| Efecte asupra altor      | E II  |    26   | EII/26-308  | In laborator |
|    | organisme                |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|309.| Suprafata totala a       | E III |    28   | EIII/28-309 | In teren     |
|    | ariilor naturale         |       |         |             |              |
|    | protejate                |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|310.| Procentul ariilor        | E III |    28   | EIII/28-310 | In teren     |
|    | naturale protejate din   |       |         |             |              |
|    | suprafata tarii          |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|311.| Evolutia suprafetei      | E III |    28   | EIII/28-311 | In teren     |
|    | totale si a procentajului|       |         |             |              |
|    | ariilor naturale         |       |         |             |              |
|    | protejate                |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|312.| Suprafata procentuala a  | E III |    28   | EIII/28-312 | In teren     |
|    | tipurilor de arii        |       |         |             |              |
|    | protejate                |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|313.| Suprafata procentuala a  | E III |    28   | EIII/28-313 | In teren     |
|    | zonelor dominate de      |       |         |             |              |
|    | specii salbatice         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|314.| Marimea si distributia   | E III |    28   | EIII/28-314 | In teren     |
|    | ariilor protejate        |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|315.| Suprafata, lungimea si   | E III |    28   | EIII/28-315 | In teren     |
|    | numarul coridoarelor     |       |         |             |              |
|    | biologice                |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|316.| Modificari ale           | E III |    28   | EIII/28-316 | In teren     |
|    | dimensiunilor medii ale  |       |         |             |              |
|    | fragmentarilor existente |       |         |             |              |
|    | in coridoarele biologice |       |         |             |              |
|    | identificate             |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|317.| Suprafata totala a       | E III |    28   | EIII/28-317 | In teren     |
|    | diferitelor tipuri de    |       |         |             |              |
|    | habitate                 |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|318.| Suprafata totala a       | E III |    28   | EIII/28-318 | In teren     |
|    | diferitelor tipuri de    |       |         |             |              |
|    | habitate ca % din        |       |         |             |              |
|    | suprafata tarii          |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|319.| Modificari ale           | E III |    28   | EIII/28-319 | In teren     |
|    | suprafetelor totale ale  |       |         |             |              |
|    | tipurilor de habitate    |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|320.| Modificari ale marimii   | E III |    28   | EIII/28-320 | In teren     |
|    | medii a tipurilor de     |       |         |             |              |
|    | habitate                 |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|321.| Suprafata totala         | E III |    28   | EIII/28-321 | In teren     |
|    | acoperita cu paduri      |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|322.| Suprafata totala         | E III |    28   | EIII/28-322 | In teren     |
|    | acoperita cu paduri ca   |       |         |             |              |
|    | % din suprafata tarii    |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|323.| Evolutia suprafetelor    | E III |    28   | EIII/28-323 | In teren     |
|    | impadurite dupa tipul    |       |         |             |              |
|    | de padure (primara,      |       |         |             |              |
|    | secundara sau plantatie) |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|324.| Schimbari in folosinta   | E III |    28   | EIII/28-324 | In teren     |
|    | terenurilor, conversia   |       |         |             |              |
|    | terenurilor acoperite de |       |         |             |              |
|    | padure spre alte tipuri  |       |         |             |              |
|    | de folosinta (proportia  |       |         |             |              |
|    | despaduririlor)          |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|325.| Fragmentarea             | E III |    28   | EIII/28-325 | In teren     |
|    | suprafetelor impadurite  |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|326.| Procentul de arii        | E III |    28   | EIII/28-326 | In teren     |
|    | protejate din aria       |       |         |             |              |
|    | totala impadurita        |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|327.| Procentul din suprafata  | E III |    28   | EIII/28-327 | In teren     |
|    | impadurita administrata  |       |         |             |              |
|    | pentru productia de lemn |       |         |             |              |
|    | din suprafata totala     |       |         |             |              |
|    | impadurita               |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|328.| Procentul din suprafata  | E III |    28   | EIII/28-328 | In teren     |
|    | impadurita administrata  |       |         |             |              |
|    | pentru recreere si turism|       |         |             |              |
|    | din suprafata totala     |       |         |             |              |
|    | impadurita               |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|329.| Aria si procentul        | E III |    28   | EIII/28-329 | In teren     |
|    | suprafetelor impadurite  |       |         |             |              |
|    | administrate pentru      |       |         |             |              |
|    | protectia pantelor       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|330.| Volumul anual de masa    | E III |    28   | EIII/28-330 | In teren     |
|    | lemnoasa recoltata       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|331.| Numarul si marimea       | E III |    28   | EIII/28-331 | In teren     |
|    | incendiilor forestiere   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|332.| Suprafata si marimea     | E III |    28   | EIII/28-332 | In teren     |
|    | terenurilor degradate    |       |         |             |              |
|    | reabilitate prin operatii|       |         |             |              |
|    | forestiere               |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|333.| Relatia dintre gradul de | E III |    28   | EIII/28-333 | In teren     |
|    | acoperire cu paduri si   |       |         |             |              |
|    | frecventa inundatiilor   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|334.| Suprafata si procentul   | E III |    28   | EIII/28-334 | In teren     |
|    | terenurilor forestiere   |       |         |             |              |
|    | afectate de dezastre     |       |         |             |              |
|    | naturale (atacuri de     |       |         |             |              |
|    | insecte, boli, incendii, |       |         |             |              |
|    | alunecari de teren,      |       |         |             |              |
|    | inundatii)               |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|335.| Estimarea stocarii       | E III |    28   | EIII/28-335 | In teren     |
|    | carbonului               |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|336.| Suprafata agricola       | E III |    28   | EIII/28-336 | In teren     |
|    | (exploatata intensiv,    |       |         |             |              |
|    | semi-intensiv si         |       |         |             |              |
|    | necultivata)             |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|337.| Schimbari in suprafata   | E III |    28   | EIII/28-337 | In teren     |
|    | agricola (conversia spre |       |         |             |              |
|    | si dinspre agricultura)  |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|338.| Utilizarea pesticidelor  | E III |    28   | EIII/28-338 | In teren     |
|    | in agricultura           |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|339.| Evolutia suprafetei      | E III |    28   | EIII/28-339 | In teren     |
|    | zonelor umede            |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|340.| Rata de pierdere a       | E III |    28   | EIII/28-340 | In teren     |
|    | zonelor umede            |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|341.| Procentul din zona       | E III |    28   | EIII/28-341 | In teren     |
|    | costiera cu populatie mai|       |         |             |              |
|    | mare de                  |       |         |             |              |
|    | 100 locuitori/km^2       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|342.| Pozitia liniei tarmului  | E III |    28   | EIII/28-342 | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|343.| Numarul speciilor        | E III |    29   | EIII/29-343 | In teren     |
|    | existente, pe grupuri    |       |         |             |              |
|    | (pasari, mamifere,       |       |         |             |              |
|    | vertebrate, nevertebrate |       |         |             |              |
|    | etc.)                    |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|344.| Numarul speciilor        | E III |    29   | EIII/29-344 | In teren     |
|    | extincte, vulnerabile,   |       |         |             |              |
|    | amenintate si endemice,  |       |         |             |              |
|    | dependente de padure, pe |       |         |             |              |
|    | grupuri (de ex: pasari,  |       |         |             |              |
|    | mamifere, vertebrate,    |       |         |             |              |
|    | nevertebrate etc.)       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|345.| Existenta procedurilor   | E III |    29   | EIII/29-345 | In teren     |
|    | pentru identificarea     |       |         |             |              |
|    | speciilor in pericol de  |       |         |             |              |
|    | extinctie, rare si       |       |         |             |              |
|    | amenintate               |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|346.| Schimbari in distributia | E III |    29   | EIII/29-346 | In teren     |
|    | si abundenta speciilor   |       |         |             |              |
|    | native de flora si fauna |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|347.| Numarul speciilor de     | E III |    29   | EIII/29-347 | In teren     |
|    | flora si fauna introduse |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|348.| Numarul si marimea       | E III |    29   | EIII/29-348 | In teren     |
|    | populatiilor speciilor   |       |         |             |              |
|    | invazive                 |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|349.| Evolutia in prezenta,    | E III |    29   | EIII/29-349 | In teren     |
|    | locatia, suprafata,      |       |         |             |              |
|    | efectivele si numarul    |       |         |             |              |
|    | speciilor invazive       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|350.| Evolutia efectivelor     | E III |    29   | EIII/29-350 | In teren     |
|    | populationale ale        |       |         |             |              |
|    | speciilor de interes     |       |         |             |              |
|    | pentru conservare        |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|351.| Specii cu populatii      | E III |    29   | EIII/29-351 | In teren     |
|    | stabile sau in crestere  |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|352.| Specii cu populatii in   | E III |    29   | EIII/29-352 | In teren     |
|    | declin                   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|353.| Specii amenintate in arii| E III |    29   | EIII/29-353 | In teren     |
|    | protejate                |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|354.| Specii endemice in arii  | E III |    29   | EIII/29-354 | In teren     |
|    | protejate                |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|355.| Specii amenintate        | E III |    29   | EIII/29-355 | In teren     |
|    | conservate ex-situ       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|356.| Raportul dintre speciile | E III |    29   | EIII/29-356 | In teren     |
|    | introduse (exotice) si   |       |         |             |              |
|    | cele native in plantatii |       |         |             |              |
|    | forestiere               |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|357.| Numarul speciilor        | E III |    29   | EIII/29-357 | In teren     |
|    | dependente de paduri a   |       |         |             |              |
|    | caror populatie e in     |       |         |             |              |
|    | declin                   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|358.| Nivelele populationale   | E III |    29   | EIII/29-358 | In teren     |
|    | ale speciilor            |       |         |             |              |
|    | reprezentative diverselor|       |         |             |              |
|    | habitate                 |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|359.| Numarul speciilor        | E III |    29   | EIII/29-359 | In teren     |
|    | amenintate de agricultura|       |         |             |              |
|    | pe grupe (pasari,        |       |         |             |              |
|    | mamifere, plante         |       |         |             |              |
|    | vasculare, vertebrate,   |       |         |             |              |
|    | nevertebrate etc.)       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|360.| Numarul speciilor        | E III |    29   | EIII/29-360 | In teren     |
|    | vertebrate prezente in   |       |         |             |              |
|    | habitatele agricole      |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|361.| Diversitatea speciilor   | E III |    29   | EIII/29-361 | In teren     |
|    | utilizate pentru hrana   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|362.| Eroziunea/Pierderea      | E III |    29   | EIII/29-362 | In teren     |
|    | patrimoniului            |       |         |             |              |
|    | diversitatii genetice    |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|363.| Inlocuirea raselor locale| E III |    29   | EIII/29-363 | In teren     |
|    | cu cele importate        |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|364.| Inlocuirea plantelor de  | E III |    29   | EIII/29-364 | In teren     |
|    | cultura indigene         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|365.| Schimbari in tipul de    | E III |    29   | EIII/29-365 | In teren     |
|    | vegetatie de-a lungul    |       |         |             |              |
|    | cursurilor de apa        |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|366.| Specii amenintate de     | E III |    29   | EIII/29-366 | In teren     |
|    | pesti de apa dulce ca    |       |         |             |              |
|    | % din totalul speciilor  |       |         |             |              |
|    | de pesti                 |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|367.| Numarul speciilor de     | E III |    29   | EIII/29-367 | In teren     |
|    | pesti de apa dulce       |       |         |             |              |
|    | introduse                |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|368.| Numarul speciilor din    | E III |    29   | EIII/29-368 | In teren     |
|    | apele continentale       |       |         |             |              |
|    | extincte, in pericol,    |       |         |             |              |
|    | amenintate, vulnerabile, |       |         |             |              |
|    | endemice, pe grupe       |       |         |             |              |
|    | (de ex: pasari, mamifere |       |         |             |              |
|    | acvatice, nevertebrate,  |       |         |             |              |
|    | amfibieni, plante        |       |         |             |              |
|    | vasculare, fauna         |       |         |             |              |
|    | bentonica etc.)          |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|369.| Schimbari in capturile de| E III |    29   | EIII/29-369 | In teren     |
|    | pesti, dupa specii       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|370.| Specii amenintate de     | E III |    29   | EIII/29-370 | In teren     |
|    | pesti marini ca % din    |       |         |             |              |
|    | totalul cunoscut al      |       |         |             |              |
|    | speciilor de pesti       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|371.| Schimbari in capturile de| E III |    29   | EIII/29-371 | In teren     |
|    | pesti maritimi, dupa     |       |         |             |              |
|    | specii                   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|372.| Zgomot exterior          | F I   |    30   | FI/30-372   | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|373.| Zgomot interior          | F I   |    30   | FI/30-373   | In teren     |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|374.| Determinarea activitatii | G I   |    34   | GI/34-374   | In laborator |
|    | volumice a tritiului in  |       |         |             |              |
|    | ape                      |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|375.| Determinarea             | G I   |    35   | GI/35-375   | In laborator |
|    | concentratiei activitatii|       |         |             |              |
|    | radionuclizilor prin     |       |         |             |              |
|    | spectrometrie gamma de   |       |         |             |              |
|    | inalta rezolutie in ape  |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|376.| Masurarea activitatii    | G I   |    32   | GI/32-376   | In laborator |
|    | beta globale la apa      |       |         |             |              |
|    | nesalina                 |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|377.| Masurarea activitatii    | G I   |    32   | GI/32-377   | In laborator |
|    | alfa globale la apa      |       |         |             |              |
|    | nesalina                 |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|378.| Determinarea continutului| G I   |    33   | GI/33-378   | In laborator |
|    | de plutoniu in ape       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|379.| Determinarea activitatii | G I   |    32   | GI/32-379   | In laborator |
|    | beta globale in ape      |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|380.| Determinarea continutului| G I   |    32   | GI/32-380   | In laborator |
|    | de strontiu 89 si        |       |         |             |              |
|    | strontiu 90 din apa      |       |         |             |              |
|    | potabila                 |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|381.| Determinarea continutului| G I   |    32   | GI/32-381   | In laborator |
|    | de strontiu 89 si de     |       |         |             |              |
|    | strontiu 90 in aer       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|382.| Determinarea activitatii | G I   |    32   | GI/32-382   | In laborator |
|    | beta globale in aer      |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|383.| Determinarea radonului si| G I   |    32   | GI/32-383   | In laborator |
|    | toronului in aer         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|384.| Determinarea activitatii | G I   |    32   | GI/32-384   | In laborator |
|    | alfa globale in aer      |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|385.| Determinarea continutului| G I   |    33   | GI/33-385   | In laborator |
|    | de plutoniu in aer       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|386.| Determinarea activitatii | G I   |    34   | GI/34-386   | In laborator |
|    | volumice a tritiului in  |       |         |             |              |
|    | aer                      |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|387.| Determinarea             | G I   |    35   | GI/35-387   | In laborator |
|    | concentratiei activitatii|       |         |             |              |
|    | radionuclizilor prin     |       |         |             |              |
|    | spectrometrie gamma de   |       |         |             |              |
|    | inalta rezolutie in aer  |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|388.| Determinarea activitatii | G I   |    32   | GI/32-388   | In laborator |
|    | beta globale la          |       |         |             |              |
|    | depunerile atmosferice   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|389.| Determinarea activitatii | G I   |    32   | GI/32-389   | In laborator |
|    | alfa globale la          |       |         |             |              |
|    | depunerile atmosferice   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|390.| Determinarea continutului| G I   |    33   | GI/33-390   | In laborator |
|    | de poloniu 210 la        |       |         |             |              |
|    | depunerile atmosferice   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|391.| Determinarea             | G I   |    35   | GI/35-391   | In laborator |
|    | concentratiei activitatii|       |         |             |              |
|    | radionuclizilor prin     |       |         |             |              |
|    | spectrometrie gamma de   |       |         |             |              |
|    | inalta rezolutie la      |       |         |             |              |
|    | depunerile atmosferice   |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|392.| Determinarea continutului| G I   |    33   | GI/33-391   | In laborator |
|    | de plutoniu la depunerile|       |         |             |              |
|    | atmosferice              |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|393.| Determinarea continutului| G I   |    32   | GI/32-392   | In laborator |
|    | de strontiu 89 si de     |       |         |             |              |
|    | strontiu 90 la depunerile|       |         |             |              |
|    | atmosferice              |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|394.| Determinarea             | G I   |    32   | GI/32-393   | In laborator |
|    | radioactivitatii beta    |       |         |             |              |
|    | globale pentru probele   |       |         |             |              |
|    | de sediment              |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|395.| Determinarea activitatii | G I   |    32   | GI/32-394   | In laborator |
|    | alfa globale pentru      |       |         |             |              |
|    | probele de sol           |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|396.| Determinarea continutului| G I   |    32   | GI/32-395   | In laborator |
|    | de strontiu 89 si        |       |         |             |              |
|    | strontiu 90 pentru       |       |         |             |              |
|    | probele de sol           |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|397.| Determinarea continutului| G I   |    33   | GI/33-397   | In laborator |
|    | de plutoniu pentru       |       |         |             |              |
|    | probele de sol           |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|398.| Determinarea             | G I   |    35   | GI/35-398   | In laborator |
|    | concentratiei activitatii|       |         |             |              |
|    | radionuclizilor prin     |       |         |             |              |
|    | spectrometrie gamma de   |       |         |             |              |
|    | inalta rezolutie pentru  |       |         |             |              |
|    | probele de sol           |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|399.| Determinarea             | G I   |    35   | GI/35-399   | In laborator |
|    | concentratiei activitatii|       |         |             |              |
|    | radionuclizilor prin     |       |         |             |              |
|    | spectrometrie gamma de   |       |         |             |              |
|    | inalta rezolutie pentru  |       |         |             |              |
|    | vegetatie si probe de    |       |         |             |              |
|    | natura biologica         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|400.| Determinarea activitatii | G I   |    32   | GI/32-400   | In laborator |
|    | beta globale pentru      |       |         |             |              |
|    | vegetatie si probe de    |       |         |             |              |
|    | natura biologica         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|401.| Determinarea activitatii | G I   |    32   | GI/32-401   | In laborator |
|    | alfa globale pentru      |       |         |             |              |
|    | vegetatie si probe de    |       |         |             |              |
|    | natura biologica         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|402.| Determinarea continutului| G I   |    33   | GI/33-402   | In laborator |
|    | de plutoniu pentru       |       |         |             |              |
|    | vegetatie si probe de    |       |         |             |              |
|    | natura biologica         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|403.| Determinarea continutului| G I   |    32   | GI/32-403   | In laborator |
|    | de strontiu 89 si        |       |         |             |              |
|    | strontiu 90 pentru       |       |         |             |              |
|    | vegetatie si probe de    |       |         |             |              |
|    | natura biologica         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|404.| Determinarea continutului| G I   |    33   | GI/33-404   | In laborator |
|    | de poloniu 210 din lapte |       |         |             |              |
|    | si produse lactate       |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|405.| Determinarea continutului| G I   |    33   | GI/33-405   | In laborator |
|    | de plumb 210 din lapte si|       |         |             |              |
|    | produse lactate          |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|406.| Determinarea continutului| G I   |    32   | GI/32-406   | In laborator |
|    | de strontiu 90 pentru    |       |         |             |              |
|    | vegetatie si probe de    |       |         |             |              |
|    | natura biologica         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|
|407.| Determinarea             | G I   |    35   | GI/35-407   | In laborator |
|    | concentratiei activitatii|       |         |             |              |
|    | radionuclizilor prin     |       |         |             |              |
|    | spectrometrie gamma de   |       |         |             |              |
|    | inalta rezolutie pentru  |       |         |             |              |
|    | vegetatie si probe de    |       |         |             |              |
|    | natura biologica         |       |         |             |              |
|____|__________________________|_______|_________|_____________|______________|

    Tabelul 3

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Categoria analitica    |      Aparatura specifica    |  Standardul  |
|crt.|                            |                             |   metodei    |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
|  1.| Masurare a parametrilor    | Termometru                  | STAS 6324    |
|    | fizici (temperatura,       | Disc Sechi                  | SR ISO 2211  |
|    | transparenta, culoare etc.)| Tuburi Nessler,             |              |
|    |                            | spectrofotometru            |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
|  2.| Masuratori organoleptice   | -                           | STAS 6324    |
|    | (miros, gust)              |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
|  3.| Masuratori gravimetrice    | Balanta analitica, etuva,   |              |
|    |                            | cuptor                      |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
|  4.| Analiza granulometrica     | Set de site, analizor pentru| ISO 11277    |
|    |                            | granulometrie               |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
|  5.| Analize de permeabilitate  | Aparat pentru masurarea     | STAS 12790   |
|    | a solurilor                | rezistentei la filtrare     |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
|  6.| Determinari prin extractie | Instalatie de distilare la  | SR 7587      |
|    |                            | presiune scazuta, instalatie|              |
|    |                            | de extractie                |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
|  7.| Masuratori volumetrice     | Balanta analitica, biurete  |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
|  8.| Analiza automata de gaze   | Analizor automat de gaze    |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
|  9.| Masurari ale consumului de | Termostat, biureta pentru   | SR ISO 6060  |
|    | oxigen                     | det. gaze                   |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 10.| Determinarea carbonului    | Aparat de combustie         | ISO 8245     |
|    | organic total              |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 11.| Analize termice            | Derivatograf                |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 12.| Analize calorimetrice      | Bomba calorimetrica         | SR ISO 334;  |
|    |                            |                             | SR ISO 1928  |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 13.| Masuratori potentiometrice | Potentiometru,              | SR ISO 10523;|
|    | (pH, conductivitate etc.)  | conductometru, pH-metru     | SR EN 27888  |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 14.| Analize prin gaz           | Gaz cromatograf             |              |
|    | cromatografie de gaze      |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 15.| Analize prin gaz           | Gaz cromatograf,            |              |
|    | cromatografie cu           | instalatie de distilare     |              |
|    | derivatizare               |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 16.| Analize prin cromatografie | Cromatograf de lichide      |              |
|    | de lichide                 |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 17.| Masurari prin spectrometrie| Spectrometru AAS            |              |
|    | absorbtie atomica          |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 18.| Masurari prin AAS cu sistem| Spectrometru AAS cu         |              |
|    | hidrura                    | sistem hidrura              |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 19.| Masurari colorimetrice     | Spectrofotometru VIS,       |              |
|    |                            | fotocolorimetru             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 20.| Masurari colorimetrice cu  | Spectrofotometru VIS,       |              |
|    | prelucrari prealabile      | instalatie de reactie       |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 21.| Masurari spectrometrice    | Spectrometru UV             |              |
|    | in UV                      |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 22.| Masurari spectrometrice    | Spectrometru IR             |              |
|    | in IR                      |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 23.| Analize bacteriologice     | Camera sterila de incubare, | ISO 9308     |
|    |                            | termostat, lampa UV,        |              |
|    |                            | microscop                   |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 24.| Masurarea gradului de      | Stereo microscop,           | Indrumar     |
|    | eutrofizare                | balanta analitica           | ICPGA        |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 25.| Masurarea acumularilor de  | Spectrofotometru UV - VIS,  |              |
|    | poluanti in sol, apa, aer  | spectrometru AAS,           |              |
|    |                            | gaz cromatograf             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 26.| Masurarea efectelor induse | Mictotom, microscop,        |              |
|    | organismelor vii           | centrifuga, dispozitiv de   |              |
|    |                            | filtrare, spectrometru      |              |
|    |                            | UV - VIS, oxigenometru      |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 27.| Determinarea productiei de | Incubator, Luminostat       |              |
|    | oxigen                     |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 28.| Determinarea               |                             |              |
|    | caracteristicilor          |                             |              |
|    | habitatului                |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 29.| Masuratori privind speciile|                             |              |
|    | existente                  |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 30.| Masurari ale nivelului de  | Sonometru                   |              |
|    | zgomot                     |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 31.| Masurari ale nivelului     |                             |              |
|    | radiatiilor                |                             |              |
|    | electromagnetice           |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 32.| Analize globale de         | Lant de masura pentru       |              |
|    | radiatii alfa si beta      | radiatii alfa si beta       |              |
|    |                            | globala cu fond scazut      |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 33.| Analize alfa spectrometrice| Spectrometru alfa de inalta |              |
|    |                            | rezolutie                   |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 34.| Analize beta spectrometrice| Analizor cu scintilatie     |              |
|    |                            | lichida                     |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 35.| Analize gamma              | Spectrometru gamma de inalta|              |
|    | spectrometrice             | rezolutie cu detector HPGe  |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 36.| Esantionare materiale      | Sonde, scafe, dispozitiv de |              |
|    | solide                     | prelevare la adancime       |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 37.| Esantionare materiale      | Sonde pentru lichide, pompe |              |
|    | lichide                    | aspiratoare                 |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 38.| Esantionare namoluri       |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 39.| Esantionare gaze           |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 40.| Esantionare deseuri        |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|
| 41.| Masurari combinate         |                             |              |
|____|____________________________|_____________________________|______________|

    ANEXA 8

                                    TARIFE
                 pentru autorizarea laboratoarelor de mediu

    1. Tarifele pentru autorizarea laboratoarelor de mediu (LM) cuprind urmatoarele componente:
    a) tarif pentru verificarea documentatiei si analiza in Comisia de autorizare a laboratoarelor de mediu (CA) - 3.000.000 lei (T1);
    b) tarif pentru verificarea performantelor LM (in cursul unui audit) - 4.000.000 lei plus cate 2.000.000 lei/categorie analitica (T2);
    c) tarif pentru informare si coordonare tehnica, pentru fiecare indicator masurat - 500.000 lei/indicator/an (T3).
    2. Platile pe care urmeaza sa le efectueze LM se stabilesc de Secretariatul tehnic (ST) al CA prin insumarea componentelor inscrise la pct. 1, in functie de numarul categoriilor analitice si al indicatorilor pentru care LM solicita autorizarea, astfel:
    - tarifele incadrate la pct. 1 lit. a) (T1) reprezinta tarif de mediu si se achita in contul bugetului de stat, conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, pentru fiecare solicitare de autorizare, reinnoire sau extindere, inregistrata la ST al CA. Acest tarif se achita inaintea depunerii solicitarii privind obtinerea, reinnoirea, extinderea sau modificarea domeniului autorizat;
    - tarifele incadrate la pct. 1 lit. b) (T2) reprezinta costurile auditului si se platesc auditorilor care efectueaza evaluarea, pe baza de contract, pentru fiecare audit. In cazul organizarii de audituri suplimentare in conformitate cu prevederile cap. V sectiunea A pct. 11 lit. b) din anexa nr. 1 la ordin sau ale sectiunii B pct. 6.2 lit. b) din anexa nr. 6 la ordin, LM va plati un tarif reprezentand 50% din tariful de autorizare;
      tarifele incadrate la pct. 1 lit. c) (T3) reprezinta plata serviciilor de consultanta si indrumare efectuate de laboratoarele de referinta si se platesc anual, pe baza de contract, pentru fiecare indicator autorizat aflat in domeniul de competenta al laboratorului de referinta.
    3. Neplata uneia dintre componentele tarifului de autorizare atrage neemiterea certificatului de autorizare. Neplata anuala a tarifelor privind auditurile de supraveghere si a serviciilor laboratorului de referinta atrage anularea certificatului de autorizare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 370/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 370 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 370/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu