Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 340 din 20 martie 2000

pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrari si servicii care se presteaza de catre autoritatile pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente

ACT EMIS DE:                MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 144 din  6 aprilie 2000


SmartCity3


    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    avand in vedere prevederile art. 7, 8 si 14 din Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000,
    in baza dispozitiilor art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile pentru protectia mediului in regim de tarifare, cuantumul tarifelor aferente acestor lucrari si servicii si clasificarea activitatilor cu impact asupra mediului pe categorii de complexitate, pentru care se aplica regimul de tarifare, conform prevederilor anexelor nr. 1 si 2.
    Art. 2
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, agentiile teritoriale de protectie a mediului, ca autoritati pentru protectia mediului, isi vor deschide conturi pentru veniturile extrabugetare provenite din incasarea tarifelor la filialele trezoreriei statului in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
    Art. 3
    (1) Sumele incasate vor fi utilizate in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 137/1995, republicata.
    (2) Prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului se pot redistribui unele sume intre agentiile de protectie a mediului, dupa deducerea cotei aferente stimularii personalului acestora, in vederea solutionarii unor prioritati pentru activitatile prevazute la art. 14 din Legea nr. 137/1995, republicata.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Directia generala de resurse si dezvoltare din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si conducerea agentiilor teritoriale de protectie a mediului vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile art. 3 din Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 727/1998 privind taxele de atestare a persoanelor fizice si juridice pentru efectuarea studiilor de impact si a bilanturilor de mediu.

                       Ministrul apelor, padurilor
                         si protectiei mediului,
                            Romica Tomescu

    ANEXA 1

                              NOMENCLATORUL
cuprinzand lucrarile si serviciile care se presteaza de autoritatile pentru protectia mediului la solicitarea persoanelor fizice sau juridice si care sunt supuse regimului de tarifare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului, republicata

    SECTIUNEA I
    Lucrari si servicii care se presteaza de agentiile teritoriale de protectie a mediului
____________________________________________________________________________
Scopul lucrarii sau    Tipul lucrarii sau al  Cuantumul tarifului care se
al serviciului         serviciului care se    incaseaza*), pe categorii de
                       presteaza              complexitate a lucrarilor sau
                                              serviciilor (lei)
                                              __________________________________
                                                 mica        medie       mare
________________________________________________________________________________
      1                          2                3            4           5
________________________________________________________________________________
1. Parcurgerea         Analiza documentatiei     500.000   4.500.000  10.000.000
procedurilor legale    care se depune in
pentru emiterea        vederea emiterii
acordului de mediu     acordului de mediu,
                       incluzand, dupa caz,
                       verificarea pe teren
2. Parcurgerea         Analiza documentatiei   1.000.000   4.500.000  10.000.000
procedurilor legale    care se depune in
pentru emiterea        vederea emiterii
autorizatiei de mediu  autorizatiei de mediu,
                       incluzand, dupa caz,
                       verificarea pe teren
3. Emiterea avizului   Analiza documentatiei   1.500.000   4.500.000  10.000.000
de mediu pentru        care se depune si
privatizare, conform   stabilirea
prevederilor legale    obligatiilor de mediu,
                       incluzand, dupa caz,
                       verificarea pe teren
4. Stabilirea          Analiza documentatiei     700.000   3.000.000  10.000.000
obligatiilor de        care se depune si
mediu la schimbarea    stabilirea
proprietarilor         obligatiilor de mediu,
obiectivelor cu        incluzand, dupa caz,
impact asupra          verificarea pe teren
mediului
5. Stabilirea
obligatiilor de
mediu la schimbarea
profilului de
activitate, in
vederea emiterii:
5.1. unui nou acord    Analiza documentatiei     700.000   3.000.000  10.000.000
de mediu, in           care se depune si,
conformitate cu        dupa caz, verificarea
cu dispozitiile        pe teren
legale;
5.2. unei noi          Analiza documentatiei     700.000   3.000.000  10.000.000
autorizatii de mediu,  care se depune si,
in conformitate cu     dupa caz, verificarea
dispozitiile legale    pe teren
6. Stabilirea          Analiza documentatiei     700.000   3.000.000  10.000.000
obligatiilor de mediu  care se depune si
la incetarea           verificarea pe teren
definitiva a
activitatii
obiectivelor cu
impact asupra
mediului
7. Revizuirea          Analiza documentatiei     300.000     500.000   1.000.000
acordului sau a        care se depune si,
autorizatiei de mediu, dupa caz, verificarea
in conformitate cu     pe teren
procedurile legale
8. Reinnoirea          Analiza documentatiei     300.000     500.000   1.000.000
acordului sau a        care se depune si,
autorizatiei de mediu, dupa caz, verificarea
in conformitate cu     pe teren
procedurile legale
9.*) Realizarea de    Consultatii si         10.000.000  15.000.000  25.000.000
catre operatorii       asistenta tehnica de
economici a            specialitate pentru
sistemelor proprii de  realizarea sistemelor
automonitorizare a     de automonitorizare a
emisiilor cu impact    emisiilor la nivelul
asupra mediului, in    standardelor europene
conformitate cu
dispozitiile legii
10.*) Introducerea    Consultatii si          1.000.000   5.000.000  15.000.000
de catre operatorii    asistenta tehnica de
economici a sistemelor specialitate
de management ecologic pentru introducerea
si de autoauditare     sistemelor de
utilizate in Uniunea   management ecologic si
Europeana (EMAS sau    de autoauditare in
ISO 14001)             intreprinderile cu
                       impact asupra mediului
11.*) Identificarea   Identificarea           1.000.000   5.000.000  15.000.000
si promovarea          obiectivelor si
proiectelor eligibile  asigurarea
pentru finantare in    consultantei si
cadrul programelor si  asistentei tehnice de
instrumentelor de      specialitate pentru
finantare ale Uniunii  promovarea proiectelor
Europene, ale          eligibile, in
organismelor si        conformitate cu
organizatiilor         criteriile de
internationale         finantare
________________________________________________________________________________
    *) 1. Pentru documentatiile depuse pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, conform prevederilor cuprinse la pozitiile nr. 1 - 8, tarifele se incaseaza inaintea emiterii acordurilor, autorizatiilor si avizelor de mediu, solicitate.
    2. Pentru documentatiile care se depun dupa data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pentru lucrarile si serviciile prevazute la pozitiile nr. 1 - 8 tarifele se incaseaza la depunerea documentatiilor.
    *) Activitatile stabilite la pozitiile nr. 9 - 11 se pot organiza si desfasura numai la solicitarea operatorilor economici interesati si numai in baza unui/unei contract/conventii sau altei intelegeri oficiale intre operatorul economic si agentia de protectie a mediului.

    SECTIUNEA a II-a
    Lucrari si servicii care se presteaza de compartimentele de specialitate din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
________________________________________________________________________________
Scopul lucrarii sau al serviciului  Tipul lucrarii sau al            Cuantumul
care se presteaza                   serviciului care se presteaza    tarifului*)
________________________________________________________________________________
1. Parcurgerea procedurilor legale  Analiza documentatie care se     10.000.000
pentru emiterea acordului de mediu  depune in vederea emiterii
                                    acordului de mediu, incluzand,
                                    dupa caz, verificarea pe teren
2. Parcurgerea procedurilor legale  Analiza documentatiei care se    10.000.000
pentru emiterea autorizatiei de     depune, incluzand, dupa caz,
mediu                               verificarea pe teren
3. Revizuirea acordului sau a       Analiza documentatiei care se     1.000.000
autorizatiei de mediu, in           depune si, dupa caz,
conformitate cu procedurile legale  verificarea pe teren
4. Reinnoirea acordului sau a       Analiza documentatiei care se     1.000.000
autorizatiei de mediu, in           depune si, dupa caz,
conformitate cu procedurile legale  verificarea pe teren
5. Emiterea licentei de             Analiza documentatiei in         10.000.000
import/export pentru substantele,   vederea emiterii licentei de
produsele si echipamentele supuse   import/export
controlului international, in
conformitate cu reglementarile
si procedurile internationale
6. Emiterea acordului de mediu      Analiza documentatiei care se    15.000.000
pentru importul deseurilor admise   depune in vederea emiterii
la import, in conformitate cu       acordului de mediu, incluzand,
reglementarile si procedurile       dupa caz, procedurile de
nationale si internationale         notificare, in conformitate cu
                                    reglementarile internationale
7. Emiterea acordului de mediu      Analiza documentatiei care se     1.000.000
pentru exportul deseurilor chimice  depune in vederea emiterii
si al altor categorii de deseuri,   acordului de mediu, incluzand,
cu exceptia celor care contin       dupa caz, procedurile de
metale, in conformitate cu          notificare, in conformitate cu
reglementarile si procedurile       reglementarile internationale
nationale si internationale
8. Emiterea acordului de mediu      Analiza documentatiei care se    25.000.000
pentru exportul deseurilor de       depune in vederea emiterii
metale sau cu continut de metale,   acordului de mediu, incluzand,
in conformitate cu reglementarile   dupa caz, procedurile de
si procedurile nationale si         notificare, in conformitate cu
internationale                      reglementarile internationale
9. Emiterea avizului de mediu       Analiza documentatiei care se    10.000.000
pentru introducerea in mediul       depune in vederea emiterii
inconjurator si pe piata a          avizului de mediu
organismelor modificate genetic si
a produselor rezultate din acestea
________________________________________________________________________________
    *) 1. Pentru documentatiile depuse pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, conform prevederilor pozitiilor nr. 1 - 9, tarifele se incaseaza inaintea emiterii acordurilor, autorizatiilor, licentelor si avizelor solicitate.
    2. Pentru documentatiile care se depun dupa data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pentru lucrarile si serviciile prevazute la pozitiile nr. 1 - 9 tarifele se incaseaza la depunerea documentatiilor.

    SECTIUNEA a III-a
    Tarife pentru analize de laborator si pentru date de mediu*), altele decat cele destinate informarii publicului si autoritatilor
_________________________________________________________________________
Nr.    Indicatorul                                        Valoarea
crt.                                                      (lei/indicator)
_________________________________________________________________________
  1          2                                                3
_________________________________________________________________________
          I. Analize cu aparatura de laborator
  1. Pulberi sedimentabile                                  50.000
  2. Metale din pulberi sedimentabile                      365.000
  3. Pulberi in suspensie                                   50.000
  4. Metale din pulberi in suspensie                       270.000
  5. Analiza solului (metalelor)                           240.000
  6. Analiza ionului de metal din apa prin:
     - metoda colorimetrica                                155.000
     - absorbtie atomica                                   290.000
  7. Analiza sulfatilor din apa - metoda colorimetrica     360.000
  8. Determinarea pH - in sol                               30.000
                     - in apa                               25.000
  9. Analiza alcalinitatii, aciditatii, conductivitatii     35.000
 10. Analiza detergentilor                                  45.000
 11. Analiza CBO5                                           60.000
 12. Analiza suspensiilor                                  120.000
 13. Analiza reziduului fix                                 80.000
 14. Analiza oxigenului dizolvat                            40.000
 15. Analiza nitratilor, nitritilor, amoniului              45.000
 16. Determinarea cianurilor                                80.000
 17. Analiza fenolilor                                      50.000
 18. Analiza SO2; NO2; NH3; Cl2; HCl                        50.000
 19. Analiza O3                                            150.000
 20. Evaluarea nivelului de zgomot                          50.000
 21. Analize vegetatie - metale                            240.000
 22. Analiza pesticidelor                                  400.000
 23. Analiza fluorului                                      60.000
 24. Analize biologice                                     200.000
 25. Analize microbiologice                                250.000
 26. Analiza duritatii                                      40.000

         II. Analize cu aparatura automata
    A. Imisie
  1. Recoltarea si analiza SO2, NOx, O3, parametri meteo   200.000
  2. Recoltarea si analiza pulberilor                      400.000

    B. Emisie
  1. Recoltarea si analiza hidrocarburilor, SO2, NOx,
     CO, CO2, O2, parametri gaz                            200.000
  2. Recoltarea si analiza pulberilor                      400.000
  3. Recoltare in solutie si analiza altor indicatori      200.000
_________________________________________________________________________
    *) 1. Tarifele pentru indicatorii nenominalizati se stabilesc prin similitudine cu cei prevazuti in lista.
    2. Furnizarea datelor de mediu in vederea intocmirii documentatiilor de mediu se tarifeaza cu 50.000 lei pentru fiecare indicator solicitat.

    SECTIUNEA a IV-a
    Servicii prestate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pentru atestarea persoanelor fizice si juridice in vederea efectuarii studiilor de impact asupra mediului si a bilanturilor de mediu
________________________________________________________________________________
             Scopul lucrarii sau al serviciului care se presteaza
________________________________________________________________________________
                                        1
================================================================================
Tipul lucrarii Cuantumul in lei al tarifelor care se incaseaza*)
sau al         ___________________________________________________
serviciului    Persoane juridice, in functie de numarul                Persoane
care se        specialistilor angajati in activitatea de atestare      fizice
presteaza
               ___________________________________________________
                  >100      50 - 100   25 - 50    10 - 25    < 10
________________________________________________________________________________
     2              3          4          5          6         7           8
________________________________________________________________________________
 1. Indeplinirea atributiilor de secretariat al Comisiei de atestare si atestarea persoanelor fizice si juridice pentru efectuarea studiilor de impact asupra mediului si a bilanturilor de mediu

Verificarea si
inscrierea
dosarelor
pentru
atestare        1.500.000  1.250.000  1.000.000    750.000    500.000    250.000

Analiza
documentatiei
care se depune
pentru
atestare si
examinare in
Comisia de
atestare       12.000.000 10.000.000  8.000.000  6.000.000  4.000.000  3.000.000
________________________________________________________________________________
 2. Reatestarea si/sau promovarea pe un nivel superior de competenta

Analiza        10.000.000  8.000.000  6.000.000  4.000.000  3.000.000  1.500.000
documentatiei
pentru
reatestare si
examinare in
Comisia de
atestare
________________________________________________________________________________
    *) 1. Tariful pentru verificarea si inscrierea dosarelor pentru atestare se achita la depunerea acestora, in contul special deschis de minister.
    2. Tariful pentru analiza documentatiei care se depune pentru atestare si examinare in Comisia de atestare se achita de beneficiarul atestarii la eliberarea documentelor de atestare.
    3. Tariful pentru analiza documentatiei pentru reatestare si/sau promovare pe un nivel superior de competenta se achita la depunerea documentatiei.

    ANEXA 2

                            CLASIFICAREA
pe categorii de complexitate a lucrarilor si serviciilor in functie de impactul activitatii asupra mediului

    I. Categoria de complexitate mare

    Lucrarile si serviciile incadrate in categoria de complexitate mare privesc toate obiectivele cu impact major asupra mediului, dupa cum urmeaza:

    1. Industrii energetice
    1.1. Instalatii de ardere cu o putere calorica de combustie mai mare de 50 MW
    1.2. Rafinarii de titei si prelucrarea gazelor
    1.3. Cuptoare de cocs
    1.4. Instalatii de gazeificare si lichefiere a carbunilor
    1.5. Centrale nuclearoelectrice si alte reactoare nucleare, inclusiv demontarea sau dezafectarea acestor centrale ori reactoare (cu exceptia statiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor fisionabile si fertile a caror putere maxima nu depaseste 1 MW de incercare termica permanenta)
    1.6. Instalatii pentru:
    - producerea si imbogatirea combustibilului nuclear;
    - prelucrarea combustibilului nuclear radioactiv sau a deseurilor cu radioactivitate ridicata;
    - depozitarea finala a deseurilor radioactive.

    2. Productia si prelucrarea metalelor
    2.1. Instalatii de prajire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zacamintelor de sulfuri)
    2.2. Instalatii pentru producerea fontei sau a otelului (productia primara sau secundara), inclusiv instalatii pentru turnarea continua, cu o capacitate care depaseste 2,5 t/ora
    2.3. Instalatii pentru prelucrarea metalelor feroase:
    a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t otel brut/ora;
    b) forje cu ciocane, a caror energie de lovire depaseste 50 kJ/ciocan, iar puterea calorica dezvoltata este mai mare de 20 MW;
    c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit, cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t otel brut/ora
    2.4. Topitorii pentru metale feroase cu o capacitate mai mare de 20 t/zi
    2.5. Instalatii pentru:
    a) producerea de metale neferoase brute din zacaminte, concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice;
    b) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor si produselor recuperate (rafinare, turnatorie de fonta etc.), cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale
    2.6. Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul recipientelor de tratare depaseste 30 mc.

    3. Industria mineralelor
    3.1. Instalatii pentru producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare de 500 t/zi sau a varului in cuptoare rotative cu o capacitate de productie care depaseste 50 t/zi ori in alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de productie mai mare de 50 t/zi
    3.2. Instalatii pentru producerea azbestului si fabricarea produselor pe baza de azbest
    3.3. Instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor pentru producerea fibrelor de sticla, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi
    3.4. Instalatii pentru topirea substantelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi
    3.5. Fabricarea produselor din ceramica prin ardere, in special a tiglelor, caramizilor, caramizilor refractare, dalelor, produselor din ceramica sau portelan, cu o capacitate de productie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 mc si cu o densitate stabilita pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/mc.

    4. Industria chimica
    4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, precum:
    a) hidrocarburi (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);
    b) hidrocarburi ce contin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, eteri, acetati, peroxizi, rasini epoxidice;
    c) hidrocarburi sulfuroase;
    d) hidrocarburi ce contin azot, precum: amine, amide, compusi azotosi, compusi nitro sau nitrati, nitrili, cianati sau izocianati;
    e) hidrocarburi continand fosfor;
    f) hidrocarburi halogenate;
    g) compusi organo-metalici;
    h) materiale plastice de baza (polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza);
    i) cauciucuri sintetice;
    j) vopsele si pigmenti;
    k) agenti de suprafata si agenti tensioactivi
    4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, precum:
    a) gaze, ca de exemplu: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compusi de sulf, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, oxiclorura de carbon;
    b) acizi, ca de exemplu: acid cromic, acid hipofluoros, acid fosforic, acid azotic, acid hipocloros, acid sulfuric, oleum, acizi sulfurosi;
    c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu;
    d) metaloizi, oxizi metalici si alti compusi anorganici, ca de exemplu: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu
    4.3. Instalatii chimice pentru fabricarea ingrasamintelor chimice pe baza de fosfor, azot sau potasiu (ingrasaminte chimice simple sau compuse)
    4.4. Instalatii chimice pentru fabricarea produselor fitosanitare de baza sau a biocidelor
    4.5. Instalatii utilizand procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de baza
    4.6. Instalatii chimice destinate fabricarii explozibililor
    4.7. Instalatii chimice in care se foloseste tratarea chimica sau biologica pentru obtinerea aditivilor alimentari cu proteine, a fermentilor sau a altor substante proteice.

    5. Gestiunea deseurilor
    5.1. Instalatii pentru incinerarea, recuperarea, tratarea chimica sau depozitarea controlata a deseurilor periculoase (inclusiv a deseurilor petroliere), cu o capacitate mai mare de 10 t/zi
    5.2. Instalatii pentru incinerarea deseurilor municipale, cu o capacitate mai mare de 3 t/ora
    5.3. Instalatii pentru depozitarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 t/zi
    5.4. Depozite controlate de deseuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totala mai mare de 25.000 t, cu exceptia depozitelor controlate de deseuri inerte.

    6. Alte activitati
    6.1. Instalatii industriale pentru productia de:
    a) celuloza din lemn sau alte materiale fibroase;
    b) hartie si carton, cu o capacitate de productie mai mare de 20 t/zi
    6.2. Instalatii pentru pretratare (operatiuni precum spalare, albire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi
    6.3. Instalatii pentru tabacirea blanurilor si a pieilor, cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t de produse finite/zi
    6.4. a) Abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi
    b) tratare si prelucrare in scopul fabricarii produselor alimentare din:
    - materii prime de origine animala (altele decat laptele), cu o capacitate de productie mai mare de 75 t/zi;
    - materii prime vegetale, cu o capacitate de productie mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestriala)
    6.5. Instalatii pentru depozitarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi
    6.6. Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu mai mult de:
    a) 40.000 locuri pentru pasari;
    b) 2.000 locuri pentru porcii de productie (peste 30 kg); sau
    c) 750 locuri pentru scroafe
    6.7. Instalatii pentru tratarea suprafetei substantelor, obiectelor sau produselor, utilizand solventi organici, in particular pentru finisarea, placarea, acoperirea, degresarea, impermeabilizarea, dimensionarea, vopsirea, curatarea sau impregnarea, cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/ora sau mai mult de 200 t/an
    6.8. Instalatii pentru productia de carbon (carbune sarac in gaze) sau de electrografit, prin incinerare sau grafitizare
    6.9. Statii de epurare a apelor uzate menajere pentru localitati cu o populatie de peste 150.000 locuitori
    6.10. Porturi comerciale, dane pentru incarcari si descarcari, care sunt legate de uscat si de porturi exterioare si pot primi vase de peste 1.350 t
    6.11. Extractia petrolului si a gazelor naturale, acolo unde cantitatea extrasa depaseste 500 t/zi in cazul petrolului si 50.000 mc/zi in cazul gazelor
    6.12. Conducte pentru transportul gazelor, titeiului sau al substantelor chimice, cu diametrul mai mare de 800 mm si cu o lungime mai mare de 40 km
    6.13. Exploatarile miniere de suprafata si subterane, cu o capacitate de productie mai mare de 2.000 t/luna
    6.14. Instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice sau chimice, cu o capacitate mai mare de 200.000 t
    6.15. Linii si cabluri de inalta tensiune, aeriene sau ingropate, dimensionate pentru puteri mai mari de 220 kW.

    II. Categoria de complexitate medie

    Lucrarile si serviciile incadrate in categoria de complexitate medie privesc toate celelalte obiective, altele decat cele stabilite la pct. I, pentru care acordul sau autorizatia de mediu se emite pe baza evaluarii impactului asupra mediului, prin studiu de impact sau prin bilant de mediu.

    III. Categoria de complexitate mica

    Lucrarile si serviciile incadrate in categoria de complexitate mica privesc toate obiectivele pentru care acordul sau autorizatia de mediu se emite fara evaluarea impactului asupra mediului, prin studiu de impact sau prin bilant de mediu.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 340/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 340 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu