Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.305 din 17.03.2015

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 01 aprilie 2015SmartCity1

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. NB 2.549/2015;

Adresa Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ nr. 7.805/2014,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Francisk Iulian Chiriac, secretar de stat
ANEXĂREGULAMENT de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ se aplică tuturor salariaţilor indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase. Decizia de angajare sau promovare în cadrul unităţii sanitare se face pe bază de calificări şi abilităţi profesionale, nefăcându-se discriminări de naţionalitate, sex, vârstă, rasă, convingeri politice şi religioase. Articolul 2 (1) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ este unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce asigură asistenţă medicală de specialitate, de urgenţă, curativă, preventivă şi de recuperare pacienţilor internaţi şi din ambulatoriul integrat al spitalului.(2) În spital se desfăşoară şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală; aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital şi sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale. Articolul 3Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ este subordonat Ministerului Sănătăţii. Capitolul IIObiectul de activitate Articolul 4Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ asigură: a)accesul copiilor în vârstă de la 0 la 18 ani la toate formele de asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie; b)unitatea de acţiune în rezolvarea problemelor de sănătate din teritoriu; c)continuitatea asistenţei medicale în toate stadiile de evoluţie a bolii, prin cooperare permanentă a medicilor din aceeaşi unitate sau din alte unităţi sanitare diferite; d)utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi tratament; e)dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale, corespunzător medicinii moderne; f)participarea la asigurarea stării de sănătate a populaţiei; g)desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă şi cercetare pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, costurile fiind suportate de personalul beneficiar. Articolul 5În raport cu atribuţiile ce îi revin în asistenţa medicală, spitalul asigură: a)prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, cronice şi degenerative; b)acordarea serviciilor medicale preventive, curative, de recuperare, care cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă; c)condiţiile pentru investigaţii medicale, tratament, igiena alimentelor şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale (conform ordinelor ministrului sănătăţii); d)controlul medical şi supravegherea unor categorii de bolnavi; e)acordarea primului ajutor calificat şi asistenţei medicale de urgenţă, fără nicio discriminare indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, origine socială ori dacă pacientul are sau nu asigurare medicală; f)respectarea protocolului de transfer interclinic elaborat prin ordin al ministrului sănătăţii; g)respectarea criteriilor de internare de urgenţă a pacienţilor consultaţi/asistaţi la unitatea de primiri urgenţe şi criteriile de transfer de urgenţă către alte spitale - stabilite prin norme de aplicare; h)acordarea primului ajutor oricărei persoane aflate în stare critică, iar, după stabilizare, asigurarea transportului medicalizat la o altă unitate de profil; i)un plan de acţiune pentru asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii critice; j)informarea bolnavului sau persoanelor apropiate asupra bolii şi obţinerea consimţământului acestuia/acestora pentru efectuarea tratamentelor; k)prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale; l)efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale în cazul bolnavilor spitalizaţi; m)stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi; n)aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor; o)aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie; p)o alimentaţie corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, respectând alocaţia de hrană, conform legislaţiei în vigoare; q)un microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia infecţiilor nosocomiale; r)realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, precum şi paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare; s)în perioada de carantină, limitarea accesului vizitatorilor în spital, iar în unele secţii, conform prevederilor legislaţiei, interzicerea vizitei. Articolul 6Spitalul asigură: a)pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; b)pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ; c)pachetul minimal de servicii pentru persoanele neasigurate (urgenţe cu potenţial endemoepidemic, imunizări). Articolul 7Prin modul de organizare şi funcţionare, spitalul, respectiv personalul angajat, are obligaţia: a)definirii manevrelor care implică soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare pentru fiecare secţie în parte; b)păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor; c)acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor; d)respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare; e)neutilizării materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură; f)completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale); g)respectării clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, respectiv suportarea sancţiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze; h)aplicarea planului existent de pregătire profesională continuă a personalului medical; i)în cazul unor activităţi medicale sau farmaceutice pentru care spitalul nu are specialişti competenţi în astfel de activităţi ori manopere medicale, se poate încheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale sau farmaceutice cu un cabinet medical specializat, respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o altă unitate medicală publică sau privată acreditată. Spitalul poate încheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare, necesare funcţionării spitalului. Capitolul IIIConducerea spitalului Articolul 8Activitatea de conducere a spitalului urmăreşte aplicarea în practică a principiilor managementului şi luarea unor decizii pe baza celor două elemente esenţiale: calitatea serviciilor medicale şi a actului medical. Articolul 9Conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ este asigurată de:

consiliul de administraţie;

manager;

comitetul director.A. Consiliul de administraţie Articolul 10Consiliul de administraţie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ funcţionează în conformitate cu prevederile legale şi este compus din următorii membri: 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, un reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, un reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, un reprezentant al Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat, şi un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat. Articolul 11Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot. Articolul 12Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele: a)avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale; b)organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii; c)aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei; d)avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; e)analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; f)propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în condiţiile legii.B. Managerul spitalului Articolul 13(1) Managerul spitalului încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor legale. Contractul poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii.(2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii.C. Comitetul director Articolul 14Din comitetul director fac parte:

managerul;

directorul medical;

directorul financiar-contabil. Articolul 15Comitetul director al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ are atribuţii conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public. Capitolul IVStructura organizatorică a spitalului Articolul 16Structura organizatorică a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, fiind compusă din:

1. Secţia clinică chirurgie pediatrică I
2. Secţia clinică chirurgie pediatrică II
3. Secţia clinică ortopedie pediatrică
4. Secţia clinică ATI, din care:
5. - Compartiment terapie intensivă nou-născuţi
6. Secţia clinică chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, din care:
- Compartiment ATI
7. Unitate arşi grav
8. Secţia clinică terapie intensivă - toxicologie
9. Secţia ORL
10. Secţia clinică pediatrie I
11. Secţia clinică pediatrie II, din care:
- Compartiment cardiologie pediatrică
- Compartiment gastroenterologie
- Compartiment hematologie-oncologie pediatrică
12. Secţia clinică pediatrie III
13. Compartiment neurologie
14. Secţia cardiologie
15. Secţia chirurgie cardiovasculară, din care:
- Compartiment ATI
16. Secţia neurochirurgie, din care:
- Compartiment ATI
17. Staţie hemodializă
18. Unitate primire urgenţe (UPU)
19. Camera de gardă ortopedie şi traumatologie
20. Însoţitori
21. Spitalizare de zi hemodializă
22. Spitalizare de zi
23. Farmacie
24. Biberonerie
25. Blocuri operatorii (4)
26. Sterilizare
27. Unitate de transfuzii (UTS)
28. Banca de piele
29. Banca de oase
30. Laborator analize medicale
31. Laborator radiologie şi imagistică medicală cu punct de lucru în ambulatoriu
- computer tomograf
32. Serviciul de anatomie patologică
- histopatologie
- prosectura
33. Compartiment audiologie
34. Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (bază de tratament)
35. Laborator endoscopie digestivă
36. Laborator angiografie
37. Serviciul Toxapel
38. Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
39. Serviciul de evaluare şi statistică medicală
40. Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile:
- pediatrie
- chirurgie pediatrică
- ortopedie pediatrică
- ORL
- endocrinologie
- dermatovenerologie
- neuropsihiatrie
- oftalmologie
- recuperare medicină fizică şi balneologie
- cabinet psihologie
- cabinet logopedie
- cabinete stomatologie
- laborator tehnică dentară
- laborator explorări funcţionale
- punct de lucru al laboratorului de radiologie şi imagistică medicală din spital
41. Activitate de cercetare:
- Colectiv de cercetare pediatrie
- Colectiv de cercetare ortopedie şi traumatologie pediatrică şi chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
42. Aparat funcţional

Articolul 17Actuala structură se poate modifica în urma aprobării unei noi structuri prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare şi funcţionare. A. Secţiile şi compartimentele cu paturi A.I. Generalităţi Articolul 18Secţiile/Compartimentele cu paturi sunt organizate pe profile de specialitate. Articolul 19Secţia/Compartimentul cu paturi are următoarele atribuţii: 1. acordarea asistenţei medicale; 2. implementarea programelor naţionale de sănătate publică; 3. promovarea activităţii de învăţământ medical, ştiinţific şi de cercetare. 1. Acordarea asistenţei medicale constă în: a)repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale; b)asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua internării; c)efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului; d)declararea cazurilor de boli contagioase, a infecţiilor nosocomiale, a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare; e)asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, instrumentarului şi aparaturii medicale; f)asigurarea îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; g)asigurarea trusei de urgenţă, conform normelor Ministerului Sănătăţii; h)asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; i)asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale, precoce; j)asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; k)asigurarea securităţii copiilor internaţi contra accidentelor, în toate secţiile spitalului; l)întocmirea si eliberarea de documente medicale; m)transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi unităţilor sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale; n)educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor.2. Implementarea programelor naţionale de sănătate publică constă în: a)îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al modului de implementare a programelor de sănătate; b)asigurarea medicamentelor şi a materialelor sanitare, pentru consumul în spital şi în ambulatoriu, în vederea realizării programelor de sănătate.3. Promovarea activităţii de învăţământ medical, ştiinţific şi de cercetare constă în: a)asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în conformitate cu reglementările în vigoare; b)asigurarea condiţiilor de participare la cursuri postuniversitare şi de perfecţionare profesională a personalului; c)efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament.A.II. Atribuţii specifice 1. Secţiile cu profil medical Articolul 20Secţiile cu profil medical au în principal următoarele atribuţii: a)asigurarea şi administrarea medicamentelor necesare tratamentului indicat de medicul curant; b)îmbăierea şi deparazitarea bolnavilor; c)asigurarea transportului bolnavilor în secţie; d)ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor şi comunicarea la Unitatea primiri urgenţe a locurilor libere; e)recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor; f)pregătirea pacienţilor pentru investigaţiile de specialitate; g)declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare.2. Secţiile cu profil chirurgical Articolul 21Secţiile cu profil chirurgical din cadrul spitalului au, în principal, următoarele atribuţii: a)examinarea imediată de către medicul chirurg a bolnavilor internaţi de urgenţă; b)stabilirea investigaţiilor necesare confirmării, precizării sau nuanţării diagnosticului de internare; c)precizarea cât mai rapidă, prin consultări de specialitate, a afecţiunilor asociate patologiei chirurgicale; d)întocmirea foii de observaţie în primele 24 de ore pentru pacienţii cronici şi, la prezentare, pentru pacienţii internaţi de urgenţă; e)stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv a stadiului bolii; f)stabilirea indicaţiei operatorii, justificarea acesteia, precum şi alegerea procedurii tehnice şi tactice la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie; g)obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului sau, după caz, al aparţinătorilor acestuia, în tratamentul chirurgical propus; h)pregătirea preoperatorie generală, locală, precum şi asigurarea consultului preanestezic; i)asigurarea şi verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- şi postoperatorii; j)supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale; k)precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum şi stabilirea contactelor postoperatorii; l)asigurarea repartizării bolnavilor în saloane, cu respectarea măsurilor de prevenire a infecţiilor nosocomiale.3. Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă şi compartimentele anestezie şi terapie intensivă Articolul 22Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă şi compartimentele ATI au în principal următoarele atribuţii: a)asigurarea îngrijirii pacienţilor pre- şi postoperator; b)asigurarea asistenţei medicale pentru pacienţii critici instabili care necesită tratament sau monitorizare şi care nu pot fi efectuate în afara terapiei intensive; c)efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare în vederea stabilirii diagnosticului; d)asigurarea tratamentul medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi de anestezie; e)indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, a medicamentelor, a agenţilor fizici, a instrumentarului şi aparaturii medicale, precum şi asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; f)asigurarea consulturilor interdisciplinare la solicitarea medicului curant ATI; g)asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; h)asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce; i)asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; j)desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii acestora cu familia.4. Spitalizare de zi hemodializă şi spitalizare de zi Articolul 23Spitalizarea de zi hemodializă şi spitalizarea de zi au, în principal, următoarele atribuţii: a)monitorizarea postintervenţională pentru cazurile de mică chirurgie; b)diagnosticarea şi efectuarea tratamentului pacienţilor cu afecţiuni ORL, arsuri, plăgi deschise şi afecţiuni cronice osteoarticulare; c)efectuarea şi monitorizarea tratamentului specific dializei; d)precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum şi stabilirea contactelor postoperatorii; e)asigurarea consulturilor interdisciplinare în cazurile simplificate.B. Unitatea de primire urgenţe Articolul 24(1) Unitatea de primire urgenţe (UPU) este secţia independentă din structura spitalului, cu personal propriu, special pregătit, condusă de un medic-şef, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe. (2) Atribuţiile UPU sunt, în principal, cele de mai jos, fiind completate de cele prevăzute de actele normative în vigoare:a)efectuează triajul pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport; b)asigură primirea, stabilizarea şi tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor, cu prioritate al urgenţelor majore; c)examinează pacienţii sosiţi în UPU, solicită şi/sau efectuează investigaţiile necesare şi cere, după caz, consulturile de specialitate; d)stabileşte un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor efectuate; e)asigură consult de specialitate în echipă cu medicii de gardă din spital pentru stabilirea secţiei în care urmează să se interneze pacienţii; f)efectuează supravegherea continuă, tratamentul şi reevaluarea pacienţilor care necesită internare; g)asigură tratamentul, stabilizarea şi reevaluarea pacienţilor care nu necesită internare; h)asigură asistenţă medicală de urgenţă intraspitalicească, pe baza unor protocoale prestabilite cu secţiile spitalului; i)preia, prin intermediul asistentului social, persoanele care reprezintă cazuri sociale şi care nu necesită îngrijiri medicale de urgenţă; j)organizează activitate didactică şi ştiinţifică, inclusiv de cercetare; k)înregistrează, stochează, prelucrează şi raportează adecvat informaţia medicală.C. Camera de gardă ortopedie şi traumatologie Articolul 25Camera de gardă ortopedie şi traumatologie are, în principal, următoarele atribuţii: a)efectuează consultul de specialitate al pacienţilor cu afecţiuni acute; b)solicită investigaţiile necesare pentru stabilirea unui diagnostic corect, în vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea luării unei decizii asupra necesităţii internării unui pacient; c)asigură tratamentul pacienţilor care nu necesită internare; d)asigură consult de specialitate în echipă cu medicii de gardă din spital pentru stabilirea secţiei în care urmează să se interneze pacienţii; e)decide internarea pacienţilor în Secţia clinică ortopedie pediatrică; f)asigură tratamentul chirurgical şi ortopedic al pacienţilor internaţi în urgenţă; g)înregistrează, stochează, prelucrează şi raportează adecvat informaţia medicală.D. Laboratoare şi explorări paraclinice Articolul 26În funcţie de mărimea unităţii, de existenţa bazei materiale şi a personalului de specialitate s-au organizat: 1. Laboratorul de analize medicale; 2. Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală cu punct de lucru în ambulatoriu; 3. Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza tratament); 4. Laboratorul de endoscopie digestivă; 5. Laboratorul de angiografie. 1. Laboratorul de analize medicale Articolul 27Laboratorul de analize medicale are, în principal, următoarele atribuţii: a)efectuarea analizelor medicale de: hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie, parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice; b)recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator; c)asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor; d)redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate; e)întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice.2. Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală Articolul 28Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are, în principal, următoarele atribuţii: a)efectuarea examenelor radiologice şi imagistice în laborator şi la patul bolnavului, la indicaţia medicului primar sau a medicului specialist; b)redactarea şi distribuirea la timp a rezultatelor; c)colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului; d)programarea şi efectuarea examenelor radiologice şi de imagistică în timp util; e)organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei; f)înregistrarea tuturor examinărilor efectuate; g)aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi a personalului din laborator; h)respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii; i)raportarea către serviciul tehnic a oricărei defecţiuni apărute la aparatura de specialitate; j)întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice; k)raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pe bolnavii internaţi şi ambulatorii.3. Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza tratament) Articolul 29Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza tratament) are, în principal, următoarele atribuţii: a)asigură evaluarea mioartrokinetică a pacienţilor din secţiile/compartimentele spitalului, la solicitarea medicului curant, precum şi a pacienţilor din ambulatoriu; b)explică rezultatele evaluării mioartrokinetice aparţinătorilor pacienţilor; c)efectuează tratamente de recuperare medicală; d)întocmeşte planurile de recuperare medicală a bolnavilor, împreună cu medicul curant, şi urmăreşte evoluţia pacienţilor; e)ţine evidenţa pacienţilor incluşi în tratamentul de recuperare medicală; f)asigură consult şi tratament de specialitate pacienţilor din alte unităţi sanitare, respectând protocoalele de colaborare dintre instituţii; g)aplică protocoalele terapeutice specifice activităţii; h)eliberează, la solicitarea aparţinătorilor pacienţilor, rapoarte medicale în care precizează procedurile efectuate; i)înaintează Serviciului achiziţii publice şi contractare propuneri de achiziţii pentru includerea în programul anual al achiziţiilor publice; j)elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile specifice; k)organizează activitate didactică şi ştiinţifică, inclusiv de cercetare.4. Laboratorul de endoscopie digestivă Articolul 30Laboratorul de endoscopie digestivă are, în principal, următoarele atribuţii: a)efectuează tehnici endoscopice şi prelevarea de probe bioptice; b)examinează pacienţii, stabileşte diagnosticul folosind tehnici medicale specifice, indică sau, după caz, efectuează tratamentul corespunzător.5. Laboratorul de angiografie Articolul 31Laboratorul de angiografie are, în principal, următoarele atribuţii: a)efectuează examene angiografice în laborator; b)respectă prevederile legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională de Control al Activităţilor Nucleare şi de Ministerul Sănătăţii; c)aplică măsurile pentru prevenirea iradierii bolnavilor si a personalului din laborator.E. Alte structuri fără paturi 1. Blocurile operatorii Articolul 32Blocurile operatorii au, în principal, următoarele atribuţii: a)la nivelul acestora se desfăşoară activitatea operatorie a spitalului; b)asigură condiţiile de antisepsie necesare menţinerii condiţiilor optime de desfăşurare a actului operator; c)asigură condiţiile necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale; d)ţine evidenţa zilnică a pacienţilor care se operează şi asigură comunicarea cu Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă şi compartimentele ATI; e)urmăreşte consumul de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic integrat; f)asigură manipularea, depozitarea şi transportul la Laboratorul de analize medicale şi Laboratorul de anatomie patologică a produselor biologice recoltate în actul operator.2. Sterilizarea Articolul 33Sterilizarea are, în principal, următoarele atribuţii: a)verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare; b)efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare a fiecărui aparat; c)efectuarea procedurilor de control şi marcarea produselor finite prin realizarea testelor de control şi evidenţa acestora; d)înregistrarea şi arhivarea datelor privind procesul de sterilizare; e)banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate; f)ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate şi şarje; g)asigurarea circuitului de stocare, distribuţie şi transport la utilizatori; h)asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale; i)supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare, sesizarea eventualelor neconformităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare; j)verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare.3. Farmacia Articolul 34 (1) În cadrul spitalului funcţionează o farmacie cu circuit închis. Farmacia asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi.(2) Farmacia are, în principal, următoarele atribuţii:a)asigurarea medicamentelor necesare activităţii de asistenţă medicală a spitalului; b)recepţionarea produselor farmaceutice pe baza documentelor de primire; c)aprovizionarea, depozitarea şi păstrarea medicamentelor în condiţii corespunzătoare; d)verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice; e)păstrarea, prepararea şi eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit Farmacopeei Române în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate şi a altor produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii; f)depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme interne), ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice; g)organizarea şi efectuarea controlului calităţii medicamentului şi luarea măsurilor ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior; h)verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor finale, precum şi analiza calitativă a medicamentului la masa de analize; i)prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor în vigoare; j)operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor; k)întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de medicamente; l)participarea pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor lunare de medicamente simptomatice şi citostatice.4. Unitatea de transfuzie sanguină (UTS) Articolul 35În unitatea de transfuzie sanguină din spital se desfăşoară, în principal, următoarele activităţi: a)aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile spitalului; b)recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile spitalului; c)realizarea distribuţiei de sânge şi a componentelor sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul beneficiar, în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie; d)efectuarea testelor pretransfuzionale; e)pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării; f)consilierea privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine; g)prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu această destinaţie; h)raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial; i)păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi.5. Serviciul de anatomie patologică: histopatologie şi prosectură Articolul 36Serviciul de anatomie patologică, cu cele două compartimente de histopatologie şi de prosectură, are, în principal, următoarele atribuţii: a)efectuarea examenului histopatologic asupra produselor biologice recoltate, şi anume: piese operatorii şi biopsii; b)efectuarea de autopsii la toate cazurile de pacienţi decedaţi în spital, care nu sunt cazuri medico-legale, în vederea stabilirii, confirmării sau completării diagnosticului clinic şi precizării cauzei medicale a morţii; c)eliberarea certificatului constatator de deces completat şi semnat de medicul curant sau medicul anatomopatolog care a efectuat necropsia; d)efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor; e)eliberarea certificatului de îmbălsămare pe baza certificatului constatator de deces completat şi semnat de medicul anatomopatolog; f)eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare; g)întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice; h)colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, în vederea efectuării unor cercetări complementare speciale (bacteriologice, biochimice, experimentale); i)colaborarea cu Institutul Naţional de Medicină Legală în cazurile prevăzute de lege; j)eliberarea pe bază de cerere, conform legislaţiei în vigoare, a probelor în vederea unui consult de specialitate sau pentru investigaţii suplimentare.6. Compartimentul audiologie Articolul 37Compartimentul audiologie are, în principal, următoarele atribuţii: a)asigură examene de specialitate, respectiv teste audiologice şi vestibulare, pacienţilor internaţi în secţiile spitalului şi tuturor copiilor care se prezintă la compartimentul de audiologie, conform programărilor; b)întocmeşte şi eliberează rezultatele testelor efectuate; c)asigură tratamentul chirurgical al hipoacuziei profunde, prin implant cohlear.7. Compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale Articolul 38Compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale are, în principal, următoarele atribuţii: a)elaborează planul anual de supraveghere şi control a infecţiilor nosocomiale; b)asigură supravegherea epidemiologică a infecţiilor nosocomiale şi a cazurilor de boli transmisibile prin colectarea, înregistrarea, analizarea, interpretarea şi diseminarea datelor; c)verifică respectarea normelor de igienă, igiena produselor alimentare, în special a celor dietetice, a normelor de sterilizare şi menţinerea sterilităţii materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile; d)propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau control cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomială; e)organizează şi realizează programe instructiv-educative, colaborând cu personalul calificat din secţii/compartimente; f)coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu conducerile secţiilor, a Ghidului de prevenire a infecţiilor nosocomiale; g)implementează şi evaluează activitatea de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale.8. Serviciul toxapel Articolul 39Toxapel este un serviciu telefonic de urgenţă destinat informării populaţiei asupra modului în care trebuie acordat primul ajutor unui copil intoxicat până la sosirea ambulanţei sau până la prezentarea la spital. 9. Biberonerie Articolul 40Biberoneria are, în principal, următoarele atribuţii: a)asigură pentru sugari prepararea laptelui, a preparatelor din lapte, precum şi a regimurilor dietetice pentru copii cu sau fără patologie digestivă; b)asigură sterilizarea biberoanelor de sticlă; c)asigură distribuirea mesei.10. Banca de piele Articolul 41Banca de piele asigură conservarea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a rezervei de ţesut uman. 11. Banca de oase Articolul 42Banca de oase asigură conservarea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a rezervei de ţesut osos şi de fragmente de os. 12. Activitatea de cercetare Articolul 43Activitatea de cercetare are atribuţii specifice activităţii de cercetare în domeniul pediatriei, ortopediei şi al chirurgiei plastice, microchirurgie reconstructivă. F. Ambulatoriul integrat Articolul 44Ambulatoriul integrat are, în principal, următoarele atribuţii: a)consultarea, investigarea, stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; b)monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi; c)asigurarea consulturilor interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în spital; acestea se vor acorda prioritar; d)informarea medicului de familie, prin scrisoare medicală, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate; e)întocmirea listelor de aşteptare pentru serviciile medicale programabile; f)îndrumarea bolnavilor către unităţile sanitare cu paturi în cazurile când este necesară internarea; g)executarea măsurilor specifice de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative; h)efectuarea investigaţiilor de laborator conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă, pentru bolnavii spitalizaţi şi din ambulatoriul integrat al spitalului.G. Serviciul de evaluare şi statistică medicală Articolul 45Serviciul de evaluare şi statistică medicală este condus de un şef serviciu şi este direct subordonat managerului spitalului şi are următoarele atribuţii principale: a)colectează datele la nivel de secţie, respectiv pentru spitalizare continuă; b)operează în foile de observaţie clinice generale; c)verifică datele pacientului la internare şi completarea lor unde este cazul; d)raportează lunar datele colectate la nivel de pacient către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti pentru clasificarea cazurilor nevalidate (corectate) sau neraportate - trimestrial şi anual; e)informează şefii de secţie despre indicatori, despre cazurile nevalidate ori de câte ori este necesar într-o lună, trimestrial şi anual; f)colectează, centralizează şi trimite către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti raportările specifice conform prevederilor legale; g)introduce în programul Sistemului informatic unic integrat datele privind evidenţa concediilor medicale acordate de către medici pacienţilor; h)realizează şi raportează la timp datele statistice cerute de conducătorul unităţii.H. Structura aparatului funcţional Articolul 46Aparatul funcţional al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ este constituit pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin unităţii, cu privire la activitatea economico-financiară şi administrativă. Articolul 47Activitatea economico-financiară şi administrativă se asigură prin următoarele structuri: I. Compartimentul juridic; II. Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare (R.U.N.O.S.); III. Serviciul financiar-contabilitate; IV. Serviciul achiziţii publice, contractare; V. Compartimentul tehnic, având în subordine Atelierul întreţinere şi reparaţii cu 3 formaţii de lucru: 1. Formaţia de lucru întreţinere centrala termică I; 2. Formaţia de lucru întreţinere instalaţii II; 3. Formaţia de lucru întreţinere şi reparaţii III; VI. Biroul administrativ, având în subordine: 1. Lenjerie; 2. Centrala telefonică; 3. Blocul alimentar; 4. Spălătoria. VII. Compartiment culte. I. Compartimentul juridic Articolul 48Compartimentul juridic este subordonat direct managerului spitalului şi are, în principal, următoarele atribuţii: a)apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, autorităţilor de control şi în relaţiile cu terţii, persoane fizice sau juridice; b)asigură legalitatea măsurilor şi actelor ce urmează să se încheie de către conducerea unităţii; c)redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renunţă la pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii spitalului; d)se preocupă de obţinerea titlurilor executorii şi sesizează directorul financiar-contabil în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silită competent; e)urmăreşte apariţia actelor normative din domeniul sănătăţii şi le aduce la cunoştinţa conducerii şi a compartimentelor de specialitate interesate; f)asigură consultanţă de specialitate conducătorului instituţiei şi şefilor de structuri privind modul de aplicare a actelor normative specifice; g)participă la negocierea şi încheierea contractelor; h)verifică, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; i)analizează şi soluţionează împreună cu celelalte compartimente sesizările şi reclamaţiile adresate Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“; j)vizează Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern în care se stabilesc atribuţiile structurilor medico-administrative; k)semnalează în scris conducerii unităţii şi departamentelor interesate şi face propuneri cu privire la deficienţele constatate ca urmare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti pronunţate în litigiile în care unitatea este parte, în vederea luării măsurilor corespunzătoare.II. Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare (R.U.N.O.S.) Articolul 49Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare (R.U.N.O.S.) este condus de un şef serviciu resurse umane, subordonat managerului unităţii. În ceea ce priveşte datele de personal, acesta are următoarele atribuţii principale: a)asigură încadrarea personalului de execuţie, de toate categoriile, potrivit statului de funcţii şi cu respectarea nomenclatoarelor de funcţii şi salarizare, a condiţiilor de studii şi vechime conform prevederilor legale în vigoare; b)întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul nou-încadrat; c)întocmeşte şi ţine la zi dosarele profesionale ale angajaţilor; d)întocmeşte dosarelor cerute de legislaţia în vigoare, în vederea pensionării; e)întocmeşte actele adiţionale şi deciziile privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaţilor (promovare, schimbarea funcţiei, desfacerea contractului individual de muncă); f)întocmeşte statul de funcţii, organigrama conform normelor de structură aprobate pentru toate categoriile de personal; g)monitorizează procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale fiecărui angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare; h)întocmeşte şi aduce la cunoştinţă fişa postului pentru personalul din subordine, monitorizează modul de întocmire şi de actualizare de către şefii de compartimente/secţii/laboratoare a fişelor de post ale angajaţilor; i)eliberează adeverinţele salariaţilor în funcţie de necesităţi; j)participă la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, furnizând date privind numărul de personal pe structură, precum şi fondul de salarii necesar; k)întocmeşte situaţiile statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind numărul de personal în termenul solicitat; l)aplică prevederile legale privind protecţia maternităţii la locurile de muncă; m)elaborează conform reglementărilor legale în vigoare documentaţia necesară pentru deblocarea posturilor vacante, respectiv documentaţia privind suplimentările de posturi într-un număr suficient pentru a asigura normarea necesară desfăşurării unui act medical de calitate; n)organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante; o)stabileşte necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii al spitalului; p)efectuează controlul prestării muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât şi în afara acestui timp (gărzi, muncă suplimentară etc.); q)monitorizează programările şi efectuarea concediilor de odihnă ale angajaţilor din unitate; r)întocmeşte lunar statul de plată, asigurând acordarea drepturilor de salarizare: salariu de bază, spor pentru condiţii de muncă, gărzi, indemnizaţii, premii anuale etc.; s)întocmeşte fişele fiscale şi se ocupă de depunerea lor la organele fiscale la termenul prevăzut conform prevederilor legale în vigoare; ş)întocmeşte declaraţia privind contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat; t)calculează şi păstrează evidenţa concediilor medicale potrivit prevederilor legale; ţ)verifică corectitudinea întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat.III. Serviciul financiar-contabilitate Articolul 50Serviciul financiar-contabilitate este condus de un şef serviciu, fiind subordonat directorului financiar-contabil, şi are, în principal, următoarele atribuţii: a)organizează contabilitatea conform prevederilor legale şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile, de angajarea creditelor bugetare în limita creditelor aprobate; b)analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri corespunzătoare; c)răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile; d)răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate; e)exercită controlul preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale; f)asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; g)exercită controlul operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare; h)întocmeşte lucrările privind proiectele planurilor bugetului de venituri şi cheltuieli; i)ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii bunurilor şi pentru recuperarea pagubelor; j)răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor; k)asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor din încasări şi plăţi în numerar; l)analizează lunar soldurile conturilor de debitori, creditori, furnizori şi luarea de măsuri în vederea lichidării acestora; m)întocmeşte documentaţia pentru compartimentul juridic, în vederea acţionării în instanţă a clienţilor şi debitorilor răuplatnici; n)răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit plătite; o)verifică propunerile de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, aprobarea acestora de către ordonatorul de credite şi transmiterea documentaţiei la Ministerul Sănătăţii, pentru aprobare, conform prevederilor legale; p)ia măsurile necesare, împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte evitarea apariţiei sau anularea stocurilor supranormative şi greu vandabile, pentru prevenirea imobilizărilor de fonduri conform prevederilor legale; q)asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor contabile; r)urmăreşte contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti în vederea decontării serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatoriu, paraclinice); s)întocmeşte lunar şi trimestrial facturile pentru decontarea serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatoriu, paraclinice) prestate pentru asiguraţi şi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti; ş)întocmeşte lunar deconturile pentru Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti privind programele de sănătate, finanţate din fondurile de asigurări sociale; t)transmite lunar facturile de la furnizori în copie către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti pentru decontarea programelor de sănătate; ţ)organizează inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale; u)verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor; v)întocmeşte necesarul de fonduri pentru acţiunile de sănătate finanţate de Ministerul Sănătăţii; w)întocmeşte zilnic registrul de casă în lei şi verifică concordanţa dintre disponibilităţile băneşti existente în casă şi soldul registrului, de asemenea verifică zilnic operaţiunile de plată înscrise în extrasele de cont, concordanţa acestora cu documentele de plată existente la financiar, clarifică eventualele neconcordanţe cu trezoreria, ataşează documentele la extrasele de cont, pe care le predă la contabilitate, pentru înregistrare.IV. Serviciul achiziţii publice şi contractare Articolul 51Serviciul achiziţii publice şi contractare este condus de un şef serviciu, este direct subordonat managerului instituţiei şi are următoarele atribuţii principale: a)cunoaşte şi respectă legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice, din unitate, asigurând instruirea directă sau indirectă a personalului din subordine; b)întocmeşte, conform prevederilor legale, documentaţia aferentă fiecărei proceduri de achiziţie; c)propune spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare procedură, participă în comisiile de evaluare şi asigură activitatea de secretariat a comisiei, respectiv întocmirea proceselor-verbale de deschidere, transmiterea solicitărilor de clarificat către ofertanţi din partea comisiei de evaluare, a proceselor-verbale intermediare, precum şi a raportului procedurii de atribuire; d)întocmeşte proiectul programului anual de achiziţii publice pe baza propunerilor secţiilor şi compartimentelor spitalului, stabileşte necesarul de produse pentru funcţionarea normală a spitalului pe baza propunerilor primite, precum şi prezentarea de propuneri privind partea corespunzătoare a planului anual de achiziţii; e)conform planului anual de achiziţii publice iniţiază şi finalizează procedurile de achiziţii publice în Sistemul electronic de achiziţii publice şi redactează contractele de achiziţii publice în baza acestor proceduri; f)cunoaşte şi respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare.V. Compartimentul tehnic Articolul 52Compartimentul tehnic este subordonat managerului şi are, în principal, următoarele atribuţii: a)asigură activitatea de întreţinere şi reparaţii a aparaturii, instalaţiilor, utilajelor şi clădirilor; b)efectuează lucrări de întreţinere reparaţii curente; c)urmăreşte şi verifică efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale şi de investiţii, conform graficului, verificând cantitativ şi calitativ lucrările executate de constructor; d)răspunde de convocarea comisiei de recepţie în conformitate cu normativele în vigoare, pentru lucrările de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, construcţii-instalaţii; e)analizează şi face propuneri conducerii spitalului cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru buna exploatare a bazei existente, întocmind în colaborare cu celelalte compartimente ale spitalului justificările tehnico-economice necesare; f)este responsabil cu cărţile tehnice ale construcţiilor din dotare; g)întocmeşte caiete de sarcini pentru lucrările cu terţi (reparaţii curente, construcţii-montaj); h)urmăreşte şi răspunde de executarea în bune condiţii a lucrărilor de construcţii-montaj prevăzute în plan; i)întocmeşte şi ţine documentaţia tehnică a instalaţiilor, aparaturii şi utilajelor existente.1. Atelierul întreţinere şi reparaţii face parte din Compartimentul tehnic şi are, în principal, următoarele atribuţii: a)efectuează operaţiile de întreţinere şi reparaţii curente a instalaţiilor şi utilajelor din cadrul spitalului în conformitate cu metodologia stabilită; b)asigură asistenţa tehnică la recepţionarea instalaţiilor şi utilajelor din unităţile sanitare; c)efectuează montarea instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor medicale din spital, în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite; d)avizează din punct de vedere tehnic propunerile privind casarea aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor din dotarea spitalului, în conformitate cu legile în vigoare; e)ţine la zi evidenţa corespondenţelor cu probleme de mediu şi gospodărirea apelor; f)stabileşte necesarul de materiale de întreţinere şi reparare în vederea introducerii în planul anual de achiziţii; g)stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare; h)analizează dotarea unităţii, a stării clădirilor şi elaborează proiectul de investiţii şi de reparaţii capitale şi curente.2. Formaţia de lucru întreţinere centrala termică I din cadrul Atelierului întreţinere răspunde de exploatarea corectă şi de reparaţiile instalaţiilor termice şi sub presiune din cadrul centralelor termice, staţiilor de oxigen, grupurilor electrogene şi are, în principal, următoarele atribuţii: a)execută lucrări de întreţinere a instalaţiilor, cazanelor şi instalaţiilor anexe; b)asigură întreţinerea şi funcţionarea optimă a staţiei de oxigen, precum şi a aparatelor, instalaţiilor termice; c)efectuează montarea instalaţiilor termice şi utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite; d)urmăreşte şi răspunde de efectuarea de reparaţii şi de revizia tehnică a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor conform graficului, verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate de terţi; e)urmăreşte şi răspunde de funcţionarea centralelor termice din cadrul unităţii; f)execută lucrări de reparaţii curente, reparaţii capitale şi accidentale la instalaţiile termice (cazane pentru apă caldă şi rece, instalaţii de încălzire); g)execută unele instalaţii noi de abur după normele în vigoare.3. Formaţia de lucru întreţinere instalaţii II din cadrul Atelierului întreţinere răspunde de instalatori şi electricieni şi are, în principal, următoarele atribuţii: a)asigură buna întreţinere a instalaţiilor şi utilajelor din punct de vedere electromecanic; b)efectuează montarea instalaţiilor şi utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite; c)întocmeşte necesarul de piese de schimb şi materiale din Nomenclatorul pentru instalaţiile electrice ale spitalului; d)supraveghează aparatura de măsură şi control aflată în dotare şi asigură funcţionarea acesteia în parametrii normali; e)execută unele instalaţii noi de apă după normele în vigoare.4. Formaţia de lucru întreţinere şi reparaţii III din cadrul Atelierului întreţinere răspunde de zidari, zugravi, tâmplari, lăcătuşi şi are următoarele atribuţii principale: a)execută, conform graficului, lucrări de zugrăveli-vopsit interioare şi exterioare la clădirile aparţinând Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“; b)efectuează lucrări de reparaţii curente, zugrăveli, întreţinere mobilier, întreţinerea tâmplăriei în baza referatelor de necesitate aprobate de către şeful de secţie, compartiment sau serviciu şi vizate de către serviciul tehnic; c)asigură buna întreţinere a clădirilor şi stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor propunând măsurile corespunzătoare.VI. Biroul administrativ Articolul 53Biroul administrativ este condus de un şef birou, subordonat managerului unităţii, şi are următoarele atribuţii principale: a)organizează, urmăreşte şi verifică activitatea în următoarele sectoarele: bloc alimentar, spălătorie, croitorie, cantină, pază, centrală telefonică; b)urmăreşte colectarea, ţine evidenţa predării deşeurilor menajere, reciclabile, infecţioase, înţepătoare-tăietoare, chimice, rezultate din activităţile de laborator, şi transmite anual situaţia predării tuturor deşeurilor la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti; c)întocmeşte şi transmite săptămânal la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă raportul referitor la colectarea deşeurilor infecţioase; d)asigură obţinerea în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a unităţii; e)întocmeşte şi aduce la cunoştinţă fişa postului, graficul de lucru şi pontajul personalului din subordine; f)asigură paza spitalului, întocmeşte planul de pază, îl supune aprobării şi urmăreşte respectarea acestuia; g)primeşte, păstrează şi depozitează documentele de arhivă, pune la dispoziţie, spre studiu, dosarele şi înscrisurile din arhivă şi asigură predarea documentelor din arhivă, conform legislaţiei în vigoare; h)asigură şi coordonează activitatea de transport din unitate; i)organizează şi asigură întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces, precum şi deszăpezirea acestora.1. Lenjeria are următoarele atribuţii principale: a)confecţionează echipamentele sanitare: halate, bluze, fuste, pantaloni, bonete pentru sălile de operaţie, lenjeria de pat pentru saloane şi săli de operaţie, accesorii pentru blocuri operatorii - măşti, tampoane, câmpuri de operaţii, huse pentru aparate medicale; b)execută repararea lenjeriei de orice tip.2. Centrala telefonică are următoarele atribuţii: a)realizează transferul apelurilor către departamentele/ persoanele solicitate din cadrul spitalului sau către exterior; b)anunţă apariţia disfuncţionalităţilor apărute la serviciul tehnic sau, după caz, la operatorul fix de telefonie.3. Blocul alimentar este coordonat de un asistent medical dietetician şi are următoarele atribuţii principale: a)prepară alimentele centralizat pentru pacienţii şi însoţitorii internaţi, precum şi pentru personalul care serveşte masa la spital, bucătăria dimensionându-se în funcţie de numărul de porţii (prelucrare primară şi prelucrare finală); b)respectă meniul zilnic diferenţiat pe afecţiuni, întocmit de asistentele dieteticiene, şi livrează alimentele preparate către secţii şi cantina spitalului, care asigură distribuirea mesei.4. Spălătoria are următoarele atribuţii principale: a)asigură primirea, trierea, spălarea lenjeriei murdare din secţiile spitalului şi respectă instrucţiunile de lucru privind procesul de spălare şi dezinfectare a lenjeriei; b)execută călcarea, împachetarea şi distribuirea lenjeriei către secţiile spitalului, ambalată în saci conform programului stabilit.VII. Compartimentul culte Articolul 54Compartimentul culte este subordonat direct managerului spitalului şi are, în principal, ca atribuţie acordarea de asistenţă spirituală bolnavilor şi aparţinătorilor, precum şi bolnavilor care nu se pot deplasa. Capitolul VConsiliile, comitetele şi comisiile care funcţionează în cadrul spitalului A. Consiliul medical Articolul 55Consiliul medical este compus din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef şi directorul de îngrijiri. Preşedintele consiliului medical este directorul medical. Articolul 56Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt: a)îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate, în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor; b)monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate; c)înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului; d)propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală.B. Consiliul etic Articolul 57Atribuţiile principale ale consiliului etic sunt stabilite conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 145/2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor. C. Comisia pentru medicamente - antibioterapie Articolul 58Comisia pentru medicamente-antibioterapie are în principal ca atribuţii: a)stabilirea politicii de antibioterapie a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“; b)măsurarea şi urmărirea consumului de antibiotice; c)urmărirea fenotipurilor de rezistenţă antibacteriană; d)stabilirea protocoalelor de profilaxie şi terapie antibiotică; e)organizarea de audit privind consumul de antibiotice; f)stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia spitalului; g)stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecţionate şi documentate medical; h)analizarea referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizarea lor de către medicii specialişti corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat; i)verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală; j)verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a situaţiei financiare; k)elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale; l)solicitarea unor rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni; m)poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când un anumit tratament se consideră inutil.D. Comisia de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale Articolul 59Comisia de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale are, în principal, următoarele atribuţii: a)analizează factorii de risc ce duc la apariţia infecţiilor nosocomiale; b)validează protocoale interdisciplinare de prevenţie a infecţiilor nosocomiale; c)validează protocoale de proceduri, precauţii de izolare, metode şi manopere specifice; d)analizează periodic indicatorii de frecvenţă a infecţiilor nosocomiale.E. Comisia de etică medicală pentru studiul clinic al medicamentului Articolul 60Atribuţiile comisiei sunt în principal următoarele: a)se ocupă de verificarea iniţială şi de verificările de supraveghere a desfăşurării studiului; b)precizează frecvenţa controalelor pentru supraveghere în cursul studiului în funcţie de problematica acestuia; c)emite, în conformitate cu reglementările în vigoare, raportul de verificare rapidă şi aprobarea scrisă/opinia favorabilă pentru supraveghere în cursul studiului, în funcţie de problematica acestuia şi pentru modificări minore în studiul aflat în desfăşurare care are deja aprobarea consiliului etic; d)informează prompt, în scris, investigatorul/instituţia cu privire la: decizia/opinia sa privind studiul, motivele pentru decizia sa, procedurile folosite pentru revenirea asupra acestor decizii.F. Comisia de alimentaţie şi dietetică Articolul 61Comisia de alimentaţie şi dietetică se poate întruni lunar şi ori de câte ori există solicitări şi va urmări în principal următoarele atribuţii: a)existenţa regimurilor alimentare diversificate pe afecţiuni; b)modul de întocmire a regimurilor alimentare; c)calcularea valorilor calorice şi nutritive; d)pregătirea şi distribuirea alimentelor; e)modul de primire, recepţionare, depozitare a alimentelor; f)respectarea circuitelor funcţionale în întreg blocul alimentar; g)asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în toate etapele parcurse de alimente de la recepţie până eliberarea către secţii; h)urmărirea efectuării controlului stării de sănătate a personalului blocului alimentar.G. Comisia nucleului de calitate Articolul 62Comisia nucleului de calitate are sarcina de a asigura monitorizarea internă a calităţii serviciilor medicale furnizate, prin urmărirea respectării criteriilor de calitate şi prin analiza şi raportarea indicatorilor de calitate. H. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă Articolul 63Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are în principal următoarele atribuţii: a)analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare; b)urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; c)analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe; d)analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală; e)analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia; f)propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice; g)analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern; h)urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari; i)analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie; j)analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării; k)efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute; l)dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.I. Comisia de farmacovigilenţă Articolul 64Comisia de farmacovigilenţă are, în principal, următoarele atribuţii: a)verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea unităţii şi conform legislaţiei în vigoare; b)analizează toate cazurile de reacţii adverse, urmăreşte întocmirea fişelor de reacţii adverse şi propune metode mai bune de diagnostic al reacţiilor adverse; c)prezintă periodic informări cu privire la această activitate şi propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi.J. Comisia de clasificare a pacienţilor în funcţie de diagnostic Articolul 65Comisia de clasificare a pacienţilor în funcţie de diagnostic (DRG) are următoarele atribuţii principale: a)realizează lunar analiza foilor de observaţii nevalidate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti; b)face propuneri la Casa de Asigurări de Sănătate Bucureşti pentru revalidare şi prezintă soluţii pentru reducerea numărului de cazuri nevalidate; c)prezintă periodic informarea managerului spitalului privind concluziile analizelor făcute şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii.K. Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă Articolul 66Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă are următoarele atribuţii principale: a)monitorizează nivelul de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului; b)elaborează şi implementează documentaţia necesară aplicării în practica din spital a ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine; c)evaluează nivelul de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital; d)monitorizează utilizarea corectă a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului; e)organizează şi monitorizează funcţionarea sistemului de hemovigilenţă la nivelul spitalului şi colaborează cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe; f)elaborează şi implementează, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, sistemul de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la nivelul secţiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină. Capitolul VIFinanţarea spitalului Articolul 67Spitalul este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii. Articolul 68Spitalul primeşte, în completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate, după cum urmează: a)de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii; b)de la bugetele locale. Articolul 69De la bugetul de stat se asigură: a)implementarea programelor naţionale de sănătate; b)achiziţionarea de echipamente medicale şi alte dotări independente de natura cheltuielilor de capital, în condiţiile legii; c)investiţii legate de achiziţia şi construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie; d)expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră; e)modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale; f)activităţi specifice unităţii; g)activităţi didactice şi de cercetare fundamentală; h)finanţarea activităţilor de cabinete de medicină sportivă, cabinete de medicină legală, de planning familial, TBC, LSM, UPU, programe tip HIV/SIDA, programe pentru distrofici, drepturi de personal pentru rezidenţi; i)asigurarea cheltuielilor prevăzute la art. 93 alin. (5) şi, după caz, alin. (51) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru UPU. Articolul 70Bugetul local participă la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotării cu echipamente medicale, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale. Articolul 71Spitalul poate realiza venituri suplimentare din: a)donaţii şi sponsorizări; b)legate; c)asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică; d)închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii; e)contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate în parteneriat public privat; f)editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical; g)servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi; h)servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor sau, după caz, în baza unui contract de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; i)contracte de cercetare; j)alte surse, conform legii. Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 72 (1) Toate categoriile de personal din Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ au obligaţia respectării regulamentului de organizare şi funcţionare.(2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.(3) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“, precum şi orice modificare vor fi aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii şi după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului se completează cu prevederile legale în vigoare.
Articolul 73Modificarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare se face cu avizul consiliului de administraţie şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 305/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 305 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 305/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu