Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.302 din 01.06.2011

privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si monitorizarea achizitiilor publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 14 iunie 2011SmartCity1

Având în vedere prevederile:Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere: necesitatea fluidizării şi perfecţionării sistemului achiziţiilor publice, pentru îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare alocate României;

necesitatea standardizării documentaţiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, angajament asumat în cadrul discuţiilor cu Comisia Europeană;prevenirea apariţiei erorilor şi combaterea fenomenului corupţiei în domeniul achiziţiilor publice;prevenirea aplicării de posibile corecţii financiare de către Comisia Europeană,în temeiul art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă formularul standard al Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, prevăzut în anexa nr. 1, şi formularul standard al Raportului procedurii, prevăzut în anexa nr. 2, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Cristina Trăilă ANEXA Nr. 1 PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor ........ ................ ................ ................ ................ ........... (denumirea şi sediul autorităţii contractante) PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor Încheiat astăzi, ........ ............., cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului

de achiziţie publică o
încheierii acordului-cadru o
(se bifează opţiunea aplicabilă)
având ca obiect ........ .............
cod CPV ........ .............
nr. invitaţie/anunţ de participare ........ .............
valoare estimată ........ .............
Procedura de atribuire este:
Licitaţie deschisă o
Licitaţie restrânsă o
Dialog competitiv o
Cerere de oferte o
(se bifează opţiunea aplicabilă)
Autoritatea contractantă a ales să organizeze şedinţa de deschidere a ofertelor/soluţiilor atunci când procedura de atribuire aplicată este:
Negociere cu publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare o
Negociere fără publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare o
Concurs de soluţii o

(se bifează opţiunea aplicabilă) Se utilizează licitaţia electronică ca etapă finală a procedurii de atribuire:

Da o Nu o

Comisia de evaluare numită prin ............... nr. .............. din data ................, compusă din: ........ ................ ..........., preşedinte cu/fără drept de vot; ........ ................ ..............., membru; ........ ................ ................, membru de rezervă, a procedat astăzi, ........ ............., ora ............, la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., (se precizează locul deschiderii ofertelor, cel indicat în anunţul/invitaţia de participare) la deschiderea ofertelor depuse. Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziţie publică s-a organizat în conformitate cu: (se enumeră actele normative) 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire componenţei comisiei şi invită membrii acesteia să reconfirme declaraţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi disponibilitate, care se anexează prezentului proces-verbal de deschidere. Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire/descriptivă/de concurs ori, după caz, s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire/descriptivă/de concurs astfel: 1. S.C. ........ ........ ............... prin adresa nr. ............ din ........ ............ 2. S.C. ........ ........ ............... prin adresa nr. ............ din ........ ............ 3. S.C. ........ ........ ............... prin adresa nr. .............din ........ ............. În cazul aplicării procedurii de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă, răspunsurile la solicitările de clarificare au fost publicate în Sistemul electronic de achiziţii publice într-un document ataşat anunţului/invitaţiei de participare. În cazul aplicării procedurii de dialog competitiv, de negociere sau a concursului de soluţii, răspunsurile la solicitările de clarificare au fost transmise tuturor candidaţilor selectaţi/preselectaţi/concurenţilor. Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici: Denumirea contestatarului: Motive: Decizie/Decizii:Operatorii economici au depus oferte astfel: în termenul-limită, următorii:1. S.C. ........ .............. - cu adresa nr. ......../........ ........., ora ............. 2. S.C. ........ .............. - cu adresa nr. ......../........ ........., ora ............. oferte întârziate (dacă este cazul):1. S.C. ........ .............. - cu adresa nr. ......../........ ........., ora ............. 2. S.C. ........ .............. - cu adresa nr. ......../........ ........., ora ............. La şedinţa de deschidere participă ofertanţi şi/sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora, după cum urmează:

Nr. crt. Ofertanţi/candidaţi Numele/prenumele reprezentantului împuternicit Nr./data actului de împuternicire
1.
...

Se trece la deschiderea ofertelor. Toţi participanţii recunosc integritatea plicurilor care conţin ofertele. Se consemnează lista documentelor depuse de fiecare operator economic şi se dă citire datelor principale ale fiecărei oferte. LOT 1*: Valoare estimată:

Ofertant Elementele principale ale ofertei şi lista documentelor depuse Ofertant 1 Ofertant 2 Ofertant 3 Ofertant ...
Preţ
Perioada de valabilitate a ofertei
............
Exemplu: Declaraţie pe propria răspundere
............

*) Dacă este cazul. Operatorii economici ale căror oferte au fost respinse în cadrul şedinţei de deschidere şi motivele respingerii sunt următorii/următoarele:

Nr. crt. Denumirea operatorului economic Motivul respingerii
Ofertă întârziată Lipsă/neconformitate garanţie de participare
1.
.....

S-au solicitat clarificări operatorilor economici după cum urmează: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere a ofertelor, urmând ca membrii acesteia, împreună cu experţii cooptaţi (după caz), să analizeze în detaliu ofertele, în şedinţe ulterioare, în conformitate cu cele stabilite prin documentaţia de atribuire şi cu clarificările precizate la deschidere. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original, care va fi transmis tuturor ofertanţilor.

Spaţiu destinat observatorilor Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice ........ .......... - Compartimentul de Verificare a Achiziţiilor Publice desemnaţi prin Decizia de verificare nr. ........ ........../........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (descrierea observaţiilor rezultate din activitatea de verificare) Comisia de evaluare Preşedinte ........ ................ ................ ................ .............. (numele, prenumele şi semnătura) Membru ........ ................ ................ ................ ........ ......... (numele, prenumele şi semnătura) Membru ........ ................ ................ ................ ........ ......... (numele, prenumele şi semnătura)
Observatori desemnaţi ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (numele, prenumele şi semnătura) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... (numele, prenumele şi semnătura) Reprezentanţii operatorilor economici ........ ................ ................ ........ ............ (numele, prenumele şi semnătura şi, după caz, observaţii/obiecţii)

ANEXA Nr. 2Denumirea şi sediul autorităţii contractante Aprobat Conducătorul autorităţii contractante

OPINIA Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (MFP - UCVAP)/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) ........ ........... - Compartimentul de Verificare a Achiziţiilor Publice (CVAP) rezultată în urma activităţii de verificare procedurală, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare
Director general/Director executiv (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
o Fără observaţii o Cu observaţii ........ ........ ............. ........ ........ ............. ........ ........ .............

RAPORTUL PROCEDURII Referinţe: procedura aplicată; obiectul contractului şi codul CPV; nr. anunţ/invitaţie de participare în SEAP/JOUE/erate; nr. anunţ de intenţie (după caz); sursa de finanţare.Conţinutul raportului (cuprins): Capitolul 1 - Informaţii generale 1.1. Legislaţia aplicabilă 1.2. Calendarul procedurii de atribuire 1.3. Observatori UCVAP/CVAP Capitolul 2 - Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere 2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor 2.3. Procesul de evaluare Calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor Evaluarea propunerilor tehnice Evaluarea propunerilor financiare Aplicarea criteriului de atribuireCapitolul 3 - Concluzii şi semnături Anexe: 1. Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor 2. Înscrisurile şedinţelor de evaluare ulterioare şedinţei de deschidere, după caz 3. Rapoartele de specialitate ale experţilor cooptaţi, după caz Capitolul 1Informaţii generale 1.1. Legislaţia aplicabilă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare......... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 1.2. Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul derulării procedurii de atribuire Data/ora Locul
Anunţ/invitaţie de participare
Publicarea documentaţiei
Solicitări de clarificări/răspunsuri
Termenul-limită de depunere a candidaturilor
Termenul-limită de depunere a ofertelor
Şedinţa de deschidere a ofertelor
Şedinţa de evaluare nr. 1
Şedinţa de evaluare nr. 2
........ ..............
Raportul procedurii semnat de comisia de evaluare

Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi, după caz: a)Decizia de desemnare a persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor nr. .../....:

Nr. crt. Numele şi prenumele Calitatea
1. ........ ........ Preşedinte cu/fără drept de vot
2. .............. Membru
3. ............ Membru de rezervă

b)Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi nr. ........../............:

Nr. crt. Numele şi prenumele Atribuţii şi responsabilităţi Motivarea necesităţii
1. ........ ........ ........ ........ ..........
2. .............. ........ ........ ...............

1.3. Observatori UCVAP/CVAP

Nr. crt. Numele şi prenumele Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele: Structura MFP/DGFP - Nr./data deciziei de verificare
1. ........ ........ ............. Decizia UCVAP/CVAP nr. ...../...............
2. ........ ........ ............. Decizia UCVAP/CVAP nr. ...../...............

Capitolul 2Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor Documentaţia de atribuire/descriptivă/de concurs

o a fost publicată în SEAP
o nu a fost publicată/publicată integral în SEAP din următoarele motive ........ ........ ........
Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire
ori, după caz,
s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire, astfel:
1. S.C. ........ ........ ............. prin adresa nr. ............din ........ ............
2. S.C. ........ ........ ............. prin adresa nr. ........... din ........ ............
3. S.C. ........ ........ ............. prin adresa nr. ........... din ........ ............
Răspunsurile la solicitările de clarificare au fost publicate în SEAP într-un document ataşat anunţului/invitaţiei de participare.

Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici: Denumirea contestatarului: Motive: Decizie/Decizii:2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor Deschiderea ofertelor a avut loc la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., (se precizează locul deschiderii indicat în anunţul/invitaţia de participare) în ziua de ........ ..........., ora ........, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare, a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor şi a observatorilor desemnaţi, după caz. Au depus ofertă următorii operatori economici:

Nr. de înregistrare a ofertei Data/ora/locul Denumirea ofertantului/Reprezentantul împuternicit Lot* Observaţii I.M.M.

Oferte respinse în cadrul şedinţei de deschidere:

Denumirea ofertantului Lot* Motivul respingerii Observaţii

Preţurile şi, după caz, alte elemente principale ale ofertelor citite în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor: LOT 1*: Valoare estimată:

Ofertant Elementele principale ale ofertei Ofertant 1 Ofertant 2 Ofertant 3 Ofertant ...
Preţ
Exemplu: Termen de execuţie
............

Comisia de evaluare a consemnat existenţa documentelor prezentate de către ofertanţi în „Lista documentelor prezentate de ofertanţi“ din cadrul Procesului-verbal de deschidere nr. ............ din ........ ........ ............ *) Dacă este cazul. S-au solicitat clarificări operatorilor economici după cum urmează: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 2.3. Procesul de evaluare Calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor LOT 1*:

Ofertanţi Cerinţe minime de calificare publicate în anunţul/invitaţia de participare Ofertant 1 Ofertant ... Observaţii (Clarificări solicitate/răspunsuri)
Admis/Respins

Pentru fiecare ofertant se va menţiona succint, dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe, inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea. Evaluarea propunerilor tehnice LOT 1*:

Ofertanţi Cerinţe minime din caietul de sarcini Ofertant 1 Ofertant ... Observaţii (Clarificări solicitate/răspunsuri)
Conformă/Neconformă

Pentru fiecare ofertant va fi menţionat succint, dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe. Evaluarea propunerilor financiare Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existenţei corecţiilor admise de lege, al încadrării în valoarea estimată a contractului, al preţului aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat etc. Comisia de evaluare a solicitat clarificări ofertanţilor după cum urmează: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Următoarele oferte au fost declarate inacceptabile:

Denumirea ofertantului Lot* Motivul respingerii Observaţii

*) Dacă este cazul. Utilizarea licitaţiei electronice, dacă este cazul:

Ofertanţi Elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare Ofertant 1 Ofertant ... Clasament SEAP Clarificări solicitate/ răspunsuri
Preţ
............

Aplicarea criteriului de atribuire Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile. a)În cazul preţului cel mai scăzut, clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este următorul:1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... b)În cazul criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic“, clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este următorul:LOT 1*

Ofertanţi Elementele criteriului de atribuire Ofertant 1 Ofertant ... Punctaj total Clasament
Preţ Punctaj
.............. ..............

Clasamentul are la bază Fişa centralizatoare a Comisiei de evaluare cuprinzând punctajele individuale ale membrilor acesteia anexat, însoţite de motivare. *) Dacă este cazul. Capitolul 3Concluzii şi semnături Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul Raport al procedurii, h o t ă r ă ş t e: Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie publică având ca obiect ........ ........ .............. este cea depusă de ofertantul ........ ........ ............. (se specifică dacă este IMM), cu o propunere financiară, fără TVA, de ........ ........ ........ lei, respectiv ................ euro. Dacă este aplicabil, se va menţiona partea din contract pe care acesta/aceştia a/au declarat că o subcontractează împreună cu ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... (denumirea/numele subcontractanţilor) Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astăzi,........ ............., la sediul autorităţii contractante. Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... (motive)

Spaţiu destinat observatorilor MFP - UCVAP/DGFP ......... - CVAP desemnaţi prin Decizia de verificare nr. ........./............... ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (descrierea observaţiilor rezultate din activitatea de verificare) Comisia de evaluare Preşedinte (dacă este membru al comisiei)........ ................ ........ ............. (numele, prenumele şi semnătura) Membru ........ ................ ................ ................ (numele, prenumele şi semnătura) Membru ........ ................ ................ ................ (numele, prenumele şi semnătura)
Observatori desemnaţi ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (numele, prenumele şi semnătura) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... (numele, prenumele şi semnătura) Preşedintele comisiei de evaluare (fără drept de vot) ........ ................ ................ ........ ............ (numele şi prenume)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 302/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 302 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 302/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu