Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2855/C din 29 octombrie 2004

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea pregatirii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1099 din 25 noiembrie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 31 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor,

    ministrul justitiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind organizarea si desfasurarea pregatirii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Metodologia mentionata la art. 1 se difuzeaza unitatilor interesate prin grija Serviciului independent secretariat si relatii publice din Administratia Nationala a Penitenciarelor.
    (2) Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate, precum si Directia organizarea instantelor, resurse umane si statistica judiciara din Ministerul Justitiei vor duce la indeplinire prezentul ordin.
    Art. 3
    Pe data prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 2.662/C/2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

                            Ministrul justitiei,
                            Cristian Diaconescu

    ANEXA 1

                              METODOLOGIE
privind organizarea si desfasurarea pregatirii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

    Procesul de pregatire profesionala a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se desfasoara in conformitate cu Recomandarea privind pregatirea si perfectionarea personalului de penitenciare (p. 8), adoptata de primul Congres al Natiunilor Unite pentru prevenirea crimei si tratamentul delincventilor, Regulile europene pentru penitenciare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor si cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Formarea specializata, pregatirea si perfectionarea profesionala a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare au ca obiectiv general dezvoltarea carierei acestora.
    (2) Modalitatile de dezvoltare a carierei in functia publica sunt promovarea intr-o functie publica superioara si avansarea in gradele profesionale.
    Art. 2
    Principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica din sistemul administratiei penitenciare sunt:
    a) competenta, principiu potrivit caruia persoanele care doresc sa acceada sau sa promoveze intr-o functie publica din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate trebuie sa detina si sa confirme cunostintele si aptitudinile necesare exercitarii functiei publice in sistemul administratiei penitenciare;
    b) competitia, principiu potrivit caruia confirmarea cunostintelor si aptitudinilor necesare exercitarii unei functii publice in sistemul administratiei penitenciare se face prin concurs sau examen;
    c) egalitatea de sanse, principiu prin care se asigura recunoasterea vocatiei la functia publica din sistemul administratiei penitenciare a oricarei persoane care indeplineste conditiile stabilite de lege;
    d) profesionalismul, principiu potrivit caruia exercitarea functiei publice se face cu respectarea prevederilor legale;
    e) motivarea, principiu potrivit caruia, in vederea dezvoltarii carierei, Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate au obligatia sa identifice si sa aplice, in conditiile legii, instrumentele de motivare morala si materiala a functionarilor publici, precum si sa sprijine initiativele privind dezvoltarea profesionala a acestora;
    f) transparenta, principiu potrivit caruia Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate au obligatia de a pune la dispozitie celor interesati informatiile de interes public referitoare la cariera in functia publica din sistemul administratiei penitenciare.
    Art. 3
    In sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos se utilizeaza cu intelesul urmator:
    a) cariera in functia publica - ansamblul situatiilor juridice si efectelor produse, care intervine de la data nasterii raportului de serviciu pana in momentul incetarii acestui raport, in conditiile legii;
    b) formarea specializata - totalitatea activitatilor destinate dobandirii cunostintelor teoretice si formarii deprinderilor practice din perioada de stagiatura a functionarului public debutant;
    c) pregatire continua - ansamblul activitatilor desfasurate de-a lungul carierei profesionale a functionarilor publici definitivi din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate, in vederea dobandirii cunostintelor, aptitudinilor, abilitatilor si atitudinilor necesare indeplinirii atributiilor, extinderii competentei profesionale si dezvoltarii individuale a acestora;
    d) perfectionare profesionala - activitatile de pregatire continua care asigura dezvoltarea competentelor profesionale necesare indeplinirii atributiilor prezente si preconizate ale posturilor pe care le ocupa functionarii publici definitivi;
    e) diagnoza necesarului de pregatire - activitatea de analiza prin care se determina starea sistemului de pregatire si perfectionare profesionala si se stabilesc elementele necesare pentru proiectarea planurilor si programelor de pregatire;
    f) discipline de sprijin - obiectele de studiu care, fara a face parte nemijlocit din categoria celor de specialitate, contribuie la indeplinirea atributiilor profesionale;
    g) pregatirea complementara - activitatea de pregatire si perfectionare profesionala destinata sa asigure dezvoltarea profesionala diversificata a functionarilor publici definitivi, identificati ca avand potential profesional, prin completarea si largirea cunostintelor si deprinderilor cerute;
    h) instruirea inaintea intrarii in serviciu - activitatile curente dirijate, destinate transmiterii informatiilor necesare cunoasterii situatiei operative necesare pentru indeplinirea atributiilor profesionale prevazute de fisa postului;
    i) specializare - procesul de pregatire prin care se asigura cunostinte si deprinderi necesare indeplinirii atributiilor la schimbarea profilului de munca.
    Art. 4
    Sistemul de pregatire si perfectionare profesionala a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare include:
    a) formarea specializata prin cursuri si activitati practic-aplicative din perioada de stagiu al functionarului public debutant;
    b) cursurile pentru dezvoltarea carierei;
    c) pregatirea organizata de catre unitati;
    d) pregatirea asigurata de unitatile de formare profesionala a personalului;
    e) pregatirea autoplanificata a personalului.
    Art. 5
    (1) Raspunderea pentru pregatirea si perfectionarea profesionala a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare revine directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitatilor subordonate.
    (2) Pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din sistemul administratiei penitenciare se realizeaza prin:
    a) structurile specializate pentru pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului;
    b) unitatile de formare profesionala specializate;
    c) personalul desemnat sa indrume activitatea functionarilor publici debutanti;
    d) master, cursuri postuniversitare organizate de institutii de invatamant superior acreditate, doctorat.
    Art. 6
    (1) Necesarul de pregatire a personalului din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate se determina anual si se aproba de catre directorul general.
    (2) Pe baza necesarului de pregatire aprobat de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, unitatile subordonate vor elabora planuri anuale de pregatire a personalului propriu.
    (3) Elementele care se au in vedere pentru determinarea necesarului de pregatire a personalului si la elaborarea diagnozei anuale sunt urmatoarele:
    a) activitatile unitatilor si ale compartimentelor functionale, conform regulamentelor de organizare si functionare ale acestora;
    b) standardele ocupationale corespunzatoare fiecarei categorii de functii;
    c) specificitatea cerintelor posturilor, precum si descrierea sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor cuprinse in fisa postului;
    d) datele existente in evaluarile de serviciu anuale;
    e) planul de dezvoltare a carierei personalului.
    Art. 7
    Structurile de specialitate cu competente de management al activitatilor de pregatire de la nivelul aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor determina nevoile de pregatire a personalului, armonizeaza planurile de pregatire profesionala, analizeaza ofertele de pregatire continua ale prestatorilor interni si externi de pregatire si inainteaza directorului general propuneri de valorificare a acestora.

    CAP. 2
    Formarea specializata

    Art. 8
    Formarea specializata a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare este organizata pentru toti functionarii publici debutanti care au ocupat prin concurs sau examen o functie publica in Administratia Nationala a Penitenciarelor sau in unitatile subordonate.
    Art. 9
    Organizarea sistemului de formare specializata a functionarilor publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare se realizeaza pe 3 faze, astfel:
    - debutul in cariera;
    - specializarea;
    - formarea deprinderilor practice.
    Art. 10
    Debutul in cariera are durata de doua saptamani si este destinat familiarizarii functionarilor publici debutanti cu problemele profesionale ale functiei pe care au ocupat-o prin concurs. In timpul acestei faze functionarului public nu i se va incredinta nici o responsabilitate, activitatea acestuia fiind in permanenta sub controlul indrumatorului desemnat. Pentru fiecare categorie de functionari publici se intocmeste un program special de pregatire.
    Art. 11
    (1) Functionarii publici debutanti urmeaza cursurile de specializare in unitatile de formare profesionala cu durata de cel putin 3 luni. Cursurile vor cuprinde teme de: penologie si reintegrare sociala, aplicarea regimurilor de detentie, siguranta detinerii, management penitenciar si administratie penitenciara. Pregatirea de specialitate va fi completata cu pregatirea fizica, folosirea mijloacelor de imobilizare, trageri cu armamentul din dotare, precum si activitati practice in asezamintele de detentie.
    (2) Cursurile se vor finaliza cu un examen.
    Art. 12
    (1) Dupa finalizarea cursurilor de specializare, functionarul public debutant va fi repartizat in activitate si investit cu responsabilitatea indeplinirii indatoririlor prevazute in fisa postului, sub directa indrumare a persoanei desemnate.
    (2) La sfarsitul perioadei de stagiu, seful ierarhic va intocmi fisa de evaluare a activitatii functionarului public debutant, prin care propune sau nu definitivarea in functie a acestuia. La intocmirea fisei de evaluare se va tine cont si de rezultatele obtinute de ofiterul sau de agentul debutant la cursurile de specializare.
    Art. 13
    Formarea specializata a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare are urmatoarele obiective:
    a) insusirea specificului activitatii din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate;
    b) dobandirea cunostintelor teoretice necesare respectarii drepturilor omului in asezamintele de detentie, aplicarii regimurilor de detentie si asigurarii sigurantei locului de detinere;
    c) formarea deprinderilor si abilitatilor practice necesare unui functionar public din sistemul administratiei penitenciare;
    d) cunoasterea si respectarea exigentelor carierei in functia publica din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate.
    Art. 14
    (1) La cursurile de specializare organizate in unitatile de formare profesionala din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor participa toti functionarii publici debutanti care au ocupat prin concurs sau examen o functie publica.
    (2) Durata cursurilor de specializare a functionarilor publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare este urmatoarea:
    a) 6 luni pentru functionarii publici ofiteri sau agenti, care desfasoara activitati de aplicare a regimului penitenciar si siguranta detinerii. Fac exceptie functionarii publici debutanti absolventi ai Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" si absolventii promotiei 2005 a Scolii de Formare si Perfectionare a Pregatirii Profesionale Targu Ocna;
    b) 3 luni pentru functionarii publici, altii decat cei prevazuti la lit. a).
    Art. 15
    Planurile tematice si de invatamant ale cursurilor de specializare sunt intocmite pentru fiecare serie de functionari publici debutanti de catre unitatile de formare profesionala a personalului si se aproba de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    Art. 16
    Examenul de absolvire a cursurilor de formare specializata consta in urmatoarele probe:
    a) pregatirea de specialitate si juridica;
    b) managementul penitenciar (numai pentru ofiteri).
    Art. 17
    (1) Examenul de absolvire este organizat de catre o comisie centrala, iar evaluarea pregatirii cursantilor se face pe comisii de examinare constituite din specialisti.
    (2) Comisia centrala se compune din: presedinte - un reprezentant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor; vicepresedinte - directorul unitatii de formare profesionala; secretar - seful Biroului planificare invatamant; membri - sefii comisiilor de examinare. Comisiile de examinare sunt alcatuite din cel putin 3 membri, dintre care unul este sef al comisiei.
    (3) Comisiile prevazute la alin. (1) se constituie, la nivelul unitatii de formare profesionala, prin ordin al directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

    CAP. 3

    SECTIUNEA 1
    Pregatirea continua a personalului

    Art. 18
    (1) Pregatirea continua a personalului constituie principala forma de pregatire a personalului organizata de unitati si se desfasoara in scopul indeplinirii atributiilor si misiunilor institutiei.
    (2) Sistemul de pregatire continua a personalului, organizat la nivelul aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitatilor subordonate, se desfasoara prin:
    a) programe pe categorii de pregatire;
    b) activitati de indrumare si tutela profesionala;
    c) programe de pregatire complementara;
    d) programe de pregatire cu scoaterea din activitatea profesionala.
    (3) Activitatile prevazute la alin. (1) se pot realiza prin pregatire individuala, expuneri, dezbateri, instruire inaintea intrarii in serviciu, aplicatii, exercitii demonstrative, convocari, activitati metodice, simpozioane, seminarii etc.
    (4) Pregatirea continua a personalului, organizata de unitati, se desfasoara potrivit relatiilor de subordonare, fiecare sef avand obligatia de a-si pregati subordonatii nemijlociti.
    Art. 19
    Obiectivele programelor de pregatire continua a personalului, organizate de unitati, sunt urmatoarele:
    a) informarea generala in domeniul de specialitate;
    b) actualizarea cunostintelor si deprinderilor de specialitate in domeniul activitatii profesionale;
    c) dobandirea unor noi cunostinte si deprinderi profesionale;
    d) largirea ariei cunostintelor profesionale si dezvoltarea competentelor interdisciplinare in domeniul de activitate;
    e) insusirea unor cunostinte de varf in domeniul de activitate;
    f) educatia civica a personalului.
    Art. 20
    Pregatirea continua a personalului este organizata de unitati pe urmatoarele categorii:
    a) perfectionarea pregatirii de specialitate;
    b) pregatirea juridica;
    c) managementul penitenciar (numai pentru ofiteri);
    d) pregatirea fizica.
    Art. 21
    Pregatirea de specialitate organizata de unitati cuprinde:
    a) pregatirea potrivit specificului compartimentului sau locului de munca;
    b) pregatirea prin discipline de sprijin.
    Art. 22
    (1) Pregatirea potrivit specificului compartimentului sau locului de munca se organizeaza concomitent cu desfasurarea activitatilor profesionale curente, de catre sefii ierarhici, prin pregatire individuala dirijata sau activitati in comun.
    (2) Pregatirea prin discipline de sprijin se realizeaza, de regula, prin activitati desfasurate in comun, pe categorii de personal. Potrivit cadrului organizatoric stabilit de conducerea unitatii, se asigura, in functie de particularitatile acesteia, transmiterea de cunostinte din alte domenii, necesare indeplinirii atributiilor, precum si dezvoltarii profesionale individuale.
    Art. 23
    (1) Directia resurse umane din Administratia Nationala a Penitenciarelor transmite unitatilor, pe specialitati, lista orientativa cu disciplinele de sprijin.
    (2) Directorii unitatilor selecteaza, pe baza evaluarii nevoilor de pregatire a personalului propriu, disciplinele de sprijin din lista orientativa.
    (3) Directiile si serviciile independente din Administratia Nationala a Penitenciarelor isi stabilesc propria tematica de pregatire.
    Art. 24
    Personalul pentru care pregatirea de specialitate este reglementata de alte acte normative va participa la activitatile de pregatire stabilite prin acestea, precum si, in mod obligatoriu, la pregatirea prin discipline de sprijin.
    Art. 25
    Pentru activitatile de pregatire continua se aloca anual 60 de ore, repartizate astfel:
    a) pregatirea de specialitate - 48 de ore;
    b) pregatirea prin discipline de sprijin - 12 ore.
    Art. 26
    (1) Tragerile cu armamentul din dotarea unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor se vor executa, in mod obligatoriu, cu toti functionarii publici cu statut special.
    (2) Functionarii publici din sistemul Administratiei Nationale a Penitenciarelor vor executa, in mod obligatoriu, cel putin doua sedinte de tragere cu armamentul din dotare, dintre care una de verificare.
    (3) Functionarii publici care executa misiuni de paza, supraveghere si escortare ori coordoneaza astfel de activitati vor executa, anual, 4 sedinte de tragere, dintre care una de verificare.
    (4) Personalul din cadrul grupelor de interventie va executa, lunar, cel putin o sedinta de tragere.
    Art. 27
    Pregatirea fizica se desfasoara pe parcursul intregului an de pregatire, doua ore saptamanal, in timpul programului de munca, sub indrumarea unui functionar public desemnat de conducerea unitatii, si are ca obiectiv dezvoltarea fizica generala, intarirea si mentinerea starii de sanatate a intregului personal.

    SECTIUNEA a 2-a
    Activitati de indrumare si tutela profesionala

    Art. 28
    (1) Activitatile de indrumare si tutela profesionala reprezinta ansamblul masurilor, metodelor si mijloacelor de pregatire a personalului pentru formarea aptitudinilor profesionale si cunoasterea specificului si exigentelor generale ale unitatii.
    (2) Prin programul de desfasurare a perioadei de debut a personalului incadrat direct si a absolventilor institutiilor de invatamant, precum si prin celelalte programe de indrumare si tutela profesionala se aloca, pentru studiu individual, din timpul normal de lucru, perioada stabilita conform reglementarilor interne pe linie de resurse umane.
    Art. 29
    (1) Indrumarea pregatirii manageriale a personalului cuprins in rezerva de personal se realizeaza pe baza planului de dezvoltare a carierei, sub coordonarea directorilor de unitati.
    (2) Indrumarea pregatirii manageriale se desfasoara in vederea dezvoltarii abilitatilor si aptitudinilor necesare personalului pentru ocuparea unor functii de conducere.
    (3) Indrumarea pregatirii manageriale se realizeaza prin antrenarea in activitati de conducere, studiu individual, stagii de instruire si documentare si in cadrul unor programe de pregatire complementara.
    Art. 30
    (1) Unitatile de formare si perfectionare profesionala din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor au rolul principal in asigurarea necesarului de pregatire in vederea realizarii managementului carierei.
    (2) Pregatirea continua a personalului, asigurata in unitatile prevazute la alin. (1), se realizeaza, in principal, prin cursuri, aplicatii, exercitii demonstrative, instructaje, convocari, activitati metodice, simpozioane, seminarii, conferinte etc.
    (3) Cursurile prevazute in sistemul pregatirii continue se desfasoara prin programe de tip compact, intensiv sau pe module.
    (4) Participarea personalului la cursuri este determinata de nevoile de pregatire, de necesitatea perfectionarii ori obtinerii unor specializari si de asigurarea evolutiei in cariera.

    CAP. 4
    Pregatirea autoplanificata

    Art. 31
    (1) Pregatirea autoplanificata se realizeaza in scopul dobandirii cunostintelor, abilitatilor, aptitudinilor si atitudinilor profesionale sau extraprofesionale, care asigura dezvoltarea individuala a personalului din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate.
    (2) Formele si modalitatile de pregatire autoplanificate sunt la latitudinea fiecarui functionar public din sistemul administratiei penitenciare, preocuparile in acest domeniu fiind comunicate sefilor ierarhici.
    (3) Pregatirea autoplanificata se poate realiza prin masterat, cursuri postuniversitare, doctorat sau prin alte forme de invatamant, potrivit legii.
    Art. 32
    Sefii ierarhici sprijina dezvoltarea individuala prin pregatire autoplanificata, cu conditia ca aceasta activitate sa nu afecteze indeplinirea atributiilor de serviciu.
    Art. 33
    Personalul din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate poate urma cursuri in invatamantul superior, cu respectarea programului in unitati si potrivit dispozitiilor legale privind acordarea concediilor de studii.
    Art. 34
    Personalul din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate, care urmeaza cursuri in institutiile de invatamant superior, este luat in evidenta de compartimentul resurse umane si formare profesionala al unitatii, iar la inceperea fiecarui an universitar va prezenta o adeverinta privind inmatricularea ca student, forma de invatamant si anul de studiu, eliberata de institutia de invatamant superior respectiva.
    Art. 35
    Anual, pana la data de 30 noiembrie, unitatile vor trimite la Administratia Nationala a Penitenciarelor - Directia resurse umane situatia nominala a personalului care urmeaza cursurile unor institutii de invatamant superior, specificand: institutia de invatamant, profilul, specializarea, anul de studii, situatia promovarii examenelor si a finalizarii studiilor.
    Art. 36
    Dupa absolvirea institutiilor de invatamant superior, personalul respectiv poate fi avansat numai in conditiile prevazute de dispozitiile Legii nr. 293/2004.

    CAP. 5
    Pregatirea in domeniul limbilor straine

    Art. 37
    (1) Cunoasterea cel putin a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene reprezinta una dintre cerintele pregatirii continue a personalului din penitenciare.
    (2) Personalul din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate poate studia limbile straine ca discipline de sprijin in cadrul pregatirii de specialitate organizate de unitati, precum si prin pregatire autoplanificata.
    (3) La nivelul aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si in fiecare unitate se tine evidenta personalului cunoscator de limbi straine, pe nivel de cunoastere determinat potrivit procedurilor NATO STANAG 2001.

    CAP. 6
    Documentele de organizare, planificare, analiza si evidenta a pregatirii continue

    Art. 38
    Documentele de organizare, planificare, analiza si evidenta a pregatirii continue sunt urmatoarele:
    a) diagnoza anuala a nevoilor de pregatire continua, care se realizeaza dupa incheierea procesului de evaluare a personalului;
    b) decizia directorului referitoare la organizarea si desfasurarea pregatirii continue;
    c) planul de pregatire continua a personalului, care cuprinde:
    - tematicile de pregatire de specialitate, educatie fizica si sedintele de tragere cu armamentul din dotare;
    - programele pentru indrumarea pregatirii manageriale, integrarii profesionale, precum si cele de pregatire complementara;
    - graficul anual al pregatirii continue a personalului, prin cursuri;
    d) programul lunar/trimestrial/semestrial, dupa caz, de pregatire a personalului unitatii;
    e) mapa cu lectiile prezentate in cadrul activitatilor de pregatire si cu documentele de organizare si desfasurare a activitatilor de invatamant;
    f) mapa cu documentele de organizare si desfasurare a evaluarii pregatirii personalului si de evidenta a rezultatelor obtinute in cadrul acesteia;
    g) evidenta participarii personalului la activitati de pregatire;
    h) mapa cu documentele instruirii metodice anuale a personalului cu activitati privind pregatirea continua;
    i) raportul anual de evaluare a pregatirii continue in unitati;
    j) analize, sinteze, studii, decizii cu privire la pregatirea continua a personalului.

    CAP. 7
    Evaluarea pregatirii continue a personalului

    Art. 39
    Evaluarea pregatirii continue cuprinde:
    a) evaluarea programelor de pregatire organizate de unitati si asigurate de institutiile de invatamant specializate;
    b) evaluarea pregatirii individuale a personalului privind cunostintele si deprinderile dobandite ca urmare a parcurgerii programelor de pregatire.

    SECTIUNEA 1
    Evaluarea programelor de pregatire

    Art. 40
    (1) Evaluarea programelor de pregatire organizate de unitati si asigurate de institutiile de invatamant specializate se efectueaza in scopul cunoasterii:
    a) modului de indeplinire a obiectivelor pregatirii continue;
    b) gradului de asigurare, prin activitati specifice, a nevoilor de pregatire identificate si formulate ca solicitari de catre unitatile beneficiare;
    c) calitatii ofertei de pregatire a unitatilor de invatamant;
    d) opiniei personalului asupra programelor de pregatire parcurse;
    e) datelor necesare dezvoltarii sistemului de pregatire continua a personalului.
    (2) Evaluarea programelor de pregatire organizate de unitati se realizeaza prin analiza activitatii profesionale a personalului, a rezultatelor obtinute la verificarile anuale si a modului de organizare si desfasurare a pregatirii continue.
    (3) Activitatea prevazuta la alin. (1) se organizeaza permanent la nivelul unitatilor de catre structurile cu atributii de management al pregatirii continue din Administratia Nationala a Penitenciarelor.
    Art. 41
    (1) Evaluarea initiala a cursurilor se realizeaza prin analiza planurilor de invatamant cu prilejul aprobarii documentelor de organizare si desfasurare a procesului didactic.
    (2) Evaluarea fiecarui curs se realizeaza prin analiza modului de indeplinire a obiectivelor didactice si a rezultatelor obtinute de cursanti.
    (3) Evaluarea programelor de pregatire se realizeaza prin inspectii, controale si activitati de indrumare.
    (4) Concluziile rezultate se utilizeaza pentru perfectionarea organizarii si desfasurarii activitatilor din domeniu.

    SECTIUNEA a 2-a
    Evaluarea pregatirii individuale a personalului

    Art. 42
    (1) Evaluarea pregatirii individuale a personalului privind cunostintele si deprinderile dobandite ca urmare a parcurgerii programelor de pregatire continua se realizeaza in cadrul verificarilor, pe timpul inspectiilor sau controalelor, la absolvirea programelor de pregatire continua, precum si in alte situatii.
    (2) Pregatirea continua a personalului din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate se evalueaza prin verificari anuale, in perioada 1 - 15 noiembrie.
    (3) Verificarea pregatirii continue a personalului se realizeaza la pregatirea de specialitate.
    (4) Formele de verificare a personalului la pregatirea de specialitate se stabilesc de catre directorii unitatilor, in functie de specificul obiectivelor urmarite prin programele de pregatire desfasurate.
    (5) Verificarea deprinderilor de tragator se realizeaza in urma executarii cel putin a unei sedinte de tragere cu armamentul din dotare.
    (6) Pentru desfasurarea verificarilor la pregatirea continua se aloca timpul necesar din cadrul normei prevazute la art. 25.
    (7) Evaluarea pregatirii personalului care a absentat de la verificari din motive justificate se realizeaza in termenul stabilit de catre directorul unitatii.
    Art. 43
    (1) In cadrul verificarii pregatirii individuale, personalul va fi apreciat distinct la pregatirea de specialitate cu note de la 1 la 10, care vor fi transformate apoi in calificative.
    (2) Calificativele obtinute la verificari se inscriu in aprecierile de serviciu anuale.
    Art. 44
    (1) De la verificarile anuale ale pregatirii continue se excepteaza:
    a) personalul unitatilor care au fost inspectate sau controlate si au fost evaluate cu aceasta ocazie in semestrul II al anului respectiv;
    b) personalul care a absolvit cursuri de pregatire in semestrul II al anului respectiv.
    (2) De la verificarile anuale ale pregatirii de specialitate se excepteaza:
    a) doctoranzii in specialitatea in care isi desfasoara activitatea pe timpul perioadei de studii la doctorat, precum si personalul care a obtinut titlul de doctor in stiinte in specialitatea in care isi desfasoara activitatea in anul in care a finalizat studiile;
    b) absolventii cursurilor postuniversitare urmate in specialitatea in care isi desfasoara activitatea.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 45
    Anul de pregatire continua incepe la 15 ianuarie si se incheie la 15 noiembrie.
    Art. 46
    Unitatile si institutiile de invatamant inainteaza anual, pana la data de 1 decembrie, la Directia resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor rapoartele de evaluare a pregatirii continue, precum si situatia centralizatoare privind verificarile anuale ale personalului.
    Art. 47
    La absolvirea cu licenta a Facultatii de Drept din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - Sectia penitenciare, absolventilor li se acorda gradul profesional de subinspector si sunt incadrati ca debutanti fara concurs sau examen.
    Art. 48
    La absolvirea Scolii de Formare si Perfectionare a Pregatirii Profesionale Targu Ocna, absolventilor promotiei 2004 - 2005 li se acorda gradul profesional de agent si sunt repartizati ca debutanti fara concurs sau examen.
    Art. 49
    Prevederile prezentei metodologii se aplica in mod corespunzator si functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei, care au atributii de coordonare si control al activitatii din sistemul administratiei penitenciare sau alte atributii in legatura cu activitatea administratiei penitenciare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2855/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2855 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu