Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 280 din 11 aprilie 1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 bis  din 26 mai 1997


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea reglementarii executiei si punerii in functiune a categoriilor de lucrari si activitati desfasurate pe ape sau in legatura cu acestea pentru care legea introduce notificarea,
    vazand referatul Directiei strategii si reglementarea resurselor de apa,
    in temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 si ale Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Procedura de notificare, prevazuta in anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se aplica de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei. Incepand cu aceeasi data se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 798/20.11.1996.
    3. Directia strategii si reglementarea resurselor de apa din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Autonoma "Apele Romane" vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                    Ministrul apelor, padurilor
                    si protectiei mediului,
                    Ioan Oltean

    ANEXA 1

                     PROCEDURA DE NOTIFICARE

    Art. 1
    Gospodarirea rationala a resurselor de apa si protectia acestora impotriva epuizarii si poluarii, ca si apararea impotriva inundatiilor si a altor fenomene hidrometeorologice periculoase se realizeaza atat prin reglementari tehnice si legislative cat si prin masuri luate de utilizatorii de apa. Mecanismul de aplicare a Legii apelor nr. 107/1996 introduce obligatia notificarii inceperii executiei si a punerii in functiune a anumitor categorii de activitati si lucrari executate pe ape sau in legatura cu acestea, pentru care nu este necesar avizul de gospodarire a apelor, respectiv autorizatia de gospodarire a apelor.
    Art. 2
    Notificarea reprezinta un proces complex avand ca rezultanta eliberarea de catre filialele bazinale ale Regiei Autonome "Apele Romane" a unui act in baza caruia beneficiarul sau titularul de investitie poate sa execute sau sa puna in functiune anumite categorii de lucrari si activitati desfasurate pe ape sau in legatura cu acestea pentru care Legea apelor nr. 107/1996 introduce obligatia notificarii.
    Art. 3
    Categoriile de lucrari si activitati executate pe ape sau in legatura cu acestea, pentru care beneficiarul sau titularul de investitie are obligatia notificarii inceperii executiei sunt prezentate in anexa nr. 1 a) 1. Pentru aceste categorii de lucrari si activitati nu este necesar avizul de gospodarire a apelor.
    Art. 4
    Categoriile de lucrari si activitati executate pe ape sau in legatura cu acestea pentru care beneficiarul sau titularul de investitie au obligatia notificarii punerii in functiune sunt prezentate in anexa nr. 1 a) 2. Pentru aceste categorii de lucrari si activitati nu este necesara autorizatia de gospodarire a apelor.
    Art. 5
    Procesul de notificare cuprinde urmatoarele etape:
    a) aducerea la cunostinta filialei Regiei Autonome "Apele Romane" a intentiei beneficiarului sau titularului de investitie de a realiza, respectiv de a pune in functiune lucrari, instalatii, constructii sau de a desfasura o activitate din categoria celor pentru care Legea apelor nr. 107/1996 introduce obligatia notificarii;
    b) analiza de catre filiala Regiei Autonome "Apele Romane" a oportunitatii din punct de vedere al gospodaririi apelor a realizarii/punerii in functiune a investitiei respective;
    c) solicitarea de date suplimentare, eliberarea refuzului de acceptare a notificarii, eliberarea notificarii, dupa caz.
    Art. 6
    Notificarea se solicita de catre beneficiarul sau titularul de investitie, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executiei/punerii in functiune, in baza unui formular completat dupa modelul prezentat in anexele nr. 1 b) 1 - 1 b) 9, respectiv anexele nr. 1 c) 1 - 1 c) 13 (functie de categoria de activitate sau lucrare pentru care se face notificarea). Cererea de notificare se va completa in clar, cu majuscule si se va transmite filialei Regiei Autonome "Apele Romane" pe teritoriul careia este amplasata lucrarea sau se desfasoara activitatea. In cazul in care investitia poate conduce la poluarea resurselor de apa de suprafata sau subterane, cererea va fi insotita si de o documentatie tehnica prin care sa se demonstreze ca folosinta nu produce un impact negativ asupra resurselor. In cazul alimentarii cu apa din subteran, solicitantul va prezenta si studiul hidrogeologic intocmit conform prevederilor legale. Un extras din documentatia tehnica, ce va cuprinde parametrii de capat ai folosintei, va fi anexat la formularul de notificare. Cererea poate fi insotita si de alte date sau documente pe care solicitantul le considera necesare (copii dupa avize/autorizatii de gospodarire a apelor si notificari, etc.). Solicitantul notificarii isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in cererea de notificare.
    Art. 7
    In termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii de notificare, filialele Regiei Autonome "Apele Romane" vor analiza posibilitatea de a accepta sau nu, din punct de vedere al gospodaririi apelor, realizarea/punerea in functiune a investitiei propuse. In cazul in care datele prezentate nu sunt concludente pentru formularea unei decizii se vor cere completari ce vor fi transmise, de catre beneficiarul sau titularul de investitie, in scris.
    Art. 8
    Acceptarea notificarii se poate refuza, in scris, daca prin realizarea lucrarilor, constructiilor si instalatiilor sau desfasurarea activitatilor propuse se contravine prevederilor legale sau se considera ca se produc:
    a) modificari semnificative ale regimului de curgere;
    b) inrautatirea calitatii resurselor de apa;
    c) realocarea surselor de apa;
    d) pierderea stabilitatii malurilor si a constructiilor din zona de influenta a investitiei propuse;
    e) pericole de inundatii datorita blocarii scurgerii libere a apelor in perioadele de ape mari sau intreruperii continuitatii liniei de aparare;
    f) pierderea prioritatii alimentarii cu apa pentru populatie fata de alte folosinte;
    g) restrictionarea accesului la sursa de apa;
    h) incorectitudinea datelor prezentate.
    Refuzul de acceptare a notificarii se va face si in cazul in care lucrarile propuse contravin prevederilor schemelor cadru de amenajare a bazinelor hidrografice.
    Art. 9
    Daca notificarea se solicita pentru inceperea executiei categoriilor de lucrari prevazute in anexa nr. 1 a) 1, in termen de 15 zile de la data primirii notificarii, filiala Regiei Autonome "Apele Romane" va verifica veridicitatea datelor prezentate. In situatia in care se constata ca sunt respectate prevederile legale iar din punct de vedere al gospodaririi apelor, executia lucrarii respective poate fi acceptata se va transmite solicitantului acceptul de notificare conform modelului din anexa nr. 1 d) 1. In cazul in care notificarea se solicita pentru punerea in functiune, Regia Autonoma "Apele Romane" va verifica in teren, in termen de o saptamana de la data primirii notificarii, in prezenta solicitantului, veridicitatea datelor prezentate. Daca din punct de vedere al gospodaririi apelor, se constata ca lucrarile, constructiile sau instalatiile nu indeplinesc conditiile pentru acceptarea notificarii, filiala Regiei Autonome "Apele Romane" va solicita realizarea unui program de conformare si va urmari realizarea acestuia. In cazul respectarii prevederilor legale si cerintelor gospodaririi apelor, atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ, sau cand au fost realizate masurile din programul de conformare, punerea in functiune a lucrarii respective poate fi acceptata si se transmite solicitantului acceptul de notificare conform modelului din anexa nr. 1 d) 2. Pentru categoriile de lucrari prevazute la punctul 3 din anexele nr. 1 a) 1 si 1 a) 2, notificarea se va face anual, considerandu-se perioada de provizorat de maximum un an.
    Art. 10
    Dupa obtinerea notificarii, solicitantul are obligatia sa anunte filiala Regiei Autonome "Apele Romane" asupra oricarei modificari - permanenta sau temporara - (locul, data, descriere) cu o saptamana inainte de producerea acesteia. Daca prin modificarile propuse se aduc schimbari semnificative ale datelor in baza carora a fost eliberata notificarea, beneficiarul de notificare are obligatia sa realizeze o noua notificare.
    Art. 11
    Activitatea desfasurata de filialele bazinale ale Regiei Autonome "Apele Romane" in procesul de notificare se plateste.
    Art. 12
    Actul de notificare nu poate fi transferat la un alt beneficiar sau titular de investitie.


    ANEXA 1 a) 1

                     LISTA LUCRARILOR
si categoriilor de activitati pentru care investitorul are obligatia sa notifice inceperea executiei (nu este necesara solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor)

    1) Lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametri cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor emisa inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari.
    2) Injectarea, in structurile din care au provenit, a apelor de zacamant de la schelele de extractie, fara a produce poluarea stratelor acvifere traversate, in conformitate cu reglementarile din domeniul resurselor minerale.
    3) Instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste zece litri pe secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa.
    4) Protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si namolurilor terapeutice.
    5) Traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, in bazine hidrografice mai mici de zece kilometri patrati.
    6) Lucrari de cultura si refacere a padurilor si de combatere a eroziunii solului, pe suprafete totale mai mici de douazeci kilometri patrati inclusiv si lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, pe lungimi mai mici de zece kilometri.
    7) Lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste zece litri pe secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa.


    ANEXA 1 a) 2

                      LISTA LUCRARILOR
si categoriilor de activitati pentru care investitorul are obligatia sa notifice punerea in functiune (nu este necesara solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor)

    1 ) Lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor emisa inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari.
    2) Injectarea, in structurile din care au provenit, a apelor de zacamant de la schelele de extractie, fara a produce poluarea stratelor acvifere traversate, in conformitate cu reglementarile din domeniul resurselor minerale.
    3) Instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste zece litri pe secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa.
    4) Protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si namolurilor terapeutice.
    5) Traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, in bazine hidrografice mai mici de zece kilometri patrati.
    6) Lucrari de cultura si refacere a padurilor si de combatere a eroziunii solului, pe suprafete totale mai mici de douazeci kilometri patrati inclusiv si lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, pe lungimi mai mici de zece kilometri.
    7) Lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste zece litri pe secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa.
    8) Linii electrice.
    9) Aparari si consolidari de maluri si albii, rectificari si reprofilari de albii.
    10) Regularizarea scurgerii pe versanti, corectari torenti.
    11) Combaterea eroziunii solului.


    ANEXA 1 b) 1

                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ..... cp ............, domiciliat in localitatea
................. strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ........., prin reprezentantul sau ..................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                 (beneficiar sau titular de investitie)

                   NOTIFICA INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de ..... emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
                                    _ _   _ _   _ _ _ _
    Data inceperii executiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, urmatoarele conditii:
    - nu restrictioneaza accesul la sursa de apa si asigura curgerea libera a apelor;
    - nu produc o realocare a resursei;
    - nu conduc la inrautatirea parametrilor cantitativi si calitativi initiali ai folosintei de apa;
    - nu se vor creste cantitatile si concentratiile de poluanti in ape uzate fata de limitele impuse in standardele specifice;
    - se utilizeaza tehnologiile cele mai putin poluante, cu cerinte reduse de apa;
    - utilajele se vor mentine in stare de functionare pentru a evita producerea de poluari accidentale;
    - se asigura monitoringul, inregistrarea si raportarea la Regia Autonoma "Apele Romane" timp de trei ani, incepand cu data punerii in functiune;
    - se asigura gospodarirea rationala a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii;
    - se asigura stabilitatea lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor pe care le traverseaza.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor pe baza careia utilizatorul a functionat inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 b) 2

                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ..... cp ............, domiciliat in localitatea
................. strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......., prin reprezentantul sau .....................
                                                  (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                 (beneficiar sau titular de investitie)

                   NOTIFICA INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din ..... emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
                                    _ _   _ _   _ _ _ _
    Data inceperii executiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, urmatoarele conditii:
    - nu se vor creste cantitatile si concentratiile de poluanti in ape uzate fata de limitele impuse in standardele specifice;
    - se utilizeaza tehnologiile cele mai putin poluante, cu cerinte reduse de apa;
    - utilajele se vor mentine in stare de functionare pentru a evita producerea de poluari accidentale;
    - se asigura monitoringul, inregistrarea si raportarea la Regia Autonoma "Apele Romane" timp de trei ani, incepand cu data punerii in functiune;
    - se asigura gospodarirea rationala a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Injectarea, in structurile din care au provenit, a apelor de zacamant de la schelele de extractie, fara a produce poluarea stratelor acvifere traversate.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 b) 3

                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ..... cp ............, domiciliat in localitatea
................, strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau ......................
                                                  (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)

                   NOTIFICA INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de .........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
                                    _ _   _ _   _ _ _ _
    Data inceperii executiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, urmatoarele conditii:
    - nu se vor creste cantitatile si concentratiile de poluanti in ape uzate fata de limitele impuse in standardele specifice;
    - se utilizeaza tehnologiile cele mai putin poluante, cu cerinte reduse de apa;
    - utilajele se vor mentine in stare de functionare pentru a evita producerea de poluari accidentale;
    - se asigura monitoringul, inregistrarea si raportarea la Regia Autonoma "Apele Romane" timp de trei ani, incepand cu data punerii in functiune;
    - se asigura gospodarirea rationala a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste zece litri pe secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 b) 4

                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
                  (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................. strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de .........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
                                    _ _   _ _   _ _ _ _
    Data inceperii executiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si namolurilor terapeutice.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 b) 5
                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
                (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................. strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de .........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
                                    _ _   _ _   _ _ _ _
    Data inceperii executiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile nu conduc la inrautatirea parametrilor cantitativi si calitativi initiali ai folosintei de apa.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, in bazine hidrografice mai mici de zece kilometri patrati.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 b) 6

                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
                  (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................. strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de .........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
                                    _ _   _ _   _ _ _ _
    Data inceperii executiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Lucrari de cultura si refacere a padurilor, pe suprafete mai mici de douazeci de kilometri patrati inclusiv.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 b) 7

                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................. strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... ;
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de .........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
                                    _ _   _ _   _ _ _ _
    Data inceperii executiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                      L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Lucrari de combatere a eroziunii solului, pe suprafete totale mai mici de douazeci de kilometri patrati inclusiv.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 b) 8

                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................. strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din ................., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
                                    _ _   _ _   _ _ _ _
    Data inceperii executiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, pe lungimi mai mici de zece kilometri.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 b) 9

                              Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................, strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ...... nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de ........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
                                    _ _   _ _   _ _ _ _
    Data inceperii executiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste zece litri pe secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 c) 1

                              Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................, strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ...... nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA PUNEREA IN FUNCTIUNE
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de ........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)

    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, urmatoarele conditii:
    - nu restrictioneaza accesul la sursa de apa si asigura curgerea libera a apelor;
    - nu produc o realocare a resursei;
    - nu conduc la inrautatirea parametrilor cantitativi si calitativi initiali ai folosintei de apa;
    - nu se vor creste cantitatile si concentratiile de poluanti in ape uzate fata de limitele impuse in standardele specifice;
    - se utilizeaza tehnologiile cele mai putin poluante, cu cerinte reduse de apa;
    - utilajele se vor mentine in stare de functionare pentru a evita producerea de poluari accidentale;
    - se asigura monitoringul, inregistrarea si raportarea la Regia Autonoma "Apele Romane" timp de trei ani, incepand cu data punerii in functiune;
    - se asigura gospodarirea rationala a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii;
    - se asigura stabilitatea lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor pe care le traverseaza.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor pe baza careia utilizatorul a functionat inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 c) 2

                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ..... cp ............, domiciliat in localitatea
................, strada ..........., nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......., prin reprezentantul sau .....................
                                                  (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                 (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA PUNEREA IN FUNCTIUNE
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de .......... emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
                                    _ _   _ _   _ _ _ _
    Data inceperii executiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, urmatoarele conditii:
    - nu produc o realocare a resursei;
    - nu conduc la inrautatirea parametrilor cantitativi si calitativi initiali ai folosintei de apa;
    - nu se vor creste cantitatile si concentratiile de poluanti in ape uzate fata de limitele impuse in standardele specifice;
    - se utilizeaza tehnologiile cele mai putin poluante, cu cerinte reduse de apa;
    - utilajele se vor mentine in stare de functionare pentru a evita producerea de poluari accidentale;
    - se asigura monitoringul, inregistrarea si raportarea la Regia Autonoma "Apele Romane" timp de trei ani, incepand cu data punerii in functiune;
    - se asigura gospodarirea rationala a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Injectarea, in structurile din care au provenit, a apelor de zacamant de la schelele de extractie, fara a produce poluarea stratelor acvifere traversate.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 c) 3

                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ..... cp ............, domiciliat in localitatea
................, strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau ......................
                                                  (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA PUNEREA IN FUNCTIUNE
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de .........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)

    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, urmatoarele conditii:
    - nu produc o realocare a resursei;
    - nu conduc la inrautatirea parametrilor cantitativi si calitativi initiali ai folosintei de apa;
    - nu se vor creste cantitatile si concentratiile de poluanti in ape uzate fata de limitele impuse in standardele specifice;
    - se utilizeaza tehnologiile cele mai putin poluante, cu cerinte reduse de apa;
    - utilajele se vor mentine in stare de functionare pentru a evita producerea de poluari accidentale;
    - se asigura monitoringul, inregistrarea si raportarea la Regia Autonoma "Apele Romane" timp de trei ani, incepand cu data punerii in functiune;
    - se asigura gospodarirea rationala a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste zece litri pe secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 c) 4

                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................. strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada ...........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA PUNEREA IN FUNCTIUNE
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de .........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
                                    _ _   _ _   _ _ _ _
    Data inceperii executiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si namolurilor terapeutice.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 c) 5
                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
                (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................. strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA PUNEREA IN FUNCTIUNE
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de .........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)

    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, in bazine hidrografice mai mici de zece kilometri patrati.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 c) 6

                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
                  (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................. strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA PUNEREA IN FUNCTIUNE
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de .........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
                                    _ _   _ _   _ _ _ _
    Data inceperii executiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Lucrari de cultura si refacere a padurilor, pe suprafete mai mici de douazeci de kilometri patrati inclusiv.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 c) 7

                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................. strada ..........., nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... ;
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA PUNEREA IN FUNCTIUNE
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de .........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)

    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Lucrari de combatere a eroziunii solului, pe suprafete totale mai mici de douazeci de kilometri patrati inclusiv.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 c) 8

                               Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................. strada ..........., nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ......, nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA PUNEREA IN FUNCTIUNE
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de ........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)

    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, pe lungimi mai mici de zece kilometri.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 c) 9

                              Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................, strada ..........., nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ...... nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA PUNEREA IN FUNCTIUNE
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de ........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)

    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: Lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste zece litri pe secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 c) 10

                              Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................, strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ...... nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA PUNEREA IN FUNCTIUNE
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de .......... emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)

    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: linii electrice.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 c) 11

                              Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................, strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ...... nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA PUNEREA IN FUNCTIUNE
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de ........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)

    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a resurselor de apa in mod deosebit a scurgerii libere a apei.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: aparari si consolidari de maluri si albii, rectificari si reprofilari de albii.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

    ANEXA 1 c) 12

                              Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................, strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ...... nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA PUNEREA IN FUNCTIUNE
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de ........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)

    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectia resurselor de apa impotriva colmatarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: regularizarea scurgerii pe versanti, corectari de torenti.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 c) 13

                              Catre
             .......................................
             (Regia Autonoma "APELE ROMANE"/Filiala)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul .................................... cu B.I.
               (Numele si prenumele solicitantului)
seria .... nr. ...., cp ............, domiciliat in localitatea
................, strada ............ nr. ........, bloc ......,
ap. ...., tel. ........, fax ........... .
b) .........................................................
    (Denumirea SOCIETATII COMERCIALE / REGIEI AUTONOME)

cod fiscal ...... nr. ..... Registrul comertului ....., tel. ....,
fax ........ cu sediul in: localitatea ........, strada .........
nr. ..., judetul ......, prin reprezentantul sau .....................
                                                 (numele si prenumele)
in calitate de .......................................... .
                  (beneficiar sau titular de investitie)


                   NOTIFICA PUNEREA IN FUNCTIUNE
pentru investitia .....................................................
.......................................................................
                      (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic ................. pe raul .....................
                                      _
    Se realizeaza: o investitie noua |_|
                              _               _
                   extindere |_|; modificare |_| a unei investitii ce
                                 _ _   _ _   _ _ _ _
este in functiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| si a fost
                        _
reglementata anterior: |_| nu
                        _
                       |_| da, prin avizul/autorizatia de gospodarire
a apelor/notificarea nr. ....... din data de ........., emis de catre
  ..............................................................
     (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)

    Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de
                _ _   _ _   _ _ _ _
    la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

    Lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc, potrivit
reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectia resurselor de apa impotriva colmatarii.

    Anexam in 2 exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
           (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ..............................
                    L.S.
         (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Prezenta notificare se refera la: combaterea eroziunii solului.
    Litera a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Litera b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.


    ANEXA 1 d) 1

    REGIA AUTONOMA "APELE ROMANE"
    Filiala .....................
    .............................
    (adresa)

                          Domnului/doamnei .............

    Beneficiar/titular al investitiei ......................
    ........................................................
                     (denumirea investitiei)

    In baza cererii dumneavoastra nr. .... din data ........ inregistrata la Regia Autonoma "Apele Romane" - Filiala ..................., va comunicam ca a fost acceptata
                           NOTIFICAREA
                   pentru inceperea executiei

    a investitiei ..........................................
                     (denumirea investitiei)

    Daca executia nu va incepe in termen de 12 luni de la data emiterii prezentului act, notificarea isi pierde valabilitatea.

                                    DIRECTOR,

                                       L.S.
    ----------------------
    (nr. si data emiterii)


    ANEXA 1 d) 2

    REGIA AUTONOMA "APELE ROMANE"
    Filiala .....................
    .............................
    (adresa)

                          Domnului/doamnei .............

    Beneficiar/titular al investitiei ......................
    ........................................................
                     (denumirea investitiei)

    In baza cererii dumneavoastra nr. .... din data ........ inregistrata la Regia Autonoma "Apele Romane" - Filiala ..................., va comunicam ca a fost acceptata
                           NOTIFICAREA
                   pentru punerea in functiune

    a investitiei ..........................................
                     (denumirea investitiei)

    Daca executia nu se va face in termen de 6 luni de la data emiterii prezentului act, notificarea isi pierde valabilitatea.

                                    DIRECTOR,

                                       L.S.
                         
    (nr. si data emiterii)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 280/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 280 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu