Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2214 din  5 decembrie 1997

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997


SmartCity3

privind taxele judiciare de timbru
ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 354 din 11 decembrie 1997

    Ministru de stat, ministrul justitiei,
    avand in vedere prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministru de stat,
                    ministrul justitiei,
                    Valeriu Stoica

    ANEXA 1

                        NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

    Art. 1
    Taxele judiciare de timbru reprezinta plata serviciilor prestate de catre instantele judecatoresti, Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    Art. 2
    (1) Actiunile si cererile se impart, din punct de vedere al taxelor judiciare de timbru, in urmatoarele categorii:
    A. actiuni si cereri evaluabile in bani;
    B. actiuni si cereri neevaluabile in bani;
    C. actiuni si cereri pentru care legea stabileste un regim distinct de taxare, dupa cum urmeaza:
    a) cereri pentru acordarea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice;
    b) cereri in domeniul drepturilor de autor si de inventator;
    c) cereri neevaluabile in bani, in materie comerciala;
    d) actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie;
    e) cereri formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995;
    f) actiunile si cererile prevazute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare si de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, altele decat cererile de efectuare a operatiunilor de publicitate;
    g) cereri pentru exercitarea cailor ordinare de atac impotriva hotararilor judecatoresti;
    h) cereri in vederea declararii recursului in anulare in cauze civile, adresate Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie;
    i) alte actiuni si cereri pentru care, prin legi speciale, se prevede un regim special de taxare;
    j) cereri pentru transcrierea (intabularea) instrainarilor de imobile, pe baza de acte sub semnatura privata, si a ordonantelor de adjudecare;
    k) cereri pentru transcrierea (intabularea) dreptului de proprietate asupra activelor imobiliare, vandute de catre societatile comerciale cu capital de stat, si de catre fostele cooperative agricole de productie;
    l) cereri pentru inscrierea drepturilor reale de garantie (gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni reale);
    m) cerere pentru alte transcrieri, inscrieri sau notari in registrele de publicitate a situatiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garantie;
    n) cereri pentru eliberarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar.
    Art. 3
    (1) Sunt platitori ai taxelor judiciare de timbru toate persoanele fizice si persoanele juridice.
    (2) Taxa judiciara de timbru, platita la introducerea actiunii sau a cererii ori pe parcursul procesului, se suporta de catre partea cazuta in pretentii, potrivit Codului de procedura civila.
    (3) In cazul in care partea care a introdus actiunea sau cererea a fost scutita, total sau partial, de taxa judiciara de timbru, instanta de judecata nu poate obliga partea cazuta in pretentii la plata sumei pentru care s-a acordat scutirea.
    Art. 4
    (1) Taxele judiciare de timbru sunt de trei feluri: fixe (exprimate in sume absolute), proportionale si pe transe (exprimate in procente).
    (2) Taxele in suma fixa se aplica actiunilor si cererilor neevaluabile in bani, precum si celor evaluabile in bani pentru care prin lege s-a stabilit o taxa in suma fixa.
    (3) Taxele proportionale, ca si cele pe transe, se aplica actiunilor si cererilor evaluabile in bani si se calculeaza la valoarea supusa taxarii.
    Art. 5
    (1) Se considera actiuni si cereri evaluabile in bani cele al caror obiect este un drept patrimonial ce poate fi evaluat in bani.
    (2) Valoarea la care se calculeaza taxele judiciare de timbru este cea prevazuta in actiune sau in cerere. Daca aceasta valoare este contestata sau apreciata de instante ca vadit derizorie, evaluarea se face pe cale de expertiza, dispusa din oficiu sau la cererea oricarei parti, taxa calculandu-se la valoarea rezultata din expertiza.
    Art. 6
    (1) Sunt considerate evaluabile in bani si urmatoarele cereri:
    a) cererea pentru constatarea dobandirii unui drept real;
    b) cererea pentru restituirea prestatiilor efectuate in temeiul unui act juridic pentru care s-a cerut constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau revocarea.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b) capatul principal de cerere va fi supus taxei judiciare de timbru prevazute la art. 13 din Legea nr. 146/1997.
    Art. 7
    Sunt supuse taxei prevazute la art. 13 din Legea nr. 146/1997 cererile care au ca obiect drepturi nepatrimoniale, care nu beneficiaza de scutire de taxe judiciare de timbru si pentru care nu s-a prevazut o alta taxa.
    Art. 8
    (1) Se taxeaza dupa regulile aplicabile cererii sau actiunii principale: cererile reconventionale, cererile de interventie si de chemare in garantie.
    (2) Cererile reconventionale, cererile de interventie si de chemare in garantie ce apar in urma unei actiuni care are ca obiect drepturi evaluabile in bani sunt supuse taxei judiciare de timbru calculate la valoarea ce se pretinde prin aceste cereri.
    Art. 9
    Cand o actiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, dintre care unele evaluabile si altele neevaluabile in bani, taxa judiciara de timbru se datoreaza distinct pentru fiecare capat de cerere, dupa natura lui, cu exceptia cazurilor in care, prin lege, se prevede altfel.
    Art. 10
    In cazul cererilor sau al actiunilor introduse in comun de mai multe persoane pentru acelasi obiect ori cand obiectul este un drept sau o obligatie comuna, taxa judiciara de timbru se datoreaza in solidar.
    Art. 11
    Nu se timbreaza cererile depuse in cursul judecatii si care nu modifica valoarea taxabila sau caracterul cererii initiale, ca de exemplu: cererea cu care se depune lista de martori, cererea pentru precizarea domiciliului ales sau pentru schimbarea domiciliului, cererea pentru depunerea recipiselor de consemnare si a chitantelor de plata a sumelor ce reprezinta onorarii pentru experti, pensii de intretinere si altele.
    Art. 12
    De asemenea, nu se timbreaza: cererile de indreptare a erorilor materiale, tranzactiile intervenite intre parti in cursul procesului civil, cererile accesorii privind cheltuielile de judecata, precum si cererile pentru exercitarea cailor de atac in astfel de situatii.
    Art. 13
    (1) Actiunea posesorie si cererile care au ca obiect servituti se timbreaza, conform art. 3 lit. j) din Legea nr. 146/1997, cu 50.000 lei.
    (2) In cazul in care, prin aceeasi actiune, se cer si daune pentru lipsa de folosinta si pentru degradare, aceasta cerere se timbreaza separat, la valoare.
    Art. 14
    (1) Cererile pentru repunerea pe rol a procesului a carui judecare a fost suspendata datorita partilor se timbreaza cu 50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea respectiva.
    (2) In cazurile in care suspendarea nu este datorata partilor, pe cererea de repunere pe rol se va preciza temeiul suspendarii si se va face mentiunea: "Cerere exceptata de la plata taxei judiciare de timbru".
    Art. 15
    Cererile pentru exercitarea cailor ordinare de atac impotriva hotararilor judecatoresti sunt supuse taxei judiciare de timbru, dupa distinctiile prevazute la art. 11 din Legea nr. 146/1997.
    Art. 16
    (1) In cazul transcrierii (intabularii) hotararii judecatoresti prin care se constata simulatia actului de vanzare-cumparare imobiliara, care anterior a fost transcris (intabulat) in forma lui aparenta, se va radia transcrierea (intabularea) anterioara si se va efectua o noua transcriere (intabulare) pe numele cumparatorilor reali.
    (2) Pentru transcrierea (intabularea) unor astfel de hotarari se percepe taxa judiciara de timbru calculata la valoare.
    Art. 17
    Constatarea nulitatii, anularea, rezolutinea, rezilierea sau revocarea unui act de instrainare care a fost transcris (intabulat) nu indreptateste la restituirea taxelor percepute, cu exceptia celor percepute pentru transcrierea ordonantei de adjudecare, in cazul casarii acesteia prin recurare.
    Art. 18
    (1) Notarile sau inscrierile multiple ce apar intr-un singur act se supun taxarii separat, dupa natura fiecaruia.
    (2) Daca dintr-un act rezulta cumpararea unui bun imobil si transmisiunea de catre cumparator a uzufructului unei alte persoane, taxa judiciara de timbru se datoreaza atat pentru transcrierea transmisiunii proprietatii, cat si pentru constituirea uzufructului.
    (3) Taxele judiciare de timbru se datoreaza de catre fiecare titular de drepturi distincte, inclusiv in cazul in care se face o singura cerere de transcriere (intabulare sau notare).
    Art. 19
    (1) Scutirile de taxe judiciare de timbru aferente actiunilor si cererilor in justitie se impart in doua categorii, si anume:
    a) scutiri care privesc actiunile sau cererile avand un anume obiect si care se aplica tuturor partilor din proces, insa numai in ceea ce priveste obiectul scutit;
    b) scutiri care privesc anumite persoane si de care beneficiaza numai persoana respectiva.
    (2) In cazurile in care in desfasurarea procesului se modifica actiunile sau cererile si apar noi capete de cerere sau un alt obiect care nu intra in scutire se percep taxele corespunzatoare.
    Art. 20
    Sunt scutite de taxele judiciare de timbru, potrivit legii, actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, referitoare la:
    a) incheierea, executarea si incetarea contractului individual de munca, orice drepturi ce decurg din raporturi de munca, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgand din executarea contractelor colective de munca si cele privind solutionarea conflictelor colective de munca, precum si executarea hotararilor pronuntate in aceste litigii;
    b) plata muncii membrilor cooperativelor de productie mestesugareasca, de productie mixta agricola-mestesugareasca, de invalizi si de prestari de servicii;
    c) obligatiile legale si contractuale de intretinere;
    d) stabilirea si plata pensiilor, precum si a altor drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale;
    e) stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege;
    f) restituirea, de catre persoanele fizice si juridice care folosesc personal salariat, a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlu de pensii si ajutoare sociale celor accidentati in munca;
    g) stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau din luarea unei masuri preventive pe nedrept;
    h) adoptie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdictie judecatoreasca, asistenta bolnavilor psihic periculosi, precum si la exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce ii revin;
    i) sanctionarea contravenientilor;
    j) protectia consumatorilor, atunci cand persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva agentilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor;
    k) stabilirea drepturilor persoanelor fizice actionare la societatile comerciale agricole pe actiuni;
    l) valorificarea drepturilor Societatii Nationale de Cruce Rosie;
    m) amenzile de orice fel;
    n) exercitarea drepturilor electorale;
    o) cauzele penale, inclusiv despagubirile civile, materiale si morale decurgand din acestea;
    p) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate abuziv de stat sau de alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
    r) orice alte actiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevad, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciara de timbru.
    Art. 21
    (1) De asemenea, sunt scutite de taxa judiciara de timbru contestatiile introduse impotriva hotararilor comisiilor constituite in temeiul art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, precum si cererile si actiunile, inclusiv caile de atac formulate, potrivit legii, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor, si cele formulate de alte institutii publice, cand au ca obiect venituri publice.
    (2) In intelesul Legii nr. 146/1997, in categoria venituri publice se includ: veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, bugetului trezoreriei statului, veniturile din rambursari de credite externe si din dobanzi si comisioane derulate prin trezoreria statului, precum si veniturile bugetelor altor institutii publice cu caracter autonom.
    Art. 22
    (1) Ministerul Finantelor poate acorda scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
    (2) In baza art. 21 din Legea. nr. 146/1997, Ministerul Finantelor poate acorda facilitatile prevazute la alin. (1), pentru:
    a) cereri de inlesniri care privesc taxele aferente actiunilor si cererilor introduse in justitie dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 146/1997;
    b) cereri de inlesniri care privesc diferentele de taxe judiciare de timbru - aferente actiunilor si cererilor introduse la instante inainte de data intrarii in vigoare a Legii nr. 146/1997 -, calculate si stabilite potrivit noii legi, ca urmare a majorarii pretentiilor sau valorii taxabile dupa aceasta data.
    (3) Aprobarea esalonarii sau a amanarii la plata se face concomitent cu transmiterea adresei de debitare a taxelor judiciare de timbru organului in evidenta caruia se afla debitorul si care raspunde de incasarea acesteia.
    (4) Anularea debitului urmeaza regimul prevazut pentru restituirea taxelor judiciare de timbru.
    (5) Facilitatile acordate de Ministerul Finantelor se comunica direct persoanelor care le-au solicitat.
    (6) Pentru a beneficia de scutirile sau inlesnirile acordate, petentii vor depune comunicarea, in original, la organul prestator al serviciului.
    (7) Depunerea comunicarii privind aprobarea scutirii sau a inlesnirii la plata echivaleaza cu indeplinirea obligatiei prevazute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997.
    Art. 23
    (1) In cazul in care o instanta judecatoreasca trimite spre judecare unei alte instante o actiune sau o cerere pentru care s-a platit taxa judiciara de timbru, nu se percepe o noua taxa.
    (2) In cazul in care partile solicita actualizarea pretentiilor, in actiunile si in cererile trimise pentru rejudecare, se vor percepe diferentele de taxe fata de taxele platite la introducerea actiunii.
    Art. 24
    (1) Determinarea cuantumului taxei judiciare de timbru se face, dupa caz, de catre instanta judecatoreasca, Ministerul Justitiei sau Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    (2) Prestatorul serviciului taxabil este obligat sa comunice in scris platitorului cuantumul taxei judiciare de timbru.
    (3) Impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face contestatie potrivit dispozitiilor aplicabile in materie fiscala.
    (4) Contestatia se depune la instanta judecatoreasca care a dispus incadrarea in tariful taxelor judiciare de timbru, in termen de 15 zile de la data comunicarii cuantumului sumei datorate, si va fi insotita de documentul original de plata a taxei de timbru de 2% la suma contestata.
    (5) Instanta judecatoreasca care a primit contestatia va remite directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile, dosarul contestatiei, care va contine obligatoriu contestatia petentei si documentului original de plata a taxei judiciare de timbru pentru contestatie. Contestatia se solutioneaza, prin dispozitie motivata de catre directorul general.
    (6) In situatia in care petenta este nemultumita de dispozitia data, procedura de contestare este cea prevazuta la art. 4, 5, 6, 7, 8 si 9 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor.
    Art 25
    (1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie numai in cazurile prevazute de lege.
    (2) Taxele judiciare de timbru nu se restituie in cazul in care au fost legal platite, dar partile renunta la actiunea sau la cererea introdusa, cu exceptiile prevazute de lege.
    (3) Cererea de restituire se adreseaza instantei judecatoresti, Ministerului Justitiei sau, dupa caz, parchetului la care s-a introdus actiunea sau cererea, in termen de un an de la data nasterii dreptului la restituire.
    (4) Institutiile prevazute la alin. (3), dupa avizarea cererii de restituire, o vor transmite organului fiscal in contul caruia s-a virat taxa judiciara de timbru, insotita de o comunicare din care sa rezulte identitatea documentului de plata, cuantumul sumei de restituit, conditiile de fapt si textul legal care indreptateste restituirea sumei.
    (5) Organul fiscal, dupa analiza si aprobare, cu respectarea normelor in vigoare, transmite trezoreriei statului cererea respectiva, pentru restituirea taxelor judiciare de timbru, care se efectueaza astfel:
    a) in cazul persoanelor fizice, restituirea sumelor se efectueaza prin casieria trezoreriei statului, direct persoanei in cauza;
    b) in cazul persoanelor juridice, suma se restituie prin trezoreria statului, cu ordin de plata, in contul beneficiarul indicat in cererea de restituire aprobata, in conditiile legii.
    (6) Pe documentul original de plata, cate ramane la prestatorul serviciului taxabil, se va face mentiune cu privire la cuantumul sumei restituite si la textul legal care indreptateste restituirea.
    Art. 26
    (1) Taxele judiciare de timbru, platite prin aplicarea si prin anularea de timbre fiscale mobile, nu se restituie.
    (2) De asemenea, nu se restituie taxele judiciare de timbru platite pentru cereri si actiuni anulate ca insuficient timbrate.
    Art. 27
    (1) Dovada achitarii taxelor judiciare de timbru se depune la dosarul cauzei.
    (2) Timbrele fiscale mobile se aplica si anuleaza pe cerere, cu exceptia eliberarii de documente, caz in care marca timbrului se aplica si anuleaza pe documentul eliberat, iar matca, pe cererea aflata la dosar sau pe actul de pe care s-a facut copia.
    Art. 28
    In cazul in care, cu ocazia transcrierii (intabularii) prevazute la art. 9 din Legea nr. 146/1997, se constata fragmentarea valorilor, prin folosirea oricaror mijloace, in scopul de a se sustrage de la plata taxei judiciare de timbru se refuza efectuarea operatiunii, daca nu se face dovada platii integrale.
    Art. 29
    Incadrarea in tariful taxelor judiciare de timbru de catre instantele judecatoresti constituie o sarcina administrativa a acestor organe, stabilita de lege in calitatea lor de prestatoare de servicii taxabile, si nu constituie obiect al activitatii lor de judecata.
    Art. 30
    (1) Taxele judiciare de timbru se datoreaza si se platesc anticipat, adica inainte de primirea (inregistrarea), efectuarea sau eliberarea actelor taxabile sau inainte de prestarea serviciilor.
    (2) Instantele judecatoresti - cu totul exceptional, pentru motivele mentionate in rezolutie - pot retine cereri sau actiuni netimbrate sau insuficient timbrate, obligand partea sa plateasca taxele pana la primul termen de judecata.
    (3) In cazul in care taxa judiciara de timbru nu a fost platita, in cuantumul legal, in momentul inregistrarii actiunii sau a cererii, ori daca in cursul procesului apar elemente care determina o valoare mai mare, instanta judecatoreasca va pune in vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecata. Cand se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate, dupa inregistrarea actiunii sau a cererii, taxa judiciara de timbru se percepe la valoarea initiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara.
    (4) Cand prin cerere se pretind si majorari de intarziere si/sau dobanzi, cuantumul acestora, de la data la care incep sa curga si pana la data inregistrarii cererii sau a completarii ei, se cuprinde in valoarea taxabila a cererii.
    (5) Neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii.
    (6) Daca, in momentul inregistrarii, actiunea sau cererea a fost taxata corespunzator obiectului initial dar a fost modificata ulterior, ea nu va putea fi anulata integral, ci va trebui solutionata in limitele in care taxa judiciara de timbru a fost platita.
    Art. 31
    (1) Instantele judecatoresti au obligatia de a incunostinta partile, o data cu citarea, despre taxele judiciare de timbru ce trebuie achitate in cazurile in care actiunile si cererile au fost trimise prin posta.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), daca actiunile sau cererile nu cuprind datele sau documentatia necesara caracterizarii actului sau calcularii taxelor sau daca nu s-au anexat dovezile din care sa rezulte plata acestora, instantele judecatoresti stabilesc termenul de judecata si comunica partilor, o data cu citarea, si obligatiile in legatura cu taxa judiciara de timbru ce trebuie indeplinite pana la termenul de judecata, sub sanctiunea anularii cererii sau actiunii.
    Art. 32
    (1) In situatia in care instanta judecatoreasca constata ca, in fazele procesuale anterioare, taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal sau nu s-a facut dovada acordarii unei scutiri sau inlesniri la plata, va transmite organelor de executare competente actul prin care s-a stabilit diferenta de taxa judiciara de timbru.
    (2) Organul prestator al serviciului, primind confirmarea debitului, considera taxa judiciara de timbru platita in masura in care suma debitata corespunde taxei legal datorate.
    (3) Pentru cereri si actiuni in justitie, data de la care curge termenul de prescriptie, in cazul sumelor datorate cu titlu de taxe judiciare de timbru, este momentul inregistrari actiunii sau cererii.
    Art. 33
    (1) Taxele judiciare de timbru se platesc in numerar, prin ordin de plata, precum si prin aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile pentru taxele de pana la 30.000 lei.
    (2) Ministerul Finantelor realizeaza emisiuni de timbre fiscale pentru taxele judiciare, pe baza machetei prezentate de Ministerul Justitiei, cu urmatoarele valori: 100 lei, 300 lei, 500 lei, 1.000 lei, 3.000 lei, 5.000 lei, 10.000 lei, 15.000 lei, 20.000 lei, 25.000 lei si 30.000 lei, care poarta mentiunea TIMBRU FISCAL PENTRU TAXE JUDICIARE.
    Art. 34
    Dovada platii taxelor judiciare de timbru se face prin:
    a) chitanta de incasare in numerar, eliberata de unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni sau de trezoreriile statului;
    b) ordin de plata, vizat de trezorerii ale statului sau de filiale ale Bancii Comerciale Romane - S.A.;
    c) aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile.
    Art. 35
    Timbrele fiscale pentru plata taxelor judiciare trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sa fie autentice;
    b) sa fie in circulatie;
    c) sa nu poarte semnatura sau vreun alt semn de anulare;
    d) sa nu fie patate sau indoite;
    e) sa nu poarte stersaturi, razuiri sau urme de spalare;
    f) sa fie intregi;
    g) sa nu fi fost folosite.
    Art. 36
    (1) Presedintii instantelor judecatoresti au obligatia tinerii unei evidente riguroase a taxelor judiciare de timbru, prin grefierul-sef sau, dupa caz, primul-grefier, urmand ca datele sa fie comunicate, trimestrial, Ministerului Justitiei.
    (2) Obligatia de organizare a evidentei si de comunicare a datelor catre Ministerul Justitiei revine, in mod corespunzator, notarilor publici si avocatilor pentru sumele provenind din taxele de timbru platite pentru activitatea notariala, precum si pentru cele provenind din impozitele incasate din onorariile avocatilor si ale notarilor publici.
    Art. 37
    (1) Taxele judiciare de timbru, taxele de timbru pentru activitatea notariala, precum si impozitul pe onorariile avocatilor si notarilor publici se incaseaza in contul bugetului de stat astfel:
    a) la unitatile trezoreriilor statului se deschid conturile:
    - 20.17.01.10 "Taxe judiciare de timbru";
    - 20.17.01.12 "Taxe de timbru pentru activitatea notariala";
    - 20.08.01.04 "Impozit pe onorariile avocatilor si notarilor publici";
    b) in municipiul Bucuresti (exclusiv sectoarele 1 si 3) si in judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, se deschid la filialele Bancii Comerciale Romane - S.A., pe seama administratiilor financiare ale sectoarelor 2, 4, 5 si 6 si a Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, conturile bugetului de stat:
    - 60.17.x.10 "Taxe judiciare de timbru";
    - 60.17.x.12 "Taxe de timbru pentru activitatea notariala";
    - 60.08.x.04 "Impozit pe onorariile avocatilor si notarilor publici".
    (2) Incasarea in conturile bugetului de stat a taxelor judiciare de timbru, a taxelor de timbru pentru activitatea notariala si a impozitului pe onorariile avocatilor si notarilor publici se efectueaza astfel:
    a) persoanele fizice achita in numerar taxele judiciare de timbru, precum si taxele de timbru pentru activitatea notariala si impozitul pe onorariile avocatilor si notarilor publici la unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni si la casieriile trezoreriilor statului.
    Sumele se depun la casieriile unitatilor trezoreriilor statului si la Casa de Economii si Consemnatiuni, dupa caz, pe destinatiile conturilor prevazute la alin. (1), si anume: taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si impozitul pe onorariile avocatilor si notarilor publici, cu inscrierea elementelor specifice taxei respective (numarul dosarului, prestatorul serviciului etc.).
    Incasarea se efectueaza pe baza de chitanta, iar unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni inregistreaza in borderou, dupa caz, sumele incasate in conturile mentionate la alin. (1) lit. a) si b).
    Sumele incasate de catre unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni sunt virate in contul trezoreriei statului sau al administratiilor financiare (in sectoarele 2, 4, 5 si 6 in municipiul Bucuresti) si al Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, dupa caz, la aceleasi termene la care se vireaza si celelalte venituri bugetare incasate, conform conventiei incheiate cu Ministerul Finantelor;
    b) persoanele juridice achita taxele judiciare de timbru prin virare cu ordin de plata tip trezoreria statului, din conturile acestora deschise la bancile comerciale in conturile bugetului de stat mentionate la alin. (1) lit. a) si b);
    c) Ministerul Finantelor va comunica lunar Ministerului Justitiei situatia pe conturi a incasarii taxelor judiciare de timbru, a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, a impozitului pe onorariile avocatilor si notarilor publici;
    d) sumele prevazute la art. 25 si 26 din Legea nr. 146/1997 se aproba anual in bugetul de stat, iar in limita acestora se prevad cheltuielile mentionate la art. 25 alin. (3) din lege in bugetul Ministerului Justitiei in cota de 85%, in bugetul Curtii Supreme de Justitie in cota de 10% si in bugetul Ministerului Public in cota de 5% . Aceste cheltuieli se aproba in bugetele ordonatorilor principali de credite prin legea anuala a bugetului de stat;
    e) in executie, cheltuielile prevazute la art. 25 alin. (3) din lege se efectueaza pe baza creditelor deschise pe seama ordonatorilor principali de credite din bugetul de stat, in limita prevederilor de cheltuieli si a incasarilor efective din bugetul de stat, in conturile mentionate la alin. (1) de mai sus;
    f) in cererile de deschidere a creditelor bugetare, ordonatorii principali de credite vor mentiona ca sumele respective se acopera din veniturile incasate la bugetul de stat din taxele judiciare de timbru, din taxele de timbru pentru activitatea notariala si din impozitul pe onorariile avocatilor si notarilor publici;
    g) cheltuielile efectuate in conditiile Legii nr. 146/1997 se cuprind in bugetele de venituri si cheltuieli ale ordonatorilor principali si tertiari de credite, intocmite si aprobate potrivit reglementarilor in vigoare.
    (3) Ministerul Finantelor va pune la dispozitie Ministerului Justitiei, la sfarsitul fiecarei luni, incasarile provenind din veniturile mentionate la art. 25 si 26 din Legea nr. 146/1997.
    (4) Disponibilitatile de la finele anului se vor reporta in anul urmator, pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
    Art. 38
    (1) Veniturile realizate din taxele judiciare de timbru se vor folosi pentru buna functionare a instantelor judecatoresti si a parchetelor, a Ministerului Justitiei, precum si pentru completarea fondului cheltuielilor de personal pentru magistrati, asimilatii acestora si personalul auxiliar, astfel:
    a) 60% pentru salarii, premii si stimulente;
    b) 20% pentru cheltuieli gospodaresti, cheltuieli de procedura si publicatii;
    c) 20% pentru dotari privind informatizarea si dotarea cu aparatura de multiplicat, faxuri etc.
    (2) Defalcarea cheltuielilor pe categorii, prevazuta la alin. (1) se va cuprinde distinct in bugetul de venituri si cheltuieli anual. In executie, aceste cheltuieli vor fi evidentiate in mod distinct.
    Art. 39
    (1) Taxele judiciare de timbru, achitate sau transmise spre incasare inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 146/1997, raman valabile in situatia in care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc dupa aceasta data.
    (2) In situatia in care actiunea sau cererea a fost introdusa in justitie anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 146/1997, taxele judiciare de timbru se stabilesc in raport cu legea noua numai in cazul plusului de pretentii solicitat ulterior intrarii in vigoare a acesteia.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2214/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2214 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu