Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1947 din 02.05.2011

privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul operaţiunii „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie“ - partea de transport - a axei prioritare 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“ din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice 2007-2013“
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 19 mai 2011SmartCity1


Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Lista cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale finanţate în cadrul operaţiunii „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie“ - partea de transport - a axei prioritare 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“ din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice 2007-2013“, denumită în continuare Lista cheltuielilor eligibile pentru transportul de energie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2
(1) Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“ şi obiectivelor Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 156/2011, şi să fie direct legate de obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare.
(2) Pentru a fi eligibilă în vederea finanţării, o cheltuială trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)să fie efectuată şi efectiv plătită de către beneficiar între 1 ianuarie 2007 şi 31 iulie 2015; b)să respecte prevederile din contractul de finanţare şi Ghidul solicitantului; c)să fie efectuată cu respectarea prevederilor legale în vigoare, comunitare şi naţionale, privind achiziţiile publice.
(3) Cheltuielile privind achiziţia de active corporale sau necorporale prin leasing, precum şi contribuţia în natură nu sunt eligibile.
(4) Cheltuielile efectuate în regie proprie, aferente obiectivelor de investiţii, nu sunt eligibile.
(5) Activele corporale achiziţionate, cu excepţia terenurilor şi construcţiilor, trebuie să fie noi.
(6) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile dacă acestea din urmă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)sunt utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat; b)sunt considerate active amortizabile; c)au fost achiziţionate cu respectarea prevederilor legale în vigoare comunitare şi naţionale privind achiziţiile publice; d)sunt incluse în categoria activelor proprii firmei şi rămân în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat cel puţin 5 ani.
(7) Cheltuielile legate de terenuri, construcţii, echipamente, instalaţii şi utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări. Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului şi manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achiziţiei activelor eligibile de natura construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor şi sunt cuprinse în costul de achiziţie al acestor active.
(8) Cheltuielile cofinanţate din alte fonduri publice nu sunt eligibile.
Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 210/2008 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţele de transport din cadrul operaţiunii 4.1.b „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie“ a axei prioritare „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“ a Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008. Articolul 4Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXĂLISTA cheltuielilor eligibile pentru transportul de energie 1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren aferent investiţiei (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului). 2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului aferent investiţiei în vederea pregătirii amplasamentului, dacă sunt strict legate de realizarea proiectului, precum demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri de reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază) etc. 3. Cheltuieli pentru amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială: a)lucrări şi acţiuni de protecţia mediului; b)refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, precum plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi, reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.4. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi. 5. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului), şi anume: a)studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului); b)obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor (obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/ desfiinţare; obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în Cartea funciară; obţinerea acordului de mediu; obţinerea avizului PSI; alte avize, acorduri şi autorizaţii prevăzute sau care rezultă din aplicarea legislaţiei naţionale legate de obiectivul investiţiei); c)proiectare şi inginerie (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării, certificatul de performanţă energetică, elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului investiţiei conform proiectului, precum şi, după caz, expertiza tehnică şi auditul energetic pentru intervenţii la construcţii existente sau începute şi neterminate, cu condiţia ca aceste clădiri să facă parte integrantă şi inseparabilă din rezultatul operaţiunii); d)organizarea procedurilor de achiziţie publică, numai dacă documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţia ofertanţilor cu titlu gratuit, cuprinzând cheltuieli aferente plăţii serviciilor externe pentru întocmirea documentaţiei de atribuire, multiplicarea documentaţiei de atribuire şi cheltuieli aferente plăţii anunţurilor implicate de aplicarea procedurilor de achiziţie; e)consultanţă (servicii de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă şi evaluare; servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie); f)asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor (asistenţă tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării; asigurarea verificării execuţiei prin diriginţi de şantier autorizaţi, desemnaţi de autoritatea contractantă).6. Cheltuieli pentru investiţia de bază, şi anume: a)construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei); b)montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora, desfăşurate pe obiecte de construcţie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări; c)achiziţia de utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj desfăşurate pe obiecte de construcţie; d)achiziţia de utilaje şi echipamente fără montaj şi a echipamentelor de transport tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcţie; e)achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe desfăşurate pe obiecte de construcţie (dotări); f)achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, know-how sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate).7. Cheltuieli pentru achiziţia serviciilor de auditare a proiectului atunci când auditul este solicitat de Organismul Intermediar pentru Energie, în numele şi pentru Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1947/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1947 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu