Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1947 din 02.05.2011

privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul operaţiunii „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie“ - partea de transport - a axei prioritare 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“ din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice 2007-2013“
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 19 mai 2011SmartCity1


Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Lista cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale finanţate în cadrul operaţiunii „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie“ - partea de transport - a axei prioritare 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“ din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice 2007-2013“, denumită în continuare Lista cheltuielilor eligibile pentru transportul de energie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2
(1) Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“ şi obiectivelor Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 156/2011, şi să fie direct legate de obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare.
(2) Pentru a fi eligibilă în vederea finanţării, o cheltuială trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)să fie efectuată şi efectiv plătită de către beneficiar între 1 ianuarie 2007 şi 31 iulie 2015; b)să respecte prevederile din contractul de finanţare şi Ghidul solicitantului; c)să fie efectuată cu respectarea prevederilor legale în vigoare, comunitare şi naţionale, privind achiziţiile publice.
(3) Cheltuielile privind achiziţia de active corporale sau necorporale prin leasing, precum şi contribuţia în natură nu sunt eligibile.
(4) Cheltuielile efectuate în regie proprie, aferente obiectivelor de investiţii, nu sunt eligibile.
(5) Activele corporale achiziţionate, cu excepţia terenurilor şi construcţiilor, trebuie să fie noi.
(6) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile dacă acestea din urmă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)sunt utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat; b)sunt considerate active amortizabile; c)au fost achiziţionate cu respectarea prevederilor legale în vigoare comunitare şi naţionale privind achiziţiile publice; d)sunt incluse în categoria activelor proprii firmei şi rămân în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat cel puţin 5 ani.
(7) Cheltuielile legate de terenuri, construcţii, echipamente, instalaţii şi utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări. Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului şi manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achiziţiei activelor eligibile de natura construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor şi sunt cuprinse în costul de achiziţie al acestor active.
(8) Cheltuielile cofinanţate din alte fonduri publice nu sunt eligibile.
Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 210/2008 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţele de transport din cadrul operaţiunii 4.1.b „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie“ a axei prioritare „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“ a Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008. Articolul 4Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXĂLISTA cheltuielilor eligibile pentru transportul de energie 1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren aferent investiţiei (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului). 2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului aferent investiţiei în vederea pregătirii amplasamentului, dacă sunt strict legate de realizarea proiectului, precum demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri de reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază) etc. 3. Cheltuieli pentru amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială: a)lucrări şi acţiuni de protecţia mediului; b)refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, precum plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi, reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.4. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi. 5. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului), şi anume: a)studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului); b)obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor (obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/ desfiinţare; obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în Cartea funciară; obţinerea acordului de mediu; obţinerea avizului PSI; alte avize, acorduri şi autorizaţii prevăzute sau care rezultă din aplicarea legislaţiei naţionale legate de obiectivul investiţiei); c)proiectare şi inginerie (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării, certificatul de performanţă energetică, elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului investiţiei conform proiectului, precum şi, după caz, expertiza tehnică şi auditul energetic pentru intervenţii la construcţii existente sau începute şi neterminate, cu condiţia ca aceste clădiri să facă parte integrantă şi inseparabilă din rezultatul operaţiunii); d)organizarea procedurilor de achiziţie publică, numai dacă documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţia ofertanţilor cu titlu gratuit, cuprinzând cheltuieli aferente plăţii serviciilor externe pentru întocmirea documentaţiei de atribuire, multiplicarea documentaţiei de atribuire şi cheltuieli aferente plăţii anunţurilor implicate de aplicarea procedurilor de achiziţie; e)consultanţă (servicii de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă şi evaluare; servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie); f)asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor (asistenţă tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării; asigurarea verificării execuţiei prin diriginţi de şantier autorizaţi, desemnaţi de autoritatea contractantă).6. Cheltuieli pentru investiţia de bază, şi anume: a)construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei); b)montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora, desfăşurate pe obiecte de construcţie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări; c)achiziţia de utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj desfăşurate pe obiecte de construcţie; d)achiziţia de utilaje şi echipamente fără montaj şi a echipamentelor de transport tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcţie; e)achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe desfăşurate pe obiecte de construcţie (dotări); f)achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, know-how sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate).7. Cheltuieli pentru achiziţia serviciilor de auditare a proiectului atunci când auditul este solicitat de Organismul Intermediar pentru Energie, în numele şi pentru Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1947/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1947 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu