Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 191 din 19 august 2009

pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de expertiza medico-militara

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 670 din 7 octombrie 2009Pentru aplicarea prevederilor art. 30 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 30 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (1) şi art. 30 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, ale art. 45 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, ale art. 42 lit. b), art. 85 alin. 1 lit. b) şi c) şi art. 85 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 86 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, ale art. 38 alin. (1) lit. c) şi art. 53 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 şi art. 5 alin. 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, şi ale art. 23 alin. (3) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale, viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.98/94/4.391/2001*).

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naţionale,

Mihai Stănisoară

Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

*) Ordinul nr. M.98/94/4.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională.

ANEXA

REGULAMENT

privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) In vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii:

a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară;

b) comisiile centrale de expertiză medico-militară.

(2) Prin categorii de personal, în sensul prezentului regulament, se înţelege după cum urmează:

a) cadre militare în activitate şi în rezervă, precum şi urmaşii acestora;

b) poliţişti în activitate, cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu, precum şi urmaşii acestora;

c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu, precum şi urmaşii acestora;

d) soldaţi şi gradaţi voluntari;

e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, prevăzute de dispoziţiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, sunt îndeplinite, după caz, de comisiile prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - In exercitarea atribuţiilor, membrii comisiilor de expertiză medico-militară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medico-militară.

CAPITOLUL II

Comisiile de expertiză medico-militară

Art. 3. - (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă:

a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă;

b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului;

c) secretar - subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei.

(2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale, a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii, în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor, avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare.

(3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară, prin dispoziţia prevăzută la alin. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari, inclusiv pentru preşedinte şi secretar. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne.

(4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului, la începutul fiecărui an calendaristic.

Art. 4. - (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii:

a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar, a serviciului poliţienesc, respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare;

b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii, consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar, a serviciului poliţienesc, respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, după caz;

c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar, a serviciului poliţienesc, respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, după caz;

d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate, aprobate în condiţiile prevăzute de art. 29 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art. 29 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;

e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

f) în cazul cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii, emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar, a serviciului poliţienesc, respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, după caz;

g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi „apt limitat";

h) efectuează revizuirea medicală periodică;

i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş, supuşi revizuirii medicale, prevăzuţi la art. 38 lit. d) şi la art. 40 alin. (1) din Legea nr. 164/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 38 lit. e) şi la art. 40 alin. (1) din Legea nr. 179/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari, clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare;

k) revocă, după caz, concluziile medicale ale comisiilor de recrutare-încorporare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, privind recrutarea, încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării;

l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid, în vederea menţinerii, încadrării sau reîncadrării în funcţii militare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

m) pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutare-încorporare şi documentaţia prezentată;

n) expertizează cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale, în vederea clarificării situaţiei medico-militare;

o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, ori pentru persoanele care au fost concentrate, mobilizate sau în prizonierat;

p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului, pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

q) efectuează, după caz, expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică, securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia, la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe, potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii.

(2) In îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. n), comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe:

a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile, în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii;

b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile, în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare;

c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale, prevăzute la art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii:

a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei, pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei, prin grija secretarului acesteia;

b) analizează istoricul afecţiunii, examenul clinic şi investigaţiile paraclinice, precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei; în situaţia în care foaia de observaţie este completă, avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei, prin semnarea, parafarea şi datarea acesteia;

c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate, avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei, sens în care întocmeşte un referat, anexat la foaia de observaţie, semnat, parafat şi datat, în care sunt prezentate motivele avizului negativ, solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare, şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate, în vederea completării acesteia;

d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară.

Art. 6. - (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână, în prezenţa tuturor membrilor săi, iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor.

(2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medico-militară, după cum urmează:

a) decizii medicale;

b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) şi c);

c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a).

(3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă, document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă.

(4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. In situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară, decizia medicală se comunică în scris acesteia. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia.

(5) Impotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară, în termen de 30 de zile de la comunicare.

CAPITOLUL III

Comisiile centrale de expertiză medico-militară

Art. 7. - (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

(2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea:

a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă, cadru militar/funcţionar public cu statut special;

b) membri:

- minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate;

- un specialist psiholog - pentru Comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Administraţiei şi Internelor;

- un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare, după caz;

- un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică, pentru Ministerul Apărării Naţionale, şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor;

c) secretar - se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei.

(3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medico-militară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat, prin ordin al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor, respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii, după caz, la propunerea şefilor direcţiilor medicale.

(4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară, prin ordinul prevăzut la alin. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari, inclusiv pentru preşedinte şi secretar. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia.

Art. 8. - (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii:

a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medico-militară;

b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală;

c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală, expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală;

d) soluţionează, în termenul legal, contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară;

e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile.

(2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament, Comisia centrală de expertiză medico-militară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. In anumite situaţii, internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii.

Art. 9. - Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii:

a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medico-militară;

b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare;

c) analizează deciziile medicale, rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (2), emise de comisiile de expertiză medico-militară, iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic, funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate, poate formula propuneri de neavizare a acestora;

d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. In scopul soluţionării contestaţiilor, cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei, primeşte, prin grija secretarului comisiei, foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale, după caz, ale persoanelor care urmează a fi expertizate medico-militar;

e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medico-militară pentru expertizarea medico-militară;

f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare;

g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medico-militară, propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale;

h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. In situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă, decizia medicală se comunică în scris acesteia;

i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 10. - (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii, crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Pe perioada prevăzută la alin. (1), funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă „Dr. Agrippa Ionescu".

Art. 11. - Deciziile medicale, rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (2), emise potrivit prevederilor prezentului regulament, se redactează în 3 sau 4 exemplare, după caz, care sunt comunicate, după cum urmează:

a) un exemplar se înmânează personal, sub semnătură, persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă;

b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, organelor de pensii sau centrelor militare, după caz;

c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medico-militară, după caz;

d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 164/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 179/2004, cu modificările şi completările ulterioare, un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare.

ANEXĂ  la regulament

LISTA

cu spitalele din sistemul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale

1. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila" Bucureşti

2. Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu" Constanţa

3. Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu" Piteşti

4. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Ştefan Odoblejea" Craiova

5. Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria" Braşov

6. Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu" Focşani

7. Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca

8. Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu" Timişoara

9. Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin" Sibiu

10. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac" laşi

11. Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Aristide Serfioti" Galaţi

12. Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu" Oradea

13. Spitalul de Urgenţă „Dr. Agrippa Ionescu" Bucureşti

14. Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 191/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 191 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 191/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu