Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 142 din 5 decembrie 2007

pentru aprobarea Instructiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operatiuni

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 28 din 15 ianuarie 2008In conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 şi ale art. 7 alin. (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Norma Băncii Naţionale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi,

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în şedinţa din data de 22 noiembrie 2007, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunea nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instrucţiunea menţionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. - Direcţia reglementare din cadrul Direcţiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general şi cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

ANEXĂ

INSTRUCŢIUNEA Nr. 7/2007

privind raportarea unor operaţiuni

CAPITOLUL 1

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta instrucţiune stabileşte obligaţia de raportare a societăţilor de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.), a operatorilor de piaţă şi a operatorilor de sistem cu privire la investiţiile de portofoliu şi la instrumentele financiare derivate, prevăzută în Norma Băncii Naţionale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăti, denumită în continuare Norma B.N.R. nr. 26/2006.

Art. 2. - (1) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezenta instrucţiune au semnificaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.

(2) In sensul prezentei instrucţiuni, termenii: rezidenţi, nerezidenţi si investiţie de portofoliu au semnificaţiile prevăzute în Norma B.N.R. nr. 26/2006.

CAPITOLUL 2

Entităţile raportoare

Art. 3. - S.S.I.F., operatorii de piaţă şi operatorii de sistem, denumiţi în continuare entităţi raportoare, au obligaţia de a transmite lunar la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare(C.N.V.M.) rapoarte privind:

a) operaţiunile investitorilor nerezidenţi derulate pe piaţa de capital din România, referitoare la investiţiile de portofoliu şi la instrumentele financiare derivate;

b)  operaţiunile investitorilor rezidenţi derulate pe piaţa de capital din România, referitoare la investiţiile de portofoliu cu valori mobiliare emise de nerezidenţi.

Art. 4. - (1) Termenul de depunere a rapoartelor la C.N.V.M. pentru entităţile raportoare este data de 10 (zece) a lunii curente pentru luna precedentă.

(2) In cazul în care termenul prevăzut la alin. (1) cade într-o zi nelucrătoare, termenul de raportare se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează termenului stabilit.

Art. 5. - S.S.I.F. transmit la C.N.V.M., conform anexei nr. 3, următoarele informaţii:

a) numărul de investitori nerezidenţi intraţi în/ieşiţi din piaţă, detaliat după ţara de origine a investitorilor şi după tipul de investitor (persoană fizică sau alte entităţi);

b)  sumele intrate în/retrase din piaţă de către investitori nerezidenţi, însumate după ţara de origine a investitorilor;

c)  cumpărările/vânzările efectuate de investitori nerezidenţi de valori mobiliare emise de rezidenţi, care vor fi însumate după ţara de origine a investitorilor şi după sectoarele de activitate ale emitenţilor rezidenţi de valori mobiliare;

d) cumpărările/vânzările efectuate de investitori rezidenţi de valori mobiliare emise de nerezidenţi, care vor fi însumate după ţara de origine a emitenţilor valorilor mobiliare şi după sectoarele de activitate ale investitorilor;

e)   câştigurile sau pierderile investitorilor nerezidenţi, înregistrate la scadenţa instrumentelor financiare derivate emise de rezidenţi, însumate după ţara de origine a investitorilor.

Art. 6. - Operatorii de piaţă şi operatorii de sistem transmit C.N.V.M. informaţiile privind vânzările, respectiv cumpărările de valori mobiliare, cu preţuri exprimate în lei (acţiuni, obligaţiuni) agregate pe fiecare S.S.I.F, conform anexei nr. 4.

CAPITOLUL 3

Forma de prezentare a rapoartelor

Art. 7. - Entităţile raportoare întocmesc rapoartele în mediul de lucru Excel, potrivit modelelor cuprinse în anexele la prezenta instrucţiune. După prelucrare, conţinutul fişierelor tip .xls se listează pe hârtie, documentele obţinute se semnează de reprezentantul legal al entităţii raportoare, se aplică ştampila acesteia şi se trimit la C.N.V.M. prin fax, poştă sau curier. Fişierele tip .xls se trimit şi în format electronic la C.N.V.M., ca ataşament al unui e-mail, la o adresă alocată de Direcţia tehnologia informaţiei din cadrul C.N.V.M.

Art. 8. - C.N.V.M. publică pe site-ul propriu modelele rapoartelor în format Excel, precum şi instrucţiunile de completare a acestora. Entităţile raportoare au obligaţia să descarce aceste modele şi să se conformeze instrucţiunilor de completare a datelor în formatul propus şi convenţiilor de compunere a numelor fişierelor tip .xls, în vederea prelucrării lor automate.

CAPITOLUL 4

Sancţiuni

Art. 9. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni constituie contravenţie şi se sancţionează conform dispoziţiilor titlului X al Legii nr. 297/2004.

(2) In funcţie de gravitatea faptei săvârşite, sancţiunile pot fi următoarele:

a) avertisment;

b) amendă între:

i)   0,5% şi 0,7% din capitalul social vărsat, pentru persoanele juridice;

ii)   500 lei şi 5.000 lei, pentru persoanele fizice.

(3)   Furnizarea de informaţii false intră sub incidenţa prevederilor legale în vigoare.

(4) Termenul de contestaţie la C.N.V.M. este de 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual de sancţionare. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii.

CAPITOLUL 5

Dispoziţii finale

Art. 10. - (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta instrucţiune, iar forma şi conţinutul acestora pot fi modificate de C.N.V.M. prin decizie.

(2)  Prezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării sale şi a ordinului de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3)  La data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni se abrogă Instrucţiunea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2004 privind operaţiunile nerezidenţilor pe piaţa de capital din România, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 57/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.109 din 26 noiembrie 2004.

ANEXA Nr. 1 la instrucţiune

PRECIZĂRI

privind conţinutul rubricii subiect din e-mail-ul tansmis la C.N.V.M. şi convenţiile de compunere a numelor fişierelor tip .xls ataşate

a) Conţinutul rubricii subiect din e-mailul transmis de entitatea raportoare la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare:

[Nume entitate raportoare] Investiţii de portofoliu [Luna] [Anul] [Codul raportării]

b) Numele fişierelor tip .xls ataşate la e-mail-ul transmis la C.N.V.M.

b1) Pentru S.S.I.F.:

[Codul raportării]-[ldentificator S.S.I.F.]- [Luna]-[Anul].xls

b2) Pentru operatorii de piaţă şi operatorii de sistem:

[Codul raportării]-[ldentificator loc tranzacţionare]-[Luna]- [Anul].xls,

unde parantezele şi numele dintre paranteze vor fi înlocuite cu:

[Nume entitate raportoare]

=

Numele în clar al entităţii care raportează

Investiţii străine

=

Textul: Investiţii străine

[Luna]

=

Expresia numerică a lunii pentru care se face raportarea. Pentru lunile de la 1 la 9 se completează cu zero în faţă. Exemplu: 01, 09, 12

[Anul]

=

Ultimele două cifre ale anului pentru care se face raportarea: Exemplu: 07 pentru 2007, 09 pentru 2009, 12 pentru 2012

[Codul raportării]

=

PC

Persoana de contact pentru raportare

PN

Tranzacţii ale investitorilor nerezidenţi de cumpărare/vânzare de acţiuni, obligaţiuni emise de rezidenţi

PR

Tranzacţii ale investitorilor rezidenţi de cumpărare/vânzare de acţiuni, obligaţiuni emise de nerezidenţi

DN

Rezultate tranzacţii ale investitorilor nerezidenţi cu instrumente financiare derivate tranzacţionate pe piaţa din România

A

Tranzacţii cu acţiuni pe S.S.I.F.

O

Tranzacţii cu obligaţiuni pe S.S.I.F.

D

Tranzacţii cu instrumente financiare derivate

Fişierele PC, PN, PR şi DN sunt trimise de S.S.I.F

Fişierele PC, A, O şi D sunt trimise de operatorii de piaţă şi de operatorii de sistem

[Identificator S.S.I.F]

=

Identificatorul S.S.I.F conform standardului ISO 9362 (codul BIC)

[Identificator loc de tranzacţionare]

=

Identificatorul locului de tranzacţionare:

-  pentru pieţele reglementate si sistemele alternative de tranzacţionare: conform standardului ISO 10383 (cod MIC);

- pentru operatorii independenţei: SI:

- pentru tranzacţiile efectuate în afara pieţei: XOFF.

ANEXA Nr. 2 la instrucţiune

DETALII  PRIVIND  FORMA  FIŞIERELOR

Codul ţării va fi completat conform ISO 3166.1.

Codul clasei va fi completat conform nomenclatorului CAEN*) emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Fişierul PC

Conţine tabelele:

#ID Tabelul pentru identificarea persoanei de contact

Fişierul PN

Conţine tabelele:

#RLISPN01 Investitori nerezidenţi

#RLISPN02 Rulaje sume ale investitorilor nerezidenţi

#RLISPN03 Tranzacţii de cumpărare ale investitorilor nerezidenţi cu acţiuni emise de rezidenţi

#RLISPN04 Tranzacţii de vânzare ale investitorilor nerezidenţi cu acţiuni emise de rezidenţi

#RLISPN05 Tranzacţii de cumpărare ale investitorilor nerezidenţi cu obligaţiuni emise de rezidenţi

#RLISPN06 Tranzacţii de vânzare ale investitorilor nerezidenţi cu obligaţiuni emise de rezidenţi

Fişierul PR

Conţine tabelele:

#RLISPR11 Investitori rezidenţi

#RLISPR12 Tranzacţii ale investitorilor rezidenţi cu acţiuni emise de nerezidenţi

#RLISPR13 Tranzacţii ale investitorilor rezidenţi cu obligaţiuni emise de nerezidenţi

Fişierul DN

Conţine tabelele:

#RLISDN21 Investitori nerezidenţi

#RLISDN22 Rulaje sume ale investitorilor nerezidenţi

#RLISDN23 Tranzacţii cu instrumente financiare derivate, efectuate de investitori nerezidenţi

Fişierul A

Conţine tabelele:

#RLISA31 Operaţiuni cu acţiuni emise de rezidenţi, efectuate de investitori nerezidenţi pe conturi individuale #RLISA32 Operaţiuni cu acţiuni emise de rezidenţi, efectuate de investitori nerezidenţi pe conturi globale #RLISA33 Operaţiuni cu acţiuni emise de nerezidenţi, efectuate de invstitori rezidenţi

Fişierul O

Conţine tabelele:

#RLIS041 Operaţiuni cu obligaţiuni emise de rezidenţi, efectuate de investitori nerezidenţi pe conturi individuale

#RLIS042 Operaţiuni cu obligaţiuni emise de rezidenţi, efectuate de nerezidenţi pe conturi globale

#RLIS043 Operaţiuni cu obligaţiuni emise de nerezidenţi, efectuate de investitori rezidenţi

Fişierul D

Conţine tabelele:

#RLISD51 Operaţiuni cu instrumente financiare derivate efectuate de investitori nerezidenţi

Pentru fiecare fişier toate tabelele cuprinse în acestea sunt obligatorii. Fişierele vor fi publicate pe site-ul C.N.V.M.

*) In cazul investiţiilor de portofoliu emise de rezidenţi, clasa CAEN se referă la sectorul emitentului, iar în cazul emisiunii nerezidenţilor, se referă la sectorul deţinătorului.

ANEXA Nr. 3 la instrucţiune

FORMA

fişierelor .xls ce se transmit de S.S.I.F.

Forma fişierului PC

@2007 CNVM by DTI

Către

Raportări în luna: [LL].[AAAA]

[Denumire S.S.I.F./operator]

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Direcţia tehnologia informaţiei

#ID

Identificator S.S.I.F./operator

Persoana de contact

Telefon

Fax

e-mail

Forma fişierului PN

@2007 CNVM by DTI

Către

Investiţii de portofoliu în luna: [LL].[AAAA]

[Denumire S.S.I.F.]

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Direcţia tehnologia informaţiei

#RLISPN01 Investitori nerezidenţi

Investitori

Intraţi

Ieşiţi

Ţara

Persoane fizice

Alte entităţi

Persoane fizice

Alte entităţi

[Cod ţara 1]

0

0

0

0

[Cod ţara 2]

0

0

0

0

#RLISPN02 Rulaje sume ale investitorilor nerezidenţi                                lei

Ţara

Intrări

Ieşiri

[Cod ţara 1]

0

0

[Cod ţara 2]

0

0

#RLISPN03 Tranzacţii de cumpărare ale investitorilor nerezidenţi cu acţiuni emise de rezidenţi

Ţara

Clasa CAEN

Cod loc de tranzacţionare

CUMPĂRARE SUMA

Cod ţara

Cod clasa

Cod MIC/SI/XOFF

lei

Total

GENERAL

0

0

#RLISPN04 Tranzacţii de vânzare ale investitorilor nerezidenţi cu acţiuni emise de rezidenţi

Ţara

Clasa CAEN

Cod loc de tranzacţionare

VÂNZARE SUMA

Cod ţara

Cod clasa

Cod MIC/SI/XOFF

lei

Total

GENERAL

0

0

#RLISPN05 Tranzacţii de cumpărare ale investitorilor nerezidenţi cu obligaţiuni emise de rezidenţi

Ţara

Clasa CAEN

Tip emitent

Cod loc de tranzacţionare

CUMPĂRARE SUMA

Cod ţara

Cod clasa / -

AP1 SC2

COD  MIC/SI/XOFF

lei

Total

GENERAL

0

0

#RLISPN06 Tranzacţii de vânzare ale investitorilor nerezidenţi cu obligaţiuni emise de rezidenţi

Ţara

Clasa CAEN

Tip emitent

Cod loc de tranzacţionare

VÂNZARE SUMA

Cod ţara

Cod clasa / -

AP1/SC2

COD MIC/SI/XOFF

lei

Total

GENERAL

0

0

1) Autoritate publică.

2) Societate comercială.

Forma fişierului PR

@2007 CNVM by DTI

Către

Investiţii de portofoliu în luna: [LL].[AAAA]

[Denumire S.S.I.F.]

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Direcţia tehnologia informaţiei

#RLISPR11 Investitori rezidenţi

Investitori

Intraţi

Ieşiţi

Ţara

Persoane fizice

Alte entităţi

Persoane fizice

Alte entităţi

[Cod ţara 1]

0

0

0

0

[Cod ţara 2]

0

0

0

0

#RLISPR12 Tranzacţii ale investitorilor rezidenţi cu acţiuni emise de nerezidenţi

Ţara

Clasa CAEN

Cod loc de tranzacţionare

Sold iniţial

VÂNZARE SUMA

CUMPĂRARE SUMA

Sold final

Cod ţara

Cod clasa

COD MIC/SI/XOFF

lei

lei

lei

lei

Total

GENERAL

0

0

0

0

0

#RLISPR13 Tranzacţii ale investitorilor rezidenţi cu obligaţiuni emise de nerezidenţi

Ţara

Clasa CAEN

Cod loc de tranzacţionare

Sold iniţial

VÂNZARE SUMA

CUMPĂRARE SUMA

Sold final

Cod ţara

Cod clasa

COD MIC/SI/XOFF

lei

lei

lei

lei

Total

GENERAL

0

0

0

0

0

Forma fişierului DN

@2007 CNVM by DTI

Către

Tranzacţii ale investitorilor nerezidenţi în luna: [LL].[AAAA]

cu instrumente financiare derivate [denumire S.S.I.F]

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Direcţia tehnologia informaţiei

#RLISDN21 Investitori nerezidenţi

Investitori

Intraţi

Ieşiţi

Ţara

Pers. fizice

Alte entităţi

Pers. fizice

Alte entităţi

[Cod ţara 1]

0

0

0

0

[Cod ţara 2]

0

0

0

0

#RLISDN22 Rulaje sume ale investitorilor nerezidenţi                              lei

Ţara

Intrări

Ieşiri

[Cod ţara 1]

0

0

[Cod ţara 2]

0

0

#RLISDN23 Rezultate tranzacţii ale investitorilor nerezidenţi cu instrumente financiare derivate tranzacţionate pe piaţa din România    

            

                                                                                                                             lei

Ţara de origine

Cod loc de tranzacţionare

Câştig (la scadenţă)

Pierdere (la scadenţă)

Cod ţara

COD MIC/SI/XOFF

lei

ANEXA Nr. 4 la instrucţiune

Forma fişierului A

Tranzacţii cu acţiuni în luna: [LL].[AAAA]

[denumire operator]

#RLISA31 Operaţiuni cu acţiuni emise de rezidenţi, efectuate de investitori nerezidenţi pe conturi individuale

Identificator S.S.I.F.

Denumire S.S.I.F.

Cumpărări

Vânzări

#RLISA32 Operaţiuni cu acţiuni emise de rezidenţi, efectuate de investitori nerezidenţi pe conturi globale

Identificator S.S.I.F.

Denumire S.S.I.F

Cumpărări

Vânzări

#RLISA33 Operaţiuni cu acţiuni emise de nerezidenţi, efectuate de investitori rezidenţi

Identificator S.S.I.F

Denumire S.S.I.F

Cumpărări

Vânzări

Forma fişierului O

Tranzacţii cu obligaţiuni în luna: [LL].[AAAA]

[denumire operator]

#RLIS041 Operaţiuni cu obligaţiuni emise de rezidenţi, efectuate de investitori nerezidenţi pe conturi individuale

Identificator S.S.I.F

Denumire S.S.I.F

Cumpărări

Vânzări

#RLIS042 Operaţiuni cu obligaţiuni emise de rezidenţi, efectuate de investitori nerezidenţi pe conturi globale

Identificator S.S.I.F

Denumire S.S.I.F

Cumpărări

Vânzări

#RLIS043 Operaţiuni cu obligaţiuni emise de nerezidenţi, efectuate de investitori rezidenţi

Identificator S.S.I.F

Denumire S.S.I.F

Cumpărări

Vânzări

Forma fişierului D

Tranzacţii cu instrumente financiare derivate în luna: [LL].[AAAA]

[denumire operator]

#RLISD51 Operaţiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate de investitori nerezidenţi

Identificator S.S.I.F

Denumire S.S.I.F

Câştig

Pierdere


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 142/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 142 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu