Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1241 din 16 ianuarie 2003

pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 104 din 19 februarie 2003


SmartCity3


    In baza art. 61 lit. b) din Legea apelor nr. 107/1996,
    avand in vedere sarcinile si raspunderile ce revin Ministerului Apelor si Protectiei Mediului in domeniul gospodaririi apelor,
    tinand seama de necesitatea incadrarii in mod unitar a lucrarilor ce se proiecteaza pe ape sau in legatura cu acestea in ansamblul amenajarilor existente sau care urmeaza a se realiza in zona respectiva, precum si in schemele-cadru de amenajare si gospodarire a apelor pe bazine hidrografice, a valorificarii integrale, amenajarii complexe si folosirii rationale a apelor de suprafata si subterane,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul apelor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia strategii, reglementari, autorizari din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si Administratia Nationala "Apele Romane" vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se aplica de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Ministrul apelor si protectiei mediului,
                              Petru Lificiu

    ANEXA 1

                                PROCEDURA
de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare, executia lucrarilor pe ape sau in legatura cu apele se poate face numai in baza avizului de gospodarire a apelor, iar punerea in functiune a acestor lucrari se poate face in baza autorizatiei de gospodarire a apelor. In perioada premergatoare inceperii investitiei, in perioada de realizare a investitiei si dupa punerea in functiune a constructiilor si instalatiilor care au facut obiectul investitiei pot aparea situatii in care sunt necesare modificarea sau retragerea avizului de gospodarire a apelor si, respectiv, modificarea sau retragerea autorizatiei de gospodarire a apelor.

    II. Procedura de modificare sau de retragere a avizelor de gospodarire a apelor

    Art. 2
    (1) La solicitarea titularului de investitie avizul de gospodarire a apelor poate fi modificat daca:
    a) pana la finalizarea proiectarii (proiect tehnic, caiet de sarcini sau detalii de executie) s-au modificat solutiile tehnologice ori parametrii de functionare ai lucrarilor care fac obiectul avizului;
    b) exista necesitatea corelarii cu noi tehnologii depoluante, cu cerinte de apa mai reduse fata de datele initiale luate in considerare la emiterea avizului;
    c) se impune inlaturarea efectelor negative asupra apelor ca urmare a modificarii parametrilor hidrologici.
    (2) Solicitarea de modificare a avizului de gospodarire a apelor se va realiza de comun acord cu titularul de investitie, cu cel putin doua luni inainte de data inceperii executiei lucrarilor si pe parcursul executiei acestora in conditiile stabilite la alin. (1), pe baza unui formular transmis emitentului, conform modelului prezentat in anexa nr. 1a), a unui exemplar din avizul de gospodarire a apelor si a documentatiei tehnice de fundamentare.
    Art. 3
    Modificarea avizului de gospodarire a apelor se realizeaza in termen de 15 zile de la solicitare, prin emiterea unui aviz de gospodarire a apelor modificator al avizului nr. ..../....... .
    Art. 4
    (1) In caz de renuntare la executia lucrarilor care au facut obiectul unui aviz de gospodarire a apelor, beneficiarul de investitie solicita retragerea acestuia. In acest scop va completa citet si va transmite autoritatii de gospodarire a apelor emitente a avizului de gospodarire a apelor un formular conform modelului prezentat in anexa nr. 1b).
    (2) Retragerea avizului de gospodarire a apelor se poate face la solicitarea beneficiarului de investitie sau, dupa caz, la initiativa emitentului avizului.
    (3) Daca renuntarea la executia investitiei s-a facut dupa ce s-au executat partial unele componente ale acesteia, beneficiarul avizului de gospodarire a apelor va prezenta un program de conservare sau, dupa caz, de demolare a lucrarilor executate si de refacere a conditiilor initiale de scurgere. Programul face parte integranta din solicitarea de retragere a avizului si are drept scop prevenirea impactului negativ al constructiilor executate asupra apelor.
    (4) Retragerea avizului de gospodarire a apelor se poate face si in cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor de investitii autoritatea de gospodarire a apelor constata ca nu se respecta prevederile din aviz, in baza unui referat de constatare. Constatarea se va face de catre o comisie de specialisti numiti de catre directorul general al Administratiei Nationale "Apele Romane".
    (5) In termen de 15 zile de la primirea solicitarii sau de la data intocmirii procesului-verbal de constatare, Administratia Nationala "Apele Romane" are obligatia sa retraga avizul de gospodarire a apelor prin decizie a conducatorului institutiei.
    (6) Decizia de retragere a avizului de gospodarire a apelor se transmite beneficiarului acestuia si se considera valabila pe perioada nerespectarii prevederilor si a conditiilor impuse in aviz.
    (7) Reluarea valabilitatii avizului se face prin decizia conducatorului Administratiei Nationale "Apele Romane", pe baza solicitarii si a procesului-verbal de constatare incheiat intre emitent si beneficiar in legatura cu eliminarea cauzelor care au dus la retragerea avizului.

    III. Procedura de modificare sau de retragere a autorizatiilor de gospodarire a apelor

    Art. 5
    Autorizatia de gospodarire a apelor poate fi modificata sau retrasa in urmatoarele cazuri:
    a) la nerespectarea prevederilor programelor de etapizare sau a conditiilor prevazute in autorizatia de gospodarire a apelor din vina titularului acesteia sau a administratorului lucrarilor care fac obiectul autorizatiei;
    b) la nerespectarea in mod sistematic a regulamentului de exploatare ce face parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelor;
    c) pentru prevenirea sau asigurarea combaterii efectelor inundatiilor;
    d) in cazul poluarii sistematice a resurselor de apa sau in cazul producerii unei poluari accidentale cu efecte semnificative asupra mediului acvatic;
    e) la modificarea parametrilor de capat autorizati in legatura cu prelevarea si evacuarea apelor;
    f) in vederea asigurarii in mod echitabil si eficient a cerintelor de apa nou-aparute.
    Art. 6
    (1) Modificarea autorizatiilor de gospodarire a apelor se poate face, dupa caz, la solicitarea titularului sau la initiativa autoritatii de gospodarire a apelor.
    (2) Solicitarea de modificare sau de retragere a autorizatiei de gospodarire a apelor se va face pe un formular conform modelului prezentat in anexele nr. 1c) si 1d), ce va fi insotit de o documentatie tehnica de fundamentare.
    (3) Modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor in conditiile prevazute la art. 5 se realizeaza prin emiterea de catre Administratia Nationala "Apele Romane" sau de unitatea sa teritoriala a unei autorizatii de gospodarire a apelor modificatoare a autorizatiei nr. ..../........ in baza unui proces-verbal de constatare semnat de reprezentantul emitentului si de imputernicitul utilizatorului de apa.
    (4) Refuzul imputernicitului utilizatorului de a semna procesul-verbal nu poate conditiona eliberarea autorizatiei de gospodarire a apelor modificatoare.
    (5) Eliberarea autorizatiei de gospodarire a apelor modificatoare se realizeaza in termen de cel mult 20 de zile de la constatarea uneia dintre situatiile mentionate la alin. (1).
    Art. 7
    (1) Retragerea autorizatiei de gospodarire a apelor in conditiile art. 56 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996 si in conditiile art. 5 din prezenta procedura se face de catre emitent, printr-o decizie, in baza unui referat de constatare. Constatarea se va face de catre o comisie de specialisti numiti de catre directorul general al Administratiei Nationale "Apele Romane".
    (2) Retragerea autorizatiei de gospodarire a apelor atrage pierderea drepturilor obtinute in baza acesteia, precum si obligativitatea incetarii activitatii folosintei ori a exploatarii lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele.
    (3) Decizia de retragere a autorizatiei de gospodarire a apelor se transmite beneficiarului acesteia si se considera valabila pe perioada nerespectarii prevederilor sau a conditiilor impuse in autorizatie.
    (4) Reluarea valabilitatii autorizatiei de gospodarire a apelor se face prin decizia emitentului, pe baza solicitarii si a procesului-verbal de constatare incheiat intre emitent si titular in legatura cu eliminarea cauzelor care au dus la retragerea autorizatiei.
    Art. 8
    In cazul retragerii autorizatiei de gospodarire a apelor, titularul acesteia are obligatia sa ia toate masurile care se impun pentru evitarea impactului negativ al lucrarilor asupra apelor, in caz contrar fiind raspunzator de daunele produse.
    Art. 9
    In cazul scoaterii din functiune a folosintei de apa si de renuntare la dreptul de folosire a apelor, titularul autorizatiei de gospodarire a apelor va completa un formular conform modelului prezentat in anexa nr. 1d). La primirea solicitarii emitentul autorizatiei are obligatia ca in termen de 10 zile sa anunte titularul acesteia asupra retragerii autorizatiei de gospodarire a apelor.

    IV. Dispozitii finale

    Art. 10
    (1) Pentru modificarea ori retragerea avizului sau a autorizatiei de gospodarire a apelor se percep tarife conform prevederilor legale.
    (2) Cuantumul acestor tarife se stabileste de catre Administratia Nationala "Apele Romane", se avizeaza de catre consiliul de administratie al acesteia, se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin si se indexeaza periodic.
    (3) Documentatiile tehnice pe baza carora se solicita modificarea avizului sau a autorizatiei de gospodarire a apelor vor fi intocmite conform legislatiei in vigoare si vor fi elaborate de unitati publice sau private certificate de catre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

    ANEXA 1a)

    Catre

    ...............................................................
    (Administratia Nationala "Apele Romane"/Directia Apelor/S.G.A.)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare,
    a) Subsemnatul, ..........................................................,
                             (numele si prenumele solicitantului)
posesor al buletinului/cartii de identitate seria ...... nr. .................., cod numeric personal ..........................................., domiciliat in localitatea ........................, str. ......................... nr. ......, bl. ........., ap. .............., telefon ..................................., fax ................................;
    b) .......................................................................,
                   (denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
codul fiscal nr. ...................................., inregistrata la registrul comertului cu nr. ..................., telefon ............................., fax ........................, cu sediul in localitatea ........................, str. ................... nr. .........., judetul ..............................,
prin reprezentantul sau .......................................................,
                                           (numele si prenumele)
in calitate de ......................................................, solicita:
                       (beneficiar sau titular de investitie)

                               MODIFICAREA
                     avizului de gospodarire a apelor
    nr. .............. din ............, emis de ...........................

    pentru investitia .........................................................
                                   (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic .............................................., pe raul ............................................
    Pretentie de confidentialitate ............................................
    Executia obiectivului (folosinta, lucrarea) urmeaza sa inceapa la data de ..............................., iar punerea in functiune de la data de ...........................
    Subsemnatul, ............................................, declar pe propria raspundere ca documentatia pentru care se solicita modificarea avizului de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.
    Anexam in doua exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte necesare pentru avizare:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
                 (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ................................
    L.S. ................................
          (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

    ANEXA 1b)

    Catre

    ...............................................................
    (Administratia Nationala "Apele Romane"/Directia Apelor/S.G.A.)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare,
    a) Subsemnatul, ...........................................................,
                             (numele si prenumele solicitantului)
posesor al buletinului/cartii de identitate seria ...... nr. .................., cod numeric personal ..........................................., domiciliat in localitatea .........................., str. ....................... nr. ......, bl. ........., ap. .............., telefon ..................................., fax ................................;
    b) .......................................................................,
                   (denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
codul fiscal nr. ...................................., inregistrata la registrul comertului cu nr. ..................., telefon ............................., fax ........................, cu sediul in localitatea ........................, str. ................... nr. .........., judetul ..............................,
prin reprezentantul sau .......................................................,
                                           (numele si prenumele)
in calitate de ......................................................, solicita:
                       (beneficiar sau titular de investitie)

                                 RETRAGEREA
                       avizului de gospodarire a apelor
    nr. .............. din ............, emis de ...........................

    pentru investitia .........................................................
                                       (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic .............................................., pe raul ............................................
    Subsemnatul, ............................................, declar pe propria raspundere urmatoarele:
    - lucrarile/constructiile/instalatiile ce au facut obiectul avizului nu au fost realizate;
    - lucrarile realizate nu au impact negativ asupra apelor.

    Data ................................
    L.S. ................................
          (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
    Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

    ANEXA 1c)

    Catre

    ...............................................................
    (Administratia Nationala "Apele Romane"/Directia Apelor/S.G.A.)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare,
    a) Subsemnatul, ...........................................................,
                             (numele si prenumele solicitantului)
posesor al buletinului/cartii de identitate seria ...... nr. .................., cod numeric personal ..........................................., domiciliat in localitatea .........................., str. ....................... nr. ......, bl. ........., ap. .............., telefon ..................................., fax ................................;
    b) .......................................................................,
                   (denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
codul fiscal nr. ...................................., inregistrata la registrul comertului cu nr. ..................., telefon ............................., fax ........................, cu sediul in localitatea ........................, str. ................... nr. .........., judetul ..............................,
prin reprezentantul sau .......................................................,
                                           (numele si prenumele)
in calitate de ......................................................, solicita:
                           (titularul autorizatiei)

                                 MODIFICAREA
                   autorizatiei de gospodarire a apelor
    nr. .............. din ............, emis de ...........................

    pentru folosinta de apa ...................................................
                                    (denumirea folosintei de apa)
din bazinul hidrografic .............................................., pe raul ............................................
    Pretentie de confidentialitate ............................................
    Subsemnatul, ............................................, declar pe propria raspundere ca documentatia pentru care se solicita modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.
    Anexam in doua exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte:
...............................................................................
...............................................................................
                 (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

    Data ................................
    L.S. ................................
          (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul folosintei de apa este o persoana fizica.
    Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul folosintei de apa este o persoana juridica.

    ANEXA 1d)

    Catre

    ...............................................................
    (Administratia Nationala "Apele Romane"/Directia Apelor/S.G.A.)

    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare,
    a) Subsemnatul, ...........................................................,
                             (numele si prenumele solicitantului)
posesor al buletinului/cartii de identitate seria ...... nr. .................., cod numeric personal ..........................................., domiciliat in localitatea .........................., str. ....................... nr. ......, bl. ........., ap. .............., telefon ..................................., fax ................................;
    b) .......................................................................,
                   (denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
codul fiscal nr. ...................................., inregistrata la registrul comertului cu nr. ..................., telefon ............................., fax ........................, cu sediul in localitatea ........................, str. ................... nr. .........., judetul ..............................,
prin reprezentantul sau .......................................................,
                                           (numele si prenumele)
in calitate de ......................................................, solicita:
                       (titularul autorizatiei)

                               RETRAGEREA
                     autorizatiei de gospodarire a apelor
    nr. .............. din ............, emis de ...........................

    pentru folosinta de apa ...................................................
                                      (denumirea folosintei de apa)
din bazinul hidrografic .............................................., pe raul ............................................, ce este in functiune de la data de ...........................
    Subsemnatul, ............................................, declar pe propria raspundere ca incetarea activitatii nu are un impact negativ asupra apelor.

    Data ................................
    L.S. ................................
          (functia, numele si semnatura)

    NOTA:
    Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul folosintei de apa este o persoana fizica.
    Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul folosintei de apa este o persoana juridica.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1241/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1241 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1241/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu