Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.89 din 29.11.2017

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 08 decembrie 2017SmartCity1

Luând în considerare:prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, care statuează normele generale ce reglementează sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat de Uniunea Europeană din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului şi care de asemenea, stabileşte responsabilitatea statului membru în sensul adoptării tuturor dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative pentru a se asigura protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene;

prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare, care stabilesc că beneficiarii unui sprijin pentru învestiţii pot solicita agenţiilor de plată competente plata unui avans de maximum 50% din valoarea eligibilă, plata fiind condiţionată de constituirea unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente procentului de 100% din valoarea avansului, ori în schimbul unei poliţe de asigurare;

prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;

prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, potrivit cărora Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operaţional, care nu a fost utilizată pentru prefinanţarea iniţială şi anuală şi pentru plăţile intermediare până la data de 31 decembrie a

celui de al treilea exerciţiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar, respectiv 31 decembrie 2018;Memorandumul cu tema „Demararea negocierilor cu Fondul European de Investiţii în vederea semnării Acordului de Finanţare pentru implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanţat din Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020";

necesitatea asigurării unui mecanism flexibil în ceea ce priveşte modul de acordare/recuperare a avansului pentru realizarea proiectelor de investiţii, precum şi de eliberare a garanţiilor constituite de beneficiarii PNDR 2007-2013 care au făcut obiectul tranziţiei conform capitolului 19 din PNDR 2014-2020 şi ai PNDR 2014-2020, astfel încât să se elimine riscul aplicării unor sarcini financiare suplimentare, precum şi riscul diminuării numărului de beneficiari interesaţi să acceseze măsurile de investiţii din PNDR 2014-2020;

faptul că reglementarea prezentă nu permite beneficiarilor restituirea voluntară a avansului nejustificat are drept consecinţe, pe de o parte, înscrierea beneficiarilor de către instituţiile financiare în rândul clienţilor cu risc pentru acordare de credit/scrisori de garanţie pe viitor, iar, pe de altă parte, imposibilitatea obţinerii unui alt avans pentru un nou proiect finanţat prin PNDR 2014-2020, fiindu-le astfel îngreunat accesul la finanţarea altor proiecte din fonduri europene, inclusiv din PNDR, şi finalizarea cu succes a proiectelor aflate în curs de implementare;

faptul că neluarea acestor măsuri generează sarcini financiare suplimentare şi imputabile pentru beneficiarii PNDR 2014-2020;

faptul că până la 31 decembrie 2018 România trebuie să transmită Comisiei Europene aplicaţii de plată care, împreună cu prefinanţarea iniţială şi anuală, să atingă valoarea de minimum 43.677.981 euro din Fondul pentru pescuit şi afaceri maritime, este imperios necesar şi, pe de altă parte, extinderea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare, corelat cu punerea la dispoziţia beneficiarilor a unor instrumente variate care să îi sprijine în asigurarea fluxului financiar necesar implementării proiectelor, inclusiv prin posibilitatea acordării beneficiarilor Fondului european pentru pescuit şi afaceri, de către fondurile de garantare, a unor scrisori de garanţie pentru avansurile prevăzute în contractele de finanţare;

faptul că în lipsa completării cadrului legal aferent mecanismului de finanţare din Fondul pentru pescuit şi afaceri maritime nu vor putea fi asigurate fluxurile financiare necesare implementării accelerate a proiectelor finanţate din acest fond;

faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să genereze dezangajări de sume alocate României în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020;

că adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi încadrarea în termenele de plată a ajutoarelor ce se acordă fermierilor,în considerarea faptului că aspectele sus-menţionate constituie o situaţie extraordinară, ce vizează interesul public major privind gestionarea fondurilor europene puse la dispoziţia statului român, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a genera cât mai repede efectele favorabile prognozate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după litera ţ) se introduc trei noi litere, literele u)-w), cu următorul cuprins: u)contract de finanţare aferent POPAM - actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, şi beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor selectate specifice POPAM 2014-2020 şi care constituie titlu executoriu; v)instrumente financiare - instrument financiar, inclusiv, fără a se limita la, împrumuturi, leasing, garanţii şi contra-garanţii, investiţii de capital, investiţii de cvasi-capital sau investiţii de tip mezanin în folosul beneficiarilor finali, finanţat din PNDR sau POPAM în temeiul art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului; w)acord de finanţare - acordul încheiat între autoritatea de management, în cazul POPAM, şi, după caz, între autoritatea de management şi agenţia de plăţi, în cazul PNDR, şi instituţia desemnată ca organism de implementare a instrumentelor financiare, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. 2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Procedura de derulare a instrumentelor financiare finanţate din PNDR se desfăşoară astfel:a)în scopul derulării operaţiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare finanţate din PNDR, AFIR utilizează un cont, în euro, la o instituţie financiar-bancară; b)AFIR transferă suma dedicată implementării instrumentelor financiare în contul instituţiei financiare care implementează instrumentul financiar/instituţiei financiare desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, conform prevederilor acordului de finanţare; c)în vederea derulării operaţiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare prevăzute în PNDR 2014-2020, MADR alimentează contul de venituri al AFIR cu sumele autorizate necesare; d)AFIR virează suma în lei necesară din conturile de cheltuieli aferente în contul bancar în lei deschis pe numele AFIR, în vederea efectuării schimbului valutar aferent finanţării instrumentului financiar derulat prin instituţia financiară desemnată ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului; e)din contul în valută AFIR efectuează transferul în contul instituţiei financiare desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea implementării instrumentului financiar potrivit acordului de finanţare. 3. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) Debitele recuperate de la beneficiari reprezentând contribuţia financiară a Uniunii Europene şi contribuţia publică naţională totală vor fi colectate de APIA, AFIR şi MADR, în calitate de agenţii de plăţi, în conturi de disponibil deschise la Trezoreria Statului şi, în termen de 10 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor agenţiilor, pentru fiecare agenţie de plată vor fi virate în conturile corespunzătoare de disponibilităţi sau cheltuieli bugetare, după caz. Prin excepţie, debitele recuperate de la beneficiarii măsurilor delegate reprezentând contribuţia financiară a Uniunii Europene şi contribuţia publică naţională totală vor fi transferate de APIA către AFIR, care, ulterior, va transfera către MADR în 15 zile de la terminarea trimestrului. 4. La articolul 13 alineatul (1), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:n)sumele reprezentând transferuri către AFIR necesare instrumentelor financiare aferente beneficiarilor PNDR 2014-2020, inclusiv sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor şi/sau în contul instituţiei desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului; 5. La articolul 13 alineatul (1), după litera n) se introduce o noua literă, litera o), cu următorul cuprins: o)sumele reprezentând transferuri către AFIR necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute în acordul de finanţare, şi sumele necesare pentru plata diferenţelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare. 6. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) În bugetul AFIR se cuprind sumele necesare implementării instrumentelor financiare derulate de instituţiile financiare care implementează instrumentul financiar/instituţia financiară desemnată ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, la poziţii distincte de venituri şi cheltuieli 7. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanţat din PNDR 2014-2020, AFIR poate efectua plăţi în lei şi valută prin contul deschis potrivit prevederilor art. 4 alin. (31) lit. a). 8. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Pentru derularea operaţiunilor cu organisme financiare externe, AFIR efectuează plăţi prin intermediul unui cont în valută, deschis pe numele său. 9. La articolul 23, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuţie a proiectului prevăzute în contractul de finanţare, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. AFIR va notifica beneficiarul cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente, până la termenele stabilite prin contractul de finanţare. 10. La articolul 23, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) În cazul în care beneficiarul nu restituie AFIR sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării de restituire a avansului nejustificat, AFIR recuperează aceste sume prin executarea garanţiei potrivit procedurilor de lucru ale AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 11. La articolul 23, alineatele (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(7) Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate în termenele stabilite la alin. (5) şi (51) sau cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru care nu s-a obţinut prelungirea acestuia se recuperează de AFIR prin executarea garanţiei. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........(9) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar FEADR care a primit anterior un avans pe care nu l-a justificat şi pe care nu l-a restituit sau de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene şi legislaţia naţională. 12. La articolul 23, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:(23) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, solicitanţii/beneficiarii PNDR 2014-2020 ale căror proiecte sunt finanţate integral din bugetul de stat ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive pot beneficia de un avans în cuantum de maximum 50% din valoarea sprijinului public nerambursabil, cu respectarea art. 45 alin. (4) şi art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 13. La articolul 29, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:(11) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar POPAM care a primit anterior avans pe care nu l-a justificat şi de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene şi legislaţia naţională, cu excepţia avansurilor acordate FLAG-urilor. 14. La articolul 29, alineatul (20) se modifică şi va avea următorul cuprins:(20) Pentru grupurile locale/regionale din domeniul pescuitului, FLAG, se poate acorda un avans de maximum 20% din valoarea cheltuielilor de funcţionare, dar nu mai mult de echivalentul a 40.000 de euro. Avansul care se acordă este subordonat constituirii unei garanţii prezentate sub formă de scrisoare de garanţie bancară - SGB, scrisoare de garanţie eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României sau a unei poliţe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislaţiei naţionale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului. Avansul se justifică şi se recuperează potrivit prevederilor alin. (5)-(10) şi (12)-(15). Pentru un avans de maximum 20.000 euro nu se constituie garanţii, acesta trebuind să fie justificat până la ultima cerere de plată, justificarea realizându-se conform prevederilor alin. (8). În cazul în care avansul nu este justificat la ultima cerere de plată, recuperarea se va realiza în această ordine: din cererile de plată autorizate la plată, dar care nu au fost efectiv plătite, din sumele existente în contul FLAG-ului prin plata voluntară sau poprire pe conturi, din executarea silită a reprezentantului legal care a semnat cererea de avans. În cazul în care reprezentantul legal care a semnat cererea de avans nu mai îndeplineşte această funcţie, i se acordă sau nu descărcare de gestiune potrivit prevederilor statutare proprii, urmând ca persoana care preia atribuţiile să preia şi obligaţiile de justificare a avansului. Procedura de recuperare a avansului se reglementează prin norme proprii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 15. La articolul 30 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)solicitanţii/beneficiarii, după caz, înregistraţi în Registrul debitorilor MADR AM POP, pentru POP 2007-2013, până la achitarea integrală a datoriei faţă de MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor, cu excepţia celor care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură fiscală; 16. La articolul 40, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:(2) Structurile responsabile de implementarea POPAM 2014-2020 sunt autorizate să încheie contracte/angajamente multianuale de plată, a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de măsură, grup de măsuri sau de prioritate a Uniunii Europene, din alocarea publică prevăzută în program, în limita sumelor rezultate din realocări de fonduri între măsuri, creanţe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă, aplicate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din rezilierea contractelor de finanţare, estimate a se realiza, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.(3) Limitele admise pentru depăşirile prevăzute la alin. (2) se aprobă de către ordonatorul principal de credite, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.(4) Beneficiarii proiectelor finanţate din FEPAM care au încheiat contracte de finanţare cu MADR, în calitate de autoritate de management pentru POPAM, potrivit prevederilor prezentului articol, şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă. 17. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 45(1) Autorizarea şi plata în contextul unei plăţi individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin pe suprafaţă, eligibile în urma controalelor efectuate, se efectuează numai pentru sume mai mari de 10 lei.(2) Cuantumul care trebuie recuperat de la beneficiar în contextul unei plăţi individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin, fără a include dobânda aferentă, depăşeşte 10 lei.(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care sumele de recuperat reprezintă exclusiv creanţe accesorii stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. 18. La articolul 46, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Sumele reprezentând debite aferente măsurilor de sprijin finanţate din FEADR, inclusiv cofinanţarea de la bugetul de stat pentru FEADR, compensate din FEGA, din cofinanţare de la bugetul de stat aferent FEGA sau din bugetul de stat, se solicită de către APIA la MADR şi se virează către AFIR pentru stingerea acestora. 19. La articolul 46, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:(31) Sumele reprezentând debite aferente schemelor de ajutor/măsurilor de sprijin finanţate din FEGA, compensate din FEADR sau din cofinanţarea de la bugetul de stat pentru FEADR, se vor solicita de către AFIR la MADR şi se vor vira către APIA pentru stingerea acestora. 20. La articolul 48, alineatul (2) se abrogă. 21. La articolul 58, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Obligaţiile de plată reprezentând plăţi compensatorii aferente PNDR 2007-2013 şi care nu fac obiectul prevederilor cap. 19 din noul PNDR 2014-2020, stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, se cuprind în bugetul AFIR. Articolul II Dispoziţiile referitoare la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală FEADR din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi proiectelor finanţate prin PNDR 2014-2020 ai căror beneficiari nu au depus ultima tranşă de plată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Petre DaeaViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Paul StănescuMinistrul delegat pentru fonduri europene,Marius NicaMinistrul finanţelor publice,Ionuţ MişaMinistrul afacerilor externe,Teodor-Viorel MeleşcanuMinistrul delegat pentru afaceri europene,Victor NegrescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 89/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 89 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 89/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu