Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 50 din 30 mai 2007

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 387 din 7 iunie 2007Având în vedere:

-   faptul că adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a creat cadrul organizatoric pentru unificarea atribuţiilor în materia privatizării, dar reglementările în domeniu sunt cuprinse în acte normative ale căror decorelări au creat confuzii şi întârzieri în aplicarea lor şi au produs prelungiri nejustificate sau eşecuri ale procesului de privatizare/restructurare;

-  necesitatea unui cadru legislativ corelat în materia privatizării/restructurării privind finalizarea cu celeritate şi în condiţii de transparenţă a privatizării societăţilor comerciale cu capital majoritat de stat, în condiţiile creării cadrului legislativ unitar în domeniu;

-   faptul că interesul public al societăţii, de ocrotire a intereselor naţionale în activitatea economică, respectiv interesul general al statului de a crea cadrul favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie ar putea fi periclitate de amânarea finalizării procesului de privatizare, respectiv de prelungirea unei stări de instabilitate economico-financiară a societăţilor comerciale aflate în portofoliul statului, precum şi a unei stări de instabilitate socială în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă,

se impune modificarea în regim de urgenţă a cadrului legal prin măsuri apreciate ca reprezentând o situaţie extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, literele d), e) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) active înseamnă bunuri, ansambluri de bunuri sau investiţii nefinalizate şi sistate, din patrimoniul unei persoane juridice, care pot fi separate şi organizate să funcţioneze independent, distinct de restul activităţii persoanei juridice,  cum  ar fi  unităţi  şi  subunităţi  de producţie, de comerţ sau de prestări de servicii, secţii, ateliere, ferme, spaţii comerciale, spaţii de cazare sau de alimentaţie publică, spaţii pentru birouri sau alte bunuri de acelaşi gen, inclusiv terenul destinat acestora;

e) cumpărător înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, precum şi un grup de două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice, române si/sau străine, cu sau fără personalitate juridică, care formulează o ofertă comună de cumpărare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Cumpărător de acţiuni nu poate fi o persoană juridică' română de drept public, o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administraţiei publice locale române deţine mai mult de 33% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor sau un grup de investitori având ca membru o astfel de persoană juridică;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

m) obligaţii bugetare înseamnă obligaţii rezultate din impozite, taxe, contribuţii sau alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere aferente acestora, datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi obligaţiile la fondul de risc, rezultate din sumele plătite de Ministerul Economiei şi Finanţelor în calitate de împrumutat sau garant în contul beneficiarilor de împrumuturi directe sau garantate, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane sau alte costuri, precum şi comisionul la fondul de risc, inclusiv majorările de întârziere aferente acestora;".

2. La articolul 3, după litera n) se introduc patru noi litere, literele o)-s), cu următorul cuprins:

,,o) societate comercială cu impact deosebit într-un anumit domeniu de activitate sau într-o regiune înseamnă acea societate care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

(i)    este unic producător în România pentru unul sau mai multe produse;

(ii)   îşi   desfăşoară  activitatea  într-o  zonă   mono-industrială sau asigură un număr minim de 5% din numărul   existent  de   locuri   de   muncă  dintr-o anumită zonă economică;

p) flux tehnologic al societăţiiînseamnă circulaţia continuă a materiei prime, a semifabricatelor şi a altora asemenea, în  succesiunea operaţiilor dintr-un  proces tehnologic proiectat;

r) flux operaţional al societăţii înseamnă circulaţia continuă a materiei prime, a semifabricatelor şi a altora asemenea, în succesiunea operaţiilor dintr-un proces tehnologic aflat în funcţiune;

s) opţiune înseamnă posibilitatea instituţiei publice sau a societăţilor comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ca, în cadrul vânzării de acţiuni, să transmită cumpărătorului pachetului majoritar de acţiuni şi dreptul de proprietate asupra unui pachet minoritar de acţiuni, ulterior vânzării-cumpărării pachetului majoritar, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."

3. După alineatul (6) al articolului 13 se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:

„(7) Instituţiile publice implicate în vânzarea acţiunilor sau societăţilor comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot negocia, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea unei opţiuni în contractele de vânzare-cumpărare a pachetelor majoritare de acţiuni.

(8)   Negocierea opţiunii, vânzarea acţiunilor care fac obiectul acesteia, preţul pentru fiecare dintre aceste acţiuni ale pachetului minoritar, termenul de exercitare a opţiunii, precum şi exercitarea sau nu a opţiunii se fac de către instituţia publică implicată, respectiv de către societăţile comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în baza mandatului acordat de Guvern. Preţul obţinut pentru fiecare dintre acţiunile pachetului minoritar la momentul exercitării opţiunii nu poate fi mai mic decât preţul obţinut pentru fiecare dintre acţiunile pachetului majoritar.

(9)  Opţiunea, definită conform dispoziţiilor alin. (7) şi (8), precum şi ale art. 3 lit. s), este valabilă şi poate fi exercitată numai dacă, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin ordin al conducătorului instituţiei publice implicate, s-au aprobat elementele esenţiale ale opţiunii, preţul acţiunilor şi s-a decis exercitarea opţiunii. Exercitarea opţiunii poate fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin ordin al conducătorului instituţiei publice implicate, şi ulterior stabilirii preţului."

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la OUG 50/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 50 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu