Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.26 din 06.04.2021

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 08 aprilie 2021SmartCity1

Având în vedere faptul că în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare, nu constituie venituri din desfăşurarea activităţii veniturile reprezentate de indemnizaţiile lunare acordate din bugetul de stat reglementate la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, luând în considerare faptul că o parte dintre persoanele care vor avea în cursul anului 2021 un nou-născut în familie au avut activitatea suspendată în perioada stării de urgenţă şi a celei de alertă şi au beneficiat de indemnizaţiile prevăzute la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, se impune ca aceste perioade să fie luate în considerare pentru stabilirea dreptului la concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.Ţinând cont de faptul că în anul 2021 se preconizează reluarea activităţilor economice, având în vedere vaccinarea populaţiei şi relaxarea treptată a restricţiilor, este necesară asigurarea condiţiilor pentru o participare mai mare pe piaţa muncii a tuturor persoanelor, inclusiv a celor aflate în concediul pentru creşterea copiilor, şi plata indemnizaţiei aferente, disponibilitatea pentru începerea timpurie a activităţii fiind mult mai mare după perioada de restricţii caracteristice stării de urgenţă şi de alertă, fapt care este necesar să fie impulsionat, în lipsa reglementării de măsuri stimulative, putând fi afectate aproximativ 34.000 de persoane care ar dori să se reîntoarcă la activitate.Având în vedere faptul că în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede acordarea unui stimulent de inserţie, majorarea acestuia şi flexibilizarea acordării pot conduce la avantaje atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori, pe de o parte, prin creşterea veniturilor populaţiei aflate în această situaţie, iar, pe de altă parte, prin asigurarea forţei de muncă necesare la nivelul angajatorului. Luând în considerare faptul că prin stimularea reluării mai devreme a activităţii profesionale se poate contribui la diminuarea deficitului bugetar, pe de o parte, prin plata impozitelor şi contribuţiilor aferente salariilor părinţilor, iar, pe de altă parte, prin dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copilului şi absorbţia pe piaţa forţei de muncă a persoanelor care în perioada stării de urgenţă sau de alertă şi-au pierdut locul de muncă, acordarea stimulentului de inserţie în cuantum mai mare pentru aceste persoane va permite părintelui acoperirea unei părţi din cheltuielile cu serviciile de îngrijire a copilului.În contextul unui deficit de forţă de muncă şi în condiţiile reluării treptate a activităţilor economice, introducerea de măsuri care vor stimula reîntoarcerea la activitatea profesională a persoanelor îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară va asigura forţa de muncă necesară activităţilor economice. Se creează astfel şi premisa menţinerii în ţară a forţei de muncă şi implicit a noii generaţii pentru un echilibru demografic. În plus, în condiţiile existenţei unui număr relativ mare de cupluri în care unul dintre parteneri nu are un loc de muncă, aceste măsuri stimulează părintele care realizează venituri să se menţină în activitatea profesională.Aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (5), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins: y)au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, şi/sau de prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) au dreptul la un stimulent de inserţie, după cum urmează:a)în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi; b)în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.
(2) Persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. b) după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi. Acest stimulent de inserţie se acordă inclusiv persoanelor prevăzute la alin. (1).
(3) Stimulentul de inserţie acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi nu se cumulează cu indemnizaţia prevăzută la art. 31 alin. (2).
(4) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă. Indemnizaţia lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) nu se cumulează cu stimulentul de inserţie.
(5) Stimulentul de inserţie în cuantumul prevăzut la alin. (2) se acordă şi în situaţia în care certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului expiră după împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.
(6) În situaţia persoanei îndreptăţite care beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantumul prevăzut la alin. (2), al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani.
(7) În situaţia prevăzută la alin. (6), prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptăţită şi a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap.
(8) Cuantumul stimulentului de inserţie se majorează prin hotărâre a Guvernului.
3. La articolul 9, alineatul (5) se abrogă . 4. La articolul 12, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
(6) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită şi în situaţia în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptăţită, împreună cu copilul pentru care se stabileşte dreptul, îşi stabileşte temporar reşedinţa în altă ţară.
(7) În sensul prevederilor alin. (6), prin temporar se înţelege o perioadă de până la 6 luni pe an pentru toate situaţiile, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. k) şi x), pentru care condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită pe toată perioada de însoţire ori în care se află în misiune.
5. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poştă, inclusiv poşta electronică sau orice alt mijloc de comunicare. 6. La articolul 15 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: c1) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului pe venit de natura celor prevăzute la art. 3 alin. (1), dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată; 7. La articolul 15 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-c1). 8. La articolul 15, alineatul (11) se abrogă . 9. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se suspendă şi în situaţia în care:a)agenţia teritorială constată că pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului; b)în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de acordare a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. 10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17
(1) Dreptul la stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 încetează începând cu ziua următoare celei în care:a)copilul a împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi; b)a avut loc decesul copilului.
(2) Dreptul la stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se constată:a)una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2), cu excepţia lit. i); b)beneficiarul nu mai realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 3 şi solicită concediul pentru creşterea copilului; c)copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi şi beneficiarul nu mai realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 3.
(3) În situaţia persoanelor îndreptăţite aflate în plata stimulentului de inserţie care solicită concediile medicale prevăzute la art. 2 alin. (1), cu excepţia celui prevăzut la lit. c), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, plata stimulentului de inserţie nu se suspendă.
11. La articolul 18 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)începând cu ziua următoare pentru situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) şi art. 17 alin. (2) lit. b), dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la acea dată; 12. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
(4) În situaţia de suspendare prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. b), plata stimulentului de inserţie se reia în cuantumul prevăzut de art. 7 alin. (1) şi (2), în funcţie de vârsta copilului.
(5) În situaţia de suspendare prevăzută la art. 16 alin. (4), agenţia teritorială verifică, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, cauzele care au condus la suspendarea plăţii. În situaţia în care în urma verificărilor nu se constată una din cauzele care conduc la încetarea dreptului, atunci plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se reia cu ziua următoare finalizării termenului, în cuantumul anterior sau, după caz, în cuantumul recalculat, inclusiv pentru perioada de suspendare.
13. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24
(1) Sumele reprezentând drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale.
14. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, încasate necuvenit de către angajaţii sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999. 15. La articolul 24, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 16. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25
(1) Angajatorul are obligaţia de a aproba concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) şi la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabileşte de comun acord cu angajatul.
(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:a)salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap; b)salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 alin. (1) şi (2); c)salariatei/salariatului care se află în concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. a).
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii, şi nici în situaţiile prevăzute la art. 90 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În cazul persoanei îndreptăţite care are calitatea de salariat şi care se întoarce la activitatea profesională pentru a obţine stimulentul de inserţie acordat în condiţiile art. 7, aceasta are obligaţia de a anunţa, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.
(5) Este interzis angajatorului să restricţioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserţie, dacă aceasta/acesta şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (4).
17. La articolul 31, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul prevăzut la alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, altele decât cele prevăzute de art. 16 alin. (3), au dreptul la un stimulent de inserţie, în cuantum egal cu cel prevăzut la art. 7 alin. (2). 18. La articolul 32, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Persoanele care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot opta între acordarea indemnizaţiei prevăzute la alin. (5) şi acordarea stimulentului prevăzut la art. 31 alin. (7). 19. La articolul 35 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins: d1) de la data realizări veniturilor supuse impozitului, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la acea dată; 20. La articolul 37 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins: k)persoana îndreptăţită nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită acordarea concediului pentru îngrijirea copilului. 21. La articolul 37, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Reluarea acordării drepturilor prevăzute la art. 31, suspendate în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), se face la cerere, prevederile art. 18 alin. (1)-(3) aplicându-se corespunzător.
Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prin hotărâre a Guvernului. Articolul IIIPrevederile art. I intră în vigoare odată cu intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II. Articolul IV
(1) Prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)au beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copiilor şi/sau de stimulentul de inserţie; b)realizează venituri supuse impozitului din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; c)copiii nu au împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi.
(2) În vederea acordării stimulentului de inserţie potrivit alin. (1) de la data intrării în vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, persoanele depun o nouă cerere în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată.
(3) În situaţia în care se depăşeşte termenul prevăzut la alin. (2), stimulentul de inserţie se acordă de la data depunerii cererii.
Articolul V Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CÎŢUContrasemnează:Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Raluca TurcanMinistrul afacerilor interne,Lucian Nicolae BodeMinistrul apărării naţionale,Nicolae-Ionel CiucăMinistrul finanţelor,Alexandru NazareSmartCity5

COMENTARII la OUG 26/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 26 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu