E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 125 din 21 decembrie 2006

pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1043 din 29 decembrie 2006Având în vedere stabilirea cadrului general de acordare a plăţilor directe în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic, în conformitate cu mecanismele prevăzute de legislaţia europeană, şi anume Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 270 din 21 octombrie 2003, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 cu privire la finanţarea politicii agricole comune şi Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală, finanţat din Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), şi în conformitate cu Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,

deoarece timpul rămas până la data aderării României la Uniunea Europeană nu permite promovarea şi adoptarea reglementării sub formă de lege,

pentru că sprijinul financiar trebuie acordat producătorilor agricoli prin plăţi directe, conform statutului de stat membru al Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007.

Art. 2. - Schemele de plăţi directe care se acordă începând cu anul 2007, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, sunt următoarele:

a)  Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);

b)   plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal;

c)   plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic;

d)  Schema de plată pentru culturi energetice;

e)  Schema de plată separată pentru zahăr.

Art. 3. - (1) In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel:

a)    cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă - solicitarea scrisă pe care fermierul o depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru accesarea plăţii directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) şi/sau a plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) din sectorul vegetal, a plăţilor pentru culturi energetice, a plăţilor separate pentru zahăr şi pentru plăţile acordate prin măsurile de sprijin al zonelor defavorizate cu handicap natural - zona montană;

b)   cererea de plată pentru schemele de sprijin din sectorul zootehnic - solicitarea scrisă pe care fermierul o depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru accesarea plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) din sectorul zootehnic;

c)    exploataţie agricolă - ansamblul unităţilor de producţie administrate de fermieri şi situate pe teritoriul României;

d)  bune condiţii agricole şi de mediu - condiţiile pe care trebuie să le respecte fermierul pentru a beneficia de plăţi directe în cadrul SAPS şi PNDC din sectorul vegetal, plăţi pentru culturi energetice şi de plăţi separate pentru zahăr;

e)  bloc fizic - o suprafaţă continuă de teren mărginită de limite naturale sau artificiale permanente, utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri, care poate include una sau mai multe parcele agricole;

f)  parcelă agricolă - acea suprafaţă continuă de teren care este utilizată de un singur fermier, situată în acelaşi bloc fizic cu o singură categorie de folosinţă, ce poate fi constituită din una sau mai multe parcele cadastrale;

g)    Sistemul de identificare a parcelelor agricole - componentă a Sistemului integrat de administrare şi control cuprinzând aplicaţii informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor, hărţilor, documentelor cadastrale sau a altor referinţe cartografice. Tehnicile utilizate se bazează pe un sistem de informaţii geografice computerizat care asigură identificarea unică a fiecărui bloc fizic, cuprinzând de preferinţă ortoimagini aeriene sau satelitare, cu norme omogene care să garanteze o precizie cel puţin egală celei cartografice la scara 1:10.000 şi să permită identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin. Suprafeţele înscrise în Sistemul de identificare a parcelelor agricole constituie referinţa pentru procesul de control şi efectuarea plăţilor;

h) Registrul fermierilor - element component al Sistemului integrat de administrare şi control, realizat şi administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea identificării fermierilor care pot beneficia de sprijin la data aderării României la Uniunea Europeană;

i) plata directă - plata efectuată direct fermierului în cadrul schemelor de plăţi aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) In cazul plăţilor directe din sectorul vegetal, valoarea sprijinului este stabilită pe hectar,  iar în cazul plăţilor directe complementare din sectorul zootehnic, valoarea sprijinului este stabilită pe cap de animal.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze fondurile europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA) şi Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), cu respectarea plafoanelor anuale şi a angajamentelor bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, precum şi fondurile din bugetul naţional.

(2)  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este instituţia responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi directe pentru agricultură, având ca sursă de finanţare Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), precum şi fonduri din bugetul naţional.

(3)  Pentru gestionarea fondurilor comunitare şi naţionale destinate agriculturii pentru plăţile directe acordate în sectorul vegetal şi pentru control, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va utiliza, ca instrument de derulare şi gestionare financiară, Sistemul integrat de administrare şi control.

Art. 5. - (1) Schema de plată unică pe suprafaţă constă în acordarea unei sume uniforme pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie.

(2)  Sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA).

(3)   Suprafaţa agricolă eligibilă poate avea următoarele categorii de folosinţă:

a)   teren arabil - terenul cultivat pentru producţie cu cereale pentru boabe, plante leguminoase pentru boabe, plante industriale, cartof, sfeclă de zahăr, rădăcinoase pentru nutreţ, legume proaspete, pepeni şi căpşuni, flori şi plante ornamentale, plante pentru nutreţ, plante pentru producerea de seminţe şi seminceri pentru comercializare, alte culturi în teren arabii, inclusiv terenurile de sub sere şi solarii şi terenul lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu;

b)   pajişti permanente - păşuni şi fâneţe - terenul utilizat pentru păşunatul animalelor sau pentru producerea de furaje;

c)   vii - terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole;

d)  culturi permanente - terenul plantat cu livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere şi alte culturi permanente;

e)   grădini familiale - suprafaţă destinată obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale.

Art. 6. - (1) Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea.

(2) Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.

Art. 7. - (1) Pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plată unică pe suprafaţă, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul fermierilor, administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, să depună cerere de solicitare a plăţilor la termen şi să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

b)  să declare toate parcelele agricole;

c)   să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor;

d)   să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

e)   să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei;

f)   să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea;

g)  să furnizeze toate informaţiile solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termenele stabilite;

h) să permită efectuarea controalelor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau de către alte organisme abilitate în acest sens;

i) să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate;

j) să comunice în termen de 10 zile, în scris, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere.

(2)  Cererile de plată se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi se înregistrează în Sistemul integrat de administrare şi control.

(3)  Schemele de plăţi directe pe suprafaţă prevăzute la art. 2 lit. a), b), d) şi e) se aplică terenurilor identificate, exclusiv pentru suprafeţele acestora, înscrise în Sistemul de identificare a parcelelor agricole.

(4)  Solicitarea de către fermieri a modificării suprafeţelor înregistrate în Sistemul de identificare a parcelelor agricole poate fi depusă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până la data limită de depunere a cererilor de plată. Solicitările depuse după această dată se vor soluţiona în cursul anului următor. Soluţionarea modificărilor solicitate se va face numai după verificarea acestora efectuată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

(5)  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va stabili documentele doveditoare privind utilizarea terenului agricol pentru care fermierul solicită sprijin şi pe care trebuie să le prezinte la depunerea formularului de cerere de plată pe suprafaţă.

(6)   Pentru terenul care se constată că face obiectul cererilor a 2 sau mai mulţi solicitanţi în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata directă pe suprafaţă nu se acordă niciunuia dintre solicitanţi. La constatarea acestei situaţii Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va notifica solicitanţii, care au obligaţia să rezolve litigiul şi, după caz, să refacă cererile şi să le depună la termen.

Art. 8. - (1) Plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitare şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare.

(2)   Sursa de finanţare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate, si din Fondul european pentru agricultură si dezvoltare rurală (FEADR).

(3)   Beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal sunt prevăzuţi la art. 6 alin. (1).

(4)   Condiţiile de eligibilitate generale pentru acordarea de sume în cadrul schemei plăţilor naţionale complementare sunt cele prevăzute la art.7 alin.(1).

Art. 9. - (1) Plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se acordă în limita resurselor financiare alocate anual prin legea bugetului de stat, pentru speciile de animale prevăzute în legislaţia în vigoare.

(2)   Sursa de finanţare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate.

(3)   Se acordă plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional.

Art. 10. - (1) Schema de plăţi directe pe suprafaţă pentru culturi energetice reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constau în acordarea unei sume unitare pe suprafaţă începând cu anul 2007, pentru culturi energetice destinate producţiei de biocombustibili, şi anume: rapiţă, floarea-soarelui, soia şi porumb.

(2)  Sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul schemei de plată directă pe suprafaţă pentru culturi energetice se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA).

(3)   Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemei de plată pe suprafaţă pentru culturi energetice sunt persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea, care au încheiat un contract de livrare a producţiei la un producător de biocombustibil.

(4)   Condiţiile de eligibilitate pentru acordarea de sume în cadrul schemei de plată pe suprafaţă pentru culturi energetice sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1).

(5)   Fermierii care solicită plată pe suprafaţă pentru culturile energetice nu mai au dreptul să primească plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal pentru aceleaşi suprafeţe.

Art. 11. - (1) Schema de plată separată pentru zahăr reprezintă plăţi directe în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă începând cu anul 2007, pentru cultura de sfeclă de zahăr, destinată producţiei de zahăr.

(2) Sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul schemei de plată directă separată pentru zahăr se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA).

(3)   Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemei de plată directă separată pentru zahăr sunt persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea, care au încheiat un contract de livrare a producţiei de sfeclă de zahăr cu un operator economic care procesează sfeclă de zahăr în conformitate cu reglementările comunitare în vigoare.

(4)   Condiţiile de eligibilitate pentru acordarea de sume în cadrul schemei plăţilor directe separate pentru zahăr sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1).

Art. 12. - (1) Cuantumul anual al plăţilor directe, al plăţilor unice pe suprafaţă (SAPS), al plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal, al plăţilor pentru culturi energetice şi al plăţilor separate pentru zahăr se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat şi a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinaţie de către Comisia Europeană. Suma înscrisă în plafoanele maximale aprobate pentru plăţile din sectorul vegetal, prevăzute la art. 2 lit. a), b), d) şi e), se constituie, după caz, din fondurile bugetului de stat şi/sau din fondurile comunitare (FEGA şi/sau FEADR).

(2) Cuantumul anual al plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat şi a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinaţie de către Comisia Europeană. Suma înscrisă în plafoanele maximale aprobate pentru plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se constituie integral din fonduri de la bugetul de stat.

Art. 13. - Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare se stabilesc, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. - Articolul 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 6 mai 1991, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Formele de asociere simplă sunt asocierile între două sau mai multe familii în baza unui contract de societate în condiţiile prevăzute de Codul civil, având ca scop exploatarea terenurilor agricole, creşterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea şi vânzarea produselor, prestarea unor servicii, precum şi alte activităţi."

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Dan Ştefan Motreanu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 125/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 125 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu