Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 7 din 10 august 2004

privind autorizarea organizatiilor cooperatiei de credit si a organizatiilor cooperatiste de credit prevazute la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 797 din 30 august 2004

    Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 25 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. II alin. (1) si (6) din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, ale art. 21 alin. 1 lit. k), art. 67 alin. 2, art. 85 alin. 2, art. 104 lit. n), art. 126 alin. 2, art. 143 alin. 2, art. 284 alin. 2 si 3 si ale art. 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 91 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 si ale art. V din Legea nr. 122/2004,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Domeniul de aplicare

    Art. 1
    (1) Prezentele norme reglementeaza procedura de autorizare, conditiile, termenele si documentatia ce trebuie prezentata Bancii Nationale a Romaniei in procesul de autorizare a organizatiilor cooperatiste de credit in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 122/2004, denumita in continuare ordonanta.
    (2) Pot solicita Bancii Nationale a Romaniei autorizarea functionarii in conformitate cu prevederile prezentelor norme organizatiile cooperatiei de credit si organizatiile cooperatiste de credit, ale caror cereri de autorizare a functionarii, depuse in temeiul art. 146 alin. 2 din ordonanta, au fost respinse de Banca Nationala a Romaniei, au renuntat la utilizarea cailor de atac prevazute la art. 202 din ordonanta si care probeaza indeplinirea cerintelor stabilite prin ordonanta si prin normele emise in aplicarea acesteia.
    Art. 2
    Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme au semnificatia prevazuta in ordonanta si in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Cerinte generale

    Art. 3
    Organizatiile cooperatiste de credit pot functiona numai pe baza autorizatiei de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 4
    (1) Activitatile pe care le vor putea desfasura organizatiile cooperatiste de credit sunt cele prevazute de ordonanta, in limita si in conditiile aratate in autorizatia acordata de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) In obiectul de activitate prevazut in actul constitutiv vor fi incluse doar activitatile pe care organizatia cooperatista de credit le va desfasura de la data obtinerii autorizatiei de functionare, pentru care este fundamentata in mod corespunzator in studiul de fezabilitate al retelei capacitatea entitatii respective, precum si a retelei cooperatiste de credit de a le desfasura.
    (3) Includerea in obiectul de activitate autorizat a operatiunilor de mandat, precum si a unora dintre activitatile prevazute de ordonanta pentru desfasurarea carora, potrivit reglementarilor aplicabile, este necesara si o aprobare/aviz din partea altor autoritati, se va putea realiza numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare din partea Bancii Nationale a Romaniei, in conditiile stabilite prin normele Bancii Nationale a Romaniei privind modificarile in situatia organizatiilor cooperatiste de credit.
    Art. 5
    (1) Nu pot fi numite in calitate de conducator sau de administrator al unei organizatii cooperatiste de credit persoanele care sunt supuse vreunei interdictii de a conduce o institutie de credit, precum si cele care, in ultimii 5 ani:
    a) au condus o organizatie cooperatista de credit careia i-a fost retrasa autorizatia de functionare in temeiul art. 189 alin. 2 lit. e) sau al art. 201 alin. 2 din ordonanta;
    b) au fost sanctionate cu retragerea aprobarii de a conduce o institutie de credit sau au fost inlocuite ca urmare a unei masuri de remediere luate de o institutie de credit;
    c) au fost suspendate din functie in temeiul art. 191 lit. c) sau al art. 200 din ordonanta.
    (2) Nu pot detine calitatea de conducator ori de administrator al unei organizatii cooperatiste de credit persoanele nominalizate in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, si in lista intocmita in conformitate cu prevederile art. 5 din aceasta ordonanta de urgenta.
    Art. 6
    (1) Orice curriculum-vitae prezentat Bancii Nationale a Romaniei va fi semnat, datat si va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
    a) studiile, cu indicarea institutiei de invatamant, a naturii cursurilor si a anului absolvirii; persoanele care probeaza indeplinirea conditiei de studii cu diplome obtinute in strainatate vor prezenta un document eliberat de autoritatile romane, care sa ateste recunoasterea si echivalarea actelor de studii respective.
    b) activitatea desfasurata in prezent si in ultimii 10 ani, inclusiv elementele de identificare a angajatorului si principalele activitati desfasurate de acesta, functia detinuta, precum si informatii relevante legate de activitatile si responsabilitatile exercitate; de asemenea, se vor indica entitatile in care persoana fizica detine in prezent sau a detinut in ultimii 10 ani calitatea de membru al consiliului de administratie sau o pozitie echivalenta.
    (2) Scrisorile de recomandare prezentate pentru conducatorii propusi ai organizatiilor cooperatiste de credit vor fi semnate de persoane in a caror subordine acestia au activat in domeniile cerute de ordonanta sau, dupa caz, cu care au colaborat in calitate de administrator al unui agent economic.
    Art. 7
    (1) Partile sociale subscrise si varsate de catre fiecare membru cooperator la capitalul cooperativelor de credit din retea nu trebuie sa se situeze la un asemenea nivel incat retragerea membrului cooperator respectiv sa aiba un impact semnificativ asupra situatiei financiare a intregii retele care, in acest fel, nu ar mai putea functiona in conditii de respectare a cerintelor de prudenta bancara, cum ar fi cerintele privind capitalul agregat minim, numarul minim de cooperative de credit dintr-o retea.
    (2) Membrii cooperatori care subscriu si varsa parti sociale in valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro trebuie sa nu fi suferit condamnari pentru infractiuni legate de fapte de terorism, coruptie, infractiuni in dauna avutului public sau privat, abuz, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, spalare de bani ori alte asemenea fapte si sa justifice provenienta fondurilor destinate participarii la capitalul cooperativei. La determinarea echivalentului in lei se vor utiliza cursurile valutare publicate de Banca Nationala a Romaniei, valabile pentru ziua in care s-au efectuat subscrierea si varsarea partilor sociale aferente. Sumele utilizate pentru dobandirea partilor sociale trebuie sa provina din surse proprii si nu din credite sau imprumuturi primite.
    (3) Membrii cooperatori prevazuti la alin. (2) se obliga sa nu formuleze o cerere de retragere din cooperativa timp de 2 ani de la data subscrierii si varsarii partilor sociale.
    (4) Indeplinirea conditiilor aratate la alin. (2) si (3) nu inlatura cerinta prevazuta la alin. (1).
    (5) Interdictiile prevazute la art. 5 alin. (2) se aplica si membrilor cooperatori la care se face referire in prezentul articol.
    Art. 8
    Capitalul social al casei centrale si al cooperativelor de credit, respectiv partile sociale, se subscriu si se varsa exclusiv in lei, intr-un cont deschis la o institutie de credit autorizata de catre Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 9
    Studiul de fezabilitate va cuprinde fundamentarea, cel putin pentru primii 3 ani de activitate, a capacitatii retelei de a functiona in scopul pentru care s-a infiintat, cu respectarea cerintelor prudentiale aplicabile, inclusiv a celor referitoare la nivelul capitalului si fondurilor proprii ale casei centrale, ale cooperativelor de credit afiliate si la nivelul capitalului agregat si al fondurilor proprii ale retelei, precum si a capacitatii casei centrale si a structurii sale organizatorice de a realiza sarcinile si responsabilitatile ce ii revin, decurgand din atributiile conferite de lege pe linia supravegherii controlului, reglementarii si autorizarii organizatiilor cooperatiste afiliate, precum si in ceea ce priveste transferul de fonduri intraretea.
    Art. 10
    Cerintele stabilite de art. 48 din ordonanta referitoare la administratori se aplica in mod corespunzator si persoanelor care indeplinesc functia de contabil-sef al cooperativelor de credit cu mai putin de 5.000 de membri cooperatori.
    Art. 11
    Capitalul si fondurile proprii, indicatorii de solvabilitate si ceilalti indicatori de prudenta bancara reglementati de Banca Nationala a Romaniei, calculati pentru sfarsitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare, atat la nivelul casei centrale si al fiecarei cooperative de credit afiliate, cat si al retelei, trebuie sa se situeze cel putin la nivelurile prevazute de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei pentru organizatiile cooperatiste de credit/retelele cooperatiste de credit autorizate, niveluri ce trebuie respectate si pe parcursul procesului de autorizare.
    Art. 12
    (1) Pe langa cerintele prevazute de ordonanta, conducatorii caselor centrale trebuie sa indeplineasca si cerintele prevazute la art. 25 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru conducatorii bancilor. La evaluarea persoanelor propuse in calitate de conducator al unei case centrale se vor aplica in mod corespunzator prevederile cuprinse in reglementarile Bancii Nationale a Romaniei cu privire la evaluarea calitatii conducatorilor bancilor.
    (2) La evaluarea experientei profesionale a conducatorilor casei centrale se vor lua in considerare si perioadele in care acestia au condus o organizatie a cooperatiei de credit, cu exceptia cooperativelor de credit-banci populare, asociate potrivit prevederilor Legii nr. 109/1996 si/sau in care acestia au exercitat o functie de conducere (cel putin sef de serviciu) intr-o organizatie cooperatista de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei, daca experienta astfel acumulata este considerata relevanta de catre Banca Nationala a Romaniei pentru specificul si volumul activitatii ce va fi desfasurata de casa centrala.
    Art. 13
    Sediile secundare ale casei centrale cu atributii pe linia desfasurarii transferurilor de fonduri intraretea si/sau pe linia supravegherii cooperativelor de credit afiliate vor fi inregistrate in registrul comertului anterior datei depunerii la Banca Nationala a Romaniei a cererii de autorizare a functionarii.
    Art. 14
    (1) Persoanele propuse sa asigure conducerea unui sediu secundar al casei centrale trebuie sa aiba o buna reputatie, studii superioare si sa fi lucrat cel putin 2 ani in domeniul financiar-bancar. Prevederile art. 5 se aplica in mod corespunzator si acestor persoane.
    (2) La evaluarea experientei profesionale a persoanelor prevazute la alin. (1) se vor putea lua in considerare si perioade in care acestia au condus o organizatie a cooperatiei de credit, constituita potrivit Legii nr. 109/1996.
    Art. 15
    (1) Spatiul destinat desfasurarii activitatii unei organizatii cooperatiste de credit sau in care isi desfasoara activitatea sediile secundare ale acesteia nu poate fi amplasat in subsolurile cladirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte, trebuie sa aiba acces public direct si adresa identificabila si sa corespunda activitatilor propuse a fi desfasurate, din punct de vedere al suprafetei, al conditiilor de securitate si al dotarilor.
    (2) Organizatiile cooperatiste de credit trebuie sa indeplineasca cerinta privind accesul public direct in termen de un an de la data autorizarii functionarii acestora.
    Art. 16
    (1) Societatea de audit financiar desemnata in calitate de auditor financiar al unei organizatii cooperatiste de credit trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de lege, sa nu se afle in vreo situatie de incompatibilitate sau conflict de interese prevazuta de legislatia in vigoare si va fi aprobata de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Auditorul financiar al casei centrale trebuie sa aiba experienta in domeniul financiar-bancar.
    (3) La evaluarea auditorului financiar se va lua in considerare experienta dobandita fie de catre societate in activitatea de audit financiar sau in calitate de cenzor la o institutie de credit ori la o institutie financiara, fie de catre persoanele care vor efectua activitatile de audit la casa centrala.
    Art. 17
    (1) Actul constitutiv-cadru va fi intocmit cu respectarea cerintelor prevazute la art. 2 lit. j) din ordonanta si in normele Bancii Nationale a Romaniei privind organizarea si controlul intern al institutiilor de credit si administrarea riscurilor semnificative, precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit a institutiilor de credit.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a retelei va cuprinde prevederi obligatorii pentru casa centrala si cooperativele de credit afiliate, referitoare la:
    a) structura organizatorica a fiecarui tip de organizatie cooperatista de credit din retea (compartimente, comitete, sedii secundare, dupa caz). Pentru fiecare pozitie din structura organizatorica a casei centrale, respectiv a cooperativei de credit, relevanta pentru activitatea acesteia sau, dupa caz, la nivelul retelei, se vor indica si cerintele de pregatire si experienta profesionala;
    b) atributiile fiecarui compartiment si relatiile dintre acestea, atat in cadrul fiecarei organizatii cooperatiste de credit (casa centrala, cooperativa de credit), cat si la nivelul retelei, atributiile sucursalelor si ale altor sedii secundare, inclusiv arondarea cooperativelor de credit afiliate la acestea. In cazul in care activitatea de audit intern nu este externalizata, vor fi indicate si atributiile ce ii revin compartimentului de audit al casei centrale pe linia examinarii oricarei activitati, a compartimentelor si a sediilor secundare ale cooperativelor de credit afiliate;
    c) atributiile comitetului de audit, ale comitetului de administrare a riscurilor si, daca este cazul, ale altor organe specializate ale casei centrale si relatiile dintre acestea, inclusiv relatiile cu celelalte elemente ale structurii organizatorice a casei centrale si a cooperativelor de credit afiliate, precum si cu organele statutare de conducere ale organizatiilor cooperatiste de credit din retea;
    d) competentele conducatorilor, ale persoanelor care asigura conducerea compartimentelor din cadrul casei centrale, respectiv a cooperativelor de credit, a sucursalelor si a altor sedii secundare si ale altor salariati care efectueaza operatiuni in numele si in contul organizatiei cooperatiste de credit;
    e) controlul intern al activitatii organizatiilor cooperatiste de credit si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern a acestora, inclusiv la nivelul retelei cooperatiste de credit. Organizarea controlului intern la nivelul retelei trebuie sa asigure atingerea obiectivelor controlului intern la acest nivel, inclusiv in conditiile externalizarii unor activitati, iar cea a auditului intern astfel incat sa asigure atingerea obiectivului acestuia si imbunatatirea activitatii retelei.
    (3) Prin actul constitutiv-cadru se vor reglementa si conditiile specifice retelei in care o persoana a carei resedinta nu coincide cu domiciliul poate dobandi si detine calitatea de membru cooperator la doua cooperative de credit din retea, precum si modul de monitorizare a acestor situatii la nivelul retelei, in vederea respectarii cerintelor prudentiale stabilite prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 18
    Dupa adoptarea de catre casa centrala rezultata din fuziune a actului constitutiv-cadru al retelei, ulterior incheierii masurilor de reorganizare prevazute la art. II alin. (3) lit. a) si b) din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, avand in vedere complexitatea acestora, casa centrala si cooperativele de credit afiliate vor proceda la intocmirea de noi acte constitutive si la inregistrarea mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului.
    Art. 19
    (1) In cazul persoanelor care nu si-au stabilit domiciliul, dar si-au stabilit resedinta in Romania, pentru care prezentele norme instituie obligativitatea remiterii certificatului de cazier judiciar, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane si certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine si din tara in care si-au stabilit anterior resedinta, daca aceasta este alta decat tara de origine.
    (2) In situatia in care nici unul dintre conducatorii unei organizatii cooperatiste de credit nu este cetatean roman, cel putin unul dintre acestia trebuie sa ateste cunoasterea limbii romane.

    SECTIUNEA a 3-a
    Documentatia necesara in vederea autorizarii

    Art. 20
    In vederea obtinerii autorizatiilor de functionare a casei centrale si a cooperativelor de credit afiliate, cererea semnata de conducatorii casei centrale in numele acesteia si al cooperativelor de credit afiliate, ale carei cerinte de continut sunt prevazute in anexa nr. 1, va fi inaintata Bancii Nationale a Romaniei, insotita de urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv-cadru elaborat in conformitate cu prevederile legale de catre casa centrala care solicita autorizarea functionarii, aprobat de consiliul de administratie al acesteia;
    b) actele constitutive ale cooperativelor de credit, in forma autentica, elaborate in baza actului constitutiv-cadru mentionat la lit. a); noile acte constitutive aprobate de adunarea generala a membrilor cooperatori vor reflecta situatia cooperativelor de credit la momentul finalizarii masurilor prevazute la art. II alin. (3) lit. b) din Legea nr. 122/2004, intreprinse in vederea indeplinirii cerintelor ordonantei si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia, inclusiv in ceea ce priveste numarul si identitatea membrilor cooperatori, domiciliul/resedinta acestora, numarul si valoarea partilor sociale detinute de acestia;
    c) actul constitutiv al casei centrale, in forma autentica, semnat de reprezentantii legali ai cooperativelor de credit afiliate; actul constitutiv va reflecta situatia casei centrale la momentul finalizarii masurilor intreprinse in vederea indeplinirii cerintelor ordonantei si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia, inclusiv in ceea ce priveste identitatea cooperativelor de credit afiliate, numarul si valoarea partilor sociale detinute de acestea, sediile secundare constituite;
    d) certificatul de inregistrare in registrul comertului a casei centrale si a cooperativelor de credit afiliate;
    e) incheierea judecatorului delegat la oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca acesta a dispus inscrierea in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare actelor constitutive mentionate la lit. b) si c);
    f) studiul de fezabilitate al retelei, insusit de conducatorii si administratorii propusi ai casei centrale, intocmit in conformitate cu prevederile art. 21;
    g) raportul auditorului financiar cu privire la datele si informatiile cuprinse in studiul de fezabilitate si in actul constitutiv-cadru, intocmit potrivit prevederilor art. 21 alin. (5);
    h) declaratie, semnata de reprezentantii legali ai organizatiilor din retea - casa centrala si cooperative de credit afiliate -, privind lichidarea, pana la sfarsitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare, a operatiunilor prevazute la art. 246^2 din ordonanta;
    i) situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative) ale casei centrale si cele ale cooperativelor de credit afiliate, intocmite pentru sfarsitul lunii precedente datei depunerii cererii, semnate de reprezentantii legali, auditate de auditori financiari, membri activi ai Camerei Auditorilor din Romania. Situatiile financiare trebuie sa concorde cu datele inscrise in registrele de contabilitate, registre care trebuie tinute in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare. Forma si continutul acestor situatii financiare trebuie sa corespunda cu cele ale situatiilor financiare anuale stabilite prin reglementarile care le sunt aplicabile, respectiv Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate sau, dupa caz, Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si se vor intocmi in conformitate cu prevederile reglementarilor contabile;
    j) calculul capitalului agregat si al fondurilor proprii, situatia clasificarii creditelor si plasamentelor si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, calculul indicatorilor de solvabilitate, situatiile privind expunerile mari, situatiile privind imprumuturile acordate persoanelor aflate in relatii speciale, personalului propriu si familiilor acestuia, intocmite potrivit reglementarilor in vigoare, in conditiile provizionarii activelor potrivit reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei, pentru sfarsitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare, atat la nivelul casei centrale si al fiecarei cooperative de credit afiliate, cat si la nivelul retelei, dupa caz. Situatiile mentionate se vor intocmi pe formularele-anexa la reglementarile in materie, emise de Banca Nationala a Romaniei, vor fi semnate de reprezentantii legali, vizate de catre reprezentantii legali ai casei centrale si auditate de catre un auditor financiar. In cazul situatiei clasificarii creditelor si plasamentelor si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, se va indica, pentru aceeasi data, si valoarea provizioanelor specifice de risc de credit evidentiate;
    k) documentele prevazute pentru conducatori, administratori, auditori financiari, potrivit art. 22;
    l) documentele prevazute pentru sediile secundare ale casei centrale, potrivit art. 23;
    m) confirmarea de catre casa centrala, sub semnatura reprezentantilor legali ai acesteia:
    - a afilierii fiecarei cooperative de credit, cu indeplinirea in totalitate a conditiilor de afiliere prevazute de actul constitutiv-cadru;
    - a indeplinirii cerintelor legale de catre conducatorii propusi ai cooperativelor de credit, inclusiv a cerintelor stabilite prin normele casei centrale prevazute la lit. p);
    - a faptului ca in urma verificarilor efectuate de casa centrala rezulta ca actul constitutiv al fiecarei cooperative de credit este intocmit cu respectarea prevederilor ordonantei si ale actului constitutiv-cadru;
    - ca fiecare organizatie din retea indeplineste cerintele cuprinse in reglementarile Bancii Nationale a Romaniei privind organizatiile cooperatiste de credit autorizate, referitoare la nivelul capitalului, al fondurilor proprii, precum si la nivelul celorlalti indicatori de prudenta bancara, calculati in conditiile provizionarii activelor potrivit reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei, corespunzator situatiilor prevazute la lit. j);
    n) documente care sa ateste detinerea cu titlu legal a spatiului reprezentand sediul social, pentru casa centrala si pentru fiecare cooperativa de credit din retea, materializate, dupa caz, intr-un act de proprietate inscris in cartea funciara sau transcris in registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare de pe langa judecatoria unde se afla imobilul sau intr-un contract de inchiriere ori de subinchiriere inregistrat la autoritatea fiscala;
    o) proiectul normelor privind transferul de fonduri intraretea, intocmit cu respectarea normelor Bancii Nationale a Romaniei privind transferurile de fonduri in cadrul unei retele cooperatiste de credit;
    p) proiectul normelor privind cerintele ce trebuie indeplinite de catre conducatori, elaborate de casa centrala, care vor cuprinde reguli si norme etice si profesionale pentru calitatea, experienta si activitatea conducatorilor cooperativelor de credit afiliate;
    q) confirmarea, sub semnatura reprezentantilor legali ai casei centrale, privind existenta reglementarilor proprii ale casei centrale, precum si ale cooperativelor de credit afiliate, elaborate in conformitate cu prevederile ordonantei si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora, aplicabile organizatiilor cooperatiste de credit;
    r) pentru membrii cooperatori care au subscris si au varsat parti sociale in valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 de euro se vor prezenta documentele prevazute la art. 24;
    s) incheierea Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, care constata renuntarea, de catre fiecare dintre organizatiile cooperatiei/cooperatiste de credit, la calea de atac prevazuta la art. 202 din ordonanta, potrivit prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 122/2004;
    t) o declaratie semnata de reprezentantii legali ai fiecarei organizatii din retea - casa centrala si cooperative de credit afiliate - privind indeplinirea, la sfarsitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare, a cerintelor prevazute la art. 170, 173 si 175 din ordonanta;
    u) fiecare organizatie din retea - casa centrala si cooperativele de credit afiliate - va transmite cate o declaratie din care sa rezulte ca, la data depunerii cererii de autorizare, acestea au toate obligatiile scadente onorate, nu inregistreaza un nivel negativ al activului net si ca indicatorii de solvabilitate se situeaza cel putin la nivelul minim prevazut prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei pentru organizatiile cooperatiste de credit autorizate; in declaratie se va preciza nivelul inregistrat al activului net, precum si al indicatorului de solvabilitate;
    v) casa centrala va transmite o prezentare a masurilor de reorganizare intreprinse, prevazute la art. II alin. (3) din Legea nr. 122/2004, inclusiv evolutia capitalului si a fondurilor proprii la nivel individual.
    Art. 21
    (1) Studiul de fezabilitate al retelei va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
    a) obiectivele, politicile si strategiile retelei cooperatiste de credit;
    b) politica de personal, cuprinzand cel putin strategiile referitoare la recrutarea si instruirea personalului, politica salariala, numarul de personal;
    c) estimari, pentru momentul autorizarii si pentru primii 3 ani de activitate, ale situatiilor financiare (cuprinzand bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative), ale capitalului si fondurilor proprii ale casei centrale, ale cooperativelor de credit afiliate si ale capitalului agregat si ale fondurilor proprii ale retelei, precum si ale indicatorilor de solvabilitate;
    d) modul de administrare a riscurilor semnificative pentru fiecare dintre activitatile propuse a fi desfasurate, inclusiv pentru cele externalizate, la nivelul casei centrale, cat si al retelei cooperatiste de credit. Prezentarea modului de administrare a riscurilor semnificative va include descrierea profilului de risc pentru fiecare dintre riscurile semnificative (riscul de credit, riscul de piata, riscul de lichiditate, riscul operational, riscul reputational) si a modului de implementare a acestuia (politici si proceduri pentru administrarea riscurilor semnificative).
    (2) Prezentarea obiectivelor, politicilor si strategiilor la care se face referire la alin. (1) lit. a) va include cel putin urmatoarele:
    a) descrierea clientelei si a segmentului de piata pe care casa centrala si cooperativele de credit afiliate intentioneaza sa desfasoare activitate;
    b) descrierea produselor si serviciilor oferite si a politicii de pret/tarifare aferente acestora; pentru fiecare dintre aceste produse si servicii se va indica data probabila la care vor fi introduse in oferta organizatiilor cooperatiste de credit din retea. In cazul casei centrale, informatiile vor fi prezentate si pentru fiecare dintre sediile secundare ale acesteia;
    c) volumul activitatii si cota de piata, pe total si pe categorii de activitati pentru primii 3 ani de functionare;
    d) descrierea politicilor privind cunoasterea clientelei;
    e) descrierea politicilor de capitalizare;
    f) sursele de finantare si structura activelor;
    g) strategia de investitii, cel putin in legatura cu crearea suportului tehnic necesar desfasurarii activitatilor propuse si realizarea structurii organizatorice (inclusiv investitiile in domeniul IT);
    h) prezentarea activitatilor ce vor fi derulate in primii 3 ani de functionare de catre casa centrala, inclusiv prin sediile sale secundare, in exercitarea atributiilor si indeplinirea responsabilitatilor ce ii revin pe linia supravegherii, controlului, reglementarii si autorizarii organizatiilor cooperatiste de credit afiliate, precum si in ceea ce priveste transferul de fonduri intraretea.
    (3) Estimarile prevazute la alin. (1) lit. c) vor fi intocmite la nivelul retelei cooperatiste de credit, precum si pentru fiecare organizatie cooperatista de credit din retea, la nivel individual si consolidat, dupa caz, cu respectarea reglementarilor in materie emise de Banca Nationala a Romaniei, pe formularele-anexa la reglementarile respective.
    (4) Estimarile situatiilor financiare vor fi insotite de fundamentarea principalelor posturi si elemente ale situatiilor financiare.
    (5) Raportul auditorului financiar cu privire la datele si informatiile cuprinse in studiul de fezabilitate si in actul constitutiv-cadru se va referi cel putin la:
    a) viabilitatea estimarilor prezentate, in raport cu premisele avute in vedere;
    b) controlul intern, inclusiv structura sistemului informatic si gradul in care acesta corespunde cerintelor impuse de asigurarea transferului de fonduri intraretea;
    c) modul de organizare si desfasurare a auditului intern.
    (6) Auditorul financiar mentionat la alin. (5) si la art. 20 lit. g) si j) trebuie sa fie o persoana juridica, membru activ al Camerei Auditorilor din Romania, si sa aiba experienta in domeniul financiar-bancar si al evaluarii sistemelor informatice.
    (7) Pentru auditorul financiar se va prezenta o scurta descriere a activitatii, din care sa rezulte experienta ceruta.
    Art. 22
    (1) Pentru fiecare dintre conducatorii organizatiilor din retea - casa centrala si cooperative de credit afiliate - se vor prezenta urmatoarele documente:
    a) copie de pe actul de identitate;
    b) curriculum vitae;
    c) certificatul de cazier judiciar;
    d) copia legalizata de pe actul de studii si de pe celelalte documente care atesta calificarea profesionala;
    e) recomandari in ceea ce priveste calitatile morale si profesionale din partea a cel putin doua persoane;
    f) chestionarul prevazut in anexa nr. 2;
    g) in cazul conducatorilor casei centrale se va prezenta si cate o declaratie din care sa rezulte ca pe perioada indeplinirii functiei pentru care sunt propusi vor exercita exclusiv functia respectiva si vor avea resedinta in localitatea de sediu a casei centrale.
    (2) Pentru fiecare dintre administratorii organizatiilor din retea - casa centrala si cooperative de credit afiliate - se vor transmite urmatoarele documente:
    a) copie de pe actul de identitate;
    b) curriculum vitae;
    c) certificatul de cazier judiciar;
    d) chestionarul prevazut in anexa nr. 2.
    (3) Pentru auditorul financiar al unei organizatii din retea - casa centrala si cooperative de credit afiliate - se vor prezenta urmatoarele documente:
    a) dovada calitatii de societate de audit financiar, autorizata sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei; in acest sens va fi transmisa o copie de pe Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, care atesta inscrierea acesteia in Registrul auditorilor financiari;
    b) certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului;
    c) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 3, completat si semnat de reprezentantul legal al societatii de audit financiar;
    d) copie legalizata de pe documentul care atesta asigurarea profesionala.
    (4) Pentru auditorul financiar al casei centrale, documentatia prevazuta la alin. (3) va fi insotita si de curriculum vitae pentru reprezentantul legal al societatii si, dupa caz, curriculum vitae pentru persoanele care vor efectua activitatile de audit.
    (5) In cazul in care societatea propusa in calitate de auditor financiar al unei organizatii cooperatiste de credit a fost aprobata si indeplineste in prezent aceasta calitate la o alta institutie de credit sau la o sucursala a unei institutii de credit straine, documentatia prevazuta mai sus va fi inlocuita cu o declaratie sub semnatura reprezentantului legal al societatii, prin care sa se confirme ca informatiile cuprinse in documentatia existenta in evidentele Bancii Nationale a Romaniei nu au suferit modificari sau, dupa caz, sa se comunice modificarile intervenite. In situatia in care documentatia existenta in evidentele Bancii Nationale a Romaniei este incompleta in raport cu cerintele prevazute mai sus, aceasta va fi completata in mod corespunzator.
    Art. 23
    Pentru sediile secundare ale casei centrale (sucursale, agentii) vor fi prezentate urmatoarele documente:
    a) hotararea adunarii generale privind constituirea sediilor secundare, din care sa rezulte atributiile si activitatile ce urmeaza a fi desfasurate de acestea, cooperativele de credit arondate, adresa completa, identitatea conducatorului fiecarui sediu secundar; in situatia in care sediile secundare sunt infiintate la data intocmirii actului constitutiv al casei centrale mentionat la art. 20 lit. c), informatiile vor fi mentionate in actul constitutiv respectiv;
    b) certificatul de inregistrare in registrul comertului in cazul deschiderii de sucursale, respectiv copia certificata de pe inregistrarile efectuate in registrul comertului, in cazul deschiderii altor sedii secundare, carora nu li s-a conferit statut de sucursala;
    c) curriculum vitae, copie de pe actul de studii, copie de pe actul de identitate, certificat de cazier judiciar si declaratie din care sa rezulte ca nu se afla in vreo situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare, pentru fiecare dintre conducatorii sediilor secundare;
    d) adresa completa si numarul de telefon si/sau de fax ale sediului secundar.
    Art. 24
    (1) Pentru membrii cooperatori care au subscris si au varsat parti sociale in valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 de euro se vor prezenta urmatoarele documente:
    a) curriculum vitae;
    b) certificat de cazier judiciar;
    c) chestionarul prevazut in anexa nr. 4;
    d) documente care sa ateste provenienta fondurilor utilizate, cum ar fi: copie de pe deciziile de impunere emise de autoritatea fiscala, fisa fiscala FF1, documente care sa ateste detinerea de participatii la diverse entitati si incasarea de dividende;
    e) un angajament semnat in forma autentica, prin care persoana in cauza se angajeaza ca nu va formula o cerere de retragere din cooperativa de credit timp de 2 ani de la data subscrierii partilor sociale.
    (2) In scopul stabilirii indeplinirii cerintelor prevazute la art. 7 alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate solicita documentele prevazute la acest articol si pentru alti membri cooperatori cu participatii apreciate ca importante.

    CAP. 2
    Dispozitii finale

    Art. 25
    (1) Directia reglementare si autorizare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va confirma in termen de 3 zile lucratoare primirea cererii de autorizare depuse de organizatiile cooperatiei de credit si de organizatiile cooperatiste de credit prevazute la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2004.
    (2) In cererea adresata Bancii Nationale a Romaniei se vor indica adresa si numarul de telefon/fax la care pot fi contactati reprezentantii legali ai casei centrale.
    Art. 26
    Pe parcursul procesului de autorizare personalul Bancii Nationale a Romaniei cu atributii pe linia supravegherii institutiilor de credit poate efectua inspectii la sediul casei centrale si al cooperativelor de credit afiliate, in scopul verificarii conformitatii informatiilor cuprinse in documentatia prezentata in sustinerea cererii de autorizare cu situatia existenta.
    Art. 27
    (1) Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la cererea de autorizare a functionarii organizatiilor cooperatiste de credit in termenul prevazut la art. II alin. (8) din Legea nr. 122/2004.
    (2) Comunicarea Bancii Nationale a Romaniei privind decizia acesteia, cuprinzand, in cazul respingerii cererii, motivele care au stat la baza deciziei, va fi transmisa casei centrale, care o va remite de indata cooperativelor de credit respective.
    (3) Autorizatiile de functionare ale cooperativelor de credit vor fi inmanate casei centrale, care le va remite de indata cooperativelor de credit respective.
    Art. 28
    (1) Dosarul prezentat in sustinerea cererii de autorizare trebuie sa cuprinda toate documentele prevazute de ordonanta si de prezentele norme. Instrumentarea dosarului se va incheia cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data sedintei Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei pe a carei ordine de zi urmeaza sa fie inscris.
    (2) Banca Nationala a Romaniei poate solicita in mod expres si alte documente in completarea celor remise initial sau prin care sa se aduca modificari ale acestora si va stabili termenele in care aceste documente trebuie sa fie prezentate. Nerespectarea termenelor stabilite de Banca Nationala a Romaniei poate constitui motiv de neacceptare si restituire a documentelor depuse dupa aceste termene, acestea nefiind luate in considerare la analiza cererii.
    (3) Documentatia va fi prezentata Bancii Nationale a Romaniei in limba romana; actele cu caracter oficial si cele sub semnatura privata, pentru care nu este prevazuta in norma forma in care acestea se remit Bancii Nationale a Romaniei, vor fi prezentate in original sau in copie legalizata, dupa caz. Pentru documentele redactate intr-o limba straina se va prezenta si traducerea legalizata a acestora.
    (4) Documentele emise sau legalizate de o autoritate straina vor fi supralegalizate in conditiile prevazute de lege ori vor purta apostila prevazuta de Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare. In cazul in care se invoca o situatie de inlaturare a acestor cerinte, se va prezenta o confirmare in acest sens din partea autoritatilor romane sau straine competente, sarcina probei revenind celui ce invoca o asemenea situatie.
    Art. 29
    Casa centrala va pastra confidentialitatea informatiilor dobandite in procesul de autorizare a cooperativelor de credit afiliate, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    Art. 30
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme.

                  Presedintele Consiliului de Administratie
                       al Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu,
                                guvernator

    ANEXA 1

                            CERERE DE AUTORIZARE

    Domnule Guvernator,
    Subsemnatii ..............................................................,
                                    (numele si prenumele)
in calitate de reprezentanti legali ai .......................................,
                                               (denumirea casei centrale)
solicitam autorizarea .........................................................
                                      (denumirea casei centrale)
si a cooperativelor de credit afiliate, mentionate in anexa nr. 1a).

    In sustinerea cererii noastre anexam urmatoarea documentatie, in conformitate cu prevederile Normelor privind autorizarea organizatiilor cooperatiei de credit si a organizatiilor cooperatiste de credit prevazute la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Confirmam ca documentatia prezentata in sustinerea cererii de autorizare a fost verificata de catre casa centrala si este completa si conforma cu prevederile legale in materie.*)

    Adresa noastra de contact este:
...............................................................................
...............................................................................

    Telefon: ......................      Fax: ............................
    Data: .........................      Semnatura .......................

    Domnului Guvernator al Bancii Nationale a Romaniei

------------
    *) In cazul neprezentarii unor documente, prezentarii unor documente necorespunzatoare sau al existentei altor deficiente se vor face precizari suplimentare, se vor mentiona inclusiv motivele care au generat situatiile respective si cele pentru care acestea nu au putut fi remediate.

    ANEXA 1a)

    Cooperativele de credit afiliate la ......................................,
                                              (denumirea casei centrale)
pentru care se solicita autorizarea*)

________________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea     Codul unic de  Inregistrarea  Adresa   Hotararea Bancii
crt.  cooperativei  inregistrare   in registrul   sediului Nationale a Romaniei
      de credit                    comertului     social   de respingere a
                                                           cererii de autorizare
                                                           depuse in temeiul
                                                           art. 146 din
                                                           Ordonanta de urgenta
                                                           a Guvernului
                                                           nr. 97/2000*),
                                                           aprobata cu
                                                           modificari prin
                                                           Legea nr. 200/2002,
                                                           cu modificarile
                                                           ulterioare
________________________________________________________________________________
 1       2              3              4            5              6
________________________________________________________________________________


------------
    *) In cazul cooperativelor de credit pentru care se solicita autorizarea, care au participat la un proces de fuziune prin contopire sau prin absorbtie ori au rezultat din divizarea unei cooperative de credit, se vor mentiona informatiile prevazute in col. 2 - 6 si pentru fiecare dintre cooperativele participante la procesul fuziune/divizare, inclusiv pentru cele dizolvate.
    *) Se vor mentiona numarul si data hotararii Bancii Nationale a Romaniei, cu indicarea pozitiei din anexa la hotarare, referitoare la cooperativa de credit.

    (Confidential)
    ANEXA 2

                               CHESTIONAR
pentru conducatorii propusi ai organizatiei cooperatiste de credit*)

    *) Chestionarul va fi completat la toate intrebarile prin dactilografiere; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date pe o foaie separata.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

    1. Denumirea si adresa sediului social al cooperativei de credit/casei centrale:
...............................................................................
...............................................................................
    2. Identitatea candidatului (numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate, emitentul si data emiterii acestuia, data si locul nasterii, cetatenia, domiciliul si resedinta. Pentru cetatenii straini se va preciza si data de la care si-au stabilit domiciliul/resedinta in Romania.):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    3. Functia pe care o veti exercita in cadrul cooperativei de credit/casei centrale. Se va prezenta si o descriere a atributiilor si responsabilitatilor aferente acesteia, corespunzator prevederilor actului constitutiv-cadru si actului constitutiv al organizatiei cooperatiste de credit.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    4. Ati detinut in cursul ultimilor 10 ani sau detineti in prezent participatii de cel putin 5% din capital sau din drepturile de vot sau ati fost asociat intr-o societate in nume colectiv sau asociat comanditar intr-o societate in comandita? In aceasta eventualitate, precizati denumirea si activitatea societatii comerciale si nivelul participatiei dvs.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    5. Ati exercitat in ultimii 10 ani sau exercitati responsabilitati in conducerea si in administrarea unor entitati (societate comerciala, institutie, organizatie etc.), altele decat cele precizate la pct. 1 si in curriculum vitae? Daca da, precizati denumirea si activitatea acestora, natura si durata functiei.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    6. Precizati care dintre entitatile in care ati exercitat sau exercitati responsabilitati sau in care ati detinut/detineti participatii de cel putin 5% ori in care ati fost/sunteti asociat sau asociat comanditar intretine ori ar putea sa intretina in viitor, dupa stiinta dvs., relatii de afaceri semnificative cu cooperativa de credit/casa centrala?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    7. In ultimii 10 ani autoritatile competente au refuzat sau au retras o autorizatie in domeniul bancar ori financiar (in Romania sau in strainatate) dvs. personal sau vreuneia dintre entitatile in care ati exercitat sau exercitati responsabilitati ori in care sunteti sau ati fost actionar semnificativ, asociat ori asociat comanditat? Daca da, dati detalii.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    8. In ultimii 10 ani entitatile unde ati exercitat sau exercitati responsabilitati ori in care ati fost sau sunteti actionar semnificativ, asociat ori asociat comanditat s-au aflat in conflict cu vreo autoritate (in Romania sau in strainatate) insarcinata in supravegherea sistemului financiar-bancar? In caz afirmativ, faceti orice precizari utile.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    9. In ultimii 10 ani ati facut obiectul, in Romania sau in strainatate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a incheiat cu o sanctiune? Daca da, dati detalii, indiferent daca intre timp ati fost reabilitat. (Se vor indica: autoritatea care a dispus sanctionarea, fapta sanctionata, sanctiunea si data aplicarii sanctiunii.)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    10. Ati fost sanctionat disciplinar la vreuna dintre entitatile al caror angajat ati fost? Daca da, dati detalii.
...............................................................................
...............................................................................
    11. Obligatiile dvs. financiare se afla intr-o relatie sanatoasa cu veniturile dvs.?
...............................................................................
    12. Ati avut dvs. sau entitatile la care ati exercitat ori exercitati responsabilitati sau sunteti ori ati fost actionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat, dificultati financiare majore care sa fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare? Daca da, faceti orice precizare utila.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    13. Comunicati orice informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificarii, experientei profesionale si a onorabilitatii dvs.
...............................................................................
...............................................................................

    Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, urmatoarele:
    - nu ma aflu in nici una dintre situatiile prevazute la art. 117/art. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2002, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 122/2004, ori in alta situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare;
    - toate raspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si nu exista alte fapte relevante asupra carora Banca Nationala a Romaniei ar trebui incunostintata.
    Totodata ma angajez sa comunic casei centrale/Bancii Nationale a Romaniei orice modificare privind informatiile furnizate.

    Data: Numarul anexelor:              Semnatura candidatului
                                                      .........................

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

    (Confidential)
    ANEXA 3

                              CHESTIONAR
                       pentru auditorul financiar

    1. Denumirea organizatiei cooperatiste de credit pentru care se comunica informatiile:*)
...............................................................................
    2. Datele de identificare ale societatii de audit financiar (Se vor indica: denumirea, forma juridica, adresa sediului social.):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    3. Identitatea principalilor conducatori ai societatii de audit financiar (Se vor indica: numele si prenumele si functiile acestora, adresele si numerele de telefon.):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    4. Societatea mentionata la pct. 2 a facut in ultimii 10 ani sau face in prezent obiectul unor anchete ori proceduri administrative sau judiciare? Aceste proceduri s-au incheiat cu vreo sanctiune sau interdictie? Daca da, dati detalii.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    5. In ultimii 10 ani vreuna dintre entitatile la care societatea mentionata la pct. 2 a executat lucrari de audit s-a aflat in conflict cu vreo autoritate insarcinata in supravegherea sistemului financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizatie in domeniul bancar ori financiar? Daca da, dati detalii.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    6. In ultimii 10 ani vreuna dintre entitatile la care societatea mentionata la pct. 1 a executat lucrari de audit au facut obiectul unei proceduri de lichidare/faliment? In caz afirmativ, faceti orice precizari utile.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    7. In ultimii 10 ani societatea mentionata la pct. 2 sau actionarii/asociatii sai au facut obiectul, in Romania sau in strainatate, vreunei anchete ori proceduri profesionale, disciplinare, administrative sau judiciare, care s-a incheiat cu vreo sanctiune? Daca da, dati detalii, indiferent daca, intre timp, a intervenit o reabilitare. (Se vor indica: autoritatea care a dispus sanctionarea, fapta sanctionata, sanctiunea si data aplicarii sanctiunii.)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    8. Faceti o scurta prezentare a activitatii societatii de audit financiar, din care sa rezulte experienta acesteia in domeniul financiar-bancar.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    9. Comunicati orice informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea societatii de audit financiar mentionate la pct. 2.
...............................................................................
...............................................................................

    Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, urmatoarele:
    - societatea ..............................................................
                             (denumirea societatii de audit financiar)
nu se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 129/art. 70 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2002, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 122/2004, ori in alta situatie de incompatibilitate ori conflict de interese prevazuta de legislatia in vigoare;
    - toate raspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si nu exista alte fapte relevante asupra carora Banca Nationala a Romaniei ar trebui incunostintata.
    Totodata, in numele societatii de audit financiar pe care o reprezint, ma angajez sa comunic Bancii Nationale a Romaniei orice modificare privind informatiile furnizate.

            Data:                   Numele si prenumele
                                    ..........................
                                    Semnatura si stampila
                                    (chestionarul va fi semnat
                                    de reprezentantul legal/
                                    statutar al societatii de
                                    audit financiar)

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

------------
    *) Se va completa cu denumirea cooperativei de credit sau a casei centrale la care societatea de audit financiar a fost propusa in calitate de auditor financiar.

    (Confidential)
    ANEXA 4

                              CHESTIONAR
pentru participantii la capitalul social al unei cooperative de credit*)

    *) Acest chestionar se completeaza de catre membrii cooperatori ai cooperativei de credit, care varsa parti sociale de cel putin 10.000 euro.
    Chestionarul va fi completat la toate intrebarile prin dactilografiere; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date, sub semnatura, pe o foaie separata.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

    1. Denumirea cooperativei de credit pentru care se comunica informatiile:
...............................................................................
...............................................................................
    2. Identitatea participantului la capitalul social al cooperativei de credit.

    NOTA:
    Se vor preciza numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate, emitentul si data emiterii acestuia, data si locul nasterii, cetatenia, domiciliul si resedinta. Pentru cetatenii straini se va preciza si data la care si-au stabilit domiciliul/resedinta in Romania.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    3. Persoana fizica mentionata la pct. 2 este desemnata drept unul dintre conducatorii cooperativei de credit?
...............................................................................
    4. Suma si numarul de parti sociale subscrise si varsate:
    .......................... lei       .............. nr. de parti sociale
    5. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care actioneaza impreuna? In caz afirmativ, se va transmite o descriere a grupului si o situatie din care sa rezulte procentele de participare in cadrul grupului.

    NOTA:
    Potrivit art. 2 lit. r) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2002, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 122/2004, grup de persoane care actioneaza impreuna reprezinta doua sau mai multe persoane care, prin natura relatiilor existente intre ele, pot infaptui o politica comuna fata de organizatia cooperatista de credit.

    Se considera ca infaptuiesc o politica comuna:
    - sotii, rudele si afinii pana la gradul al doilea inclusiv, precum si societatile aflate sub controlul efectiv al acestora;
    - o societate, presedintele consiliului de administratie si administratorii acesteia;
    - o societate si societatile asupra carora ea detine direct sau indirect puterea efectiva de control;
    - societatile aflate sub controlul efectiv al aceleiasi sau al acelorasi persoane.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    6. Participantul sau grupul de persoane mentionat la pct. 5 detine participatii de cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot la entitati, altele decat institutiile de credit?
    In caz afirmativ, comunicati lista acestor participatii (nivelul si suma fiecarei participatii).
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    7. Participantul sau grupul de persoane mentionat la pct. 5 detine participatii la capitalul social al altor institutii de credit? In caz afirmativ, comunicati lista acestor participatii (nivelul si suma participatiilor).

    NOTA:
    Vor fi furnizate informatii distincte pentru participantul la capitalul social al cooperativei, respectiv grupul de persoane mentionat la pct. 5.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    8. Participantul si entitatile la care acesta detine participatii de cel putin 5% desfasoara activitati financiare? In caz afirmativ, indicati entitatile si autoritatile de supraveghere ale acestora.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    9. Intre cooperativa de credit mentionata la pct. 1/casa centrala la care aceasta este afiliata si participant exista legaturi de afaceri? In caz afirmativ, dati detalii. Descrieti cum vor evolua aceste legaturi dupa obtinerea participatiei la capitalul social.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    10. Precizati care sunt institutiile de credit cu care participantul intretine relatii de afaceri. (Se vor indica denumirea acestora, sediul si vechimea relatiilor.)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    11. Precizati care este sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei (partile sociale subscrise) la capitalul social al cooperativei de credit mentionate la pct. 1.

    NOTA:
    Pentru fiecare dintre sursele indicate se vor mentiona si se vor anexa documentele justificative.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    12. Precizati care sunt obiectivele urmarite prin obtinerea participatiei la capitalul social al cooperativei de credit. Care sunt orientarile pe care le are in vedere participantul in legatura cu natura si volumul activitatii cooperativei de credit in urmatorii ani?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    13. Participantul sau persoanele din grupul mentionat la pct. 5 au facut in ultimii 10 ani sau fac in prezent obiectul unor anchete ori proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au incheiat cu vreo sanctiune sau interdictie? Daca da, dati detalii, indiferent daca intre timp a intervenit o reabilitare.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    14. Comunicati orice alte informatii utile care pot permite o apreciere cat mai completa si corecta a situatiei participantului la capitalul social al cooperativei de credit.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al cooperativei de credit nu este un credit intern sau un imprumut si ca toate informatiile cuprinse in acest formular si in anexe sunt complete si conforme cu realitatea si ma angajez sa comunic de indata Bancii Nationale a Romaniei orice modificare privind informatiile furnizate. Totodata ma angajez sa transmit in fiecare an cooperativei de credit mentionate la pct. 1 informatiile pe care aceasta, la randul ei, trebuie sa le transmita autoritatilor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    Data:               Numarul anexelor:             Numele si prenumele
                                                 ...........................
                                                           Semnatura

    NOTA:
    Banca Nationala a Romaniei va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.SmartCity5

COMENTARII la Norma 7/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 7 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu