Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 171 din  4 noiembrie 1997

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 325 din 24 noiembrie 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa, potrivit anexelor nr. 1-8, care fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 2
    Lucrarile prevazute in prezenta lege pentru Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa sunt de interes national si constituie cauza de utilitate publica.
    Art. 3
    (1) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa sunt obligatorii pentru autoritatile administratiei publice.
    (2) In functie de cerintele si posibilitatile de finantare prin bugetul de stat anual, aceste lucrari se pot extinde si diversifica, la propunerile autoritatilor administratiei publice judetene, municipale, orasenesti sau comunale.
    (3) Delimitarea terenurilor necesare pentru lucrarile privind apa, ce fac obiectul prezentei legi, se stabilesc prin documentatii de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului, studii de specialitate si studii de fezabilitate, intocmite potrivit legii.
    (4) Ocuparea terenurilor necesare si scoaterea acestora din productia agricola si silvica se fac potrivit legii.
    Art. 4
    Autoritatile administratiei publice vor coopera in aplicarea prevederilor prezentei legi, luand masuri pentru:
    a) asigurarea protectiei resurselor de apa impotriva epuizarii, poluarii si degradarii lor, printr-o utilizare durabila;
    b) corelarea resurselor cu cerintele de apa pentru populatie, industrie, irigatii si alte folosinte, precum si integrarea acestor actiuni in amenajarea teritoriului, pe termen scurt, mediu si lung.
    Art. 5
    (1) Lucrarile din Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa se cuprind in listele de investitii, anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe baza de documentatii tehnico-economice elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale, si se finanteaza, in completare, in limita fondurilor aprobate, cu aceasta destinatie, prin legile bugetare anuale.
    (2) Lucrarile pot fi finantate, total sau partial, si de catre alti investitori, in conditiile stabilite de lege.
    Art. 6
    Stabilirea prioritatilor privind apa se face de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in corelare cu programele de interes national.
    Art. 7
    Delimitarea zonelor cuprinse in anexele la prezenta lege, cu disfunctionalitati mari in alimentarea cu apa potabila si/sau canalizare a municipiilor si oraselor, a zonelor cu localitati rurale cu resurse reduse de apa, a zonelor cu resurse de apa poluate de industrie, precum si a zonelor necesare pentru lucrari de irigatii si/sau desecari, care necesita masuri prioritare de reabilitare, se stabileste prin documentatii de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.
    Art. 8
    Incalcarea de catre persoane fizice sau juridice a masurilor privind conservarea si protejarea apei atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, potrivit legii.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 6 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

            p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                     ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   PRESEDINTELE SENATUI
                        PETRE ROMAN

    ANEXA 1

    PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL - SECTIUNEA a II-a APA
    Definirea principalilor termeni utilizati

    In sensul prezentei legi, se intelege prin:
    1. resurse de apa dulce - resursele alcatuite din apele de suprafata: rauri, lacuri cu apa dulce sau Fluviul Dunarea, precum si apele subterane, exclusiv apele minerale geotermale si apa plata;
    2. apa pentru populatie - apa dulce necesara vietii si ambiantei asezarilor umane, care sustine functiuni si utilizari variate si multiple legate de nevoi gospodaresti, cresterea animalelor, activitati publice si industriale ale locuitorilor si altele;
    3. apa potabila - orice apa de suprafata sau subterana, care, natural sau dupa o tratare adecvata fizico-chimica sau/si microbiologica, poate fi bauta fara pericol pentru sanatate;
    4. apa uzata menajera - apa uzata provenita din satisfacerea nevoilor de apa gospodaresti ale centrelor populate, precum si a nevoilor de apa gospodaresti, igienico-sanitare si social-administrative ale diferitelor feluri de unitati industriale;
    5. apa pentru industrie - apa dulce bruta sau tratata, utilizata de agentii economici cu activitate industriala;
    6. ape uzate industrial - ape uzate provenite din satisfacerea nevoilor de apa in procesele tehnologice ale unitatilor industriale si din alte activitati asemanatoare (constructii, transporturi etc.);
    7. apa pentru irigatii - apa dulce necesara irigarii culturilor agricole, asigurata in principal din sursele de apa de suprafata: raurile interioare si Fluviul Dunarea;
    8. apa de desecare-drenaj - apa in exces din amenajarile de desecare-drenaj, evacuata in reteaua hidrografica;
    9. bazin hidrografic - entitate naturala care inglobeaza reteaua hidrografica pana la cumpana apelor;
    10. poluarea apelor - orice alterare fizica, chimica, biologica sau bacteriologica a apei, inclusiv depasirea nivelului natural de radioactivitate, produsa direct sau indirect de activitati umane, care o fac improprie folosirii in scopurile in care aceasta folosire era posibila inainte de a interveni alterarea;
    11. vulnerabilitate - sensibilitatea unui sistem de ape subterane la impactul uman si/sau natural;
    12. aductiune - ansamblul constructiilor si instalatiilor care servesc la transportul apei sub presiune sau cu nivel liber, de la captare pana la reteaua de distributie;
    13. utilizator de apa - orice persoana fizica sau juridica, care, in activitatile sale, foloseste apa, luciul de apa sau valorifica fructul acesteia;
    14. prelevare de debite - captarea apei din surse subterane sau de suprafata, in vederea asigurarii activitatilor social-economice;
    15. retea de distributie - partea din lucrarile sistemului de alimentare cu apa, alcatuita din conductele si lucrarile accesorii care servesc pentru transportul apei de la constructiile principale de inmagazinare sau de creare a presiunii de serviciu pana la bransamentele consumatorilor;
    16. statie de epurare - ansamblul constructiilor si instalatiilor prin care se realizeaza reducerea gradului de impurificare a apelor uzate;
    17. treapta de epurare - unitate functionala de epurare, independenta sau facand parte dintr-un sistem de epurare in care se realizeaza un anumit grad de epurare;
    18. epurare mecanica - separarea din apele uzate, pe cale mecanica, a materiilor plutitoare si decantabile;
    19. epurare chimica - epurarea apelor uzate cu mijloace chimice;
    20. epurare biologica - descompunerea si mineralizarea substantelor organice din apele uzate prin activitatea microorganismelor;
    21. statie de tratare a apei - ansamblul constructiilor si instalatiilor necesare pentru imbunatatirea calitatilor fizice, chimice sau bacteriologice ale apei brute pentru asigurarea unor folosinte;
    22. compensare-inmagazinare - ansamblul constructiilor si instalatiilor pentru asigurarea distributiei rationale a apei la orele de varf, in caz de intreruperi la captare-tratare, precum si in caz de incendiu;
    23. alimentare cu apa in sistem zonal - serviciu public zonal de alimentare cu apa, care satisface utilizatorii din mai multe localitati amplasate la distante mari fata de sursa;
    24. modernizare sistem de alimentare cu apa - optimizarea exploatarii constructiilor si instalatiilor de producere a apei, prin adoptarea unei conceptii noi si a unor obiective cu randament ridicat;
    25. modernizare sistem de canalizare - optimizarea exploatarii retelelor de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate, prin adoptarea unei conceptii noi si a unor obiective cu randament ridicat;
    26. priza de apa - punctul de preluare a apei din sursa naturala, prin mijloace mecanice sau gravitational;
    27. reabilitare sisteme de irigatii - aducerea la parametrii initiali a captarilor, statiilor de pompare, canalelor magistrale, canalelor secundare si a aripilor de udare;
    28. reabilitare sisteme de desecare-drenaj - aducerea la parametrii initiali a canalelor secundare si drenajelor, a canalelor principale de desecare si a statiilor de pompare pentru desecare;
    29. reabilitare zone cu resurse de apa poluata de industrie - refacerea calitatilor naturale ale solului, straturilor subterane, precum si a panzelor de apa subterane, astfel ca sa poata asigura dezvoltarea economico-sociala a tarii;
    30. calitatea cursurilor de apa - totalitatea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata, reflectate prin indicatori organoleptici, fizici, chimici, microbiologici si prin radioactivitate, asa cum prevede STAS 4706-88.
    In functie de gradul de asigurare a acestor conditii, cursurile de apa, in situatie naturala sau amenajata, se clasifica, din punct de vedere al domeniului de utilizare, in trei categorii de calitate I, II si III:
    - categoria I reprezinta cursurile de apa care pot fi utilizate in toate sectoarele de activitate;
    - categoria a II-a reprezinta cursurile de apa care pot fi utilizate in industrie, irigatii si in scopuri urbanistice si de agrement;
    - categoria a III-a reprezinta cursurile de apa care pot fi utilizate la irigatii, racirea motoarelor, statii de spalare si in hidrocentrale.
    In afara acestor categorii de calitate, exista cursuri de apa degradate, care nu pot fi utilizate in nici un domeniu de activitate.
    Anexele nr. 2 si 6 din prezenta lege cuprind, grafic, incadrarea in categoriile de calitate prevazute in STAS 4706-88 a principalelor rauri din Romania, considerata ca o situatie existenta la nivelul anului 1993.

    ANEXA 2
    PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL - SECTIUNEA a-II-a APA
    RESURSELE DE APA DULCE

    Se gaseste in MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 325 din 24 noiembrie 1997, pagina a-IV-a.

    ANEXA 3

                LUCRARI
prevazute in Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa
          APA PENTRU POPULATIE

    1.0. ADUCTIUNI IMPORTANTE, CU DEBITE PESTE 0,1 mc/s, PENTRU IMBUNATATIREA ALIMENTARII CU APA POTABILA

    1.1. PE TERMEN SCURT (1998-2005)

    1. Denumirea aductiunii
    2. Denumirea prizei de apa
    3. Lungimea aductiunii - km
    4. Debitul preconizat - mc/s
    5. Localitati importante alimentate cu apa

    Judetul Alba

    Nr. pozitie 1
    1. Dezvoltarea alimentarii cu apa a localitatilor aferente sistemului zonal sursa Raul Sebes
    2. Sasciori (Raul Sebes)
    3. 40,5 km
    4. 1,0 mc/s
    5. Sebes, Galda, Alba Iulia
    Nr. pozitie 2
    1. Campeni-Abrud
    2. Acumularea Mihoiesti (Raul Aries)
    3. 22,0 km
    4. 0,2 mc/s
    5. Campeni, Abrud

    TOTAL JUDET:
    Lungimea aductiunii = 62,5 km
    Debitul preconizat = 1,2 mc/s

    Judetul Bacau

    Nr. pozitie 3
    1. Batca Doamnei - Bacau
    2. Acumularea Batca Doamnei (Raul Bistrita)
    3. 58,0 km
    4. 1,0 mc/s
    5. Buhusi, Bacau
    Nr. pozitie 4
    1. Valea Uzului - Moinesti
    2. Acumularea Poiana Uzului (Raul Uz)
    3. 18,0 km
    4. 0,3 mc/s
    5. Moinesti

    TOTAL JUDET:
    Lungimea aductiunii = 76,0 km
    Debitul preconizat = 1,3 mc/s

    Judetul Bihor

    Nr. pozitie 5
    1. Crisu Negru - Salonta
    2. Culiser (Raul Crisu Negru)
    3. 21,0 km
    4. 0,1 mc/s
    5. Salonta

    Judetul Buzau

    Nr. pozitie 6
    1. Simileasca - Buzau
    2. Raul Buzau
    3. 5,0 km
    4. 0,5 mc/s
    5. Buzau

    Judetul Cluj

    Nr. pozitie 7
    1. Somesu Cald - Gilau
    2. Acumularea Somesu Cald
    3. 4,5 km
    4. 3,4 mc/s
    5. Cluj-Napoca
    Nr. pozitie 8
    1. Beclean - Dej
    2. Raul Somesu Mare, amonte de Beclean
    3. 28,0 km
    4. 0,5 mc/s
    5. Beclean, Dej

    TOTAL JUDET:
    Lungimea aductiunii = 32,5 km
    Debitul preconizat = 3,9 mc/s

    Judetul Galati

    Nr. pozitie 9
    1. Firul 3 Vadu Rosca - Liesti - Galati - Braila
    2. Stratul freatic Vadu Rosca - Liesti
    3. 70,0 km
    4. 0,9 mc/s
    5. Galati, Braila

    Judetul Hunedoara

    Nr. pozitie 10
    1. Polatistea-Petrosani
    2. Raul Izvorul, Raul Polatistea
    3. 11,8 km
    4. 0,3 mc/s
    5. Aninoasa, Petrosani, Petrila
    Nr. pozitie 11
    1. Valea de Pesti
    2. Raul Jiul de Vest, Valea de Pesti
    3. 22,3 km
    4. 0,5 mc/s
    5. Uricani, Lupeni, Vulcan
    Nr. pozitie 12
    1. Lazarul
    2. Paraul Lazar
    3. 4,8 km
    4. 0,3 mc/s
    5. Uricani, Lupeni, Vulcan
    Nr. pozitie 13
    1. Mihaileni - Brad
    2. Acumularea Mihaileni (Raul Crisu Alb)
    3. 13,0 km
    4. 0,25 mc/s
    5. Brad

    TOTAL JUDET:
    Lungimea aductiunii = 51,9 km
    Debitul preconizat = 1,35 mc/s

    Judetul Iasi

    Nr. pozitie 14
    1. Tutora - Sorogari
    2. Raul Prut
    3. 23,0 km
    4. 1,5 mc/s
    5. Iasi

    Judetul Mehedinti

    Nr. pozitie 15
    1. Barza, Toplet - Drobeta-Turnu Severin
    2. Izvoarele Barza, Toplet
    3. 37,0 km
    4. 0,6 mc/s
    5. Drobeta-Turnu Severin

    Judetul Mures

    Nr. pozitie 16
    1. Reghin - Sanmartinu de Campie
    2. Uzina de apa Reghin
    3. 30,0 km
    4. 0,2 mc/s
    5. Craiesti, Sanmartinu de Campie
    Nr. pozitie 17
    1. Sangeorgiu de Padure - Balauseri
    2. Acumularea Bezid
    3. 5,0 km
    4. 0,1 mc/s
    5. Sangeorgiu de Padure
    Nr. pozitie 18
    1. Targu Mures - Band
    2. Uzina de apa Targu Mures
    3. 15,0 km
    4. 0,15 mc/s
    5. Grebenis, Nazna, Band
    Nr. pozitie 19
    1. Targu Mures - Sarmasu
    2. Uzina de apa Targu Mures
    3. 48,0 km
    4. 0,25 mc/s
    5. Santana de Mures, Voiniceni, Campenita, Lechincioara, Sanpetru de Campie, Sarmasu

    TOTAL JUDET:
    Lungimea aductiunii = 98,0 km
    Debitul preconizat = 0,70 mc/s

    Judetul Prahova

    Nr. pozitie 20
    1. Azuga - Sinaia
    2. Acumularea Azuga I (Raul Azuga)
    3. 20,0 km
    4. 1,0 mc/s
    5. Azuga, Busteni, Sinaia
    Nr. pozitie 21
    1. Floresti - Ploiesti
    2. Raul Prahova
    3. 20,0 km
    4. 0,4 mc/s
    5. Ploiesti

    TOTAL JUDET:
    Lungimea aductiunii = 40,0 km
    Debitul preconizat = 1,4 mc/s

    Judetul Satu Mare

    Nr. pozitie 22
    1. Calinesti - Satu Mare
    2. Acumularea Calinesti - Oas (Raul Tur)
    3. 31,0 km
    4. 0,3 mc/s
    5. Satu Mare

    Judetul Salaj

    Nr. pozitie 23
    1. Ciucea - Zalau
    2. Raul Crisu Repede
    3. 45,0 km
    4. 0,5 mc/s
    5. Zalau
    Nr. pozitie 24
    1. Zalau - Jibou
    2. Uzina Zalau
    3. 20,0 km
    4. 0,1 mc/s
    5. Jibou

    TOTAL JUDET:
    Lungimea aductiunii = 65,0 km
    Debitul preconizat = 0,6 mc/s

    Judetul Sibiu

    Nr. pozitie 25
    1. Zetea - Sighisoara - Medias - Copsa Mica
    2. Acumularea Zetea (Raul Tarnava Mare)
    3. 128,0 km
    4. 1,2 mc/s
    5. Ordoheiu Secuiesc, Sighisoara, Medias, Dumbraveni, Copsa Mica si localitati riverane conductei de aductiune

    Judetul Vaslui

    Nr. pozitie 26
    1. Prut - Vaslui
    2. Raul Prut
    3. 35,0 km
    4. 0,3 mc/s
    5. Husi, Vaslui
    Nr. pozitie 27
    1. Solesti - Vaslui
    2. Acumularea Solesti (Raul Vasluet)
    3. 25,0 km
    4. 0,8 mc/s
    5. Vaslui

    TOTAL JUDET:
    Lungimea aductiunii = 60,0 km
    Debitul preconizat = 1,1 mc/s

    TOTAL GENERAL:
    Lungimea aductiunii = 800,9 km
    Debitul preconizat = 16,65 mc/s

    1.2. PE TERMEN MEDIU (2006-2015)

    Judetul Alba

    Nr. pozitie 1
    1. Dezvoltarea sistemului zonal al judetului Alba
    2. Uzina Alba Iulia
    3. 41,0 km
    4. 1,0 mc/s
    5. Teius, Blaj, Aiud, Ocna Mures

    Judetul Botosani

    Nr. pozitie 2
    1. Varful Campului - Dorohoi
    2. Acumularea Varful Campului (Raul Siret)
    3. 10,0 km
    4. 0,5 mc/s
    5. Dorohoi

    Judetul Braila

    Nr. pozitie 3
    1. Firul 2, Aductiunea Gropeni - Ianca
    2. Fluviul Dunarea
    3. 40,0 km
    4. 0,3 mc/s
    5. Gropeni, Unirea, Ianca, Mircea Voda
    Nr. pozitie 4
    1. Bertesti - Baraganu - Ciocile
    2. Fluviul Dunarea
    3. 50,0 km
    4. 0,2 mc/s
    5. Bertestii de Jos, Victoria, Baraganu, Rosiori, Ciocile

    TOTAL JUDET:

    Lungimea aductiunii = 90,0 km
    Debitul preconizat = 0,5 mc/s

    Judetul Caras-Severin

    Nr. pozitie 5
    1. Poiana Marului - Otelu Rosu
    2. Acumularea Poiana Marului (Raul Bistra Marului)
    3. 16,0 km
    4. 0,4 mc/s
    5 Otelu Rosu

    Judetul Cluj

    Nr. pozitie 6
    1. Mihoiesti - Turda - Campia Turzii
    2. Acumularea Mihoiesti (Raul Aries)
    3. 90,0 km
    4. 0,8 mc/s
    5. Turda, Campia Turzii

    Judetul Dolj

    Nr. pozitie 7
    1. Firul 2 Izverna - Craiova
    2. Izvoarele Izverna
    3. 120,0 km
    4. 1,0 mc/s
    5. Filiasi, Craiova

    Judetul Dambovita

    Nr. pozitie 8
    1. Bratei - Targoviste
    2. Acumularea Bratei (Raul Bratei)
    3. 50,0 km
    4. 0,6 mc/s
    5. Fieni, Pucioasa, Targoviste

    Judetul Gorj

    Nr. pozitie 9
    1. Orlea - Ciuperceni - Matasari - Farcasesti
    2. Raul Orlea
    3. 40,0 km
    4. 0,4 mc/s
    5. Orlea, Ciuperceni, Bradatel, Matasari, Dragotesti, Bohorel, Farcasesti

    Judetul Harghita

    Nr. pozitie 10
    1. Sandominic - Madaras - Miercurea-Ciuc
    2. Acumulare Madaras (Raul Olt)
    3. 30,0 km
    4. 0,3 mc/s
    5. Miercurea-Ciuc

    Judetul Mehedinti

    Nr. pozitie 11
    1. Strehaia
    2. Puturi de adancime
    3. 10,0 km
    4. 0,25 mc/s
    5. Strehaia
    Nr. pozitie 12
    1. Orevita-Vanju Mare
    2. Puturi Orevita
    3. 15,0 km
    4. 0,20 mc/s
    5. Vanju Mare
    Nr. pozitie 13
    1. Darvari, Gemeni - Obarsia de Camp
    2. Puturi de adancime
    3. 20,0 km
    4. 0,10 mc/s
    5. Obarsia de Camp, Izimsa
    Nr. pozitie 14
    1. Toplet - Orsova
    2. Izvoare Toplet
    3. 13,7 km
    4. 0,22 mc/s
    5. Orsova

    TOTAL JUDET:
    Lungimea aductiunii = 58,7 km
    Debitul preconizat = 0,77 mc/s

    Judetul Mures

    Nr. pozitie 15
    1. Ludus - Saulia
    2. Uzina de apa Ludus
    3. 24,0 km
    4. 0,1 mc/s
    5. Taureni, Valea Larga, Saulia, Zau de Campie
    Nr. pozitie 16
    1. Sangeorgiu de Padure - Balauseri
    2. Acumularea Bezid
    3. 10,0 km
    4. 0,1 mc/s
    5. Fantanele, Balauseri

    TOTAL JUDET:
    Lungimea aductiunii = 34,0 km
    Debitul preconizat = 0,2 mc/s

    Judetul Neamt

    Nr. pozitie 17
    1. Botesti - Roman
    2. Acumulare Botesti (Raul Moldova)
    3. 20,0 km
    4. 1,0 mc/s
    5. Roman

    Judetul Prahova

    Nr. pozitie 18
    1. Traisteni - Brebu - Provita - Talea
    2. Acumularea Traisteni (Raul Doftana)
    3. 70,0 km
    4. 0,4 mc/s
    5. Brebu, Telega, Campina, Provita, Adunati, Talea
    Nr. pozitie 19
    1. Homoraciu - Posesti - Soimari
    2. Acumularea Homoraciu (Raul Teleajen)
    3. 80,0 km
    4. 0,3 mc/s
    5. Homoraciu, Posesti, Aricestii Zeletin, Surani, Soimari, Carbunesti
    Nr. pozitie 20
    1. Coada Malului - Podenii Noi - Lapos
    2. Acumularea Coada Malului (Raul Teleajen)
    3. 70,0 km
    4. 0,3 mc/s
    5. Salcia, Lapos, Calugareni, Tataru, Jugureni
    Nr. pozitie 21
    1. Boldesti - Mizil
    2. Acumularea Boldesti (Raul Teleajen)
    3. 90,0 km
    4. 0,6 mc/s
    5. Mizil, Colceag, Baba Ana
    Nr. pozitie 22
    1. Coada Malului - Valcanesti - Bertea
    2. Acumularea Coada Malului (Raul Teleajen)
    3. 70,0 km
    4. 0,5 mc/s
    5. Valcanesti, Cosminele, Alunis, Bertea, Varbilau
    Nr. pozitie 23
    1. Adancata - Salciile - Boldesti - Gradistea
    2. Acumularea Adancata (Raul Prahova)
    3. 80,0 km
    4. 0,5 mc/s
    5. Ciorani, Salciile, Boldesti - Gradistea

    TOTAL JUDET:
    Lungimea aductiunii = 460,0 km
    Debitul preconizat = 2,6 mc/s

    Judetul Satu Mare

    Nr. pozitie 24
    1. Talna - Negresti-Oas
    2. Raul Talna
    3. 4,0 km
    4. 0,3 mc/s
    5. Negresti-Oas

    Judetul Teleorman

    Nr. pozitie 25
    1. Guruieni - Alexandria
    2. Paraul Clanita
    3. 16,0 km
    4. 0,3 mc/s
    5. Alexandria

    Judetul Timis

    Nr. pozitie 26
    1. Poiana Marului - Lugoj - Timisoara
    2. Acumularea Poiana Marului (Raul Bistra Marului)
    3. 110,0 km
    4. 2,15 mc/s
    5. Lugoj, Timisoara si localitati din apropierea aductiunii

    Judetul Vaslui

    Nr. pozitie 27
    1. Badeana - Barlad
    2. Foraje Badeana Tutova
    3. 15,0 km
    4. 0,3 mc/s
    5. Barlad

    Judetul Valcea

    Nr. pozitie 28
    1. Ramnicu Valcea - Dragasani
    2. Uzina Ramnicu Valcea
    3. 55,0 km
    4. 0,4 mc/s
    5. Dragasani si localitatile din apropierea aductiunii

    Municipiul Bucuresti

    Nr. pozitie 29
    1. Potlogi - Bucuresti
    2. Freatic zona Potlogi
    3. 40,0 km
    4. 2,0 mc/s
    5. Bucuresti

    TOTAL GENERAL:
    Lungimea aductiunii = 1.059,7 km
    Debitul preconizat = 10,07 mc/s

    1.3. PE TERMEN LUNG (2016-2025)

    Judetul Buzau
    Nr. pozitie 1
    1. Siriu - Berca
    2. Acumularea Siriu (Raul Buzau)
    3. 56,0 km
    4. 0,5 mc/s
    5. Nehoiu, Cislau, Patarlagele, Viperesti, Magura, Parscov, Berca
    Nr. pozitie 2
    1. Vernesti - Ramnicu Sarat
    2. Raul Buzau
    3. 40,0 km
    4. 0,5 mc/s
    5. Ramnicu Sarat

    TOTAL JUDET:
    Lungimea aductiunii = 96,0 km
    Debitul preconizat = 1,0 mc/s

    Judetul Caras-Severin

    Nr. pozitie 3
    1. Zervesti - Otelu Rosu
    2. Acumularea Zervesti (Raul Sebes)
    3. 23,0 km
    4. 0,4 mc/s
    5. Otelu Rosu

    Judetul Dolj

    Nr. pozitie 4
    1. Dunare - Bailesti - Segarcea
    2. Fluviul Dunarea
    3. 50,0 km
    4. 0,3 mc/s
    5. Bailesti, Segarcea

    Judetul Ialomita

    Nr. pozitie 5
    1. Firul 2 Borcea - Slobozia
    2. Fluviul Dunarea (Bratul Borcea)
    3. 45,0 km
    4. 2,0 mc/s
    5. Calarasi, Slobozia

    Judetul Mures

    Nr. pozitie 6
    1. Iernut - Sanpaul
    2. Uzina de apa Iernut (Cipau)
    3. 30,0 km
    4. 0,1 mc/s
    5. Sanpaul, Ogra, Cuci
    Nr. pozitie 7
    1. Iernut - Sanger
    2. Uzina de apa Iernut (Cipau)
    3. 27,0 km
    4. 0,1 mc/s
    5. Lechinta, Iclanzel, Papiu Ilarian, Sanger
    Nr. pozitie 8
    1. Reghin - Ernei
    2. Uzina de apa Reghin
    3. 28,0 km
    4. 0,2 mc/s
    5. Petelea, Peris, Gornesti, Ernei
    Nr. pozitie 9
    1. Vargata - Gheorghe Doja
    2. Acumularea Vargata (Raul Niraj)
    3. 40,0 km
    4. 0,2 mc/s
    5. Miercurea Nirajului, Galesti, Acatari, Craciunesti, Gheorghe Doja

    TOTAL JUDET:
    Lungimea aductiunii = 125,0 km
    Debitul preconizat = 0,6 mc/s

    Judetul Prahova

    Nr. pozitie 10
    1. Sinaia - Breaza
    2. Acumularea Azuga II (Paraul Limbasel)
    3. 25,0 km
    4. 0,5 mc/s
    5. Sinaia, Comarnic, Breaza

    Judetul Satu Mare

    Nr. pozitie 11
    1. Remetea - Baia Mare - Satu Mare
    2. Acumularea Remetea (Raul Lapus)
    3. 90,0 km
    4. 2,0 mc/s
    5. Baia Mare, Seini, Satu Mare
    Nr. pozitie 12
    1. Supuru de Jos - Tasnad
    2. Raul Crasna
    3. 18,0 km
    4. 0,2 mc/s
    5. Tasnad

    TOTAL JUDET:
    Lungimea aductiunii = 108,0 km
    Debitul preconizat = 2,2 mc/s

    Judetul Teleorman

    Nr. pozitie 13
    1. Dunare - Zimnicea - Alexandria - Rosiori de Vede
    2. Fluviul Dunarea
    3. 80,0 km
    4. 3,0 mc/s
    5. Zimnicea, Smardioasa, Alexandria, Rosiori de Vede

    Municipiul Bucuresti

    Nr. pozitie 14
    1. Calugareni - Bucuresti
    2. Acvifer de adancime zona Calugareni
    3. 25,0 km
    4. 1,5 mc/s
    5. Bucuresti

    TOTAL GENERAL:
    Lungimea aductiunii = 577,0 km
    Debitul preconizat = 11,5 mc/s

    2.0. LUCRARI HIDROEDILITARE DE REABILITARE SI DEZVOLTARE IN MUNICIPII SI ORASE

    2.1. PE TERMEN SCURT (1998-2005)

    1. Judet, municipiu, oras
    2. Populatia la 1.01.1996
    Tipul de interventie necesara:
    3. Alimentari cu apa
    4. Canalizari

    Judetul Arad

    Nr. pozitie 1
    1. Municipiul Arad
    2. 186.911
    3. - modernizare sistem de alimentare cu apa
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare aductiuni
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si chimica)
    Nr. pozitie 2
    1. Lipova
    2. 11.747
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 3
    1. Nadlac
    2. 8.436
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare si extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Bacau

    Nr. pozitie 4
    1. Municipiul Bacau
    2. 209.339
    3. - modernizare sistem de alimentare cu apa
       - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare si extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Brasov

    Nr. pozitie 5
    1. Municipiul Brasov
    2. 321.392
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 6
    1. Predeal
    2. 7.118
    3. - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si chimica)

    Judetul Braila

    Nr. pozitie 7
    1. Municipiul Braila
    2. 235.909
    3. - modernizare sistem de alimentare cu apa
       - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - reabilitare retea si colectoare de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 8
    1. Insuratei
    2. 7.456
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - reabilitare si extindere statie de epurare

    Judetul Buzau

    Nr. pozitie 9
    1. Municipiul Buzau
    2. 150.546
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare

    Judetul Caras-Severin

    Nr. pozitie 10
    1. Anina
    2. 11.062
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare

    Judetul Calarasi

    Nr. pozitie 11
    1. Municipiul Calarasi
    2. 78.336
    3. - modernizare sistem de alimentare cu apa
       - majorare debite la captare-tratare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)

    Judetul Cluj

    Nr. pozitie 12
    1. Municipiul Cluj-Napoca
    2. 334.079
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare

    Judetul Constanta

    Nr. pozitie 13
    1. Municipiul Constanta
    2. 348.136
    3. - modernizarea sistemului de alimentare cu apa
       - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reamplasarea evacuarii apelor uzate epurate, cu debusare in zona de larg
       - reabilitare si extindere retea de canalizare
       - extindere si modernizare statie de epurare
    Nr. pozitie 14
    1. Municipiul Mangalia
    2. 43.832
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - modernizare si extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 15
    1. Harsova
    2. 11.032
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - modernizare sursa de apa subterana
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare

    Judetul Covasna

    Nr. pozitie 16
    1. Municipiul Sfantu Gheorghe
    2. 67.565
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 17
    1. Baraolt
    2. 10.762
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 18
    1. Covasna
    2. 12.411
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 19
    1. Intorsura Buzaului
    2. 8.941
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 20
    1. Targu Secuiesc
    2. 23.055
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Dambovita

    Nr. pozitie 21
    1. Municipiul Targoviste
    2. 99.489
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Dolj

    Nr. pozitie 22
    1. Municipiul Craiova
    2. 306.338
    3. - modernizare sistem de alimentare cu apa
       - majorare debite la captare-tratare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare

    Judetul Galati

    Nr. pozitie 23
    1. Municipiul Galati
    2. 328.557
    3. - modernizare sistem de alimentare cu apa
       - majorare debite la captare-tratare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare

    Judetul Gorj

    Nr. pozitie 24
    1. Municipiul Targu Jiu
    2. 98.679
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 25
    1. Bumbesti-Jiu
    2. 11.498
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 26
    1. Motru
    2. 26.984
    3. - majorare debite la captate-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare, inclusiv completarea statiei de epurare cu treapta avansata de epurare (chimica)
    Nr. pozitie 27
    1. Novaci
    2. 6.467
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare, inclusiv completarea statiei de epurare cu trepte avansate de epurare (biologica si chimica)
    Nr. pozitie 28
    1. Rovinari
    2. 11.773
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 29
    1. Targu Carbunesti
    2. 9.364
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
    4. - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si
         chimica)
    Nr. pozitie 30
    1. Ticleni
    2. 5.269
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv completarea statiei de epurare cu
         treapta avansata (chimica)

    Judetul Harghita

    Nr. pozitie 31
    1. Municipiul Miercurea-Ciuc
    2. 47.452
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere si retehnologizare statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)

    Judetul Hunedoara

    Nr. pozitie 32
    1. Municipiul Brad
    2. 18.702
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 33
    1. Hateg
    2. 12.567
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - reabilitarea si completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 34
    1. Simeria
    2. 14.620
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare

    Judetul Ialomita

    Nr. pozitie 35
    1. Municipiul Slobozia
    2. 57.193
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare

    Judetul Iasi

    Nr. pozitie 36
    1. Municipiul Iasi
    2. 346.913
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 37
    1. Municipiul Pascani
    2. 45.862
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare si extindere retea de distributie
    4. - reabilitare si extindere retea de canalizare
       - extindere si modernizare statie de epurare

    Judetul Mehedinti

    Nr. pozitie 38
    1. Municipiul Drobeta-Turnu Severin
    2. 118.807
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 39
    1. Baia de Arama
    2. 5.849
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 40
    1. Orsova
    2. 15.677
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Mures

    Nr. pozitie 41
    1. Municipiul Targu Mures
    2. 166.593
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Prahova

    Nr. pozitie 42
    1. Municipiul Ploiesti
    2. 254.707
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)

    Judetul Satu Mare

    Nr. pozitie 43
    1. Municipiul Satu Mare
    2. 130.729
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 44
    1. Negresti-Oas
    2. 16.539
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 45
    1. Tasnad
    2. 10.353
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Salaj

    Nr. pozitie 46
    1. Municipiul Zalau
    2. 71.851
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 47
    1. Cehu Silvaniei
    2. 8.816
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 48
    1. Simleu Silvaniei
    2. 17.167
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Sibiu

    Nr. pozitie 49
    1. Municipiul Sibiu
    2. 169.723
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 50
    1. Agnita
    2. 12.252
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 51
    1. Talmaciu
    2. 9.257
    3. - majorare debite la captare-tratare
    - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
    - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv treapta avansata (chimica)

    Judetul Suceava

    Nr. pozitie 52
    1. Municipiul Suceava
    2. 117.924
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 53
    1. Municipiul Campulung Moldovenesc
    2. 22.267
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 54
    1. Municipiul Falticeni
    2. 33.598
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 55
    1. Municipiul Radauti
    2. 31.996
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Timis

    Nr. pozitie 56
    1. Municipiul Timisoara
    2. 333.000
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - modernizarea statiei de epurare (inclusiv treapta chimica)
    Nr. pozitie 57
    1. Municipiul Lugoj
    2. 49.840
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si
         chimica)
    Nr. pozitie 58
    1. Buzias
    2. 8.297
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 59
    1. Deta
    2. 7.222
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si
         chimica)

    Judetul Vaslui

    Nr. pozitie 60
    1. Municipiul Barlad
    2. 79.082
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare si extindere retea de distributie
    4. - reabilitare si extindere retea canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 61
    1. Municipiul Husi
    2. 33.414
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare si extindere retea de distributie
    4. - reabilitare si extindere retea canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 62
    1. Negresti
    2. 10.168
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare si extindere retea de distributie
    4. - reabilitare si extindere retea canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)

    Judetul Valcea

    Nr. pozitie 63
    1. Municipiul Ramnicu Valcea
    2. 118.906
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Vrancea

    Nr. pozitie 64
    1. Municipiul Focsani
    2. 100.692
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 65
    1. Adjud
    2. 21.020
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si
         chimica)
    Nr. pozitie 66
    1. Marasesti
    2. 12.988
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Municipiul Bucuresti

    Nr. pozitie 67
    1. Municipiul Bucuresti
    2. 2.042.562
    3. - modernizarea sistemului de alimentare cu apa
       - majorare debite la captare-tratare (finalizarea lucrarii)
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - modernizarea sistemului de canalizare
       - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - finalizare statie de epurare

    2.2. PE TERMEN MEDIU (2006-2015)

    Judetul Alba

    Nr. pozitie 1
    1. Municipiul Alba Iulia
    2. 73.154
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 2
    1. Municipiul Blaj
    2. 22.339
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 3
    1. Municipiul Aiud
    2. 29.171
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 4
    1. Abrud
    2. 6.951
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 5
    1. Chisineu-Cris
    2. 8.842
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 6
    1. Curtici
    2. 9.834
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 7
    1. Ineu
    2. 10.424
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 8
    1. Pancota
    2. 7.451
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie
    1. Sebis
    2. 6.873
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Arges

    Nr. pozitie 10
    1. Municipiul Pitesti
    2. 186.053
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 11
    1. Municipiul Campulung Muscel
    2. 44.428
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 12
    1. Municipiul Curtea de Arges
    2. 35.412
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Bacau

    Nr. pozitie 13
    1. Municipiul Onesti
    2. 60.652
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Bihor

    Nr. pozitie 14
    1. Municipiul Oradea
    2. 223.913
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 15
    1. Alesd
    2. 10.963
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 16
    1. Beius
    2. 11.982
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 17
    1. Marghita
    2. 18.812
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 18
    1. Nucet
    2. 2.787
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si chimica)
    Nr. pozitie 19
    1. Salonta
    2. 20.340
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 20
    1. Stei
    2. 9.424
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si
         chimica)
    Nr. pozitie 21
    1. Valea lui Mihai
    2. 10.767
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 22
    1. Vascau
    2. 3.131
       - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare

    Judetul Bistrita-Nasaud

    Nr. pozitie 23
    1. Municipiul Bistrita
    2. 88.118
    3. - reabilitare si modernizare captare-tratare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - modernizare si extindere statie de epurare

    Judetul Botosani

    Nr. pozitie 24
    1. Municipiul Botosani
    2. 129.834
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 25
    1. Municipiul Dorohoi
    2. 35.362
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Brasov

    Nr. pozitie 26
    1. Municipiul Fagaras
    2. 45.128
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 27
    1. Codlea
    2. 24.393
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si chimica)
    Nr. pozitie 28
    1. Rasnov
    2. 16.397
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 29
    1. Zarnesti
    2. 26.732
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)

    Judetul Braila

    Nr. pozitie 30
    1. Faurei
    2. 4.579
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 31
    1. Ianca
    2. 12.597
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare

    Judetul Buzau

    Nr. pozitie 32
    1. Municipiul Ramnicu Sarat
    2. 41.857
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare

    Judetul Caras-Severin

    Nr. pozitie 33
    1. Municipiul Resita
    2. 94.982
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si
         chimica)
    Nr. pozitie 34
    1. Municipiul Caransebes
    2. 31.023
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
    Nr. pozitie 35
    1. Bocsa
    2. 19.121
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 36
    1. Moldova Noua
    2. 15.962
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv treapta avansata de epurare (chimica)
    Nr. pozitie 37
    1. Oravita
    2. 15.556
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Calarasi

    Nr. pozitie 38
    1. Oltenita
    2. 32.140
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)

    Judetul Cluj

    Nr. pozitie 39
    1. Municipiul Dej
    2. 41.460
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere si modernizare statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 40
    1. Municipiul Turda
    2. 61.859
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 41
    1 Campia Turzii
    2. 29.989
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 42
    1. Gherla
    2. 24.488
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare

    Judetul Constanta

    Nr. pozitie 43
    1. Municipiul Medgidia
    2. 47.606
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Dambovita

    Nr. pozitie 44
    2. Moreni
    2. 23.249
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Galati

    Nr. pozitie 45
    1. Municipiul Tecuci
    2. 47.081
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare

    Judetul Giurgiu

    Nr. pozitie 46
    1. Municipiul Giurgiu
    2. 74.126
    3. - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Harghita

    Nr. pozitie 47
    1. Municipiul Odorheiu Secuiesc
    2. 39.484
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
    Nr. pozitie 48
    1. Baile Tusnad
    2. 1.850
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - extindere retea de distributie
    4. - modernizare statie de pompare
       - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 49
    1. Borsec
    2. 3.104
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare si extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si chimica)

    Judetul Hunedoara

    Nr. pozitie 50
    1. Municipiul Deva
    2. 77.125
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 51
    1. Municipiul Hunedoara
    2. 80.599
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 52
    1. Municipiul Petrosani
    2. 52.989
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare pentru toate localitatile de pe Jiul de Est si Jiul de Vest
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si chimica)
    Nr. Pozitie 53
    1. Municipiul Orastie
    2. 24.826
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 54
    1. Aninoasa
    2. 6.127
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare si transportare ape uzate la statia de epurare Petrosani
    Nr. pozitie 55
    1. Lupeni
    2. 32.916
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare si transportare ape uzate la statia de epurare Petrosani
    Nr. pozitie 56
    1. Petrila
    2. 30.482
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare si transportare ape uzate la statia de epurare Petrosani
    Nr. pozitie 57
    1. Uricani
    2. 12.796
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare si transportare ape uzate la statia de epurare Petrosani
    Nr. pozitie 58
    1. Vulcan
    2. 35.827
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare si transportare ape uzate la statia de epurare Petrosani

    Judetul Ialomita

    Nr. pozitie 59
    1. Municipiul Fetesti
    2. 36.312
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 60
    1. Municipiul Urziceni
    2. 19.393
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 61
    1. Tandarei
    2. 14.474
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare

    Judetul Iasi

    Nr. pozitie 62
    1. Harlau
    2. 12.059
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare si extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 63
    1. Targu Frumos
    2. 14.204
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare si extindere retea de distributie
    4. - reabilitare si extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Maramures

    Nr. pozitie 64
    1. Municipiul Baia Mare
    2. 149.567
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 65
    1. Municipiul Sighetu Marmatiei
    2. 44.998
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 66
    1. Baia Sprie
    2. 15.687
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 67
    1. Borsa
    2. 27.508
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 68
    1. Cavnic
    2. 5.639
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 69
    1. Seini
    2. 9.265
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 70
    1. Targu Lapus
    2. 14.298
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 71
    1. Viseu de Sus
    2. 18.891
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Mures

    Nr. pozitie 72
    1. Municipiul Sighisoara
    2. 36.393
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 73
    1. Municipiul Reghin
    2. 39.562
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 74
    1. Tarnaveni
    2. 30.133
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare

    Judetul Neamt

    Nr. pozitie 75
    1. Municipiul Piatra-Neamt
    2. 126.180
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 76
    1. Municipiul Roman
    2. 82.089
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Olt

    Nr. pozitie 77
    1. Municipiul Slatina
    2. 87.507
    3. - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 78
    1. Municipiul Caracal
    2. 39.876
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Prahova

    Nr. pozitie 79
    1. Municipiul Campina
    2. 41.342
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 80
    1. Azuga
    2. 6.411
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 81
    1. Baicoi
    2. 20.532
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 82
    1. Boldesti-Scaeni
    2. 11.607
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 83
    1. Breaza
    2. 19.241
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 84
    1. Busteni
    2. 12.397
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 85
    1. Comarnic
    2. 13.545
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 86
    1. Mizil
    2. 17.236
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 87
    1. Plopeni
    2. 10.415
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare mecano-biologica
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 88
    1. Sinaia
    2. 15.397
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 89
    1. Slanic Prahova
    2. 7.523
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 90
    1. Urlati
    2. 11.877
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Satu Mare

    Nr. pozitie 91
    1. Municipiul Carei
    2. 26.224
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Salaj

    Nr. pozitie 92
    1. Jibou
    2. 12.386
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Sibiu

    Nr. pozitie 93
    1. Municipiul Medias
    2. 63.368
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 94
    1. Copsa Mica
    2. 5.151
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 95
    1. Ocna Sibiului
    2. 4.299
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare prin pompare la municipiul Sibiu

    Judetul Teleorman

    Nr. pozitie 96
    1. Municipiul Alexandria
    2. 59.681
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 97
    1. Municipiul Rosiori de Vede
    2. 37.148
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si chimica)
    Nr. pozitie 98
    1. Municipiul Turnu Magurele
    2. 36.549
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)

    Judetul Timis

    Nr. pozitie 99
    1. Faget
    2. 7.680
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 100
    1. Jimbolia
    2. 11.658
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 101
    1. Sannicolau Mare
    2. 12.973
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Tulcea

    Nr. pozitie 102
    1. Municipiul Tulcea
    2. 97.103
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare

    Judetul Vaslui

    Nr. pozitie 103
    1. Municipiul Vaslui
    2. 80.194
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare si extindere retea de distributie
    4. - reabilitare si extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare

    Judetul Valcea

    Nr. pozitie 104
    1. Dragasani
    2. 22.776
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 105
    1. Baile Govora
    2. 3.225
    3. - majorare debite de captare-tratare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si chimica)
    Nr. pozitie 106
    1. Baile Olanesti
    2. 4.827
    3. - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si chimica)
    Nr. pozitie 107
    1. Brezoi
    2. 7.580
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 108
    1. Calimanesti
    2. 8.990
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 109
    1. Horezu
    2. 7.386
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 110
    1. Ocnele Mari
    2. 3.611
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare

    2.3. PE TERMEN LUNG (2016-2025)

    Judetul Alba

    Nr. pozitie 1
    1. Campeni
    2. 8.663
    3. - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 2
    1. Cugir
    2. 30.976
    3. - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 3
    1. Ocna Mures
    2. 15.930
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea cu treapta de epurare avansata (biologica)
    Nr. pozitie 4
    1. Sebes
    2. 29.963
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 5
    1. Teius
    2. 7.290
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 6
    1. Zlatna
    2. 9.381
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare

    Judetul Arges

    Nr. pozitie 7
    1. Colibasi
    2. 34.268
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 8
    1. Costesti
    2. 12.273
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 9
    1. Topoloveni
    2. 10.016
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Bacau

    Nr. pozitie 10
    1. Buhusi
    2. 21.851
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 11
    1. Comanesti
    2. 26.089
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 12
    1. Darmanesti
    2. 14.129
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 13
    1. Moinesti
    2. 25.482
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 14
    1. Slanic Moldova
    2. 5.424
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare si extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - reabilitare retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 15
    1. Targu Ocna
    2. 14.461
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - reabilitare retea de canalizare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Bistrita-Nasaud

    Nr. pozitie 16
    1. Beclean
    2. 11.932
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - modernizare si extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 17
    1. Nasaud
    2. 11.645
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 18
    1. Sangeorz-Bai
    2. 10.607
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare

    Judetul Botosani

    Nr. pozitie 19
    1. Darabani
    2. 11.969
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 20
    1. Saveni
    2. 8.731
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Brasov

    Nr. pozitie 21
    1. Rupea
    2. 6.095
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
    Nr. pozitie 22
    1. Sacele
    2. 29.757
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 23
    1. Victoria
    2. 10.737
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Buzau

    Nr. pozitie 24
    1. Nehoiu
    2. 12.662
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canaiizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 25
    1. Pogoanele
    2. 7.624
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)

    Judetul Caras-Severin

    Nr. pozitie 26
    1. Baile Herculane
    2. 6.204
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 27
    1. Otelu Rosu
    2. 13.002
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)

    Judetul Calarasi

    Nr. pozitie 28
    1. Budesti
    2. 9.930
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 29
    1. Fundulea
    2. 6.340
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv treapta avansata de epurare (chimica)
    Nr. pozitie 30
    1. Lehliu-Gara
    2. 6.731
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Cluj

    Nr. pozitie 31
    1. Huedin
    2. 10.294
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Constanta

    Nr. pozitie 32
    1. Basarabi
    2. 11.012
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv completarea statiei cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 33
    1. Cernavoda
    2. 20.734
    3. - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 34
    1. Eforie
    2. 9.231
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si chimica)
    Nr. pozitie 35
    1. Navodari
    2. 33.702
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 36
    1. Negru Voda
    2. 5.357
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 37
    1. Ovidiu
    2. 13.009
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 38
    1. Techirghiol
    2. 6.949
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare

    Judetul Dambovita

    Nr. pozitie 39
    1. Fieni
    2. 8.190
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 40
    1. Gaesti
    2. 17.027
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 41
    1. Pucioasa
    2. 16.755
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 42
    1. Titu
    2. 10.923
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Dolj

    Nr. pozitie 43
    1. Bailesti
    2. 22.725
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 44
    1. Calafat
    2. 21.493
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 45
    1. Filiasi
    2. 20.142
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si chimica)
    Nr. pozitie 46
    1. Segarcea
    2. 8.885
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)

    Judetul Galati

    Nr. pozitie 47
    1. Beresti
    2. 3.947
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 48
    1. Targu Bujor
    2. 8.220
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare

    Judetul Giurgiu

    Nr. pozitie 49
    1. Bolintin-Vale
    2. 11.453
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv trepte avansate de epurare (biologica si chimica)
    Nr. pozitie 50
    1. Mihailesti
    2. 7.207
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv trepte avansate de epurare (biologica si chimica)

    Judetul Harghita

    Nr. pozitie 51
    1. Balan
    2. 10.115
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 52
    1. Cristuru Secuiesc
    2. 11.185
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 53
    1. Gheorgheni
    2. 21.630
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si chimica)
    Nr. pozitie 54
    1. Toplita
    2. 16.992
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 55
    1. Vlahita
    2. 7.584
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Hunedoara

    Nr. pozitie 56
    1. Calan
    2. 14.837
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)

    Judetul Ilfov

    Nr. pozitie 57
    1. Buftea
    2. 19.584
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - reabilitare retea de canalizare
       - extindere retea de canalizare
       - colector Buftea - Bucuresti

    Judetul Mehedinti

    Nr. pozitie 58
    1. Strehaia
    2. 12.539
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 59
    1. Vanju Mare
    2. 7.397
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare, inclusiv treapta avansata (chimica)

    Judetul Mures

    Nr. pozitie 60
    1. Iernut
    2. 9.926
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu trepte avansate (biologica si chimica)
    Nr. pozitie 61
    1. Ludus
    2. 18.851
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 62
    1. Sovata
    2. 12.184
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)

    Judetul Neamt

    Nr. pozitie 63
    1. Bicaz
    2. 8.788
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 64
    1. Targu-Neamt
    2. 22.697
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Olt

    Nr. pozitie 65
    1. Bals
    2. 23.910
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 66
    1. Corabia
    2. 22.380
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 67
    1. Draganesti-Olt
    2. 13.410
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 68
    1. Piatra-Olt
    2. 6.654
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 69
    1. Scornicesti
    2. 13.778
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
    4. - extindere statie de epurare

    Judetul Prahova

    Nr. pozitie 70
    1. Valenii de Munte
    2. 14.151
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Sibiu

    Nr. pozitie 71
    1. Avrig
    2. 15.711
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 72
    1. Cisnadie
    2. 17.360
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 73
    1. Dumbraveni
    2. 8.784
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare

    Judetul Suceava

    Nr. pozitie 74
    1. Gura Humorului
    2. 16.645
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 75
    1. Siret
    2. 9.847
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 76
    1. Solca
    2. 4.677
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)
    Nr. pozitie 77
    1. Vatra Dornei
    2. 18.364
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica)

    Judetul Teleorman

    Nr. pozitie 78
    1. Videle
    2. 12.837
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 79
    1. Zimnicea
    2. 16.994
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare

    Judetul Tulcea

    Nr. pozitie 80
    1. Babadag
    2. 10.765
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 81
    1. Isaccea
    2. 5.652
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
    Nr. pozitie 82
    1. Macin
    2. 12.211
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitatede compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare
    Nr. pozitie 83
    1. Sulina
    2. 5.333
    3. - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - statie noua de epurare

    Judetul Vrancea

    Nr. pozitie 84
    1. Odobesti
    2. 7.928
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
    Nr. pozitie 85
    1. Panciu
    2. 10.084
    3. - majorare debite la captare-tratare
       - majorare capacitate de compensare, inmagazinare
       - reabilitare retea de distributie
       - extindere retea de distributie
    4. - extindere retea de canalizare
       - extindere statie de epurare
       - completarea statiei de epurare cu treapta avansata (chimica).

    3.0 ZONE CU DISFUNCTIONALITATI MARI IN ALIMENTAREA CU APA SI/SAU CANALIZARE A MUNICIPIILOR SI ORASELOR, CARE NECESITA LUCRARI HIDROEDILITARE DE REABILITARE SI DEZVOLTARE

    1. Zona
    2. Municipii si orase
    3. Judetul

    Nr. crt. 1
    1. Zona nr. 1
    2. Reghin
    3. Mures

    Nr. crt. 2
    1. Zona nr. 1
    2. Sovata
    3. Mures

    Nr. crt. 3
    1. Zona nr. 1
    2. Tarnaveni
    3. Mures

    Nr. crt. 4
    1. Zona nr. 1
    2. Targu Mures
    3. Mures

    Nr. crt. 5
    1. Zona nr. 1
    2. Medias
    3. Sibiu

    Nr. crt. 6
    1. Zona nr. 2
    2. Alba Iulia
    3. Alba

    Nr. crt. 7
    1. Zona nr. 2
    2. Blaj
    3. Alba

    Nr. crt. 8
    1. Zona nr. 2
    2. Teius
    3. Alba

    Nr. crt. 9
    1. Zona nr. 2
    2. Campia Turzii
    3. Cluj

    Nr. crt. 10
    1. Zona nr. 3
    2. Hateg
    3. Hunedoara

    Nr. crt. 11
    1. Zona nr. 3
    2. Hunedoara
    3. Hunedoara

    Nr. crt. 12
    1. Zona nr. 4
    2. Aninoasa
    3. Hunedoara

    Nr. crt. 13
    1. Zona nr. 4
    2. Lupeni
    3. Hunedoara

    Nr. crt. 14
    1. Zona nr. 4
    2. Petrita
    3. Hunedoara

    Nr. crt. 15

    1. Zona nr. 4
    2. Petrosani
    3. Hunedoara

    Nr. crt. 16
    1. Zona nr. 4
    2. Vulcan
    3. Hunedoara

    Nr. crt. 17
    1. Zona nr. 5
    2. Brezoi
    3. Valcea

    Nr. crt. 18
    1. Zona nr. 5
    2. Ramnicu Valcea
    3. Valcea

    Nr. crt. 19
    1. Zona nr. 6
    2. Breaza
    3. Prahova

    Nr. crt. 20
    1. Zona nr. 6
    2. Busteni
    3. Prahova

    Nr. crt. 21
    1. Zona nr. 6
    2. Comarnic
    3. Prahova

    Nr. crt. 22
    1. Zona nr. 6
    2. Sinaia
    3. Prahova

    Nr. crt. 23
    1. Zona nr. 7
    2. Brasov
    3. Brasov

    Nr. crt. 24
    1. Zona nr. 7
    2. Codlea
    3. Brasov

    Nr. crt. 25
    1. Zona nr. 7
    2. Sacele
    3. Brasov

    Nr. crt. 26
    1. Zona nr. 7
    2. Zarnesti
    3. Brasov

    Nr. crt. 27
    1. Zona nr. 8
    2. Baraolt
    3. Covasna

    Nr. crt. 28
    1. Zona nr. 8
    2. Covasna
    3. Covasna

    Nr. crt. 29
    1. Zona nr. 8
    2. Intorsura Buzaului
    3. Covasna

    Nr. crt. 30
    1. Zona nr. 8
    2. Sfantu Gheorghe
    3. Covasna

    Nr. crt. 31
    1. Zona nr. 9
    2. Gheorgheni
    3. Harghita

    Nr. crt. 32
    1. Zona nr. 9
    2. Miercurea-Ciuc
    3. Harghita

    Nr. crt. 33
    1. Zona nr. 9
    2. Toplita
    3. Harghita

    Nr. crt. 34
    1. Zona nr. 9
    2. Vlahita
    3. Harghita

    Nr. crt. 35
    1. Zona nr. 10
    2. Baia Mare
    3. Maramures

    Nr. crt. 36
    1. Zona nr. 10
    2. Baia Sprie
    3. Maramures

    Nr. crt. 37
    1. Zona nr. 10
    2. Borsa
    3. Maramures

    Nr. crt. 38
    1. Zona nr. 10
    2. Cavnic
    3. Maramures

    Nr. crt. 39
    1. Zona nr. 10
    2. Seini
    3. Maramures

    Nr. crt. 40
    1. Zona nr. 10
    2. Sighetu Marmatiei
    3. Maramures

    Nr. crt. 41
    1. Zona nr. 10
    2. Targu Lapus
    3. Maramures

    Nr. crt. 42
    1. Zona nr. 10
    2. Viseu de Sus
    3. Maramures

    Nr. crt. 43
    1. Zona nr. 10
    2. Negresti-Oas
    3. Satu Mare

    Nr. crt. 44
    1. Zona nr. 11
    2. Cluj-Napoca
    3. Cluj

    Nr. crt. 45
    1. Zona nr. 11
    2. Dej
    3. Cluj

    Nr. crt. 46
    1. Zona nr. 11
    2. Huedin
    3. Cluj

    Nr. crt. 47
    1. Zona nr. 12
    2. Alesd
    3. Bihor

    Nr. crt. 48
    1. Zona nr. 12
    2. Marghita
    3. Bihor

    Nr. crt. 49
    1. Zona nr. 12
    2. Valea lui Mihai
    3. Bihor

    Nr. crt. 50
    1. Zona nr. 12
    2. Carei
    3. Satu Mare

    Nr. crt. 51
    1. Zona nr. 12
    2. Tasnad
    3. Satu Mare

    Nr. crt. 52
    1. Zona nr. 12
    2. Cehu Silvaniei
    3. Salaj

    Nr. crt. 53
    1. Zona nr. 12
    2. Simleu Silvaniei
    3. Salaj

    Nr. crt. 54
    1. Zona nr. 12
    2. Zalau
    3. Salaj

    Nr. crt. 55
    1. Zona nr. 13
    2. Sebis
    3. Arad

    Nr. crt. 56
    1. Zona nr. 13
    2. Beius
    3. Bihor

    Nr. crt. 57
    1. Zona nr. 13
    2. Nucet
    3. Bihor

    Nr. crt. 58
    1. Zona nr. 13
    2. Stei
    3. Bihor

    Nr. crt. 59
    1. Zona nr. 13
    2. Vascau
    3. Bihor

    Nr. crt. 60
    1. Zona nr. 14
    2. Arad
    3. Arad

    Nr. crt. 61
    1. Zona nr. 14
    2. Lipova
    3. Arad

    Nr. crt. 62
    1. Zona nr. 14
    2. Nadlac
    3. Arad

    Nr. crt. 63
    1. Zona nr. 14
    2. Pancota
    3. Arad

    Nr. crt. 64
    1. Zona nr. 14
    2. Sannicolau Mare
    3. Timis

    Nr. crt. 65
    1. Zona nr. 15
    2. Buzias
    3. Timis

    Nr. crt. 66
    1. Zona nr. 15
    2. Deta
    3. Timis

    Nr. crt. 67
    1. Zona nr. 15
    2. Faget
    3. Timis

    Nr. crt. 68
    1. Zona nr. 15
    2. Lugoj
    3. Timis

    Nr. crt. 69
    1. Zona nr. 15
    2. Timisoara
    3. Timis

    Nr. crt. 70
    1. Zona nr. 16
    2. Anina
    3. Caras-Severin

    Nr. crt. 71
    1. Zona nr. 16
    2. Oravita
    3. Caras-Severin

    Nr. crt. 72
    1. Zona nr. 16
    2. Resita
    3. Caras-Severin

    Nr. crt. 73
    1. Zona nr. 17
    2. Baile Herculane
    3. Caras-Severin

    Nr. crt. 74
    1. Zona nr. 17
    2. Baia de Arama
    3. Mehedinti

    Nr. crt. 75
    1. Zona nr. 17
    2. Drobeta-Turnu Severin
    3. Mehedinti

    Nr. crt. 76
    1. Zona nr. 17
    2. Orsova
    3. Mehedinti

    Nr. crt. 77
    1. Zona nr. 18
    2. Craiova
    3. Dolj

    Nr. crt. 78
    1. Zona nr. 18
    2. Filiasi
    3. Dolj

    Nr. crt. 79
    1. Zona nr. 18
    2. Segarcea
    3. Dolj

    Nr. crt. 80
    1. Zona nr. 18
    2. Bals
    3. Olt

    Nr. crt. 81
    1. Zona nr. 18
    2. Piatra-Olt
    3. Olt

    Nr. crt. 82
    1. Zona nr. 18
    2. Dragasani
    3. Valcea

    Nr. crt. 83
    1. Zona nr. 19
    2. Topoloveni
    3. Arges

    Nr. crt. 84
    1. Zona nr. 19
    2. Fieni
    3. Dambovita

    Nr. crt. 85
    1. Zona nr. 19
    2. Gaesti
    3. Dambovita

    Nr. crt. 86
    1. Zona nr. 19
    2. Moreni
    3. Dambovita

    Nr. crt. 87
    1. Zona nr. 19
    2. Pucioasa
    3. Dambovita

    Nr. crt. 88
    1. Zona nr. 19
    2. Targoviste
    3. Dambovita

    Nr. crt. 89
    1. Zona nr. 19
    2. Titu
    3. Dambovita

    Nr. crt. 90
    1. Zona nr. 20
    2. Budesti
    3. Calarasi

    Nr. crt. 91
    1. Zona nr. 20
    2. Oltenita
    3. Calarasi

    Nr. crt. 92
    1. Zona nr. 20
    2. Bucuresti
    3. Municipiul Bucuresti

    Nr. crt. 93
    1. Zona nr. 20
    2. Buftea
    3. Ilfov

    Nr. crt. 94
    1. Zona nr. 21
    2. Constanta
    3. Constanta

    Nr. crt. 95
    1. Zona nr. 21
    2. Eforie
    3. Constanta

    Nr. crt. 96
    1. Zona nr. 21
    2. Medgidia
    3. Constanta

    Nr. crt. 97
    1. Zona nr. 21
    2. Ovidiu
    3. Constanta

    Nr. crt. 98
    1. Zona nr. 21
    2. Fetesti
    3. Ialomita

    Nr. crt. 99
    1. Zona nr. 22
    2. Braila
    3. Braila

    Nr. crt. 100
    1. Zona nr. 22
    2. Galati
    3. Galati

    Nr. crt. 101
    1. Zona nr. 22
    2. Isaccea
    3. Tulcea

    Nr. crt. 102
    1. Zona nr. 22
    2. Macin
    3. Tulcea

    Nr. crt. 103
    1. Zona nr. 22
    2. Tulcea
    3. Tulcea

    Nr. crt. 104
    1. Zona nr. 23
    2. Faurei
    3. Braila

    Nr. crt. 105
    1. Zona nr. 23
    2. Ianca
    3. Braila

    Nr. crt. 106
    1. Zona nr. 23
    2. Pogoanele
    3. Buzau

    Nr. crt. 107
    1. Zona nr. 24
    2. Mizil
    3. Prahova

    Nr. crt. 108
    1. Zona nr. 24
    2. Ploiesti
    3. Prahova

    Nr. crt. 109
    1. Zona nr. 24
    2. Urlati
    3. Prahova

    Nr.crt. 110
    1. Zona nr. 24
    2. Valenii de Munte
    3. Prahova

    Nr. crt. 111
    1. Zona nr. 25
    2. Adjud
    3. Vrancea

    Nr. crt. 112
    1. Zona nr. 25
    2. Marasesti
    3. Vrancea

    Nr. crt. 113
    1. Zona nr. 25
    2. Odobesti
    3. Vrancea

    Nr. crt. 114
    1. Zona nr. 25
    2. Panciu
    3. Vrancea

    Nr. crt. 115
    1. Zona nr. 26
    2. Bacau
    3. Bacau

    Nr. crt. 116
    1. Zona nr. 26
    2. Buhusi
    3. Bacau

    Nr. crt. 117
    1. Zona nr. 26
    2. Comanesti
    3. Bacau

    Nr. crt. 118
    1. Zona nr. 26
    2. Moinesti
    3. Bacau

    Nr. crt. 119
    1. Zona nr. 26
    2. Onesti
    3. Bacau

    Nr. crt. 120
    1. Zona nr. 26
    2. Slanic-Moldova
    3. Bacau

    Nr. crt. 121
    1. Zona nr. 26
    2. Targu-Ocna
    3. Bacau

    Nr. crt. 122
    1. Zona nr. 27
    2. Harlau
    3. Iasi

    Nr. crt. 123
    1. Zona nr. 27
    2. Iasi
    3. Iasi

    Nr. crt. 124
    1. Zona nr. 27
    2. Pascani
    3. Iasi

    Nr. crt. 125
    1. Zona nr. 27
    2. Targu Frumos
    3. Iasi

    Nr. crt. 126
    1. Zona nr. 27
    2. Targu-Neamt
    3. Neamt

    Nr. crt. 127
    1. Zona nr. 28
    2. Darabani
    3. Botosani

    Nr. crt. 128
    1. Zona nr. 28
    2. Dorohoi
    3. Botosani

    Nr. crt. 129
    1. Zona nr. 28
    2. Saveni
    3. Botosani

    Nr. crt. 130
    1. Zona nr. 28
    2. Campulung Moldovenesc
    3. Suceava

    Nr. crt. 131
    1. Zona nr. 28
    2. Gura Humorului
    3. Suceava

    Nr. crt. 132
    1. Zona nr. 28
    2. Radauti
    3. Suceava

    Nr. crt. 133
    1. Zona nr. 28
    2. Siret
    3. Suceava

    Nr. crt. 134
    1. Zona nr. 28
    2. Solca
    3. Suceava

    Nr. crt. 135
    1. Zona nr. 28
    2. Suceava
    3. Suceava

    4.0. ZONE CU LOCALITATI RURALE, AVAND RESURSE REDUSE DE APA, CARE NECESITA LUCRARI PRIORITARE DE ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT

    1. Zona
    2. Suprafata orientativa (ha)
    3. Judetul

    Nr. crt. 1
    1. A
    2. 291.600
    3. Mures

    Nr. crt. 2
    1. B
    2. 283.700
    3. Dolj

    Nr. crt. 3
    1. C
    2. 209.900
    3. Teleorman

    Nr. crt. 4
    1. D
    2. 71.600
    3. Ialomita

    Nr. crt. 5
    1. E
    2. 111.100
       176.200
    3. Vaslui
       Bacau

    Nr. crt. 6
    1. F
    2. 30.400
        8.300
      169.400
    3. Neamt
       Vaslui
       Iasi

    Nr. crt. 7
    1. G
    2. 61.031
    3. Alba

    Nr. crt. 8
    1. H
    2. 6.659
    3. Alba

    Nr. crt. 9
    1. I
    2. 34.601
    3. Alba

    Nr. crt. 10
    1. J
    2. 25.000
    3. Arad

    Nr. crt. 11
    1. K
    2. 20.000
    3. Arad

    Nr. crt. 12
    1. L
    2. 31.239
    3. Bihor

    Nr. crt. 13
    1. M
    2. 20.464
    3. Bihor

    Nr. crt. 14
    1. N
    2. 22.523
    3. Bihor

    Nr. crt. 15
    1. O
    2. 108.700
    3. Bistrita-Nasaud

    Nr. crt. 16
    1. P
    2. 120.000
    3. Satu Mare

    Nr. crt. 17
    1. R
    2. 146.100
    3. Vrancea

    4.1. NOMINALIZAREA COMUNELOR PENTRU CARE CONSILIILE JUDETENE SOLICITA LUCRARI PRIORITARE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SISTEM CENTRALIZAT

    1. Comuna
    2. Populatia la 1.01.1996

    Judetul Alba

    Nr. crt. 1
    1. Galda de Jos
    2. 4.392

    Judetul Arad

    Nr. crt. 2
    1. Gurahont
    2. 4.926
    Nr. crt. 3
    1. Pecica
    2. 13.191
    Nr. crt. 4
    1. Santana
    2. 12.851
    Nr. crt. 5
    1. Simand
    2. 4.120
    Nr. crt. 6
    1. Vladimirescu
    2. 10.370

    Judetul Braila

    Nr. crt. 7
    1. Ciresu
    2. 3.510
    Nr. crt. 8
    1. Dudesti
    2. 3.935
    Nr. crt. 9
    1. Stancuta
    2. 3.684
    Nr. crt. 10
    1. Ulmu
    2. 4.519
    Nr. crt. 11
    1. Zavoaia
    2. 3.415

    Judetul Cluj

    Nr. crt. 12
    1. Gilau
    2. 7.802
    Nr. crt. 13
    1. Moldovenesti
    2. 3.558

    Judetul Gorj

    Nr. crt. 14
    1. Godinesti
    2. 2.406
    Nr. crt. 15
    1. Matasari
    2. 5.900
    Nr. crt. 16
    1. Tismana
    2. 8.645
    Nr. crt. 17
    1. Turceni
    2. 7.904

    Judetul Harghita

    Nr. crt. 18
    1. Carta
    2. 5.622
    Nr. crt. 19
    1. Sandominic
    2. 6.527

    Judetul Ialomita

    Nr. crt. 20
    1. Cocora
    2. 3.662
    Nr. crt. 21
    1. Facaeni
    2. 6.023
    Nr. crt. 22
    1. Grivita
    2. 7.061
    Nr. crt. 23
    1. Scanteia
    2. 4.315
    Nr. crt. 24
    1. Stelnica
    2. 1.895

    Judetul Iasi

    Nr. crt. 25
    1. Belcesti
    2. 11.279
    Nr. crt. 26
    1. Podu Iloaiei
    2. 9.273
    Nr. crt. 27
    1. Raducaneni
    2. 7.752
    Nr. crt. 28
    1. Tibanesti
    2. 7.256
    Nr. crt. 29
    1. Vladeni
    2. 4.525

    Judetul Maramures

    Nr. crt. 30
    1. Dragomiresti
    2. 3.444
    Nr. crt. 31
    1. Ocna Sugatag
    2. 4.578
    Nr. crt. 32
    1. Somcuta Mare
    2. 8.005
    Nr. crt. 33
    1. Ulmeni
    2. 7.361

    Judetul Mures

    Nr. crt. 34
    1. Acatari
    2. 4.713
    Nr. crt. 35
    1. Band
    2. 7.549
    Nr. crt. 36
    1. Batos
    2. 4.050
    Nr. crt. 37
    1. Balauseri
    2. 5.093
    Nr. crt. 38
    1. Breaza
    2. 2.534
    Nr. crt. 39
    1. Craciunesti
    2. 4.342
    Nr. crt. 40
    1. Craiesti
    2. 1.102
    Nr. crt. 41
    1. Cuci
    2. 2.061
    Nr. crt. 42
    1. Ernei
    2. 4.876
    Nr. crt. 43
    1. Faragau
    2. 1.703
    Nr. crt. 44
    1. Fantanele
    2. 5.259
    Nr. crt. 45
    1. Galesti
    2. 3.047
    Nr. crt. 46
    1. Gheorghe Doja
    2. 2.542
    Nr. crt. 47
    1. Gornesti
    2. 5.618
    Nr. crt. 48
    1. Grebenisu de Campie
    2. 1.391
    Nr. crt. 49
    1. Iclanzel
    2. 2.082
    Nr. crt. 50
    1. Lunca
    2. 3.059
    Nr. crt. 51
    1. Miercurea Nirajului
    2. 5.848
    Nr. crt. 52
    1. Ogra
    2. 2.401
    Nr. crt. 53
    1. Papiu Ilarian
    2. 929
    Nr. crt. 54
    1. Petelea
    2. 2.711
    Nr. crt. 55
    1. Sangeorgiu de Padure
    2. 5.607
    Nr. crt. 56
    1. Sanger
    2. 2.365
    Nr. crt. 57
    1. Sanpaul
    2. 3.657
    Nr. crt. 58
    1. Sanpetru de Campie
    2. 2.960
    Nr. crt. 59
    1. Santana de Mures
    2. 3.579
    Nr. crt. 60
    1. Sarmasu
    2. 7.179
    Nr. crt. 61
    1. Saulia
    2. 1.886
    Nr. crt. 62
    1. Taureni
    2. 1.012
    Nr. crt. 63
    1. Valea Larga
    2. 3.484
    Nr. crt. 64
    1. Zau de Campie
    2. 3.578

    Judetul Neamt

    Nr. crt. 65
    1. Baltatesti
    2. 6.879
    Nr. crt. 66
    1. Roznov
    2. 9.276
    Nr. crt. 67
    1. Sabaoani
    2. 11.299
    Nr. crt. 68
    1. Savinesti
    2. 6.682

    Judetul Prahova

    Nr. crt. 69
    1. Adunati
    2. 2.481
    Nr. crt. 70
    1. Alunis
    2. 3.958
    Nr. crt. 71
    1. Apostolache
    2. 2.444
    Nr. crt. 72
    1. Aricestii Zeletin
    2. 1.533
    Nr. crt. 73
    1. Baba Ana
    2. 4.220
    Nr. crt. 74
    1. Barcanesti
    2. 9.217
    Nr. crt. 75
    1. Bertea
    2. 3.511
    Nr. crt. 76
    1. Boldesti-Gradistea
    2. 2.139
    Nr. crt. 77
    1. Brazi
    2. 8.090
    Nr. crt. 78
    1. Calugareni
    2. 1.468
    Nr. crt. 79
    1. Carbunesti
    2. 1.991
    Nr. crt. 80
    1. Cerasu
    2. 5.333
    Nr. crt. 81
    1. Ciorani
    2. 7.270
    Nr. crt. 82
    1. Chiojdeanca
    2. 1.957
    Nr. crt. 83
    1. Colceag
    2. 5.779
    Nr. crt. 84
    1. Cornu
    2. 4.437
    Nr. crt. 85
    1. Cosminele
    2. 1.336
    Nr. crt. 86
    1. Drajna
    2. 5.894
    Nr. crt. 87
    1. Filipestii de Padure
    2. 10.654
    Nr. crt. 88
    1. Filipestii de Targ
    2. 8.058
    Nr. crt. 89
    1. Fantanele
    2. 4.216
    Nr. crt. 90
    1. Floresti
    2. 7.597
    Nr. crt. 91
    1. Gorgota
    2. 5.690
    Nr. crt. 92
    1. Gornet-Cricov
    2. 2.821
    Nr. crt. 93
    1. Gura Vitioarei
    2. 6.069
    Nr. crt. 94
    1. Jugureni
    2. 851
    Nr. crt. 95
    1. Lapos
    2. 1.596
    Nr. crt. 96
    1. Paulesti
    2. 5.122
    Nr. crt. 97
    1. Poiana Campina
    2. 5.287
    Nr. crt. 98
    1. Posesti
    2. 4.532
    Nr. crt. 99
    1. Provita de Jos
    2. 2.702
    Nr. crt. 100
    1. Provita de Sus
    2. 2.506
    Nr. crt. 101
    1. Puchenii Mari
    2. 9.146
    Nr. crt. 102
    1. Salcia
    2. 1.368
    Nr. crt. 103
    1. Salciile
    2. 2.454
    Nr. crt. 104
    1. Sangeru
    2. 5.488
    Nr. crt. 105
    1. Soimari
    2. 3.174
    Nr. crt. 106
    1. Starchiojd
    2. 6.954
    Nr. crt. 107
    1. Surani
    2. 1.855
    Nr. crt. 108
    1. Talea
    2. 1.262
    Nr. crt. 109
    1. Tataru
    2. 1.321
    Nr. crt. 110
    1. Valea Calugareasca
    2. 10.682
    Nr. crt. 111
    1. Varbilau
    2. 7.195
    Nr. crt. 112
    1. Valcanesti
    2. 4.106

    Judetul Salaj

    Nr. crt.113
    1. Crasna
    2. 6.355
    Nr. crt. 24
    1. Galgau
    2. 2.757
    Nr. crt. 115
    1. Hida
    2. 3.339
    Nr. crt. 116
    1. Ileanda
    2. 2.621
    Nr. crt. 117
    1. Ip
    2. 4.048
    Nr. crt. 118
    1. Nusfalau
    2. 5.546
    Nr. crt. 119
    1. Romanasi
    2. 2.962
    Nr. crt. 120
    1. Sarmasag
    2. 6.846
    Nr. crt. 121
    1. Treznea
    2. 956
    Nr. crt. 122
    1. Valcau de Jos
    2. 3.560

    Judetul Timis

    Nr. crt. 123
    1. Belint
    2. 2.957
    Nr. crt. 124
    1. Costeiu
    2. 3.759
    Nr. crt. 125
    1. Gavojdia
    2. 3.005
    Nr. crt. 126
    1. Ghiroda
    2. 4.651
    Nr. crt. 127
    1. Remetea Mare
    2. 3.196
    Nr. crt. 128
    1. Secas
    2. 301
    Nr. crt. 129
    1. Topolovatu Mare
    2. 3.027

    Judetul Valcea

    Nr. crt. 130
    1. Budesti
    2. 4.995
    Nr. crt. 131
    1. Bujoreni
    2. 3.465
    Nr. crt. 132
    1. Daesti
    2. 2.542
    Nr. crt. 133
    1. Dragoesti
    2. 2.411
    Nr. crt. 134
    1. Galicea
    2. 4.300
    Nr. crt. 135
    1. Ionesti
    2. 4.563
    Nr. crt. 136
    1. Olanu
    2. 3.549
    Nr. crt. 137
    1. Orlesti
    2. 3.856
    Nr. crt. 138
    1. Prundeni
    2. 4.968
    Nr. crt. 139
    1. Scundu
    2. 2.512
    Nr. crt. 140
    1. Sirineasa
    2. 2.701

    Judetul Vrancea

    Nr. crt. 141
    1. Andreiasu de Jos
    2. 2.015
    Nr. crt. 142
    1. Boghesti
    2. 1.760
    Nr. crt. 143
    1. Chiojdeni
    2. 2.348
    Nr. crt. 144
    1. Corbita
    2. 2.002
    Nr. crt. 145
    1. Dumitresti
    2. 5.268
    Nr. crt. 146
    1. Fitionesti
    1. 3.234
    Nr. crt. 147
    1. Garoafa
    2. 4.386
    Nr. crt. 148
    1. Golesti
    2. 3.002
    Nr. crt. 149
    1. Gura Calitei
    2. 3.123
    Nr. crt. 150
    1. Mera
    2. 3.960
    Nr. crt. 151
    1. Milcovul
    2. 9.634
    Nr. crt. 152
    1. Movilita
    2. 4.334
    Nr. crt. 153
    1. Naruja
    2. 1.947
    Nr. crt. 154
    1. Nereju
    2. 4.105
    Nr. crt. 155
    1. Nistoresti
    2. 2.381
    Nr. crt. 156
    1. Poiana Cristei
    2. 2.951
    Nr. crt. 157
    1. Pufesti
    2. 3.965
    Nr. crt. 158
    1. Sihlea
    2. 5.281
    Nr. crt. 159
    1. Slobozia Bradului
    2. 4.642
    Nr. crt. 160
    1. Tanasoaia
    2. 2.320
    Nr. crt. 161
    1. Tamboiesti
    2. 4.313
    Nr. crt. 162
    1. Urechesti
    2. 5.769
    Nr. crt. 163
    1. Valea Sarii
    2. 2.251
    Nr. crt. 164
    1. Vanatori
    2. 5.445
    Nr. crt. 165
    1. Vidra
    2. 7.351
    Nr. crt. 166
    1. Vintileasca
    2. 2.260
    Nr. crt. 167
    1. Vizantea-Livezi
    2. 4.315
    Nr. crt. 168
    1. Vulturu
    2. 8.714


    ANEXA 4

    PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL - SECTIUNEA a II-a APA
                  APA PENTRU POPULATIE

    Se gaseste in MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, nr. 325 din 24 noiembrie 1997.


    ANEXA 5

        PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
               - SECTIUNEA a II-a APA -

                 APA PENTRU INDUSTRIE

    1. ZONE CU RESURSE DE APA, POLUATE DE INDUSTRIE,
           CARE NECESITA MASURI DE REABILITARE
                    PE TERMEN SCURT
-----------------------------------------------------
Nr.       Delimitarea orientativa           Suprafata
crt.             a zonei                       (ha)
-----------------------------------------------------
1.01      Judetul Alba
              Nord                            30.000
              TOTAL JUDET:                    30.000

1.02      Judetul Arges
              Centru                           7.700
              TOTAL JUDET:                     7.700

1.03      Judetul Bacau
              Nord                            52.200
              TOTAL JUDET:                    52.200

1.04      Judetul Bihor
              Vest                            28.700
              Nord-Est                        15.500
              TOTAL JUDET:                    44.200

1.05      Judetul Bistrita-Nasaud
              Vest                            70.500
              TOTAL JUDET:                    70.500

1.06      Judetul Botosani
              Centru                          60.000
              Sud-Vest                        12.500
              TOTAL JUDET:                    72.500

1.07      Judetul Buzau
              Nord-Est                        49.000
              TOTAL JUDET:                    49.000

1.08      Judetul Calarasi
              Vest                            46.000
              TOTAL JUDET:                    46.000

1.09      Judetul Cluj
              Nord                            11.000
              Sud                             42.000
              TOTAL JUDET:                    53.000

1.10      Judetul Dambovita
              Sud                             58.000
              TOTAL JUDET:                    58.000

1.11      Judetul Giurgiu
              Centru                          93.500
              TOTAL JUDET:                    93.500

1.12      Judetul Harghita
              Sud                             22.500
              TOTAL JUDET:                    22.500

1.13      Judetul Iasi
              Nord-Vest                       19.500
              Vest                             2.000
              TOTAL JUDET:                    21.500

1.14      Judetul Maramures
              Sud                              8.800
              TOTAL JUDET:                     8.800

1.15      Judetul Mures
              Centru                          72.000
              TOTAL JUDET:                    72.000

1.16      Judetul Neamt
              Nord-Est                        12.300
              Sud                             51.700
              TOTAL JUDET:                    64.000

1.17      Judetul Satu Mare
              Nord                            20.000
              Sud-Vest                         3.600
              TOTAL JUDET:                    23.600

1.18      Judetul Suceava
              Est                             21.000
              Sud                              1.600
              Sud-Vest                        12.200
              TOTAL JUDET:                    34.800

1.19      Judetul Teleorman
              Nord Est                        36.500
              TOTAL JUDET                     36.500

1.20      Municipiul Bucuresti
              Centru                         109.000
              TOTAL MUNICIPIU:               109.000

1.21      Judetul Arad
              Centru-Vest                     40.000
              TOTAL JUDET:                    40.000
-----------------------------------------------------
              TOTAL GENERAL:               1.009.300
-----------------------------------------------------

    2. ZONE CU RESURSE DE APA, POLUATE DE INDUSTRIE,
 CARE NECESITA MASURI DE REABILITARE PE TERMEN MEDIU
-----------------------------------------------------
Nr.       Delimitarea orientativa           Suprafata
crt.             a zonei                       (ha)
-----------------------------------------------------
2.01      Judetul Alba
              Nord                            19.500
              Est                             42.000
              Vest                             3.800
              TOTAL JUDET:                    65.300

2.02      Judetul Arad
              Sud-Vest                        18.500
              TOTAL JUDET:                    18.500

2.03      Judetul Bacau
              Centru                         135.500
              TOTAL JUDET:                   135.500

2.04      Judetul Bihor
              Vest                            27.000
              TOTAL JUDET:                    27.000

2.05      Judetul Botosani
              Sud                              8.500
              TOTAL JUDET:                     8.500

2.06      Judetul Brasov
              Centru                          58.000
              Sud                             62.000
              TOTAL JUDET:                   120.000

2.07      Judetul Braila
              Sud                             20.000
              Centru                         116.000
              TOTAL JUDET:                   136.000

2.08      Judetul Caras-Severin
              Centru                          17.000
              TOTAL JUDET:                    17.000

2.09      Judetul Calarasi
              Sud                             39.500
              TOTAL JUDET:                    39.500

2.10      Judetul Cluj
              Centru                          65.000
              TOTAL JUDET:                    65.000

2.11      Judetul Constanta
              Est                             59.500
              TOTAL JUDET:                    59.500

2.12      Judetul Covasna
              Vest                            28.500
              TOTAL JUDET:                    28.500

2.13      Judetul Dolj
              Centru                          63.000
              TOTAL JUDET:                    63.000

2.14      Judetul Giurgiu
              Sud                             26.500
              TOTAL JUDET:                    26.500

2.15      Judetul Gorj
              Sud-Vest                        58.500
              TOTAL JUDET:                    58.500

2.16      Judetul Hunedoara
              Centru                          61.200
              TOTAL JUDET:                    61.200

2.17      Judetul Iasi
              Est                             59.000
              TOTAL JUDET:                    59.000

2.18      Judetul Maramures
              Vest                           150.000
              TOTAL JUDET:                   150.000

2.19      Judetul Mehedinti
              Centru si Sud                   30.000
              TOTAL JUDET:                    30.000

2.20      Judetul Mures
              Sud                             42.500
              TOTAL JUDET:                    42.500

2.21      Judetul Salaj
              Nord-Est                        57.000
              TOTAL JUDET:                    57.000

2.22      Judetul Sibiu
              Nord                            43.000
              TOTAL JUDET:                    43.000

2.23      Judetul Teleorman
              Sud                             26.500
              Centru                           6.800
              TOTAL JUDET:                    33.300

2.24      Judetul Timis
              Est                             14.600
              TOTAL JUDET:                    14.600

2.25      Judetul Vaslui
              Centru                          59.500
              TOTAL JUDET:                    59.500

2.26      Judetul Vrancea
              Nord                             9.800
              TOTAL JUDET:                     9.800
----------------------------------------------------
              TOTAL GENERAL:               1.408.200
----------------------------------------------------

    3. ZONE CU RESURSE DE APA, POLUATE DE INDUSTRIE,
           CARE NECESITA MASURI DE REABILITARE
                     PE TERMEN LUNG
-----------------------------------------------------
Nr.       Delimitarea orientativa           Suprafata
crt.             a zonei                       (ha)
-----------------------------------------------------
3.01     Judetul Arad
             Nord                               10.700
             Nord-Est                            9.500
             Sud                                35.000
             TOTAL JUDET:                       55.200

3.02     Judetul Bihor
             Sud-Est                            18.000
             Sud                                 2.100
             TOTAL JUDET:                       20.100

3.03     Judetul Brasov
             Vest                               34.800
             TOTAL JUDET:                       34.800

3.04     Judetul Braila
             Nord                               14.800
             TOTAL JUDET:                       14.800

3.05     Judetul Caras-Severin
             Nord-Vest                          30.500
             TOTAL JUDET:                       30.500

3.06     Judetul Dambovita
             Centru                            102.000
             TOTAL JUDET:                      102.000

3.07     Judetul Galati
             Centru                             50.200
             Sud                                23.800
             TOTAL JUDET:                       74.000

3.08     Judetul Gorj
             Nord                               13.800
             TOTAL JUDET:                       13.800

3.09     Judetul Hunedoara
             Sud                                81.000
             TOTAL JUDET:                       81.000

3.10     Judetul Ialomita
             Sud-Est                            69.500
             Centru                            123.500
             TOTAL JUDET:                      193.000

3.11     Judetul Iasi
             Est                                53.000
             TOTAL JUDET:                       53.000

3.12     Judetul Maramures
             Vest                               28.500
             TOTAL JUDET:                       28.500

3.13     Judetul Olt
             Centru                             83.900
             TOTAL JUDET:                       83.900

3.14     Judetul Prahova
             Sud                               187.500
             TOTAL JUDET:                      187.500

3.15     Judetul Satu Mare
             Centru                             41.500
             TOTAL JUDET:                       41.500

3.16     Judetul Sibiu
             Sud-Est                            58.500
             TOTAL JUDET:                       58.500

3.17     Judetul Teleorman
             Sud-Vest                           15.000
             TOTAL JUDET:                       15.000

3.18     Judetul Timis
             Nord                               10.800
             Vest                               40.000
             Sud-Vest                           32.800
             TOTAL JUDET:                       83.600

3.19     Judetul Tulcea
             Nord                               15.500
             TOTAL JUDET:                       15.500

3.20     Judetul Vaslui
             Est                                23.500
             Sud                                14.500
             TOTAL JUDET:                       38.000

3.21     Judetul Valcea
             Est                               108.800
             TOTAL JUDET:                      108.800

3.22     Municipiul Bucuresti
             Nord-Est                            4.000
             TOTAL MUNICIPIU:                    4.000
-------------------------------------------------------
             TOTAL GENERAL:                  1.337.000
-------------------------------------------------------

    ANEXA 6

    PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL - SECTIUNEA a II-a APA
                APA PENTRU INDUSTRIE

    Se gaseste in MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 325 din 24 noiembrie 1997.

    ANEXA 7

                     LUCRARI
prevazute in Planul de amenajare a teritorlului national - Sectiunea a II-a Apa
                   APA PENTRU IRIGATII

  1. SUPRAFETE AMENAJATE CU LUCRARI DE IRIGATII, IN
       SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU
    REABILITARE PRIORITARA PE TERMEN SCURT SI MEDIU
-----------------------------------------------------------
Nr.       Denumirea amenajarii                   Suprafata
crt.                                                (ha)
-----------------------------------------------------------
1.01   Judetul Arad
         Fantanele - Sag                            7.206
         TOTAL JUDET:                               7.206

1.02   Judetul Arges
         Cateasca - Teiu                           22.938
         Stefanesti - Leordeni                      6.940
         TOTAL JUDET:                              29.878

1.03   Judetul Braila
         Calmatui - Gropeni - Chiscani             17.148
         Terasa Viziru                             33.302
         Terasa Brailei                            71.500
         Insula Mare a Brailei                     69.760
         Braila - Dunare - Siret                    5.346
         Latinu - Vadeni                            7.083
         TOTAL JUDET:                             204.139

1.04   Judetul Buzau
         Campia Buzaului                           31.694
         TOTAL JUDET:                              31.694

1.05   Judetul Calarasi
         Mostistea                                105.204
         Terasa Calarasi                           10.692
         Berceni - Vidra - Frumusani                1.033
         Boianu - Sticleanu                        20.150
         Oltenita - Surlari - Dorobantu             6.469
         Borcea de Sus                              7.170
         TOTAL JUDET:                             150.718

1.06   Judetul Cluj
         Mihai Viteazu                              5.880
         TOTAL JUDET:                               5.880

1.07   Judetul Constanta
         Carasu                                   149.269
         Terasa Harsova                            13.616
         TOTAL JUDET:                             162.885

1.08   Judetul Dambovita
         Titu - Ogrezeni                           24.071
         TOTAL JUDET:                              24.071

1.09   Judetul Dolj
         Izvoarele - Cujmir                         5.470
         Cetate - Galicea                          41.486
         Calafat - Bailesti                        49.640
         Calafat - Ciuperceni                       5.697
         Nedeia - Macesu                           38.103
         Sadova - Corabia                          55.344
         Ghidici - Rast - Bistret                   8.412
         Bistret - Nedeia - Jiu                    11.876
         TOTAL JUDET:                             216.028

1.10   Judetul Galati
         Terasa Nicoresti - Tecuci                 16.596
         Bratesu de Sus                             7.690
         TOTAL JUDET:                              24.286

1.11   Judetul Giurgiu
         Giurgiu - Razmiresti B                    15.253
         Giurgiu - Razmiresti A-C                  81.295
         Berceni - Vidra - Frumusani                  832
         Ilfovat                                    4.337
         Titu - Ogrezeni                           18.022
         Pietrosani - Vedea                         4.960
         Vedea - Slobozia Mare                      4.217
         Malu Rosu - Gostinu                        7.732
         Gostinu - Greaca - Arges                  20.830
         TOTAL JUDET:                             157.478

1.12   Judetul Ialomita
         Mostistea                                  4.500
         Terasa Bordusani                          22.972
         Borcea de Jos                              6.663
         Luciu - Giurgeni (orezarie)                1.497
         TOTAL JUDET:                              35.632

1.13   Judetul Mehedinti
         Izvoarele Cujmir                          39.139
         TOTAL JUDET:                              39.139

1.14   Judetul Olt
         Sadova - Corabia                          20.370
         Terasa Corabia                            34.876
         Stoenesti - Visina                        28.504
         Bucsani - Cioroiu                         29.119
         Dabuleni - Potelu - Corabia               11.433
         TOTAL JUDET:                             124.302

1.15   Judetul Prahova
         Campia Buzaului                           10.914
         TOTAL JUDET:                              10.914

1.16   Judetul Teleorman
         Terasa Corabia                             2.666
         Olt - Calmatui                            31.277
         Viisoara                                  98.645
         Giurgiu - Razmiresti B                    24.137
         Giurgiu - Razmiresti A + C                29.423
         Terasa Zimnicea                            1.540
         Lita - Olt                                 4.935
         TOTAL JUDET:                             192.623

1.17   Judetul Timis
         Sag - Topolovat - aval Topolovat           3.351
         Sag - Topolovat - amonte Timisoara         5.396
         TOTAL JUDET:                               8.747

1.18   Judetul Tulcea
         Dunavat                                    2.753
         Pecineaga - Turcoaia - Macin              18.994
         Sud Razelm                                13.459
         Sarichioi                                  7.011
         Beibuceac - Sarinasuf                     14.703
         Babadag                                   13.268
         Macin - 23 August (Zaclau)                 4.369
         TOTAL JUDET:                              74.557

1.19   Judetul Vrancea
         Ciorasti - Maicanesti                     10.883
         Biliesti - Slobozia Ciorasti              18.799
         TOTAL JUDET:                              29.682

1.20   Judetul Valcea
         Bucsani - Cioroiu                          7.001
         TOTAL JUDET:                               7.001

1.21   Judetul Ilfov
         Bragadiru - Jilava                         5.338
         Titu - Ogrezeni                              722
         Buftea - Caciulati                        10.208
         Otopeni Caldarusani                        3.531
         Berceni - Vidra - Frumusani                9.260
         TOTAL JUDET                               29.059
-----------------------------------------------------------
         TOTAL GENERAL:                         1.565.919
-----------------------------------------------------------

    2. SUPRAFETE AMENAJATE CU LUCRARI DE DESECARE-DRENAJ,
         IN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU
       REABILITARE PRIORITARA PE TERMEN SCURT SI MEDIU
-----------------------------------------------------------
Nr.       Denumirea amenajarii                   Suprafata
crt.                                                (ha)
-----------------------------------------------------------
2.01     Judetul Arges
             Cateasca - Teiu                        7.983
             Stefanesti - Leordeni                  7.132
             TOTAL JUDET:                          15.115

2.02     Judetul Braila
             Terasa Viziru                         14.713
             Calmatui - Gropeni comp. I+II          9.737
             Terasa Brailei                        34.274
             TOTAL JUDET:                          58.724

2.03     Judetul Buzau
             Campia Buzaului                        5.878
             TOTAL JUDET:                           5.878

2.04     Judetul Calarasi
             Mostistea                             44.206
             Terasa Calarasi                        4.010
             TOTAL JUDET:                          48.216

2.05     Judetul Constanta
             Carasu                                 3.693
             TOTAL JUDET:                           3.693

2.06     Judetul Dambovita
             Titu - Ogrezeni                       12.444
             Cateasca - Teiu                          491
             TOTAL JUDET:                          12.935

2.07     Judetul Dolj
             Cetate - Galicea                       4.669
             Nedeia - Macesu                        4.500
             Sadova - Corabia                      21.850
             TOTAL JUDET:                          31.019

2.08     Judetul Galati
             Bratesu de Sus                        12.097
             TOTAL JUDET:                          12.097

2.09     Judetul Giurgiu
             Giurgiu - Razmiresti B                 3.092
             Giurgiu - Razmiresti A C              26.971
             Berceni - Vidra - Frumusani            1.618
             Ilfovat                                3.875
             Titu - Ogrezeni                       10.261
             TOTAL JUDET:                          45.817

2.10     Judetul Ialomita
             Mostistea                             11.652
             TOTAL JUDET:                          11.652

2.11     Judetul Mehedinti
             Izvoarele Cujmir                      13.370
             TOTAL JUDET:                          13.370

2.12     Judetul Olt
             Terasa Corabia                         1.648
             Bucsani - Cioroiu                     19.308
             TOTAL JUDET:                          20.956

2.13     Judetul Prahova
             Campia Buzaului                       13.245
             TOTAL JUDET:                          13.245

2.14     Judetul Ilfov
             Berceni - Vidra - Frumusani            2.011
             Bragadiru - Jilava                     4.530
             Mostistea                              5.681
             TOTAL JUDET:                          12.222

2.15     Judetul Teleorman
             Viisoara                              45.673
             Giurgiu - Razmiresti B                 2.209
             Giurgiu - Razmiresti A + C             8.899
             TOTAL JUDET:                          56.781

2.16     Judetul Timis
             Sag - Topolovat                       27.653
             TOTAL JUDET:                          27.653

2.17     Judetul Tulcea
             Pecineaga - Turcoaia                   3.433
             Sarinasuf                              1.256
             Dunavat                                1.322
             TOTAL JUDET:                           6.011

2.18     Judetul Vaslui
             Albita - Falciu                        7.423
             TOTAL JUDET:                           7.423

2.19     Judetul Valcea
             Bucsani - Cioroiu                      8.012
             TOTAL JUDET:                           8.012

2.20     Judetul Vrancea
             Maicanesti                            18.846
             TOTAL JUDET:                          18.846
-----------------------------------------------------------
             TOTAL GENERAL:                       429.665
-----------------------------------------------------------

    3. SUPRAFETE AMENAJATE CU LUCRARI DE IRIGATII,
             IN SISTEME DE PESTE 1.000 HA,
   PROPUSE PENTRU REABILITARE ULTERIOARA PE TERMEN LUNG
-----------------------------------------------------------
Nr.       Denumirea amenajarii                   Suprafata
crt.                                                (ha)
-----------------------------------------------------------
3.01     Judetul Arad
             Semlac - Pereg                         8.648
             TOTAL JUDET:                           8.648

3.02     Judetul Calarasi
             Galatui - Calarasi                    79.815
             Jegalia                               22.737
             Pietroiu - Stefan cel Mare            23.848
             TOTAL JUDET:                         126.400

3.03     Judetul Ialomita
             Galatui - Calarasi                     3.845
             Pietroiu - Stefan cel Mare            31.557
             TOTAL JUDET:                          35.402

3.04     Judetul Tulcea
             Sud Tulcea                             1.745
             TOTAL JUDET:                           1.745
-----------------------------------------------------------
             TOTAL GENERAL:                       172.195
-----------------------------------------------------------

    4. SUPRAFETE AMENAJATE CU LUCRARI DE DESECARE-DRENAJ,
  IN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE
                 ULTERIOARA PE TERMEN LUNG
-----------------------------------------------------------
Nr.       Denumirea amenajarii                   Suprafata
crt.                                                (ha)
-----------------------------------------------------------
4.01  Judetul Arad
        Hanios - Varsand                           23.055
        Pilu - Varsand                              3.402
        Chiser - Poganier                          17.008
        Budier                                     20.316
        Ier - Arad - Frontiera                     33.249
        Crac - Nadlac                               6.200
        TOTAL JUDET:                              103.230

4.02  Judetul Bihor
        Barcau mal drept aval Salard                3.162
        Barcau mal stang aval Salard                7.541
        Crisu Repede mal drept aval Oradea          9.860
        Canal colector mal drept                   43.696
        Valea Ierului                              26.674
        TOTAL JUDET:                               90.933

4.03  Judetul Botosani
        Corni - Tudora                              2.206
        TOTAL JUDET:                                2.206

4.04  Judetul Brasov
        Sebes - Mandra                              5.964
        Sercaia - Mandra                            4.182
        Apata                                       1.651
        Vistea - Ucea                               2.640
        Sambata - Vistea                            5.190
        Vladeni - Dumbravita                        3.480
        Breaza - Sambata                            2.547
        Venetia - Sercaia                           3.947
        TOTAL JUDET:                               29.601

4.05  Judetul Caras-Severin
        Vrani - Mercina                             4.330
        Vicinic                                     1.817
        Bocsa - Binis - Doclin                      1.477
        Varadia - Secaseni                          2.100
        Cadar - Remetea                             1.782
        TOTAL JUDET:                               11.506

4.06  Judetul Covasna
        Brates - Ghelinta                          10.171
        TOTAL JUDET:                               10.171

4.07  Judetul Gorj
        Budieni                                     3.775
        TOTAL JUDET:                                3.775

4.08  Judetul Harghita
        Suseni - Borzont                            2.585
        Belcina - Remetea                           4.449
        Racu - Jigodin                              3.000
        TOTAL JUDET:                               10.034

4.09  Judetul Iasi
        Sculeni - Tutora                           25.419
        TOTAL JUDET:                               25.419

4.10  Judetul Maramures
        Ticau - Lapus                               5.651
        Viseu - Petrova                             1.586
        TOTAL JUDET:                                7.237

4.11  Judetul Neamt
        Oniscani - Secuieni                         1.087
        Brusturi - Raucesti                         1.686
        TOTAL JUDET:                                2.773

4.12  Judetul Prahova
        Ghighiu                                     5.000
        TOTAL JUDET:                                5.000

4.13  Judetul Satu Mare
        Tur mal stang                               9.638
        Somes mal drept                            27.417
        Somes - Crasna                             38.317
        Crasna mal stang                           27.502
        Valea Ierului                              48.780
        TOTAL JUDET:                              151.654

4.14  Judetul Ilfov
        Nord Bucuresti                             38.600
        TOTAL JUDET:                               38.600
-----------------------------------------------------------
4.15  Judetul Sibiu
        Cristian - Sura Mare                        2.970
        Scorei - Arpas                              3.286
        TOTAL JUDET:                                6.256

4.16  Judetul Suceava
        Grigoresti - Veresti - Rocsani              1.870
        TOTAL JUDET:                                1.870

4.17  Judetul Timis
        Aranca comp. IV                            55.582
        Muresan                                     6.040
        Sannicolau - Saravale                      19.998
        Galatca                                     8.280
        Ghecea - Jimbolia                          54.451
        Uivar - Pustinis                            5.403
        Teba - Timisati                            28.063
        Rudna - Ghiulvaz                            5.643
        Sud Lanca - Birda                           9.984
        Livezile                                    5.462
        Banloc                                     10.196
        Partos - Glogani                            2.876
        TOTAL JUDET:                              211.978
-----------------------------------------------------------
        TOTAL GENERAL:                            712.243
-----------------------------------------------------------

    5. SUPRAFETE NOI, PROPUSE PENTRU A FI AMENAJATE CU LUCRARI
               DE IRIGATII IN SISTEME DE PESTE 1.000 HA
-----------------------------------------------------------------------
                                                              Volumul
                                                              de apa
Nr.                         Suprafata           Sursa         necesar
crt. Denumirea amenajarii     (ha)             de apa         pentru
                                                              irigatii
                                                              (mil. mc)
-----------------------------------------------------------------------
5.01 Judetul Braila
     Gologanu - Nanesti      17.400    Canal Siret - Baragan   176,45
                                         (prov. Raul Siret)
     Bogza - Balta Alba       7.600    Canal Siret - Baragan    22,80
     TOTAL JUDET: 25.000                            199,25

5.02 Judetul Buzau
     Cotesti - Ramnicu
     Sarat Nord               5.500    Canal Siret - Baragan    18,15
     Ramnicu Sarat Nord      33.700    Canal Siret - Baragan    91,83
     Buzau - Sarata          60.200    Canal Siret - Baragan   168,56
     Bogza - Balta Alba      25.500    Canal Siret - Baragan    76,50
     Pogoanele - Fundata     69.400    Canal Siret - Baragan   194,32
     TOTAL JUDET:           194.300                            549,36

5.03 Judetul Calarasi
     Borcea de Sus           14.700    Dunare                   30,88
     TOTAL JUDET: 14.700                             30,88

5.04 Judetul Galati
     Gologanu - Nanesti       5.600    Canal Siret - Baragan    16,50
                                         (prov. Raul Siret)
     TOTAL JUDET:             5.600                             16,50

5.05 Judetul Giurgiu
     Ipotesti IV             12.800    Derivatia Olt - Vedea    39,68
     Nord Calnistea          21.700    Derivatia Olt - Vedea    62,27
     Naipu                   14.600    Derivatia Olt - Vedea    45,26
     TOTAL JUDET: 49.100                            152,21

5.06 Judetul Ialomita
     Buzau - Sarata           9.600    Canal Siret - Baragan    21,12
     Pogoanele - Fundata     51.500    Canal Siret - Baragan   123,60
     Borcea de Jos           23.100    Dunare                   48,51
     TOTAL JUDET             84.200                            193,23

5.07 Judetul Olt
     Ipotesti I Nord         24.900    Derivatia Olt - Vedea    77,19
     Ipotesti I Sud          14.400    Derivatia Olt - Vedea    44,64
     Ipotesti II             51.000    Derivatia Olt - Vedea   158,10
     Ipotesti III             2.200    Derivatia Olt - Vedea     6,82
     TOTAL JUDET: 92.500                            286,75

5.08 Judetul Prahova
     Buzau - Sarata          18.100    Canal Siret - Baragan    39,82
     TOTAL JUDET: 18.100                             39,82

5.09 Judetul Teleorman
     Ipotesti II              7.600    Derivatia Olt - Vedea    23,56
     Ipotesti III            76.500    Derivatia Olt - Vedea   237,15
     Ipotesti IV             27.500    Derivatia Olt - Vedea    85,25
     Nord Calnistea          32.500    Derivatia Olt - Vedea   100,75
     TOTAL JUDET:           144.100                            446,71

5.10 Judetul Vrancea
     Ruginesti               23.300    Canal Siret - Baragan    68,73
     Cotesti - Ramnicu
     Sarat Nord              16.700    Canal Siret - Baragan    55,11
     Biliesti - Slobozia
     Ciorasti                25.000    Canal Siret - Baragan    77,50
                                        (prov. Raul Siret)
     Gologanu - Nanesti      28.000    Canal Siret - Baragan    92,40
                                      (prov. Raul Putna/Siret)
     Bogza - Balta Alba      27.900    Canal Siret - Baragan    83,70
-----------------------------------------------------------------------
     TOTAL JUDET:           120.900                            377,44
-----------------------------------------------------------------------
     TOTAL GENERAL          748.500                          2.292,15
-----------------------------------------------------------------------

    ANEXA 8

    PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL - SECTIUNEA a II-a APA
                              APA PENTRU IRIGATII

    Se gaseste in MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, NR. 325 din 24 noiembrie 1997.SmartCity5

COMENTARII la Legea 171/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 171 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu