Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.164 din 10.07.2018

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 626 din 19 iulie 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 290 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)data de repartizare - data pentru care clientul solicită punerea la dispoziţie a soldului economisit şi a creditului pentru domeniul locativ, ca urmare a confirmării de către bancă a îndeplinirii condiţiilor de a fi puse la dispoziţia acestuia soldul economisit şi creditul pentru domeniul locativ, cu respectarea clauzelor contractuale; 2. La articolul 290, după alineatul (1) se introduc două noi alineate , alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
(2) În sensul aplicării dispoziţiilor alin. (1) lit. b) şi c), clientul are dreptul, dar nu şi obligaţia de a contracta un credit.
(3) În vederea acordării creditului, cele două părţi încheie un nou contract, în condiţiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare.
3. La articolul 299, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)finanţarea construirii de spaţii comerciale, industriale şi social-culturale, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 290 alin. (1) lit. a) pct. 7. 4. La articolul 309 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)condiţiile de acordare a creditelor destinate activităţilor în domeniul locativ prevăzute la art. 290 alin. (1) lit. a) pct. 7 şi proporţia admisă a acestor contracte în totalul creditelor acordate de o bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, care nu poate depăşi procentul de 3%; 5. La articolul 311, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 311
(1) Fiecare persoană fizică client al unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu banca respectivă, dacă îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:a)este cetăţean român; b)are domiciliul în România; c)anterior solicitării primei de stat îşi manifestă acordul pentru prelucrarea datelor personale de către reprezentanţii autorizaţi ai băncii şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în scopul verificărilor necesare pentru stabilirea dreptului la prima de stat şi a cuantumului acesteia. În cazul persoanelor minore şi al celor puse sub interdicţie, acordul pentru prelucrarea datelor personale va fi dat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
6. La articolul 311, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate , alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins: (11 ) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se face de către băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ atât la încheierea contractului de economisire-creditare, cât şi la încetarea acestuia, în baza actului de identitate, iar în cazul minorilor, în baza certificatului de naştere şi a actului de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal. (12 ) Sunt îndreptăţiţi să beneficieze de primă de stat clienţii persoane fizice, indiferent de vârstă şi de starea civilă. În cazul persoanelor căsătorite, beneficiază de prima de stat fiecare dintre soţi, separat, în baza contractului de economisire-creditare încheiat în nume propriu. (13 ) În cazul minorilor, contractul de economisire-creditare se încheie, în numele acestora, prin reprezentanţii lor legali, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. (14 ) Prevederile alin. (13) se aplică şi persoanelor fizice cu capacitate de exerciţiu restrânsă sau fără capacitate de exerciţiu, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. În cazul acestor persoane, dovada utilizării în scop locativ se face de oricare dintre reprezentanţii legali ai acestora, în situaţia în care aceasta este necesară potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi reglementărilor emise în aplicarea acesteia. 7. La articolul 311, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire, denumit în continuare anul de economisire, în care s-au efectuat depunerile îndreptăţite la primă, în temeiul contractului de economisire-creditare. 8. La articolul 312, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ şi primele stabilite depăşesc prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2). 9. La articolul 312, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate , alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:
(4) La calculul primei de stat se iau în considerare toate depunerile efectuate de client, cu excepţia celor destinate acoperirii costurilor legate de deschiderea, administrarea şi încetarea contractului de economisire-creditare.
(5) Clienţii băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ pot cesiona contractele de economisire-creditare. Cesionarul poate beneficia de prima de stat aferentă depunerilor efectuate de cedent, indiferent de numărul de contracte cesionate şi/sau al contractelor încheiate în nume propriu, fără însă ca prin cumularea primelor de stat să poată depăşi limita maximă anuală stabilită la alin. (2).
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în situaţia în care cesiunea are loc între soţ, soţie, copiii, precum şi părinţii soţilor, cesionarul va beneficia integral de prima de stat aferentă depunerilor cedentului, indiferent de numărul contractelor cesionate, precum şi de prima de stat care se cuvine cesionarului în temeiul contractelor încheiate în nume propriu, cu condiţia ca cesiunea să aibă ca finalitate accesarea unui credit pentru domeniul locativ.
(7) După încheierea contractului/contractelor de cesiune, pentru anul/anii de economisire următor/următori, titularul poate beneficia de prima de stat în limita plafonului prevăzut la alin. (2).
10. Articolul 313 se abrogă . 11. Articolul 314 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 314
(1) În baza datelor transmise de băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ prevăzute la art. 3151 alin. (4) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice fundamentează cuantumul sumelor necesare plăţii primelor de stat pentru anul de economisire în curs, care se acordă în anul următor.
(2) Prima de stat se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se acordă de acesta după expirarea fiecărui an calendaristic, în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării solicitării transmise de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ. Prima de stat este virată de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ în contul clientului, în termen de 15 zile de la acordarea acesteia.
(3) În vederea decontării primelor de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice verifică în bazele de date furnizate de băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ ca, pentru clienţii care încheie mai multe contracte de economisire-creditare, primele de stat stabilite să nu depăşească prima maximă admisă pentru anul de economisire.
12. Articolul 315 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 315
(1) Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani.
(2) Pentru a beneficia în mod efectiv de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să îndeplinească, pe lângă condiţia prevăzută la alin. (1), şi condiţia potrivit căreia înainte de expirarea duratei minime de 5 ani soldul sumei economisite să nu fi fost afectat de restituiri totale sau parţiale din sumele economisite.
(3) Pentru a beneficia de prima de stat, după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2), clienţilor li se pune la dispoziţie soldul economisit, la solicitarea acestora, iar pentru a beneficia de prima de stat aceştia au obligaţia ca, în termen de maximum 6 luni de la încasarea soldului economisit, să prezinte băncii documentele justificative privind utilizarea în scop locativ a unei sume cel puţin echivalente cu cuantumul primei de stat şi a dobânzii aferente acesteia. În cazul în care utilizarea sumei cel puţin echivalente cu cuantumul primei de stat şi a dobânzii aferente acesteia în scop locativ nu este dovedită de clienţii băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ în termenul stabilit, aceasta nu va fi pusă la dispoziţie clientului şi se va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), clienţii pot solicita acordarea unui credit în domeniul locativ cu finanţare anticipată sau intermediară, anterior împlinirii celor 5 ani.
13. După articolul 315 se introduce un nou articol, articolul 3151, cu următorul cuprins: Articolul 3151
(1) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ au obligaţia verificării eligibilităţii clienţilor, precum şi a documentelor justificative pe care clienţii le prezintă pentru a face dovada utilizării primei de stat şi a dobânzii aferente acesteia în scop locativ.
(2) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ care stabilesc cuantumul primelor de stat au responsabilitate exclusivă pentru modul de calcul şi pentru verificarea documentelor justificative prezentate de clienţii care dovedesc utilizarea primei de stat şi a dobânzii aferente acesteia în scop locativ.
(3) Anual, până la data de 31 ianuarie, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ solicită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sumele aferente primei de stat. Solicitarea va fi însoţită de un raport de analiză a eficienţei stimulării economisirii şi creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ pentru anul precedent, care specifică:a)numărul de credite contractate în condiţiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare, precum şi cuantumul acestora; b)numărul de unităţi locative pentru care s-au realizat lucrări de reabilitare, modernizare şi suprafaţa aferentă; c)numărul de unităţi locative achiziţionate cu credite contractate în condiţiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare; d)numărul de unităţi locative pentru care sumele din contractele de economisire-creditare au reprezentat avans pentru achiziţia acestora.
(4) Până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prognoze privind cuantumul primelor de stat pentru anul în curs şi următorii 3 ani, însoţite de raportul auditorului independent.
14. Articolul 316 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 316
(1) Clienţii care au încasat prima de stat încălcând dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sau care au încasat prima ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările emise în aplicarea acesteia sunt obligaţi să restituie băncii cu care au încheiat contract de economisire-creditare atât prima de stat necuvenită, cât şi dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă, în termen de maximum 60 de zile de la momentul în care au fost notificaţi de către bancă. Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ sunt obligate să restituie Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sumele încasate de la clienţi în aplicarea prezentului alineat în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acestora.
(2) Termenul de 90 de zile, prevăzut la alin. (1), se calculează de la data la care clientul primeşte de la banca de economisire şi creditare în domeniul locativ, notificarea privind încasarea necuvenită a primei de stat.
(3) În cazul contractelor de economisire-creditare încheiate după data de 1 ianuarie 2017, clienţii care au încasat prima de stat încălcând dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sunt obligaţi să restituie, împreună cu prima de stat necuvenită, şi dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă.
15. După articolul 316 se introduc două noi articole , articolele 3161 şi 3162, cu următorul cuprins: Articolul 3161 Controlul respectării prevederilor art. 311, 312 şi ale art. 314-316 se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012. Articolul 3162
(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va suspenda acordarea primei de stat pentru un client în situaţia în care Ministerul Finanţelor Publice şi/sau Curtea de Conturi, la sesizarea unei persoane fizice sau juridice, efectuează verificări ce vizează stabilirea legalităţii acordării primei de stat clientului respectiv, în sensul respectării prevederilor dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, şi propun/propune suspendarea.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate suspenda acordarea primei de stat pentru toţi clienţii unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ în oricare din următoarele situaţii:a)Ministerul Finanţelor Publice şi/sau Curtea de Conturi au/a transmis către minister o notificare privind existenţa unor indicii de nerespectare a legii de către băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ în procedurile de încheiere şi derulare a contractelor de economisire-creditare în situaţia a mai mult de 20% din clienţi; b)Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în cadrul activităţii de verificare a datelor necesare pentru soluţionarea solicitării transmise de banca pentru economisire şi creditare în domeniul locativ, a constatat că solicitarea pentru minimum 50% din clienţi nu întruneşte cerinţele legale pentru a fi acordată prima de stat.
(3) Suspendarea acordării primei de stat durează până la data:a)notificării de către Ministerul Finanţelor Publice şi/sau Curtea de Conturi a împrejurării că au/a finalizat verificările şi nu au/a constatat alte încălcări ale legii sau, după caz, că procedurile în căile de atac împotriva actului Curţii de Conturi prin care s-a dispus suspendarea sunt finalizate printr-o hotărâre definitivă a autorităţii competente prin care se constată legalitatea acordării primei de stat - în cazul prevăzut de alin. (1); b)la care Ministerul Finanţelor Publice şi/sau Curtea de Conturi au/a transmis către minister o notificare prin care precizează, motivat, că nu mai sunt întrunite condiţiile suspendării menţionate în alin. (2) lit. a); c)la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice constată că au fost remediate de către bancă deficienţele ce au condus la suspendarea acordării primei de stat - în cazul prevăzut de alin. (2) lit. b); d)comunicării refuzului justificat de acordare a primei de stat, în situaţia în care se constată încălcări ale prevederilor art. 311, 312 şi ale art. 314-316.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (2), acordarea primei de stat va fi reluată, pentru clienţii îndreptăţiţi la aceasta, în cel mult 30 de zile de la data încetării suspendării.
16. La articolul 393, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 393
(1) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în prezentul titlu, casa centrală poate să dispună faţă de o cooperativă de credit afiliată, care încalcă dispoziţiile legii, ale reglementărilor sau ale altor acte emise în aplicarea acesteia, referitoare la supraveghere sau la condiţiile de desfăşurare a activităţii, măsurile prevăzute la art. 226 alin. (3) lit. a)-f), în condiţiile prevăzute prin reglementările-cadru emise de casa centrală în acest sens.
(2) Casa centrală poate propune în mod fundamentat Băncii Naţionale a României să dispună faţă de o cooperativă de credit sancţiunile şi/sau alte măsuri sancţionatoare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articolul IIContractele de economisire-creditare aflate în derulare rămân guvernate de dispoziţiile normative în vigoare la momentul încheierii acestora. Articolul III În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice modifică în mod corespunzător Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 509/2.471/2009.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PETRU-GABRIEL VLASEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 164/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 164 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu