Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 361 din 13 decembrie 2005

pentru aderarea României la Conventia privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptata la New York la 30 august 1961  

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 1156 din 20 decembrie 2005


SmartCity2

    Articol unic. - Se adera la Conventia privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptata la New York la 30 august 1961.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

    ADRIAN NASTASE

    PRESEDINTELE SENATULUI

    NICOLAE VACAROIU

    Bucuresti, 13 decembrie 2005.

    Nr. 361.

    --------------------------------------------------------------------------------

    CONVENTIE

    privind reducerea cazurilor de apatridie

    Adoptata la 30 august 1961 de conferinta plenipotentiarilor care s-au întâlnit în 1959 si s-au reîntâlnit în 1961, în conformitate cu Rezolutia Adunarii Generale a Natiunilor Unite 896(IX) din 4 decembrie 1954. Intrata în vigoare la 13 decembrie 1975, conform art. 18. Statele contractante, actionând în conformitate cu Rezolutia 896(IX), adoptata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite din 4 decembrie 1954,

    considerând ca este de dorit sa se reduca starea de apatridie printr-un acord international,

    au convenit dupa cum urmeaza:

    ARTICOLUL 1

    1. Orice stat contractant va acorda cetatenia sa unei persoane nascute pe teritoriul sau, care, altfel, ar fi apatrida. Cetatenia se va acorda:

    a) la nastere, de drept; sau

    b) în baza unei cereri formulate în modalitatile prevazute de legislatia interna, catre autoritatea competenta, de catre cel interesat sau în numele sau. Sub rezerva dispozitiilor alin. 2 al prezentului articol, nici o astfel de cerere nu poate fi respinsa. Statul contractant a carui legislatie prevede acordarea cetateniei sale la cerere poate, de asemenea, sa acorde cetatenia, de drept, la vârsta si în conditiile fixate prin legislatia sa.

    2. Statul contractant poate sa acorde cetatenia sa, conform lit. b) a alin. 1 al prezentului articol, sub rezerva îndeplinirii uneia sau mai multora dintre urmatoarele conditii:

    a) cererea sa fie formulata într-o perioada determinata de statul contractant, începând cel mai târziu de la vârsta de 18 ani si neputând sa se termine mai devreme de 21 de ani, astfel încât cel interesat sa poata totusi dispune de cel putin un an pentru formularea cererii sale personale, fara sa trebuiasca sa obtina o autorizare legala pentru a o formula;

    b) persoana interesata sa aiba resedinta obisnuita pe teritoriul statului contractant, fara totusi ca durata de resedinta fixata de statul contractant sa depaseasca 5 ani imediat înainte de depunerea cererii sau 10 ani în total;

    c) persoana interesata sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune împotriva securitatii nationale sau sa nu fi fost condamnata la pedeapsa cu închisoarea pentru o durata de cel putin 5 ani pentru o infractiune;

    d) persoana interesata sa nu fi dobândit la nastere sau ulterior o cetatenie.

    3. Cu respectarea dispozitiilor alin. 1 lit. b) si ale alin. 2 ale prezentului articol, copilul nascut prin casatorie pe teritoriul statului contractant, a carui mama are cetatenia acestui stat, va dobândi la nastere aceasta cetatenie, altfel ar fi apatrid.

    4. Orice stat contractant va acorda cetatenia sa persoanei care, altfel, ar fi apatrida si care este incapabila sa dobândeasca cetatenia statului contractant pe al carui teritoriu s-a nascut, întrucât a depasit vârsta pentru formularea cererii sau nu a îndeplinit conditia resedintei, daca cetatenia unuia dintre parintii sai, la data nasterii persoanei respective, era aceea a statului contractant mentionat. Daca parintii sai nu au avut aceeasi cetatenie la data nasterii sale, problema daca cetatenia persoanei respective ar trebui sa fie cea a tatalui sau cea a mamei va fi solutionata de legislatia nationala a statului contractant respectiv. Daca se introduce o cerere pentru cetatenia respectiva, cererea se va face catre autoritatea competenta de catre persoana interesata sau în numele sau, conform modalitatilor prevazute de legislatia nationala. Sub rezerva dispozitiilor alin. 5 al prezentului articol, o astfel de cerere nu poate fi respinsa.

    5. Statul contractant poate acorda cetatenia sa conform dispozitiilor alin. 4 al prezentului articol, sub rezerva îndeplinirii uneia sau mai multora dintre urmatoarele conditii:

    a) cererea sa fie formulata mai înainte ca persoana interesata sa împlineasca vârsta stabilita de statul contractant, aceasta neputând fi mai mica de 23 de ani;

    b) persoana interesata sa fi avut resedinta obisnuita pe teritoriul statului contractant pe o perioada stabilita de statul respectiv, care preceda imediat formularea cererii si care nu poate depasi 3 ani;

    c) persoana interesata sa nu fi dobândit la nastere sau ulterior o alta cetatenie.

    ARTICOLUL 2

    Copilul gasit pe teritoriul unui stat contractant, în absenta unei probe contrare, va fi considerat ca fiind nascut pe acel teritoriu din parinti posedând cetatenia acelui stat.

    ARTICOLUL 3

    În scopul determinarii obligatiilor statelor contractante în cadrul prezentei conventii, nasterea la bordul unei nave sau al unui avion va fi prezumata ca având loc pe teritoriul statului sub al carui pavilion navigheaza nava sau pe teritoriul statului în care este înregistrat avionul, dupa caz.

    ARTICOLUL 4

    1. Orice stat contractant va acorda cetatenia sa unei persoane care nu s-a nascut pe teritoriul unui stat contractant si care, altfel, ar fi considerata apatrida, daca la data nasterii persoanei respective tatal sau mama avea cetatenia primului stat. Daca parintii nu aveau aceeasi cetatenie la data nasterii persoanei, problema daca cetatenia acesteia va fi a tatalui sau a mamei sale va fi solutionata de legislatia nationala a statului contractant. Cetatenia atribuita conform dispozitiilor acestui alineat se va acorda:

    a) la nastere, de drept; sau

    b) în baza unei cereri formulate în modalitatile prevazute de legislatia interna, catre autoritatea competenta, de catre cel interesat sau în numele sau. Sub rezerva dispozitiilor alin. 2 al prezentului articol, nici o astfel de cerere nu poate fi respinsa.

    2. Statul contractant poate sa acorde cetatenia sa, conform dispozitiilor alin. 1 al prezentului articol, sub rezerva îndeplinirii uneia sau mai multora dintre urmatoarele conditii:

    a) cererea sa fie formulata mai înainte ca persoana interesata sa împlineasca vârsta stabilita de statul contractant, aceasta neputând fi mai mica de 23 de ani;

    b) persoana interesata sa fi avut resedinta obisnuita pe teritoriul statului contractant pe o perioada stabilita de statul respectiv, care preceda imediat formularea cererii si care nu poate depasi 3 ani;

    c) persoana interesata sa nu fi dobândit la nastere sau ulterior o alta cetatenie.

    ARTICOLUL 5

    1. Daca legislatia unui stat contractant prevede pierderea cetateniei ca o consecinta a unei schimbari a statutului persoanei, cum este casatoria, desfacerea casatoriei, stabilirea paternitatii, recunoasterea ori adoptia, aceasta pierdere trebuie sa fie subordonata posesiei sau dobândirii altei cetatenii.

    2. Daca, în conformitate cu legislatia unui stat contractant, un copil nascut în afara casatoriei pierde cetatenia acelui stat ca o consecinta a recunoasterii filiatiei, i se va oferi posibilitatea de a redobândi aceasta cetatenie printr-o cerere scrisa catre autoritatea competenta, cererea neputând fi supusa unor conditii mai severe decât cele prevazute în alin. 2 al art. 1.

    ARTICOLUL 6

    Daca legislatia unui stat contractant prevede ca pierderea cetateniei sale sau privarea de cetatenie a unei persoane antreneaza pierderea acestei cetatenii pentru sotul ori copiii sai, pierderea cetateniei va fi subordonata posesiei sau dobândirii de catre acestia din urma a unei alte cetatenii.

    ARTICOLUL 7

    1. a) Daca legislatia unui stat contractant prevede pierderea sau renuntarea la cetatenie, renuntarea nu va avea drept consecinta pierderea cetateniei decât daca persoana respectiva poseda ori dobândeste alta cetatenie.

    b) Dispozitiile lit. a) a prezentului alineat nu se vor aplica atunci când aplicarea acestora nu este în concordanta cu principiile enuntate în art. 13 si 14 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, aprobata la 10 decembrie 1948 de Adunarea Generala a Natiunilor Unite.

    2. O persoana având cetatenia unui stat contractant si care solicita naturalizarea într-o tara straina nu îsi va pierde cetatenia decât daca dobândeste sau i s-a dat asigurarea dobândirii cetateniei statului strain.

    3. Sub rezerva dispozitiilor alin. 4 si 5 ale prezentului articol, un cetatean al unui stat contractant nu va pierde cetatenia, astfel încât sa devina apatrid, în cazul în care îsi paraseste tara, are resedinta în strainatate, nu se înregistreaza sau pentru orice alt motiv similar.

    4. O persoana naturalizata îsi poate pierde cetatenia în cazul în care resedinta sa se afla în strainatate o perioada, nu mai putin de 7 ani consecutivi, prevazuta de legea statului contractant interesat, daca aceasta nu declara autoritatii competente intentia de a-si pastra cetatenia.

    5. În cazul cetateanului unui stat contractant nascut în afara teritoriului acestuia, legea statului respectiv poate prevedea pastrarea cetateniei dupa expirarea unui an de la majoratul acestuia, cu conditia ca resedinta sa la acea data sa se afle pe teritoriul acestui stat sau sa fie înregistrata la autoritatea competenta.

    6. Cu exceptia situatiilor mentionate în prezentul articol, o persoana nu îsi va pierde cetatenia statului contractant, daca aceasta pierdere va duce la apatridie, în afara de cazul când o astfel de pierdere a cetateniei nu este în mod expres exclusa de orice alta prevedere a prezentei conventii.

    ARTICOLUL 8

    1. Un stat contractant nu va priva o persoana de cetatenia sa daca aceasta privare va conduce la apatridie.

    2. Sub rezerva dispozitiilor alin. 1 al prezentului articol, o persoana poate fi privata de cetatenia unui stat contractant în urmatoarele cazuri:

    a) în situatiile în care, conform alin. 4 si 5 ale art. 7, este permis ca o persoana sa-si piarda cetatenia;

    b) daca cetatenia a fost obtinuta prin declaratie falsa sau alt act fraudulos.

    3. Sub rezerva dispozitiilor alin. 1 al prezentului articol un stat contractant poate retine dreptul de a priva o persoana de cetatenia sa daca la data semnarii, ratificarii sau aderarii retinerea acestui drept se bazeaza pe unul dintre urmatoarele motive existente la acea data în legislatia interna a statului în cauza:

    a) prin încalcarea obligatiei de loialitate fata de statul contractant, persoana:

    (i) încalcând una dintre prevederile prohibitive exprese ale statului contractant, a prestat sau a continuat sa presteze servicii pentru ori a primit sau a continuat sa primeasca emolumente de la un alt stat; sau

    (ii) a avut un comportament prin care a prejudiciat interesele vitale ale statului în cauza;

    b) persoana a depus un juramânt sau a dat o declaratie oficiala, referitoare la loialitatea fata de un alt stat, ori si-a probat hotarârea de a-si nega loialitatea fata de statul contractant.

    4. Un stat contractant îsi va putea exercita puterea de privare de cetatenie permisa de alin. 2 sau 3 ale prezentului articol doar conform legii, care va prevedea pentru persoana interesata dreptul la un proces echitabil în fata instantei sau a altui organism independent.

    ARTICOLUL 9

    Un stat contractant nu va priva de cetatenie nici o persoana ori grup de persoane pe motive rasiale, etnice, religioase sau politice.

    ARTICOLUL 10

    1. Orice tratat între statele contractante care prevede transferul de teritoriu va include prevederi care vor garanta ca nici o persoana nu va deveni apatrida în urma transferului. Orice stat contractant va lua toate masurile necesare ca aceste tratate încheiate cu un stat care nu este parte la prezenta conventie sa includa astfel de prevederi.

    2. În absenta acestor prevederi, un stat contractant caruia i se transfera un teritoriu ori care obtine un teritoriu va acorda cetatenie persoanelor care devin apatride în urma transferului sau achizitionarii de teritorii.

    ARTICOLUL 11

    Statele contractante vor promova înfiintarea în cadrul Natiunilor Unite, cât mai curând posibil dupa depunerea celui de-al 6-lea instrument de ratificare sau de aderare, a unui organism la care o persoana poate apela pentru pretentii legate de prezenta conventie si pentru acordarea de asistenta în vederea înaintarii pretentiilor sale catre autoritatea competenta.

    ARTICOLUL 12

    1. În ceea ce priveste un stat contractant care, în conformitate cu prevederile alin. 1 al art. 1 sau al art. 4, nu acorda cetatenia la nastere prin efectul legii, prevederile alin. 1 al art. 1 sau al art. 4, dupa caz, se vor aplica persoanelor nascute înainte, precum si persoanelor nascute dupa intrarea în vigoare a prezentei conventii.

    2. Prevederile alin. 4 al art. 1 se vor aplica persoanelor nascute înainte, precum si persoanelor nascute dupa intrarea în vigoare a prezentei conventii.

    3. Prevederile art. 2 se vor aplica doar copiilor gasiti pe teritoriul unui stat contractant dupa intrarea în vigoare a prezentei conventii pentru acel stat.

    ARTICOLUL 13

    Prezenta conventie nu va fi interpretata ca afectând orice prevedere mai favorabila reducerii cazurilor de apatridie, prevedere care poate fi inclusa în legea oricarui stat contractant, în vigoare în prezent ori în viitor, sau care poate fi inclusa în orice conventie, tratat sau acord în vigoare în prezent ori în viitor între doua sau mai multe state contractante.

    ARTICOLUL 14

    Orice diferend între statele contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, care nu poate fi solutionat prin alte mijloace, va fi înaintat Curtii Internationale de Justitie, la cererea oricarei parti în litigiu.

    ARTICOLUL 15

    1. Prezenta conventie se aplica tuturor teritoriilor autonome, trusturilor, coloniilor sau altor teritorii nemetropolitane pentru ale caror relatii internationale raspunde oricare dintre statele contractante; conform prevederilor alin. 2 din prezentul articol, la data semnarii, ratificarii sau aderarii statul contractant interesat va declara teritoriul ori teritoriile nemetropolitane carora prezenta conventie li se va aplica ipso facto ca urmare a semnarii, ratificarii sau aderarii.

    2. În cazul în care, în scopul obtinerii cetateniei, un teritoriu nemetropolitan nu este tratat la fel ca un teritoriu metropolitan sau în cazul în care constitutia ori practica statului contractant sau a teritoriului nemetropolitan prevede existenta consimtamântului prealabil al teritoriului nemetropolitan pentru aplicarea prezentei conventii acelui teritoriu, statul contractant respectiv va lua toate masurile pentru a asigura obtinerea consimtamântului teritoriului nemetropolitan în 12 luni de la data semnarii prezentei conventii de catre statul contractant în cauza, iar când consimtamântul a fost obtinut, statul contractant va notifica secretarului general al Natiunilor Unite. Prezenta conventie se aplica teritoriului sau teritoriilor mentionate în aceasta notificare de la data primirii acesteia de catre secretarul general al ONU.

    3. Dupa expirarea perioadei de 12 luni prevazute în alin. 2 al prezentului articol, statele contractante interesate îl vor informa pe secretarul general al ONU cu privire la rezultatele consultarilor cu acele teritorii nemetropolitane pentru ale caror relatii internationale raspund si care este posibil sa nu fi fost de acord cu aplicarea prezentei conventii.

    ARTICOLUL 16

    1. Prezenta conventie se va deschide pentru semnare la sediul Natiunilor Unite de la 30 august 1961 la 31 mai 1962.

    2. Prezenta conventie se va deschide pentru semnare în numele:

    a) oricarui stat membru al ONU;

    b) oricarui stat invitat sa participe la conferinta ONU privind eliminarea sau reducerea viitoarelor cazuri de apatridie;

    c) oricarui alt stat caruia Adunarea Generala a ONU îi poate adresa invitatia de a semna sau de a adera la prezenta conventie.

    3. Prezenta conventie va fi ratificata, iar instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al ONU.

    4. Prezenta conventie va fi deschisa pentru aderare statelor prevazute la alin. 2 al prezentului articol. Aderarea se va face prin depunerea instrumentului de aderare la secretarul general al ONU.

    ARTICOLUL 17

    1. La data semnarii, ratificarii sau aderarii, orice stat poate avea rezerve referitor la art. 11, 14 sau 15.

    2. Nici o alta rezerva privind prezenta conventie nu va fi admisa.

    ARTICOLUL 18

    

    1. Prezenta conventie va intra în vigoare dupa 2 ani de la data depunerii celui de-al 6-lea instrument de ratificare sau de aderare.

    2. Pentru fiecare stat care ratifica ori adera la prezenta conventie dupa depunerea celui de-al 6-lea instrument de ratificare sau de aderare, aceasta va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi de la depunerea instrumentului de ratificare ori de aderare sau la data la care prezenta conventie intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. 1 al prezentului articol, oricare dintre date este mai recenta.

    ARTICOLUL 19

    1. Oricare dintre statele contractante poate denunta prezenta conventie în orice moment printr-o notificare scrisa adresata secretarului general al ONU. Denuntarea va produce efecte pentru statul contractant în cauza la un an de la data primirii acesteia de catre secretarul general al ONU.

    2. În cazurile în care, conform prevederilor art. 15, prezenta conventie a devenit aplicabila unui teritoriu nemetropolitan al unui stat contractant, acel stat poate, la orice data ulterioara si cu consimtamântul teritoriului în cauza, sa îl informeze pe secretarul general al ONU cu privire la denuntarea prezentei conventii, separat, de catre teritoriul în cauza. Denuntarea va produce efecte la un an de la data primirii notificarii de catre secretarul general al ONU, care va înstiinta celelalte state contractante cu privire la denuntare si la data primirii acesteia.

    ARTICOLUL 20

    1. Secretarul general al ONU va notifica tuturor membrilor ONU si statelor nemembre prevazute în art. 16 urmatoarele particularitati:

    a) semnaturile, ratificarile si aderarile prevazute la art. 16;

    b) rezervele prevazute la art. 17;

    c) data la care prezenta conventie va intra în vigoare conform art. 18;

    d) denuntarea prevazuta la art. 19.

    2. Cel mai târziu dupa depunerea celui de-al 6-lea instrument de ratificare sau de aderare, secretarul general al ONU va aduce în atentia Adunarii Generale a ONU problema înfiintarii, conform art. 11, a organismului mentionat.

    ARTICOLUL 21

    Prezenta conventie va fi înregistrata de catre secretarul general al ONU la data intrarii sale în vigoare.

    Subsemnatii plenipotentiari am semnat prezenta conventie.

    Încheiata la New York la 30 august 1961, într-un singur exemplar, ale carui texte în limbile chineza, engleza, franceza, rusa si spaniola sunt egal autentice si vor fi depuse la arhivele ONU, iar copiile certificate vor fi transmise de catre secretarul general al ONU tuturor membrilor ONU, precum si statelor nemembre prevazute la art. 16.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 361/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 361 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 361/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu