Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 978 din  1990

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 105 din 14 septembrie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Finantelor este organul central de specialitate al administratiei de stat care aplica strategia si programul Guvernului Romaniei in domeniul finantelor.
    Art. 2
    (1) Ministerul Finantelor exercita administratia generala a finantelor publice si actioneaza pentru stimularea desfasurarii activitatii economice pe criterii de eficienta, rentabilitate si echilibru economic, prin folosirea instrumentelor economice, financiare si monetar-valutare, potrivit cerintelor economiei de piata.
    (2) Ministerul Finantelor exercita in economie urmatoarele sarcini:
    a) conducerea la nivel macroeconomic a economiei financiare nationale si supravegherea financiara a intreprinderilor publice si institutiilor de stat, in conditiile prevazute de lege pentru autonomia acestora;
    b) realizarea si mentinerea echilibrului financiar si monetar-valutar al economiei; asigurarea realizarii politicii fiscale a statului si intocmirea inventarului general al patrimoniului statului si al avutiei nationale;
    c) supravegherea, in conditiile legii, a activitatii de acordare de credite in economie, activitatii de asigurare, inclusiv a institutiilor, caselor de pensii si ocrotiri sociale;
    d) organ de avizare a proiectelor de legi, hotarari sau alte dispozitii guvernamentale ori ale administratiei locale care determina, in viitor, sporuri de cheltuieli sau modificari de venituri ale statului si organizatiilor de stat si au influente asupra echilibrului financiar si monetar-valutar;
    e) organ de realizare si control al procesului de formare a preturilor si tarifelor in economie, in directia liberalizarii acestora si a asigurarii concordantei cu cerintele de dezvoltare economico-sociala;
    f) controlul general economico-financiar al utilizarii eficiente a mijloacelor proprietate de stat, al formarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor statului, precum si al respectarii reglementarilor financiare in activitatea economica si sociala; control operativ si inopinat destinat descoperirii infractiunilor fiscale, financiare si de pagubire a statului;
    g) initierea, negocierea si incheierea de acorduri internationale in domeniul relatiilor financiare si in cel monetar-valutar, din imputernicirea guvernului;
    h) reprezentant al Romaniei la organizatiile cu caracter financiar-monetar, din imputernicirea guvernului.
    (3) Ministerul Finantelor are atributiile prevazute in anexa nr. 1*).
----------------------
    *) Anexa se comunica unitatilor interesate.
    Art. 3
    In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Finantelor are dreptul:
    a) sa dea organizatiilor de stat, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii; sa solicite celorlalti agenti economici si sociali respectarea legii; sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta Ministerului Finantelor;
    b) sa dispuna plata din conturile agentilor economici-sociali a varsamintelor obligatorii la buget neachitate in termen, precum si a penalitatilor pentru intarzierea la plata;
    c) sa aprobe, in conditiile prevazute de lege, scutiri, inlesniri de plata, precum si restituiri de impozite, taxe si alte varsaminte obligatorii la buget, precum si repunerea in termen a cererilor si contestatiilor.
    Art. 4
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, organizatiile subordonate acestora, ceilalti agenti economici-sociali au obligatia de a pune la dispozitia Ministerului Finantelor, in conditiile legii, la cerere, datele si informatiile necesare realizarii atributiilor sale.
    Art. 5
    (1) Ministerul Finantelor exercita controlul aplicarii unitare a dispozitiilor legale in domeniile sale de activitate, in unitatile din sectorul public, mixt si privat.
    (2) Ministerul Finantelor colaboreaza cu celelalte ministere si departamente, avand dreptul de a solicita acestora documentatii, date si informatii necesare realizarii atributiilor sale.
    Art. 6
    Ministerul Finantelor are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 2*).
-------------------------
    *) Anexa se comunica unitatilor interesate.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Finantelor cuprinde departamente, directii generale, directii, servicii, birouri.
    (2) Structura organizatorica a compartimentelor necuprinse in anexa nr. 2, atributiile si sarcinile aparatului propriu se aproba prin ordin al ministrului finantelor.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru Ministerul Finantelor este de 780, exclusiv demnitarii si consilierii ministrului.
    In numarul maxim de posturi prevazut nu se include personalul aferent registraturii, dactilografierii, precum si cel pentru activitatea administrativa si de deservire generala, paza si muncitorii, in limita de maxim 15% din numarul total de posturi.
    (4) Posturile de conducere pot fi stabilite pana la cel mult 20% din numarul maxim de posturi.
    Numarul functiilor de executie cu nivel ridicat de salarizare se stabileste in urmatoarele limite:
    - economist, inginer, referent si altele asemenea, principal I, de cel mult 10% si principal II, de cel mult 15% din numarul total de posturi cu studii superioare; la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si la Directia generala a vamilor, de cel mult 5% pentru principal I si de cel mult 10% pentru principal II din numarul posturilor cu studii superioare;
    - inspector general, de cel mult 15% din numarul total de posturi cu studii superioare, exclusiv cele din compartimentele de control. Numarul inspectorilor generali din cadrul Directiei generale a controlului financiar de stat si din compartimentele cu activitate in exclusivitate de control va fi de cel mult 60% din numarul total de posturi cu studii superioare, iar la aparatul de control financiar de stat teritorial si Directia generala a vamilor, de cel mult 15%.
    (5) In aparatul propriu al Directiei generale a vamilor pot fi utilizate si functiile prevazute in Legea nr. 12/1971, anexa nr. 2 cap. 2 col. 3 si cap. 3 col. 5.
    Art. 8
    (1) Conducerea Ministerului Finantelor se exercita de ministru, consiliul de administratie si colegiul de conducere.
    (2) Ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte ministere si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
    Art. 9
    Departamentele din cadrul Ministerului Finantelor sunt conduse de secretari de stat - sefi de departament, iar subsecretarii de stat coordoneaza directii independente din structura ministerului.
    Art. 10
    (1) Salariile tarifare ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor sunt mai mari cu o clasa fata de cele prevazute in Legea nr. 57/ 1974, republicata, art. 172 alin. 5 si anexa nr. 6 cap. 1 A, nota I pozitia 8.
    (2) Nivelul de salarizare pentru personalul din cadrul aparatului de control financiar de stat teritorial este cel prevazut in anexa nr. 6 cap. 1 A la Legea nr. 57/1974, republicata; pentru personalul din aparatul directiilor generale ale finantelor publice si ale unitatilor subordonate acestora este cel prevazut la nota 2 din anexa la Legea nr. 16/1990, iar pentru functiile de economist principal I si II este cel prevazut in anexa nr. 4 cap. 1 B/c, grupa 4 de ramuri, gradul II de organizare, din Legea nr. 57/1974, republicata.
    Pentru functiile din Ministerul Finantelor si unitatile sale subordonate care nu se regasesc in Legea nr. 57/1974, republicata, nivelul de salarizare se stabileste de Ministerul Finantelor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 11
    Personalul transferat in interesul serviciului, trecut in functii cu niveluri de salarizare mai mici sau ramas disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei hotarari, are dreptul la salariul tarifar avut, sporul de vechime si indemnizatia de conducere, dupa caz, timp de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 12
    (1) Directiile financiare judetene, Directia generala a municipiului Bucuresti, administratiile financiare municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Sectorului agricol Ilfov, serviciile financiare orasenesti si agentii fiscali de la comune trec in subordinea directa a Ministerului Finantelor si isi schimba denumirea in:
    - directii generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti;
    - administratii financiare municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Sectorului agricol Ilfov;
    - circumscriptii fiscale orasenesti;
    - perceptii rurale.
    Unitatile mentionate la alineatul (1) vor functiona cu un numar maxim de 16.960 posturi.
    (2) Activitatea de buget, contabilitate, executie bugetara si de raportari periodice a prefecturilor, precum si a primariilor municipale si orasenesti, se va realiza pana la 31 decembrie 1990 prin unitatile teritoriale subordonate Ministerului Finantelor; in cadrul acestui termen, prefecturile, precum si primariile municipale si orasenesti, isi vor organiza, in cadrul actualelor compartimente de contabilitate ale acestora, propriile lor organe de buget-contabilitate, prin care sa se asigure derularea proceselor de elaborare, urmarire, evidenta si raportare a executiei bugetelor locale, in conditiile autonomiei fiecarei unitati administrativ-teritoriale.
    (3) Stabilirea si urmarirea incasarii la bugetul statului a veniturilor de la agentii economici revin ca atributii directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile subordonate acestora; executia de casa a bugetului administratiei centrale de stat se va realiza, in continuare, prin unitatile Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 13
    (1) Inspectiile teritoriale financiare de stat judetene si a municipiului Bucuresti, in care se includ si inspectoratele de stat pentru controlul preturilor din judete si municipiul Bucuresti, isi schimba denumirea in directii de control financiar de stat judetene si Directia generala a controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti si vor functiona cu un numar maxim de 1.200 posturi.
    (2) In subordinea directa a Ministerului Finantelor functioneaza unitatile prevazute in anexa nr. 3*).
    (3) Infiintarea si desfiintarea unitatilor subordonate Ministerului Finantelor, obiectul de activitate al acestora, precum si structurile lor organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si gradele de organizare se aproba de ministerul finantelor.
---------------------
    *) Anexa se comunica unitatilor interesate.
    Art. 14
    Ministerul Finantelor se doteaza cu 12 autovehicule, iar directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de control financiar de stat judetene si Directia generala a controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti se doteaza cu cate un autoturism.
    Art. 15
    (1) Prefecturile judetene, Primaria municipiului Bucuresti, primariile municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale oraselor si comunelor vor asigura spatiile corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii unitatilor din teritoriu subordonate Ministerului Finantelor, cuprinse in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
    (2) Cladirile care in prezent sunt utilizate integral sau in cea mai mare parte de unitatile din teritoriu subordonate Ministerului Finantelor, precum si mobilierul, inventarul de birou, utilajele, echipamentul, autoturismele si alte bunuri aflate in folosinta, trec in patrimoniul acestora, fara plata, pe baza de protocol, in termen de 30 de zile de la data prezentei hotarari.
    (3) Atribuirea de noi localuri si transmiterea unor noi bunuri unitatilor din teritoriu subordonate Ministerului Finantelor de catre organele administratiei locale se vor face, de asemenea, fara plata si pe baza de protocol.
    (4) Prefecturile si primariile din localitatile in care unitatile teritoriale subordonate Ministerului Finantelor nu dispun de spatii corespunzatoare vor sprijini aceste unitati prin atribuirea de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii; Ministerul Finantelor va prevedea in planul de investitii fonduri in vederea construirii unor astfel de obiective.
    Art. 16
    In aplicarea prevederilor prezentei hotarari Ministerul Finantelor poate emite ordine si instructiuni.
    Art. 17
    Ministerul Finantelor va introduce in indicatorii economici si financiari pe anul 1990 modificarile ce decurg din aplicarea prezentei hotarari.
    Art. 18
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 septembrie 1990.
    Pe aceeasi data se abroga orice dispozitie contrara.

                     PRIM-MINISTRU
                      PETRE ROMAN

                                   


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 978/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 978 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 978/1990
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu