Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 730 din 10 noiembrie 1997

pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa "NTPA - 001"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 327 din 25 noiembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 36 lit. e) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, precum si al prevederilor art. 15 alin. (4) si ale art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa "NTPA - 001", prevazut in anexa care     face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prevederile Normativului privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa "NTPA - 001", aprobat potrivit art. 1, vor fi supuse reactualizarii, in functie de progresele in domeniu si de aparitia de noi metode standard de analiza a apelor uzate.

                 PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul apelor,
                        padurilor si protectiei mediului,
                        Ioan Oltean

                        Ministrul lucrarilor publice
                        si amenajarii teritoriului,
                        Nicolae Noica

                        p. Ministrul sanatatii,
                        Ioan Romosan,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                        NORMATIV
privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa "NTPA - 001"

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In scopul protectiei impotriva oricarei forme de poluare si al refacerii calitatii apelor, evacuarea in resursele de apa a apelor uzate cu continut de substante poluante se poate face numai in conditiile prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 si cu respectarea prezentului normativ.
    (2) Prezentul normativ are drept scop stabilirea conditiilor de calitate a apelor uzate inainte de evacuarea acestora in resursele de apa, precum si a valorilor limita admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai acestor ape.
    Art. 2
    Domeniul de aplicare a normativului cuprinde ape uzate de orice natura, cum ar fi: ape uzate menajere, industriale, agrozootehnice, de mina sau de zacamant, evacuate prin sisteme amenajate, de incendiu, provenite din procese tehnologice proprii, precum si ape uzate mixte si care au fost sau nu epurate.
    Art. 3
    (1) Prezentul normativ este un instrument de lucru pentru utilizatorii de apa, proiectanti, inspectoratele de sanatate publica, precum si pentru autoritatile de gospodarire a apelor si de protectie a mediului in activitatea de reglementare si control.
    (2) Termenii tehnici utilizati in prezentul normativ sunt definiti in anexa nr. 1 la Legea apelor nr. 107/1996.

    II. Modul de stabilire a valorilor admisibile ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa
    Art. 4
    (1) Limitele de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa sunt prevazute in tabelul nr. 1, care face parte integranta din prezentul normativ. Valorile din tabelul nr. 1 reprezinta limite maxime admisibile.
    (2) Valorile admisibile ale substantelor poluante din apele uzate, inainte de evacuarea lor in resursele de apa, stabilite in conformitate cu prevederile prezentului normativ, se inscriu in avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor, eliberate utilizatorului de apa.
    (3) Prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor, emitentul acestora poate stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decat cele prevazute in tabelul nr. 1, pe baza incarcarii cu poluanti, deja existenta in resursa de apa, in amonte de punctul de evacuare a apelor uzate si tinandu-se seama de utilizatorii de apa din aval si de capacitatea de autoepurare a resursei de apa. La stabilirea valorilor admisibile pentru metale grele, emitentul va tine seama de faptul ca, desi, individual, concentratia maxima admisibila poate fi cea prevazuta in tabelul nr. 1, cand in apele uzate sunt prezente mai multe metale grele: plumb, cadmiu, crom, cupru, nichel, zinc sau mercur, concentratia totala a acestora in apa nu va depasi 1 mg/dmc. In privinta mercurului, concentratia sa nu poate depasi 0,005 mg/dmc, chiar in situatia in care acesta este unicul metal prezent in apele uzate.
    (4) Pentru substantele poluante, altele decat cele prevazute in tabelul nr. 1, limitele maxime admisibile se stabilesc prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor, in functie de caracteristicile resursei de apa, de capacitatea sa de autoepurare, de caracteristicile celorlalte ape uzate evacuate in aceeasi resursa, de cerintele utilizatorilor de apa si in conditiile protectiei mediului inconjurator.
    (5) Pentru substantele pentru care nu sunt prevazute limite maxime admisibile in standardele sau in normativele in vigoare, acestea se stabilesc pe baza de studii, elaborate de institute specializate abilitate, conform legii, la comanda utilizatorului de apa. Studiile vor cuprinde, de asemenea, metodele de analiza calitativa si cantitativa a substantelor respective, precum si tehnologiile de epurare adecvate.
    (6) In cazul apelor uzate ce contin substante poluante peste valorile limita stabilite prin prezentul normativ, este obligatorie epurarea acestora pana la atingerea valorilor admise.
    (7) In situatia unor utilizatori de apa, ale caror produse sunt de importanta deosebita pentru economia tarii si pentru care, la data emiterii avizului sau a autorizatiei de gospodarire a apelor, nu existau, din punct de vedere tehnologic, posibilitati de epurare, principiul dilutiei se poate accepta in mod exceptional si in conditiile prevazute in acestea.
    (8) Limitele maxime admisibile ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate, stabilite in tabelul nr. 1, sunt valabile in cazul resurselor de apa al caror debit-etalon de calcul - debit mediu lunar minim anual cu probabilitatea de 95% - este de cel putin trei ori mai mare decat debitul apelor uzate evacuate in acestea, cu exceptia Fluviului Dunarea. Pentru grade de dilutie sub trei se vor reduce proportional valorile limita prevazute in tabelul nr. 1, cu respectarea valorilor limita indicate in STAS 4706/1988 pentru cel putin categoria a II-a de calitate. Modul de calcul va tine seama de intervalul determinat de gradul de dilutie 3:1, in care caz vor trebui respectate valorile, in apele uzate, corespunzatoare celor prevazute in tabelul nr. 1, considerate ca limita superioara a intervalului, si de valorile corespunzatoare gradului de dilutie 1:1, considerate ca limita inferioara, situatie in care se vor lua in calcul valorile indicate in STAS 4706/1988 pentru cel putin categoria II-a de calitate. Intre limita superioara si limita inferioara a intervalului astfel determinat, se considera o variatie lineara a valorilor limita calculate in functie de gradul de dilutie, care se poate extrapola si sub valori ale gradului de dilutie 1:1. Pentru substantele poluante necuprinse in STAS 4706/1988, emitentul avizului sau al autorizatiei de gospodarire a apelor va stabili limite care sa confere protectie ecosistemului.
    (9) In cazuri speciale - revizii periodice, reparatii, dupa probe tehnologice sau la amorsarea statiilor de epurare biologica - este permisa depasirea valorilor limita ale indicatorilor de calitate, daca prin aceasta nu se pune in pericol sanatatea populatiei, a florei si faunei acvatice sau nu se produc pagube materiale, si numai cu avizul autoritatilor de gospodarire a apelor si al inspectoratelor de sanatate publica; avizul se va solicita de catre utilizatorul de apa, cu cel putin 30 de zile inainte de data programata pentru inceperea reviziilor, a reparatiilor, a probelor tehnologice sau pentru amorsarea statiilor de epurare biologica. Prin avizul respectiv se va stabili si durata pe care se admit depasirile, ce nu va fi mai mare de 30 de zile.

    III. Restrictii privind evacuarea apelor uzate
    Art. 5
    (1) Apele uzate care se evacueaza in resursele de apa nu trebuie sa contina:
    a) substante poluante cu grad ridicat de toxicitate, prevazute in tabelul nr. 2, care face parte integranta din prezentul normativ, precum si acele substante a caror interdictie a fost stabilita prin studii de specialitate;
    b) materii in suspensie, care ar putea produce depuneri in albiile minore ale cursurilor de apa sau in cuvetele lacurilor;
    c) substante care pot conduce la cresterea turbiditatii, formarea spumei sau la schimbarea proprietatilor organoleptice ale resurselor de apa fata de starea naturala a acestora.
    (2) Apele uzate provenind de la spitale de boli infectioase, sanatorii TBC, institutii de pregatire a preparatelor biologice (seruri si vaccinuri), de la unitati zootehnice si abatoare nu pot fi evacuate in resursele de apa fara a fi supuse in prealabil dezinfectiei.
    Art. 6
    (1) Evacuarea apelor uzate in reteaua de canale de desecare sau, dupa caz, de irigatii, ori pe terenurile agricole se va face numai in conditiile realizarii unei epurari corespunzatoare.
    (2) Dilutia apelor uzate cu apa proaspata din sursa se admite numai in vederea utilizarii acestor ape la irigatii.
    Art. 7
    In mod exceptional se poate autoriza evacuarea in resursele de apa a unor substante prevazute in tabelul nr. 2, numai daca tehnologia de fabricatie si procesele de folosire si de epurare a apelor cuprind masurile necesare pentru incadrarea concentratiilor acestor substante in valori limita care sa asigure inlaturarea oricarui pericol in ceea ce priveste viata si sanatatea oamenilor si a ecosistemelor acvatice. In asemenea cazuri, in scopul sustinerii valorilor indicatorilor de calitate pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor, unitatea poluatoare va prezenta, o data cu documentatia tehnica prevazuta de lege, si avizul inspectoratului de sanatate publica.
    Art. 8
    La reglementarea amplasarii de noi obiective in zone in care nu pot fi asigurate conditiile de evacuare stabilite prin prezentul normativ se vor aplica prevederile art. 4 alin. (3) din prezentul normativ.

    IV. Dispozitii finale
    Art. 9
    Detinatorii statiilor de epurare sau, dupa caz, ai sistemelor de evacuare a apelor uzate in resursele de apa sunt obligati sa asigure montarea si functionarea corespunzatoare a mijloacelor de masurare a debitelor, sa prevada facilitati de prelevare a probelor de apa pentru analiza, in locuri accesibile, si, pe cat posibil, sa instaleze sisteme automate de determinare a calitatii apelor uzate evacuate. Pentru ape uzate cu debite mai mari de 500 l/s si care se evacueaza in resurse de apa cu debite de cel putin trei ori mai mari decat cele ale apelor uzate, in punctul de evacuare se vor prevedea sisteme de dispersie/difuzie.
    Art. 10
    In scopul protejarii resurselor de apa impotriva poluarii se recomanda:
    a) folosirea apelor uzate care contin nutrienti, la fertilizarea sau, dupa caz, la irigarea terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul detinatorului terenurilor respective si cu avizul autoritatilor competente pentru protectia solului si a plantelor, al autoritatilor competente in domeniul imbunatatirilor funciare si, in functie de natura culturii, al inspectoratelor de sanatate publica;
    b) asigurarea impermeabilizarii depozitelor de reziduuri; eventualele exfiltratii ca si apele din precipitatii ce se scurg de la aceste depozite vor trebui colectate si reintroduse in statia de epurare, in vederea corectarii caracteristicilor acestora pentru a corespunde prevederilor prezentului normativ.
    Art. 11
    Prevederile prezentului normativ se aplica si la evacuarea apelor uzate in soluri permeabile sau in depresiuni cu scurgere asigurata natural.
    Art. 12
    Metodele de analiza utilizate pentru determinarea calitativa sau cantitativa a substantelor poluante, prezentate in tabelul nr. 1, vor fi cele prevazute de standardele in vigoare.
    Art. 13
    Incalcarea prevederilor prezentului normativ de catre persoane fizice sau persoane juridice atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii.

    Tabelul nr. 1

                           LIMITE
de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.            Indicator                  UM        Limite     Metoda de
crt.            de calitate                          maxime     analiza*)
                                                     admisibile
-------------------------------------------------------------------------------
 0                  1                       2            3           4
-------------------------------------------------------------------------------
  A. Indicatori fizici
 1.*)     Temperatura                   grade C      30 grade C      -

  B. Indicatori chimici
 2.       Concentratia ionilor de
          hidrogen                                   6,5 - 8,5
          (pH).                         unit. pH                STAS 8619/3-90
          Pentru Fluviul Dunarea                     6,5 - 9,0
 3.       Materii totale in suspensie
          (MTS)                         mg/dmc       60,0       STAS 6953-81
 4.       Consum biochimic de oxigen la mg/dmc       20,0       STAS 6560-82
          5 zile (CBO )
                     5
 5.       Consum chimic de oxigen -     mg/dmc       40,0       STAS 9887-74
          metoda cu permanganat de
          potasiu (CCO-Mn)
 6.       Consum chimic de oxigen -     mg/dmc       70,0       STAS 6954-82
          metoda cu bicromat de
          potasiu (CCO-Cr)
 7.       Azot amoniacal (NH +)         mg/dmc        2,0       STAS 8683-70
                            4
 8.       Azot total (N)                mg/dmc       10,0       STAS 7312-83
 9.       Azotati (NO -)                mg/dmc       25,0       STAS 8900/1-71
                     3
10.       Azotiti (NO -)                mg/dmc        1,0       STAS 8900/2-71
                     2
11.       Sulfuri si hidrogen
          sulfurat (H S)                mg/dmc        0,1       STAS 7510-66
                     2
                      2-
12.       Sulfiti (SO   )               mg/dmc        1,0       STAS 7661-89
                     3
13.       Fenoli antrenabili cu
          vapori de apa (C H OH)        mg/dmc        0,05      STAS 7167-92
                          6 5
14.       Substante extractibile cu
          eter de petrol                mg/dmc        5,0       STAS 7587-66
15.*)    Produse petroliere            mg/dmc        1,0       STAS 7877-87
                      3-
16.       Fosfati (PO   )               mg/dmc        4,0       STAS 10064-75
                     4
17.       Fosfor total (P)              mg/dmc        1,0       STAS 10064-75           18.       Detergenti sintetici
          anion activi, biodegradabili  mg/dmc        0,5       STAS 7576-66
19.*)   Arsen                         mg/dmc        0,05      STAS 7885-67
                      3+
20.       Aluminiu (Al  )               mg/dmc        8,0       STAS 9411-83
                    2+
21.       Calciu (Ca  )                 mg/dmc        300       STAS 3662-90
                   2+
22.*)   Plumb (Pb  )                  mg/dmc        0,2       STAS 8637-79
                    2+
23.*)   Cadmiu (Cd  )                 mg/dmc        0,1       STAS 7852-80
                            3+
24.*)   Crom trivalent (Cr  )         mg/dmc        1,0       STAS 7884-91
                             6+
25.*)   Crom hexavalent (Cr  )        mg/dmc        0,1       STAS 7884-91
26.       Fier total ionic
             2+     3+
          (Fe   + Fe  )                 mg/dmc        5,0       STAS 8634-70
                   2+
27.*)   Cupru (Cu  )                  mg/dmc        0,1       STAS 7795-80
                    2+
28.*)   Nichel (Ni  )                 mg/dmc        0,1       STAS 7987-67
                  2+
29.*)   Zinc (Zn  )                   mg/dmc        0,5       STAS 8314-87
                    2+
30.*)   Mercur (Hg  )                 mg/dmc        0,005     STAS 8014-79
31.       Argint (Ag+)                  mg/dmc        0,1       STAS 8190-68
32.       Fluoruri (F-)                 mg/dmc        0,5       STAS 8910-71
                      2+
33.       Molibden (Mo  )               mg/dmc        0,1       STAS 11422-84
                     2+
34.       Seleniu (Se  )                mg/dmc        0,1       STAS 12663-88
                    2+
35.       Mangan (Mn  )                 mg/dmc        1,0       STAS 8662-70
                      2+
36.       Magneziu (Mg  )               mg/dmc       100,0      STAS 6674-77
                    2+
37.       Cobalt (Co  )                 mg/dmc        1,0       STAS 8288-69
38.       Cianuri (CN-)                 mg/dmc        0,05      STAS 7685-79
39.       Clor liber (Cl )              mg/dmc        0,05      STAS 6364-78
                        2
40.       Cloruri (Cl-)                 mg/dmc       500,0      STAS 8663-70
41.      Reziduu filtrat la 105 grade C mg/dmc      2000,0      STAS 9187-84

     C. Indicatori bacteriologici
42.       Bacterii coliforme totale     nr./100 cmc    1 mil.   STAS 3001-91
43.       Bacterii coliforme fecale     nr./100 cmc    10.000   STAS 3001-91
44.       Streptococi fecali            nr./100 cmc     5.000   STAS 3001-91
45.       Salmonella                    nr./100 cmc    absent   STAS 3001-91
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Prin primirea apelor uzate, temperatura resursei de apa nu va creste cu mai mult de 2-5 grade C sau nu va depasi 30 grade C.
    *) Suprafata resursei de apa in care se evacueaza ape uzate sa nu prezinte irizatii.
    *) Suma ionilor metalelor grele nu trebuie sa depaseasca concentratia de 1 mg/dmc, valorile individuale fiind cele prevazute an tabel. In situatia in care, in localitatile ce nu au statie de epurare, apa din retelele de distributie a apei potabile contine zinc in concentratie mai mare de 0,5 mg/dmc, aceasta valoare se va accepta si la evacuarea apelor uzate in cursurile de apa.
    *) Metoda de analiza va fi cea corespunzatoare standardului in vigoare.

    Tabelul nr. 2

              Substante poluante cu grad ridicat de toxicitate

    Tabelul contine anumite substante individuale care apartin urmatoarelor clase si grupe de substante, selectate in special pe baza toxicitatii, persistentei si bioacumularii lor, cu exceptia celor care sunt inofensive din punct de vedere biologic sau care se transforma rapid in substante inofensive biologic:
    1. Compusi organohalogenati si substante care pot forma asemenea compusi in mediul acvatic.
    2. Compusi organofosforici.
    3. Compusi organostanici.
    4. Substante cu proprietati cancerigene in mediu acvatic.
    5. Compusi organici ai mercurului.
    6. Compusi organosilicici si substante care pot forma asemenea compusi in mediul acvatic.
    7. Uleiuri minerale persistente si hidrocarburi de origine petroliera persistente.
    8. Deseuri radioactive care se concentreaza in mediu sau in organismele acvatice.
    9. Substante sintetice persistente care pot ramane in suspensie, decantare sau flotare, deranjand utilizarea apei.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 730/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 730 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu