Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 69 din 26 ianuarie 1991

privind infiintarea societatilor comerciale de comert exterior "Fructexport" - S.A. si "Romagrimex" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 21 din 29 ianuarie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni denumite "Fructexport" - S.A. si "Romagrimex" - S.A., cu sediul si obiectul de activitate prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Societatile comerciale pe actiuni, infiintate potrivit prezentei hotariri, se vor organiza si vor functiona in conformitate cu dispozitiile legale ce le sint aplicabile si ale statutelor prevazute in anexele nr. 2 si 3.
    Art. 3
    Societatile comerciale pe actiuni infiintate realizeaza obiectul de activitate pe baza de contracte comerciale incheiate in conformitate cu Codul civil si Codul comercial roman, cu exceptiile prevazute de lege.
    Art. 4
    Pe data infiintarii societatilor comerciale prevazute la art. 1, Intreprinderea de comert exterior "Fructexport" se desfiinteaza.
    Activul si pasivul intreprinderii de stat care se desfiinteaza se preiau, prin divizare, pe baza de protocol, de catre societatile comerciale infiintate.
    Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in interesul serviciului si beneficiaza timp de 3 luni de salariul tarifar avut si sporul de vechime, daca este incadrat sau transferat in functii cu niveluri de salarizare mai mici.
    Art. 5
    Capitalul social initial al Societatii comerciale "Fructexport" - S.A. va fi in valoare de 9.190.000 lei si se va compune din: mijloace fixe in valoare de 228.000 lei, mijloace circulante in valoare de 8.962.000 lei, iar al Societatii comerciale "Romagrimex" - S.A. va fi in valoare de 17.206.000 lei si se va compune din: mijloace fixe in valoare de 12.000 lei si mijloace circulante in valoare de 17.194.000 lei.
    Art. 6
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 7
    Orice dispozitii contrare prezentei hotariri se abroga.

                             PRIM-MINISTRU
                              PETRE ROMAN

    ANEXA 1
___________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea      Sediul           Forma       Obiectul de   Capitalul
crt.  societatii     societatii       juridica    activitate    social
      comerciale
___________________________________________________________________________
 1        2             3               4             5            6
___________________________________________________________________________
 1.  "Fructexport"  Str. Brezoianu     Societate              9.190.000 lei
     - S.A.         nr. 43, sector 1,  actiuni
                    Bucuresti          (S.A.)

    Obiectul de activitate:
    Import si export de:
    - legume proaspete de cimp si sera, fructe proaspete de livada, de gradina si de padure, struguri, cartofi timpurii, de vara si de toamna, flori, ciuperci proaspete de cultura si din flora spontana, nuci, plante medicinale, seminte aromate;
    - fructe si legume conservate prin frig si deshidratate, ciuperci uscate si in saramura;
    - conserve de legume, fructe si ciuperci, pasta si suc de tomate, pulpe, marcuri, sucuri de fructe proaspete si sucuri concentrate, magiun;
    - ape minerale;
    - must concentrat, vinuri naturale si speciale, varsate si imbuteliate, coniac, vermut, sampanie, rachiuri naturale din fructe, distilate din vin, lichioruri, bere, amidon, glucoza, spirt;
    - orice produse din nomenclatorul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, precum si altele;
    - cooperare economica internationala, comercializare si servicii in tara si strainatate.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea      Sediul          Forma       Obiectul de   Capitalul
crt.  societatii     societatii      juridica    activitate    social
      comerciale
___________________________________________________________________________
 1        2             3               4             5            6
___________________________________________________________________________
 2.  "Romagrimex"   Str. Brezoianu    Societate              17.206.000 lei
     - S.A.         nr. 43 - 45,      pe actiuni
                    sector 1,         (S.A.)
                    Bucuresti

    Obiectul de activitate:
    1. Export si import de:
    - seminte si material saditor;
    - material biologic pentru producerea de seruri si vaccinuri de uz zoo-veterinar;
    - fainuri proteice (srot soia, faina de peste, faina de carne), premixuri, nuclee proteice si aditivi furajeri;
    - medicamente, vitamine, substante medicamentoase de uz veterinar, biostimulatori;
    - pesticide, ierbicide, insecto-fungicide si alti antidaunatori necesari agriculturii si industriei alimentare;
    - animale, pasari, albine si pesti de reproductie, material biologic de reproductie si liniile consancvinizate ale acestora;
    2. Cooperare economica internationala in domeniul agriculturii, in tara si in strainatate, prin:
    - livrari de licente, studii, proiecte, documentatie tehnica, know-how, asistenta tehnica de specialitate, instalatii complete, utilaje tehnologice si piese de schimb pentru organizarea de unitati agricole si agroindustriale;
    - organizarea de culturi agricole prin import-export sau schimb reciproc de tehnologii, utilaje, seminte si asistenta tehnica.
___________________________________________________________________________

    ANEXELE 2 - 3

                          STATUTUL*)
             Societatii comerciale .............. S.A.

    *) Denumirea, sediul, capitalul social pentru fiecare societate in parte sint cele prevazute in anexa nr. 1 la hotarire.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    1.1. Denumirea societatii este Societatea comerciala ................ S.A.
    1.2. In toate notele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare din registrul comertului si sediul societatii.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea comerciala ................. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii
    3.1. Sediul societatii este in Romania, localitatea ................, strada     ................. nr. ........, sectorul ......... Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotaririi generale a actionarilor, potrivit legii.
    3.2. Societatea poate avea sucursale, filiale situate si in alte localitati.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul (obiectul de activitate) al societatii

    Art. 5
    Scopul societatii este:
    .....................................................

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    6.1. Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de    ........, lei si se compune din: mijloace fixe in valoare de ....... lei, mijloace circulante in valoare de ....... lei.
    6.2. Capitalul social initial, ............ impartit in .......... actiuni nominative in valoare nominala de ....... lei fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic si varsat in intregime la data constituirii societatii.
    6.3. Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 7
    Actiunile
    7.1. Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    7.2. Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
    7.3. Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.
    Art. 8
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 9
    Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
    9.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale si alte drepturi prevazute in statut.
    9.2. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    9.3. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    9.4. Obligatiile societatii sint garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.
    9.5. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cote-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.
    Art. 10
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sint indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decit un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea actiunilor se face potrivit legii. Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se mentioneaza pe titlu.
    Art. 11
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea unde societatea are sediul. Dupa 6 luni va putea obtine un "duplicat al actiunii".

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 12
    Atributii
    12.1. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    12.2. Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remunerarea, ii descarca de  activitate si ii revoca;
    c) alege directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
    d) stabileste salarizarea personalului angajat, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege;
    e) stabileste nivelul de salarizare si respectiv de remunerare al membrilor comitetului de directie si ai comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
    f) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiului;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
    j) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    k) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    l) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
    m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorului general si a cenzorilor pentru paguba pricinuita societatii;
    o) hotaraste in orice alte probleme privind societatea, potrivit legii.
    Hotaririle adoptate conform prevederilor de la lit. j), k), l) vor putea fi aduse la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic. Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 13
    Convocarea adunarilor generale a actionarilor
    13.1. Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    13.2. Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs.
    13.3. Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor, reprezentind 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii.
    13.4. Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din prezentul statut cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    13.5. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
    13.6. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
    13.7. Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    13.8. Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc, din aceeasi localitate.
    Art. 14
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    14.1. Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    14.2. Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    14.3. Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din vicepresedinti, desemnat de catre presedinte.
    14.4. Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunarii generale doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
    14.5. Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat si de secretarul care l-a intocmit.
    14.6. La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 15
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    15.1. Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis sau secret, potrivit legii.
    15.2. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea de miini.
    15.3. La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    15.4. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
    15.5. Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    15.6. In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcatuit din 7 persoane si numit de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Consiliul imputernicitilor statului are urmatoarea componenta:
    - reprezentantul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Comertului si Turismului;
    - ingineri, tehnicieni, economisti si juristi, specialisti in domeniul de activitate al societatii.
    Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor si in prezenta a 4/5 si votul a 3/4 din membri, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
    Membrii consiliului imputernicitilor statului isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care deriva din aceasta calitate.
    Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii, sau participa la societati comerciale cu care respectivele societati intretin relatii de afaceri sau au interese contrare, deoarece primesc indemnizatii stabilite de aceste consilii. Periodic consiliul imputernicitilor statului prezinta Ministerului Agriculturii si Alimentatiei un raport asupra activitatii desfasurate de societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada urmatoare, iar la incheierea activitatii prezinta raportul asupra intregii activitati desfasurate.
    Pentru luarea unor decizii complexe consiliul imputernicitilor statului, poate atrage in activitatea de analiza, consilieri si consultanti din diferite sectoare. Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
    Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta de drept, la data la care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 16
    Organizare
    16.1. Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din noua administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de patru ani, care pot avea calitatea de actionari.
    16.2. Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.
    16.3. Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca administrator o persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat predecesorul sau. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.
    16.4. Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie, comisiei de cenzori si director, persoanele care potrivit legii sint incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitoare la societatile comerciale.
    16.5. Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului cu acordul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    16.6. Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    16.7. Competenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generala a actionarilor.
    16.8. La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai 2 vicepresedinti.
    16.9. Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai si ia decizii cu majoritate simpla de voturi din numarul total al membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie din membrii consiliului, sau din afara acestuia.
    16.10. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    16.11. Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    16.12. Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    16.13. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau in lipsa lui, de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    16.14. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    16.15. Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
    16.16. Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie, directorul general si adjunctii acestuia, raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 17
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6

    Art. 18
    Comitetul de directie
    18.1. Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi din consiliul de administratie, fixindu-le in acelasi timp si salariile potrivit legii.
    18.2. Presedintele indeplineste si functia de director general, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in limitele activitatii societatii.
    18.3. Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    18.4. Comitetul de directie este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.
    18.5. In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

    CAP. 7
    Gestiunea societatii

    Art. 19
    Comisia de cenzori
    19.1. Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din 3 membri, care trebuie sa fie actionari cu exceptia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
    19.2. In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului Finantelor, iar atata timp cit statul detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
    19.3. Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui in conditiile legii pe cenzorii titulari.
    19.4. Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
    19.5. Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de oferte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor, informatiile prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si obiectului societatii.
    19.6. Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
    19.7. Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii), sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii, privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    19.8. Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    19.9. Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    19.20. Sint incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intra sub incidenta articolului 16 alineatul 4, precum si cei care sint rude sau afini pina la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decit aceea de cenzori, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate.

    CAP. 8
    Activitatea societatii

    Art. 20
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
    Art. 21
    Personalul societatii
    21.1. Personalul de conducere al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada cind statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de consiliul imputernicitilor statului cu acordul ministerului de resort.
    21.2. Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    21.3. Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege.
    21.4. Pina la aprobarea legislatiei in domeniu, salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    21.5. Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    21.6. Drepturile si obligatiile personalului societatii sint stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Art. 22
    Amortizarea fondurilor
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.
    Art. 23
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    23.1. Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    23.2. Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
    Art. 24
    Calculul si repartizarea beneficiilor
    24.1. Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    24.2. Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    24.3. Din beneficiul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevazut in bilantul anual (constituirea lui efectuindu-se pina se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social) precum si alte cote din reglementarile in vigoare.
    24.4. Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultind profitul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.
    24.5. Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
    24.6. In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    24.7. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.
    Art. 25
    Registrele societatii
    Societatea tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 26
    Modificarea formei juridice
    26.1. Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
    26.2. In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
    26.3. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
    Art. 27
    Dizolvarea societatii
    27.1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    - imposibilitatea realizarii obiectului social;
    - hotarirea adunarii generale;
    - faliment;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
    - in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    27.2. Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.
    Art. 28
    Lichidarea societatii
    28.1. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
    28.2. Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului, se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 29
    Litigii
    29.1. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
    29.2. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 69/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 69 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 69/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu