Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 458 din 5 aprilie 2006

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 2.415/2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 347 din 18 aprilie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.415/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 18 ianuarie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 6, poziţiile 4.3.5, 4.3.6 şi 4.3.7 vor avea următorul cuprins:

„4.3.5. Rambursarea împrumuturilor interne şi externe contractate direct de stat sau garantate de stat, precum şi plata dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi se asigură după cum urmează:

1.   Pentru împrumuturile externe contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi susţinerii balanţei de plăţi şi a rezervei valutare, obligaţia constituirii resurselor necesare pentru plata la extern a serviciului datoriei publice externe şi a efectuării plăţilor revine Ministerului Finanţelor Publice, care va asigura sumele necesare din următoarele surse:

a)   împrumuturi interne şi externe pentru refinanţarea datoriei publice externe;

b)  împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului;

c)  dobânzi încasate pentru disponibilităţile în valută;

d)  dobânzi aferente împrumuturilor din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale utilizate la finanţarea deficitului bugetar;

e)  sume prevăzute în bugetul de stat cu această destinaţie.

2.   Pentru împrumuturile interne şi externe contractate direct de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi subîmprumutate unor beneficiari finali - operatori economici, pe bază de acord de împrumut subsidiar (AIS) sau acord de împrumut subsidiar şi garanţie (AISG), în condiţiile legii, obligaţia constituirii resurselor necesare pentru plata serviciului datoriei publice revine în totalitate beneficiarilor finali, care au obligaţia să asigure prin bugetele proprii necesarul în lei pentru plata integrală a serviciului datoriei publice interne şi externe, dacă hotărârea Guvernului sau legea de ratificare a împrumuturilor nu prevede altfel.

3.   Pentru împrumuturile interne şi externe contractate direct de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi subîmprumutate unor beneficiari finali - autorităţi ale administraţiei publice centrale - instituţii publice, pe bază de AIS, în condiţiile legii, aceştia au obligaţia să prevadă în bugetele proprii sumele necesare pentru rambursarea creditelor interne şi externe şi plata dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente.

4.   Pentru împrumuturile interne şi externe contractate direct de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi subîmprumutate unor beneficiari finali - autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii publice sau operatori economici de subordonare locală, obligaţia constituirii surselor necesare pentru plata serviciului datoriei publice interne şi externe revine subîmprumutatului/beneficiarului final, în conformitate cu prevederile AIS încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi subîmprumutat sau ale AISG încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, subîmprumutat şi garant.

5.   Pentru împrumuturile externe contractate direct de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, a căror administrare a fost mandatată unei instituţii financiare, pe bază de acorduri de subîmprumut, în condiţiile legii, obligaţia asigurării surselor necesare pentru plata la extern a serviciului datoriei publice externe revine subîmprumutatului/beneficiarului final, în conformitate cu prevederile AIS încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi subîmprumutat/beneficiar final sau ale AISG încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, subîmprumutat/beneficiar final şi garant.

6.   Prin acordul de împrumut şi acordul de împrumut subsidiar se poate stabili, după caz, ca beneficiarii finali să achiziţioneze de pe piaţa financiară sumele în valută necesare pentru plata integrală a serviciului datoriei publice interne şi externe direct în contul creditorilor sau în conturile comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, urmând ca acesta să dispună efectuarea plăţii.

7.  In situaţia în care beneficiarul final al împrumuturilor contractate de stat prin Ministerul Finanţelor Publice şi subîmprumutate acestuia şi al celor garantate de stat prin Ministerul Finanţelor Publice nu dispune de resurse financiare pentru achitarea obligaţiilor de plată la scadenţă, conform clauzelor AIS şi/sau AISG, obligaţia de plată integrală a serviciului datoriei publice revine Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de împrumutat şi/sau garant, şi se efectuează din fondul de risc conform art. 15 alin. (6) din lege.

8.    Pentru împrumuturile externe contractate de autorităţile administraţiei publice centrale până la data de 31 decembrie 2004 şi garantate de stat, plata serviciului datoriei publice externe se efectuează de către fiecare împrumutat din sumele prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul de stat.

9.  Pentru împrumuturile interne şi externe contractate de operatorii economici şi garantate de stat, plata serviciului datoriei publice se efectuează de către fiecare garantat din surse proprii sau conform actelor normative de aprobare a garanţiei, la termenele şi în condiţiile acordurilor de împrumut. In situaţia în care operatorii economici garantaţi nu dispun de surse proprii de plată la scadenţă, Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, achită aceste obligaţii băncilor finanţatoare din fondul de risc, conform art. 15 alin. (4) din lege.

4.3.6.   In cazurile prevăzute la pct. 4.3.5.2 - 4.3.5.5, entitatea care efectuează plata este stabilită prin AIS/AISG.

Dacă prin AIS sau AISG se stabileşte că plăţile se fac prin Ministerul Finanţelor Publice, subîmprumutatul/ beneficiarul final va vira Ministerului Finanţelor Publice, cu 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa prevăzută în acordul de împrumut, suma în lei sau echivalentul în lei al obligaţiei de plată în valută, calculată la cursul de schimb valabil la data plăţii către Ministerul Finanţelor Publice, la care se adaugă o marjă asigurătorie care va acoperi eventuala diferenţă de curs valutar pentru perioada dintre data plăţii către Ministerul Finanţelor Publice şi data plăţii către creditor, dacă în AIS/AISG nu se prevede altfel.

4.3.7.   Plata la extern a serviciului datoriei publice prin Ministerul  Finanţelor Publice se efectuează de Banca Naţională a României. Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută, dacă este cazul, şi ordinul de plată de valută pe baza notificării de plată transmise de finanţatorul extern. Ministerul Finanţelor Publice virează în data scadenţei la extern contravaloarea în lei, calculată pe baza cursului valutar stabilit de Banca Naţională a României, valabil în ziua respectivă. Documentele justificative pentru plata contravalorii în lei a valutei scadente sunt notificarea de plată primită de la finanţatorul extern şi comunicarea Băncii Naţionale a României privind cursul valutar de cumpărare a valutei.

Documentele necesare pentru plata către Banca Naţională a României a contravalorii în lei se întocmesc conform normelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare şi a celor specifice Trezoreriei Statului, după caz."

2.  La punctul 10, poziţia 7.1 va avea următorul cuprins: „7.1. Modalitatea de contractare a datoriei publice interne

prin certificate de trezorerie adresate populaţiei, emise prin unităţile de trezorerie, se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Emisiunile de titluri de stat în lei şi în valută lansate pe piaţa interbancară se derulează în conformitate cu prevederile convenţiei încheiate de Ministerul Finanţelor Publice cu agentul desemnat şi cu cele ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată.

Modalitatea de contractare a datoriei publice interne prin titluri de stat de tip benchmark se stabileşte prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice."

3.   La punctul 10, după poziţia 7.4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 7.5, cu următorul cuprins:

„7.5. Contractarea de împrumuturi de stat interne de la instituţii de credit şi financiare.

Angajarea împrumuturilor de stat interne de la instituţii de credit şi financiare se face numai cu respectarea stricta a destinaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din lege.

Imprumuturile interne contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali de la instituţii de credit şi financiare pot avea ca sursă de rambursare bugetul de stat sau sursele proprii ale operatorului economic, beneficiar final al împrumutului intern.

7.5.1. Procedura de contractare de către Ministerul Finanţelor Publice a împrumuturilor interne de la instituţii de credit şi financiare, cu rambursare de la bugetul de stat

Etapele procesului de contractare a împrumutului sunt următoarele:

1.   fundamentarea deciziei de contractare a unui împrumut intern pentru finanţarea unei investiţii/achiziţii a unui ordonator principal de credite.

Ordonatorul principal de credite va prezenta Ministerului Finanţelor Publice următorul set de documente:

a)   hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei, după caz;

b)   solicitarea de finanţare sub semnătura ordonatorului principal de credite;

c)   avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului de investiţii finanţat integral sau în completare din împrumuturi interne contractate de stat şi de însuşire a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare ale respectivului proiect;

d)   documentul de susţinere de către ordonatorul principal de credite că proiectul propus face parte din strategia de dezvoltare a sectorului, pe baza susţinerii de către ordonatorul principal de credite beneficiar;

2.   iniţierea de către ordonatorul principal de credite şi aprobarea hotărârij Guvernului privind contractarea împrumutului intern. In proiectul hotărârii Guvernului se va preciza cel puţin scopul contractării împrumutului, suma, moneda şi beneficiarul împrumutului, precum şi prevederi referitoare la rambursarea împrumutului din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite beneficiar al împrumutului, sau din alte surse, după caz. Prin hotărârea Guvernului se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului ordonatorului principal de credite, în condiţiile legii;

3.   după alocarea intrărilor de credite interne pentru proiectul propus spre finanţare, Ministerul Finanţelor Publice demarează procedura de selecţie a finanţatorului, astfel:

a)   Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, întocmeşte nota-mandat şi stabileşte comisia de negociere a împrumutului, la care va participa un reprezentant al ordonatorului principal de credite solicitant;

b)   Ministerul Finanţelor Publice lansează cererea de ofertă, care cuprinde caracteristicile specifice împrumutului ce urmează a fi contractat, în concordanţă cu prevederile hotărârii Guvernului prevăzute la pct. 2, precum şi termenul limită până la care pot fi transmise ofertele. Ofertele care nu întrunesc condiţiile specificate în cererea de ofertă sunt descalificate. Cererea de ofertă va fi avizată şi de ordonatorul principal de credite;

c)  comisia de negociere analizează ofertele şi stabileşte lista scurtă care va cuprinde instituţiile de credit şi financiare cu ofertele cele mai avantajoase din punct de vedere al costurilor, precum şi al capacităţii de administrare şi realizare a tranzacţiei în termenii propuşi;

d)  organizarea unor întâlniri de departajare cu instituţiile de credit şi financiare selectate în lista scurtă pentru actualizarea şi eventuala îmbunătăţire a ofertelor depuse iniţial;

e)  analiza ofertelor rezultate şi întocmirea clasamentului de către comisia de negociere, avându-se în vedere cel puţin următoarele: costurile estimate la momentul remiterii ofertelor către Ministerul Finanţelor Publice, capacitatea de administrare şi de derulare a tranzacţiei;

4.   semnarea acordului/contractului de împrumut şi încheierea AIS cu ordonatorul principal de credite. Acordul de împrumut îşi va produce efectele după semnarea AIS între Ministerul Finanţelor Publice şi ordonatorul principal de credite beneficiar.

Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, urmăreşte încadrarea împrumutului solicitat în plafonul de îndatorare publică aprobat pentru anul respectiv.

7.5.2. Procedura de contractare de către Ministerul Finanţelor Publice a împrumuturilor interne de la instituţii de credit şi financiare, cu rambursare din sursele proprii ale operatorului economic subîmprumutat

Etapele procesului de contractare a împrumutului sunt următoarele:

1.   fundamentarea deciziei de contractare a unui împrumut intern pentru finanţarea unei investiţii/achiziţii de către operatorul economic beneficiar şi descrierea caracteristicilor generale ale împrumutului ce urmează a fi contractat.

Ministerul coordonator şi operatorul economic solicitant vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice următorul set de documente:

a)   hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei, după caz;

b)   documentul de susţinere a proiectului din partea ministerului coordonator în sectorul economic în care activează operatorul economic solicitant şi, în măsura existenţei unei strategii sectoriale, încadrarea proiectului respectiv în realizarea acesteia;

2.  iniţierea de către ministerul coordonator şi aprobarea hotărârii Guvernului de autorizare a contractării împrumutului intern şi a subîmprumutării către operatorul economic beneficiar. In hotărârea Guvernului se va preciza că măsura de ajutor de stat se acordă efectiv după primirea deciziei de autorizare din partea Consiliului Concurenţei;

3.   după aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la pct. 2, Ministerul Finanţelor Publice demarează procedura de selecţie a finanţatorului, astfel:

a)  Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, întocmeşte nota-mandat şi stabileşte comisia de negociere a împrumutului, la care va participa un reprezentant al ministerului coordonator şi al operatorului economic;

b)   Ministerul Finanţelor Publice lansează cererea de ofertă, care cuprinde caracteristicile specifice împrumutului care se intenţionează a fi contractat, în concordanţă cu prevederile hotărârii Guvernului prevăzute la pct. 2, precum şi termenul limită până la care pot fi transmise ofertele. Ofertele care nu întrunesc condiţiile specificate în cererea de ofertă sunt descalificate;

c)  comisia de negociere analizează ofertele şi stabileşte lista scurtă care va cuprinde instituţiile de credit şi financiare cu ofertele cele mai avantajoase din punct de vedere al costurilor, precum şi al capacităţii de administrare şi realizare a tranzacţiei în termenii propuşi;

d)  organizarea unor întâlniri de departajare cu instituţiile de credit şi financiare selectate în lista scurtă pentru actualizarea şi eventuala îmbunătăţire a ofertelor depuse iniţial;

e)  analiza ofertelor rezultate şi întocmirea clasamentului de către comisia de negociere, avându-se în vedere cel puţin următoarele: costurile estimate la momentul remiterii ofertelor către Ministerul Finanţelor Publice, capacitatea de administrare şi de derulare a tranzacţiei.

Comisia de negociere va informa în scris ministerul coordonator şi beneficiarul final asupra rezultatului selecţiei de oferte. Ministerul Finanţelor Publice împreună cu ministerul coordonator şi cu beneficiarul final vor iniţia procedura de notificare în vederea autorizării de către Consiliul Concurenţei;

4.  Ministerul Finanţelor Publice transmite către Eximbank o solicitare scrisă pentru a începe analiza operatorului economic şi avizarea solicitării de împrumut a beneficiarului;

5.  în cazul obţinerii avizului favorabil din partea CIGCCE şi al primirii deciziei de autorizare de la Consiliul Concurenţei se procedează la semnarea acordului/ contractului de împrumut şi la încheierea AIS cu beneficiarul împrumutului, prin care Ministerul Finanţelor Publice transferă acestuia toate obligaţiile preluate de la finanţator. Acordul de împrumut îşi va produce efectele după semnarea AIS dintre Ministerul Finanţelor Publice şi beneficiarul împrumutului.

In vederea contractării împrumutului, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, urmăreşte încadrarea împrumutului în plafonul datoriei publice aprobat pentru anul respectiv."

4.  La punctul 11, după poziţia 8.2.2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 8.2.3, cu următorul cuprins:

„8.2.3. Pentru împrumuturile interne contractate direct de stat şi subîmprumutate, modelul de AIS prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme va fi adaptat corespunzător."

5.   La punctul 16 poziţia 13.2.1, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

„4. sumele încasate de la beneficiarii de împrumuturi cu garanţia statului şi de la beneficiarii de subîmprumuturi reprezentând ratele de capital, dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente împrumuturilor garantate sau subîmprumutate plătite de către Ministerul Finanţelor Publice la scadenţe, în numele garantatului sau subîmprumutatului."

6.   La punctul 17, poziţia 13.4.3 va avea următorul cuprins:

„13.4.3. Pe baza informaţiilor primite de la persoanele juridice beneficiare de împrumuturi interne şi externe şi a evidenţelor ţinute în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, compartimentul de specialitate din cadrul acestuia întocmeşte anual raportul privind modul de constituire şi utilizare a fondului de risc, care se prezintă pentru informare şi aprobare conducerii ministerului."

7.   La punctul 18, poziţiile 15.1, 15.2 şi 15.3 vor avea următorul cuprins:

„15.1. In condiţiile legii, garanţiile de stat pentru împrumuturi reprezintă obligaţii indirecte ale statului român, care se exercită în cazul în care beneficiarul împrumutului nu poate să achite, în întregime sau parţial, rata de capital, dobânda, comisioanele şi/sau alte costuri stabilite în conformitate cu clauzele acordului/contractului de împrumut.

15.2.    Obligaţia de rambursare a împrumuturilor contractate direct de Guvern prin Ministerul Finanţelor Publice revine Ministerului Finanţelor Publice. Acesta poate delega această atribuţie beneficiarilor finali ai AIS/AISG, în conformitate cu acordul de împrumut. Achitarea obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor contractate de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali se va efectua de aceştia din sursele financiare prevăzute în actele normative de aprobare/ratificare a respectivelor împrumuturi.

15.3.  In cazul în care beneficiarul de împrumut garantat de stat şi/sau contractat de stat şi subîmprumutat nu poate asigura integral ori parţial, la termenele scadente, sumele necesare în vederea rambursării împrumutului, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi/sau a altor costuri aferente împrumutului, acesta va prezenta Ministerului Finanţelor Publice o cerere de plată prin care îi solicită acestuia să plătească sumele cuvenite creditorului, conform prevederilor scrisorilor de garanţie, AIS sau AISG, şi va proba în scris cu documente de analiză justificative, declarând pe propria răspundere, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data scadenţei din acordurile de împrumut, asupra lipsei disponibilităţilor băneşti necesare achitării sumelor scadente. Cererea de plată va include ratele de credit datorate, dobânzile, comisioanele şi alte costuri, precum şi data scadenţei."

8.    La punctul 19, poziţiile 17.1 şi 17.2 vor avea următorul cuprins:

„17.1. Sumele achitate de Ministerul Finanţelor Publice în numele beneficiarilor de credite garantate de stat sau de credite contractate de stat şi subîmprumutate, ca urmare a lipsei disponibilităţilor financiare ale acestora, se recuperează de la beneficiarii finali conform prevederilor legale în vigoare.

17.2. Debitelor rezultate din plata de către Ministerul Finanţelor Publice a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente creditelor, precum şi din neplata comisioanelor la fondul de risc li se aplică reglementările legale în vigoare referitoare la colectarea creanţelor fiscale."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 2.415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 18 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 458/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 458 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 458/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu