Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.449 din 22.06.2016

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 24 iunie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (2), litera e) se abrogă. 2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) În situaţia prevăzută la art. 12 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d) se consideră îndeplinite. 3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (4) şi art. 9 alin. (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă se cuvin pentru fiecare naştere sau, după caz, pentru fiecare situaţie prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, prevăzută de art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, se acordă persoanelor îndreptăţite, dacă acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, ori s-au aflat în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă timp de 12 luni în ultimii 2 ani anterior datei naşterii copilului sau, după caz, anterior datei la care s-a realizat încredinţarea în vederea adopţiei, s-a încuviinţat adopţia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele care au realizat în perioada de referinţă avută în vedere venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.(3) Se iau în considerare perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. o)-s) din ordonanţa de urgenţă şi în situaţia în care persoana admisă la cursurile unei alte forme de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, postuniversitar de masterat sau de doctorat, organizat potrivit legii, nu poate începe cursurile din motive medicale, inclusiv starea de graviditate ori maternitate.(4) Constituirea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se stabileşte, după cum urmează:a)din 12 luni consecutive, în cazul în care în această perioadă se realizează fără întrerupere venituri supuse impozitului şi/sau se înregistrează una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă; b)din 12 luni succesive, în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare, în cazul în care în perioada de 2 ani realizarea veniturilor supuse impozitului şi/sau înregistrarea uneia sau mai multora dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă s-au produs cu întreruperi.
(5) Luna calendaristică în care s-a născut copilul sau în care s-a înregistrat una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, indiferent de ziua din această lună în care s-a produs naşterea ori s-a înregistrat situaţia, face parte integrantă din perioada prevăzută la alin. (4).
(6) În cazul în care în luna naşterii copilului persoana îndreptăţită nu a realizat venituri supuse impozitului şi nici nu sa aflat în una sau mai multe din situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, perioada de calcul al celor 12 luni începe cu ultima lună din cei 2 ani în care aceasta a înregistrat venituri sau s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă.
5. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41 (1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă care nu a solicitat dreptul la indemnizaţie poate solicita acest drept, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă dreptul propriu la concediu şi indemnizaţie nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului acordat primului părinte se reduc cu o lună.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită care se află în concediu pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată acordat de angajator sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.(3) În cazul persoanei singure sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, prevederile art. 11 din ordonanţa de urgenţă nu se aplică.(4) Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul la concediul propriu de creştere a copilului de cel puţin o lună, dreptul celuilalt părinte la indemnizaţia pentru creşterea copilului se suspendă în condiţiile art. 16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (5) În situaţia în care persoana îndreptăţită optează pentru concediu fără plată potrivit alin. (2), cererea pentru acordarea acestuia se depune şi se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 alin. (3) şi (4) şi art. 22 din ordonanţa de urgenţă.(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în situaţia în care persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau acesta este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.(7) Solicitarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzute la alin. (1) se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile prezentelor norme metodologice, până cel târziu în ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.(8) În cazul în care celălalt părinte nu respectă prevederile alin. (7), concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului sau, după caz, acordarea stimulentului de inserţie se reduc cu o lună.(9) În situaţia în care persoana îndreptăţită prevăzută la alin. (1) nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, aceasta are obligaţia de a anunţa în scris agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, potrivit alin. (7), dacă nu se înregistrează situaţia prevăzută la alin. (6). În situaţia în care persoana îndreptăţită nu anunţă, concediul şi indemnizaţia sau, după caz, acordarea stimulentului de inserţie se reduc, din oficiu, cu o lună.(10) În situaţia suprapunerii drepturilor de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în condiţiile art. 8, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplineşte condiţiile de acordare la finalizarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de luni cel puţin egală cu numărul de suprapuneri înregistrate în perioada totală a concediilor suprapuse şi cumulate. 6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În vederea includerii în calculul celor 12 luni a situaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanţa de urgenţă, persoana îndreptăţită face dovada că a frecventat fără întrerupere cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar sau postuniversitar, organizate potrivit legii, doar pentru perioadele care sunt asimilate în vederea aprobării dreptului la indemnizaţie pentru creşterea copilului sau, după caz, la stimulentul lunar. 7. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Drepturile reprezentând indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, art. 31 alin. (1) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (2) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/ certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare prevăzute la alin. (4)-(7), care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora.(2) În cazul în care nu a fost întocmit actul/actele de naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de copia/copiile actului/actelor constatator/constatatoare al/ale naşterii. Pentru copiii cetăţeni străini sau români născuţi în străinătate, cererea va fi însoţită de certificatul/certificatele sau extrasul/extrasele de naştere tradus/traduse în limba română de un traducător autorizat. 8. La articolul 6 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora şi sunt, după caz, următoarele: 9. La articolul 6 alineatul (4), litera a) se abrogă. 10. La articolul 6 alineatul (5), literele a), b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)dovada eliberată de angajator sau de entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri supuse impozitului, ori, după caz de autorităţile fiscale din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat timp de 12 luni în ultimii 2 ani anterior naşterii copilului venituri din salarii şi asimilate salariilor sau de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului; b)dovada privind veniturile realizate în anii fiscali anteriori celui în care s-a născut copilul, corespunzători perioadei prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului, eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; ........ ................ ................ ................ ................ ........ e)adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de angajator sau, după caz, de casa de asigurări de sănătate ori de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă. Pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de maternitate în baza unor statute speciale se solicită adeverinţa eliberată de casele autonome de asigurări; 11. La articolul 6 alineatul (6), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)dovada eliberată de casa de asigurări de sănătate, pentru situaţia prevăzută la lit. c); 12. La articolul 6, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanţa de urgenţă, persoana îndreptăţită prezintă dovada eliberată de angajator, din care să reiasă că aceasta s-a aflat în perioada de maximum 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe perioadă determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată la acelaşi angajator, considerate contracte succesive, conform art. 82 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 13. La articolul 6 alineatul (9), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă sunt, după caz, următoarele: 14. La articolul 6 alineatul (9), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins: d1) adeverinţă eliberată de angajator privind reducerea programului de lucru 15. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Concediul prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi (2) şi art. 31 din ordonanţa de urgenţă se acordă pe bază de cerere aprobată de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana îndreptăţită.(2) Pe perioada concediilor prevăzute la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanei îndreptăţite se suspendă.(3) În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură şi care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activităţii pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în situaţia solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.(4) În situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.(5) Persoanele care frecventează cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat şi de doctorat beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau de drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă indiferent dacă întrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap. 16. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) În cazul în care persoana îndreptăţită, beneficiară a concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, naşte în această perioadă unul sau mai mulţi copii ori se produce o nouă situaţie dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, se procedează după cum urmează:a)dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sunt acoperite în totalitate de perioada de concediu şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, acordarea acestora se prelungeşte corespunzător până la încheierea duratei de acordare pentru cel din urmă copil, conform legii, a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Pe această perioadă se acordă o singură indemnizaţie, la aceeaşi valoare cu indemnizaţia primită anterior naşterii celui din urmă copil, precum şi majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă; b)dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sunt constituite şi din perioade în care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, atunci indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) şi a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă. Dacă din calcul rezultă un cuantum al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizaţiei primit anterior naşterii celui din urmă copil, atunci se acordă indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului primită pentru copilul anterior. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), pentru continuitatea acordării drepturilor, cererea se poate depune cu 60 de zile înaintea împlinirii de către copilul anterior a vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă, pentru acestea nefiind obligatorie efectuarea concediului de maternitate. În cazul în care se depăşeşte acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii conform art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă, fără aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă dacă la data depunerii cererii copilul anterior a împlinit deja vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), cererea se poate depune cu 60 de zile înaintea împlinirii de către copilul anterior a vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. a)-c) din ordonanţa de urgenţă. În cazul în care se depăşeşte acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii conform art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă.(4) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă persoana îndreptăţită nu a îndeplinit pentru copilul născut anterior condiţiile de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentului de inserţie, însă le îndeplineşte pentru acest din urmă copil, părintele/persoana îndreptăţită care a beneficiat de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului sau, după caz, de stimulentul de inserţie poate opta pentru încetarea drepturilor menţionate acordate pentru copilul anterior, celălalt părinte/cealaltă persoană îndreptăţită având posibilitatea de a solicita drepturile pentru acest din urmă copil, fără a beneficia de majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.(5) În situaţia în care mama se află în concediul de maternitate prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se pot acorda doar după terminarea concediului de maternitate şi nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului. 17. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) În situaţia în care unul sau mai mulţi dintre copiii rezultaţi din sarcini multiple este încadrat într-un grad de handicap, pentru acesta/aceştia, concediul şi indemnizaţia se acordă până la împlinirea de către copil/copii a vârstei de 3 ani, astfel:a)în cazul în care există deja stabilit un drept de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, prin prelungirea perioadei de acordare dacă cererea de prelungire este depusă înainte de încetarea dreptului anterior; b)în cazul în care încadrarea în handicap se realizează după împlinirea de către copil/copii a vârstei de 2 ani şi pentru acesta/aceştia a fost acordat anterior concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, prin acordarea unui nou drept de la data încadrării în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile de la această dată; c)prin acordarea unui nou drept de la data depunerii cererii în cazul în care au fost depăşite termenele prevăzute la lit. a) şi b). (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă în cuantumul plătit anterior. În cazul în care sunt încadraţi în grad de handicap mai mulţi copii rezultaţi în urma unei sarcini multiple, pe lângă indemnizaţia pentru creşterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se va acorda şi suma prevăzută la art. 5 din ordonanţa de urgenţă, în raport cu numărul copiilor. 18. La articolul 92, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În aplicarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, veniturile pot fi realizate, după cum urmează:a)în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului şi 31 decembrie a aceluiaşi an calendaristic; b)în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic şi data încetării dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului; c)în perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a aceluiaşi an calendaristic; d)în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului şi data suspendării acestuia în vederea acordării stimulentului de inserţie, cu respectarea perioadelor prevăzute la lit. a)-c). 19. Capitolul III „Concediul fără plată pentru creşterea copilului" se abrogă. 20. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă lunar până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap persoanelor îndreptăţite dacă acestea realizează venituri supuse impozitului.(2) În situaţia în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, incluzând şi perioada prevăzută la art. 11 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.(3) Acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.(4) În cazul în care persoana îndreptăţită beneficiară a stimulentului de inserţie după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, naşte în această perioadă unul sau mai mulţi copii sau se află în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fie pentru acordarea concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru cel din urmă copil. Pentru această perioadă, cele două drepturi nu se pot cumula şi nu se aplică prevederile art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.(5) În situaţia în care unul dintre părinţi se află în plata stimulentului de inserţie acordat în condiţiile alin. (1) şi celălalt părinte se află într-o situaţie de natură a genera un nou concediu pentru creşterea copilului, se poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului de inserţie, până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu respectarea prevederilor alin. (4), fie pentru suspendarea plăţii stimulentului de inserţie şi acordarea concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, cu respectarea prevederilor art. 8, precum şi ale art. 9 alin. (4) şi art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.(6) În situaţia realizării de venituri nete în condiţiile art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, persoana îndreptăţită nu poate solicita stimulentul de inserţie.(7) În situaţia prevăzută la alin. (1) indiferent dacă celălalt părinte alege sau nu să beneficieze de concediul de cel puţin o lună potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, pe această perioadă stimulentul de inserţie nu se acordă. 21. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13Dreptul la stimulentul de inserţie se stabileşte după cum urmează: a)pentru persoana care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cererea de acordare va fi însoţită numai de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente eliberate de autorităţile competente ori de declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului; b)pentru persoana care deşi are dreptul nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cererea este însoţită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevăzute la art. 6. 22. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 11, art. 31 alin. (1) şi (2) şi la art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă se completează de către persoanele îndreptăţite, reprezentanţii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul de cerere se publică şi este disponibil pe site-urile autorităţilor administraţiei publice locale, ale agenţiilor teritoriale, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pe punctul de contact unic electronic în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic.(2) Majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se acordă potrivit prevederilor art. 8 alin. (1)-(3), pe bază de cerere însoţită de copia certificatului de naştere al copilului, depusă la primărie sau la agenţia teritorială în a cărei rază domiciliază.(3) Pentru situaţia prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. a), adeverinţa se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.(4) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, părintele supravieţuitor trebuie să depună cererea în termen de 60 de zile de la data decesului înregistrat în certificatul constatator de deces, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.(5) În situaţia prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. a) solicitarea dreptului se face în baza cererii şi a copiei după actele prevăzute la art. 6 alin. (2), respectiv art. 6 alin. (4), după caz.(6) În situaţia prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b) solicitarea dreptului se face în baza cererii şi a copiei după actele prevăzute la art. 6 alin. (2), precum şi, după caz, a documentelor doveditoare prevăzute la art. 6 alin. (4)-(10). 23. La articolul 19, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Primăriile au obligaţia să verifice documentaţia depusă de solicitanţi şi să transmită agenţiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, inclusiv în format electronic acolo unde aceasta este posibil.(3) Cererile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2) sunt certificate, prin semnătură şi ştampilă, de către primar sau, după caz, de către persoana împuternicită de acesta. Acolo unde este posibil certificarea se va efectua prin semnătură electronică. 24. La articolul 20, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Solicitarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 11, art. 31 alin. (1) şi (2) şi la art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă se soluţionează prin decizie scrisă emisă de directorul executiv al agenţiei teritoriale, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. ........ ................ ................ ................ ........ ............(4) Deciziile prevăzute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie. 25. La articolul 21, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins :(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1) şi nu poate fi mai mic decât cel prevăzut de art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă......... ................ ................ ................ ........ ........... (4) Veniturile care se iau în calcul la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului sunt cele aferente perioadei stabilite potrivit art. 4 alin. (4)-(6), precum şi cele prevăzute la art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.(5) Salariul minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă reprezintă salariul minim brut pe ţară garantat în plată care este în vigoare în luna pentru care se face plata dreptului. 26. La articolul 22, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 22(1) În situaţia persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, agricole, silvicultură şi piscicultură, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se recalculează în baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plăţii anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat declaraţia pe propria răspundere. ........ ................ ................ ................ ........ ...........(5) În vederea verificării veniturilor din activităţi independente, agricole, silvicultură şi piscicultură, agenţia teritorială poate solicita organului fiscal central competent cu administrarea situaţia privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizaţiei prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă. 27. La articolul 22, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) În situaţia veniturilor din salarii şi asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se aplică doar în situaţia în care se constată că, pe baza documentelor depuse iniţial de persoana îndreptăţită, a fost calculat un cuantum eronat. Recalcularea se face fie din oficiu în cazul în care agenţia teritorială se autosesizează, fie la solicitarea persoanei îndreptăţite, alin. (3) şi (4) aplicându-se corespunzător. 28. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Drepturile prevăzute la art. 32 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă se acordă după cum urmează:a)de la data la care s-a aprobat programul redus de lucru dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată; b)de la data depunerii cererii dacă aceasta este depusă după termenul prevăzut la lit. a). 29. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) Plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, a stimulentului de inserţie şi a drepturilor prevăzute la art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (2) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale. 30. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31În cazul în care persoana beneficiară de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă îşi schimbă domiciliul ori, după caz, reşedinţa în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, agenţia teritorială plătitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligaţia de a transfera cererea şi actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoţite de situaţia privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele restante, agenţiei teritoriale în a cărei rază beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reşedinţa. 31. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32(1) Suspendarea plăţii/Încetarea drepturilor/Reluarea plăţii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă se face prin decizie scrisă a directorului executiv al agenţiei teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare. Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei. 32. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33(1) În vederea asigurării în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor beneficiare de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă, agenţiile teritoriale au obligaţia de a vira lunar caselor de asigurări de sănătate contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare. 33. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34(1) Persoanele care se află în concediu fără plată prevăzut la art. 11 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă au obligaţia să comunice în scris agenţiei teritoriale această opţiune, odată cu solicitarea celuilalt părinte sau celeilalte persoane îndreptăţite prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a dreptului la indemnizaţie.(2) Comunicarea va fi însoţită, în mod obligatoriu, de adeverinţa eliberată de angajator că persoana se află în concediu fără plată sau, după caz, de declaraţia pe propria răspundere că nu realizează venituri supuse impozitului, în perioada în care celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă beneficiază de dreptul propriu la indemnizaţie. 34. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35Pentru persoanele prevăzute la art. 33, agenţiile teritoriale au obligaţia lunar să vireze contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi să depună până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. 35. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36(1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) şi (5) şi art. 31 din ordonanţa de urgenţă constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii.(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la alin. (1), în care persoana beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă, punctajul lunar al asiguratului se determină conform art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) şi (5) şi art. 31 din ordonanţa de urgenţă constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi se are în vedere la stabilirea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj şi a cotelor procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj conform art. 39 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea stagiului minim de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(4) În vederea înregistrării în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj a perioadelor asimilate prevăzute la alin. (1) şi (3), agenţiile teritoriale au obligaţia de a depune conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.(5) În situaţia prevăzută la art. 17, reprezentantul legal al persoanei îndreptăţite lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile este doar primitorul drepturilor, acestuia nefiindu-i aplicabile prevederile alin. (1)-(4), respectiv ale art. 21 şi 22 din ordonanţa de urgenţă. 36. La articolul 38, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) În situaţia în care în perioada concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei aferente raportul de muncă sau de serviciu al persoanelor prevăzute la alin. (1) încetează, plata indemnizaţiei se asigură prin agenţiile teritoriale, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. 37. Articolul 381 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 381 Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date şi capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituţii în format electronic, va fi publicată pe website-ul Agenţiei lista documentelor, dintre cele prevăzute la art. 6, care pot fi preluate direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, responsabilă de colectarea şi gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, la solicitarea expresă a beneficiarului drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă. 38. Articolele 382 şi 383 se abrogă . 39. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Articolul IIPersoanele care înainte de data de 1 iulie 2016 nu îndeplineau condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita stabilirea dreptului după această dată, dacă se încadrează în condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, astfel cum a fost aceasta modificată şi completată prin Legea nr. 66/2016, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. Articolul IIIPersoanele beneficiare ale drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care plata acestora a fost suspendată începând cu 1 aprilie 2016 în baza art. 38 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, înainte de modificările aduse prin Legea nr. 66/2016, beneficiază, din oficiu, de reluarea plăţii drepturilor, inclusiv pentru perioada de suspendare. Articolul IV(1) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2016.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul sănătăţii, Vlad Vasile Voiculescu p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 1 la normele metodologice) ANEXA Nr. 21 ) 1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 2 la normele metodologice)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 449/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 449 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu