E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 320 din 27 aprilie 2006

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 384 din 4 mai 2006In temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere prevederile art. 48, 49 şi ale art. 106 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii   hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 283/2005 privind   aprobarea   Regulamentului   de   organizare   a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 25 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3.  -  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător

Iulian Gîlcă

ANEXĂ

REGULAMENT de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Numirea judecătorilor şi procurorilor în funcţii de conducere la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea se face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Evidenţa posturilor vacante de conducere de la instanţele judecătoreşti este publică şi disponibilă permanent pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei, precum şi prin afişare la sediile instanţelor judecătoreşti.

(2)   Evidenţa posturilor vacante de conducere de la parchete este publică şi disponibilă permanent pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi prin afişare la sediile parchetelor.

(3)   Posturile de conducere prevăzute la alin. (1) şi (2), care urmează a se vacanta, se publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu 90 de zile înainte de data expirării mandatelor.

Art. 3. - (1) Numirea în funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.

(2) Numirea în funcţiile de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie sau prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie, precum şi de adjuncţi ai acestora se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.

Art. 4. - Data, locul, tematica şi bibliografia concursului sau examenului se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi se afişează pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la sediile instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestuia.

Art. 5. - Concursul sau examenul constă în susţinerea următoarelor probe:

a)  testare psihologică, evaluarea capacităţii candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, precum şi verificarea rezistenţei la stres;

b)   prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei pentru care candidează;

c)  testare scrisă privind managementul, comunicarea şi resursele umane.

CAPITOLUL II

Condiţii pentru înscrierea la concurs sau examen

Art. 6. - (1) Pot participa la concursul sau examenul prevăzut la art. 3 alin. (1) şi (2) judecătorii care au obţinut calificativul „foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute de lege.

(2)  Nu pot fi numiţi în funcţii de conducere judecătorii şi procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de anul 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecătorii şi procurorii care au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege.

(3)  Judecătorii şi procurorii care participă la concurs sau examen pentru o funcţie de conducere sunt obligaţi să dea o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de anul 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea, precum şi o declaraţie de interese care se actualizează anual ori în termen de 15 zile de la apariţia unei schimbări sau de la data la care judecătorul a luat cunoştinţă despre aceasta.

Art. 7. - (1) Judecătorii şi procurorii îşi depun candidaturile însoţite de declaraţiile prevăzute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi documentele considerate relevante, în termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul Naţional al Magistraturii.

(2) Proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere se depune la Consiliul Superior al Magistraturii cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării concursului sau examenului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, pe suport specific - CD.

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru numirea judecătorilor în funcţii de conducere

Art. 8. - (1) Comisia de organizare a concursului sau examenului se numeşte de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Institutului Naţional al Magistraturii.

(2) Comisia de organizare a concursului sau examenului se compune din:

-  preşedinte: secretarul general ori secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare;

-   vicepreşedinţi: directorii Institutului Naţional al Magistraturii sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare;

-   membri: personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu funcţii de conducere şi execuţie, experţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii.

Art. 9. - (1) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi este formată din 2 judecători de la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 judecători de la curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituţională. La constituirea comisiilor vor fi avuţi în vedere, în principal, judecătorii care au urmat cursuri de management, au fost înscrişi în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi au urmat cursurile acestuia privind metodele şi tehnicile de evaluare. In comisia de examinare vor fi desemnaţi şi membri supleanţi care vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuţiile.

(2)   Comisia de examinare este prezidată de un judecător desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii.

(3)   Desemnarea membrilor comisiei se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior.

(4)  Numirea membrilor comisiei de examinare are loc cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a primei probe a concursului sau examenului.

(5)  Din comisia de examinare nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi persoanele din conducerea Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(6)  Modalităţile de plată şi atribuţiile ce revin membrilor comisiei de examinare se stabilesc prin contracte de participare încheiate în trei exemplare între aceştia şi Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 10. - (1) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor completează declaraţii în acest sens. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.

(2)  Aceeaşi persoană nu poate face parte din mai mult de o comisie din cadrul aceluiaşi concurs sau examen.

(3)  Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.

Art. 11. - (1) Comisia de organizare a concursului sau examenului are, în principal, următoarele atribuţii:

1.   centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmeşte listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs sau examen, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs sau examen şi afişează lista finală a candidaţilor;

2.  controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului, constând, în principal, în: identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor de cazare şi diurna pentru membrii comisiilor, în condiţiile legii;

3.   asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi în timpul transportului acestora, precum şi păstrarea ordinii publice la centrele de concurs sau examen şi de evaluare;

4.   asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs sau examen, numerotate;

5.    instruieşte, cu 24 - 48 de ore înaintea datei concursului sau examenului, responsabilii de sală numiţi prin hotărâre a preşedintelui comisiei de organizare;

6.   repartizează candidaţii pe săli, în ordine alfabetică, pentru testarea psihologică şi testarea scrisă, în ordinea alfabetică a curţilor de apel, pentru susţinerea proiectului şi dispune afişarea listelor pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele, precum şi publicarea acestora pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor;

7.   preia de la comisia de examinare subiectele pentru proba scrisă şi baremele de evaluare şi notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;

8.  păstrează, în condiţii de deplină siguranţă, subiectele şi baremele de evaluare şi notare la sediul Institutului Naţional al Magistraturii;

9.   coordonează multiplicarea subiectelor pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de concurs, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile care conţin necesarul de subiecte pentru fiecare sală;

10.   distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru proba scrisă;

11.   afişează baremul de evaluare şi notare la centrele de concurs, cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise, şi asigură publicarea acestuia, precum şi a subiectelor de concurs pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;

12.   organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora;

13.   predă comisiei de examinare, în ziua desfăşurării concursului, lucrările scrise, precum şi subiectele şi baremele de evaluare şi notare;

14.    ia măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisia de examinare ori se desfăşoară probele de concurs sau examen să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;

15.   primeşte de la comisia de examinare lucrările scrise, borderourile individuale de notare, borderoul centralizator şi procesele-verbale cuprinzând deciziile acestor comisii;

16.  asigură transmiterea către curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii, în vederea afişării, precum şi publicarea simultană pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului;

17.   calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;

18.  analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;

19.    informează de îndată conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;

20.  propune Plenului Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;

21.   îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.

(2) Preşedintele comisiei de organizare a concursului sau examenului ia toate măsurile necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1). In acest scop, preşedintele comisiei de organizare a concursului sau examenului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţii, membrii comisiei şi pentru responsabilii de sală.

Art. 12. - (1) Cu 10 zile înainte de data desfăşurării concursului sau examenului, listele cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs sau examen se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se afişează la sediile instanţelor judecătoreşti.

(2)   Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii, în termen de 24 de ore de la afişarea listelor, la Consiliul Superior al Magistraturii. Contestaţiile vor fi soluţionate de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 3 zile, prin hotărâre care se comunică de îndată contestatarului.

(3)   Hotărârea Secţiei pentru judecători poate fi atacată la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronunţă în termen de 3 zile de la primirea contestaţiei prin hotărâre care se comunică de îndată contestatarului.

(4)   După pronunţarea hotărârii Plenului, se întocmeşte lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sau examen, listă care se aduce la cunoştinţă publică prin modalităţile prevăzute la alin. (1).

Art. 13. - Comisia de examinare are, în principal, următoarele atribuţii:

1.  elaborarea subiectelor de concurs şi a baremelor, cu respectarea următoarelor reguli:

a)   asigurarea concordanţei cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior ai Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii;

b)   asigurarea cuprinderii echilibrate a materiei studiate şi a gradului de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

c)   evitarea repetării subiectelor de la concursurile sau examenele anterioare;

d)    timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească   timpul alocat desfăşurării probei de concurs;

e)   indicarea, pentru fiecare subiect, atât a punctajului prevăzut în barem, cât şi a timpului recomandat pentru rezolvare;

f)   evitarea, pe cât posibil, a subiectelor ce conţin probleme controversate în doctrină şi în practică sau, în cazul unor astfel de situaţii, punctarea tuturor soluţiilor a căror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentată logic şi coerent;

g)  punerea accentului în notarea lucrărilor pe motivarea soluţiei alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalităţi alternative de motivare a soluţiei alese de candidat;

2.   predarea către comisia de organizare a concursului sau examenului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probei scrise, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi notare în plicuri distincte, închise şi sigilate;

3.   elaborarea pentru testarea scrisă a 3 variante de subiecte;

4.   examinarea contestaţiilor la barem şi adoptarea baremului definitiv, care se publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;

5.   elaborarea de către comisia de examinare, pentru proba orală, a unui punctaj orientativ de evaluare.

Art. 14. - (1) Testarea psihologică, evaluarea capacităţii candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea şi verificarea rezistenţei la stres constă în aplicarea unui test scris şi în susţinerea unui interviu în faţa comisiei/comisiilor formate din câte 2 psihologi desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul specialiştilor din cadrul Consiliului, al curţilor de apel, precum şi din tabelul psihologilor acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România. Dispoziţiile art. 9 alin. (3) şi (6) se aplică în mod corespunzător.

(2)  In vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă şi 4 cifre.

(3)   Rezultatele testării psihologice vor fi concretizate într-un raport care va cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat în raport cu funcţia pentru care candidează, precum şi calificativul recomandabil sau nerecomandabil; calificativul acordat se aduce la cunoştinţă prin publicarea pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi prin afişarea la sediile instanţelor.

(4)   Candidaţii nemulţumiţi de calificativul acordat pot formula, în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor, contestaţii care se transmit prin fax la Consiliul Superior al Magistraturii.

(5)  Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie formată din 2 psihologi, alţii decât cei care au examinat candidaţii iniţial, pe baza reevaluării testului aplicat şi susţinerea unui nou interviu.

Art. 15. - (1) Candidaţii susţin oral, în faţa comisiei de examinare, proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere.

(2)   In aprecierea susţinerii proiectului vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii:

a)   capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa şi capacitatea de adaptare rapidă;

b)    îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente, cunoaşterea şi capacitatea de a pune în practică politicile publice din domeniul justiţiei, strategiile naţionale şi secvenţiale în domeniul justiţiei şi respectarea principiului repartizării aleatorii;

c)   comportamentul şi comunicarea cu judecătorii, procurorii, personalul auxiliar, justitiabilii, persoanele implicate în actul de justiţie, alte instituţii, mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul instanţei şi transparenţa actului de conducere;

d)   folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, raportul resurse investite -rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor în cadrul instanţelor.

(3)  Nota finală la susţinerea proiectului reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.

(4)   Rezultatele susţinerii proiectului se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se afişează la sediile instanţelor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii, după susţinerea probei de către toţi candidaţii.

(5)   Rezultatele susţinerii proiectului sunt definitive şi nu pot fi contestate.

Art. 16. - Desfăşurarea probei constând în susţinerea proiectului se înregistrează cel puţin cu mijloace audio, Inregistrările se păstrează o perioadă de un an de la data desfăşurării probei, după care se distrug.

Art. 17. - Testarea scrisă constă în verificarea cunoştinţelor privind managementul, comunicarea şi resursele umane, pe   baza unui test-grilă.

Art. 18. - (1) Cu 24 de ore înainte de desfăşurarea testării scrise, comisia de examinare stabileşte un set de 3 variante de subiecte.

(2) Subiectele şi baremele de evaluare şi notare se predau în plicuri distincte, închise şi sigilate, de către comisia de examinare, comisiei de organizare a concursului sau examenului, cu cel puţin 12 ore înainte de data şi ora susţinerii probei scrise. Plicurile se deschid în ziua concursului, în prezenţa reprezentanţilor candidaţilor, după expirarea termenului de acces în sălile de concurs.

Art. 19. - (1) Accesul candidaţilor în sala de examen/concurs este permis pe baza actului de identitate, în ordinea afişată, la ora stabilită, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. In mod excepţional, pot fi admişi candidaţi în sală şi cu mai puţin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu şi după deschiderea plicului cu subiecte.

(2) Inainte de aducerea subiectelor în săli, responsabilii de sală aduc la cunoştinţă candidaţilor modul de desfăşurare a probelor şi modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.

Art. 20. - (1) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probelor scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot folosi în timpul concursului sau examenului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în bibliografia de concurs sau examen. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

(2)   Candidaţii se aşază în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Candidaţii primesc teze de concurs tipizate pe care îşi scriu cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date de pe colţul paginii ce urmează să fie lipit, precum şi coli obişnuite pentru ciorne, marcate cu ştampila de concurs.

(3)   Colţul tezei de concurs tipizate se lipeşte şi se ştampilează la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală semnează în interiorul porţiunii din pagină care urmează să fie sigilată.

(4)   Inscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.

(5)   Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă şi încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4). In aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate şi măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu menţiunea „fraudă". Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului şi candidatului respectiv.

Art. 21. - (1) Prin tragere la sorţi un reprezentant al candidaţilor alege varianta de subiecte dintre cele 3 variante stabilite de comisia de examinare.

(2)   După extragerea variantei de subiecte, preşedintele comisiei de organizare a concursului şi persoana care a efectuat extragerea semnează pe subiectul extras.

(3)  Nici un membru al comisiei nu poate părăsi centrul de concurs şi nu poate comunica conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise.

(4)  Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la preşedinte, vicepreşedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, verifică integritatea acestora, le deschid şi distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat.

(5)   Pe parcursul desfăşurării probelor scrise membrii comisiei de organizare a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări ale subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de examinare. Pe toată durata desfăşurării testării scrise, în sălile de concurs sau examen au acces numai membrii comisiilor de examinare şi de organizare care supraveghează desfăşurarea concursului sau examenului.

(6) Punctajul acordat şi timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de examinare, se transmit candidaţilor odată cu subiectele, iar baremul de evaluare şi notare se afişează la centrele de concurs cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise. In termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se soluţionează în 24 de ore, potrivit art. 14 alin. (4). Baremul de evaluare şi notare definitiv, stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică de îndată pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

Art. 22. - (1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra în sală şi nici un candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine testarea scrisă.

(2)   In cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.

(3)   Timpul destinat elaborării lucrării scrise, stabilit de comisia de examinare, nu poate depăşi 4 ore şi se socoteşte din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

(4)   Pentru elaborarea lucrării scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se foloseşte altă hârtie decât cea distribuită candidaţilor de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.

(5)  Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. In cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, cum ar fi corectări numeroase şi greşeli care ar putea fi interpretate drept semne de recunoaştere, doresc să îşi transcrie lucrarea fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de responsabilul de sală în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de responsabilul de sală, menţionându-se pe ele „anulat", se semnează şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru documentele de concurs.

(6)   Fiecare candidat primeşte atâtea teze de concurs tipizate şi atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.

Art. 23. - (1) Pe măsură ce îşi încheie lucrările, candidaţii le predau supraveghetorilor.

(2)   La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3)   La predarea lucrărilor supraveghetorii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire de sală, pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.

(4)   Pentru fiecare sală se întocmeşte un proces-verbal.

(5)  Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs.

(6)    Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, preşedintelui sau vicepreşedinţilor comisiei de organizare a concursului, care le amestecă şi le numerotează, după care le predau preşedintelui comisiei de examinare, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 24. - (1) Fiecare lucrare va fi corectată de 2 membri ai comisiei de examinare, dintre care un judecător şi un specialist în management şi organizare instituţională.

(2)   Fiecare lucrare se corectează şi se apreciază de către fiecare dintre cei 2 membri ai comisiei care corectează lucrarea, separat, cu note de la 0 la 10, cu două zecimale, respectându-se baremul de evaluare şi notare stabilit de comisia de examinare sau modificat în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (6). Corectarea şi notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri de notare separate, de către corectori, semnate de aceştia pe fiecare pagină.

(3)   Nota lucrării scrise reprezintă media artimetică a notelor acordate de către fiecare dintre cei 2 membri ai comisiei de examinare. In cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între notele celor 2 corectori, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori şi un arbitru desemnat dintre ceilalţi judecători, membri ai comisiei de examinare. Nota lucrărilor care au primit în urma corectărilor notări între 0 şi 1 va fi 1.

(4)  Pe timpul corectării, colţul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către un membru al comisiei de organizare a concursului sau examenului. După efectuarea acestor operaţiuni, colţul sigilat al lucrării se desface în prezenţa preşedintelui sau a unuia dintre vicepreşedinţii comisiei de organizare şi se corelează numărul lucrării cu numele candidatului. Notele finale se înregistrează imediat în borderourile de examen sau concurs.

(5)   Rezultatul testării scrise se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile instanţelor judecătoreşti în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii. Ora publicării pe site, menţionată pe borderoul de examen, reprezintă momentul de la care curge termenul de contestaţii.

Art. 25. - (1) Candidatul nemulţumit de nota obţinută la lucrarea scrisă poate formula contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. Contestaţiile se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii, care le va înainta de îndată Institutului Naţional al Magistraturii.

(2)   Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

(3)   Lucrările scrise se recorectează de către alţi 2 membri ai comisiei de examinare, dintre care un judecător şi un specialist în management şi organizare instituţională.

(4)  In vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise vor fi renumerotate şi resigilate, fiind înscrise într-un borderou separat. Dacă în urma recorectării se înregistrează diferenţe de notare mai mari de un punct între notele celor 2 corectori, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori şi un arbitru desemnat dintre ceilalţi judecători, membri ai comisiei de examinare. Nota lucrărilor care au primit în urma corectărilor notări între 0 şi 1 va fi 1.

(5)   Dacă diferenţa dintre media stabilită la evaluarea iniţială şi cea stabilită la recorectare este mai mare de 1,5 puncte, se va proceda la recorectarea lucrării de către toţi membrii comisiei de examinare, nota finală reprezentând media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.

(6)   Nota obţinută în urma contestaţiei este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.

(7)   Rezultatele în urma contestaţiilor se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile instanţelor judecătoreşti în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii şi se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

Art. 26. - (1) Nota finală a concursului sau examenului reprezintă media artimetică dintre nota de la proiect şi nota de la proba scrisă.

(2)   Pe baza notei finale se întocmeşte tabelul de clasificare a candidaţilor, care se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile instanţelor judecătoreşti şi se publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(3)   Funcţia de conducere vacantă va fi ocupată de candidatul care a obţinut cea mai mare notă finală.

(4)  In caz de medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de nota obţinută la testarea scrisă, iar dacă şi acestea sunt egale, va fi avută în vedere vechimea cea mai mare în funcţia de judecător.

(5)   Pentru a ocupa funcţia pentru care candidează, judecătorul trebuie să obţină cel puţin media 7 (şapte), iar notele, atât la proiect, cât şi la testarea scrisă, trebuie să fie cel puţin 5 (cinci).

Art. 27. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul sau examenul, în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau examenului ori că există dovada săvârşirii unei fraude.

CAPITOLUL IV

Organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru numirea în funcţiile de conducere a procurorilor

Art. 28. - (1) Comisia de organizare a concursului sau examenului se numeşte de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Institutului Naţional al Magistraturii.

(2) Comisia de organizare a concursului sau examenului se compune din:

-  preşedinte: secretarul general ori secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare;

-   vicepreşedinţi: directorii Institutului Naţional al Magistraturii ori directorul sau directorul adjunct al Direcţiei resurse umane şi organizare;

-   membri: personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu funcţii de conducere şi execuţie, experţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii.

Art. 29. - (1) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi este formată din 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituţională. La constituirea comisiilor vor fi avuţi în vedere, în principal, procurorii care au urmat cursuri de management, au fost înscrişi în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi au urmat cursurile acestuia privind metodele şi tehnicile de evaluare. In comisia de examinare vor fi desemnaţi şi membri supleanţi, care vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuţiile.

(2)  Comisia de examinare este prezidată de un procuror desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii.

(3)   Dispoziţiile art. 9 alin. (3) -(6) şi ale art. 10 şi 13 se aplică în mod corespunzător.

Art. 30. - (1) Comisia de organizare a concursului are atribuţiile prevăzute la art. 11 alin. (1).

(2) Preşedintele comisiei de organizare a concursului sau examenului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la alin. (1). In acest scop preşedintele comisiei de organizare a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţii, membrii comisiei şi pentru responsabilii de sală.

Art. 31. - (1) Cu 10 zile înainte de data desfăşurării concursului sau examenului, listele cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs sau examen se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile parchetelor.

(2)   Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii, în termen de 24 de ore de la afişarea listelor, la Consiliul Superior al Magistraturii. Contestaţiile vor fi soluţionate de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 3 zile, prin hotărâre care se comunică de îndată contestatarului.

(3)  Hotărârea Secţiei pentru procurori poate fi atacată la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronunţă prin hotărâre în termen de 3 zile de la primirea contestaţiei, hotărâre care se comunică de îndată contestatarului.

(4)   După pronunţarea hotărârii Plenului, se întocmeşte lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sau examen, listă care se aduce la cunoştinţa publică prin modalităţile prevăzute la alin. (1).

Art. 32. - (1) Testarea psihologică, evaluarea capacităţii candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea şi verificarea rezistenţei la stres constau în aplicarea unui test scris, precum şi în susţinerea unui interviu în faţa comisiei/comisiilor formate din câte 2 psihologi desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul specialiştilor din cadrul Consiliului, al curţilor de apel, precum şi din tabelul psihologilor acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România. Dispoziţiile art. 9 alin. (3) şi (6) se aplică în mod corespunzător.

(2)  In vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă şi 4 cifre.

(3)   Rezultatele testării psihologice vor fi concretizate într-un raport care va cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat în raport cu funcţia pentru care candidează, precum şi calificativul recomandabil sau nerecomandabil; calificativul acordat se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin publicarea pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi prin afişarea la sediile parchetelor.

(4)   Candidaţii nemulţumiţi de calificativul acordat pot formula,  în  termen  de  24  de  ore  de   la  publicarea rezultatelor, contestaţii care se transmit prin fax la Consiliul Superior al Magistraturii.

(5) Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie formată din 2 psihologi, alţii decât cei care au examinat candidaţii iniţial, pe baza reevaluării testului aplicat şi susţinerea unui nou interviu.

Art. 33. - (1) Candidaţii susţin oral, în faţa comisiei de examinare, proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere.

(2)  In aprecierea susţinerii proiectului vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii:

a)   folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, raportul resurse investite - rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor în cadrul parchetelor;

b)   comportamentul şi comunicarea cu judecătorii, procurorii, personalul auxiliar, justiţiabilii, persoanele implicate în actul de justiţie, alte instituţii, mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul parchetului şi transparenţa actului de conducere;

c)    îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente, cunoaşterea şi capacitatea de a pune în practică politicile publice din domeniul justiţiei, strategiile naţionale şi secvenţiale în domeniul justiţiei şi respectarea principiului repartizării pe criterii obiective a cauzelor;

d)   capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa şi capacitatea de adaptare rapidă.

(3)  Nota finală la susţinerea proiectului reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.

(4)   Rezultatele susţinerii proiectului se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se afişează la sediile parchetelor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii, după susţinerea probei de către toţi candidaţii.

(5)   Rezultatele susţinerii proiectului sunt definitive şi nu pot fi contestate.

Art. 34. - Desfăşurarea probei constând în susţinerea proiectului se înregistrează cel puţin cu mijloace audio. Inregistrările se păstrează o perioadă de un an de la data desfăşurării probei, după care se distrug.

Art. 35. - Testarea scrisă constă în verificarea cunoştinţelor privind managementul, comunicarea şi resursele umane, pe baza unui test-grilă.

Art. 36. - (1) Cu 24 de ore înainte de desfăşurarea testării scrise, comisia de examinare stabileşte un set de 3 variante de subiecte.

(2) Subiectele şi baremele de evaluare şi notare se predau în plicuri distincte, închise şi sigilate, de către comisia de examinare, comisiei de organizare a concursului sau examenului, cu cel puţin 12 ore înainte de data şi ora susţinerii probei scrise. Plicurile se deschid în ziua concursului, în prezenţa reprezentanţilor candidaţilor, după expirarea termenului de acces în sălile de concurs.

Art. 37. - (1) Accesul candidaţilor în sala de examen/concurs este permis pe baza actului de identitate, în ordinea afişată, la ora stabilită, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. In mod excepţional, pot fi admişi candidaţi în sală şi cu mai puţin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu şi după deschiderea plicului cu subiecte.

(2) Inainte de aducerea subiectelor în săli, responsabilii de   sală   aduc   la   cunoştinţă   candidaţilor   modul   de desfăşurare a probelor şi modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.

Art. 38. - (1) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probelor scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot folosi în timpul concursului sau examenului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în bibliografia de concurs sau examen. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

(2)   Candidaţii se aşează în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Candidaţii primesc teze de concurs tipizate pe care îşi scriu cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date de pe colţul paginii ce urmează să fie lipit, precum şi coli obişnuite pentru ciorne, marcate cu ştampila de concurs.

(3)   Colţul tezei de concurs tipizate se lipeşte şi se ştampilează la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală semnează în interiorul porţiunii din pagină care urmează să fie sigilată.

(4)   Inscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.

(5)   Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă şi încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4). In aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate şi măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu menţiunea „fraudă". Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului şi candidatului respectiv.

Art. 39. - (1) Prin tragere la sorţi un reprezentant al candidaţilor alege varianta de subiecte dintre cele 3 variante stabilite de comisia de examinare.

(2)   După extragerea variantei de subiecte, preşedintele comisiei de organizare a concursului şi persoana care a efectuat extragerea semnează pe subiectul extras.

(3)   Nici un membru al comisiei nu poate părăsi centrul de concurs şi nu poate comunica conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise.

(4)  Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la preşedinte, vicepreşedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, verifică integritatea acestora, le deschid şi distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat.

(5)   Pe parcursul desfăşurării probelor scrise membrii comisiei de organizare a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări ale subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de examinare. Pe toată durata desfăşurării testării scrise, în sălile de concurs sau examen au acces numai membrii comisiei de examinare şi de organizare care supraveghează desfăşurarea concursului sau examenului.

(6)   Punctajul acordat şi timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de examinare, se transmit candidaţilor odată cu subiectele, iar baremul de evaluare şi notare se afişează la centrele de concurs cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise. In termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se soluţionează în 24 de ore, potrivit art. 14 alin. (4). Baremul definitiv stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică de îndată pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

Art. 40. - (1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra în sală şi nici un candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine testarea scrisă.

(2)   In cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.

(3)   Timpul destinat elaborării lucrării scrise, stabilit de comisia de examinare, nu poate depăşi 4 ore şi se socoteşte din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

(4)   Pentru elaborarea lucrării scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se foloseşte altă hârtie decât cea distribuită candidaţilor de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.

(5)  Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. In cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, cum ar fi corectări numeroase şi greşeli care ar putea fi interpretate drept semne de recunoaştere, doresc să îşi transcrie lucrarea fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de responsabilul de sală în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de responsabilul de sală, menţionându-se pe ele „anulat", se semnează şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru documentele de concurs.

(6)   Fiecare candidat primeşte atâtea teze de concurs tipizate şi atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.

Art. 41. - (1) Pe măsură ce îşi încheie lucrările candidaţii le predau supraveghetorilor.

(2)   La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3)   La predarea lucrărilor supraveghetorii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire de sală, pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.

(4)   Pentru fiecare sală se întocmeşte un proces-verbal.

(5)  Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs.

(6)    Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, preşedintelui sau vicepreşedinţilor comisiei de organizare a concursului, care le amestecă şi le numerotează, după care le predau preşedintelui comisiei de examinare, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 42. - (1) Fiecare lucrare va fi corectată de 2 membri ai comisiei de examinare, dintre care un procuror şi un specialist în management şi organizare instituţională.

(2) Fiecare lucrare se corectează şi se apreciază de către fiecare dintre cei 2 membri ai comisiei care corectează lucrarea, separat, cu note de la 0 la 10, cu două zecimale, respectându-se baremul de evaluare şi notare stabilit de comisia de examinare sau modificat în conformitate cu dispoziţiile art. 39 alin. (6). Corectarea şi notarea pe baza baremului de evaluare şi notare se înregistrează în borderouri de notare separate, de către corectori, semnate de aceştia pe fiecare pagină.

(3)   Nota lucrării scrise reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare dintre cei 2 membri ai comisiei de examinare. In cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între notele celor 2 corectori, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori şi un arbitru desemnat dintre ceilalţi procurori, membri ai comisiei de examinare. Nota lucrărilor care au primit în urma corectărilor notări între 0 şi 1 va fi 1.

(4)  Pe timpul corectării, colţul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către un membru al comisiei de organizare a concursului sau examenului. După efectuarea acestor operaţiuni, colţul sigilat al lucrării se desface în prezenţa preşedintelui sau a unuia dintre vicepreşedinţii comisiei de organizare şi se corelează numărul lucrării cu numele candidatului. Notele finale se înregistrează imediat în borderourile de examen sau concurs.

(5)   Rezultatul testării scrise se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile parchetelor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii. Ora publicării pe site, menţionată pe borderoul de examen, reprezintă momentul de la care curge termenul de contestaţii.

Art. 43. - (1) Candidatul nemulţumit de nota obţinută la lucrarea scrisă poate formula contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. Contestaţiile se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii, care le va înainta de îndată Institutului Naţional al Magistraturii.

(2)   Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

(3)   Lucrările scrise se recorectează de către alţi 2 membri ai comisiei de examinare, dintre care un procuror şi un specialist în management şi organizare instituţională.

(4)  In vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise vor fi renumerotate şi resigilate, fiind înscrise într-un borderou separat. Dacă în urma recorectării se înregistrează diferenţe de notare mai mari de un punct între notele celor 2 corectori, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori şi un arbitru desemnat dintre ceilalţi procurori, membri ai comisiei de examinare. Nota lucrărilor care au primit în urma corectărilor notări între 0 şi 1 va fi 1.

(5)   Dacă diferenţa dintre media stabilită la evaluarea iniţială şi cea stabilită la recorectare este mai mare de 1,5 puncte, se va proceda la recorectarea lucrării de către toţi membrii comisiei de examinare, nota finală reprezentând media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.

(6)   Nota obţinută în urma contestaţiei este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.

(7)   Rezultatele în urma contestaţiilor se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile parchetelor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii şi se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

Art. 44. - (1) Nota finală a concursului sau examenului reprezintă media aritmetică dintre nota de la proiect şi nota de la proba scrisă.

(2)   Pe baza notei finale se întocmeşte tabelul de clasificare a candidaţilor, care se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile parchetelor şi se publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(3)   Funcţia de conducere vacantă va fi ocupată de candidatul care a obţinut cea mai mare notă finală.

(4)  In caz de medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de nota obţinută la testarea scrisă, iar dacă şi acestea sunt egale, va fi avută în vedere vechimea cea mai mare în funcţia de procuror.

(5)   Pentru a ocupa funcţia pentru care candidează, procurorul trebuie să obţină cel puţin media 7 (şapte), iar notele, atât la proiect, cât şi la testarea scrisă, trebuie să fie cel puţin 5 (cinci).

Art. 45. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul sau examenul, în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau examenului ori că există dovada săvârşirii unei fraude.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 46. - (1) Numirea judecătorilor şi procurorilor care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 48 alin. (12) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut rezultatul cel mai bun la concurs sau, după caz, au fost declaraţi admişi la examen în funcţiile pentru care au candidat se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

(2) In cazul în care judecătorul atacă în instanţă, în condiţiile legii, comunicarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, procedura de numire în funcţia de conducere se suspendă până la soluţionarea irevocabilă a cauzei. Pe această perioadă funcţia de conducere va fi ocupată prin delegare.

Art. 47. - Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 101 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

Art. 48. - (1) Pentru cazurile în care în prezentul regulament se prevede afişarea la sediile curţilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate şi judecătoriilor şi ale parchetelor, anunţul respectiv se afişează de îndată pe sau lângă uşa de intrare a instanţei sau parchetului.

(2) Preşedinţii instanţelor, precum şi procurorii generali sau, după caz, prim-procurorii parchetelor transmit documentele primului-grefier sau, după caz, grefierului-şef ori grefierului însărcinat cu activitatea de registratură, pentru a fi afişate, indicând perioada pentru care vor fi afişate. In momentul afişării, precum şi al retragerii documentului, grefierul notează ora şi data afişării sau ale retragerii pe document, sub semnătura sa, transmiţând de îndată documentul retras preşedintelui instanţei sau procurorului general ori, după caz, prim-procurorului.

Art. 49. - (1) Toate documentele întocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare.

(2)   Lucrările de concurs se păstrează în original la dosarele profesionale ale candidaţilor.

(3)  Originalele documentelor în privinţa cărora prezentul regulament dispune că se înaintează prin fax către Direcţia resurse umane şi organizare se transmit în cel mai scurt timp de către curţile de apel, tribunale şi judecătorii şi de către parchete, prin grija preşedinţilor instanţelor şi a procurorilor generali sau, după caz, a prim-procurorilor parchetelor, şi se arhivează la mapele de concurs.

Art. 50. - Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător în cazul organizării concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor militari şi procurorilor militari.

 


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 320/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 320 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu