Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.31 din 18.01.2012

pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 27 ianuarie 2012SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, care se alocă Departamentului pentru Relaţii Interetnice.(2) Suma de 83.000 mii lei se repartizează şi se utilizează potrivit destinaţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Secretariatul General al Guvernului execută operaţiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi realizării acţiunilor, programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei şi cuprinse la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012. Articolul 3(1) Secretariatul General al Guvernului alocă, în tranşe lunare egale în cadrul fiecărui trimestru, fondurile destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, cuprinse la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012, respectiv în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Utilizarea şi justificarea fondurilor alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se realizează potrivit protocolului încheiat între acestea şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale comunică lunar utilizarea fondurilor alocate potrivit formularului A2, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.(4) La sfârşitul anului, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale justifică fondurile alocate şi utilizate potrivit formularului A3, prevăzut în anexa nr. 1.(5) Fondurile alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011.(6) Răspunderea privind utilizarea şi justificarea sumelor prevăzute în anexa nr. 1 revine organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.(7) Monitorizarea utilizării fondurilor alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în ceea ce priveşte respectarea destinaţiilor legale, se exercită de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Articolul 4(1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile destinate realizării acţiunilor, programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei, prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012, respectiv în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, pe baza devizelor de cheltuieli întocmite şi certificate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora.(2) Departamentul pentru Relaţii Interetnice utilizează fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012 pentru acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei realizate la iniţiativa sa sau în parteneriat, precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia privind regimul de finanţare nerambursabilă a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei, precum şi Ghidul de finanţare a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei, elaborate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.(3) Departamentul pentru Relaţii Interetnice justifică fondurile prevăzute la alin. (2), alocate în conformitate cu prevederile alin. (1), prin documente legale aprobate de secretarul de stat.(4) Răspunderea privind utilizarea şi justificarea sumelor pe destinaţiile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre revine Departamentului pentru Relaţii Interetnice. Articolul 5(1) La solicitarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanţare încheiate pentru derularea acţiunilor, programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei prevăzute în anexa nr. 2, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară.(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii prezintă, până la data de 30 noiembrie 2012, documente justificative cu privire la utilizarea acestora. În caz contrar, sumele avansate se restituie integral până la data de 10 decembrie 2012.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Dézsi Attila p. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Christiane Gertrud Cosmatu Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1Modul de repartizare şi utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 Total sume: 79.200 mii lei, alocate pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, prin acoperirea parţială a: cheltuielilor materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi filialelor acestora, lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale acestora;cheltuielilor de personal;cheltuielilor pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii;cheltuielilor pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate;cheltuielilor pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor;cheltuielilor privind cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
Nr. crt. Organizaţia Sumele alocate - mii lei -
1. Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. 1.661
2. Asociaţia Liga Albanezilor din România 1.386
3. Asociaţia Macedonenilor din România 1.890
4. Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa“ 11.164
5. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România 4.340
6. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 2.580
7. Forumul Democrat al Germanilor din România 6.217
8. Uniunea Democrată Maghiară din România 17.178
9. Uniunea Armenilor din România 3.375
10. Uniunea Bulgară din Banat - România 2.785
11. Uniunea Croaţilor din România 1.940
12. Uniunea Culturală a Rutenilor din România 1.172
13. Uniunea Democrată Turcă din România 2.924
14. Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România 2.748
15. Uniunea Democratică a Tătarilor Turco-Musulmani din România 3.255
16. Uniunea Elenă din România 3.014
17. Uniunea Polonezilor din România 2.024
18. Uniunea Sârbilor din România 3.086
19. Uniunea Ucrainenilor din România 6.461
TOTAL: 79.200

Formular A1 Organizaţia Sume necesare pentru activităţile organizaţiei în luna ........ ................ 2012 (lei)

Fonduri necesare pentru luna ........ ........ din care: contribuţie proprie Fonduri solicitate de la bugetul de stat pentru luna ............... din care pentru: % sume solicitate de la bugetul de stat din fondurile necesare
suma % Funcţionare sedii şi filiale, lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora Cheltuieli de personal Presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii Acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor Cofinanţare programe realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Preşedinte, ........ .............. Responsabil financiar-contabil, ........ ............ Formular A2 Organizaţia Situaţia lunară a cheltuielilor efectuate pe destinaţii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012 luna ........ ........ ........ anul 2012 Date despre cheltuieli

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012 Suma cheltuită - lei -
1 Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor şi filialelor şi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora (1.1 + 1.2), din care: 1.1. funcţionarea sediilor şi filialelor 1.2. lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora
2 Cheltuieli de personal
3 Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), din care: 3.1. presă 3.2. carte 3.3. manuale şcolare 3.4. publicaţii
4 Cheltuieli pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate
5 Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor
6 Cheltuieli pentru cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
7 Total cheltuieli în luna ........ ........... (7.1 + 7.2), din care: 7.1. cheltuieli efectuate din suma alocată de la bugetul de stat (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 7.2. cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

Preşedinte, ........ ............ Responsabil financiar-contabil, ........ ........ Formular A3 Organizaţia Situaţia anuală a cheltuielilor efectuate pe destinaţii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012 Anul 2012 Date generale despre suma alocată de la bugetul de stat lei -

1 Suma alocată în anul 2012
2 Suma rămasă necheltuită din anul anterior
3 Suma totală (1 + 2)

Date despre cheltuieli

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012 Suma cheltuită - lei -
1 Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor şi filialelor şi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora (1.1 + 1.2), din care: 1.1. funcţionarea sediilor şi filialelor 1.2. lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora
2 Cheltuieli de personal
3 Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), din care: 3.1. presă 3.2. carte 3.3. manuale şcolare 3.4. publicaţii
4 Cheltuieli pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate
5 Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor
6 Cheltuieli pentru cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
7 Total cheltuieli în anul 2012 (7.1 + 7.2), din care: 7.1. cheltuieli efectuate din suma alocată de la bugetul de stat (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 7.2. cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse
8 Suma alocată de la bugetul de stat rămasă necheltuită la sfârşitul anului 2012

Preşedinte, ........ ............ Responsabil financiar-contabil, ............ ANEXA Nr. 2Modul de repartizare şi utilizare a sumei prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 Total sumă: 3.800 mii lei, alocată pentru finanţarea unor acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei realizate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice, la iniţiativa sa sau în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate care desfăşoară activităţi în sfera de competenţă a Departamentului pentru Relaţii Interetnice (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare: a)promovarea diversităţii etnice, lingvistice, culturale, religioase, precum şi a dialogului intercultural; b)cultivarea bunei cunoaşteri şi înţelegeri între minorităţile naţionale, precum şi între majoritate şi minorităţi naţionale; c)perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional privind minorităţile naţionale; d)promovarea de politici şi programe de combatere a intoleranţei; e)continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituţiile publice şi autorităţile locale; f)întărirea capacităţii de monitorizare şi de lucru a Departamentului pentru Relaţii Interetnice în parteneriat cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii din ţară şi din străinătate, precum şi cu organisme internaţionale; g)contribuţia Departamentului pentru Relaţii Interetnice la implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse - B.4 Fondul de reformă privind incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile; h)participarea la diferite programe şi colaborări europene şi internaţionale.Acţiunile, programele şi proiectele se pot realiza prin: 1. organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, şedinţe, plenare, ateliere, workshopuri desfăşurate în ţară şi în străinătate; 2. organizarea şi participarea la manifestări culturale, interculturale şi sportive care promovează cultura toleranţei şi a diversităţii etnice, de interes naţional şi internaţional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiţii, reuniuni, expoziţii, lansări de carte, târguri etc.); 3. organizarea şi participarea la activităţi educaţionale desfăşurate în ţară şi în străinătate (tabere, şcoli de vară, călătorii, vizite de studiu, concursuri, traininguri etc.); 4. organizarea şi participarea la acţiuni în cooperare cu organisme internaţionale, organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice, din ţară şi din străinătate; 5. organizarea şi participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare şi perfecţionare în ţară şi în străinătate, în domenii utile promovării diversităţii etnice şi culturale, precum şi dezvoltării relaţiilor interetnice; 6. realizarea, editarea, tipărirea, achiziţionarea, traducerea şi difuzarea de materiale documentare (broşuri, buletine informative, pliante, albume, publicaţii periodice, cărţi, manuale şcolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afişe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.); 7. comandarea şi/sau realizarea de filme documentare şi filme artistice; 8. achiziţionarea de rechizite şi materiale promoţionale; 9. vizite ale unor invitaţi străini, cu acoperirea cheltuielilor de transport internaţional şi de sejur pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare; 10. achiziţionarea de spoturi publicitare, închirierea şi achiziţionarea de spaţii de emisie şi de comunicare în massmedia şi internet; 11. reconfigurarea designului şi actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relaţii Interetnice; 12. achiziţionarea de servicii de internet, multimedia şi audio-video; 13. comandarea realizării de sondaje de opinie, studii şi cercetări în domeniul relaţiilor interetnice; 14. achiziţionarea unor servicii de publicitate, de consultanţă în publicitate, consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, precum şi consultanţă în relaţii cu publicul; 15. realizarea de campanii de informare publică şi imagine; 16. abonamente la publicaţii în domeniu; 17. realizarea de programe şi emisiuni în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune şi difuzarea acestora pe frecvenţe radio, TV şi internet; 18. alte activităţi necesare şi oportune pentru păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Pentru acţiunile, programele şi proiectele prevăzute la pct. 1-5 Departamentul pentru Relaţii Interetnice poate acoperi cheltuieli pentru un număr maxim de participanţi şi invitaţi după cum urmează:250 de persoane/manifestare, pentru pct. 1;800 de persoane/manifestare, pentru pct. 2;300 de persoane/manifestare, pentru pct. 3;100 de persoane/manifestare, pentru pct. 4;100 de persoane/manifestare, pentru pct. 5.Pentru acţiunile, proiectele şi programele interetnice şi de combatere a intoleranţei se pot acoperi următoarele cheltuieli:cazare, transport (auto, feroviar, naval şi aerian) şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale persoanelor salariate în cadrul departamentului;cazare, transport, diurnă şi alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul departamentului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;masă, la un barem de 85 lei/zi/persoană, cazare în unităţi hoteliere, în regim de 3 stele şi în pensiuni turistice, precum şi transport (auto, cu microbuz sau autocar, feroviar, naval şi aerian) pentru participanţii la acţiunile, programele şi proiectele realizate la iniţiativa departamentului sau în parteneriat şi pentru participanţii la programele şi proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocktailuri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite;taxe de participare şi vizitare, taxe poştale, bilete la spectacole, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale;comunicaţii telefonice şi internet;premii, onorarii, achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, închirierea şi amenajarea de spaţii destinate manifestărilor, precum şi decorarea acestora cu aranjamente florale;editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoţionale, filme documentare şi filme artistice, servicii de publicitate, consultanţă în publicitate, consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, consultanţă în relaţii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii şi cercetări, realizarea de campanii de informare publică şi imagine, închiriere de bunuri mobile şi imobile, inclusiv aparatură de sonorizare, traducere simultană, echipamente informatice şi audiovideo.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 31/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 31 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 31/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu