Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 199 din 2 martie 2011

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 166 din 8 martie 2011In temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 3 lit. e) din Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 74 lit. i) din Legea îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1. - (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prevazut în anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevazuti în bugetul de venituri si cheltuieli prevazut la alin. (1) se aproba de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevazut la art. 1 alin. (1) reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) In cazul în care în executie se înregistreaza nerealizari ale veniturilor totale aprobate, Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevazute la alin. (1) i se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. - Contraventia prevazuta la art. 3 se constata de catre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplica persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotarâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,

Valeriu Tabara

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

*) Anexa este reprodusa în facsimil.

ANEXA

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ADMINISTRATIA NATIONALA A ÎMBUNATATIRI LOR FUNCIARE

Sediul/Adresa: Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4, Bucuresti

Codul fiscal: R 16787270

BUGETUL   DE   VENITURI   SI   CHELTUIELI   PE  ANUL   2011

                                                                                                    - mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE

(rd.02 + 10 + 15)

1

268.901,00

1

Venituri din exploata re-total, din care:

2

268.831,00

a) productia vânduta

3

118.938,00

b) venituri din vânzarea marfurilor

4

0.00

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

136.893,00

- subventii, cf. preved. legale in vigoare

6

0,00

- transferuri, cf.preved.legale in vigoare inclusiv pt. TVA fara drept de deducere cf alin. (4) si (5) art. 147 din Legea 571/2003, actualizata

7

136.893,00

d) productia de imobilizari

8

e) alte venituri din exploatare

9

13.000,00

2

Venituri financiare-total, din care:

10

70.00

a) venituri din imobilizari financiare

11

b) venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

70.00

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 47 + 50)

16

268 501,00

1

Cheltuieli de exploata re-total, din care:

17

268.487,00

a) cheltuieli materiale

18

83 512,66

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

27.000,00

c) cheltuieli privind marfurile

20

0,00

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

153.861,52

d1- salarii

22

117.798,33

d2 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii legale, din care:

23

33707,22

- cheltuieli privind contributia la asigurari              sociale

24

24.864,90

-cheltuieli privind contributia de asigurari pt. somaj

25

88349

- cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate

26

7126,80

- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

812,03

d3- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

2.355.97

d3.1. - cheltuieli sociale prevazute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif si complet ulterioare, din care:

29

2.355,97

- tichete de cresa, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

31

d3.2.   - tichete de masa

32

d3.3. - tichete de vacanta

33

e) cheltuieli cu platile compensatorii cf CCM aferente disponibilizarilor potrivit programelor de disponibilizari

34

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarâri judecatoresti

35

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale

36

4.000.00

h) cheltuieli cu prestatiile externe

37

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

112.82

i.1. - contract de mandat, din care:

39

104,32

- contract de mandat

39.1

80.29

- cheltuieli privind contributia la asigurari             sociale

39.2

16,96

-cheltuieli privind contributia de asigurari pt. somaj

39.3

0,60

- cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate

39.4

4,86

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

-cheltuieli sociale prevazute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare:

39.5

1,61

i.2 - cheltuieli de protocol din care:

40

5,50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

41

i.3. - cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

42

3,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

43

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

44

i.4. - cheltuieli cu sponsorizarea

45

i.5. - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i. 6 - redeventa din concesionarea

bunurilor publice

47

i. 7. - alte cheltuieli de exploatare

47.1

0.00

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

48

14,00

-cheltuieli privind dobânzile

49

0,00

- alte cheltuieli financiare

50

14,00

3

Cheltuieli extraordinare

51

III.

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

52

400,00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

53

64.00

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

336,00

1

Rezerve legale

55

20,00

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

56

3

Alte rezerve reprez. facilitati fiscale prevazute de lege

57

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt, proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

58

5

Alte repartizari prevazute de lege

59

6

Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.55,56,57,58 Si 59

60

316,00

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10%din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

61

0,00

8

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

264,40

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-8 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

31,60

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

68.500,00

1

Surse proprii

65

3.000.00

2

Alocatii de la buget

66

65.500.00

3

Credite bancare

67

- interne

68

- externe

69

4

Alte surse - Fonduri SAPARD

70

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

68.500,00

1

Cheltuieli aferente Investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului, inclusiv pt. TVA fara drept de deducere cf. alin. (4) si (5) art. 147 din Legea 571/2003, actualizata

72

68.500,00

2

Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii

73

- interne

74

- externe

75

VIII.

REZERVE, din care:

76

4.916.847,21

1

Rezerve legale

77

1666 52

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

4.915.180,69

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale

80

268.901,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

268.501,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

5.116.00

4

Nr. mediu de salariati total

83

5.050.00

5

Fond de salarii, din care:

84

117.798,33

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

85

117.787,09

c) alte cheltuieli cu personalul

86

11,24

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers)

87

1.943.68

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana) (rd. 80 / 83) - in preturi curente

88

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana) (rd. 80 / 83) - in preturi comparate

89

9

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

90

1.050,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale) x 1000] (rd.1S/rd.1)x 1000

91

998,51

11

Plati restante - total

92

30.800,00

- preturi curente

93

30.800,00

12

- preturi comparabile

94

30.800,00

Creante restante - total

95

27.000,00

- preturi curente

96

27.000,00

- preturi comparabile

97

27 000,00


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 199/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 199 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu