E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1660 din 22 noiembrie 2006

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 978 din 7 decembrie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 303 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  şi   a  contractelor  de  concesiune  de  servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, care asigură cadrul tehnic şi organizatoric specific, precum şi metodologia unitară pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Alexandru Cojocaru

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Zsolt Nagy

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului,

Laszlo Borbely

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA

NORME

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) In aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP, pune la dispoziţia autorităţilor contractante facilităţi tehnice pentru:

a)   aplicarea, integral prin mijloace electronice, a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă şi cerere de oferte;

b)    aplicarea, parţial prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire a contractului de achiziţie publică prevăzute la art. 18 din ordonanţa de urgenţă.

(2)   SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante facilităţi tehnice pentru utilizarea licitaţiei electronice, astfel cum este prevăzută această modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică la art. 161-169 din ordonanţa de urgenţă.

(3)   SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, prin intermediul unui catalog electronic, produse, servicii sau lucrări, a căror achiziţionare intră sub incidenţa prevederilor art. 19 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 2. - Transmiterea spre publicare în SEAP a anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire, astfel cum sunt prevăzute la art. 47 din ordonanţa de urgenţă, se poate realiza numai prin completarea formularelor specifice disponibile în  sistemul   informatic  şi   numai  de  către autorităţile contractante înregistrate în SEAP.

CAPITOLUL II

Inregistrarea şi reînnoirea înregistrării în SEAP

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 3. - Orice autoritate contractantă, precum şi orice operator economic au obligaţia de a solicita înregistrarea şi, respectiv, reînnoirea înregistrării în SEAP, cu respectarea condiţiilor şi procedurii reglementate prin prezentele norme.

Art. 4. - (1) Inregistrarea şi reînnoirea înregistrării în SEAP se efectuează respectându-se procedura electronică implementată de către operatorul SEAP.

(2) Procedura electronică pentru înregistrarea şi reînnoirea înregistrării, atât pentru autorităţile contractante, cât şi pentru operatorii economici, se publică în SEAP, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 5. - Autorităţile contractante şi operatorii economici care solicită înregistrarea sau reînnoirea înregistrării în SEAP răspund pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor transmise în cadrul procedurii de înregistrare şi/sau reînnoire a înregistrării şi au obligaţia de a transmite operatorului SEAP orice modificare survenită în legătură cu aceste date şi informaţii, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la producerea respectivelor modificări.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţiile şi procedura înregistrării în SEAP

Art. 6. - (1) Procedura de înregistrare în SEAP a autorităţilor contractante cuprinde următoarele faze:

a)   completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil în SEAP;

b)   transmiterea unei cereri de înregistrare adresate operatorului SEAP, semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de persoana împuternicită expres să o reprezinte pe aceasta în relaţiile cu terţii, situaţie în care va fi transmisă o copie certificată de pe actul de împuternicire;

c)   transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de înregistrare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestuia, după finalizarea fazelor prevăzute la lit. a) şi b).

(2)   Procedura de înregistrare în SEAP a operatorilor economici cuprinde următoarele faze:

a)   completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil în SEAP;

b)   transmiterea unei cereri de înregistrare adresate operatorului SEAP, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana împuternicită expres să îl reprezinte pe acesta în relaţiile cu terţii, situaţie în care va fi transmisă o copie certificată de pe actul de împuternicire;

c)   transmiterea de documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică autorizată sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional;

d)   transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de înregistrare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestuia, după finalizarea etapelor prevăzute la lit. a), b) şi c).

(3)   Sucursalele, agenţiile şi orice alte sedii secundare fără personalitate juridică ale unui operator economic nu pot fi înregistrate în SEAP.

(4)   Documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) trebuie să fie conforme cu prevederile legale din ţara în care operatorul economic este stabilit.

Art. 7. - Prin completarea formularului de înregistrare, autoritatea contractantă şi operatorul economic îşi asumă un angajament de confidenţialitate şi de protecţie a informaţiilor existente în cadrul SEAP, inclusiv a informaţiilor care asigură accesul în acest sistem informatic.

Art. 8. - (1) Cererea de înregistrare prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b) şi la alin. (2) lit. b) trebuie completată utilizându-se formularul disponibil în cadrul SEAP şi se transmite în formă electronică, semnată cu semnătura electronică extinsă a solicitantului, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

(2)   In termen de 5 zile, operatorul SEAP va trimite solicitantului o confirmare de primire în formă electronică, semnată cu semnătura electronică a operatorului SEAP.

(3)  In cazul în care cererea nu poate fi transmisă în condiţiile prevăzute la alin. (1), aceasta se poate depune la sediul operatorului SEAP sau se poate transmite prin poştă, cu confirmare de primire. Cererea astfel transmisă se înregistrează la registratura operatorului SEAP.

Art. 9. - (1) Operatorul SEAP are obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii contractante şi/sau operatorului economic, prin mijloace electronice, certificatul digital de înregistrare şi instrucţiunile de utilizare a acestuia, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii cererii de înregistrare, în condiţiile completării corecte şi complete a formularului de înregistrare.

(2) In cazul în care informaţiile sau, după caz, documentele solicitate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) sunt incorecte şi/sau incomplete, operatorul SEAP are obligaţia de a solicita autorităţii contractante şi/sau operatorului economic remedierea acestora. Certificatul digital de înregistrare şi instrucţiunile de utilizare se transmit în termenul prevăzut la alin. (1), începând cu data primirii informaţiilor şi documentelor corecte şi complete.

SECŢIUNEA a 3-a

Condiţiile şi procedura reînnoirii înregistrării în SEAP

Art. 10. - (1) Certificatul digital de înregistrare în SEAP este valabil pe o perioadă de 2 ani de la data emiterii acestuia, atât în cazul autorităţilor contractante, cât şi al operatorilor economici.

(2)  Certificatul de înregistrare în SEAP se reînnoieşte la fiecare 2 ani, respectându-se procedura electronică stabilită de operatorul SEAP.

(3)   In cazul în care, din motive de natură tehnică, anterior expirării perioadei de valabilitate, certificatul de înregistrare în SEAP nu mai poate fi utilizat, acesta urmează a fi reînnoit cu respectarea procedurii de reînnoire.

(4)   In situaţia prevăzută la alin. (3), operatorul SEAP are obligaţia de a-i informa în timp util pe toţi utilizatorii acestui sistem informatic, atât autorităţi contractante cât şi operatori economici, cu privire la data până la care trebuie reînnoit certificatul.

Art. 11. - Procedura de reînnoire a înregistrării în SEAP atât a autorităţilor contractante, cât şi a operatorilor economici cuprinde următoarele faze:

a)   transmiterea unei cereri de reînnoire a înregistrării adresate operatorului SEAP, semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante şi/sau al operatorului economic ori de persoana împuternicită expres pentru reprezentare în relaţiile cu terţii, situaţie în care va fi transmisă o copie de pe actul de împuternicire;

b)   transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de reînnoire a înregistrării şi a instrucţiunilor de utilizare a acestuia, după finalizarea primei etape.

Art. 12. - (1) Cererea de reînnoire a înregistrării, prevăzută la art. 11 lit. a), trebuie să cuprindă menţiuni explicite cu privire la eventualele modificări ale datelor şi informaţiilor existente în SEAP, referitoare la solicitantul respectiv, precum şi acceptarea prelungirii valabilităţii angajamentului de confidenţialitate şi de protecţie a informaţiilor asumat cu ocazia înregistrării în SEAP.

(2) Prevederile art. 8 şi 9 se aplică în mod corespunzător şi pentru procedura de reînnoire a înregistrării.

CAPITOLUL III

Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice

SECŢIUNEA 1

Licitaţia deschisă

Art. 13. - Licitaţia deschisă prin mijloace electronice se iniţiază prin completarea formularului specific prevăzut la art. 2.

Art. 14. - (1) In cazul în care autoritatea contractantă decide să utilizeze opţiunea prevăzută la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, atunci aceasta va transmite spre publicare în SEAP şi documentaţia de atribuire, sub forma unui fişier electronic.

(2) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura oricărui operator economic înregistrat în SEAP accesul liber şi nerestricţionat la fişierul electronic cuprinzând documentaţia de atribuire.

Art. 15. - (1) După data publicării anunţului de participare, pentru a continua aplicarea procedurii de licitaţie deschisă prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP informaţiile solicitate în mod automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii.

(2)   In cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea de către candidaţi a unor criterii de calificare, aceasta are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii referitoare la forma şi condiţiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii, precum şi termenul în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare.

(3)   Autoritatea contractantă nu are dreptul să solicite modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul să modifice informaţiile de natură să afecteze funcţionarea sistemului informatic, dintre cele prevăzute la alin. (1), cum ar fi, fără a se limita la cele ce urmează:

a)  criteriile de calificare şi selecţie;

b)  criteriile de atribuire şi, după caz, factorii de evaluare şi/sau algoritmul de calcul;

c)  cantitatea produselor, serviciilor sau dimensiunea lucrărilor;

d)  codul CPV.

(4)  In situaţia în care se constată erori sau omisiuni cu privire la informaţiile prevăzute la alin. (3), autoritatea contractantă are obligaţia de a dispune anularea procedurii de atribuire, considerându-se, implicit, că se îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 209 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 16. - Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite ofertă.

Art. 17. - (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai în format electronic şi numai până la data limită de depunere a ofertelor prevăzută în anunţul de participare.

(2)   Atât elementele propunerii tehnice specifice produselor, serviciilor sau lucrărilor ofertate, cât şi elementele propunerii financiare sunt transmise în SEAP de către operatorul economic.

(3)   In cazul în care, în scopul verificării conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare, autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic, semnate cu semnătură electronică.

(4)  In cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autorităţii contractante în forma şi utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă cu privire la regulile de comunicare şi transmitere a datelor.

Art. 18. - Dovada constituirii garanţiei de participare, în cazul în care aceasta este solicitată, se face similar prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4) referitoare la transmiterea documentelor în format electronic.

Art. 19. - (1) In cazul în care prin documentaţia de atribuire s-a solicitat îndeplinirea unor criterii de calificare, operatorii economici introduc în SEAP, împreună cu oferta, şi informaţiile necesare demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare, în condiţiile solicitate de către autoritatea contractantă.

(2)  In situaţia în care pentru a demonstra îndeplinirea anumitor criterii de calificare autoritatea contractantă a solicitat prezentarea unor documente, prevederile art. 17 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.

(3)   Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita prezentarea de mostre ale produselor care urmează să fie furnizate în cursul îndeplinirii viitorului contract, caz în care trebuie să precizeze în cuprinsul documentaţiei de atribuire modalitatea de prezentare a acestora.

Art. 20. - (1) Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de calificare de către fiecare ofertant şi responsabilitatea rezultatului acestei verificări revin comisiei de evaluare constituite în cadrul autorităţii contractante.

(2) In situaţia în care constată că nu este posibilă respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii cu privire la prelungirea acestui termen.

Art. 21. - (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica propunerile tehnice depuse de ofertanţi.

(2)  După finalizarea verificărilor prevăzute la alin. (1) şi la art. 20 alin. (1), comisia de evaluare introduce în SEAP, utilizând facilităţile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele ofertanţilor ale căror oferte sunt admisibile, precum şi ale ofertanţilor ale căror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme.

(3)  In cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", comisia de evaluare introduce în SEAP şi punctajul obţinut de fiecare ofertă admisibilă prin aplicarea factorilor de evaluare de natură tehnică prevăzuţi în documentaţia de atribuire.

Art. 22. - (1) Propunerile financiare transmise de ofertanţi în SEAP nu sunt accesibile autorităţii contractante până la momentul finalizării verificărilor prevăzute la art. 20 şi 21.

(2) După transmiterea către SEAP a informaţiilor prevăzute la art. 21 alin. (2) şi, după caz, a informaţiilor prevăzute la art. 21 alin. (3), sistemul informatic permite accesul autorităţii contractante, în mod automat, la informaţii privind:

a)  propunerile financiare ale ofertanţilor ale căror oferte au fost considerate admisibile;

b)  clasamentul ofertanţilor ale căror oferte au fost considerate admisibile.

Art. 23. - (1) In cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică este „preţul cel mai scăzut", clasamentul este realizat prin ordonarea în mod crescător a preţurilor prevăzute în propunerile financiare.

(2) In cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", clasamentul este realizat prin ordonarea în mod descrescător a punctajelor obţinute.

Art. 24. - După vizualizarea informaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (2), responsabilitatea stabilirii ofertei câştigătoare revine autorităţii contractante.

Art. 25. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în SEAP rezultatul procedurii de atribuire, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care sistemul informatic permite accesul autorităţii contractante la informaţiile prevăzute la art. 22 alin. (2).

(2) Pe baza informaţiilor introduse în SEAP de către autoritatea contractantă, sistemul informatic generează automat către toţi ofertanţii participanţi la procedura de licitaţie deschisă prin mijloace electronice înştiinţări cu privire la rezultatul procedurii.

(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua şi comunicările prevăzute la secţiunea a 5-a a cap. V din ordonanţa de urgenţă.

Art. 26. - După încheierea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un anunţ de atribuire, spre publicare în SEAP, cu respectarea prevederilor art. 56 din ordonanţa de urgenţă.

SECŢIUNEA a 2-a

Licitaţia restrânsă

Art. 27. - Licitaţia restrânsă prin mijloace electronice se iniţiază prin completarea formularului specific prevăzut la art. 2.'

Art. 28. - După data publicării anunţului de participare, pentru a continua aplicarea procedurii de licitaţie restrânsă prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP informaţiile solicitate în mod automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii.

Art. 29. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii referitoare la forma şi condiţiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a criteriilor de selecţie, precum şi termenul în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor respective.

Art. 30. - (1) Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a-şi depune candidatura pentru prima etapă a procedurii de licitaţie restrânsă prin mijloace electronice.

(2)   Candidaţii introduc în SEAP informaţiile privind îndeplinirea criteriilor de selecţie, în condiţiile solicitate de autoritatea contractantă.

(3)  In situaţia în care pentru a demonstra îndeplinirea anumitor criterii de selecţie autoritatea contractantă a solicitat prezentarea unor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic, semnate cu semnătură electronică.

(4)  In cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autorităţii contractante în forma şi utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă cu privire la regulile de comunicare şi transmitere a datelor.

(5)   Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita prezentarea de mostre ale produselor care urmează să fie furnizate în cursul îndeplinirii viitorului contract, caz în care trebuie să precizeze în cuprinsul documentaţiei de atribuire modalitatea de prezentare a acestora.

Art. 31. - (1) Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de calificare şi selecţie de către fiecare ofertant şi responsabilitatea rezultatului acestei verificări revin comisiei de evaluare constituite în cadrul autorităţii contractante.

(2) In situaţia în care constată că nu este posibilă respectarea termenului prevăzut la art. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii cu privire la prelungirea acestui termen.

Art. 32. - (1) In urma verificării modului de îndeplinire a criteriilor de selecţie, comisia de evaluare introduce în SEAP, utilizând facilităţile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, denumirea/numele candidaţilor declaraţi selectaţi şi neselectaţi, precum şi punctajul obţinut de fiecare candidat prin aplicarea criteriilor de selecţie prevăzute în documentaţia de atribuire.

(2)   In baza informaţiilor introduse potrivit alin. (1), rezultatul etapei de selectare este stabilit automat în cadrul SEAP prin utilizarea facilităţilor tehnice disponibile în cadrul acestui sistem informatic.

(3)   Sistemul informatic generează automat către toţi candidaţii participanţi la procedura de licitaţie restrânsă prin mijloace electronice înştiinţări cu privire la rezultatul etapei de selectare.

(4)  Autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua şi comunicările prevăzute la secţiunea a 5-a a cap. V din ordonanţa de urgenţă.

Art. 33. - Sistemul informatic permite doar candidaţilor selectaţi în etapa anterioară să depună oferte în cadrul etapei a doua a procedurii de licitaţie restrânsă prin mijloace electronice.

Art. 34. - In cadrul etapei a doua a licitaţiei restrânse prin mijloace electronice, prevederile art. 14, 17, 18 şi ale art. 21-26 se aplică în mod corespunzător.

SECŢIUNEA a 3-a

Cererea de oferte

Art. 35. - Cererea de oferte prin mijloace electronice se iniţiază prin transmiterea de către autoritatea contractantă a unei invitaţii de participare la procedura de atribuire, care se publică în SEAP.

Art. 36. - După transmiterea invitaţiei de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice sunt similare cu cele prevăzute la art. 14-25 pentru aplicarea licitaţiei deschise.

Art. 37. - In termen de 48 de zile de la data transmiterii către autoritatea contractantă a clasamentului privind rezultatul procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în SEAP informaţii referitoare la identitatea ofertantului câştigător, la produsele/serviciile/ lucrările care fac obiectul contractului de achiziţie publică şi la preţurile sau gama de preţuri care urmează să fie plătite.

CAPITOLUL IV

Licitaţia electronică

Art. 38. - (1) In cazul în care licitaţia electronică reprezintă etapa finală a unei proceduri de atribuire care a fost aplicată prin utilizarea integrală a mijloacelor electronice, aceasta poate fi iniţiată de autoritatea contractantă numai după transmiterea de către SEAP a informaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (2).

(2) In cazul în care licitaţia electronică reprezintă etapa finală a unei proceduri de atribuire care a fost aplicată prin utilizarea parţială a mijloacelor electronice sau la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, aceasta poate fi iniţiată numai după introducerea de către autoritatea contractantă în SEAP a informaţiilor solicitate în mod automat de sistemul informatic.

Art. 39. - Licitaţia electronică se poate organiza numai în măsura în care facilităţile tehnice disponibile în cadrul SEAP permit aplicarea algoritmului de calcul stabilit de autoritatea contractantă.

Art. 40. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii cu privire la numărul de runde ale licitaţiei electronice pe care le organizează, calendarul de desfăşurare a acestora, precum şi elementele ofertei care urmează să facă obiectul procesului repetitiv de ofertare.

Art. 41. - (1) Durata unei runde de licitaţie electronică se stabileşte în zile şi este de minimum o zi, iar între runde trebuie să existe intervale stabilite în zile, a căror durată minimă este de o zi.

(2) Dacă pe parcursul unei runde de licitaţie electronică nu se mai introduc preţuri şi/sau valori noi ale elementelor care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare, autoritatea contractantă are dreptul de a decide cu privire la finalizarea licitaţiei electronice fără a mai organiza rundele următoare, dar numai dacă a precizat acest lucru în cadrul informaţiilor prevăzute la art. 40.

Art. 42. - La licitaţia electronică au dreptul să participe doar operatorii economici înregistraţi în SEAP conform art. 6 alin. (2) şi cărora le-au fost transmise invitaţii de participare la această fază de către autoritatea contractantă, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 43. - (1) In orice moment pe parcursul desfăşurării licitaţiilor electronice, sistemul informatic pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de ofertare informaţii necesare acestora pentru a-şi determina poziţia pe care o ocupă în clasament.

(2)   Sistemul informatic pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de ofertare informaţii referitoare la preţuri sau valori noi prezentate în cadrul licitaţiei electronice, precum şi numărul participanţilor la licitaţia electronică respectivă, în situaţia în care autoritatea contractantă a prevăzut la iniţierea acestei faze posibilitatea comunicării acestor informaţii.

(3)  Pe parcursul licitaţiilor electronice, sistemul informatic nu va dezvălui identitatea ofertanţilor participanţi.

(4)  Ofertele depuse în cadrul licitaţiei electronice de către ofertanţii participanţi nu pot decât să îmbunătăţească ofertele depuse anterior organizării acestei faze.

Art. 44 - (1) La momentul finalizării licitaţiei electronice, sistemul informatic va pune la dispoziţia autorităţii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derulării acestei faze, determinat prin luarea în considerare a ofertelor finale introduse de ofertanţii participanţi şi pe baza criteriului de atribuire stabilit conform prevederilor secţiunii a 3-a a cap. V din ordonanţa de urgenţă.

(2) In cazul în care ofertantul declarat admis şi înregistrat în SEAP nu modifică în cadrul fazei de licitaţie electronică elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luată în considerare oferta depusă de către acesta anterior desfăşurării acestei faze, introdusă în prealabil în SEAP de autoritatea contractantă.

CAPITOLUL V

Catalogul electronic

Art. 45. - (1) In cadrul SEAP, operatorii economici înregistraţi au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzând produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă, cu rol de instrument de lucru opţional pentru aplicarea prevederilor art. 19 din ordonanţa de urgenţă.

(2) In cazul în care publică un astfel de catalog, operatorii economici au obligaţia de a menţiona detalii cu privire la produsele, serviciile sau lucrările oferite, inclusiv preţul, astfel încât autoritatea contractantă să aibă suficiente informaţii pentru a alege în mod corect şi obiectiv.

Art. 46. - (1) Autoritatea contractantă, accesând cataloagele publicate în SEAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrările prezentate în aceste cataloage şi de a transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificări operatorilor economici care le oferă.

(2) Notificările prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină informaţii referitoare la:

a)   datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrărilor solicitate;

b)   cerinţele privind livrarea, prestarea sau executarea;

c)  condiţiile în care urmează să se efectueze plata.

Art. 47.  -  (1) In termen de două zile de la primirea notificării prevăzute la art. 46 alin. (2), operatorul economic are obligaţia de a transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă sau nu acceptă condiţiile impuse de autoritatea contractantă. Netransmiterea unui răspuns în acest termen echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.

(2)   In cazul în care operatorul economic acceptă condiţiile impuse de autoritatea contractantă, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta fermă pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor.

(3)    Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă prevăzută la alin. (2), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic.

CAPITOLUL VI

Soluţionarea contestaţiilor

Art. 48. - Contestaţiile formulate în legătură cu procedurile şi modalităţile de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice se soluţionează în conformitate cu dispoziţiile cap. IX din ordonanţa de urgenţă.

Art. 49. - In cazul contestaţiilor care vizează acte ale autorităţii contractante în legătură cu o procedură de atribuire aplicată integral prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în SEAP, prin utilizarea facilităţilor tehnice puse la dispoziţie de sistemul informatic şi nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 271 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, faptul că procedura de atribuire este suspendată de drept.

Art. 50. - (1) Responsabilitatea deciziilor şi măsurilor luate în cursul aplicării procedurii de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice revine autorităţii contractante.

(2) Responsabilitatea pentru corecta funcţionare a SEAP revine operatorului acestui sistem.

Art. 51. - In cazul în care contestaţia vizează acte emise în legătură cu o procedură de atribuire aplicată integral prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite operatorului SEAP toate deciziile luate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, referitoare la contestaţia în cauză, precum şi dispozitivul hotărârilor judecătoreşti în situaţia în care au fost formulate acţiuni în justiţie conform prevederilor ordonanţei de urgenţă.

CAPITOLUL VII

Suspendarea dreptului operatorului economic de a participa la proceduri de atribuire din SEAP

Art. 52. - Suspendarea dreptului unui operator economic de a participa la proceduri de atribuire din SEAP se aplică în cazul în care operatorul economic înregistrat în SEAP încalcă normele şi procedurile de utilizare şi securitate ale sistemului electronic de achiziţii publice, stabilite de operatorul acestuia.

Art. 53. - (1) Operatorul SEAP va decide asupra duratei suspendării din sistemul electronic, în funcţie de efectele încălcării normelor şi procedurilor de utilizare şi securitate asupra bunei funcţionări a sistemului informatic, durată care nu poate depăşi 2 ani.

(2)  Operatorul SEAP are obligaţia de a emite decizia de suspendare a unui operator economic în termen de două zile lucrătoare de la constatarea încălcării normelor şi procedurilor de utilizare şi securitate ale SEAP.

(3)  Decizia de suspendare se publică în SEAP.

(4)   Deciziile de suspendare stabilite de operatorul SEAP conform prevederilor prezentului capitol pot fi contestate în justiţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 54. - Normele şi procedurile de utilizare şi securitate ale SEAP vor fi adoptate prin decizie a operatorului SEAP şi publicate în SEAP în termen de cel mult 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

CAPITOLUL VIII

Tarife

SECŢIUNEA 1

Tariful de participare

Art. 55. - Nu se percep tarife pentru următoarele operaţii:

a)  înregistrarea şi reînnoirea înregistrării în SEAP atât a operatorilor economici, cât şi a autorităţilor contractante, astfel cum se prevede la cap. II;

b)   punerea la dispoziţia autorităţilor contractante a formularului specific prevăzut la art. 2, publicarea în SEAP, indiferent de procedura aplicată, a anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire, precum şi transmiterea acestor anunţuri către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, de către operatorul SEAP;

c)   consultarea de către orice operator economic a anunţurilor prevăzute la lit. b), precum şi a documentaţiei de atribuire publicate în SEAP conform prevederilor art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 56. - (1) Pentru a participa la o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau la o licitaţie electronică ca fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice, orice operator economic înregistrat în SEAP are obligaţia să plătească operatorului acestui sistem informatic un tarif de participare.

(2) Tariful de participare se achită în avans, operatorul economic neavând dreptul de a participa la procedura respectivă în cazul în care nu plăteşte acest tarif.

Art. 57. - (1) Cuantumul tarifului de participare este de maximum 20 de lei pentru orice tip de procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau pentru licitaţia electronică ca fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice.

(2)  La cuantumul tarifului de participare se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii.

(3)   Tariful de participare se face venit la bugetul operatorului SEAP.

Art. 58. - (1) Cuantumul efectiv al tarifului de participare, datorat de un operator economic, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1), pentru participarea la o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice şi/sau la o licitaţie electronică ca fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice, se stabileşte prin decizie a operatorului SEAP, în funcţie de necesităţile de dezvoltare, operare şi administrare ale sistemului electronic de achiziţii publice şi de cerinţele de securitate adecvate ale acestuia, în limita valorii maxime prevăzute la art. 57 alin. (1).

(2)   Operatorul economic are posibilitatea de a achita tarifele de participare corespunzătoare mai multor proceduri de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice şi/sau mai multor licitaţii electronice ca faze finale ale unor proceduri de atribuire care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice, la care estimează că urmează să participe.

(3)  Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda reduceri ale tarifului de participare în situaţia în care operatorul economic optează să participe la un număr determinat de proceduri de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice şi/sau de licitaţii electronice ca faze finale ale unor proceduri de achiziţii publice care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice.

(4)   Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda operatorilor economici posibilitatea de a participa, în mod gratuit, la un număr determinat de proceduri de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice şi/sau de licitaţii electronice ca faze finale ale unor proceduri de achiziţii publice care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice.

(5)   Deciziile prevăzute la alin. (1), (3) si (4) se publică în SEAP.

Art. 59. - (1) Operatorul economic are dreptul de a participa la orice procedură de atribuire aplicată integral prin mijloace electronice sau la orice licitaţie electronică, pentru care a achitat tariful de participare, pe toată perioada în care este înregistrat în SEAP.

(2) Operatorul economic nu are dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de tarif de participare, aferente procedurilor de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice şi/sau licitaţiilor electronice la care nu mai intenţionează să participe.

Art. 60. - (1) Pentru a publica produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă conform prevederilor art. 45, orice operator economic înregistrat în SEAP are obligaţia să plătească operatorului acestui sistem informatic un tarif de participare pentru publicarea în catalog.

(2)  Tariful de participare pentru publicarea în catalog se achită în avans.

(3)   După plata tarifului de participare pentru publicarea în catalog, operatorul SEAP pune la dispoziţie oricărui operator economic o poziţie în catalog care îi va permite acestuia publicarea în catalog a unui produs, serviciu sau lucrare pentru o perioadă de 2 ani.

(4)   Perioada prevăzută la alin. (3) se calculează de la data la care operatorul SEAP permite operatorului economic publicarea unui produs, serviciu sau unei lucrări în cadrul unei poziţii din catalog.

(5)   La expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), în condiţiile în care operatorul economic nu achită un nou tarif de participare pentru publicarea în catalog, poziţia respectivă va fi radiată automat.

Art. 61. - (1) Cuantumul tarifului de participare pentru publicarea în catalog este de maximum 2 lei pentru o poziţie din catalog.

(2)  La cuantumul tarifului de participare pentru publicarea în catalog se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii.

(3)  Operatorul economic are posibilitatea de a achita tarifele de participare pentru publicarea în catalog, corespunzătoare mai multor poziţii de catalog.

(4)  Tariful de participare pentru publicarea în catalog se face venit la bugetul operatorului SEAP.

Art. 62. - (1) Cuantumul efectiv al tarifului de participare pentru publicarea în catalog, datorat de un operator economic, se stabileşte prin decizie a operatorului SEAP, în funcţie de necesităţile de dezvoltare, operare şi administrare ale SEAP şi de cerinţele de securitate adecvate ale acestuia, în limita valorii maxime prevăzute la art. 61 alin. (1).

(2)   Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda operatorilor economici posibilitatea de a publica în catalog produse, servicii sau lucrări în mod gratuit, în limita a 50 de poziţii de catalog.

(3)   Deciziile prevăzute la alin. (1) si (2) se publică în SEAP.

Art. 63. - Operatorul economic nu are dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de tarif de participare pentru publicarea în catalog, aferente poziţiilor în care nu a publicat sau nu mai intenţionează să publice produse, servicii sau lucrări.

SECŢIUNEA a 2-a

Tariful de utilizare

Art. 64. - (1) Orice autoritate contractantă care a declanşat în SEAP o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau o licitaţie electronică are obligaţia să plătească operatorului SEAP un tarif de utilizare al cărui cuantum este stabilit în funcţie de numărul şi de tipul procedurii derulate prin mijloace electronice în SEAP. In cazul unei achiziţii pe loturi, tariful este perceput pentru o singură procedură de atribuire.

(2)  In funcţie de tipul procedurii de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice, declanşată în SEAP, orice autoritate contractantă datorează:

a)   80 lei în cazul unei proceduri de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrânsă, aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar dacă aceasta include sau nu include o fază finală de licitaţie electronică;

b)   50 lei în cazul unei proceduri de cerere de ofertă, aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar dacă aceasta include sau nu include o fază finală de licitaţie electronică.

(3)   Pentru organizarea unei licitaţii electronice cu fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat întegral prin mijloace electronice sau la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, orice autoritate contractantă datorează un tarif de utilizare de 50 lei, numărul de runde organizate neavând relevanţă la stabilirea tarifului respectiv.

(4)  In cazul achiziţionării pe baza catalogului electronic prin utilizarea mijloacelor electronice, orice autoritate contractantă datorează un tarif de utilizare de 5 lei.

(5)   La cuantumul tarifului de utilizare determinat potrivit alin. (2), (3) şi (4) se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii.

(6)   La individualizarea tarifului de utilizare se au în vedere situaţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), chiar dacă acestea au fost finalizate sau nu au fost finalizate prin atribuirea de contracte de achiziţii publice.

(7)   Tariful de utilizare se face venit la bugetul operatorului SEAP.

Art. 65. - (1) Plata tarifului de utilizare a SEAP se efectuează semestrial în baza deciziei titlu de creanţă emise de operatorul SEAP şi a facturii anexate la aceasta.

(2) Operatorul SEAP are obligaţia de a emite decizia titlu de creanţă şi factura pentru tariful de utilizare datorat pentru achiziţiile prevăzute la art. 64 alin. (2), (3) şi (4), care au fost iniţiate în cadrul primului semestru al anului, până la data de 15 august a anului în curs, iar pentru cele iniţiate în cadrului celui de-al doilea semestru al anului, până la data de 15 februarie   a anului următor.

(3)   Deciziile şi facturile prevăzute la alin. (2) vor fi transmise autorităţilor contractante în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acestora, fie prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

(4)  Autorităţile contractante au obligaţia de a plăti tariful de utilizare până la data de 20 septembrie a anului în curs, pentru tariful de utilizare aferent primului semestru, şi, respectiv, până la data de 20 martie a anului viitor, pentru tariful de utilizare aferent celui de-al doilea semestru.

Art. 66. - Operatorul SEAP are obligaţia de a pune la dispoziţie oricărei autorităţi contractante, la solicitarea acesteia, situaţia privind numărul şi tipul de proceduri de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice, care a stat la baza individualizării tarifului de utilizare.

CAPITOLUL IX

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 67. - In vederea informării tuturor persoanelor interesate, operatorul SEAP are obligaţia de a publica prezentele norme SEAP.

Art. 68. - (1) Funcţionarea SEAP este asigurată din punct de vedere tehnic de către operatorul SEAP, în mod etapizat, după cum urmează:

a)   începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile oricărui solicitant, indiferent dacă acesta este autoritate contractantă sau operator economic, procedurile de înregistrare şi de reînnoire a înregistrării, prevăzute la cap. II;

b)  în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile facilităţile tehnice pentru publicarea anunţurilor de intenţie, de participare, de atribuire şi pentru asigurarea accesului direct şi nerestricţionat al oricărui operator economic la documentaţia de atribuire, transmisă de autoritatea contractantă către SEAP sub forma unui fişier electronic;

c)  în cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile facilităţile tehnice pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 49 alin. (1), (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă, pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de cerere de oferte şi pentru achiziţionarea directă de către orice autoritate contractantă, prin intermediul catalogului electronic;

d)  în cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile facilităţile tehnice pentru utilizarea licitaţiilor electronice.

e)  în cel mult 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile facilităţile tehnice pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurilor de licitaţie deschisă şi licitaţie restrânsă.

(2) Până la data de 1 iunie 2007, operatorul SEAP are obligaţia de a prezenta Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei proiectul tehnic aferent realizării sistemelor de achiziţie dinamice, astfel cum este prevăzut în cadrul secţiunii a 2-a a cap. IV din ordonanţa de urgenţă, în scopul adoptării normelor de aplicare specifice pentru punerea în practică a acestei modalităţi speciale de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Art. 69. - (1) Incepând cu data de 1 ianuarie 2007, orice autoritate contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire către operatorul SEAP.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în SEAP numai în condiţiile publicării anterioare în SEAP a anunţului de participare pentru procedura de atribuire corespunzătoare.

Art. 70. - Operatorul SEAP are obligaţia de a respecta principiile nediscriminării şi tratamentului egal atunci când acordă reducerile şi gratuităţile prevăzute la art. 58 alin. (3) şi (4), precum şi la art. 62 alin. (2).

Art. 71. - (1) In scopul instruirii personalului autorităţilor contractante şi operatorilor economici în domeniul organizării achiziţiilor publice prin mijloace electronice şi cu privire la utilizarea SEAP, operatorul acestui sistem informatic are dreptul de a organiza cursuri de pregătire.

(2)   Perioadele şi condiţiile în care se organizează cursurile de pregătire se publică în SEAP.

(3)   Tarifele care vor fi percepute pentru organizarea cursurilor de pregătire vor fi stabilite prin decizie a operatorului SEAP şi vor fi publicate în SEAP.

(4)   Tarifele percepute pentru organizarea cursurilor de pregătire se fac venit la bugetul operatorului SEAP.

Art. 72. - (1) Pentru licitaţiile electronice iniţiate anterior datei intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, se vor  percepe  tarifele  de   utilizare  în  conformitate  cu dispoziţiile legale în vigoare la data iniţierii acestora.

(2) Tarifele de participare achitate de operatorii economici anterior datei intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, fără a participa la procedurile de atribuire organizate prin sistemul electronic, se restituie de către operatorul SEAP, la solicitarea acestora.

Art. 73. - Prevederile prezentelor norme se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 74. - (1) Prezentele norme intră în vigoare la 5 zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)   Tarifele prevăzute în cuprinsul cap. VIII vor fi percepute începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(3)   Până la data de 1 ianuarie 2007, operatorii economici au dreptul de a publica produse, servicii sau lucrări în cataloagele prevăzute la art. 45, în limita a 50 de poziţii de catalog


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1660/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1660 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1660/2006
Hotărârea 395 2016
Hotărârea 167 2010
pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006
Hotărârea 370 2009
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006
Hotărârea 198 2008
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu